phanndtthcm rất bổ ích 4. Khủng hoảng nợ công của Ý Từ khi bắt đầu nổ ra cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu, các nhà hoạch định chính sách Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã lo ngại rằng cơn hỗn loạn tài chính bắt đầu từ Hy Lạp, Ailen và Bồ Đào

15 16 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2019, 18:17

TTHCm 4. Khủng hoảng nợ công của ÝTừ khi bắt đầu nổ ra cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu, các nhà hoạch định chính sách Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã lo ngại rằng cơn hỗn loạn tài chính bắt đầu từ Hy Lạp, Ailen và Bồ Đào Nha rồi sẽ nhấn chìm những nền kinh tế lớn khác trong khu vực. Sau đó, Tây Ban Nha trở thành tâm điểm chú ý và gần đây, cuộc khủng hoảng nợ công có dấu hiệu lan sang một quốc gia khác với mức độ báo động cao hơn, đó là Italia. Tờ Nhà kinh tế (The Economist) của Anh đã có bài phân tích về vấn đề này như sau PHẦN MỞ ĐẦU “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự , độc lập thật thành nước tự do, độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất tin thần lực lượng , tính mạng cải để giữ vững niềm tự , độc lập ấy” Thời gian qua lâu rồi, lời tuyên ngôn Bác đọc quãng trường Ba Đình lịch sử văng vẳng bên tai Lật lại trang sử hào hùng dân tộc, ta thấy dân ta đấu tranh anh dũng để có độc lập ngày Hết đánh Pháp ta lại đánh Mỹ, ban đầu đấu tranh tự phát sau chuyển sang tự giác hầu hết toàn thất bại Cách mạng Việt Nam lúc lâm vào bế tắc, nhiệm vụ cấp bách lga phải tìm đườngc ách mạng Chính lúc Nguyễn Ái Quốc xuất người sinh gia đình nhà Nho nghèo tri thức, yêu nước muốn làm cách mạng Nguyễn Ái Quốc không tán thành đường lối cứu nước bậc tiền bối Năm 1911, Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước người nhận thấy khổ nhân dân lao động, tiếp xúc với luận cương Lê-nin người tìm thấy đường cho nghiệp cách mạng Việt Nam Trên bước đường tìm đường cứu nước hình thành tư tưởng, người gặp khơng khó khăn thử thách với lòng yêu nước kiên trì Người vượt qua tiếp tục nghiệp cách mạng Các văn kiện như: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Đường kách mệnh bác góp phần lớn việc tìm thông tin cho cách mạng Việt Nam cách mạng dân tộc bị áp Quá trình hình thành tư tưởng bác trải qua giai đoạn, hồn thiện bổ sung vào năm 1945-1969 Đây thời điểm cách mạng tháng tám thành công Cuộc cách mạng kết việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh chứng minh đường lối cứu nước Bác hoàn toàn đắn phù hợp với quy luật khách quan Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện vấn đề cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ ngĩa vận dụng sáng tạo phát riển chủ nghĩa Mác- Lê nin vảo điều kiện cụ thể việt nam, đồng thời kết tinh tinh hoa dân tộc trí tuệ thời đại nhằm giải phóng giai cấp giải phóng người Bài tiểu luận hôm tìm hiểu vế Cơ sở, trình hình thành phat triển tư tưởng Hồ Chí Minh Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm nhiều lĩnh vực, có tư tưởng chủ yếu: tư tưởng dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc; Đảng Cộng Sản Việt Nam; chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội; đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng nhà nước dân, dân, dân; nhân văn, đạo đức PHẦN NỘI DUNG I KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG Theo nghĩa phổ thông nhất, tư tưởng phản ánh thực ý thức, biểu quan hệ người với giới xung quanh Trong thuộc ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh”, khái niệm “tư tưởng” có ý nghĩa tầm khái quát triết học Khái niệm “tư tưởng” ý thức tư tưởng cá nhân, cộng đồng, mà có nghĩa hệ thống quan điểm, quan niệm, luận điểm xây dựng tảng triết học ( giới quan phương pháp luận) quán đại biểu cho ý chí nguyện vọng gia cấp, dân tộc, hình thành sở thực tiễn định trở lại đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo thực KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: Để trả lời cho câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh với tinh thần tìm hệ thống quan điểm, quan niệm, đường cách mạng Việt Nam xây dựng tảng lý luận khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác – Lênin, năm qua nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học, phát biểu lãnh tụ Đảng Nhà nước, nhiều nhà nghiên cứu nước ta, nêu lên định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh Dự định hướng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhà khoa học đưa định nghĩa: “tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; kết vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời kết tinh tinh hoa dân tộc trí tuệ thời đại giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người” (Hội đồng trung ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr.19) Nội hàm khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam Nó khơng phải tập hợp đơn giản ý tưởng, suy nghĩ cụ thể Hồ Chí Minh giai đoạn cụ thể.Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc nhân loại Tư tưởng Hồ Chí Minh khái niệm khoa học, đọng, chặt chẽ, có nội hàm lý luận cao, có sức sống mãnh liệt giá trị lý luận, thực tiễn to lớn với cách mạng Việt Nam mà nghiệp cách mạng giải phóng giai cấp, giải phóng người phạm vi tồn giới Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm nhiều lĩnh vực, có tư tưởng chủ yếu: tư tưởng dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc; Đảng Cộng Sản Việt Nam; chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội; đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng nhà nước dân, dân, dân; nhân văn, đạo đức II CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ KHÁCH QUAN 1a Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối kỉ XIX đầu kỉ XX Năm 1858, trước xâm lược thực dân Pháp, triều đình nhà Nguyễn ký kết hiệp ước đầu hàng, Việt Nam trở thành thuộc địa thực dân Pháp Cho đến cuối kỷ XIX, ách thống trị thực dân Pháp, phong trào đấu tranh nhân dân nổ lan rộng khắp nước Các khởi nghĩa vũ trang hiệu “Cần Vương” sĩ phu, văn thân lãnh đạo cuối thất bại Hệ tư tưởng phong kiến tỏ lỗi thời trước nhiệm vụ lịch sử Sang đầu kỷ XX, sách khai thác thuộc địa thực dân Pháp, xã hội nước ta có chuyển biến phân hóa mạnh mẽ Do ảnh hưởng “Tân thư” Trung Quốc trào lưu cải cách Nhật Bản, phong trào yêu nước nhân dân ta chuyển dần sang xu hướng dân chủ tư sản Đại biểu Phan Bội Châu Phan Chu Trinh, với phong trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, Duy tân… tất bị dập tắt chưa có hướng Hệ tư tưởng tư sản không lãnh đạo phong trào chống Pháp Trước khủng hoảng sâu sắc đường lối, sứ mệnh lịch sử đặt cho dân tộc Việt Nam phải tìm đường cứu nước đắn Phong trào yêu nước nhân dân ta muốn giành thắng lợi phải theo đường Bối cảnh thời đại Cuối kỷ XIX đầu kỷ XX, chủ nghĩa tư từ giai đoạn tự cạnh tranh chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc Chúng xác lập quyền thống trị phạm vi toàn giới Chủ nghĩa đế quốc trở thành kẻ thù chung dân tộc thuộc địa Thắng lợi cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 làm “thức tỉnh dân tộc Châu Á” Cách mạng Tháng Mười Nga lật đổ nhà nước tư sản, thiết lập quyền Xơ Viết, mở thời kỳ lịch sử loài người, mở đường giải phóng cho dân tộc thuộc địa Tháng năm 1919 Quốc tế cộng sản (Quốc tế thứ 3) đời, chủ trương đoàn kết phong trào công nhân nước tư chủ nghĩa Phương Tây phong trào giải phóng thuộc địa phương Đông đấu tranh chống kẻ thù chung chủ nghĩa đế quốc 1b Những tiền đề tư tưởng- lý luận Giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc Dân tộc Việt Nam có lịch sử dựng nước giữ nước hàng nghìn năm, hình thành nên giá trị truyền thống đặc sắc cao quí dân tộc Việt Nam, trở thành tiền đề tư tưởng lý luận xuất phát hình thành tư tương Hồ Chí Minh Đầu tiên, chủ nghĩa yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất đấu tranh để dựng nước giữ nước Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam hun đúc đấu tranh dựng nước giữ nước dân tộc ta Tinh thần yêu nước trở thành đạo lí, triết lí sống, niềm tự hào người Việt Nam, tạo nên làng sức mạnh hút đẩy vượt qua khó khăn, thử thách gian nan Chính từ thực tiễn Hồ Chí Minh đúc kết chân lý: “Dân ta có lòng nồng nàn u nước Đó truyền thống q báo ta Từ xưa đến nay, tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần lại sơi nổi, kết thành làng sóng vơ mạnh mẽ, to lớn, lướt qua nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất lũ bán nước cứu nước” (Hồ Chí Minh tồn tập, t.6, tr.171, 46) Chính sức mạnh chủ nghĩa yêu nước thúc giục Nguyễn Tất Thành chí tìm đường cứu nước, vượt qua khó khăn thử thách để hồn thành sứ mệnh mà lịch sử giao phó Sức mạnh trở thành động lực chi phối suy nghĩ, hành động suốt đời Hồ Chí Minh  Tinh thần tương thân tương ái, lòng nhân nghĩa, “lá lành đùm rách, rách đùm rách nhiều” hoạn nạn , khó khăn Truyền thồng hình thành lúc với hình thành dân tộc, từ hoàn cảnh đất nước đấu tranh với giặc ngoại xâm Người Việt quen sống gắn bó tình làng nghĩa xóm, tắt lửa tối đèn có Bước sang kỉ XX, xã hội có phân hóa sâu sắc truyền thống khơng thay đổi Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh kế thừa, phát huy sức mạnh củ tinh thần nhân nghĩa, nhấn mạnh bốn chữ đồng (đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh)  Truyền thống đồn kết, ý chí vươn lên vượt qua khó khăn thử thách Đồn kết gắn bó, hợp tác với để tạo nên sức mạnh để vươn lên vượt qua khó khăn thử thách, nguy hiểm Truyền thống đoàn kết hình thành với hình thành dân tộc Việt Nam cội nguồn sức mạnh dân tộc Việt: đồn kết gia đình, cộng đồng, dòng họ, đoàn kết quốc gia dân tộc  Dân tộc Việt Nam dân tộc cần cù, dũng cảm, thông minh, tài sản tạo quý trọng hiền tài, khiêm tốn tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu cho văn hóa dân tộc Trên sở giữ vững chất dân tộc, nhân dân ta biết chọn lọc, tiếp thu, cải biến hay, tốt, đẹp thành giá trị riêng Hồ Chí Minh chân dung sinh động trọn vẹn truyền thống  Dân tộc Việt Nam có truyền thống lạc quan yêu đời Tinh thần lạc quan có sở từ niềm tin vào sức mạnh thân mình, tin vào tất thắng chân lý, nghĩa Hồ Chí Minh thân truyền thống lạc quan  Trong giá trị trên, chủ nghĩa yêu nước truyền thống tư tưởng, tình cảm cao quý, thiêng liêng nhất, cội nguồn trí tuệ sáng tạo lòng dũng cảm người Việt Nam, chuẩn mực đạo đức dân tộc Tinh hoa văn hóa nhân loại Văn hóa Hồ Chí Minh hình thành nơi văn hóa dân tộc trình Người tìm đường cứu nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam Quá trình nằm cối cảnh văn hóa Việt Nam có giao lưu tiếp biến văn hóa mạnh mẽ với văn hóa nhân loại Có thể nói, việc kết hợp giá trị truyền thống văn hóa phương Đơng với thành tựu hện đại cưa văn hóa phương Tây nét đặc sắc trình hình thành nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh ln coi trọng tìm tòi, lọc tinh hoa, yếu tố tích cực văn hóa phương Đơng Nho giáo, Phật giáo Trong tác phẩm mình, người nhiều lần vận dụng khái niệm, phạm trù, luận điểm tích cực Nho giáo gắn vào nội dung cách mạng thời đại Chẵng hạn Người vận dụng khái niệm “ trung” “hiếu” Nho giáo phát triển thành “ trung vói nước, hiếu với dân” Hồ Chí Minh tiếp thu tư tưởng vị tha, từ bi bác ái, cứu khổ cứu nạn Phật giáo hướng cho người “làm theo lòng đại từ đại bi Đức Phật Thích Ca, kháng chiến để đưa giống nòi khỏi khổ ải nơ lệ” Hồ Chí Minh tiếp xúc với văn hóa phương Tây từ thuở thiếu thời theo học lớp dự bị trường tiểu học Pháp Những tư tưởng văn hóa phương Tây tự do, bình đẳng, bác sớm có ảnh hưởng đến việc hình thành văn hóa Hồ Chí Minh Sau này, bơn ba qua Pháp nhiều nước khác, Hồ Chí Minh tiếp cận với giá trị văn hóa bật khác phương Tây chủ nghĩa nhân văn, tinh thần lý văn hóa dân chủ Hồ Chí Minh nghiên cứu tiếp thu ảnh hưởng văn hóa dân chủ cách mạng phương Tây Người sớm làm quen với văn hóa Pháp, tìm hiểu cách mạng Pháp Mĩ Người trực tiếp đọc tiếp thu tư tưởng tự do, bình đẳng tác phẩm nhà khai sáng Vonte, Rútxô, Môngtétxkiơ Người tiếp thu giá trị tuyên ngôn nhân quyền dân quyền Đại cách mạng Pháp năm 1791, giá trị quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc Tuyên ngôn độc lập Mỹ năm 1776 Những giá trị văn hóa hợp dung văn hố Hồ Chí Minh người vận dụng sáng tạo vào việc lãnh đạo nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc cơng xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa sau Những đặc sắc văn hóa nhân loại ghi dấu ấn sâu đậm tư tưởng Hồ Chí Minh, hòa quyện nhuần nhị văn hóa Hồ Chí Minh để từ tỏa sáng qua lăng kính tư sắc xảo minh triết Người Hồ Chí Minh rằng: “Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm tu dưỡng đạo đức cá nhân, tơn giáo Giêsu có ưu điểm lòng nhân cao cả, chủ nghĩa Mác có ưu điểm sách phù hợp với điều kiện nước ta” Và Người nhấn mạnh: “Khổng Tử, Giêsu, Mác, Tơn Trung Sơn chẳng có điểm chung sao? Họ muốn mưu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội Tơi cố gắng làm học trò vị ấy” Cũng cần nói thêm tinh thần học tập suốt đời nét đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh Khơng giai đoạn đầu mà giai đoạn đời, Hồ Chí Minh khơng ngừng học tập để làm giàu vốn văn hóa Người nêu gương sáng học tập Khi tìm hiểu Hồ Chí Minh – nhà văn hóa kiệt xuất, với việc khẳng định văn hóa Hồ Chí Minh kết tinh tinh túy văn hóa dân tộc van7 hóa nhân loại, cần thấy rõ Hồ Chí Minh nhà văn hóa lớn Tóm lại, Hồ Chí Minh tự biết làm giàu trí tuệ vốn trí tuệ thời đại, Đơng Tây, vừa tiếp thu, vừ chọn lọc để từ tầm cao trí thức nhân loại mà suy nghĩ, lựa chọn, kế thừa đổi mới, vận dụng phát triển Chủ Nghĩa Mác- Lênin Chủ nghĩa Mác – Lênin đỉnh cao tư nhân loại; thến giới quan phương pháp luận tư tưởng Hồ Chí Minh Việc tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin Hồ Chí Minh diễn tảng tư tưởng tri thức văn hóa tinh túy chắt lọc, hấp thụ vốn trị, vốn hiểu biết phong phú, tích lũy qua thực tiễn hoạt động đấu tranh mục tiêu cứu nước giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lênin có nghĩa đến với đường cách mạng vơ sản khơng có đường khác đường cách mạng vơ sản Từ đây, Người thực tìm thấy đường cứu nước chân chính, triệt để: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc khơng có đường khác đường cách mạng vô sản” “chỉ có giải phóng giai cấp vơ sản giải phóng dân tộc; hai giải phóng nghiệp chủ nghĩa cộng sản cách mạng giới” (Hồ Chí Minh toàn tập, 2000, 1l, tr 416) Đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng quan điểm Hồ Chí Minh có bước nhảy vọt lớn: kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, kết hợp dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; nâng chủ nghĩa yêu nước lên trình độ lạp trường chủ nghĩa Mác – Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh “kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giái trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại” ( văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 20) Chính giới quan phương pháp luận Mác – Lênin giúp Hồ Chí Minh tổng kết kiến thức kinh nghiệm thực tiễn mà tìm đường cứu nước, ảnh hưởng sâu sắc định thể câu nói Người: “Lúc đầu chủ nghĩa yêu nước chưa phải chủ nghĩa cộng sản đưa tin theo Lênin, tin theo Quốc tế III Trong đấu tranh, vừa nghiêm cứu lí luận Mác – Lênin, vừa làm cơng tác thực tế, hiểu rằng, có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản giải phóng dân tộc bị áp giai cấp công nhân giới” “ Bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mạng chủ nghĩa Lênin” ( Hồ Chí Minh tồn tập, t.10, tr 128) Và “Chính cố gắng vận dụng lời dạy Lênin cách sáng tạo, phù hợp với thực tế Việt Nam mà chiến đấu giành thắng lợi to lớn” Từ nhận thức ban đầu chủ nghĩa Lênin, Hồ Chí Minh tiến gần tới nhận thức lý tính, trở lại nghiêm cứu Mác sâu sắc hơn, để tiếp tục học thuyết ông cách có chọn lọc, không rập khuôn máy móc, khơng chép giáo điều Người tiếp thu lý luận Mác – Lênin theo phương pháp mácxít, nắm lấy tinh thần, chất Người vận dụng lập trường, quan điểm, phương pháp biện chứng chủ nghĩa Mác – Lênin để giải vấn đề thực tiễn cách mạng Việt Nam, khơng tìm kết luận có sẵn sách Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm tồn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Viết Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa Mác – Lênin nằm thống hữu cơ, hai 10 tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng ta, nhân dân ta Chúng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin thay cho tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu hay quán triệt, vận dụng sâu sắc tư tưởng Hồ Chí minh khơng nắm vững chủ nghĩa Mác – Lênin NHÂN TỐ CHỦ QUAN Các nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng hồ chí minh Chủ quan hoạt động người nói chung, tập đồn xã hội, giai cấp, đảng phái người Nó xuất phát từ thân chủ thể, điều kiện tiên hành động người Yếu tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm hai đặc điểm * Khả tư trí tuệ Hồ Chí Minh Trong q trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh không ngừng quan sát, nhận xét thực tiễn, khám phá quy luật vận động xã hội, đời sống văn hóa đấu tranh dân tộc hoàn cảnh cụ thể để khái quát thành lý luận, đem lý luận đạo hoạt động thực tiễn kiểm nghiệm thực tiễn, từ mà lý luận Hồ Chí Minh mang giá trị khách quan,cách mạng khoa học *Phẩm chất đạo đức lực hoạt động thực tiễn Thể tư độc lập , tự chủ , sáng tạo đầu óc có phê phán , tinh tường, sáng suốt việc nhận xét , đánh giá vật , việc xung quanh Người có lĩnh kiên định , tin vào nhân dân, khiêm tốn , giản dị , ham học hỏi , nhạy bén với , có phương pháp biện chứng , có đầu óc thực tiễn.Sự khổ cơng học tập để chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức nhân loại , tâm hồn nhà yêu nước chân chính, chiến sĩ cộng sản nhiệt thành với cách mạng, 11 Hồ Chí Minh có trái tim u nước , thương dân, sẵn sàng chịu đựng hy sinh độc lập tự Tổ Quốc, hạnh phúc nân dân Tư tưởng Hồ Chí Minh sản phẩm vừa tổng hòa điều kiện khách quan chủ quan truyền thống văn hóa dân tộc tinh hoa văn hóa nhân loại Cùng với thực tiễn dân tộc thời đại Hồ Chí Minh tổng kết, chuyển hóa sắc sảo , tinh tế với phương pháp khoa học, biện chứng, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành tư tưởng Việt nam đại III MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÂN TỐ CHỦ QUAN VÀ NHÂN TỐ KHÁC QUAN TRONG CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ sở thực tiễn sở lý luận tương ứng với nhân tố chủ quan nhân tố khách quan Hồ Chí Minh dùng nhiều cách diễn đạt khác : “Lý luận đôi với thực tiễn “, “Lý luận kết hợp với thực hành phải đôi với nhau” , “ Lý luận phải đôi với thực tế ( Hồ Chí Minh , 1995 Tập 9, tr.292) Dù nói : “ Đi đôi”, “gắn liền”, “kết hợp” điều cốt lỗi mà Người muốn nhấn mạnh “Thống lý luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác Lenin Thực tiễn lý luận hướng dẫn thành thực tiễn mù qng Lý luận mà khơng có liên hệ thực tiễn lý luận sng”(Hồ Chí Minh, 1995,tập 8, tr.496) Chính mà mối quan hệ nhân tố chủ quan nhân tố khách quan hai nhân tố sở hình thành nên tư tưởng Hồ Chính Minh Nhưng nhân tố quan trọng định chất cách mạng khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh nhân tố khách quan( sở lý luận ) 12 PHẦN KẾT LUẬN Từ vấn đề trên, ta nhận thấy Hồ Chí Minh sinh lớn lên hoàn cảnh đất nước giới có nhiều biến động Khi đứng trước hồn cảnh phức tạp,người có tính nhạy cảm cao, cân nhắc, sáng tạo Trong trình tìm 13 đường cứu nước, Hồ Chí Minh khám phá quy luật vận động xã hội, đời sống văn hóa đấu tranh dân tộc hoàn cảnh cụ thể để khái quát thành lý luận đạo hoạt động thực tiễn kiểm nghiệm thực tiễn Nhờ vào đường nhận thức chân lý mà lý luận Hồ Chí Minh mang ý nghĩa khách quan, cách mạng khoa học Là tiền đề quan để hình thành tư tưởng, lý luận Hồ chí Minh truyền thống dân tộc Là người tiêu biểu cho tầng lớp nhân dân u nước Việt Nam“ trí –dũng song tồn” Người khiêm tốn tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu dân tộc Chính lòng u nước, yêu dân tộc hình thành Người tư tưởng dân tộc độc lập Và tâm tìm đường giải phóng dân tộc Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ tư tưởng yêu nước lòng muốn giải phóng dâ tộc Đó q trình lâu dài Với ý chí kiên định, vướt qua thử thách, giữ vựng lậ trường, với tiếp thu, vận động sáng tạo Chủ Nghĩa Mác Lenin thắng lợi tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với tư tưởng Chủ Nghĩa xã hội Hồ Chí Minh Xuất phát từ thực tiễn suốt trình lãnh đạo cách mạng nước ta , tư tưởng Hồ Chi Minh tiếp thu phát triển thành hệ thống quan điểm cách mạng lý luận Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh sản phẩm tổng hòa điều kiện khách quan chủ quan , truyền thống văn hóa dân tộc tinh oa văn hóa nhân loại Cùng với thực tiễn dân tộc thời đại Hồ Chí Minh tổng kết , cuyển hóa sắc sảo , tinh tế với phương pháp khoa học biện chứng Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành tư tưởng Việt Nam đại DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO *TÀI LIỆU SÁCH 14 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh –NXB Chính trị Quốc Gia Giáo Trình chủ nghĩa xã hội khoa học *TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN Doc.edu.vn Google.com.vn Tailieu.vn Luanvan.com 15
- Xem thêm -

Xem thêm: phanndtthcm rất bổ ích 4. Khủng hoảng nợ công của Ý Từ khi bắt đầu nổ ra cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu, các nhà hoạch định chính sách Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã lo ngại rằng cơn hỗn loạn tài chính bắt đầu từ Hy Lạp, Ailen và Bồ Đào, phanndtthcm rất bổ ích 4. Khủng hoảng nợ công của Ý Từ khi bắt đầu nổ ra cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu, các nhà hoạch định chính sách Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã lo ngại rằng cơn hỗn loạn tài chính bắt đầu từ Hy Lạp, Ailen và Bồ Đào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay