HỆ THỐNG BÔI TRƠN FE3S TOYOTA

35 69 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2019, 13:03

... chi tiết hệ thống bôi trơn 3S-FE 10 3.1 Sơ đồ mạch dầu hệ thống bôi trơn động 3S-FE 10 3.2 Những hư hỏng chung hệ thống bôi trơn 11 3.3 Phương pháp kiểm tra – bảo dưỡng hệ thống bôi trơn ... rà động 1.1.2 Yêu cầu hệ thống bôi trơn - Áp suất bôi trơn phải đảm bảo đủ lượng dầu bôi trơn - Áp suất dầu bôi trơn hệ thống phải đảm bảo từ 2- 6kg/cm2 - Dầu bôi trơn hệ thống phải sạch, không... CHƯƠNG 3: SỬA CHỮA CÁC CỤM CHI TIẾT CỦA HỆ THỐNG BÔI TRƠN 3S-FE 3.1 Sơ đồ mạch dầu hệ thống bôi trơn động 3S-FE 10 3.2 Những hư hỏng chung hệ thống bôi trơn TT Hư hỏng Nguyên nhân Tác hại 11 Chảy
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG BÔI TRƠN FE3S TOYOTA, HỆ THỐNG BÔI TRƠN FE3S TOYOTA, 5 Kiểm tra Bầu lọc thô và Cacte......................................................, Tài Liệu Tham Khảo, Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ, a. Sơ đồ khái quát chung, CHƯƠNG 3: SỬA CHỮA CÁC CỤM CHI TIẾT CỦA HỆ THỐNG BÔI TRƠN 3S-FE, 1 Sơ đồ mạch dầu của hệ thống bôi trơn của động cơ 3S-FE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn