silide tập huấn thông tư 432018TTBYT và quy trình giải quyết sự cố y khoa

50 6 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2019, 12:25

PHỊNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẬP HUẤN THƠNG TƯ SỐ 43/2018/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN PHÒNG NGỪA SCYK TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BÊNH, CHỮA BỆNH VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT SCYK , ngày 22 tháng 03 năm 2019 THÔNG TƯ SỐ 43/2018/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN PHÒNG NGỪA SCYK TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BÊNH, CHỮA BỆNH Thông tin chung - Thông tư số 43/2018/TT-BYT việc hướng dẫn phòng ngừa SCYK sở khám bệnh, chữa bệnh Bộ Y tế ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018 - Bao gồm VI chương với 16 điều Chương I Quy định chung Điều Phạm vi điều chỉnh, phạm vi đối tượng áp dụng Thông tư hướng dẫn việc báo cáo cố y khoa, phân tích, phản hồi xử lý cố y khoa; khuyến cáo, cảnh báo khắc phục để phòng ngừa cố y khoa trách nhiệm thực Thông tư không áp dụng phòng ngừa cố y khoa hoạt động tiêm chủng, tác dụng không mong muốn thuốc (ADR) biến cố bất lợi (AE) thử nghiệm lâm sàng Thông tư áp dụng sở khám bệnh, chữa bệnh quan, tổ chức, cá nhân có liên quan Chương I Quy định chung Điều Giải thích từ ngữ Sự cố y khoa (Adverse Event) tình khơng mong muốn xảy q trình chẩn đốn, chăm sóc điều trị yếu tố khách quan, chủ quan mà diễn biến bệnh lý địa người bệnh, tác động sức khỏe, tính mạng người bệnh Tình có nguy gây cố (near-miss) tình xảy chưa gây hậu gần xảy phát ngăn chặn kịp thời, chưa gây tổn thương đến sức khỏe người bệnh Nguyên nhân gốc nguyên nhân ban đầu có mối quan hệ nhân trực tiếp dẫn đến việc xảy cố y khoa, ngun nhân gốc khắc phục để phòng ngừa cố y khoa Chương I Quy định chung Điều Nguyên tắc phòng ngừa cố y khoa Việc phòng ngừa cố y khoa sở nhận diện, báo cáo, phân tích tìm ngun nhân, đưa khuyến cáo phòng ngừa, tránh tái diễn cố y khoa để nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, an toàn cho người bệnh khơng nhằm mục đích khác Việc phòng ngừa cố y khoa khuyến khích, động viên bảo vệ Hồ sơ phòng ngừa cố y khoa quản lý theo quy chế bảo mật thơng tin Việc phòng ngừa cố y khoa trách nhiệm lãnh đạo nhân viên y tế làm việc sở khám bệnh, chữa bệnh Chương II Báo cáo SCYK Điều Nhận diện cố y khoa Khi phát cố y khoa, nhân viên y tế có trách nhiệm nhận diện phân biệt cố y khoa theo trường hợp mơ tả, diễn biến tình huống, mức độ tổn thương quy định Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư Phụ lục PHÂN LOẠI SỰ CỐ Y KHOA THEO MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG Phân nhóm STT Mơ tả cố y khoa Tình có nguy gây cố (near miss) Sự cố xảy ra, chưa tác động trực tiếp đến người bệnh Sự cố xảy tác động trực tiếp đến người bệnh, chưa gây nguy hại Sự cố xảy tác động trực tiếp đến người bệnh, cần phải theo dõi can thiệp điều trị kịp thời nên không gây nguy hại Sự cố xảy gây nguy hại tạm thời cần phải can thiệp điều trị Sự cố xảy ra, gây nguy hại tạm thời, cần phải can thiệp điều trị kéo dài thời gian nằm viện Sự cố xảy gây nguy hại kéo dài, để lại di chứng Sự cố xảy gây nguy hại cần phải hồi sức tích cực Sự cố xảy có ảnh hưởng trực tiếp gây tử vong Theo Theo mức độ tổn thương Hình diễn đến sức khỏe, tính mạng thức biến báo cáo người bệnh tình (Cấp độ nguy –NC) A Chưa xảy (NC0) B C Tổn thương nhẹ (NC1) D E F G H I Báo cáo tự nguyện Tổn thương trung bình (NC2) Tổn thương nặng (NC3) Báo cáo (Kèm theo bảng cố y bắt buộc khoa nghiệm trọng phụ lục 2) Chương II Báo cáo SCYK Điều Báo cáo ghi nhận cố y khoa Báo cáo cố y khoa bao gồm: a) Báo cáo tự nguyện cố y khoa từ Mục đến Mục Phụ lục I STT Phân nhóm Mơ tả cố y khoa Tình có nguy gây cố (near miss) A Sự cố xảy ra, chưa tác động trực tiếp đến người bệnh B Sự cố xảy tác động trực tiếp đến người bệnh, chưa gây nguy hại Sự cố xảy tác động trực tiếp đến người bệnh, cần phải theo dõi can thiệp điều trị kịp thời nên không gây nguy hại Sự cố xảy gây nguy hại tạm thời cần phải can thiệp điều trị Sự cố xảy ra, gây nguy hại tạm thời, cần phải can thiệp điều trị kéo dài thời gian nằm viện C Chưa xảy (NC0) Tổn thương nhẹ (NC1) D E F Hình thức báo cáo Báo cáo tự nguyện Tổn thương trung bình (NC2) Chương II Báo cáo SCYK b) Báo cáo bắt buộc cố y khoa từ Mục đến Mục Phụ lục I cố y khoa nghiêm trọng gồm: cố y khoa gây tử vong cho 01 người bệnh nghi ngờ có nguy tiếp tục gây tử vong cho người bệnh cố y khoa gây tử vong cho 02 người bệnh trở lên tình huống, hồn cảnh ngun nhân Phân nhóm STT Mơ tả cố y khoa Sự cố xảy gây nguy hại kéo dài, để lại di chứng Sự cố xảy gây nguy hại cần phải hồi sức tích cực H Sự cố xảy có ảnh hưởng trực tiếp gây tử vong I Hình thức báo cáo G Tổn thương nặng (NC3) Báo cáo (Kèm theo bảng cố y bắt buộc khoa nghiệm trọng phụ lục 2) 10 Bước Nhận diện/ Phát SCYK Nguy tổn thương nặng (NC3) Có Khắc phục báo cáo SCYK cho lãnh đạo khoa/phòng, lãnh đạo khoa/phòng báo cáo cho LĐBV, LĐBV báo cáo cho SYT Không Bước Lập phiếu báo cáo SCYK Bước Phản hồi SCYK Bước Tiếp nhận, phân loại SCYK Phòng QLCL đầu mối phản hồi lại thơng tin cho cá nhân, khoa, phòng báo cáo SCYKThành theolậpmẫu BM-10-01-05 nhóm chun gia phân tích SCYK hồn thành vòng 60 ngày Có SCYK thuộc nhóm NC2 NC3 Khơng Bước Điều tra, phân tích nguyên nhân gốc Bước Phản hồi SCYK Bước Triển khai kế hoạch phòng ngừa SCYK Bước Giám sát/đánh giá Bước Lưu hồ sơ 36 Bước Nhận diện/ Phát SCYK Nguy tổn thương nặng (NC3) Có Khắc phục báo cáo SCYK cho lãnh đạo khoa/phòng, lãnh đạo khoa/phòng báo cáo cho LĐBV, LĐBV báo cáo cho SYT Không Bước Lập phiếu báo cáo SCYK Bước Triển khai kế hoạch phòng ngừa SCYK Các khoa/ phòng xảy SCYK Bướccác Tiếp khoa nhận, phân phòng loại SCYK liên quan triển khai phương án thực việc phòng ngừa SCYK theo đề xuất giải pháp khuyến nhómcố chun Có cáo phòng Thành ngừalậpsự củagianhóm chun gia SCYK thuộc phân tích SCYK hồn thành vòng 60 ngày nhóm NC2 NC3 Khơng Bước Điều tra, phân tích nguyên nhân gốc Bước Phản hồi SCYK Bước Triển khai kế hoạch phòng ngừa SCYK Bước Giám sát/đánh giá Bước Lưu hồ sơ 37 Bước Nhận diện/ Phát SCYK Nguy tổn thương nặng (NC3) Có Khắc phục báo cáo SCYK cho lãnh đạo khoa/phòng, lãnh đạo khoa/phòng báo cáo cho LĐBV, LĐBV báo cáo cho SYT Không Bước Lập phiếu báo cáo SCYK Bước Giám sát/ đánh giá Phòng QLCL giám sát, đánh giáBước việc triển khai phương án thực phòng Tiếp nhận, phân loại SCYK ngừa SCYK khoa/phòng xảy SCYK khoa phòng liên quan theo đề xuất giải pháp khuyến cáo phòng cố nhóm chun gia Thành lập nhóm chuyên gia Có ngừa SCYK thuộc phân tích SCYK hồn thành vòng 60 ngày nhóm NC2 NC3 Khơng Bước Điều tra, phân tích nguyên nhân gốc Bước Phản hồi SCYK Bước Triển khai kế hoạch phòng ngừa SCYK Bước Giám sát/đánh giá Bước Lưu hồ sơ 38 Bước Nhận diện/ Phát SCYK Nguy tổn thương nặng (NC3) Có Khắc phục báo cáo SCYK cho lãnh đạo khoa/phòng, lãnh đạo khoa/phòng báo cáo cho LĐBV, LĐBV báo cáo cho SYT Không Bước Lập phiếu báo cáo SCYK Bước Lưu hồ sơ Khoa/phòng xảy SCYK cập nhật nội dung vào sổ theo dõi nguy cơ, cố y Bước Tiếp nhận, phân loại SCYK khoa Lưu hồ sơ Thành phòng QLCL lập nhóm chun gia Có SCYK thuộc phân tích SCYK hồn thành vòng 60 ngày nhóm NC2 NC3 Khơng Bước Điều tra, phân tích ngun nhân gốc Bước Phản hồi SCYK Bước Triển khai kế hoạch phòng ngừa SCYK Bước Giám sát/đánh giá Bước Lưu hồ sơ 39 HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHIẾU BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA 40 41 - Báo cáo tự nguyện (Áp dụng với trường hợp SCYK từ mục đến theo mẫu BM-10-01-01) - Báo cáo bắt buộc (Áp dụng với trường hợp SCYK từ mục đến theo mẫu BM-10-01-01 có danh mục SCYK nghiêm trọng bắt buộc phải báo cáo mẫu BM-10-01-02 kèm theo) 42 - Số báo cáo/ mã số cố: Do phòng Quản lý chất lượng ghi -Ngày báo cáo: Ghi ngày báo cáo cố y khoa - Đơn vị bao cáo: Ghi tên khoa phòng báo cáo 43 Thơng tin người bệnh: áp dụng SCYK liên quan tới người bệnh, SCYK không liên quan tới người bệnh không cần ghi 44 Đối tượng xảy cố: tích vào đối tượng xảy cố y khoa 45 Khoa/ phòng/ vị trí xảy cố: ví dụ khoa HSCC ; Phòng bệnh số 01 … Vị trí cụ thể: ví dụ nhà vệ sinh, Giường số 01… Ngày xảy cố: ví dụ 22/03/2019 Thời gian: ví dụ 14h30 46 47 Tích vào tương ứng 48 - Cung cấp thông tin người báo cáo, thơng tin người báo cáo hồn tồn giữ bí mật 49 ĐỪNG NGHĨ “TƠI SẼ KHƠNG BAO GIỜ BỊ NHƯ THẾ NÀY” 50 ... SCYK Điều Báo cáo ghi nhận cố y khoa Báo cáo cố y khoa bao gồm: a) Báo cáo tự nguyện cố y khoa từ Mục đến Mục Phụ lục I STT Phân nhóm Mơ tả cố y khoa Tình có nguy g y cố (near miss) A Sự cố x y. .. SỰ CỐ Y KHOA Điều 10 Khuyến cáo phòng ngừa cố y khoa 1.Khuyến cáo phòng ngừa cố y khoa đưa từ việc phân tích nguyên nhân gốc cố y khoa cụ thể, Nhóm chuyên gia Bộ phận tiếp nhận quản lý cố y khoa. .. cáo cố y khoa Phân công Bộ phận tiếp nhận quản lý cố y khoa đơn vị đầu mối có quy n tra cứu công bố thông tin báo cáo cố y khoa X y dựng quy định, quy trình, hướng dẫn, khuyến khích tự nguyện
- Xem thêm -

Xem thêm: silide tập huấn thông tư 432018TTBYT và quy trình giải quyết sự cố y khoa, silide tập huấn thông tư 432018TTBYT và quy trình giải quyết sự cố y khoa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay