Kế toán bán các mặt hàng tại Công ty cổ phần đầu tư KG Việt Nam

67 14 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 21:03

... Đối tư ng nghiên cứu: Kế toán bán mặt hàng Công ty cổ phần đầu tư K&G Việt Nam, dựa lý luận chung kế toán bán hàng theo chế độ kế toán hành - Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Tại Công ty cổ phần. .. trạng kế toán bán hàng Công ty CP đầu tư K&G Việt Nam, nhân tố mơi trường tác động đến kế tốn bán hàng công ty Trên sở kết nghiên cứu thực trạng kế tốn bán hàng Cơng ty CP đầu tư K&G Việt Nam, ... Công ty cổ phần đầu tư K&G Việt - Nam Chương III: Các kết luận đề xuất kế tốn bán mặt hàng Cơng ty cổ phần đầu tư K&G Việt Nam CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán các mặt hàng tại Công ty cổ phần đầu tư KG Việt Nam, Kế toán bán các mặt hàng tại Công ty cổ phần đầu tư KG Việt Nam, Kết cấu của khóa luận, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại được quy định trực tiếp trong VAS 14 “doanh thu và thu nhập khác”, VAS 01 –“ chuẩn mực chung”, VAS 02” hàng tồn kho”, Nguyên tắc phù hợp: Nguyên tắc phù hợp quy định việc ghi nhận doanh thu, chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh t, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ K&G VIỆT NAM, 1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư K&G Việt Nam, 2 Đặc điểm hoạt động bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư K&G Việt Nam, CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ K&G VIỆT NAM, 1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu, 3 Điều kiện thực hiện giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn