Kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn”.

49 23 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 21:23

... Tổng quan Cơng ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn 2.2.1 Giới thiệu chung Công ty + Tên Công ty: CƠNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN + Tên gọi tắt : Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn + Tên giao... tác kế tốn thuế GTGT Cơng ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn - Mức thuế suất áp dụng: Mức thuế suất áp dụng chủ yếu Cơng ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn 10% - Tài khoản sử dụng: Công ty Cổ phần Vicem. .. kế toán thuế GTGT doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán thuế GTGT Cơng ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn Chương 3: Các kết luận đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn thuế GTGT Cơng ty Cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn”., Kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn”., CHƯƠNG 1: NHỮNG VẪN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN THUẾ GTGT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN, CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn