NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐẦU TƯ; CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ; CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

41 1 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2019, 20:51

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÁO CÁO TỔNG THUẬT TÀI LIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐẦU TƯ; CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ; CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH Cơ quan chủ trì thực hiện: Chủ nhiệm đề tài: Sở Kế hoạch Đầu tư ThS Trần Anh Dũng Nam Định, năm 2017 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ .3 CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI .5 1.1 Mục tiêu đề tài .5 1.2 Nội dung đề tài .5 1.3 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các văn quy phạm pháp luật đầu tư Trung ương ban hành 2.2 Tình hình nghiên cứu địa phương nước 12 2.3 Tình hình nghiên cứu tỉnh Nam Định 23 KẾT LUẬN .35 BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tên chữ viết tắt Tên chữ đầy đủ CTr Chương trình GCNĐKĐT Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư KH Kế hoạch NLCT Năng lực cạnh tranh NQ Nghị PCI Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTHC Thủ tục hành UBND Ủy ban nhân dân ĐẶT VẤN ĐỀ Trong năm qua, công tác cải cách thủ tục hành nhằm nâng cao lực cạnh tranh, xúc tiến thu hút đầu tư địa bàn tỉnh quan tâm đạo, thực đạt số kết bước đầu, thủ tục hành cơng khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, loại bỏ thủ tục khơng phù hợp; kết thu hút đầu tư tăng dần qua năm, nhiên kết chưa tương xứng với tiềm tỉnh nằm trung tâm phía Nam vùng Đồng sơng Hồng Trên địa bàn, dự án đầu tư tập trung vào lĩnh vực dệt may, da giày, nông nghiệp… thu hút nhiều nhân công giá trị gia tăng không cao, chưa thu hút nhiều dự án đầu tư lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường Bên cạnh đó, việc thực thủ tục đầu tư dự án đầu tư ngồi khu cơng nghiệp kéo dài, gặp nhiều khó khăn chưa có quy trình, thủ tục phối hợp hợp lý, khoa học quan quản lý nhà nước, quyền địa phương doanh nghiệp, nhà đầu tư Tỉnh Nam Định ban hành chế sách ưu đãi thu hút đầu tư nhằm mục tiêu đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nước, nhiên điều kiện tại, phát sinh nhiều vướng mắc khó khăn, bất cập, chưa tạo nhiều ưu đãi, hỗ trợ thiết thực cho cá nhà đầu tư hoạt động địa bàn Công nghệ thông tin ứng dụng mạnh mẽ khối quan quản lý nhà nước, hồ sơ, văn số hóa, ln chuyển giải thơng qua chế “một cửa”, “một cửa liên thông điện tử” Tuy nhiên, hệ thống sở liệu đầu tư sơ sài, chưa đáp ứng nhu cầu truy cập, tìm hiểu, kết nối hội đầu tư cho doanh nghiệp, nhà đầu tư nước Nắm bắt tình hình thơng qua q trình nghiên cứu nhận phản ánh nhu cầu cán nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư đề xuất nhiệm vụ khoa học “Nghiên cứu, xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư; chế sách thu hút đầu tư; sở liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư địa bàn tỉnh Nam Định” yêu cầu cấp thiết đặt bối cảnh nhằm góp phần cải thiện mơi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần đề xuất sở lý luận, giải pháp nâng cao hiệu thu hút đầu tư địa bàn tỉnh PHẦN THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Mục tiêu đề tài - Đánh giá quy trình thủ tục đầu tư; chế sách thu hút đầu tư; sở liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư địa bàn tỉnh Nam Định; - Đề xuất quy trình thủ tục chế sách thu hút đầu tư có hiệu cho tỉnh Nam Định - Xây dựng hệ thống sở liệu phục vụ hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư địa bàn tỉnh Nam Định 1.2 Nội dung đề tài a Đánh giá thực trạng quy trình thủ tục đầu tư; chế sách thu hút đầu tư; sở liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư địa bàn tỉnh Nam Định * Đánh giá thực trạng quy trình thủ tục đầu tư, chế sách thu hút đầu tư địa bàn tỉnh Nam Định thời kỳ 2005-2015: - Đánh giá tình hình thực cải cách thủ tục hành cơng tác xúc tiến thu hút đầu tư địa bàn tỉnh - Đánh giá thực trạng quy trình thủ tục cấp, điều chỉnh định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án thực ngồi khu cơng nghiệp: + Đánh giá thực trạng tình hình thực quy trình, thủ tục đầu tư dự án nằm ngồi khu cơng nghiệp, thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư UBND tỉnh Nam Định: Trường hợp dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch trường hợp dự án vị trí chưa có quy hoạch, kế hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt như: Quy hoạch xây dựng nông thôn (quy hoạch đô thị), quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất… + Đánh giá thuận lợi, khó khăn q trình thực quy trình, thủ tục đầu tư dự án nằm ngồi khu cơng nghiệp tỉnh Nam Định, ngun nhân thuận lợi, khó khăn - Đánh giá thực trạng tình hình ban hành, thực chế sách thu hút đầu tư địa bàn tỉnh: + Tổng hợp chế, sách ưu đãi đầu tư địa bàn tỉnh dự án đầu tư về: Thuế thu nhập doanh nghiệp; đất đai; mặt hạ tầng kỹ thuật; lãi suất vốn vay đầu tư; lao động; quảng cáo; đăng ký kinh doanh; xử lý môi trường + Kết thu hút đầu tư nước sau ban hành chế, sách ưu đãi đầu tư địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2011 2015 + Những thuận lợi, khó khăn thực chế sách ưu đãi đầu tư địa bàn tỉnh năm qua * Đánh giá thực trạng sở liệu phục vụ hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư địa bàn tỉnh - Thực trạng sở liệu, thiết bị công nghệ, ứng dụng dịch vụ công phục vụ hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư địa bàn tỉnh Nam Định năm qua - Đánh giá nhu cầu cá nhân, tổ chức thơng tin, sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư Trung ương tỉnh Nam Định: Các thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, - Những thuận lợi, khó khăn cá nhân, tổ chức khai thác thông tin, sở liệu phục vụ hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư địa bàn tỉnh Nam Định b Đề xuất quy trình thủ tục chế sách thu hút đầu tư có hiệu cho tỉnh Nam Định - Đề xuất quy trình thủ tục cấp, điều chỉnh định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án thực ngồi khu cơng nghiệp địa bàn tỉnh Nam Định với mục tiêu doanh nghiệp, nhà đầu tư làm việc với đầu mối: + Quy trình cấp, điều chỉnh định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án thực ngồi khu cơng nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt + Quy trình cấp, điều chỉnh định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án thực ngồi khu cơng nghiệp chưa có quy hoạch, kế hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt - Đề xuất sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư dự án đầu tư thực khu công nghiệp địa bàn tỉnh Nam Định: + Đề xuất phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư địa bàn tỉnh Nam Định; + Đề xuất danh mục lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư địa bàn tỉnh Nam Định; + Đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư về: Thuế thu nhập doanh nghiệp; đất đai; mặt hạ tầng kỹ thuật; lao động; quảng cáo; cung cấp thông tin, tư vấn thủ tục đầu tư, kinh doanh c Xây dựng hệ thống sở liệu trang thông tin điện tử, quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư địa bàn tỉnh Nam Định - Xây dựng hệ thống sở liệu phục vụ hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư địa bàn tỉnh Nam Định; - Xây dựng Website nhằm giới thiệu đầy đủ cập nhật thông tin mơi trường đầu tư, sách thu hút đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, trình tự thủ tục thực dự án đầu tư thông tin khác liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư; - Đào tạo, nâng cao lực ứng dụng tin học phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư; - Nâng cấp trang thiết bị kết nối thông tin phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư 1.3 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phân tích tài liệu liên quan đến hoạt động nghiên cứu, xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư; chế sách thu hút đầu tư; sở liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư địa bàn tỉnh Nam Định; - Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu chế sách, quy trình, thủ tục đầu tư, sở liệu doanh nghiệp; - Phương pháp chuyên gia: hội thảo theo chuyên đề để lấy ý kiến đóng góp nhà khoa học, quản lý việc nghiên cứu, xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư; chế sách thu hút đầu tư; sở liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư địa bàn tỉnh Nam Định + Tăng cường nâng cao lực lãnh đạo tổ chức công; + Tác động trực tiếp đến vấn đề đem lại hiệu thu hút đầu tư tỉnh Nam Định; + Nâng cao lực nghiên cứu ứng dụng thực tiễn cho cán tỉnh Nam Định + Đề tài đưa phương pháp nhằm hỗ trợ đo lường tính tốn hiệu cơng việc từ nâng cao hiệu hoạt động * Đánh giá chung: Kết thực hai đề tài cung cấp phần sở lý luận cho đề tài “Nghiên cứu, xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư; chế sách thu hút đầu tư; sở liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư địa bàn tỉnh Nam Định” Sở Kế hoạch Đầu tư đề xuất quy trình, thủ tục đầu tư, xây dựng chế sách đầu tư hoàn thiện sở liệu đầu tư theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh địa bàn tỉnh Nam Định 2.3.2 Tình hình thực cải cách hành lĩnh vực xúc tiến thu hút đầu tư * Về thiết lập đường dây nóng Để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tổ chức, cá nhân liên quan đến tình trạng chậm giải thủ tục hành chính, tình trạng vi phạm pháp luật nhũng nhiễu, tiêu cực hoạt động quản lý nhà nước, quan công khai số điện thoại đường dây nóng tiêu biểu như: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thành phố Nam Định * Về cơng bố thủ tục hành Tỉnh tích cực triển khai cơng bố thủ tục hành chính, lĩnh vực tài nguyên môi trường; kế hoạch đầu tư; tư pháp Các thủ tục hành quy định rõ đối tượng, thời gian giải quyết, địa điểm, thành 25 phần hồ sơ niêm yết công khai trụ sở quan quản lý nhà nước giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thực theo quy định Một số thủ tục hành tỉnh cơng bố theo lĩnh vực như: - Lĩnh vực tra: Cấp tỉnh công bố 03 thủ tục hành chính, cấp huyện cơng bố 03 thủ tục hành bãi bỏ 03 thủ tục hành chính; cấp xã cơng bố 02 thủ tục hành bãi bỏ 02 thủ tục hành chính; - Lĩnh vực kế hoạch đầu tư: Cấp tỉnh cơng bố 132 thủ tục hành chính, bãi bỏ 185 thủ tục hành chính; cấp huyện cơng bố 03 thủ tục hành chính, bãi bỏ 03 thủ tục hành chính; cấp xã cơng bố 08 thủ tục hành chính; - Ban quản lý Khu cơng nghiệp: Cơng bố 74 thủ tục hành chính, bãi bỏ 88 thủ tục hành Tồn 2.334 thủ tục hành 03 cấp quyền sau rà soát sửa đổi, bổ sung công khai đầy đủ Cổng thông tin điện tử tỉnh (namdinh.gov.vn) Trang tin điện tử sở, ban, ngành UBND huyện, thành phố Cơng khai tồn thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải địa chỉ, số điện thoại, địa Email chuyên dùng tỉnh, huyện để tiếp nhận phản ánh kiến nghị cá nhân, tổ chức việc giải thủ tục hành Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” quan, đơn vị đảm bảo rõ ràng, thuận tiện cho người dân doanh nghiệp dễ tra cứu, dễ thực có nhu cầu giải thủ tục hành * Về thực chế “một cửa”, chế “một cửa liên thông” quan Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố xây dựng, ban hành quy chế thực chế “một cửa”, chế “một cửa liên thơng” đảm bảo theo quy định, phù hợp tình hình thực tế để giải tốt TTHC Thủ trưởng quan, đơn vị ưu tiên bố trí cơng chức đảm bảo đủ số lượng, có chun mơn, nghiệp vụ đảm bảo yêu cầu có phẩm chất, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, tính chun nghiệp cao, có tác phong, thái độ chuẩn 26 mực, khả giao tiếp tốt Tiếp tục thực tốt chế “một cửa liên thông” đăng ký kinh doanh Cục Thuế tỉnh Sở Kế hoạch Đầu tư Đảm bảo 100% hồ sơ giải sớm hẹn hẹn Các Sở, ban, ngành, UBND thành phố Nam Định thực tất thủ tục hành cơng bố thơng qua chế “một cửa”; nhiên cấp huyện cấp xã chưa thực hết TTHC thuộc thẩm quyền giải * Về thực nhiệm vụ nâng cao lực cạnh tranh Năm 2016, số PCI tỉnh Nam Định đạt 58,54 điểm, đứng thứ 30/63 nước; giảm 1,08 điểm hạ 13 bậc so với năm 2015 Trong giai đoạn 10 năm từ 2007-2016, PCI năm 2016 tỉnh cao thứ hai (chỉ thấp năm 2015, năm đạt điểm số kỷ lục 59,62 điểm); xét bình diện 63 tỉnh, thành phố, PCI năm 2016 tỉnh cao mức trung vị nước 0,34 điểm (điểm trung vị 63 tỉnh thành 58,20 điểm) Tính riêng vùng Đồng sông Hồng, tỉnh Nam Định xếp hạng 7/11, tỉnh có điểm số cao nhóm xếp hạng vùng (cao tỉnh gồm: Hà Nam: 35/63, Hải Dương: 36/63, Thái Bình: 40/63, Hưng Yên: 50/63); tỉnh lại vùng có điểm xếp hạng nhóm tốt (trên 60 điểm) Trong tiểu vùng Nam Đồng sơng Hồng, Nam Định có thứ hạng 2/4, sau tỉnh Ninh Bình, xếp hai tỉnh Hà Nam vàThái Bình Có kết do, thời gian qua tỉnh Nam Định đạo liệt thực nhiệm vụ cụ thể như: - Ban chấp hành Đảng tỉnh Nam Định ban hành Nghị số 05NQ/TU ngày 09/6/2016 đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao lực cạnh tranh, xúc tiến thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020; - Nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi sáng tạo, ngày 30/6/2016 UBND tỉnh 27 ban hành Chương trình hành động số 01/CTr-UBND triển khai Nghị số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 Chính phủ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tỉnh Nam Định Trong phấn đấu số lượng doanh nghiệp đến năm 2020 tăng từ 1,5 - lần so với thời điểm 30/6/2016 Tăng cường hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp - Ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 01/7/2016 UBND tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao lực cạnh tranh, xúc tiến thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020; - Ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND 30/5/2016 UBND tỉnh Triển khai Nghị số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 Chính phủ Chương trình hành động cải thiện mơi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2017, định hướng đến năm 2020; - Thực đạo Chính phủ, ngày 22/9/2016, UBND tỉnh Nam Định Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam ký cam kết tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp địa bàn tỉnh Nam Định Đến hết năm 2016, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận số chuyển biến tích cực cải thiện mơi trường đầu tư, kinh doanh: Tính đến thời điểm 31/12/2016, địa bàn tỉnh có 6.540 doanh nghiệp, số vốn đăng ký 47.658 tỷ đồng (riêng năm 2016, đăng ký thành lập 672 doanh nghiệp với 4.935 tỷ đồng vốn đăng ký, tăng 26% số doanh nghiệp thành lập 44% số vốn đăng ký so với năm 2015) - Thực Nghị số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, tỉnh quán triệt ngành chức năng, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức đối thoại cơng khai định kỳ hai lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí: Tỉnh tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc, gặp mặt nhà đầu tư, doanh nghiệp như: Hội nghị đối thoại kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tình hình thực thi pháp luật lao động địa bàn tỉnh 28 Nam Định; Tuần lễ lắng nghe người nộp thuế; Tuần lễ hướng dẫn toán thuế; Tuần lễ hướng dẫn sách đối thoại với doanh nghiệp, Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp (tháng 01/2016 tháng 10/2016)… Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh sở, ngành, địa phương lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời phổ biến chủ trương, định hướng, quy định Nhà nước thực thi pháp luật đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, đấu thầu, thuế, đất đai giúp cho tổ chức, cá nhân tiếp cận nhanh đến quy định Nhà nước hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh địa bàn tỉnh Nam Định - Chủ động cơng khai số điện thoại đường dây nóng hầu hết Sở, ban, ngành huyện, thành phố để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tổ chức, cá nhân liên quan đến tình trạng chậm giải thủ tục hành chính, tình trạng vi phạm pháp luật nhũng nhiễu, tiêu cực hoạt động quản lý nhà nước - UBND đạo Sở Kế hoạch Đầu tư thường xuyên cập nhật tình hình đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giải thể, phá sản cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư - Tiếp tục rà soát quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều chỉnh, bổ sung loại bỏ cho phù hợp với thị trường quyền kinh doanh doanh nghiệp - Tăng cường hợp tác quốc tế: Tỉnh tích cực tham gia, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư nước ngoài, hội nghị tiêu biểu là: Hội nghị xúc tiến đầu tư Hoa Kỳ (tháng 8/2016, nhằm mục tiêu tìm kiếm hội hợp tác đầu tư với tập đồn tài chính, ngân hàng doanh nghiệp lớn Hoa Kỳ); Nhật Bản (tháng 9/2016, tổ chức tỉnh Miyazaki để tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Nam Định tỉnh Miyazaki - Nhật Bản) Hiện nay, tỉnh tiếp tục triển khai hoạt động liên kết doanh nghiệp nông nghiệp tỉnh với số doanh nghiệp tỉnh Miyazaki (Nhật 29 Bản) để thực nội dung hợp tác, liên kết đào tạo nguồn nhân lực sản xuất, chế biến, tiêu thụ số nông, thủy sản mạnh tỉnh - Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt thủ tục khơng phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hoạt động đầu tư địa bàn tỉnh, tỉnh tiến hành rà soát, cơng bố thủ tục hành lĩnh vực như: Lĩnh vực thành lập hoạt động doanh nghiệp, lĩnh vực đầu tư nước; lĩnh vực đầu tư nước ngồi;… - UBND tỉnh giao Sở Thơng tin Truyền thông thường xuyên đạo, định hướng quan báo chí thơng tin tun truyền nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư Trung ương tỉnh;… Báo Nam Định, Đài Phát truyền hình tỉnh, Cổng thơng tin điện tử tỉnh, Hệ thống truyền sở thường xuyên phát sóng, đăng tải chương trình, chuyên mục viết cải cách hành chính, cải thiện mơi trường kinh doanh, đầu tư, mở chuyên trang, chuyên mục để đăng tải đưa tin hoạt động cải cách hành địa bàn tỉnh 2.3.3 Tình hình xây dựng, ban hành sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 2.3.2.1 Tình hình ban hành quy định sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư địa bàn tỉnh Hòa xu hướng chung nước, thời gian qua, tỉnh Nam Định ban hành số chế sách thu hút đầu tư đặc thù lĩnh vực, số quy định sau: - Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng năm 2012 UBND tỉnh Nam Định việc ban hành Quy định chế sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào điểm công nghiệp địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định - Quyết định số 1593/2006/QĐ- UBND ngày 11 tháng năm 2006 UBND tỉnh Nam Định việc ban hành Cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển cụm công nghiệp Huyện, Thành phố, địa bàn tỉnh Nam Định 30 - Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng năm 2008 UBND tỉnh Nam Định việc ban hành “Một số chế sách khuyến khích đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh khu công nghiệp tỉnh Nam Định” - Quyết định số 2168/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng năm 2004 UBND tỉnh Nam Định việc ban hành “Một số chế, sách khuyến khích đầu tư phát triển địa bàn tỉnh Nam Định” (Áp dụng dự án đầu tư khu công nghiệp tỉnh cụm công nghiệp huyện, thành phố) - Quyết định số 24/2011/QĐ - UBND ngày 07 tháng 10 năm 2011 UBND tỉnh Nam Định việc ban hành “ Cơ chế, sách khuyến khích, hỗ trợ dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao địa bàn tỉnh Nam Định” 2.3.2.2 Một số khó khăn, bất cập Các chế, sách thu hút đầu tư tỉnh Nam Định ban hành tập trung vào lĩnh vực như: Thuế thu nhập doanh nghiệp; đất đai; mặt hạ tầng kỹ thuật; lãi suất vốn vay đầu tư; lao động; quảng cáo; đăng ký kinh doanh; xử lý mơi trường Tuy nhiên số khó khăn bất cập thực quy định này: (1) Cơng tác cải cách hành bất cập, việc xây dựng hồ sơ, thủ tục, quy trình thực chưa kịp thời Sự phối hợp cấp, ngành chưa chặt chẽ; công tác tra, kiểm tra doanh nghiệp trùng lắp Một số lãnh đạo, cán bộ, cơng chức, viên chức thiếu trách nhiệm thực thi công vụ, gây phiền hà, nhũng nhiễu nhà đầu tư, doanh nghiệp chưa có trường hợp bị xử lý (2) Cơng tác đạo giải phóng mặt bằng, giao đất, thu hồi đất, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa liệt, tồn nhiều khó khăn vướng mắc (3) Thiếu thống mức hỗ trợ quy định lao động: 31 Mức hỗ trợ đào tạo lao động doanh nghiệp chưa thống nhất, có mức chênh lệch lớn, mức hỗ trợ dàn trải từ 100.000 đồng đến 3.000.000 đồng/lao động Đối với Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND, tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo 01 lần, từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng; Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/1 lao động có chứng nghề đơn vị đào tạo cấp; Quyết định số 1593/2006/QĐ-UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo lần 100.000 đồng; Quyết định số 2168/2004/QĐUB hỗ trợ kinh phí đào tạo lần, năm từ 500.000đ đến 700.000 đồng/người (4) Thiếu thống mức hỗ trợ quy định quảng cáo: Chưa có thống mức hỗ trợ, tỷ lệ hỗ trợ, thời gian hỗ trợ hoạt động quảng cáo doanh nghiệp Tại Điều Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng năm 2012 Điều Quyết định số 24/2011/QĐ - UBND ngày 07 tháng 10 năm 2011 quy định: Nhà đầu tư hỗ trợ 100% chi phí quảng cáo báo Nam Định Đài Phát - Truyền hình tỉnh Nam Định (trong đó: Cơ quan thực quảng cáo hỗ trợ 50%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%) thời gian 30 tháng không 50 lần loại phương tiện thơng tin (tính từ lần quảng cáo đầu tiên), diện tích quảng cáo mặt báo không 1/4 trang, thời lượng lần quảng cáo Đài Phát - Truyền hình khơng q 02 phút Trong đó, Điều Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng năm 2008 quy định: Nhà đầu tư giảm 50% chi phí quảng cáo Báo Nam Định Đài Phát - Truyền hình tỉnh Nam Định thời gian năm không 50 lần loại phương tiện thơng tin, tính từ lần quảng cáo Diện tích quảng cáo mặt báo khơng q 1/4 trang, thời lượng lần quảng cáo Đài Phát - Truyền hình khơng q phút (5) Mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp số quy định khơng phù hợp Việc xác định mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp địa bàn tỉnh Nam Định Quyết định số 1593/2006/QĐ- UBND Quyết định số 32 2168/2004/QĐ-UB thấp quy định phủ, khơng ý nghĩa ưu đãi, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp địa bàn: Theo Quyết định số 1593/2006/QĐ-UBND: Nhà đầu tư hưởng thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp 20% thời hạn 10 năm, kể từ ngày dự án bắt đầu hoạt động sản xuất- kinh doanh Trong đó, Quyết định số 2168/2004/QĐ-UB quy định: nhà đầu tư hỗ trợ 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp vào ngân sách địa phương năm; 20% số thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp vào ngân sách địa phương 10 năm liền, dự án đầu tư vào ngành nghề thuộc danh mục ưu đãi đầu tư Chính phủ Tuy nhiên, theo quy định Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có quy định: Tính đến hết kỳ tính thuế năm 2015 trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư áp dụng thuế suất ưu đãi 20% quy định Khoản Điều 15 Nghị định kể từ 01 tháng 01 năm 2016 chuyển sang áp dụng thuế suất 17% cho thời gian lại (6) Mức ưu đãi miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước số quy định khơng phù hợp Tại Quyết định số 1593/2006/QĐ-UBND quy định: Miễn tiền thuê đất thời gian xây dựng theo tiến độ dự án cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp dự án có nhiều hạng mục cơng trình giai đoạn xây dựng độc lập với miễn tiền thuê đất theo hạng mục giai đoạn xây dựng độc lập đó; trường hợp khơng thể tính riêng hạng mục giai đoạn xây dựng độc lập thời gian xây dựng tính theo hạng mục cơng trình có tỷ trọng vốn lớn Trong quy định không quy định rõ thời gian xây dựng năm, trường hợp thời gian xây dựng dự án, dự án nông nghiệp thời gian xây dựng thường kéo dài 03 năm, trường hợp vi phạm quy định với Nghị định số 46/2014/NĐ-CP “Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước thời gian xây dựng theo dự án cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa khơng q 03 năm kể từ ngày có định cho thuê đất, thuê mặt nước” 33 2.3.4 Tình hình ứng dụng cơng nghệ thơng tin, xây dựng sở liệu xúc tiến thu hút đầu tư Năm 2016, toàn TTHC sau rà soát sửa đổi, bổ sung công khai đầy đủ Cổng thông tin điện tử tỉnh (namdinh.gov.vn) Trang tin điện tử Sở, ban, ngành UBND huyện, thành phố Tổng số dịch vụ công mức độ là: 1.781 dịch vụ; dịch vụ công mức độ là: 13 dịch vụ Công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải địa chỉ, số điện thoại, địa Email chuyên dùng tỉnh, huyện để tiếp nhận phản ánh kiến nghị cá nhân, tổ chức việc giải TTHC Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” quan, đơn vị đảm bảo rõ ràng, thuận tiện cho người dân doanh nghiệp dễ tra cứu, dễ thực có nhu cầu giải TTHC Tỉnh tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước địa bàn tỉnh Phối hợp với Cổng thơng tin điện tử Chính phủ, Văn phòng UBND tỉnh, VNPT hồn thành kết nối liên thông hệ thống quản lý văn điện tử với Văn phòng Chính phủ 28 bộ, ngành, địa phương Đã triển khai cài đặt, tập huấn sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn điều hành cho 27/28 đơn vị Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, có 24 đơn vị đưa vào sử dụng thường xuyên Tuy vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin quảng bá môi trường đầu tư, cung cấp thông tin cần thiết cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đến chưa quan tâm đầy đủ, thông tin doanh nghiệp, đầu tư đăng tải lên mạng thông qua cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia (dangkykinhdoanh.gov.vn) trang thông tin điện tử Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Bắc - Cục Đầu tư nước ngồi (ipcn.mpi.gov.vn) 34 KẾT LUẬN Trong tình hình nay, để hoàn thành nhiệm vụ tạo “đột phá phát triển kinh tế”, cần phải công khai, minh bạch thủ tục đầu tư theo hướng doanh nghiệp, nhà đầu tư phải làm việc với đầu mối có chế, sách thu hút đầu tư thơng thống, phù hợp tạo điều kiện tốt cho cá nhân tổ chức nước nghiên cứu, tìm hiểu định đầu tư vào tỉnh Nam Định Để thực tốt nhiệm vụ trên, thời gian tới cần thực số nhiệm vụ sau: - Tiếp tục thực liệt thực chất giải pháp cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành theo hướng đơn giản, cơng khai; tiếp tục rà sốt, rút ngắn thời gian thực đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ thủ tục hành khơng có quy định gây khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp - Xây dựng quy trình thủ tục liên quan đến trình đầu tư theo hướng nhà đầu tư phải giao dịch với đầu mối - Rà soát, bổ sung thay số quy định chế ưu đãi cho nhà đầu tư đảm bảo thống văn bản, phù hợp với quy định hành điều kiện địa phương - Xây dựng sở liệu đầu tư phục vụ cho nhiệm vụ đẩy mạnh, tăng cường hiệu hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư 35 - Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với quốc gia có kinh tế phát triển kỹ thuật, công nghệ đại như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ… đặc biệt, hợp tác lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao - lĩnh vực lợi hàng đầu tỉnh 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội (2014), Luật đầu tư năm 2014 Chính phủ (2015), Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư Chính phủ (2015), Nghị số 19/NQ-CP nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 Chính phủ (2016), Nghị số 19-2016/NQ-CP ngày 19/5/2015 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 Chính phủ (2016), Nghị số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Chính phủ (2017), Nghị số 19-2017/NQ-CP tiếp tục thực nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 Sở Kế hoạch Đầu tư (2016), Báo cáo số 1501/BC-SKHĐT tình hình thực cải cách hành chính, nâng cao lực trạnh tranh, xúc tiến thu hút đầu tư Sở Kế hoạch Đầu tư (2017), Báo cáo số 398/BC-SKHĐT ngày 28/4/2017 phân tích số thành phần số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 tỉnh Nam Định Tỉnh ủy Nam Định, Đại hội đảng khóa XIX tỉnh Nam Định (2015), Văn kiện đại hội Đảng tỉnh khóa XIX 10 Tỉnh ủy Nam Định (2016), Nghị số 05-NQ/TU đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao lực cạnh tranh, xúc tiến thu hút đầu tư 11 UBND tỉnh Nam Định (2016), Chương trình hành động số 01/CTrUBND thực Nghị số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 Chính phủ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tỉnh Nam Định 12 UBND tỉnh Nam Định (2017), Chương trình hành động số 02/CTrUBND thực Nghị số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017về tiếp tục thực nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 37 nâng cao lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 13 UBND tỉnh Nam Định (2015), Kế hoạch số 88/KH-UBND cải cách hành nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2016 - 2020 14 UBND tỉnh Nam Định (2016), Kế hoạch số 50/KH-UBNHD triển khai Nghị số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 Chính phủ Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2017, định hướng đến năm 2020 15 UBND tỉnh Nam Định (2016), Kế hoạch số 58/KH-UBND đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao lực cạnh tranh, xúc tiến thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 16 UBND tỉnh Nam Định (2015), Kế hoạch số 37/KH-UBND nâng cao số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2015 17 UBND tỉnh Nam Định (2016), Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 ban hành quy chế phối hợp quan, tổ chức có liên quan việc cấp, điều chỉnh định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư thực ngồi khu cơng nghiệp 18 Tỉnh ủy Nam Định, Đại hội đảng khóa XIX tỉnh Nam Định (2015), Văn kiện đại hội Đảng tỉnh khóa XIX 19 Tỉnh ủy Nam Định (2016), Nghị số 05-NQ/TU đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao lực cạnh tranh, xúc tiến thu hút đầu tư 20 UBND tỉnh Nam Định (2004), Quyết định số 2168/2004/QĐ-UB việc ban hành Một số chế, sách khuyến khích đầu tư phát triển địa bàn tỉnh Nam Định 21 UBND tỉnh Nam Định (2006), Quyết định số 1593/2006/QĐ- UBND việc ban hành Cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển cụm công nghiệp Huyện, Thành phố, địa bàn tỉnh Nam Định 22 UBND tỉnh Nam Định (2008), Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND việc ban hành Một số chế sách khuyến khích đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh khu công nghiệp tỉnh Nam Định 23 UBND tỉnh Nam Định (2011), Quyết định số 24/2011/QĐ - UBND 38 việc ban hành Cơ chế, sách khuyến khích, hỗ trợ dự án đầu tư có vốn lớn, cơng nghệ cao địa bàn tỉnh Nam Định 24 UBND tỉnh Nam Định (2012), Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND việc ban hành Quy định chế sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào điểm công nghiệp địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định 25 UBND tỉnh Quảng Ninh (2013), Quyết định số 3262/2013/QĐ-UBND việc áp dụng số sách ưu đãi, hỗ trợ nhà đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Quảng Ninh 26 UBND tỉnh Quảng Ninh (2015), Quyết định số 2895/2015/QĐ-UBND việc ban hành quy định sách hỗ trợ ưu tiên đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế địa bàn tỉnh Quảng Ninh 27 UBND tỉnh Quảng Ninh (2015), Quyết định số 1066/2015/QĐ-UBND sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2017 28 UBND tỉnh Quảng Ninh (2015), Quyết định số 4204/2015/QĐ-UBND việc ban hành sách hỗ trợ lãi suất vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh 29 UBND tỉnh Thái Bình (2014), Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND việc ban hành quy định chế, sách khuyến khích đầu tư vào số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020 30 UBND tỉnh Thái Bình (2014), Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND việc ban hành quy định sách khuyến khích đầu tư số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020 31 VCCI, USAID (2017), Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016 NXB Lao Động 32 VCCI, USAID (2017), Hồ sơ 63 tỉnh, thành phố Việt Nam, NXB Lao Động 39 ... cơng nhận dự án công nghệ cao địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020; - Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 việc phê duyệt danh mục công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao ưu tiên phát triển đến... nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu máy hành nhà nước nhằm: 24 + Tăng cường nâng cao lực lãnh đạo tổ chức công; + Tác động trực tiếp đến vấn đề đem lại hiệu thu hút đầu tư tỉnh Nam Định; + Nâng cao lực... 2016 tỉnh cao mức trung vị nước 0,34 điểm (điểm trung vị 63 tỉnh thành 58,20 điểm) Tính riêng vùng Đồng sơng Hồng, tỉnh Nam Định xếp hạng 7/11, tỉnh có điểm số cao nhóm xếp hạng vùng (cao tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐẦU TƯ; CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ; CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH, NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐẦU TƯ; CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ; CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay