Giao rừng cho cộng đồng và quản lý rừng cộng đồng: Rà soát việc thực hiện và đóng góp điều chỉnh Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng

47 1 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2019, 19:19

Dự thảo báo cáo số để lấy ý kiến đóng góp Giao rừng cho cộng đồng quản lý rừng cộng đồng: Rà sốt việc thực đóng góp điều chỉnh Dự thảo Luật Bảo vệ Phát triển Rừng Nguyễn Quang Tân Đỗ Anh Tuân Lương Quang Hùng Vũ Hữu Thân Hà Nội, ngày 17/3/2017 Nội dung báo cáo Danh mục minh họa Danh mục từ viết tắt Giới thiệu Phương pháp luận Tổng quan quy định pháp luật có liên quan 3.1 3.1.1 Các nội dung khung pháp luật giao rừng cho cộng đồng 3.1.2 Đánh giá chung quy định pháp luật giao rừng cho cộng đồng 3.2 Các quy định pháp luật giao rừng cho cộng đồng dân cư Các quy định pháp luật quản lý rừng cộng đồng 3.2.1 Các nội dung khung pháp luật quản lý rừng cộng đồng 3.2.2 Đánh giá chung quy định pháp luật quản lý rừng cộng đồng 12 Đánh giá việc thực sách địa phương 14 4.1 Kết thực giao rừng cho cộng đồng 14 4.2 Quản lý rừng cộng đồng sau giao 18 4.3 Tác động tích cực từ quản lý rừng cộng đồng 19 4.3.1 Tác động môi trường 19 4.3.2 Tác động mặt kinh tế 20 4.3.3 Tác động mặt văn hóa - xã hội 21 4.4 Tồn 22 4.4.1 Những tồn việc thực sách giao rừng cho cộng đồng 22 4.4.2 Những tồn việc thực sách quản lý rừng cộng đồng 24 Quản lý rừng cộng đồng truyền thống 27 Dự thảo nội dung điều khoản pháp luật liên quan 32 6.1 Tóm tắt kết tổng quan sách đánh giá trường 32 6.2 Các điều khoản pháp luật đề xuất biện minh 33 Tài liệu tham khảo 38 Phụ lục 42 Phụ lục 1: Danh sách thành viên nhóm Chuyên gia RECOFTC 42 Phụ lục 2: Danh mục văn pháp luật có liên quan 43 Danh mục minh họa Danh mục Bảng Bảng 1: Một số tỉnh thực giao rừng cho cộng đồng dân cư từ 2004 tới 15 Bảng 2: Diện tích rừng giao cho cộng đồng dân cư thơn tính đến cuối năm 2015 16 Bảng 3: Diện tích rừng giao cho cộng đồng dự án thí điểm lâm nghiệp cộng đồng Pha I 23 Bảng 4: Diện tích đất lâm nghiệp cộng đồng quản lý theo truyền thống 29 Danh mục Hình Hình 1: Diện tích rừng chủ quản lý khác 18 Danh mục Hộp Hộp 1: Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Hộp 2: Quyền nghĩa vụ cộng đồng dân cư với rừng Hộp 3: Chính sách đất rừng quyền truyền thống người dân 13 Hộp 4: Công tác quản lý rừng cộng đồng thôn Bu Nor, tin̉ h Dak Nông 20 Hộp 5: Hưởng lợi từ quản lý rừng cộng đồng 20 Hộp 6: Phân bổ lợi ích từ khai thác gỗ thương mại buôn T’Ly 21 Hộp 7: Các hướng dẫn nặng tính khoa học Dự án Thí điểm lâm nghiệp cộng đồng Pha I 24 Hộp 8: ‘Lấn chiếm’ rừng buôn Chàm B 25 Hộp 9: Mất động lực quản lý rừng Phú Lợi 27 Hộp 10: Quản lý rừng cộng đồng truyền thống người Jarai Tây Nguyên 27 Hộp 11: Quản lý rừng cộng đồng truyền thống thơn Phò Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế 31 Hộp 12: Rừng thiêng người Thái Đen 31 Hộp 13: Vấn đề người dân Phò Trạch quản lý rừng cộng đồng 32 Danh mục từ viết tắt BVPTR Bảo vệ Phát triển Rừng DVMTR Dịch vụ Môi trường rừng FAO Tổ chức Nông – Lương Liên Hợp Quốc FLEGT Sáng kiến thực thi lâm luật, quản trị thương mại LNCĐ Lâm nghiệp Cộng đồng NGO Tổ chức Phi phủ NNPTNT Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn RECOFTC Trung tâm Con người Rừng REDD+ Giảm phát thải rừng suy thoái rừng TCLN Tổng cục Lâm nghiệp TNMT Tài nguyên Môi trường UBND Ủy ban Nhân dân Giới thiệu Luật Bảo vệ Phát triển rừng (BVPTR) Quốc hội nước CHXHCN Việt Namthông qua kỳ họp thứ 6, Khóa XI ngày 03/12/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2005 Qua 10 năm thực hiện, Luật BVPTR 2004 đạt thành công bộc lộ hạn chế định bối cảnh Việt Nam chặng đường phát triển với hội thách thức cho ngành lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT 2015) Bên cạnh đó, thời gian qua Đảng Chính phủ ban hành nhiều chủ trương sách liên quan đến lâm nghiệp Điển hình Nghị số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 nông nghiệp, nông dân, nông thôn Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Nghị số 30/NQ-TW ngày 12/3/2014 Bộ Chính trị tiếp tục xếp, đổi phát triển nâng cao hiệu hoạt động công ty nông, lâm nghiệp Về mặt quốc tế, Việt Nam tích cực chủ động tham gia vào sáng kiến REDD+ (Giảm phát thải rừng suy thoái rừng), hay FLEGT (sáng kiến thực thi lâm luật, quản trị thương mại EU) Tuy nhiên, Luật BVPTR 2004 chưa có quy định liên quan đến vấn đề nên khó khăn hội nhập kinh tế quốc tế Việc rà soát điều chỉnh lại Luật BVPTR 2004 cần thiết để đáp ứng thay đổi hội thách thức thời gian qua thể chế hóa chủ trương sách Đảng Chính phủ cam kết Việt Nam quốc tế Tháng 12/2015, Bộ NN&PTNT có văn 10459/BNN-TCLN gửi Bộ Tư pháp đề xuất xây dựng dự án Luật Lâm nghiệp để thay Luật BVPTR 2004, với dự thảo Luật bao gồm chương; đó: Mục (Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng)của Chương (Quản lý rừng) có ghi:Bổ sung quy định điều kiện giao rừng cho cộng đồng dân cư; ưu tiên giao khu rừng sản xuất rừng phòng hộ quy mơ nhỏ, gần khu dân cư cho cộng đồng dân cư quản lý sử dụng lâu dài không thu tiền sử dụng rừng; xây dựng quy chế quản lý rừng cộng đồng sách hỗ trợ quản lý rừng cộng đồng, thực tế nhiều cộng đồng dân cư có truyền thống quản lý rừng khơng phải cộng đồng dân cư có nhu cầu khả quản lý giao mà phải có đủ điều kiện định Mục (Quyền nghĩa vụ chủ rừng) Chương (Quản lý rừng) có ghi: Quy định việc xây dựng quy chế quản lý rừng cộng đồng có sách hỗ trợ quản lý rừng cộng đồng mở rộng số quyền so với quy định nay, như: góp vốn kinh doanh giá trị quyền sử dụng rừng sản xuất rừng trồng cộng đồng tự đầu tư (Bộ NN&PTNT 2015) Báo cáo nhằm mục đích đóng góp vào hai nội dung (giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn quản lý rừng cộng đồng) Dự thảo Luật BVPTR Báo cáo thực nhóm Chuyên gia RECOFTC – Trung tâm Con người Rừng(xem danh sách thành viên nhóm Phụ lục 1), với giúp đỡ tài từ Dự án Quản trị Đất Khu vực sông Mêkông (Mekong Region Land Governance - MRLG) phủ Thụy Sỹ tài trợ Báo cáo bao gồm cácnội dung sau Sau phần giới thiệu phần tóm tắt phương pháp luận áp dụng để xây dựng báo cáo Tiếp theo đó, Phần trình bày kết rà sốt quy định pháp luật có liên quan Phần báo cáo thảo luận vắn tắt việc thực quy định pháp luật giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn quản lý rừng cộng đồng Phần thảo luận hình thức quản lý rừng cộng đồng truyền thống Việt Nam Phần trình bày đề xuất nội dung Luật BVPTR liên quan đến hai chủ đề giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn quản lý rừng cộng đồng Phương pháp luận Như đề cập trên, báo cáo nhằm mục đích đóng góp vào nội dung Dự thảo Luật BVPTR mới: 1) giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn 2) quản lý rừng cộng đồng Báo cáo thực dựa phương pháp tiếp cận sau:  Rà sốt sách: việc rà sốt sách tập chung vào tổng hợp, phân tích quy định pháp luật có liên quan đến hai nội dung giao rừng cho cộng đồng dân cư quản lý rừng cộng đồng, qua đóchỉ điểm mạnh, điểm yếu nội dung văn pháp luật có  Tổng quan tài liệu kinh nghiệm có: kinh nghiệm giao rừng cho cộng đồng dân cư quản lý rừng cộng đồng tài liệu hóa nhiều tài liệu, văn khác từ nhiều tổ chức GIZ, Helvetas, Care International, Oxfam, SIDA Thụy Điển, Dự án thí điểm Lâm nghiệp Cộng đồng (do TFF tài trợ) tổ chức NGO nước Đặc biệt RECOFTC với tư tổ chức quốc tế Lâm nghiệp cộng đồng tập hợp nhiều kinh nghiệm nước liên quan đến hai chủ đề thời gian qua Việc tổng quan sách có tham khảo sử dụng khung đánh giá Lâm nghiệp Cộng đồng FAO xây dựng năm 2015 (FAO 2015) Kết tổng quan tài liệu có giúp tranh quản lý rừng cộng đồng việc thực giao rừng cho cộng đồng địa phương thời gian qua  Tham vấn bên liên quan: Việc tham vấn bên liên quan cấp, từ trung ương tới địa phương, nhằm khẳng định bổ sung cho kết rà sốt sách, tổng quan tài liệu đề xuất nội dung pháp luật liên quan  Khảo sát trường bổ sung: Việc sử dụng khung đánh giá FAO trình tổng quan tài liệu giúp xác định khoảng trống kiến thức tài liệu hành, qua bổ sung thông qua tham vấn bên liên quan (xem trên) khảo sát trường Nhóm Tư vấn RECOFTC tiến hành hai đợt khảo sát trường kết hợp với tham vấn bên liên quan từ cấp tỉnh, huyện, xã thôn hai tỉnh Quảng Ngãi Yên Bái Hai tỉnh lựa chọn địa bàn khảo sát hai tỉnh có hoạt động giao rừng cho cộng đồng lâm nghiệp cộng đồng học kinh nghiệm khơng tài liệu hóa tỉnh khác Tổng quan quy định pháp luật có liên quan Phần thảo luận khung pháp luật liên quan đến giao rừng cho cộng đồng quản lý rừng cộng đồng.Nội dung thảo luận phần khơng mơ tả tổng thể sách nói chung ban hành trước có Luật BVPTR 2004, mà tập chung vào sách ban hành kể từ có Luật BVPTR 2004 tới (được ban hành theo Luật BVPTR 2004) 3.1 Các quy định pháp luật giao rừng cho cộng đồng dân cư 3.1.1 Các nội dung khung pháp luật giao rừng cho cộng đồng Việc giao rừng cho cộng đồng dân cư quy định Điều 29 Luật BVPTR 2004 Trong Nghị định Chính phủ số 23/2006/NĐ-CP ngày /3/ 2006 hướng dẫn thực số điều Luật BVPTR 2004, Mục Điều 20 nhắc lại quy định giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Luật BVPTR bổ sung thêm số chi tiết – xem Hộp : Hộp 1: Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Điều 29: Luật Bảo vệ Phát triển rừng nằm 2004 Điều kiện giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn quy định sau: a) Cộng đồng dân cư thơn có phong tục, tập quán, có truyền thống gắn bó cộng đồng với rừng sản xuất, đời sống, văn hố, tín ngưỡng; có khả quản lý rừng; có nhu cầu đơn xin giao rừng; b) Việc giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng đãđược phê duyệt; phù hợp với khả quỹ rừng địa phương Cộng đồng dân cư thôn giao khu rừng sau đây: a) Khu rừng cộng đồng dân cư thơn quản lý, sử dụng có hiệu quả; b) Khu rừng giữ nguồn nước phục vụ trực tiếp cho cộng đồng, phục vụ lợi ích chung khác cộng đồng mà giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; c) Khu rừng giáp ranh thôn, xã, huyện giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà cần giao cho cộng đồng dân cư thơn để phục vụ lợi ích cộng đồng Thẩm quyền giao rừng, thu hồi rừng cộng đồng dân cư thôn quy định sau: a) ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh vào quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng đãđược phê duyệt quy định khoản khoản Điều định giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn; b) ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có quyền thu hồi rừng cộng đồng dân cư thôn theo quy định điểm a, b, d, đ, e, h i khoản Điều 26 Luật cộng đồng dân cư thôn di chuyển nơi khác Điều 20: Nghị định 23/2006 / NĐ-CP Giao rừng đối cộng đồng dân cư thôn.Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn thực theo quy định Điều 29 Luật Bảo vệ phát triển rừng theo quy định sau: a) Ủy ban nhân dân cấp huyện giao rừng sản xuất, rừng phòng hộ khơng thu tiền sử dụng rừng cộng đồng dân cư thôn; ưu tiên giao khu rừng gắn với phong tục, truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số b) Diện tích rừng giao cho cộng đồng dân cư thơn phải nằm phương án giao rừng Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt c) Rừng giao cho cộng đồng dân cư thôn phải nằm phạm vi cấp xã Trình tự thủ tục giao rừng(và thu hồi rừng giao) cho cộng đồng hướng dẫn chi tiết Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (NNPTNT) Tiếp theo đó, Bộ NNPTNT Bộ Tài ngun Mơi trường (TNMT) ban hành Thông tư Liên số 07/2011 / TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29/1/2011hướng dẫn phối hợp quan Tài nguyên Môi trường quan Kiểm lâm trực thuộc quan Nông nghiệp Phát triển nông thôn công tác giao rừng gắn liền với giao đất lâm nghiệp, hoàn thiện hồ sơ giao đất giao rừng Thông tư 07 ban hành mẫu văn áp dụng việc thực thủ tục giao rừng gắn liền với giao đất Ngoài ra, để thực Chương trình/ dự án thí điểm Chính phủ Bộ, Bộ NNPTNT Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN) ban hành văn hướng dẫn thực giao rừng cho cộng đồng dân cư, áp dụng địa bàn khu vực thí điểm Ví dụ như:  Thơng tư 17/2006/TT-BNN ngày 14/03/2006 hướng dẫn thực giao rừng cho cộng đồng buôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số chỗ tỉnh Tây Nguyên, theoQuyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23/ 11/ 2005 Thủ tướng phủ  Quyết định số 106/2006/QĐ ngày 27/ 11/ 2006 Bộ trưởng NNPTNT Quyết định số 434/QĐ-QLR ngày 11/ 4/ 2007 Cục Lâm nghiệp (nay TCLN) hướng dẫn giao rừng đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn, áp dụng địa bàn 10 tỉnh thí điểm Dự án Thí điểm Lâm nghiệp Cộng Đồng Xem thêm Phụlục danh mục văn pháp luật có liên quan 3.1.2 Đánh giá chung quy định pháp luật giao rừng cho cộng đồng Điểm mạnh:  Nhìn chung, khung pháp lý xây dựng để hướng dẫn thực giao rừng cho cộng đồng theo điều khoản Luật BVPTR 2004 Ngoài hướng dẫn chung áp dụng phạm vi tồn quốc có khung pháp lý thí điểm áp dụng phạm vi Chương trình dự án cụ thể  Tiêu chí giao rừng cho cộng đồng (như quy định Điều 29 Luật BVPTR 2004 Điều 20 Nghị định 23/ 2006/ NĐ-CP) có tính đến yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thành công việc tổ chức quản lý rừng sau giao văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống, lực quản lý rừng nhu cầu cộng đồng (dân tộc thiểu số) rừng Hạn chế:  Cộng đồng nhận rừng bị bó hẹp:Cộng đồng sử dụng văn pháp lý (được định nghĩa Điều Luật BVPTR 2004) giới hạn cộng đồng dân cư cấp thơn.Vì viêc giao rừng cộng đồng quy định văn pháp quy nêu khơng tính đến ‘cộng đồng’ có tính linh hoạt thực tế, đặc biệt nhóm hộ có dòng họ với Nói khác, khung pháp luật giao rừng cho cộng đồng không công nhận việc giao rừng cho ‘cộng đồng’ nhỏ nhóm hộ, dòng tộc, v.v  Chưa có hướng dẫn chi tiết đánh giá/ xác định tiêu chí rừng giao cho cộng đồng cộng đồng nhận rừng: Mặc dù Điều 29 Luật BVPTR 2004 có số điều kiện rừng giao cho cộng đồng điều kiện cộng đồng để nhận rừng (xem chi tiết Hộp 1), nhiên văn hướng dẫn thực thi giao rừng cộng đồng khơng chi tiết hóa nội dung Ví dụ khơng có hướng dẫn cụ thể “có truyền thống gắn bó cộng đồng với rừng sản xuất, đời sống, văn hố, tín ngưỡng; có khả quản lý rừng”, hay “khu rừng cộng đồng dân cư thôn quản lý, sử dụng có hiệu quả”  Chưa rõ nguồn ngân sách thực giao rừng cho cộng đồng: Các văn hướng dẫn thực giao rừng cho cộng đồng tập chung vào quy trình kỹ thuật chưa quy định rõ ràng nguồn ngân sách sử dụng cho việc thực giao rừng cho cộng đồng  Ngoài ra, văn hướng dẫn thực giao rừng cho cộng đồng thiếu điều khoản khuyến khích thực hiện/ phát triển tiêu chí văn hóa, truyền thống cộng đồng địa phương q trình thực giao rừng Ví dụ nhưcác bước tiến trình giao rừng cho cộng đồng hướng dẫn Khoản 5, Mục II Thông tư 38/2007/TT-BNN không đề cập tới việc làm thể để cộng đồng thảo luận đưa mối quan hệ văn hóa tập quán truyền thống cộng đồng với khu rừng dự kiến giao, chí hướng dẫn không đề cập tới mối quan hệ 3.2 Các quy định pháp luật quản lý rừng cộng đồng 3.2.1 Các nội dung khung pháp luật quản lý rừng cộng đồng Các quyền cộng đồng giao rừng quy định Điều 30 Luật BVPTR 2004 (xem Hộp 2) Luật BVPTR 2004 dành toàn Chương V để quy định quyền (và nghĩa vụ)của chủ rừng khác nhau; nhiên cộng đồng không liệt kê danh sách chủ rừng Điều Luật nên quy định Chương V không áp dụng cho cộng đồng nhận rừng Hộp 2: Quyền nghĩa vụ cộng đồng dân cưvới rừng Điều 30, Luật BVPTR 2004 Cộng đồng dân cư thôn giao rừng có quyền sau đây: a) Được quan nhà nước có thẩm quyền cơng nhận quyền sử dụng rừng ổn định, lâu dài phù hợp với thời hạn giao rừng; b) Được khai thác, sử dụng lâm sản lợi ích khác rừng vào mục đích cơng cộng gia dụng cho thành viên cộng đồng; sản xuất lâm nghiệp - nông nghiệp - ngư nghiệp kết hợp theo quy định Luật quy chế quản lý rừng; c) Được hưởng thành lao động, kết đầu tư diện tích rừng giao; d) Được hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vốn theo sách Nhà nước để bảo vệ phát triển rừng hưởng lợi ích cơng trình cơng cộng bảo vệ, cải tạo rừng mang lại; đ) Được bồi thường thành lao động, kết đầu tư để bảo vệ phát triển rừng theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan Nhà nước có định thu hồi rừng Cộng đồng dân cư thôn giao rừng có nghĩa vụ sau đây: a) Xây dựng quy ước bảo vệ phát triển rừng phù hợp với quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan, trình Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt tổ chức thực hiện; b) Tổ chức bảo vệ phát triển rừng, định kỳ báo cáo quan nhà nước có thẩm quyền diễn biến tài nguyên rừng hoạt động liên quan đến khu rừng theo hướng dẫn Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; c) Thực nghĩa vụ tài nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật; d) Giao lại rừng Nhà nước có định thu hồi rừng hết thời hạn giao rừng; đ) Không phân chia rừng cho thành viên cộng đồng dân cư thôn; không chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, chấp, bảo lãnh, góp vốn kinh doanh giá trị quyền sử dụng rừng giao Trong Nghị định số 23/2006/NĐ-CP Chính phủ hướng dẫn thực số điều Luật BVPTR 2004 không quy định thêm quyền cộng đồng giao rừng hoạt động lâm nghiệp cộng đồng (LNCĐ) Trong giai đoạn 2006-2009, Dự ánThí điểm Lâm nghiệp Cộng đồng thực 10 tỉnh1 , 38 xã 64 thơn Trong khn khổ Chương trình, Bộ NNPTNT Cục Lâm nghiệp (nay TCLN) ban hành 14 văn khác nhau, có ba văn Bộ 11 văn Cục Lâm nghiệp, hướng dẫn việc lập kế hoạch quản lý LNCĐ, cụ thể là: Quyết định số 106/2006/QĐ ngày 27/ 11/ 2006 Bộ trưởng NNPTNT việc ban hành hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn Công văn số 2324/BNN-LN ngày 21/ 8/ 2007 Bộ trưởng NNPTNT việc hướng dẫn tiêu kỹ thuật thủ tục khai thác rừng cộng đồng Công văn số 123/ BNN-LN ngày 15/ 01/ 2008 Bộ trưởng NNPTNT việc hướng dẫn thí điểm thành lập, quản lý sử dụng quỹ bảo vệ phát triển rừng cộng đồng Quyết định số 434/QĐ-QLR ngày 11/ 4/ 2007 Cục trưởng Cục Lâm nghiệp việc ban hành hướng dẫn xây dựng quy chế bảo vệ phát triển rừng cấp xã hướng dẫn giao rừng đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn Quyết định số 550/ QĐ-QLR ngày 08/ 5/ 2007 Cục trưởng Cục Lâm nghiệp việc ban hành hướng dẫn xây dựng quy ước BV&PTR công đồng dân cư thôn Công văn số 754/CV-LNCĐ ngày 31/ 5/ 2007 Cục trưởng Cục Lâm nghiệp việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng cộng đồng Công văn số 815/ CV- LNCĐ ngày 12/ 6/ 2007 Cục trưởng Cục Lâm nghiệp việc xây dựng mơ hình cấu trúc rừng mong muốn cho rừng gỗ tự nhiên cộng đồng Công văn số 1326/ CV-LNCĐ ngày 07/ 9/ 2007 Cục trưởng Cục Lâm nghiệp việc hướng dẫn lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng Công văn số 1327/ CV-LNCĐ ngày 07/ 9/ 2007 Cục trưởng Cục Lâm nghiệp việc hướng dẫn điều tra rừng cộng đồng 10 Công văn số 1703/CV-DALNCĐ ngày 14/ 11/ 2007 Cục trưởng Cục Lâm nghiệp việc hướng dẫn giám sát đánh giá việc thực quản lý rừng cộng đồng dân cư thơn Các tỉnh tham gia thực Chương trình thí điểm LNCĐ Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đăk Nơng 10 trạng khơng có chủ thực (do UBND cấp xã tạm thời quản lý) cần sớm giao cho người dân địa phương Về quản lý rừng cộng đồng sau giao, vấn đề lớn phương pháp tiếp cận Chương trình/ dự án hỗ trợ chưa phù hợp LNCĐ xây dựng trở thành dạng lâm nghiệp nhà nước địa phương với vai trò chủ đạo việc định từ quan nhà nước Các tài liệu hướng dẫn thực thi LNCĐ (ở dự án/ chương trình thí điểm) mang nặng tính kỹ thuật thủ tục, chưa phù hợp với đặc điểm cộng đồng Thiếu chế thể chế hỗ trợ LNCĐ địa phương, bao gồm kỹ cán việc thúc đẩy tham gia cộng đồng LNCĐ quan điểm trái chiều khơng ủng hộ LNCĐ cấp định Quản trị rừng địa phương chưa hoàn toàn phát triển, đặc biệt quyền, tập quán quy định truyền thống người dân khơng thực Bên cạnh đó, khái niệm LNCĐ bị giới hạn việc cộng đồng thôn quản lý rừng nhà nước giao Năng lực cộng đồng hạn chế trở ngại cho phát triển LNCĐ, việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực LNCĐ trường đại học dạy nghề chưa trọng đầy đủ Trong đó, nhiều nơi hình thức quản lý rừng cộng đồng theo hương ước quy định truyền thống tồn cách tích cực, minh chứng cho việc cộng đồng có khả tự tổ chức thực tốt việc quản lý bảo tài nguyên rừng địa phương cách bền vững cho lợi ích mơi trường, kinh tế xã hội Hình thức quản lý rừng cộng đồng truyền thống từ lâu đời, củng cố qua hệ đến hệ khác, hình thành vài thập niên, phản ánh khả đáp ứng thay đổi môi trường sống người dân Tuy nhiên, quyền người dân quản lý rừng truyền thống chưa pháp luật thừa nhận – nói cách khác nhiều cộng đồng có truyền thống quản lý từ lâu đời chưa nhà nước giao rừng – nên họ thường bị thiệt thòi có mâu thuẫn xảy với thể chế bên ngoài, nhà nước thu hồi rừng cho mục tiêu công cộng hay kinh tế 6.2 Các điều khoản pháp luật đề xuất biện minh Dựa kết tổng quan sách rà soát tài liệu đánh giá giao rừng cho cộng đồng quản lý rừng cộng đồng thảo luận Phần 3, 5, điều khoản sau đề xuất đưa vào Luật BVPTR mới, kèm theo phần giải thích/ biện minh cho điều khoản đề xuất Một số vấn đề mang tính kỹ thuật chi tiết tiếp tục đề xuất trình xây dựng văn luật LNCĐ, sau Luật BVPTR thông qua: Nội dung 1: Khái niệm cộng đồng (dự kiến đưa vào Điều XXX Giải thích từ ngữ) Nội dung đề xuất: “Cộng đồng dân cư gồm cá nhân, hộ gia đình người Việt Nam sinh sống địa bàn thơn, làng, ấp, bản, bn, phum, sóc, tổ dân phố điểm dân cư tương tự có quyền lợi nghĩa vụ; có phong tục, tập qn; có quy ước, hương ước khơng trái với quy định pháp luật.” Sử dụng cụm từ ‘cộng đồng dân cư’ thay ‘cộng đồng dân cư thơn’ (bỏ chữ thơn) tồn nội dung Luật Biện minh: Đề xuất bỏ giới hạn cộng đồng cộng đồng dân cư thôn việc tổng quan tài liệu đánh giá trường Phần LNCĐ truyền thống (Phần 5) cho thấy khái niệm cộng đồng mở với người dân địa phương Người dân quản lý rừng cộng đồng qua hình thức nhóm hộ (đặc biệt dòng họ) nhóm sở thích (cùng chung quyền lợi trách 33 nhiệm) Ngoài ra, qua 12 tham vấn cấp cộng đồng tham vấn cấp tỉnh Quảng Ngãi Yên Bái mà nhóm chuyên gia RECOFTC thực cho thấy việc có quyền lợi nghĩa vụ yếu tố định thành công công tác quản lý rừng cộng đồng Nhiều cộng đồng tỉnh miền Trung miền Nam khơng thiết phải có phong tục, tập qn Ví dụ: cộng đồng thơn Trường Lệ thơn Khánh Giang có dân tộc Kinh Hre tham gia bảo vệ khu rừng.Các quy ước, hương ước cộng đồng cần không trái với quy định pháp luật đủ, không thiết phải phù hợp với quy định pháp luật Nội dung 2: Khái niệm lâm nghiệp cộng đồng (dự kiến đưa vào Điều XXX Giải thích từ ngữ) Nội dung đề xuất: “Lâm nghiệp rừng cộng đồng hình thức cá nhân, hộ gia đình sinh sống địa bàn tổ chức bảo vệ, quản lý phát triển tài nguyên rừng địa phương cho mục đích kinh tế, sinh thái văn hóa-xã hội chung.” Biện minh: Luật BVPTR 2004 thừa nhận việc giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn quyền cộng đồng với rừng Trên sở này, TCLN có dự án Chương trình thí điểm QLRCĐ 10 tỉnh từ 2006-2009 (pha 1) 2011-2013 (pha 2) Ngồi nhiều dự án/ chương trình thí điểm khác tổ chức nước thực đánh giá Phần 4.Như Phần tổng quan sách, Luật BVPTR 2004 chưa có khái niệm thống lâm nghiệp cộng đồng Kết đánh giá việc thực quản lý rừng cộng đồng Phần LNCĐ hiểu diện tích rừng giao cho cộng đồng dân cư thơn quản lý Điều có nghĩa có khoảng 1,1 triệu (theo số liệu 2016 Bộ NNPTNT) Tuy nhiên thực tế, diện tích rừng (nhất rừng tự nhiên) giao cho hộ gia đình (khoảng 1,4-1,5 triệu ha) quản lý cách tập thể, có nghĩa gia đình tuần tra bảo vệ, chia sẻ lợi ích chi phí với Diện tích cần nhìn nhận quản lý theo hình thức cộng Nội dung 3: Khái niệm “truyền thống quản lý rừng” (dự kiến đưa vào Điều XXX Giải thích từ ngữ) Nội dung đề xuất: “truyền thống quản lý rừng truyền thống thói quen, tập quán quản lý rừng (bao gồm khai thác, sử dụng, phát triển, xử lý vi phạm, …) cộng đồng phát triển thực qua thời gian dài, từ đời qua đời khác, thành viên cộng đồng tuân thủ thực cộng đồng lân cận tôn trọng” Biện minh: Như thảo luận Phần 5, quản lý rừng cộng đồng dựa truyền thống tập quán kết trình quản lý rừng mà cộng đồng trải qua Có tập quán lâu đời – người dân xây dựng áp dụng qua hàng hệ, có tập qn hình thành dựa thay đổi bối cảnh kinh tế, văn hóa-xa hội mơi trường Các truyền thống/ tập qn quản lý rừng phần quan trọng cho thành công quản lý rừng cộng đồng Việc thức hóa khái niệm “truyền thống quản lý rừng” làm cho định nghĩa quản lý rừng cộng đồng rõ ràng 34 Ngoài ra, Quyết định 01/CP16 UNFCCC Cancun năm 2010 yêu cầu bên tham gia UNFCCC (trong bao gồm Việt Nam) phải đảm bảo biện pháp đảm bảo an toàn thực thi hoạt động giảm phát thải khí nhà kính rừng suy thoái rừng (REDD+).Biện pháp đảm bảo an tồn thứ u cầu tơn trọng đảm bảo kiến truyền thống quyền người dân địa phương Việc đưa vào khái niệm quản lý rừng truyền thống chứng cho việc Việt Nam tôn trọng đảm bảo kiến thức truyền thống người dân địa phương Nội dung 4: Cộng đồng dân cư chủ rừng (dự kiến đưa vào Điều XXX Chủ rừng) Nội dung đề xuất: bổ sung cộng đồng dân cư chủ rừng danh sách chủ rừng có Cụ thể là: “cộng đồng dân cư Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, giao đất, cho thuê đất để phát triển rừng công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất rừng trồng.” Điều có nghĩa cộng đồng dân cư có quyền trách nhiệm quy định điều khoản chung chủ rừng khác Biện minh: Luật BVPTR 2004 thừa nhận việc giao rừng cho cộng đồng dân cư quyền cộng đồng với rừng Tuy nhiên, cộng đồng không coi chủ rừng chủ rừng khác liệt kê Điều Luật BVPTR 2004 Kết phân tích Phần cộng đồng thiếu tính pháp lý anh hưởng tới việc thực quyền lợi nghĩa vụ quản lý rừng họ.Vì vậy, việc thừa nhận cộng đồng chủ rừng chủ rừng khác cần thiết đế khuyến khích phát triển quản lý rừng cộng đồng Nội dung 5: Phát triển truyền thống quản lý rừng hiệu (dự kiến đưa vào Điều XXX Nguyên tắc quản lý rừng bền vững) Nội dung đề xuất: Bổ sung thêm nguyên tắc quản lý rừng bền vững “Nhà nước khuyến khích phát huy truyền thống quản lý rừng cộng đồng chứng tỏ tính hiệu cộng đồng khác thừa nhận việc bảo tồn phát triển tài nguyên rừng địa phương.” Biện minh:Như thảo luận Phần 5, quản lý rừng cộng đồng dựa truyền thống tập quán quản lý rừng mà cộng đồng thống trải qua trình quản lý rừng Có tập quán lâu đời – người dân xây dựng áp dụng qua hàng hệ, có tập quán hình thành dựa thay đổi bối cảnh kinh tế, văn hóa-xa hội mơi trường Các tập quán đóng góp vào việc bảo tồn phát triền TNR bền vững địa phương.Nhiều mâu thuẫn/ xung đột đất đai gần truyền thống/ tập quán tốt đẹp quản lý tài nguyên thiên nhiên không tôn trọng, dẫn đến việc hủy hoại tài nguyên rừng gây ảnh hưởng xấu tới an ninh xã hội Ngoài ra, Quyết định 01/CP16 UNFCCC Cancun năm 2010 yêu cầu bên tham gia UNFCCC phải đảm bảo biện pháp đảm bảo an tồn thực thi REDD+, Biện pháp thứ yêu cầu tôn trọng đảm bảo kiến truyền thống quyền người dân địa phương.Tuyên bố chung Liên Hợp Quốc quyền người địa (UNDRIP) kêu gọi bên ký kết tôn trọng kiến thức quyền truyền thống người dân địa phương Việc khuyến khích phát huy truyền thống quản lý rừng cộng đồng chứng cho việc Việt 35 Nam tôn trọng kiến thức truyền thống, tôn trọng đảm bảo quyền truyền thống người dân địa phương Nội dung 6: Rừng sở hữu chung (dự kiến đưa vào điều XXX sở hữu rừng) Nội dung đề xuất: Rừng thuộc sở hữu chung cần bao gồm (thêm): “Rừng tự nhiên phục hồi tự đầu tư xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung tự đầu tư làm giàu rừng việc trồng rừng địa rừng tự nhiên.” “Rừng văn hóa, tín ngưỡng, rừng cộng đồng tự đầu tư công sức quản lý theo truyền thống” Biện minh: Như thảo luận Phần 5, nhiều cộng đồng dân cư chứng tỏ truyền thống quản lý rừng qua hàng thập kỷ thập chí kỷ nay.Người dân tự bỏ công sức tiền để bảo vệ khu rừng cạnh nơi họ cho mục đích kinh tế, sinh thái môi trường chung Các diện tích cần xem rừng sở hữu chung cộng đồng Ngoài ra, đề cập Quyết định 01/CP16 UNFCCC Cancun năm 2010 yêu cầu Việt Nam phải đảm bảo biện pháp đảm bảo an tồn thực thi REDD+, đóbiện pháp đảm bảo an tồn thứ u cầu tơn trọng đảm bảo kiến truyền thống quyền người dân địa phương Việc cơng nhận rừng văn hóa, tín ngưỡng hay rừng cộng đồng quản lý theo truyền thống rừng thuộc sở hữu chung cộng đồng chứng cho việc Việt Nam tôn trọng đảm bảo quyền truyền thống người dân địa phương Nội dung 7: Loại rừng giao cho cộng đồng dân cư (dự kiến đưa vào Điều XXX điều kiện giao rừng cho cộng đồng dân cư) Nội dung đề xuất: Loại rừng giao cho cộng đồng dân cư cần bao gồm (thêm): “Rừng tự nhiên (gồm rừng phòng hộ sản xuất) rừng trồng (gồm rừng phòng hộ rừng sản xuất) đóng vai trò quan trọng cộng đồng mặt sinh thái (bảo vệ nguồn nước, đa dạng sinh học…), an ninh (chống cát bay, đai bảo vệ, xâm mặn, sạt lở…), văn hóa-tâm linh (nơi chơn cất tổ tiên, rừng truyền thống), kinh tế (nguồn cung cấp lâm sản, nơi người dân thường xuyên canh tác trước đây)” Biện minh: Như thảo luận Phần 5, cộng đồng quản lý thành công nhiều loại rừng khác nhau: rừng núi đá, rừng giàu, rừng rừng ngập mặn ven biển Quản lý rừng cộng đồng phát triển nơi mà trước lâm trường/ ban quản lý rừng khơng bảo vệ rừng Cộng đồng thành công quản lý rừng cho mục đích sinh thái (bảo vệ nguồn nước, đa dạng sinh học, chống cát bay, ngập mặn…), văn hóa tâm linh (nơi thờ cúng, chơn cất tổ tiên), kinh tế (cung cấp gỗ lâm sản, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp…) Bên cạnh đó, nhiều mâu thuẫn/ xung đột đất đai gần truyền thống/ tập quán tốt đẹp QLTNTN không tôn trọng, dẫn đến việc hủy hoại tài nguyên rừng gây ảnh hưởng xấu tới an ninh xã hội Ngoài ra, đề cập Quyết định 01/CP16 UNFCCC Cancun năm 2010 yêu cầu Việt Nam phải đảm bảo biện pháp đảm bảo an tồn thực thi REDD+, đóbiện pháp đảm bảo an tồn thứ u cầu tơn trọng đảm bảo kiến truyền thống quyền người dân 36 địa phương Việc giao rừng cho cộng đồng, khu rừng có mối liên kết lâu dài với người dân mặt kinh tế, môi trường văn hóa chứng cho việc Việt Nam tôn trọng đảm bảo quyền truyền thống người dân địa phương Nội dung 8: Quyền nghĩa vụ cộng đồng dân cư (dự kiến đưa vào Điều XXX quyền nghĩa vụ cộng đồng dân cư) Nội dung đề xuất: Bổ sung quyền khai thác, sử dụng lâm sản cho mục đích thương mại/ tạo thu nhập, cho thuê, chấp, bảo lãnh, góp vốn giá trị quyền sử dụng rừng giao, bồi thường nhà nước thu hồi rừng Bỏ hạn chế khai thác, sử dụng lâm sản lợi ích khác cho mục đích gia dụng, cho thuê, chấp, bảo lãnh, góp vốn kinh doanh giá trị quyền sử dụng rừng giao – khoản 2.đ, điều 30, Luật BVPTR 2004) Biện minh: Như thảo luận Phần 5, quản lý rừng cộng đồng trở thành hình thái quản lý rừng quan trọng đóng góp vào việc bảo tồn tài nguyên rừng, ổn định xã hội phát triển kinh tế rừng Thực tế chứng minh cộng động thành công quản lý rừng cho mục đích sinh thái (bảo vệ nguồn nước, đa dạng sinh học, chống cát bay, ngập mặn…), văn hóa tâm linh (nơi thờ cúng, chôn cất tổ tiên), kinh tế (cung cấp gỗ lâm sản, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp…) Tuy nhiên, quyền sử dụng hạn chế rào cản cho việc phát triển quản lý rừng cộng đồng toàn quốc Thực tế nhiều địa phương, cộng đồng giao khu rừng nghèo bị khai thác cạn kiện Để đầu tư sức lao động dài hạn vào rừng cộng đồng trước lợi ích vật chất khai thác, người dân cần chấp, cho thuê, góp vốn kinh doanh từ rừng giao Một khơng có quyền đó, người dân huy động vốn để đầu tư vào rừng khơng thể nhìn thấy phương án kinh tế khả thi để trì khu rừng cộng đồng họ Tình trạng này, với việc quyền khai thác bị hạn chế, làm người dân động lực bảo vệ rừng Vì thế, họ bỏ bê việc quản lý khu rừng họ định trả lại rừng giao cho nhà nước Trong số trường hợp, người dân chí trở thành người khai thác trộm khu rừng mà họ quản lý Nội dung 9: giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng (dự kiến bổ sung vào Điều XXX Căn giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng) Nội dung đề xuất: Bổ sung “nhu cầu khả cộng đồng dân cư” Biện minh: Nếu pháp luật công nhận cộng đồng dân cư giao rừng (và cho thuê rừng) thảo luận nội dung từ tới để giao rừng (và cho thuê rừng) cần bao gồm nhu cầu khả cộng đồng dân cư Ngoài ra, điều phản ánh việc giao rừng cho cộng đồng khơng phải mang tính áp đặt từ bên Nội dung 10: quan đầu mối lâm nghiệp cộng đồng cấp (dự kiến bổ sung vào Điều XXX Nhiệm vụ Kiểm lâm) 37 Nội dung đề xuất: Bổ sung “Cơ quan kiểm lâm cấp quan đầu mối lâm nghiệp cộng đồng, kiểm lâm địa bàn có trách nhiệm hướng dẫn hỗ trợ cộng đồng địa phương việc bảo vệ phát triển khu rừng cộng đồng giao.” Biện minh: Như thảo luận Phần 4, Cục Kiểm lâm giao nhiệm vụ quan đầu mối LNCĐ trách nhiệm chưa quy định cho đơn vị kiểm lâm cấp khác kiểm lâm viên địa bàn (những người tiếp xúc trực tiếp với cộng đồng) Việc quy định rõ ràng trách nhiệm Luật BVPTR giúp cấu thực thi, hỗ trợ LNCĐ trường rõ ràng Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo tiếng Việt Bảo Huy, 2007a Quản lý rừng hưởng lợi giao đât giao rừng Bảo Huy, 2007b Tiến trình kết thử nghiệm quản lý rừng cộng đồng chế hưởng lợi Đề xuất thể chế hóa tỉnh Dak Nông, Ha Noi, Viet Nam Bảo Huy, 2009 Xây dựng chế hưởng lợi quản lý rừng cộng đồng In Quản lý rừng Cộng đồng Việt Nam: Chính sách Thực tiễn Kỷ yếu hội thảo quốc gia quản lý rừng cộng đồng (Hà Nội, 5/6/2009) Hà Nội, Việt Nam, pp 43–54 Bộ NN&PTNT, 2015 Báo cáo thuyết minh đề xuất lập Dự án Luật Lâm nghiệp thay Luật Bảo vệ Phát triển rừng năm 2004 (kèm theo văn số 10459/BNN-TCLN ngày 24/12/2015 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) Bộ NN&PTNT, 2016 Quyết định công bố trạng rừng năm 2015 Bùi Minh Đạo, 1989 Việc đưa lao động dân tộc vào Nông - Lâm trường In Tây Nguyên chặng đường phát triển Nhà xuất Khoa học Xã hội, pp 449–466 Chi cục Kiểm Lâm Sơn La, 2004 Báo cáo trạng rừng đất rừng, Tình hình giao, sử dụng đất lâm nghiệp địa bàn tỉnh Sơn La Chính phủ, 2011 Báo cáo số 243 /BC-CP Tổng kết thực Dự án “Trồng triệu rừng” Kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai ñoạn 2011-2020 Cục Lâm Nghiệp, 2008 Báo cáo kết điều tra lâm nghiệp cộng đồng Đàm Trọng Tuấn, 2012 Giao đấ t giao rừng ta ̣i cô ̣ng đồ ng dân tô ̣c thiể u số miề n núi: Nghiên cứu điể m ta ̣i thôn Lùng Sán, xã Lùng Sui, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai Đặng Thanh Liêm, 2016 Lâm nghiệp cộng đồng REDD+: Kinh nghiệm thực tiễn từ mơ hình xây dựng Quỹ Carbon cộng đồng tỉnh Kon Tum Đỗ Anh Tuân, 2012 Báo cáo Kết học kinh nghiệm quản lý rừng cộng đồng Đỗ Anh Tuân et al., 2011 Cấu trúc quản lý rừng cộng đồng Việt Nam: Sự đa dạng hệ thống thích ứng Đỗ Đình Sâm, Đặng Kim Khánh & An Văn Bảy, 2001 Báo cáo điều tra nghiên cứu kiến thức địa quản lý, phát triển tài nguyên rừng số cộng đồng thơn miền núi phía Bắc Việt Nam Dương Viết Tình & Trần Hữu Nghị, 2012 Lâm nghiệp Cộng Đồng Miền Trung Việt Nam, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam: Nhà xuất Nơng nghiệp Enters, T & Nguyễn Quang Tân, 2009 Báo cáo đánh giá cuối kỳ: Dự án Chương trình thí điểm lâm nghiệp cộng đồng 38 FCPF REDD+ Việt Nam, 2016 Kết thực Dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ Việt Nam Hess, J & Tô Thị Thu Hương, 2011 Chi trả dịch vụ môi trường rừng Việt Nam – Kết nối chủ rừng người sử dụng dịch vụ môi trường rừng Hoàng Huy Tuấn et al., 2013 Quyền pháp lý quyền truyền thống quản lý rừng làng Phò Trạch, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, 12(Chuyên đề “Quản trị rừng bền vững”), pp.38–43 IUCN & RECOFTC, 2011 Quản lý rừng cộng đồng Việt Nam: Phân tích sơ quy trình tác động Lê Thị Diên et al., 2013 Báo cáo tổng kết đề tài “Nghiên cứu đánh giá thực trạng đề xuất hồn thiện, sửa đổi, bổ sung sách giao, cho thuê, khoán rừng đất lâm nghiệp.” Lê Thị Thưa, 2009 Một số bước đầu hoạt động Dự án Chương trình Thí điểm Lâm nghiệp Cộng đồng In Nguyễn Bá Ngãi & Nguyễn Quang Tân, eds Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Lâm nghiệp Cộng đồng Hà Nội, Việt Nam, pp 23–30 Lương Quang Hùng & Nguyễn Quang Tân, 2016 Cân đối trách nhiệm quyền cộng đồng địa phương: hướng cho mục tiêu quản lý rừng bền vững Lương Thị Trường & Orlando Genotiva, 2011 Thừa nhận quyền sử dụng đất truyền thống dân tộc thiểu số Việt Nam Hiện trạng Việt Nam Lý Văn Sinh, 2016 Thí điểm giao rừng cho cộng đồng với tham gia người dân địa phương - Bài trình bày Hội thảo Quốc gia “Bảo vệ rừng - Cộng đồng hành động” ngày 23/8/2016 Nguyễn Bá Ngãi, 2009 Quản lý rừng Cộng đồng Việt Nam: Chính sách Thực tiễn In B N Nguyen & Q T Nguyen, eds Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Lâm nghiệp Cộng đồng Ha Noi, Viet Nam: Cục Lâm nghiệp, IUCN, RECOFTC, p 86 Nguyễn Huy Dũng, Phạm Quốc Hùng & Nam, N.H., 1999 Báo cáo quản lý lâm nghiệp cộng đồng xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng Nguyễn Huy Dũng & Vũ Văn Dũng, 2002 Báo cáo điều tra đánh giá tình hình quản lý rừng cộng đồng vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên Nguyễn Quang Tân, 2016 Đâu rừng cộng đồng Việt Nam Nguyễn Quang Tân et al., 2008 Quản lý rừng cộng đồng cho ai? Những kinh nghiệm từ thực tiễn Việt Nam Nguyễn Quang Tân & Lương Quang Hùng, 2015 Lâm nghiệp cộng đồng Việt Nam: Thành tựu, Thách thức Hướng Tương lai In Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Đổi đào tạo nghiên cứu khoa học lĩnh vực Quản lý Tài nguyên rừng Môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội hội nhập quốc tế.” Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam Nguyễn Quang Tân, Trần Ngọc Thanh & Hoàng Huy Tuấn, 2009a Lâm nghiệp Cộng đồng Giảm nghèo: Phân tích kết dự án từ hoạt động triển khai trường Nguyễn Quang Tân, Trần Ngọc Thanh & Hoàng Huy Tuấn, 2009b Quản lý rừng cộng đồng ta ̣i tỉnh Đắk Lắk Thừa Thiên Huế Việt Nam: Tổng hợp phát hiê ̣n từ khảo sát trường Nguyễn Văn Đẳng et al., 2001 Lâm nghiệp Việt Nam Phạm Thu Thủy et al., 2013 Chi trả dịch vụ môi trường rừng Việt Nam: Từ sách đến thực tiễn Phạm Xuân Phương, 2004 Báo cáo thực trạng quản lý rừng cộng đồng Việt Nam 39 vấn đề đặt RECOFTC, 2014 Báo cáo tóm tắt: Diễn đàn Quốc gia Lần thứ Lâm nghiệp Cộng đồng Sở NNPTNT Quảng Bình, 2009 Tài liệu hướng dẫn Quản lý rừng cộng đồng địa bàn tỉnh Quảng Bình (ban hành kèm theo Quyết định số 1330/QD-SNN, ngày 16/072009, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình) Sunderlin, W.D & Huỳnh Thu Ba, 2005 Giảm Nghèo Rừng Việt Nam Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Quang Tân & Sikor, T., 2003 Ảnh hưởng giao rừng tự nhiên cấp thôn/ buôn: Kinh nghiệm sau ba năm thực tỉnh Dak Lak Trần Văn Con & Nguyễn Văn Đoan, 1999 Báo cáo kết nghiên cứu điểm quản lý rừng cộng đồng xã Dak Tover, huyện Chư Pãh, tỉnh Gia Lai Trần Văn Điền & Trần Thị Thu Hà, 2008 Hiệu quản lý rừng cộng đồng huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Tạp Chí Khoa Học Cơng Nghệ, 108(8), pp.27–34 Vũ Long, Nguyễn Duy Phú & Cao Lâm Anh, 1999 Báo cáo kết nghiên cứu điểm quản lý rừng cộng đồng xóm Doi Ké, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình Vũ Nhâm & Vũ Thị Minh Ngọc, 2013 Báo cáo rà soát hiệu chương trình đào tạo quản lý rừng cộng đồng quan nhà nước, tổ chức dự án ODA lâm nghiệp In Tuyển tập số báo cáo Dự án Tăng cường Lâm nghiệp Cộng đồng Việt Na Ha Noi, Viet Nam: Nha Xuat Ban Nong Nghiep, pp 216–231 Vũ Thị Thùy Trang et al., 2013 Sự tham gia người dân quản lý rừng thôn Thủy Yên Thượng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, 12(Chuyên đề “Quản trị rừng bền vững”), pp.27–33 Tài liệu tham khảo tiếng Anh Arnold, M., 2001 People and Forests: 25 Years of Community Forestry, Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, 2015 A framework to assess extent and effectiveness of Community Based Forestry (CBF) , p.33 FAO, 1978 Forestry for local community development, Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations Available at: http://www.fao.org/docrep/T0692E/t0692e00.htm [Accessed December 6, 2016] FCPF REDD+ Việt Nam, 2016 Kết thực Dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực REDD+ Việt Nam Foerster, E et al., 2004 Viet Nam customary land tenure study , p.36 Available at: http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Viet Nam+Customary+Land+Tenure+Study#9 Gilmour, D., 2016 Forty years of community-based forestry - A review of its extent and effectiveness, Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations Gilmour, D & Doan, D., 2008 Mid-term Review Report of Community Forest Management Pilot Program, Ha Noi, Viet Nam Hoàng Liên Sơn et al., 2016 Report on Assessment of Forest Tenure Policies and Regulation in Viet Nam , p.63 IUCN & RECOFTC, 2011 Quản lý rừng cộng đồng Việt Nam: Phân tích sơ quy trình tác động 40 Le, H.T Van, 2001 Institutional Arrangements for Community-Based Mangrove Forest Management in Giao Lac Village, Giao Thuy District, Nam Dinh Province, Viet Nam IDS Bulletin, 32(4), pp.71–77 Nguyen, B.N., Nguyen, H.Q & Kuester, E., 2005 Viet Nam Community Forestry 2005 In Ha Noi, Viet Nam, pp 115–135 Nguyen, Q.T., 2006 Forest devolution in Viet Nam: Differentiation in benefits from forest among local households Forest Policy and Economics, 8(4), pp.409–420 Nguyen, Q.T., Nguyen, B.N., et al., 2008 Forest Tenure Reform in Viet Nam : Case Studies From the Northern Upland and Central Highlands Regions , p.68 Available at: http://www.recoftc.org/site/uploads/content/pdf/Forest_Tenure_Reform_Viet Nam_53.pdf Nguyen, Q.T., 2011 Payment for Environmental Services in the Viet Nam: An Analysis of the Pilot Project in Lam Dong Province H Scheyvens, ed., Kanagawa, Japan: Institute for Global Environmental Strategies (IGES) - Forest Conservation, Livelihoods, and Rights Project Nguyen, Q.T et al., 2009 Red books for Greener Trees: Strengthening Community Forestry in Viet Nam , p.4 Nguyen, Q.T., 2005 What Benefits and for Whom? Effects of Devolution of Forest Management in Dak Lak, Viet Nam V Beckmann & K Hagedorn, eds., Aachen, Germany: Shaker Verlag Nguyen, Q.T., Nguyen, B.N & Tran, N.T., 2007 Forest Tenure Reform in Viet Nam: Experiences from Northern Upland and Central Highlands Regions In Proceedings: International Conference on Poverty Reduction and Forests, Bangkok, September 2007 Nguyen, Q.T., Nguyen, V.C & Vu, T.H., 2008 Statutory and Customary Forest Rights and their Governance Implications- The case of Viet Nam, Ha Noi, Viet Nam: International Union for Conservation of Nature in Viet Nam Available at: http://cmsdata.iucn.org/downloads/vn_flegt_assessment_report_e n.pdf Nguyen, T.H.M., 2009 Conflict management in Natural Resource Management: Case study in Sandy Forest managed by the Pho Trach village community, Phong Dien district, Thua Thien Hue province, Viet Nam RECOFTC, 2011 The Role of Social Forestry in Climate Change Mitigation and Adaptation in the ASEAN Region - Assessment 2010, Bangkok, Thailand: RECOFTC - The Center for People and Forests ASEAN Social Forestry Network (ASFN) Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) Sikor, T & Đào Minh Trường, 2000 Sticky Rice, Collective Fields: Community-based Development among the Black Thai Sikor, T & Nguyen, Q.T., 2011 Realizing Forest Rights in Viet Nam: Addressing Issues in Community Forest Management T Sikor & Q T Nguyen, eds., Bangkok, Thailand: RECOFTC - The Center for People and Forests Sikor, T & Tran, N.T., 2007 Exclusive versus inclusive devolution in forest management: Insights from forest land allocation in Viet Nam’s Central Highlands Land Use Policy, 24(4), pp.644–653 Tran, N.T., 2005 From Legal Acts to Village Institutions and Forest Use Practices: Effects of Devolution in the Central Highlands of Viet Nam V Backmann & K Hagedorn, eds., Aachen, Germany: Shaker Verlag Wode, B & Bảo Huy, 2009 Study on State of the Art of Community Forestry in Viet Nam, Ha Noi, Viet Nam 41 Phụ lục Phụ lục 1: Danh sách thành viên nhóm Chuyên gia RECOFTC TS Nguyễn Quang Tân - Tư vấn độc lập (Email: tan.quang.nguyen@outlook.com) PGS TS Đỗ Anh Tuân - Phó Hiệu trưởng Trường Cán quản lý Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn I(Email: dotuan71@yahoo.com) ThS Lương Quang Hùng - Đại diện chương trình quốc gia RECOFTC Việt Nam (Email: hung.luong@recoftc.org) ThS Vũ Hữu Thân - Điều phối viên Đào tạo RECOFTC Việt Nam (Email: than.vu@recoftc.org) 42 Phụ lục 2: Danh mục văn pháp luật có liên quan Danh mục văn pháp luật liên quan tới giao rừng cho cộng đồng Số hiệu văn Ngày ban hành Loại văn Tên văn Điều khoản liên quan Văn Quốc hội/ Chính Phủ 13/2003/QH1 26/11/200 Luật Luật đất đai Điều 9, 66 29/2004/QH 11 03/12/200 Luật Luật bảo phát triển rừng Điều 22, 23 (điều kiện giao đất, giao rừng), 29, 45/2013/QH1 29/11/201 Luật Luật đất đai Điều 7, 8, 59, 125, 136, 188 Điêu 30,33, 72 Văn phủ 181/2004/NĐ -CP 29/10/200 Nghị định Về thi hành luật Đất đai 1174/QĐTTg 07/11/200 Quyết định QĐ phê duyệt Đề án thí điểm giao Điều (1, 2) rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ cộng đồng buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số chỗ tỉnh Tây Nguyên 304/2005/QĐ -TTg 23/11/200 Quyết định Thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình cộng đồng bn, làng đồng bào dân tộc thiểu số chỗ tỉnh Tây Nguyên Điều 3,4 23/2006/NĐCP 03/03/200 Nghị định Về thi hành luật Bảo vệ phát triển rừng Điều 19, 20, 43, 45, 51 100/2007/QĐ -TTg 06/07/200 Quyết định Sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 07 năm 1998 mục tiêu, nhiệm vụ, sách tổ chức thực Dự án trồng triệu rừng Mục I-Điều 3, Mục 1504/QĐTTG 16/08/201 Quyết định Về việc sửa đổi số nội dung Điều Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành sách hỗ trợ đầu tư hưởng lợi hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn tổ chức tham gia Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên Điều 17/2006/TTBNN 14/03/200 Thông tư Hướng dẫn thực định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2005 thủ tướng phủ Mục II (1, 2, 3) 106/2006/QĐ -BNN 27/11/200 Quyết định V/v Ban hành Bản Hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn Điều 4, 5, 16, 17 Cấp 43 434 /QĐQLR 11/4/2007 Quyết định Ban hành Hướng dẫn xây dựng quy hoạch bảo vệ phát triển rừng cấp xã Hướngdẫn giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn Bản số 2: Hướng dẫn giao rừng gắn vớigiao đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn 38/2007/TTBNN 25/04/200 Thơng tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao Mục I (3, 4), Mục II rừng, cho thuê rừng, thu hổi rừng cho (1) tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư thơn 03/2012/TTL T-BKHĐTBNNPTNTBTC 06/05/201 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực Quyết định 147/2007/QĐ-TTg Quyết định 66/2011/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Điều 1, 9, 10, 11, 21 Danh mục văn pháp luật liên quan tới quản lý rừng cộng đồng Số hiệu văn Ngày ban hành Loại văn Tên văn Nội dung (Điều khoản liên quan) Văn Quốc hội/ Chính Phủ 13/2003/QH 11 29/2004/QH 11 45/2013/QH 13 26/11/200 Luật Luật đất đai Điều 9,10, 33, 36, 43 (thu hồi RPH), 48, 105107, 117 03/12/200 Luật Luật bảo phát triển rừng Điều 3, 30, (36, 37trách nhiệm BVR chủ rừng, 43-phòng cháy chữa cháy, 43phòng trừ sâu bệnh hại), (47??-với rừng phòng hộ) 29/11/201 Luật Luật đất đai Điều 5,7, 8, 54, 75, 76, 90, 166-171, 181 Văn Chính Phủ 08/2001/QĐTTg 11/01/200 Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất rừng tự nhiên Điều 28, 31, 32, 36, 37 181/2004/N Đ-CP 29/10/200 Nghị định Về thi hành luật Đất đai Điều 2, 3,, 18, 39 1174/QĐTTg 07/11/200 Quyết định QĐ phê duyệt Đề án thí điểm giao Điều 1, (1, 4, 5, 6) rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ cộng đồng buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số chỗ tỉnh Tây Nguyên 304/2005/Q Đ-TTg 23/11/200 Quyết định Thí điểm giao rừng, khốn bảo vệ rừng cho hộ gia đình cộng đồng buôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số chỗ tỉnh Tây Nguyên Điều 1, 5,6,7 100/2007/Q Đ-TTg 06/07/200 Quyết định Sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 Mục I, II, III 44 tháng 07 năm 1998 mục tiêu, nhiệm vụ, sách tổ chức thực Dự án trồng triệu rừng 09/2006/NĐCP 06/01/200 Nghị định Quy định phòng cháy chữa cháy rừng 23/2006/NĐCP 03/03/200 Nghị định Về thi hành luật Bảo vệ phát triển rừng Điều 2, 23, 25, 27, 39, 40, 50, 55 186/2006/Q Đ-TTg 14/08/200 Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý rừng Điều 29, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43 18/2007/QĐTTg 05/02/200 Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 20062020 Điều (3, 5, 6) 147/2007/Q Đ-TTg 10/09/200 Quyết định Một số sách phát triển rừng sản Điều 1, 3, 5,6,14, 15 xuất giai đoạn 2007 - 2015 166/2007/Q Đ-TTg 30/10/200 Quyết định Về việc ban hành sách hỗ trợ đầu tư hưởng lợi hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn tổ chức tham gia dự án “Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên” Điều 1, 3, 4, 05/2008/NĐCP 14/01/200 Nghị định Quỹ bảo vệ phát triển rừng Điều 2, 12, 13 380/QĐ-TTg 10/04/200 Quyết định Chính sách thí điểm chi trả DVMTR Điều 10, 11, 13 16 (15_cho bên trả) 1504/QĐTTG 16/08/201 Về việc sửa đổi số nội dung Điều Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành sách hỗ trợ đầu tư hưởng lợi hộ gia đình, cộng đồng dân cư thơn tổ chức tham gia Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên Điều 99/2010/NĐCP 24/09/201 Nghị định Về sách chi trả dịch vụ môi trường rừng Điều 2,8, 15, 16, 20 2284/QĐTTg 13/12/201 Phê duyệt Đề án "Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2010 Chính Phủ sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng" Mục I 34/2011/QĐTTg 24/06/201 Quyết định Sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ Điều (mục 2) 66/2011/QĐTTG 12/09/201 Quyết định Sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng năm 2007 số sách phát triển rừng sản xuất Điều (1) Quyết định 45 giai đoạn 2007-2015 07/2012/QĐTTG 02/08/201 Quyết định Ban hành số sách tăng cường cơng tác bảo vệ rừng Điều 4, 40/2005/QĐBNN 07/07/200 Quyết định Về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ lâm sản khác Điều 18, 19, 26, 34, 36, 38 17/2006/TTBNN 14/03/200 Hướng dẫn thực định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2005 thủ tướng phủ Mục III (1, 2) 106/2006/Q Đ-BNN 27/11/200 38/2007/TTBNN 25/04/200 Thơng tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao Mục I (2, 3) rừng, cho thuê rừng, thu hổi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư thôn 2324/BNNLN 21/ 8/ 2007 Hướng dẫn tiêu kỹ thuật Tồn (áp dụng cho dự án thí điểm LNCĐ) thủ tục khai thác rừng cộng đồng 123/BNNLN 15/01/200 Công văn Hướng dẫn thí điểm thành lập, quản lý sử dụng Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng cộng đồng Tồn (áp dụng cho dự án thí điểm LNCĐ) 87/2009/TTBNNPTNT 31/12/200 Thông tư Hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên Điều 1, 5, 35/2011/TTBNNPTNT 20/05/201 Thông tư Hướng dẫn thực khai thác, tận thu gỗ lâm sản gỗ Điều 1, 3, 4, 16, 17, 21, 24 07/2011/TTL TBNNPTNTBTNMT 29/11/201 Thông tư Hướng dẫn số nội dung giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp Điều 2, 4, 03/2012/TTL T-BKHĐTBNNPTNTBTC 06/05/201 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực Quyết định 147/2007/QĐ-TTg Quyết định 66/2011/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Điều 1, 9, 10, 11, 21 62/2012/TTL TBNNPTNTBTC 06/11/201 Thông tư Hướng dẫn chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng Điều 3, Cấp Thông tư Quyết định Cơng văn V/v Ban hành Bản Hướng dẫn quản Tồn (áp dụng cho lý rừng cộng đồng dân cư thơn dự án thí điểm LNCĐ) Tổng Cục Lâm nghiệp 434/QĐQLR 11/ 2007 4/ Quyết định Ban hành hướng dẫn xây dựng Toàn (áp dụng cho quy chế bảo vệ phát triển rừng cấp dự án thí điểm LNCĐ) xã hướng dẫn giao rừng đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn 550/ QLR 08/ 2007 5/ Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng Toàn (áp dụng cho quy ước BV&PTR cơng đồng dân cư dự án thí điểm LNCĐ) thơn 31/ 2007 5/ Công văn ban hành hướng dẫn kỹ thuật lâm Toàn (áp dụng cho sinh áp dụng cho rừng cộng đồng dự án thí điểm LNCĐ) QĐ- 754/CVLNCĐ 46 815/ CVLNCĐ 12/ 2007 6/ Công văn xây dựng mơ hình cấu trúc rừng Tồn (áp dụng cho mong muốn cho rừng gỗ tự nhiên dự án thí điểm LNCĐ) cộng đồng 1326/ CVLNCĐ 07/ 2007 9/ Công văn hướng dẫn lập kế hoạch quản lý rừng Toàn (áp dụng cho cộng đồng dự án thí điểm LNCĐ) 1327/ CVLNCĐ 07/ 2007 9/ Cơng văn hướng dẫn điều tra rừng cộng đồng 1703/CVDALNCĐ 14/ 11/ Công 2007 văn hướng dẫn giám sát đánh giá việc Toàn (áp dụng cho thực quản lý rừng cộng đồng dự án thí điểm LNCĐ) dân cư thôn 141/CVDALN 05/ 02/ Công 2008 văn sửa đổi, bổ xung hướng dẫn điều tra Toàn (áp dụng cho rừng cộng đồng dự án thí điểm LNCĐ) 588/CV-LNLNCĐ 12/ 2008 5/ Công văn hướng dẫn cắm mốc ranh giới làm Toàn (áp dụng cho bảng sơ đồ khu giao rừng cho cộng dự án thí điểm LNCĐ) đồng thơn 787/CVLNCĐ 23/ 2008 6/ Cơng văn thí điểm áp dụng phân bố theo cỡ Toàn (áp dụng cho kính mong muốn để lập tổ chức dự án thí điểm LNCĐ) thực kế hoạch QLRCĐ 1155/ĐCLNCĐ 22/ 2008 8/ Cơng văn Đính cơng văn số 787/CV- Toàn (áp dụng cho LNCĐ dự án thí điểm LNCĐ) 01/QĐTCLN-VP 6/1/2016 Quyết định Tồn (áp dụng cho dự án thí điểm LNCĐ) Giao Cục Kiểm Lâm quan chịu Toàn trách nhiệm đầu mối LNCĐ 47
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao rừng cho cộng đồng và quản lý rừng cộng đồng: Rà soát việc thực hiện và đóng góp điều chỉnh Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng, Giao rừng cho cộng đồng và quản lý rừng cộng đồng: Rà soát việc thực hiện và đóng góp điều chỉnh Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay