skkn vận DỤNG TIẾP cận PHƯƠNG PHÁP dạy học FLIPPED LEARNING TRONG dạy học CHƯƠNG NITƠ PHOTPHO NHẰM NÂNG CAO NĂNG lực tự học CHO học SINH lớp 11 TRUNG học PHỔ THÔNG

47 84 2
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2019, 12:06

... thực trạng chọn đề tài: “VẬN DỤNG TIẾP CẬNPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC FLIPPED LEARNINGTRONG DẠY HỌC CHƯƠNG NITƠ - PHOTPHO NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG” Mục đích nghiên... tiễn phương pháp dạy học Flipped learning – lớp học đảo ngược, thiết kế số dạy phần nitơ – photpho theo hướng tiếp cận phương pháp dạy học Flipped learning nhằm nâng cao lực tự học cho học sinh. .. LEARNING TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG NITƠ PHOTPHO NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Cơ sở để vận dụng thành công phương pháp dạy học Flippedlearning Có nhiều yếu tố
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn vận DỤNG TIẾP cận PHƯƠNG PHÁP dạy học FLIPPED LEARNING TRONG dạy học CHƯƠNG NITƠ PHOTPHO NHẰM NÂNG CAO NĂNG lực tự học CHO học SINH lớp 11 TRUNG học PHỔ THÔNG , skkn vận DỤNG TIẾP cận PHƯƠNG PHÁP dạy học FLIPPED LEARNING TRONG dạy học CHƯƠNG NITƠ PHOTPHO NHẰM NÂNG CAO NĂNG lực tự học CHO học SINH lớp 11 TRUNG học PHỔ THÔNG , PHẦN I. MỞ ĐẦU, Những đóng góp của đề tài, CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2. VẬN DỤNG TIẾP CẬN FLIPPED LEARNING TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG NITƠ PHOTPHO NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn