Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với l tyrosin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

66 1 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2019, 11:06

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ THU HẢI TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VỚI L - TYROSIN VÀ BƯỚC ĐẦU THĂM DỊ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CHÚNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HOÁ HỌC Thái Nguyên - Năm 2011 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  HÀ THU HẢI TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VỚI L - TYROSIN VÀ BƢỚC ĐẦU THĂM DÕ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CHƯNG Chun ngành : Hố vơ Mã số: 60 44 25 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HOÁ HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Hữu Thiềng Thái Nguyên - Năm 2011 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành khoa Hóa học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Lê Hữu Thiềng, người thầy hướng dẫn tận tình, chu đáo giúp đỡ em suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn ban Giám hiệu, khoa Sau đại học, khoa Hóa học trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Viện Hóa học - Viện Khoa học Cơng nghệ Việt Nam, phòng Hóa lý trường Đại Học Sư Phạm I Hà Nội, phòng Vi sinh, phòng Kí sinh trùng trường Đại Học Y - Dược Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập nghiên cứu thực đề tài Xin chân thành cảm ơn thầy giáo, giáo khoa Hóa Học, trường ĐHSP Thái Ngun bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình thực nghiệm hồn thành luận văn Thái Nguyên, tháng 07 năm 2011 Tác giả Hà Thu Hải Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác Tác giả Hà Thu Hải Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i MỤC LỤC Trang bìa phụ Lời cảm ơn Mục lục i Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt iii Danh mục bảng iv Danh mục hình v MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu nguyên tố đất (NTĐH) 1.1.1 Đặc điểm cấu tạo tính chất chung NTĐH 1.1.2 Giới thiệu số hợp chất NTĐH 1.1.3 Giới thiệu nguyên tố Lantan, Neodim,Tuli, Ytecbi, Lutexi 10 1.2 Giới thiệu L - tyrosin 13 1.2.1 Sơ lược L - tyrosin 13 1.2.2 Sơ lược hoạt tính L - tyrosin 14 1.3 Khả tạo phức NTĐH với aminoaxit 15 1.3.1 Khả tạo phức NTĐH 15 1.3.2 Khả tạo phức NTĐH với aminoaxit 17 1.4 Hoạt tính sinh học phức chất NTĐH với aminoaxit 19 1.5 Một số phƣơng pháp nghiên cứu phức chất 20 1.5.1 Phương pháp phân tích nhiệt 20 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii 1.5.2 Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại 21 1.5.3 Phương pháp đo độ dẫn điện 22 1.6 Đối tƣợng thăm dò hoạt tính sinh học phức chất 24 1.6.1 Giới thiệu vi khuẩn Salmonella vi khuẩn Shigella 24 1.6.2 Giới thiệu chủng nấm mốc Asp flavus Asp fumigatus 25 CHƢƠNG THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 28 2.1 Hóa chất thiết bị 28 2.1.1 Hóa chất 28 2.1.2 Thiết bị 29 2.2 Tổng hợp phức chất rắn 30 2.2.1 Phức chất tỉ lệ Ln3+ : Tyr = 1:3 30 2.2.2 Xác định thành phần phức chất 30 2.3 Nghiên cứu phức chất phƣơng pháp phân tích nhiệt 32 2.4 Nghiên cứu phức chất phƣơng pháp phổ hấp thụ hồng ngoại 35 2.5 Nghiên cứu phức chất phƣơng pháp đo độ dẫn điện 39 2.6 Bƣớc đầu thăm dò hoạt tính sinh học số phức chất NTĐH với L - tyrosin 40 2.6.1 Hoạt tính kháng khuẩn phức Nd(Tyr)3.3H2O 40 2.6.2 Ảnh hưởng phức chất La(Tyr)3.3H2O đến chủng nấm mốc Aspergillus 43 KẾT LUẬN 47 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 48 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iii TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 51 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ NTĐH Nguyên tố đất Ln Lantanit Ln3+ Ion Lantanit Tyr Tyrosin DTPA Đietylen triamin pentaaxetic EDTA Đietylen điamin tetraaxetic IMDA Iminođiaxetic dixet  -đixetonat NTA Nitrilotriaxetic 10 Phe Phenylalanin 11 DMSO Đimetyl sunphoxit 12 IR Infared (hồng ngoại) 13 DTA Differential thermal analysis (phân tích nhiệt vi phân) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iv 14 TGA 15 Z Thermogravimetry or Thermogravimetry analysis (phân tích trọng lượng nhiệt) Số thứ tự bảng hệ thống tuần hoàn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các phân nhóm dãy nguyên tố đất Bảng 1.2 Một số đặc điểm L - tyrosin……………………………………… 13 Bảng 2.1 Kết phân tích thành phần (%) nguyên tố (Ln, C, N) phức chất 31 Bảng 2.2 Kết giản đồ phân tích nhiệt phức chất (tỉ lệ Ln3+ : Tyr = 1:3) .34 Bảng 2.3 Các tần số hấp thụ đặc trưng (cm-1) L - tyrosin phức chất (tỉ lệ Ln3+ : Tyr = 1:3) 38 Bảng 2.4 Độ dẫn điện mol phân tử (μ) L - Tyrosin phức chất DMSO 25 ± 0,50C 40 Bảng 2.5 Kết thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn phức chất Nd(Tyr)3.3H2O .41 Bảng 2.6 Kết thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn Nd(Tyr)3.3H2O, Nd(NO3)3, L - tyrosin 42 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Hình thái vi khuẩn Salmonella 24 Hình 1.2 Hình thái vi khuẩn Shigella .24 Hình 1.3 Hình thái nấm mốc A flavus 26 Hình 1.4 Hình thái nấm mốc A fumigatus 26 Hình 2.1 Giản đồ phân tích nhiệt phức chất La(Tyr)3.3H2O .33 Hình 2.2 Giản đồ phân tích nhiệt phức chất Nd(Tyr)3.3H2O 33 Hình 2.3 Phổ hấp thụ hồng ngoại L - tyrosin 36 Hình 2.4 Phổ hấp thụ hồng ngoại phức chất La(Tyr)3.3H2O 36 Hình 2.5 Phổ hấp thụ hồng ngoại phức chất Nd(Tyr)3.3H2O 37 Hình 2.6 Phổ hấp thụ hồng ngoại phức chất Tm(Tyr)3.2H2O 37 Hình 2.7 Kết thử nghiệm kháng khuẩn với khuẩn Salmonella phức Nd(Tyr)3.3H2O .41 Hình 2.8 Kết thử nghiệm kháng khuẩn với khuẩn Shigella phức Nd(Tyr)3.3H2O .41 Hình 2.9 Kết thử nghiệm kháng khuẩn với khuẩn Salmonella Nd(Tyr)3.3H2O, Nd(NO3)3, L - tyrosin 42 Hình 2.10 Kết thử nghiệm kháng khuẩn với khuẩn Shigella Nd(Tyr)3.3H2O, Nd(NO3)3, L - tyrosin 42 Hình 2.11 Ảnh hưởng hàm lượng phức chất La(Tyr)3.3H2O đến phát triển chủng nấm mốc Asp flavus 43 Hình 2.12 Ảnh hưởng hàm lượng phức chất La(Tyr)3.3H2O đến phát triển chủng nấm mốc Asp fumigatus .43 Hình 2.13 Ảnh kính hiển vi ảnh hưởng hàm lượng phức chất La(Tyr)3.3H2O đến phát triển chủng nấm mốc Asp flavus 44 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vi Hình 2.14 Ảnh hưởng La(Tyr)3.3H2O, La(NO3)3, L - tyrosin đến phát triển chủng nấm mốc Asp flavus 45 Hình 2.15 Ảnh hưởng La(Tyr)3.3H2O, La(NO3)3, L - tyrosin đến phát triển chủng nấm mốc Asp fumigatus .45 Hình 2.16 Ảnh kính hiển vi so sánh ảnh hưởng La(Tyr)3.3H2O, La(NO3)3, L - tyrosin đến phát triển chủng nấm mốc Asp flavus 46 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 42 2.6.1.2 So sánh ảnh hưởng Nd(Tyr)3.3H2O, Nd(NO3)3, L - tyrosin đến vi khuẩn Salmonella Shigella Sau khảo sát, phức chất Nd(Tyr)3.H2O có tác dụng ức chế đến vi khuẩn Salmonella Shigella khoảng nồng độ định Để so sánh ảnh hưởng Nd(Tyr)3.3H2O, Nd(NO3)3, L - tyrosin đến loại vi khuẩn trên, chúng tơi tiến hành thí nghiệm với mẫu: 1- Phức Nd(Tyr)3.3H2O nồng độ 10 000 μ g/ml 2- Muối Nd(NO3)3 nồng độ 10 000 μ g/ml 3- Phối tử L - tyrosin nồng độ 30 000 μ g/ml Hình 2.9 Kết thử nghiệm kháng khuẩn với khuẩn Salmonella Nd(Tyr)3.3H2O, Nd(NO3)3, L - tyrosin Hình 2.10 Kết thử nghiệm kháng khuẩn với khuẩn Shigella Nd(Tyr)3.3H2O, Nd(NO3)3, L - tyrosin Bảng 2.6 Kết thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn Nd(Tyr)3.3H2O, Nd(NO3)3, L - tyrosin STT Nồng độ Nd(Tyr)3.3H2O, Nd(NO3)3, L - tyrosin (μ g/ml) Đƣờng kính vòng vơ khuẩn (mm) Salmonella Nd(Tyr)3.H2O Nd(NO3)3 L - tyrosin 10 000 10 000 30 000 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Shigella 23 22 26 24 0 http://www.lrc-tnu.edu.vn 43 Nhận xét: Phức chất Nd(Tyr)3.3H2O muối Nd(NO3)3 có hoạt tính kháng khuẩn với hai loại vi khuẩn Salmonella Shigella, phức chất Nd(Tyr)3.3H2O có hoạt tính kháng khuẩn so với muối Nd(NO3)3, phối tử L - tyrosin khơng có hoạt tính kháng khuẩn 2.6.2 Ảnh hưởng phức chất La(Tyr)3.3H2O đến chủng nấm mốc Aspergillus 2.6.2.1 Khảo sát ảnh hưởng phức chất La(Tyr)3.3H2O đến chủng nấm mốc Asp flavus Asp fumigatus Mẫu nghiên cứu tiến hành phòng Ký sinh trùng, trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Ngun Phương pháp thí nghiệm: ni cấy nấm mốc mơi trường czapek lỏng có phức chất (với nồng độ khác nhau) ngày Các kết hình 2.11, 2.12 2.13 Hình 2.11 Ảnh hưởng hàm lượng phức chất La(Tyr)3.3H2O đến phát triển chủng nấm mốc Asp flavus Hình 2.12 Ảnh hưởng hàm lượng phức chất La(Tyr)3.3H2O đến phát triển chủng nấm mốc Asp fumigatus Trong đó: Mẫu La(Tyr)3.3H2O (ppm) 30 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 45 60 90 http://www.lrc-tnu.edu.vn 44 Kết thu hình 2.11, 2.12, 2.13, phụ lục 2.6 cho thấy phức La(Tyr)3.3H2O có tác dụng ức chế phát triển chủng nấm mốc Asp flavus Asp fumigatus, ức chế tăng theo nồng độ Đối chứng Nồng độ 30 ppm Nồng độ 45 ppm Nồng độ 60 ppm Nồng độ 90 ppm Hình 2.13 Ảnh kính hiển vi ảnh hưởng hàm lượng phức chất La(Tyr)3.3H2O đến phát triển chủng nấm mốc Asp flavus Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 45 2.6.2.2 So sánh ảnh hưởng La(Tyr)3.3H2O, La(NO3)3, L - tyrosin đến chủng nấm mốc Asp flavus Asp fumigatus Để so sánh ảnh hưởng La(Tyr)3.3H2O, La(NO3)3, L - tyrosin đến hai loại nấm mốc trên, chúng tơi tiến hành thí nghiệm với mẫu: 1- Phức La(Tyr)3.3H2O nồng độ 45 ppm 2- Muối La(NO3)3 nồng độ 45 ppm 3- Phối tử L - tyrosin nồng độ 135 ppm 4 Hình 2.14 Ảnh hưởng La(Tyr)3.3H2O, Hình 2.15 Ảnh hưởng La(Tyr)3.3H2O, La(NO3)3, L - tyrosin đến phát triển La(NO3)3, L - tyrosin đến phát triển chủng nấm mốc Asp flavus chủng nấm mốc Asp fumigatus Kết hình 2.14, 2.15, 2.16 phụ lục 2.7 cho thấy: phức chất La(Tyr)3.3H2O có tác dụng ức chế phát triển chủng nấm mốc Asp flavus, Asp fumigatus muối La(NO3)3và tốt nhiều so với phối tử L - tyrosin Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 46 Đối chứng Phức chất La(Tyr)3.3H2O Muối La(NO3)3 Phối tử L - tyrosin Hình 2.16 Ảnh kính hiển vi so sánh ảnh hưởng La(Tyr)3.3H2O, La(NO3)3, L - tyrosin đến phát triển chủng nấm mốc Asp flavus Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 47 KẾT LUẬN Đã tổng hợp phức rắn Ln3+ với L - tyrosin (Ln3+: La3+, Nd3+, Tm3+, Yb3+, Lu3+) Bằng phương pháp: chuẩn độ, phân tích nguyên tố, phân tích nhiệt, đo độ dẫn điện quang phổ hồng ngoại kết luận:  Các phức rắn có thành phần Ln(Tyr)3.nH2O (n: ÷ 3)  Mỗi phân tử L - tyrosin chiếm vị trí phối trí phức chất, liên kết với ion Ln3+ qua nguyên tử nitơ nhóm amin -NH2 qua nguyên tử oxi nhóm cacboxyl -COO-  Phức chất đimetyl sunphoxit chất không điện li Đã thử hoạt tính kháng khuẩn phức chất Nd(Tyr)3.3H2O, muối Nd(NO3)3, phối tử L - tyrosin loại vi khuẩn Salmonella Shigella Kết cho thấy phối tử khơng có hoạt tính kháng khuẩn, phức chất có hoạt tính kháng khuẩn thấp muối nitrat tương ứng Đã xác định phức chất La(Tyr)3.3H2O có tác dụng ức chế phát triển chủng nấm mốc Asp flavus Asp fumigatus khoảng nồng độ khảo sát 30 ÷ 90 ppm Phức chất có tác dụng muối nitrat tương ứng tốt so với phối tử Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 48 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Trọng Uyển, Hà Thu Hải (2011), '' Tổng hợp nghiên cứu phức chất Tuli với L - tyrosin '' Tạp chí Hóa học, T 49 (3A), 160 - 163 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Phạm Văn Hai (2007), ''Nghiên cứu tạo phức rắn Neodim với axit L_glutamic'', Tạp chí Khoa học Cơng nghệ , Đại học Đà Nẵng, số (23) Nguyễn Trọng Uyển, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Thị Hạnh (2009), '' Nghiên cứu tạo phức Lantan với L - methionin '', Tạp chí Hóa Học, T 46 (4), Tr 481 - 486 Nguyễn Trọng Uyển, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Thúy Hằng (2005), ''Tổng hợp thăm dò hoạt tính sinh học phức chất Praseodim với L - Phenylalanin'', Tạp chí Hóa học, T 43 (6), Tr 711 - 714 Lê Chí Kiên (2007), Hóa học phức chất, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Văn Hai, Nguyễn Tấn Lê (2009), ''Tổng hợp phức chất Glutamat borat neodim thử nghiệm làm phân bón vi lượng cho vừng'', Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 02 (31) Hồng Nhâm (2001), Hóa học vơ tập 3, Nxb Giáo dục Hồ Viết Quí (2009), Các phương pháp phân tích cơng cụ hóa học đại, Nxb Đại học Sư pham Glinka F B (1981), Hóa học đại cương, người dịch Lê Mậu Quyền, Nxb Giáo dục Hà Nội ThS Hứa Văn Thước, ThS Phạm Thị Hiển, ThS Lô Thị Hồng Lê, ThS Nông Phúc Thắng (2010), Đại cương vi nấm, Tài liệu lưu hành nội bộ, Thái Nguyên 10 Lê Hữu Thiềng (2002), Nghiên cứu tạo phức số nguyên tố đất với axit L - phenylalanin thăm dò hoạt tính sinh học chúng, Luận án tiến sĩ Hóa học, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 50 11 PGS TS Nguyễn Trọng Uyển, PGS TS Nguyễn Đình Bảng, Lê Minh Tuấn (2008), Chuyên đề hóa học phức chất nguyên tố đất hiếm, Tài liệu nghiên cứu sinh, Hà Nội 12 http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn 13 http:// pure bulk.com/L-tyrosine Tiếng Anh 14 Haoxu, Liang Chen (2003), ''Study on the complex site of L - tyrosin with rare - earth element Eu 3+'', Spectrochim Acta Part 59, 657 - 662 15 Iaximitxki KB (1996), Complex of rare earth element, A N Uocain, Kiev 16 Moamen S.Refat, Sabry A.El-Korashy, Ahmed S.Ahmed (2008), ''Preparation, structural characterization and biological evaluation of L - tyrosinate metal ion complex'', Journal of Molecular Structure 881, 28-45 17 M Pulchalska, J Mrozinski and J Legendziewicz (2007), ''Magnetic studies of lanthanide complexes with amino acide'' 18 P Indrasenan, M, Lakshmy (2007), ''Synthesis and infrared spectral studies of some Lathanide complexes with Leucine'', Indian journal of chemistry, Vol36A, pp 998-1000 19 T S Martins, A A S Araujo, M P B M Araujo, P C Isolani, G Vicentini (2002), ''Synthesis, characterization and thermal analyis of lanthanide picrate complex with glycine'', Journal of alloys and compounds, 344, 75 - 79 20 R Celia Carubelli, Ana M G Massabni and Sergio R de A.l eite (1997), ''Study of the binding of Eu3+ and Tb3+ to L - phenylalanin and L - triptophan'', J Brazil Chem Soc, Vol8, No6, Brazil, pp 597 - 602 21 Yang Zupei, Zhang Banglao, Yu Yueying, Zhang Houngyu (1998), ''Synthesis and characterazation on solid compounds of L - histisine with light rare earth chlrorides '', Journal of shaanxi normal University, Vol 26, No1 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 51 PHỤ LỤC Phụ lục 2.1 Giản đồ phân tích nhiệt phức chất Tm(Tyr)3.2H2O Phụ lục 2.2 Giản đồ phân tích nhiệt phức chất Yb(Tyr)3.2H2O Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 52 Phụ lục 2.3 Giản đồ phân tích nhiệt phức chất Lu(Tyr)3.3H2O Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 53 Phụ lục 2.4.Phổ hấp thụ hồng ngoại phức chất Yb(Tyr)3.2H2O Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 54 Phụ lục 2.5.Phổ hấp thụ hồng ngoại phức chất Lu(Tyr)3.3H2O Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 55 Đối chứng Nồng độ 30 ppm Nồng độ 60 ppm Nồng độ 45 ppm Nồng độ 90 ppm Phụ lục 2.6 Ảnh kính hiển vi ảnh hƣởng hàm lƣợng phức chất La(Tyr)3.3H2O đến phát triển chủng nấm mốc Asp fumigatus Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 56 Đối chứng Phức chất La(Tyr)3.3H2O Muối La(NO3)3 Phối tử L - tyrosin Phụ lục 2.7 Ảnh kính hiển vi so sánh ảnh hƣởng La(Tyr)3.3H2O, La(NO3)3, L - tyrosin đến phát triển chủng nấm mốc Asp fumigatus Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ... chưa nghiên cứu nhiều, số l ợng cơng trình cơng bố Trên sở chúng tơi thực đề tài: ' 'Tổng hợp, nghiên cứu phức chất số nguyên tố đất với L - tyrosin bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học chúng' ' Số. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  HÀ THU HẢI TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VỚI L - TYROSIN VÀ BƢỚC ĐẦU THĂM DÕ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CHƯNG... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Mục tiêu đề tài:  Tổng hợp phức chất rắn La, Nd, Tm, Yb, Lu với L - tyrosin  Nghiên cứu cấu trúc phức chất  Thăm dò hoạt tính sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với l tyrosin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng , Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với l tyrosin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay