Nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn ở Việt Nam

176 14 0
  • Loading ...
1/176 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2019, 11:19

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Khoa học về marketing là một trong những lý thuyết kinh tế hiện đại, gắn liền với kinh tế thị trường. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển của công nghệ số, hoạt động marketing đang ngày càng phát triển mạnh mẽ với nhiều kiến thức và kỹ năng mới ở mọi lĩnh vực hoạt động của một nền kinh tế. Marketing với tư cách là một môn khoa học, nghệ thuật trong kinh doanh đã và đang được vận dụng phổ biến và mang lại thành công cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức và quốc gia trên thế giới. Với quan niệm hiện nay, chiến lược marketing trở thành chiến lược rất quan trọng của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây dựng nói riêng. Thông qua việc xây dựng chiến lược marketing, các doanh nghiệp xây dựng xác định được định hướng hoạt động và phương thức đạt được các mục tiêu phát triển của doanh nghiệp mình. Việc xây dựng chiến lược marketing càng trở nên cần thiết hơn đối với các doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn trong bối cảnh của nền kinh tế toàn cầu hóa, bởi vì các doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn chính là trung tâm của việc triển khai các chính sách phát triển của ngành xây dựng, là những doanh nghiệp có đủ điều kiện hoàn cảnh để nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chiến lược marketing một cách chuyên nghiệp, khoa học và có hiệu quả. Một trong những yếu kém của việc xây dựng chiến lược marketing của các doanh nghiệp xây dựng hiện nay đó là chưa có khung chiến lược marketing (được nghiên cứu xây dựng dựa trên những luận cứ khoa học và phù hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp xây dựng) được xem như là căn cứ quan trọng để các nhà quản trị doanh nghiệp tham khảo, nghiên cứu áp dụng vào việc xây dựng chiến lược marketing cụ thể cho doanh nghiệp mình, qua đó tạo nên sức cạnh tranh cao hơn trên thị trường đặc biệt là thị trường ngoài nước. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn có nhiều đặc điểm mang tính đặc thù khác biệt với doanh nghiệp sản xuất hàng hóa công nghiệp và hàng hóa tiêu dùng. Sản phẩm xây dựng, môi trường marketing xây dựng, thị trường xây dựng, đối thủ cạnh tranh…cũng mang nhiều tính chất khác biệt ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng chiến lược marketing. Do đó, việc xây dựng khung chiến lược marketing của doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn cần phải dựa trên những cơ sở lý luận khoa học, cơ sở thực tiễn chính xác nhằm xác định những sự khác biệt trong chiến lược marketing của doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn với các doanh nghiệp khác. Với bối cảnh của nền kinh tế nước ta hiện nay, các nhà quản trị doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn đã có những thay đổi về quan điểm kinh doanh, kinh doanh theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, kinh doanh theo chuỗi giá trị của ngành xây dựng. Doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn không những đóng vai trò là nhà thầu thi công xây dựng mà còn đóng vai trò là chủ đầu tư, nhà đầu tư kinh doanh bất động sản và các hoạt động khác, doanh nghiệp không chỉ hoạt động trên thị trường trong nước mà từng bước tham gia vào thị trường xây dựng trên thế giới. Do đó, yêu cầu đặt ra là cần có những nghiên cứu mang tính khoa học và hệ thống về xây dựng khung chiến lược marketing của doanh nghiệp xây dựng làm căn cứ áp dụng vào thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp. Từ những vấn đề đặt ra như trên, tác giả lựa chọn đề tài “Nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn ở Việt Nam” mà kết quả nghiên cứu của đề tài chính là đề xuất khung chiến lược marketing của doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn làm nội dung nghiên cứu của Luận án Tiến sỹ Kinh tế chuyên ngành Kinh tế xây dựng. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẶNG THẾ HIẾN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG QUY MÔ LỚN Ở VIỆT NAM LUËN ¸n TIÕN Sü KINH TÕ HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẶNG THẾ HIẾN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG QUY MƠ LỚN Ở VIỆT NAM LN ¸n TIÕN Sü KINH TÕ Ngành: QUẢN LÝ XÂY DỰNG Mã số: 9.58.03.02 Người hướng dẫn khoa học: 1/ GS-TS Nguyễn Đăng Hạc 2/ PGS-TS Đặng Thị Xuân Mai HÀ NỘI - 2019 MỤC LỤC Trang Lời cám ơn……………………………………………………… …………………… ….i Lời cam đoan………………………………………………………………… ……… ….ii Danh mục chữ viết tắt………………………………………………… …… .…iii Danh mục bảng, biểu……………………………………………………… …… … v Danh mục sơ đồ, hình vẽ……………………………………………………… … vii MỞ ĐẦU………… ………………………………………………………………… … CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các cơng trình nghiên cứu tác giả nước 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu hoạt động marketing doanh nghiệp 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp 10 1.2 Các công trình nghiên cứu tác giả nước ngồi 13 1.2.1 Các cơng trình nghiên cứu hoạt động marketing doanh nghiệp 14 1.2.2 Các cơng trình nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp 15 1.3 Nhận xét xác định khoảng trống nghiên cứu 16 Kết luận chương 18 CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 19 2.1 Chiến lược marketing chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 19 2.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 19 2.1.2 Chiến lược marketing doanh nghiệp 20 2.2 Các thành phần marketing hỗn hợp 35 2.2.1 Sản phẩm doanh nghiệp 35 2.2.2 Giá sản phẩm doanh nghiệp 42 2.2.3 Phân phối sản phẩm doanh nghiệp 47 2.2.4 Truyền thông marketing 51 Kết luận chương 59 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG QUY MÔ LỚN 60 3.1 Tổng quan doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn Việt Nam 60 3.2 Tổ chức vấn điều tra doanh nghiệp xây dựng quy mơ lớn 61 3.2.1 Mục đích vấn điều tra 61 3.2.2 Đối tượng số lượng mẫu vấn điều tra 62 3.2.3 Xây dựng phiếu hỏi lựa chọn phương pháp vấn điều tra 62 3.3 Phân tích thực trạng hoạt động marketing xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn 63 3.3.1 Thực trạng cấu tổ chức doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn gắn với hoạt động marketing 64 3.3.2 Thực trạng hoạt động marketing doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn 65 3.3.3 Thực trạng xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn 68 3.3.4 Thực trạng việc xây dựng thành phần marketing hỗn hợp doanh nghiệp xây dựng 71 3.4 Những tồn tại, hạn chế hoạt động marketing xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn 84 3.4.1 Những tồn hạn chế hoạt động marketing doanh nghiệp xây dựng 84 3.4.2 Những tồn hạn chế việc xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng 85 Kết luận chương 87 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG KHUNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG QUY MÔ LỚN 88 4.1 Những thách thức đặt việc xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng 88 4.2 Những tiền đề cho việc xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng 89 4.2.1 Marketing góc nhìn tồn cầu hóa kinh tế 89 4.2.2 Vị tầm quan trọng hoạt động marketing doanh nghiệp 91 4.2.3 Môi trường marketing doanh nghiệp xây dựng 93 4.2.4 Đặc điểm marketing xây dựng 99 4.3 Xây dựng khung chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng 102 4.3.1 Quan điểm xây dựng khung chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng 102 4.3.2 Khung chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng hoạt động thi công xây dựng 106 4.3.3 Khung chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng hoạt động thi cơng xây dựng có đầu tư kinh doanh bất động sản 127 Kết luận chương 153 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN PHỤ LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt AI : Nguyên nghĩa Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo BĐS : Bất động sản Big - data : Dữ liệu lớn BOO : Build - Own - Operate, Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh BOT : Build-Operate-Transfer, Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao BT : Build-Transfer, Xây dựng - Chuyển giao CLSP : Chất lượng sản phẩm CPTPP : CT : Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - Hiệp định đối tác toàn diện tiến xun Thái Bình Dương Cơng trình Data : Dữ liệu DNXD : Doanh nghiệp xây dựng EMS : Express Mail Service, Dịch vụ nhận gửi, vận chuyển phát loại thư, tài liệu, vật phẩm hàng hóa FDI : Foreign Direct Investment, Đầu tư trực tiếp nước HMCT : Hạng mục cơng trình HUD : Tổng cơng ty đầu tư phát triển nhà đô thị IoT : Internet of Things, Mạng lưới vạn vật kết nối KLTC : Khối lượng thi công KHCN : Khoa học công nghệ KHKT : Khoa học kỹ thuật NC : Nghiên cứu NCS : Nghiên cứu sinh NL : Nhân lực iv NT : Nghiệm thu NXB : Nhà xuất PA : Phương án PPP : PR : (Public - Private - Partner, Hợp tác đầu tư theo hình thức đối tác công tư Public Relations, Quan hệ công chúng PVĐT : Phỏng vấn điều tra QTCT : Quyết toán cơng trình R&D : Research & Development, Nghiên cứu phát triển S.T.P : Segmentation - Tartgeting - Positioning, Phân đoạn thị trường - Lựa chọn thị trường mục tiêu - Định vị thị trường SX : Sản xuất SXKD : Sản xuất kinh doanh SWOT : TCQLSX : Strengths - Weaknesses - Opportunities – Threats, Phân tích điểm mạnh - điểm yếu - hội - thách thức doanh nghiệp Tổ chức quản lý sản xuất TNHH : Trách nhiệm hữu hạn VLXD : Vật liệu xây dựng XHCN : Xã hội chủ nghĩa v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số bảng Tên bảng Trang Bảng 3.1 : Bảng tổng hợp kết vấn điều tra xã hội học doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn 63 Bảng 3.2 : 64 Bảng 3.3 : Bộ phận phụ trách hoạt động marketing cấu tổ chức máy quản lý doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Cách thức tổ chức hoạt động phận marketing doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Bảng 3.4 : 66-67 Bảng 3.5 : Bảng 3.6 : Bảng 3.7 : Bảng 3.8 : Bảng 3.9 : Bảng 3.10 : Bảng 3.11 : Bảng 3.12 : Bảng 3.13 : Bảng 3.14 : Bảng 3.15 : Bảng 3.16 : Bảng 3.17 : Bảng 3.18 : Bảng 3.19 : Bảng tổng hợp hoạt động marketing mà doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra thực Bảng tổng hợp việc phân tích doanh nghiệp, thị trường dự báo thị trường doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Các mục tiêu chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Các sách chiến lược marketing mà doanh ngiệp áp dụng doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Sự phối hợp sách marketing doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Bảng tổng hợp nhóm cơng trình thang sản phẩm xây lắp doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Bảng tổng hợp loại hình sản phẩm hoạt động đầu tư dự án bất động sản doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Các loại hình hoạt động kinh doanh bất động sản doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Bảng tổng hợp biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Các mục tiêu sách giá doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Nhân tố ảnh hưởng đến sách định giá sản phẩm doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Phương pháp định giá sản phẩm doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Các nhân tố ảnh hưởng đến sách phân phối doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Các sách phân phối sản phẩm doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Các biện pháp nâng cao hiệu sách phân phối doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Các hoạt động sách truyền thơng 65 67 69 69-70 70 72 72-73 73 73-74 75 76 76 78 78 79 80 vi doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Bảng 3.20 : Bảng 3.21 : Bảng 3.22 : Bảng 3.23 : Phương tiện quảng cáo doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Hoạt động xúc tiến bán hàng doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Hoạt động yểm trợ bán hàng doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Hoạt động truyền thông thương hiệu doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra 81 82 83 83 vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Số hình Tên hình Trang Các giai đoạn xác lập chiến lược marketing doanh nghiệp Quá trình phát triển chu kỳ sống sản phẩm 28 41 Hình 2.1 : Hình 2.2 : Hình 2.3 : Hình 2.4 : Quá trình nghiên cứu phát triển sản phẩm doanh nghiệp Quy trình xác lập sách giá sản phẩm Hình 2.5 : Quy trình thiết kế kênh phân phối doanh nghiệp 49 Hình 2.6 : 52 Hình 2.7 : Quy trình thiết lập chương trình quảng cáo doanh nghiệp Quy trình bán hàng cá nhân truyền thơng marketing Hình 2.8 : Quy trình hoạt động quan hệ cơng chúng 56 Hình 3.1 : 68 Hình 4.1 : Tình hình xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng vấn điều tra Các thành phần môi trường vĩ mơ marketing xây dựng Hình 4.2 : Các thành phần môi trường vi mô marketing xây dựng 96 Hình 4.3 : 98 Hình 4.4 : Hình 4.5 : Hình 4.6 : Hình 4.7 : Hình 4.8 : Hình 4.9 : Hình 4.10 : Hình 4.11 : Các thành phần môi trường bên marketing xây dựng Các bước xây dựng khung chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng Các thành phần marketing hỗn hợp doanh nghiệp xây dựng hoạt động thi công xây dựng Các thành phần marketing hỗn hợp doanh nghiệp xây dựng hoạt động thi cơng xây dựng có đầu tư kinh doanh bất động sản Trình tự bước xác định giá bất động sản theo phương pháp so sánh trực tiếp Trình tự bước xác định giá bất động sản theo phương pháp chi phí Trình tự bước xác định giá bất động sản theo phương pháp thu nhập Trình tự bước xác định giá bất động sản theo phương pháp thặng dư Trình tự bước xác định giá bất động sản theo phương pháp lợi nhuận 40 46 55 94 104 113 134 141 142 142 143 144 152 với mong muốn, sở thích tâm lý khách hàng mà DNXD thu thập Quan trọng bước xây dựng thông điệp truyền thông phù hợp với đối tượng khách hàng chuyển thơng điệp đến khách hàng tốt DNXD sử dụng sách truyền thơng marketing trình bày như: quảng cáo, marketing trực tiếp (gửi thư tay trực tiếp tới khách hàng cá nhân tổ chức), marketing trực tuyến (qua mạng xã hội cá nhân khách hàng, qua mail, qua blogs, qua hình thức internet khác) để đưa thông tin doanh nghiệp, dự án đầu tư, sản phẩm BĐS…đến với khách hàng cách tốt 4.3.3.6 Lập kế hoạch marketing doanh nghiệp xây dựng hoạt động thi công xây dựng có đầu tư kinh doanh bất động sản Với chiến lược marketing DNXD lựa chọn xây dựng để thực thành cơng chiến lược DNXD phải lập kế hoạch marketing Kế hoạch phải cụ thể chi tiết nội dung nghiên cứu Lập kế hoạch marketing DNXD hoạt động thi cơng xây dựng có đầu tư kinh doanh BĐS bao gồm: - Tổng hợp tiêu kiểm tra: xác định mục tiêu cần đạt DNXD như: số lượng giao dịch BĐS thực thành công, doanh thu đạt từ hoạt động BĐS, lợi nhuận thu từ giao dịch BĐS thành cơng, vị trí thương hiệu doanh nghiệp thị trường…Ngoài ra, cần lưu ý đến thời điểm đưa sản phẩm BĐS thị trường, lượng vốn cần có để thực dự án, hiệu đầu tư - Tình hình marketing doanh nghiệp: Mô tả thị trường mục tiêu định vị DNXD thị trường phương diện: thông tin thị trường (cung cầu BĐS thị trường tại, đánh giá xu hướng thị trường ngắn hạn dài hạn, phân đoạn thị trường có tiềm năng, đoạn thị trường mà DNXD mạnh), thông tin dự án BĐS marketing doanh nghiệp định triển khai, thông tin chất lượng tiến độ dự án BĐS doanh nghiệp triển khai, thông tin đối thủ cạnh trạnh với doanh nghiệp thị trường - Phân tích hội thách thức - phân tích SWOT: DNXD cần phân tích điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp ( giai đoạn trước trình đầu tư xây dựng dự án BĐS, giai đoạn sau hình thành dự án BĐS tiến hành phân phối BĐS, giai đoạn sau thực xong giao dịch BĐS), từ đưa hội thách thức DNXD (nhu cầu BĐS thị trường, nhu cầu sản phẩm BĐS mà doanh nghiệp mạnh, xu hướng phát triển thị trường BĐS, ổn định kinh tế vĩ mô, chế độ sách Nhà nước với hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS) - Mục tiêu vấn đề có liên quan: đưa mục tiêu marketing mà doanh 153 nghiệp mong muốn đạt thời hạn kế hoạch (số lượng hộ bán, cho thuê được; diện tich văn phòng, trung tâm thương mại cho thuê) Trình bày vấn đề như: thay đổi hệ thống sách pháp luật, thị trường vay vốn, nhu cầu thực khách hàng thị trường BĐS, nhu cầu đầu tư thị trường BĐS - Giải pháp thực phương án chiến lược marketing: đưa giải pháp để thực chiến lược, qua DNXD thực nhiều giao dịch BĐS, tối đa hóa lợi nhuận, tạo niềm tin uy tín thị trường - Chương trình hành động: xây dựng hoạt động cụ thể nhằm thực tốt phương án chiến lược marketing, thông qua việc trả lời câu hỏi: Giải pháp thực để nâng cao chất lượng BĐS, giảm chi phí sản xuất BĐS, nâng cao hiệu hoạt động truyền thông marketing? Những hoạt động thực vào thời gian nào? Bộ phận phụ trách chi phí để thực hoạt động nào? - Ngân sách marketing: Dự toán chi tiết cho hoạt động marketing DNXD thời hạn kế hoạch marketing Dự toán chi tiết phải lập cụ thể cho hoạt động, để làm sở cân đối cho giải pháp thuận tiện cho công tác quản lý - Kiểm soát điều chỉnh: DNXD cần đưa tiêu để kiểm soát hoạt động marketing (số lượng giao dịch BĐS ký kết, lợi nhuận, thị phần khách hàng…), qua cho phép người quản trị marketing xem xét đánh giá kết thực DNXD cần xem xét vấn đề chưa đáp ứng yêu cầu đặt điều chỉnh Kết luận chương Trong chương này, tác giả tập trung vào nghiên cứu xây dựng khung chiến lược marketing DNXD hoạt động hai lĩnh vực khác Trong đó, luận án đề cập đến thách thức DNXD, tiền đề cho việc xây dựng chiến lược marketing DNXD (marketing góc nhìn tồn cầu hóa kinh tế, thời đại cơng nghệ số cách mạng công nghiệp 4.0, môi trường marketing doanh nghiệp xây dựng, đặc điểm marketing xây dựng) Tác giả đưa quan niệm khung chiến lược marketing, trình tự nội dung bước xây dựng chiến lược marketing DNXD, tập trung nghiên cứu xây dựng hai chiến lược marketing DNXD hai lĩnh vực là: chiến lược marketing DNXD quy mô lớn hoạt động thi công xây dựng chiến lược marketing DNXD quy mô lớn hoạt động thi cơng xây dựng có đầu tư kinh doanh BĐS Luận án trình bày nội dung cụ thể bước để xây dựng khung chiến lược marketing phù hợp với đặc thù lĩnh vực kinh doanh, tác giả đưa luận giải có khoa học việc hình thành marketing hỗn hợp khung chiến lược marketing DNXD 154 Kết nghiên cứu chương đóng góp quan trọng luận án vào việc nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng nói chung, đặc biệt DNXD quy mơ lớn hoạt động thi công xây dựng DNXD quy mô lớn hoạt động thi cơng xây dựng có đầu tư kinh doanh BĐS Nội dung nghiên cứu luận án giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp vận dụng vào thực tiễn xây dựng chiến lược marketing nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường 155 KẾT LUẬN Kết luận Trong kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, hoạt động sản xuất kinh doanh DNXD mang nhiều đặc điểm khác biệt, hoạt động marketing ngày trở nên quan trọng hoạt động doanh nghiệp, đặc biệt việc xây dựng chiến lược marketing DNXD Chiến lược marketing chiến lược phận lại bao trùm lên tồn mặt, lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp việc xây dựng chiến lược marketing cần thiết cho DNXD Qua nghiên cứu tổng quan cơng trình nghiên cứu khoa học xây dựng chiến lược marketing DNXD đa phần nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện, đề xuất chiến lược marketing số lĩnh vực vận tải, ngân hàng, bưu chính, thông tin Những nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing DNXD xây dựng chưa có, việc nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng vấn đề cấp thiết, nhằm đáp ứng cho phát triển ngày lớn mạnh doanh nghiệp xây dựng kinh tế tồn cầu hóa Có thể khái qt kết luận chủ yếu đóng góp từ kết nghiên cứu luận án sau: (1) Hệ thống hóa, làm rõ bổ sung sở lý luận chiến lược marketing doanh nghiệp, đặc biệt làm rõ khái niệm chất chiến lược marketing, kế hoạch marketing, kế hoạch chiến lược, marketing hỗn hợp Nội dung thành phần chủ yếu chiến lược marketing, quy trình xác lập chiến lược marketing doanh nghiệp, nghiên cứu marketing hỗn hợp theo quan điểm doanh nghiệp (chính sách sản phẩm, giá, phân phối, truyền thơng marketing) quan điểm khách hàng Ngồi ra, phát triển quan điểm marketing quy mô lớn kinh tế tồn cầu hóa hội nhập quốc tế (2) Đánh giá thực trạng hoạt động marketing xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng quy mơ lớn, hoạt động thi cơng xây dựng có đầu tư kinh doanh bất động sản thông qua vấn điều tra nhà quản trị DNXD Các doanh nghiệp xây dựng xác định vị trí, vai trò hoạt động marketing hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiên việc xây dựng chiến lược marketing cho doanh nghiệp chưa nhà quản trị doanh nghiệp thực thực chưa triệt để Việc xây dựng chiến lược marketing nhiều hạn chế chưa nghiên cứu xây dựng sở khoa học sở thực tiễn marketing (3) Làm rõ tiền đề cho việc xây dựng chiến lược marketing DNXD, có góc nhìn marketing kinh tế tồn cầu hóa cách mạng công 156 nghiệp 4.0 như: chủ động nắm bắt nhu cầu khách hàng; tạo sản phẩm mang tính độc đáo, đơn phù hợp với ý thích khách hàng mấu chốt cạnh tranh; nỗ lực trì, mở rộng phát triển nhóm khách hàng mục tiêu trọng tâm nhà quản trị doanh nghiệp; hoạt động kinh doanh doanh nghiệp chịu chi phối xu tồn cầu hóa, coi khách hàng trọng tâm việc xây dựng chiến lược marketing Ngoài ra, luận án làm rõ đặc điểm mang tính đặc thù sản phẩm xây dựng, sản xuất xây dựng, đặc thù hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, marketing xây dựng thị trường xây dựng Tập trung làm rõ đặc điểm sản phẩm xây dựng, sản phẩm bất động sản, qua phân đoạn thị trường xác định thị trường mục tiêu làm sở xác lập marketing hỗn hợp cho DNXD (4) Đề xuất quan điểm xây dựng khung chiến lược marketing DNXD đề xuất khung chiến lược marketing DNXD quy mô lớn, trình tự nội dung bước xây dựng khung chiến lược marketing DNXD bao gồm: thiết lập mục tiêu chiến lược marketing; phân tích, dự báo thị trường phân tích SWOT; phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu; xác định phương án chiến lược marketing phù hợp; xây dựng marketing hỗn hợp; lập kế hoạch marketing cho DNXD Tác giả phân tích, làm rõ nội dung lĩnh vực hoạt động DNXD là: thi cơng xây dựng thi cơng xây dựng có đầu tư kinh doanh BĐS (5) Đưa nội dung xây dựng marketing hỗn hợp khung chiến lược marketing DNXD Đối với DNXD quy mô lớn hoạt động thi công xây dựng, marketing hỗn hợp pha trộn kết hợp thành phần marketing (6P) là: sản phẩm, giá, phân phối, truyền thơng marketing, quyền lực quan hệ công chúng Đối với DNXD quy mơ lớn hoạt động thi cơng xây dựng có đầu tư kinh doanh bất động sản, marketing hỗn hợp bao gồm thành phần marketing (7P) là: sản phẩm, giá, phân phối, truyền thông marketing, quyền lực, quan hệ cơng chúng sách Kiến nghị Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước - Hệ thống văn pháp luật: sớm sửa đổi, bổ sung số điều có liên quan đến hoạt động đấu thầu qua mạng, cho phù hợp với thực tiễn hoạt động DNXD kinh tế thị trường hội nhập quốc tế đất nước Ngoài ra, cần sớm ban hành luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư giảm bớt thủ tục đầu tư, điều kiện kinh doanh bất động sản để doanh nghiệp xây dựng có hành lang pháp lý đầy đủ, phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh Sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Đất Đai, Luật Kinh doanh BĐS khái niệm, thuật ngữ điều luật với nội dung thời hạn 157 sở hữu nhà người nước ngoài; điều kiện để cá nhân, tổ chức đầu tư kinh doanh BĐS; quy định chuyển nhượng dự án BĐS; quy định bảo lãnh phòng ngừa rủi ro cho người mua, thuê nhà hình thành tương lai - Tạo điều kiện để mở rộng thị trường cho doanh nghiệp xây dựng đặc biệt thị trường quốc tế, tập trung tiếp cận, thăm dò khai thác thị trường nước khu vực quốc tế, tạo hành lang pháp lý khn khổ hợp tác với phủ nước nhiệm vụ quan trọng đặt với Chính phủ Qua đó, doanh nghiệp xây dựng có hội mở rộng thị trường nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường quốc tế - Tạo thị trường tài lành mạnh tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, quan hoạch định sách cần nghiên cứu, phát triển hình thức hỗ trợ tài như: quỹ Bảo lãnh tín dụng, chương trình th mua tài chính, tín dụng thương mại ưu đãi thuế với chương trình ứng dụng tiến khoa học mới, thân thiện với môi trường, tiết kiệm lượng Ngoài ra, Nhà nước cần hỗ trợ ngân hàng điều chỉnh cấu tín dụng hướng tới doanh nghiệp như: đơn giản hóa thủ tục cho vay, nới lỏng điều kiện cho vay doanh nghiệp xây dựng, thí điểm triển khai chương trình cấp tín dụng, mở rộng diện cho vay tài sản hình thành từ vốn vay Đẩy mạnh hoạt động thị trường chứng khốn thơng qua việc thực hiệu Luật chứng khốn, thực có hiệu phát hành trái phiếu dự án đầu tư - Trợ giúp cải thiện nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp xây dựng: Xây dựng phương hướng ứng dụng chuyển giao tiến khoa học công nghệ vào sản xuất xây dựng, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng khai thác sản xuất sản phẩm mới, tiếp nhận thích ứng cơng nghệ tiên tiến, phương pháp sản xuất, thiết bị, máy móc đại phù hợp nhu cầu thị trường ngày phát triển mở rộng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế - Chính phủ cần phải sớm xây dựng triển khai Đề án phát triển kinh tế số quốc gia trọng tâm vào chiến lược chuyển đổi số lĩnh vực đầu tư xây dựng kinh doanh BĐS, qua để DNXD có liệu số quan trọng, xác làm để phân tích thị trường xây dựng chiến lược marketing phù hợp cho doanh nghiệp Kiến nghị với doanh nghiệp xây dựng - Doanh nghiệp xây dựng cần xây dựng máy tổ chức quản lý doanh nghiệp cho phù hợp với hoạt động marketing chiến lược marketing xây dựng, doanh nghiệp cần có phận riêng biệt phụ trách hoạt động marketing doanh nghiệp Tùy vào điều kiện doanh nghiệp, DNXD thành lập phòng marketing riêng biệt, 158 hoạt động phòng ban chức khác DNXD nhằm thực có hiệu hoạt động marketing nói chúng việc xây dựng chiến lược marketing nói riêng - Nhà quản trị doanh nghiệp cần xác định chi phí marketing phù hợp cho doanh nghiệp coi khoản chi phí thường xuyên doanh nghiệp, để hoạt động marketing chiến lược marketing DNXD thực thi có hiệu - Nguồn nhân lực phụ trách hoạt động marketing DNXD cần đào tạo cách khoa học, có kiến thức chuyên sâu lĩnh vực marketing nằm bắt điều kiện đặc thù doanh nghiệp xây dựng đặc biệt lĩnh vực hoạt động thi công xây dựng lĩnh vực kinh doanh bất động sản - Các nhà quản trị DNXD cần thể chiến lược marketing dạng văn có tính chất pháp lý doanh nghiệp chiến lược marketing lúc trở thành tài liệu quan trọng việc triển khai hoạt động doanh nghiệp, tạo thống định hướng phát triển doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Vũ Thị Hải Anh (2017), Nghiên cứu marketing dịch vụ vận tải đường sắt, Luận án tiến sỹ, Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, Hà Nội Jonah Berger (2014), Hiệu ứng lan truyền, NXB Lao động - xã hội, Hà Nội Bộ Xây dựng (2017), Báo cáo hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 ngành xây dựng, Hà Nội Lê Sỹ Cảnh (2001), Quản trị hoạt động Marketing doanh nghiệp sản xuất nhựa Việt Nam, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Trương Đình Chiến (2000), Tổ chức quản lý hệ thống kênh Marketing doanh nghiệp Việt Nam, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Trương Đình Chiến (2013), Quản trị marketing, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Trương Đình Chiến (2016), Truyền thơng marketing tích hợp (IMC), NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Christine Hope, Alan Muhleman (2001), Doanh nghiệp dịch vụ - nguyên lý điều hành, Phan Văn Sâm Trần Đình Hải biên dịch, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Chung (2001), Hoàn thiện quản trị chiến lược marketing kinh doanh doanh nghiệp thương mại nhà nước đô thị lớn nước ta, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Thương mại, Hà Nội 10 Nguyễn Thị Liên Diệp, TS Hà Đức Hùng, Phan Văn Nam (1995), Từ điển thuật ngữ Marketing, NXB Thống kê, Hà Nội 11 Nghiêm Văn Dĩnh (2004), Kinh tế vi mô, Trường Đại học Giao thông vận tải, Hà Nội 12 Nghiêm Văn Dĩnh (2004), Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Giao thông vận tải, Hà Nội 13 Nguyễn Văn Dung (2009), Chiến lược chiến thuật thiết kế định giá sản phẩm dịch vụ cạnh tranh, NXB Tài chính, Hà Nội 14 Đỗ Quốc Dũng (2005), Giải pháp thực chiến lược marketing xuất lạc Việt Nam đến năm 2010, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 15 Lê Tiến Dũng (2014), Nghiên cứu giải pháp marketing áp dụng vào công tác vận tải hành khách đường sắt, Luận án tiến sỹ, Trường Đại học giao thông vận tải Hà Nội 16 Nguyễn Tiến Dũng (2012), Marketing bản, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 17 Vũ Trí Dũng, Nguyễn Đức Hải (2011), Marketing lãnh thổ, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 18 Vũ Trí Dũng, Hồng Tiến Thanh (2008), Mối quan hệ chiến lược kinh doanh chiến lược marketing doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế phát triển, 129, tr 1517 19 Trần Minh Đạo chủ biên (2012), Giáo trình marketing bản, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 20 Eliza G.C.Collins, Mary Anne Devanna (1994), Quản trị kinh doanh tinh giản, Nguyễn Nguyệt Nga Lê Kiều dịch, NXB Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội 21 Lê Thế Giới, Nguyễn Lân Lãn, Võ Quang Trí, Đinh Thị Lệ Trâm, Phạm Ngọc Ái (2012), Quản trị Marketing định hướng giá trị, NXB Lao động xã hội, Hà Nội 22 Nguyễn Hữu Hà (2001), Marketing ngành vận tải, NXB Thống Kê, Hà Nội 23 Nguyễn Hữu Hà (2008), Marketing với doanh nghiệp vận tải, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 24 Nguyễn Đăng Hạc (2016), Giáo trình marketing doanh nghiệp xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội 25 Bùi Minh Hải (2005), Chiến lược giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường dịch vụ EMS Tổng cơng ty bưu viễn thơng Việt Nam, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 26 Nguyễn Thị Hiền (1996), Marketing ngân hàng, kỹ thuật giải pháp ứng dụng kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án phó Tiến sỹ khoa học kinh tế, Trường Đại học Tài kế tốn Hà Nội 27 Lê Cơng Hoa (2005), Giáo trình Quản trị xây dựng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 28 Nguyễn Xuân Hồn (1998), Marketing bản, Trường Đại học Giao thơng vận tải, Hà Nội 29 Phạm Thúy Hồng (2004), Chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa nhỏ Việt nam nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Đào Duy Huân (1996), Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường, NXB Giáo dục, Hà Nội 31 Bùi Mạnh Hùng (2007), Giáo trình Kinh tế xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội 32 Phạm Thị Huyền, Trương Đình Chiến (2012), Quản trị Marketing, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 33 Trần Đoàn Kim (2007), Chiến lược marketing hàng thủ công mỹ nghệ làng nghề Việt Nam đến năm 2010, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 34 Phùng Minh Lai (1996), Chiến lược Marketing kinh doanh sản phẩm thông tin chế thị trường nước ta, Luận án phó Tiến sỹ khoa học kinh tế, Trường Đại học Thương mại, Hà Nội 35 Nguyễn Viết Lâm, Trần Diễm Hồng (2013), “Chiến lược marketing xâm nhập thị trường dầu nhờn Việt Nam”, Tạp chí kinh tế dự báo, 4, tr 49-52 36 Nguyễn Xuân Lãn (2003), Phương pháp luận điều chỉnh giá hoạt động marketing doanh nghiệp Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 37 Nguyễn Thị Lành (2000), Quảng cáo để tiêu thụ sản phẩm, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 38 Đặng Thị Xuân Mai (2008), Phân tích định lượng hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội 39 Michael E.Porte (2016), Chiến lược cạnh tranh, Nhà xuất Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 40 Nguyễn Anh Minh (2008), Quản trị Marketing kinh doanh nhà dân dụng tổng công ty đầu tư phát triển nhà đô thị HUD, Luận án Tiến sỹ, Viện nghiên cứu thương mại, Hà Nội 41 Nghiêm Sỹ Minh (1996), Marketing xây dựng ứng dụng doanh nghiệp xây dựng, Luận án phó Tiến sỹ khoa học kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 42 Nguyễn Hữu Nam, Đinh Thái Hoàng, Phạm Xuân Lan (1998), Quản trị chiến lược phát triển vị cạnh tranh, NXB Giáo dục, Hà Nội 43 Lê Thị Kim Nga (2002), Các giải pháp marketing chủ yếu để nâng cao sức cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 44 Paul R.Gamble - Alan Tapp - Merlin Stone (2008), Mareting đột phá, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 45 Nghiêm Xuân Phượng (2000), Marketing lý luận ứng xử kinh doanh, Trường Đại học giao thông vận tải, Hà Nội 46 Philip Kotler (1997), Quản lý tiếp thị marketing, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 47 Philip Kotler (2003), Marketing phá cách - Kỹ thuật ý tưởng mới, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 48 Philip Kotler (2004), Thu hút nhà đầu tư - Phương pháp tiếp thị để thu hút vốn kinh doanh, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 49 Philip Kotler (2008), Những phương thức sáng tạo, chiến thắng khống chế thị trường, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 50 Philip Kotler, Kevin Keller (2013), Quản trị marketing, NXB Lao động - xã hội, Hà Nội 51 Philip Kotler, Hermawan Kartajaya,Iwan Setiawan (2017), Tiếp thị 4.0 – dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số, NXB Trẻ, Tp Hồ Chí Minh 52 Philip Kotler (2013), Marketing bản, NXB Lao động - xã hội, Hà Nội 53 Philip Kotler (2014), Kotler bàn tiếp thị - làm để tạo lập, giành thống lĩnh thị trường, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 54 Philip Kotler, Gary Armstrong (2012), “Nguyên lý tiếp thị”, NXB Lao động - xã hội, Hà Nội 55 Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Hooi Den Huan (2010), Tư Asean - Thay đổi tư marketing hướng tới cộng đồng Asean 2015, NXB Thanh Niên, Hà Nội 56 Philip Kotler, Jim Collins, Peter F.Drucker, Frances Hesselbein (2010), Năm câu hỏi quan trọng với tổ chức, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 57 Philip Kotler, Milton Kotler (2013), Tiếp thị mở đường tăng trưởng, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 58 Philip Kotler, FernandoTríasDeBes (2006), Tiếp thị phá cách - kỹ thuật để tìm kiếm ý tưởng đột phá, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 59 Philip Kotler, FernandoTríasDeBes (2013), Cách tân để thắng - Mơ hình từ A - F, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 60 Philip Kotler, Suvit Maesincee, Dipak Jain (2011), Bước chuyển marketing - cách tiếp cận để tìm lợi nhuận, phát triển đổi mới, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 61 Đinh Đăng Quang (2001), Marketing doanh nghiệp xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội 62 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Luật Cạnh tranh – 27/2004/QH11, ký ngày 03 tháng 12 năm 2004 63 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, ký ngày 26 tháng 11 năm 2014 64 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Đầu tư 67/2014/QH13, ký ngày 26 tháng 11 năm 2014 65 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Đầu tư công 49/2014/QH13, ký ngày 18 tháng 06 năm 2014 66 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Kinh doanh bất động sản - 66/2014/QH13, ký ngày 25 tháng 11 năm 2014 67 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Xây dựng 50/2014/QH13, ký ngày 18 tháng 06 năm 2014 68 Từ Sỹ Sùa, Nguyễn Minh Hiếu (2012), “Marketing dịch vụ vận tải”, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 69 Trần Văn Tấn (2001), Nghiên cứu vận dụng phát triển số vấn đề chiến lược sách marketing xây dựng, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội 70 Nguyễn Thông Thái (2002), Hoàn thiện quản trị marketing doanh nghiệp thương mại nhà nước nước ta nay, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Thương mại, Hà Nội 71 Ngô Kim Thanh (2012), Quản trị chiến lược, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 72 Nguyễn Thế Thắng(1991), Marketing xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội 73 Trần Thị Thập (2011), Phát triển chiến lược marketing Tổng cơng ty bưu Việt Nam giai đoạn nay, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Thương Mại, Hà Nội 74 Nguyễn Văn Thất (2010), Kinh tế xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội 75 Vũ Huy Thông (2004), Nghiên cứu marketing phục vụ cho trình quản trị marketing Việt Nam - Lý luận, thực trạng giải pháp, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 76 Nguyễn Ngọc Toàn (2009), Chiến lược cạnh tranh, NXB Trẻ, Hà Nội 77 Đinh Quang Toàn (2015), Chính sách marketing dịch vụ vận tải hành khách cho Vietnam Airlines bối cảnh liên minh hàng không quốc tế, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Giao Thông Vận Tải, Hà Nội 78 Tổng cục Thống kê (2016), Niên giám Thống kê, năm 2016 79 Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán ngành xây dựng - Bộ xây dựng (1995), Một số vấn đề marketing, NXB Xây dựng, Hà Nội 80 Trường Đại học Kinh tế quốc dân (1992), Marketing - Lý luận ứng xử kinh doanh, NXB Đại học Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội 81 Trường Đại Học Kinh tế quốc dân (2017), “Marketing Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, NXB Lao động - xã hội, Hà Nội 82 Nguyễn Minh Tuấn (2002), Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động marketing ngành thép Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 83 Phạm Văn Vạng (2009), Bài giảng Quản trị kinh doanh doanh nghiệp xây dựng, Trường ĐH GTVT, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 84 Phạm Văn Vạng, Lê Minh Cần, Nguyễn Quỳnh Sang (2005), Chiến lược kinh doanh kế hoạch hóa xây dựng, NXB Giao thơng vận tải, Hà Nội 85 Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt (2010), Quản trị chiến lược, NXB Thống kê, Hà Nội 86 Ngô Thị Thanh Vân (2012), Bài giảng Marketing xây dựng, Trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội 87 Nguyễn Hoàng Việt (2012), “Mối quan hệ hiệu xuất chiến lược marketing doanh nghiệp ngành may Việt Nam”, Tạp kinh tế phát triển, 183, tr 20-26 Tiếng Anh 88 Adraes Knorr (2007), “Competitive Advanges Through Innovative Pricing Strategy Tha case of Airlines Industry”, Univeritat Bremen 89 Al Ries, Jack Trout (2001), Positioning: The battle for your mind, Publisher: McGraw Hill Professional 90 Graham Hooly, Nigen F.Piercy, Brigitte Hicoulaud (2008), Marketing strategy and competitive positioning; Prentice Hall 91 Gini Dietrich (2014), Spin Sucks, Publisher: Que 92 James Reitzes and Dorothy Robyn (2007), “An analysis of the economic effects of an EU-US open aviation area” 93 John C.Driver (2001), Airlines Marketing in Regulatory Context, Nathan Publisher 94 Leo-Paul Dana, Daniella Vignali (1999), British Airways, “International Marketing Review”, Case Study, Volume 16, Issue 4/5 95 Marian B Wood (2004); “Marketing Planning – principles into practice”, Prentice Hall 96 Mariya Ishutkhina (2009), “Analysis of the Interaction between Air Transportation and Economic Activity: Awordwide Perspective” 97 Pam Didner, McGraw Hill (2014), Global Content Marketing, Publisher: McGraw Hill Professional 98 Pascale G Quester; Robyl L Mcguiggan; William D Perreault; E Jeroma McCarthy (2004); “Marketing creating and delivering value”; Mc GrawHill 99 Rafi A Mohammed, Robert J Fisher; (2004) “Internet marketing”; Mc Graw-Hill 100 Ryan Holiday (2014), Growth Hacker Marketing, Publisher: Gildan Media, LLC DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Các báo báo cáo khoa học Đặng Thế Hiến (2011), “Mơ hình xây dựng chiến lược Marketing doanh nghiệp xây dựng hội nhập quốc tế”, Tạp chí Kiến trúc - Xây dựng Đại học Kiến Trúc Hà Nội, (7), tr.36 Đặng Thế Hiến (2016), “Hành lang pháp lý đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư - PPP xu hướng hội nhập quốc tế ngành xây dựng”, Tạp chí Kiến trúc - Xây dựng Đại học Kiến Trúc Hà Nội, (21), tr.66 Đặng Thế Hiến, (2017), “Xây dựng kế hoạch Marketing doanh nghiệp xây dựng xu hướng hội nhập quốc tế”, Tạp chí Kinh tế xây dựng -Bộ xây dựng, (4/2017), tr.27 Đặng Thế Hiến, (2018), “Xây dựng marketing hỗn hợp doanh nghiệp xây dựng kinh tế hội nhập quốc tế”, Tạp chí Kiến trúc - Xây dựng Đại học Kiến Trúc Hà Nội, (31), tr.64 Bùi Mạnh Hùng, Đặng Thế Hiến (2014), “Biện pháp đảm bảo chất lượng công trình xây dựng - học kinh nghiệm từ dự án đường sắt thị Hà Nội”, Tạp chí Kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng, (4/2014), tr.40 Các đề tài nghiên cứu khoa học thực Bùi Mạnh Hùng, Đặng Thế Hiến (2011), Phòng chống cháy nổ nhiễm độc cơng trình ngầm, NXB xây dựng, Hà Nội ... Nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn Việt Nam mà kết nghiên cứu đề tài đề xuất khung chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn làm nội dung nghiên. .. động marketing xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn? - Các tiền đề cho việc xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng quy mơ lớn gì? - Tại không xây dựng chiến. .. marketing xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn mà tác vấn điều tra, tác giả nghiên cứu đề xuất xây dựng khung chiến lược marketing doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn (với
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn ở Việt Nam, Nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay