Đánh Giá Mức Sẵn Lòng Trả Của Người Dân Về Biện Pháp Chống Sạt Lở Tại Chùa Phước Hậu Tỉnh Vĩnh Long

90 18 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2019, 10:20

Đánh Giá Mức Sẵn Lòng Trả Của Người Dân Về Biện Pháp Chống Sạt Lở Bằng Cách Ứng Dụng Công Nghệ Stabiplage Tại Chùa Phước Hậu, Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh LongDựa và phương pháp CVM (Contingent Valuation Method – Định giá ngẫu nhiên) và các phương pháp phân tích số liệu, đề tài đã tiến hành xác định mức sẵn lòng trả của người dân về biện pháp chống sạt lở bằng cách xây dựng bờ kè mềm. Kết quả cho thấy có 65,56% số người được phỏng vấn muốn đóng góp cho dự án. Những yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng trả là mức giá, thu nhập, học vấn, tuổi, tôn giáo. Tổng mức sẵn lòng đóng góp của người dân để xây dựng bờ kè mềm là 1.552.692.000 đồng, đạt 22,18% kinh phí xây dựng dự kiến. Đây là nguồn kinh phí rất cần thiết, tạo tiền đề và động lực cho các nghiên cứu khắc phục sạt lở và phục hồi bờ sông chùa Phước Hậu, xã Ngãi Tứ trong tương lại. ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** PHẠM THỊ DIỄM MY ĐÁNH GIÁ MỨC SẴN LÒNG TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN VỀ BIỆN PHÁP CHỐNG SẠT LỞ TẠI CHÙA PHƯỚC HẬU TỈNH VĨNH LONG Ngành:... Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ĐÁNH GIÁ MỨC SẴN LÒNG TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN VỀ BIỆN PHÁP CHỐNG SẠT LỞ TẠI CHÙA PHƯỚC HẬU TỈNH VĨNH LONG PHẠM THỊ DIỄM MY, sinh viên khóa 20112015,... DUNG TÓM TẮT PHẠM THỊ DIỄM MY Tháng 01 năm 2015 Đánh Giá Mức Sẵn Lòng Trả Của Người Dân Về Biện Pháp Chống Sạt Lở Tại Chùa Phước Hậu Tỉnh Vĩnh Long PHẠM THỊ DIỄM MY January, 2015 “Valuation
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Mức Sẵn Lòng Trả Của Người Dân Về Biện Pháp Chống Sạt Lở Tại Chùa Phước Hậu Tỉnh Vĩnh Long, Đánh Giá Mức Sẵn Lòng Trả Của Người Dân Về Biện Pháp Chống Sạt Lở Tại Chùa Phước Hậu Tỉnh Vĩnh Long, ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH, Phụ lục 1. Bảng Câu Cỏi Điều Tra Người Dân Xã Ngãi Tứ, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Bảng 3.1: Các Biến Đưa Vào Mô Hình Và Kỳ Vọng Dấu, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, PHỤ LỤC 1: Bảng Câu Hỏi Điều Tra Người Dân Xã Ngãi Tứ, PHỤ LỤC 2. Kết Xuất Mô Hình Và Kiễm Định Mô Hình, Mô hình hồi quy phụ 1:, PHỤ LỤC 3. Các Kiểu Túi của Hệ Thống Vải Địa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn