Phần II trắc nghiệm lý thuyết đại cương và vô cơ 8 tổng hợp vô cơ image marked

25 9 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2019, 19:22

... Cu(OH)2 Câu 38 Nung hỗn hợp bột KClO3, KMnO4, Zn thời gian Lấy hỗn hợp sản phẩm rắn cho vào dung dịch HCl đặc thu hỗn hợp khí Hỗn hợp A Cl2 O2 B H2, Cl2 O2 C Cl2 H2 D O2 H2 Câu 39 Cho Fe vào H2SO4... CaOCl2 vào dung dịch HCl đặc (4) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư (5) Cho K2S vào dung dịch AlCl3 (6) Cho KHSO4 vào dung dịch NaHCO3 (7) Cho FeS vào dung dịch HCl loãng (8) Cho Na2CO3 vào dung... SO2 lội vào thuốc tím, CO2 lội vào dung dịch Na[Al(OH)4] (hoặc NaAlO2); Al vào HNO3 đặc, nguội; Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 Số thí nghiệm xảy phản ứng hoá học A B C D Câu 40 Thực thí nghiệm sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phần II trắc nghiệm lý thuyết đại cương và vô cơ 8 tổng hợp vô cơ image marked , Phần II trắc nghiệm lý thuyết đại cương và vô cơ 8 tổng hợp vô cơ image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn