Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc bệnh tiêu chảy thành dịch do virus (Porcine epidemic diarrhea - PED) gây ra trên lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang

149 4 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2019, 17:09

PHẦN 1. MỞ ĐẦU 1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hà Giang là một tỉnh miền núi, nhƣng ngành chăn nuôi lợn ở Hà Giang ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh và nhanh chóng chuyển đổi thành sản xuất hàng hoá. Ngoài những giống lợn ngoại cho năng suất và chất lƣợng cao, nhƣ Landrade, Yorkshire,... đƣợc ngƣời chăn nuôi đƣa vào sản xuất, thì giống lợn Mán, lợn Rừng lai (lợn địa phƣơng) vẫn gắn liền với đời sống và là nguồn thu nhập của đồng bào địa phƣơng. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi của ngƣời dân ngày càng cao, đặc biệt là các loại thịt đặc sản quý hiếm, để đáp ứng nhu cầu thị trƣờng, các giống gia súc bản địa và hoang dã đang đƣợc các nhà chăn nuôi đầu tƣ và khai thác, một trong những động vật hoang dã đƣợc nhiều ngƣời Việt Nam ƣa chuộng đó là lợn Rừng. Cùng với trào lƣu đó, hiện nay ở Hà Giang đang có xu thế phát triển chăn nuôi lợn Mán và lợn Rừng theo mô hình trang trại và bƣớc đầu đã cho kết quả khả quan. Tuy nhiên, thực trạng chăn nuôi lợn ở nƣớc ta hiện nay đã tạo môi trƣờng hết sức thuận lợi cho việc thƣờng xuyên tồn tại nhiều mầm bệnh trong môi trƣờng chăn nuôi. Từ đó, các dịch bệnh xảy ra ở lợn vẫn không ngừng phát triển và biến đổi. Các dịch bệnh nguy hiểm nhƣ tai xanh, lở mồm long móng, cúm lợn, dịch tả lợn, hội chứng hao mòn sau cai sữa,... vẫn xảy ra trên lợn và gây nhiều thiệt hại cho ngành chăn nuôi lợn nói chung và cho các nông hộ chăn nuôi lợn nói riêng tại tỉnh Hà Giang. Đa số các bệnh đó đều có tác nhân gây bệnh là virus với đặc điểm lây lan nhanh, độc lực cao nên gây thiệt hại lớn. Trong số các bệnh nguy hiểm trên lợn, mắc ở lợn hay còn gọi là PED (viết tắt của Porcine Epidemic Diarrhea) đang là một trong những vấn đề rất đƣợc quan tâm trên đối với ngƣời chăn nuôi lợn cũng nhƣ các nhà chuyên môn Chăn nuôi, Thú y. Bệnh đã đƣợc báo cáo lần đầu tiên ở Anh năm 1971, gây bệnh cho lợn mọi lứa tuổi, lúc đó đƣợc gọi là dịch tiêu chảy do virus năm 1976, đợt dịch tiếp theo giống EVD cũng do coronavirus gây ra ở châu Âu và đƣợc gọi theo tên tiếng Anh là PED (Pensaert et al., 1981). Dịch tiêu chảy cấp trên lợn (PED) là bệnh truyền nhiễm, lây lan rất nhanh, gây thiệt hại lớn cho đàn lợn với đặc điểm gây ói mửa và tiêu chảy trên lợn ở mọi lứa tuổi (Pospischil et al., 2002). Từ đầu năm 2000 trở lại đây, bệnh xảy ra nghiêm trọng ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh xảy ra ở nhiều lứa tuổi của lợn, gây tử vong cao ở lợn con theo mẹ với tỷ lệ cao (Puranaveja et al., 2009, Park and Daesub, 2012). Dịch tiêu chảy cấp (PED) trên lợn trên đàn lợn Mán và lợn Rừng xảy ra khá phổ biến, gây thiệt hại lớn cho ngƣời chăn nuôi. Tuy nhiên, vẫn chƣa có nghiên cứu đƣa ra những kết quả chính xác để giải đáp các câu hỏi đặt ra nhƣ: tình hình lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang mắc PED ra sao? Đặc điểm bệnh lý của lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang mắc PED về biểu hiện lâm sàng và bệnh tích (đại thể và vi thể) chủ yếu của bệnh (PED), sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học ở lợn Mán và lợn Rừng mắc (PED) nhƣ thế nào? Ở Việt Nam đã có một số nghiên cứu về đặc điểm PED trên lợn. Song, đặc điểm của PEDV ở các địa phƣơng khác nhau, ở các giống lợn khác nhau thì có những điểm khác nhau nhất định. Việc áp dụng những kết quả nghiên cứu trên để phòng và điều trị bệnh PED trên đàn lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang còn nhiều bất cập chƣa mang lại hiệu quả. Ở Hà Giang, hiện tại những thông tin và hiểu biết của ngƣời quản lý và ngƣời chăn nuôi còn rất hạn chế, chƣa có công bố chính thức nào về tình hình nhiễm PEDV tại tỉnh. Trƣớc thực trạng đó, nhằm hiểu rõ hơn về đặc điểm bệnh lý của bệnh tiêu chảy thành dịch (PED) gây ra cho đàn lợn Mán, lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang. Đồng thời có thêm cơ sở khoa học cho việc chủ động xây dựng các biện pháp trong công tác phòng ngừa sự xâm nhập của virus PED trên lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang, cũng nhƣ các tỉnh miền núi phía BắcViệt Nam. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Mục tiêu của luận án nhằm xác định một số các đặc điểm bệnh lý chủ yếu của lợn Mán và lợn Rừng mắc PED, bao gồm các dấu hiệu về triệu chứng lâm sàng, biến đổi bệnh lý đại thể, vi thể, các chỉ tiêu huyết học khi lợn mắc PED để làm căn cứ trong chẩn đoán lâm sàng và chẩn đoán phân biệt với các lợn mắc tiêu chảy do các mầm bệnh khác. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Xác định tỷ lệ lợn Mán, lợn Rừng mắc tiêu chảy thành dịch (PED) trong một số trang trại nuôi lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang; - Xác định rõ các biểu hiện lâm sàng và bệnh tích (đại thể và vi thể) chủ yếu của bệnh (PED); - Xác định đƣợc sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học ở lợn mắc (PED). HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THƠM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ CỦA LỢN MẮC TIÊU CHẢY THÀNH DỊCH DO VIRUS (PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA - PED) GÂY RA TRÊN LỢN MÁN VÀ LỢN RỪNG TẠI TỈNH HÀ GIANG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2019 MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình ix Trích yếu luận án x Thesis abstract xii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp đề tài 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình chăn ni lợn Hà Giang 2.1.1 Tình hình chăn ni lợn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 - 2016 2.1.2 Giống lợn Mán (hay gọi lợn địa phƣơng, địa) 2.1.3 Giống lợn Rừng 2.2 Hiểu biết tiêu chảy 13 2.2.1 Nguyên nhân gây tiêu chảy lợn 14 2.2.2 Cơ chế sinh bệnh tiêu chảy 19 2.2.3 Bệnh lý lâm sàng tiêu chảy 19 2.2.4 Hậu viêm ruột tiêu chảy 20 2.3 Lịch sử tình hình nghiên cứu mắc tiêu chảy lợn (PED) 20 2.3.1 Nghiên cứu tiêu chảy thành dịch (PED) lợn giới 21 2.3.2 Nghiên cứu tiêu chảy thành dịch (PED) lợn Việt Nam 22 2.4 24 Nghiên cứu bệnh nguyên (PEDV) 2.4.1 Một số đặc điểm PEDV 24 2.4.2 Dịch tễ học phân tử 30 iii 2.5 Triệu chứng lâm sàng lợn mắc tiêu chảy thành dịch (PED) 31 2.5.1 Triệu chứng lâm sàng 31 2.5.2 Bệnh tích 32 2.6 Các phƣơng pháp chẩn đoán PEDV 33 2.6.1 Phát virus 33 2.6.2 Chẩn đoán phân biệt 35 2.6.3 Phân lập virus 37 2.7 Biện pháp phòng trị tiêu chảy thành dịch (PED) lợn 37 PHẦN VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1 Trang thiết bị, dụng cụ vật liệu nghiên cứu 39 3.2 Nội dung nghiên cứu 40 3.2.1 Khảo sát tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết tiêu chảy lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang 40 3.2.2 Xác định tỷ lệ mắc PEDV lợn Mán lợn Rừng đàn lợn bị tiêu chảy tỉnh Hà Giang 40 3.2.3 Xác định triệu chứng lâm sàng bệnh tích chủ yếu lợn Mán lợn Rừng mắc PED 40 3.2.4 Xác định biến đổi bệnh lý vi thể số quan lợn mắc PED áp dụng phƣơng pháp hóa mơ miễn dịch để xác định có mặt virus mơ lợn bệnh 40 3.2.5 Xác định số tiêu huyết học lợn Mán lợn Rừng mắc PED 40 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 40 3.3.1 Phƣơng pháp điều tra dịch tễ học 40 3.3.2 Phƣơng pháp chẩn đốn bệnh Kít PED-Ag test 41 3.3.3 Phƣơng pháp RT – PCR 44 3.3.4 Phƣơng pháp mổ khám tiêu chuẩn 45 3.3.5 Phƣơng pháp làm tiêu vi thể 46 3.3.6 Phƣơng pháp nhuộm hố mơ miễn dịch 46 3.3.7 Phƣơng pháp xác định tiêu huyết học 50 3.3.8 Phƣơng pháp xử lý số liệu 51 iv PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 52 Kết khảo sát tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết tiêu chảy lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang 52 4.1.1 Kết điều tra tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết tiêu chảy lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang 4.1.2 52 Kết khảo sát tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết tiêu chảy theo tuổi lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang 4.2 57 Kết xác định tỷ lệ mắc tiêu chảy thành dịch (PED) lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang 61 4.2.1 Kết xác định tỷ lệ mắc tiêu chảy thành dịch (PED) lợn Mán lợn Rừng kít chẩn đốn nhanh (kít PED-AG test) tỉnh Hà Giang 61 4.2.2 Kết xác định tỷ lệ mắc tiêu chảy thành dịch (PED) lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang phản ứng RT – PCR 4.3 66 Kết xác định triệu chứng lâm sàng bệnh tích chủ yếu lợn Mán đàn lợn Rừng mắc tiêu chảy thành dịch (PED) tỉnh Hà Giang 69 4.3.1 Xác định triệu chứng lâm sàng lợn Mán lợn Rừng mắc tiêu chảy thành dich (PED) tỉnh Hà Giang 69 4.3.2 Xác định bệnh tích chủ yếu lợn mắc tiêu chảy thành dịch (PED) lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang 4.4 72 Xác định biến đổi bệnh lý vi thể số quan lợn Mán lợn Rừng mắc tiêu chảy thành dịch (PED) áp dụng phƣơng pháp hóa mơ miễn dịch để xác định có mặt virus mô lợn bệnh 76 4.4.1 Kết xác định bệnh tích vi thể chủ yếu lợn Mán lợn Rừng mắc tiêu chảy thành dịch (PED) 76 4.4.2 Áp dụng phƣơng pháp hóa mơ miễn dịch xác định tồn virus mô lợn bệnh 4.5 90 Xác định tiêu huyết học lợn Mán lợn Rừng mắc tiêu chảy thành dịch (PED) tỉnh Hà Giang 92 4.5.1 Xác định số hồng cầu lợn Mán lợn Rừng mắc PED tỉnh Hà Giang 92 4.5.2 Kết khảo sát số tiêu bạch cầu lợn Mán lợn Rừng mắc tiêu chảy thành dịch (PED) tỉnh Hà Giang v 99 4.5.3 Kết khảo sát hàm lƣợng protein huyết lợn mắc PED 102 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 105 5.1 Kết luận 105 5.2 Kiến nghị 106 Danh mục cơng trình cơng bố liên quan đến luận án 107 Tài liệu tham khảo 108 Phụ lục 118 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay EM Electron microscope EVD Epidemic viral diarhea IgA Immunoglobulin A IgG Immunoglobulin G IgM Immunoglobulin M IgY Yolk Immunoglobulin IHC Immunohistochemistry ISH In situ hybridization PED Porcine epidemic diarrhea PEDV Porcine epidemic diarrhea virus RNA Axit ribonucleic RT-PCR Reverse transcription polymerase chain reaction TGE Transmissible gastroenteritis TGEV Transmissible gastroenteritis virus UTR Untranslated region vii DANH MỤC BẢNG Tên bảng TT Trang 2.1 Tình hình chăn ni lợn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 - 2016 2.2 Một số sinh trƣởng lợn Rừng 10 2.3 Các đặc điểm khả sinh sản lợn Rừng 11 3.1 Trình tự mồi đặc hiệu phát PEDV 44 3.2 Chu trình nhiệt phản ứng PCR 44 4.1 Kết khảo sát tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết tiêu chảy lợn Mán lợn Rừng đƣợc điều tra tỉnh Hà Giang 4.2 53 Kết khảo sát tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết tiêu chảy lợn Mán lợn Rừng theo tuần tuổi tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 - 2016 4.3 73 Kết xác định bệnh tích vi thể lợn Mán lợn Rừng theo mẹ mắc PED tỉnh Hà Giang 4.8 4.9 70 Kết xác định bệnh tích đại thể chủ yếu lợn Mán, lợn Rừng mắc PED tỉnh Hà Giang 4.7 67 Triệu chứng lâm sàng lợn Mán đàn lợn Rừng (1 – tuần tuổi) mắc tiêu chảy thành dịch (PED) tỉnh Hà Giang 4.6 62 Kết xác định tỷ lệ dƣơng tính với PEDV lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang kỹ thuật RT- PCR 4.5 58 Kết xác định tỷ lệ mắc tiêu chảy thành dịch (PED) lợn Mán lợn Rừng kít chẩn đốn nhanh (Kít PED-Ag test) Hà Giang 4.4 77 Kết nghiên cứu bệnh tích vi thể số quan lợn theo mẹ ( 1- tuần tuổi) mắc PED 85 Kết nhuộm IHC số quan lợn mắc PED 91 4.10 Các số hồng cầu lợn Mán lợn Rừng mắc PED (2 tuần tuổi) 93 4.11 Các số bạch cầu lợn Mán lợn Rừng mắc PED (2 tuần tuổi) 100 4.12 Hàm lƣợng protein huyết lợn Mán lợn Rừng mắc PED 102 4.13 Tổng số lợn Mán lợn Rừng đƣợc điều tra tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 - 2016 125 viii DANH MỤC HÌNH TT Tên hình Trang 2.1 Mơ cấu trúc virus PED 27 2.2 Sơ đồ chế sinh bệnh 29 2.3 Bệnh tích vi thể lợn sơ sinh mắc PED 33 3.1 Atigen rapid PED Ag test Kit 42 3.2 Các bƣớc tiến hành kiểm tra mẫu bệnh Atigen rapid PED Ag test Kit 42 3.3 Kết chẩn đoán Atigen rapid PED Ag test Kit 43 3.4 Hình ảnh phản ứng PCR chẩn đốn lợn mắc PED 45 3.5 Minh họa tóm tắt quy trình IHC-A chế IHC-B 49 4.1 Hình ảnh triệu chứng bệnh tích lợn Mán mắc PED 71 4.2 Hình ảnh triệu chứng bệnh tích lợn Rừng mắc PED 72 4.3 Hình ảnh triệu chứng bệnh tích lợn Rừng mắc PED 76 4.4 Hình ảnh bệnh tích vi thể lợn Rừng mắc PED 80 4.5 Hình ảnh bệnh tích vi thể lợn Rừng mắc PED 81 4.6 Hình ảnh bệnh tích vi thể lợn Mán mắc PED 82 4.7 Một số hình ảnh bệnh tích vi thể lợn Mán mắc PED 83 4.8 Hình ảnh bệnh tích vi thể lợn Mán mắc PED 84 4.9 Hình ảnh Hóa mơ miễn dịch lợn mắc PED 92 ix TRÍCH YẾU LUẬN ÁN Tên tác giả: Nguyễn Thị Thơm Tên Luận án: Nghiên cứu số đặc điểm bệnh lý lợn mắc tiêu chảy thành dịch virus (Porcine epidemic diarrhea - PED) gây đàn lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang Chuyên ngành: Bệnh lý học chữa bệnh vật nuôi Mã số: 64 01 02 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu - Xác định tỷ lệ lợn Mán, lợn Rừng mắc tiêu chảy thành dịch (PED) số trang trại nuôi lợn Mán lợn Rừng thuộc tỉnh Hà Giang; - Xác định rõ biểu lâm sàng bệnh tích (đại thể vi thể) chủ yếu bệnh (PED); - Xác định đƣợc thay đổi số tiêu huyết học lợn mắc (PED) Phƣơng pháp nghiên cứu Áp dụng phƣơng pháp điều tra dịch tễ học thƣờng quy: vấn trực tiếp, phát phiếu điều tra, hồi cứu tài liệu lƣu trữ, dịch tễ học mô tả Xác định tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết theo công thức tiêu chuẩn Xác định diện virus Porcine Epidemic Diarrhoea (PEDV) mẫu phân lợn tiêu chảy bằng Kit PED- Ag test Xác đinh có mặt virus Porcine Epidemic Diarrhoea (PEDV) lợn có biểu tiêu chảy, chƣa đƣợc tiêm vacxin phòng PED RT-PCR Triệu chứng lâm sàng lợn dƣơng tính với phản ứng RT-PCR đƣợc xác định triệu chứng PED Những lợn sau đƣợc mổ khám đánh giá bệnh tích đại thể lấy mẫu từ quan, làm tiêu để đánh giá biến đổi vi thể Sau thực phản ứng RT-PCR có kết quả, chúng tơi hồi cứu, tổng hợp lại triệu chứng lâm sàng chủ yếu đƣợc ghi chép từ trƣớc Xác lợn chết đƣợc mổ khám theo tiêu chuẩn TCVN 8402: 2010 (Bộ khoa học Cơng nghệ, 2010) Phƣơng pháp nhuộm hóa mơ miễn dịch theo Boenisch (2001) Xác định tiêu huyết học máy phân tích tự động Celldyn 3700 Phƣơng pháp xử lý số liệu Số liệu thô đƣợc xử lý tính tốn Excel, số liệu tổng hợp đƣợc xử lý chƣơng trình thống kê Minitab 16.0 Phép thử chi bình phƣơng (χ2) đƣợc sử dụng để so sánh tỷ lệ dƣơng tính giá trị P < 0,05 đƣợc coi có ý nghĩa x Kết kết luận 1) Tỷ lệ mắc tiêu chảy lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang cao, chiếm 30,23 ± 0,82 % (lợn Mán), 29,92 ± 0,68% (lợn Rừng) Tỷ lệ chết lợn Mán cao hơn.so với lợn Rừng 2) Kết kiểm tra kít chẩn đốn nhanh PEDV -Ag test tỷ lệ lợn nhiễm PEDV tỉnh Hà Giang cao chiếm tỷ lệ (77,8%; 48,3%) Kết xét nghiệm tỷ lệ lợn mắc PED phản ứng RT – PCR cho thấy, diện PEDV có tất địa phƣơng lấy mẫu; 27/34 chiếm 72,7% mẫu bệnh phẩm lợn Mán; 26/35 chiếm 74,3% mẫu bệnh phẩm lợn Rừng thu thập đƣợc từ tỉnh Hà Giang cho kết dƣơng tính với phản ứng RT-PCR 3) Triệu chứng lâm sàng chủ yếu lợn Mán lợn Rừng (1 – tuần tuổi) mắc PED có triệu chứng điển hình nhƣ: ủ rũ, mệt mỏi, lƣời bú, giảm ăn bỏ ăn, ỉa chảy nhiều, nơn mửa, lợn sút cân, gầy gò Lợn mắc tiêu chảy lứa tuổi, triệu chứng tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao (100%) - Bệnh tích đại thể bệnh PED lợn Mán lợn Rừng chủ yếu tập trung ruột dày 4) Kết xét nghiệm hóa mơ miễn dịch cho kết dƣơng tính với PEDV Chủ yếu ở: khơng tràng, hạch màng treo ruột, hồi tràng 100% Tá tràng 90% ; lách 80% Ở kết tràng, dày, gan, phổi, thận, tỷ lệ mẫu dƣơng tính chiếm từ 20 – 60% số mẫu nghiên cứu Mức độ khu trú virus quan khác nhau, có mặt PEDV quan đàn lợn Rừng đàn lợn Mán mắc PED tƣơng đối giống 5) Lợn tuần tuổi mắc PED, số lƣợng hồng cầu lợn Mán, lợn Rừng giảm xuống 4,66 ± 0,55 (triệu/mm3); lợn Mán 4,45 ± 0,27 (triệu/mm3) Lợn Mán lợn Rừng mắc PED tỷ lệ bạch cầu trung tính tăng lần lƣợt là: 60,45, 4,02%, 57,67 2,69%, Ở lợn đối chứng là: 38,50 2,27 %,40,67 2,45% so với lợn đối chứng tăng lần lƣợt 21,95 1,75% 17,00% (p < 0,05) Tỷ lệ bạch cầu toan lợn Mán lợn Rừng mắc PED lần lƣợt là: 5,70 1,09% 5,48 0,97 % Trong tỷ lệ lợn Mán lợn Rừng đối chứng 5,05 1,04 %; 5,20 0,95% (p < 0,05) Tỷ lệ bạch cầu kiềm tăng lợn Mán lợn Rừng mắc PED lần lƣợt là: 0,75 0,49%; 0,65 0,53% (p < 0,05) Trong tỷ lệ lợn Mán lợn Rừng đối chứng 0,65, 0,58 % Tỷ số A/G lợn Mán lợn Rừng mắc PED giảm xuống lần lƣợt là: 0,62%; 0,64% (P > 0,05) Kết nghiên cứu số sinh hóa máu lợn Mán lợn Rừng mắc PED cho thấy; tỷ lệ α1 globulin, α1 globulin, β globulin lợn mắc PED tăng so với lợn đối chứng Tuy nhiên, biến đổi tiêu lợn Mán lợn Rừng mắc PED so với lợn đối chứng khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) xi ... án: Nghiên cứu số đặc điểm bệnh lý lợn mắc tiêu chảy thành dịch virus (Porcine epidemic diarrhea - PED) gây đàn lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang Chuyên ngành: Bệnh lý học chữa bệnh vật nuôi Mã số: ... Xác định bệnh tích chủ yếu lợn mắc tiêu chảy thành dịch (PED) lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang 4.4 72 Xác định biến đổi bệnh lý vi thể số quan lợn Mán lợn Rừng mắc tiêu chảy thành dịch (PED) áp... tiêu chảy theo tuổi lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang 4.2 57 Kết xác định tỷ lệ mắc tiêu chảy thành dịch (PED) lợn Mán lợn Rừng tỉnh Hà Giang 61 4.2.1 Kết xác định tỷ lệ mắc tiêu chảy thành dịch (PED)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc bệnh tiêu chảy thành dịch do virus (Porcine epidemic diarrhea - PED) gây ra trên lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang, Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc bệnh tiêu chảy thành dịch do virus (Porcine epidemic diarrhea - PED) gây ra trên lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay