Phân tích kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh

58 25 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 21:03

TÓM LƯỢC Trong kinh tế với chế mới, cùngyt hoạt động nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ doanh nghiệp ngày cao Mỗi doanh nghiệp phải động, sáng tạo kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết kinh doanh mình, bảo tồn nguồn vốn kinh doanh quan trọng kinh doanh có lãi Vì mục đích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp lợi nhuận nên việc xác định đắn kết kinh doanh vô quan trọng Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu kinh tế cao sở để doanh nghiệp tồn phát triển ngày vững kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động liệt Dù kinh doanh lĩnh vực nào, lợi nhuận mục tiêu mà doanh nghiệp theo đuổi Tuy nhiên, để đạt mục tiêu đòi hỏi phải có phối hợp nhịp nhàng khâu từ tổ chức quản lý đến sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm Vì vậy, cơng ty phải sử dụng hiệu nguồn lực than doanh nghiệp công ty cần nắm bắt đầy đủ, kịp thời thong tin tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh đơn vị để phục vụ mục tiêu lợi nhuận Do vậy, đạt hiệu kinh doanh nâng cao hiệu vấn đề doanh nghiệp quan tâm trở thành điều kiện thiết yếu để doanh nghiệp tồn phát triển Xuất phát từ tính cấp thiết vấn đề đặt em lựa chọn đề tài “Phân tích kết kinh doanh cơng ty TNHH Sàn Tre Việt Linh” Nội dung khóa luận việc nghiên cứu lý luận phân tích kết kinh doanh đồng thời khảo sát thực trạng phân tích kết kinh doanh công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh thơng qua nghiên cứu tính chất khoản mục doanh thu, lợi nhuận, tìm nguyên nhân để từ đề giải pháp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo – Ts Trần Ngọc Trang hướng dẫn em nhiệt tình chi tiết từ phần chuẩn bị đề cương đến việc sửa hồn thành khóa luận Em xin cảm ơn anh chị phòng kế tốn cơng ty TNHH Sàn Tre Việt Linh tận tình cung cấp số liệu, chỉ bảo, hướng dẫn cho em biết thêm nhiều kinh nghiệm thực tế thực hành kiến thức mà em học nghiên cứu sư hướng dẫn thầy cô trường Đại học Thương Mại Mặc dù khóa luận tốt nghiệp hoàn thành hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế hạn chế thời gian nên khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận đánh giá, nhận xét, góp ý thầy giáo để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài nghiên cứu Phương pháp thu thập xử lý số liệu CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANHPHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận chung kết hoạt động kinh doanh phân tích kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, nguyên tắc xác định kết kinh doanh 1.1.2 Ý nghĩa nâng cao kết hoạt động kinh doanh .8 1.1.3 Các tiêu phân tích kết kinh doanh: 1.2 Nội dung phân tích kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 10 1.2.1.Vai trò nhiệm vụ phân tích kết kinh doanh 10 1.2.2.Mục đích phân tích nguồn số liệu phân tích 10 1.2.3 Ý nghĩa phân tích kết kinh doanh doanh nghiệp 11 1.2.4 Các nội dung phân tích kết kinh doanh: 12 Chương II THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SÀN TRE VIỆT LINH .15 2.1 Tổng quan công ty ảnh hưởng nhân tố môi trường công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh .15 2.1.1 Tổng quan công ty .15 2.1.2 Ảnh hưởng nhân tố môi trường tới kết hoạt động kinh doanh công ty 21 2.2 Phân tích thực trạng hiệu kinh doanh công ty 23 2.2.1 Kết phân tích liệu sơ cấp .23 2.2.2 Kết phân tích liệu thứ cấp 29 CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ẢNH KỸ THUẬT SỐ TÀI DŨNG .39 3.1 Các kết luận phát qua phân tích kết kinh doanh Cơng ty 39 3.1.1 Các kết đạt 39 3.1.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân 40 3.2 Một số giải pháp kiến nghị hồn thiện phân tích kết hoạt động kinh doanh tạo Công ty 41 3.2.1 Các đề xuất 41 3.2 Điều kiện thưc giải pháp: 46 3.3 Các kiến nghị .46 KẾT LUẬN 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ STT 01 02 03 04 05 06 07 Trang Sơ đồ, bảng Nội dung biểu Sơ đồ 2.1 Bảng 2.1 Bộ máy tổ chức Công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh Bảng Kết HĐKD Công ty TNHH Sàn Tre 17 19 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Việt Linh Bảng tổng hợp kết điều tra Bảng phân tích doanh thu Công ty TNHH Sàn 24 29 Bảng 2.4 Tre Việt Linh qua năm Phân tích biến động doanh thu theo nhóm hàng 31 Bảng 2.5 Công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh Các chỉ tiêu số lượng hàng bán, đơn giá bán 32 Bảng 2.6 mặt hàng Công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh Phân tích ảnh hưởng số lượng lao động NSLĐ 34 đến doanh thu bán hàng Công ty TNHH Sàn Tre 08 09 Bảng 2.7 Việt Linh Bảng khái quát chung tình hình thực lợi nhuận 35 Bảng 2.8 kinh doanh Công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh Bảng phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 37 HĐKD Công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt Nghĩa tiếng Việt Bộ Tài Báo cáo tài Doanh nghiệp Doanh thu Giá trị gia tăng Kinh doanh Quyết định Trách nhiệm hữu hạn Tài sản cố định Tỷ suất chi phí Việt Nam đồng Vốn lưu động Vốn cố định Vốn kinh doanh Bình quân Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Chủ sở hữu Hoạt động kinh doanh STT Từ viết tắt BTC BCTC DN DT GTGT KD QĐ TNHH TSCĐ 10 TSCP 11 VNĐ 12 VLĐ 13 VCĐ 14 VKD 15 BQ 16 LNTT 17 LNST 18 CSH 19 HĐKD Tiếng nước STT Từ viết tắt Nghĩa tiếng nước ROA Return on assets ROE Return on equity Nghĩa tiếng Việt Khả sinh lời tài sản Khả sinh lời vốn chủ sở hữu PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu + Về lý luận: Trong kinh tế thị trường kết kinh doanh mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp, muốn đứng vững thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh tinh tế hoạt động phù hợp với quy luật cung cầu thị trường Để tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải khơng ngừng đổi mới, hồn thiện công cụ quản lý kinh tế, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận cho cơng ty Điều thực qua kết kinh doanh đơn vị, yếu tố quan trọng doanh nghiệp Kết kinh doanh doanh nghiệp kết cuối để đánh giá xác hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ Việc xác định kết kinh doanh giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp thấy ưu nhược điểm, vấn đề tồn tìm ngun nhân, từ đưa giáp pháp khắc phục, đề phương án kinh doanh chiến lược thích hợp thời gian tới Do kết phân tích sở đưa định quản trị ngắn hạn dài hạn Phân tích kết kinh doanh giúp doanh nghiệp dự báo,đề phòng hạn chế rủi ro kinh doanh + Về thực tiễn: Công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh Công ty chuyên sản xuất ván sàn tre Trong bối cảnh kinh tế thị trường phát triển nay, công ty cần đặt mục tiêu nâng cao kết kinh doanh Qua q trình thực tập thực tế cơng ty TNHH Sàn Tre Việt Linh, em nhận thấy công ty vẫn nhiều tồn việc thực chỉ tiêu kết kinh doanh: Mục tiêu nghiên cứu đề tài nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung: Thơng qua việc phân tích kết hoạt động kinh doanh để đánh giá thực trạng hoạt động cơng ty, từ đưa biện pháp khắc phục mặt hạn chế, phát huy mặt tích cực nhằm làm cho hoạt động doanh nghiệp đạt hiệu tốt • Mục tiêu cụ thể: + Hệ thống hóa lý luận kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phương pháp phân tích để phân tích kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp + Sử dụng phương pháp phân tích để tiến hành phân tích thực trạng kết kinh doanh công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh Từ đánh giá thành tựu đạt được, mặt hạn chế, tồn nguyên nhân + Trên sở đó, đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty sở tình hình thực tế Cơng ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Dựa đề tài khóa luận –đối tượng nghiên cứu khóa luận là: Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh • Phạm vi nghiên cứu: • Không gian nghiên cứu: Công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh • Thời gian nghiên cứu: Thời gian Thu thập số liệu phân tích: Kết kinh doanh năm Thời gian nghiên cứu làm khóa luận: Trong tháng: tháng 03-04 năm 2018 4:Phương pháp thu thập xử lý số liệu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu 4.1.1 Thu thập số liệu sơ cấp + Phương pháp vấn trực tiếp Thu thập số liệu việc hỏi trực tiếp nhân viên kế toán nhà quản trị cơng ty, tập trung nhiều vào vấn chị Lê Thị Ngọc– kế toán trưởng công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh Các câu hỏi vấn chuẩn bị trước.Thời gian địa điểm vấn thỏa thuận trước Việc vấn tiến hành theo phương thức gặp mặt vấn trực tiếp Địa điểm vấn phòng kế tốn cơng ty Những người vấn trả lời câu hỏi với thái độ nhiệt tình, cởi mở Nội dung vấn nhằm tìm hiểu sâu cơng tác phân tích kinh tế nói chung phân tích kết kinh doanh nói riêng Công ty Để tiến hành phương pháp ta thực qua bước: Bước 1: Chuẩn bị câu hỏi cần vấn Bước 2: Xác định đối tượng vấn Giám đốc Cơng ty: Bà Lê Thị Ngà Trưởng phòng Kế tốn: chị Lê Thị Ngọc Bước 3: Gọi điện hẹn trước đối tượng vấn Bước 4: Tiến hành vấn: buổi vấn diễn vào ngày 17/03/2018 Bước 5: Ghi chép tổng hợp kết vấn + Phương pháp điều tra Sử dụng phiếu điều tra chuyên sâu : Phiếu điều tra thiết kế để tìm hiểu thơng tin Cơng ty, máy kế tốn nói chung kết kinh doanh nói riêng , phiếu gửi tới Giám đốc Anh (chị) phòng kế tốn tài chính.Các câu hỏi phiếu điều tra xếp theo trình tự từ chung đến riêng, câu trả lời kết hợp hình thức câu trả lời mở câu trả lời đóng.Tiến hành phát 12 phiếu điều tra thu lại 12 phiếu Các phiếu điều tra sau thu hồi tổng hợp phân loại theo tiêu chí mục hoạch định từ trước, tính tốn tỷ lệ câu trả lời để hồn thiện thêm thơng tin khuyết thiếu chưa rõ ràng Để tiến hành phương pháp ta thực qua bước: Bước 1: Xác định mục đích điều tra Nhằm thu thập thơng tin tình hình kết kinh doanh Cơng ty năm gần nhân tố ảnh hưởng tới kết kinh doanh Công ty Từ đưa đánh giá xác tình hình kết kinh doanh đưa ý kiến Bước 2: Xác định đối tượng, phạm vi điều tra Đối tượng điều tra: Những cá nhân điển hình có ảnh hưởng quan trọng tới kết điều tra người liên quan trực tiếp đến việc quản trị doanh nghiệp, nhân viên kế toán cơng ty, số nhân viên phòng ban khác có liên quan Phạm vi điều tra: Điều tra tình hình kết kinh doanh , nhân tố ảnh hưởng tới kết kinh doanh doanh thu, lợi nhuận Công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh Bước 3: Thiết kế mẫu Hiệu phương pháp phụ thuộc nhiều vào việc thiết kế câu hỏi cho mẫu điều tra Việc thiết kế mẫu chuẩn đem lại cho người điều tra thông tin đầy đủ, xác giúp cho việc tổng hợp, xử lý thông tin cách dễ dàng Nội dung phiếu điều tra: Một là, tìm hiểu tình hình kết kinh doanh Công ty Hai là, công tác phân tích Cơng ty Ba là, nhân tố ảnh hưởng đến kết kinh doanh Công ty Bước 4: Thời gian tiến hành điều tra Việc tiến hành điều tra em thực q trình thực tập Cơng ty TNHH Sàn Tre Việt Linh Bước 5: Xử lý, phân tích đưa kết luận Sử dụng phương pháp tổng hợp liệu để tổng hợp kết điều tra từ phiếu điều tra trắc nghiệm nhằm đưa kết luận tình hình kết kinh doanh Cơng ty, nhân tố ảnh hưởng 4.1.2 Thu thập số liệu thứ cấp Đề tài thực sở nghiên cứu chứng từ, sổ sách (sổ tổng hợp, sổ chi tiết), BCTC cơng ty Ngồi ra, việc tham khảo tài liệu liên quan từ bên ngồi giáo trình kế tốn, thống kê, phân tích, luận văn khóa trước giúp ích nhiều cho việc nghiên cứu Qua đây, giúp có thơng tin cụ thể vấn đề nghiên cứu như: doanh thu, lợi nhuận 4.2 Phương pháp phân tích số liệu 4.2.1 Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh phương pháp nghiên cứu để nhận thức tượng, vật thông qua quan hệ đối chiếu tương hỗ vật, tượng với vật tượng khác Mục đích so sánh thấy giống khác vật, tượng Phương pháp sử dụng để đánh giá cấu biến động chỉ tiêu có lên quan đến kết kinh doanh doanh thu, lợi nhuận 4.2.2 Phương pháp thay liên hoàn Phương pháp thay liên hoàn sử dụng trường hợp đối tượng phân tích với nhân tố ảnh hưởng có mối liên hệ phụ thuộc chặt chẽ thể cơng thức tốn học mang tính chất hàm số, có thay đổi nhân tố (biến số) kéo theo thay đổi chỉ tiêu phân tích (hàm số) Căn vào bảng, ta có số liệu ảnh hưởng đến tình hình tăng giảm lợi nhuận sau: • Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2017 tăng so với năm 2016 1.501.139.670 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 15%, ảnh hưởng làm tăng lợi nhuận 1.501.139.670 đồng, tỷ lệ tăng 51,41 % - Giá vốn hàng bán năm 2017 1.724.066.685 đồng, tăng 724.066.685 đồng so với năm 2016 tương ứng với tỷ lệ tăng 72,7%, Ta thấy mức tăng giá vốn hàng bán bé mức tăng doanh thu (1.501.139.670 > 724.066.685) Như doanh nghiệp quản lý tốt khâu mua- Chi phí tài năm 2016 so với năm 2015 tăng 5.114.750 đồng, ảnh hưởng làm giảm lợi nhuận 5.114.750 đồng, tỷ lệ giảm 10,18% - Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2017 giảm so với năm 2016 117.462.456 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 19,7 % ảnh hưởng làm tăng lợi nhuận 55.800.653 đồng, tỷ lệ tăng 111,06 % Nhìn chung, doanh nghiệp chưa kiểm soát tốt khoản chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Các nhân tố chi phí giảm, điều có nghĩa doanh nghiệp tiến triển tốt Để nâng cao lợi nhuận thời gian tới, doanh nghiệp cần ý tới khâu mua vào đồng thời có biện pháp làm giảm chi phí có liên quan đến giá vốn hàng bán chi phí vận chuyển, chi phí phát sinh khác 38 CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ẢNH KỸ THUẬT SỐ TÀI DŨNG 3.1 Các kết luận phát qua phân tích kết kinh doanh Cơng ty 3.1.1 Các kết đạt Công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh thành lập từ năm 1995 đến lâu đời, suốt trình sáu năm hình thành phát triển với cố gắng, nỗ lực ban lãnh đạo toàn thể nhân viên, Cơng ty gặt hái cho thành công định, cụ thể sau: Thứ nhất, Cơng ty tạo cho chỗ đứng thị trường, chiếm lĩnh thị phần định lấy niềm tin từ khách hàng Bên cạnh thị phần cơng ty tăng lên hàng năm theo tỷ lệ tăng doanh thu (doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2017 2.460.111.252 đồng tăng 1.511.139.670 đồng tương ứng với tỷ lệ 157,57% so với năm 2016) Chứng tỏ khách hàng ngày tin tưởng sử dụng sản phẩm Cơng ty nhiều hơn, lợi giúp Cơng ty tiến xa tương lai Nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, hiệu Công ty mở thêm đại lý bán buôn, bán lẻ địa bàn nước Thứ hai, Doanh thu năm 2017 tăng 156,53% so với năm 2016, tăng cao so với năm 2016 , lượng hàng hóa bán chứng tỏ lượng sản phẩm tiêu thụ công ty tốt Có thể thấy cơng ty nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã nhiều so với năm trước, năm bắt tâm lý nhu cầu sử dụng khách hàng Thứ ba, gắn bó với Cơng ty bao năm qua đội ngũ cán công nhân viên trung thành đầy nhiệt huyết Họ người có lực, tác phong làm việc nhanh nhẹn có tính kỷ luật cao Đặc biệt đội ngũ kế tốn với chun mơn vững chắc, làm việc cẩn thận; đội ngũ kinh doanh động, sáng tạo Bên cạnh nhận thức tầm quan trọng nguồn nhân lực tồn phát triển doanh nghiệp Công ty trọng đến cơng tác chăm lo cho đời sống tồn thể nhân viên Công ty tạo điều kiện cho người lao động n tâm, gắn bó lâu dài, sách đãi ngộ lao động ln Cơng ty xem trọng liên tục hồn thiện Tại Cơng ty TNHH sàn tre việt linh, người lao động hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng Công ty trọng đến việc xây dựng hệ thống 39 lương,thưởng, đãi ngộ cho người lao động đảm bảo tính linh hoạt, cơng bằng, tương xứng với mức độ cống hiến Các chế độ đãi ngộ mà công ty áp dụng giai đoạn như: người lao động ký hợp đồng lao động, trích nộp cho người lao động đầy đủ chế độ: BHXH, BHYT, BHTN… thưởng theo danh hiệu thi đua cuối năm cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo Quy chế thi đua khen thưởng Công ty ban hành; thưởng cho người lao động vào ngày lễ, tết năm; tổ chức cho người lao động tham quan, nghỉ mát tham gia hoạt động văn thể mỹ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần (quà tặng cưới hỏi, ốm đau, hiếu hỷ, học bổng, ngày quốc tế thiếu nhi, rằm trung thu, quốc tế phụ nữ…) nhiều chế độ đãi ngộ khác Thứ tư, Công ty coi trọng chữ tín khơng ngừng tạo dựng cho thương hiệu an toàn, đáng tin cậy khách hàng nhà cung cấp Để mở rộng thêm tập khách hàng giữ chân khách hàng cũ Cơng ty áp dụng sách tiêu thụ như: giảm giá hàng bán chiết khấu thương mại khách hàng mua với số lượng lớn, chiết khấu tốn khách hàng tốn sớm, bảo trì miễn phí thời gian bảo hành sản phẩm,…Đối với nhà cung cấp Công ty tạo dựng mối quan hệ tốt cách đảm bảo toán đầy đủ thời gian theo điều kiện hợp đồng, Cơng ty ln nhận ưu đãi từ nhà cung cấp Bên cạnh để chủ động việc cung cấp nguồn hàng tránh sức ép giá điều kiện cạnh tranh gay gắt Cơng ty tìm kiếm thêm nhà cung ứng tiềm đáp ứng đủ điểu kiện Công ty 3.1.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân Công tác nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụ: Công tác nghiên cứu thị trường cơng việc quan trọng có ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh Công ty Tuy Cơng ty có quan tâm chưa thực sâu nghiên cứu công tác nguồn nhân lực trình độ nhân viên hạn chế Hiện thị trường tiêu thụ Công ty chỉ tập trung khu vực Hà Nội, mà bỏ lỡ thị trường tiềm khu vực lân cận Công tác tiết kiệm chi phí kinh doanh: Tuy so với năm 2016 Công ty tiết kiệm lượng chi phí đáng kể quản lý doanh nghiệp lại không tiết kiệm chi phí hoạt động kinh doanh Năng suất và hiệu quả lao động Công ty: 40 Công ty chưa có phận phân tích kinh tế riêng, việc phân tích phận kế tốn đảm nhiệm nên Cơng ty khơng thể phân tích hết chỉ tiêu nhằm báo cáo cụ thể với giám đốc Công ty Nhân viên Công ty phải kiêm nhiệm nhiều phần hành khác nên NSLĐ Công ty mà bị giảm sút, hiệu làm việc chưa cao Mặt khác, nhằm tiết kiệm chi phí để đối phó với suy thối kinh tế Cơng ty tiến hành cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp kéo theo khoản thưởng trợ cấp năm 2017 khơng cao trước điều ảnh hưởng tới đời sống số nhân viên Công ty Để đảm bảo sống họ nhận thêm số công việc làm thêm giờ, điều ảnh hưởng tới chất lượng cơng việc mà họ đảm nhiệm Vì vậy, Công ty cần ý phương pháp cắt giảm chi phí để vừa thực cắt giảm chi phí cách hiệu mà vẫn đảm bảo cho đời sống nhân viên Mẫu mã sản phẩm , dù có đổi vẫn nhiều mẫu mã lâu năm chưa đổi Giá sản phẩm tăng cao, năm 2017 tăng 41% so với năm 2016 NSLĐ tăng cao, chi phí sản xuất tăng cao đặc biệt chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cơng ty muốn nâng cao chất lượng sản phẩm nên thay đổi nguyên vật liệu sản xuất số mặt hàng lại chưa tìm nguồn cung cấp với giá hợp lý 3.2 Một số giải pháp kiến nghị hồn thiện phân tích kết hoạt động kinh doanh tạo Công ty 3.2.1 Các đề xuất Thứ nhất: “Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm” • Lý đưa giải pháp: Thị trường tiêu thụ sản phẩm yếu tố nhiều công ty quan tâm giai đoạn Việc mở rộng thị trường tiêu thụ giúp cho Cơng ty đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm Từ đó, Cơng ty không ngừng nâng cao doanh thu Công ty Hiện hoạt động kinh doanh công ty giới hạn tỉnh thành phía Bắc, vẫn chủ yếu Hà Nội, tiềm Công ty chưa tận dụng tối 41 đa Tuy nhiên công ty chưa thực đầu tư mức cho công tác nghiên cứu phát triển thị trường nên dừng lại việc mở số tỉnh thành Vì vậy, tăng cường đầu tư nghiên cứu thị trường, bước mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm sang tỉnh thành lân cận, có kinh tế phát triển, dân cư đông đúc, mức sống cao nhu cầu tiêu dùng lớn Hải Phòng, Quảng Ninh tỉnh phía Nam… biện pháp cần thiết • Nợi dung giải pháp Để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, công ty cần có tổ chức cơng tác nghiên cứu thơng tin thị trường mới, nhu cầu khách hàng thị trường cần hướng tới Trên sở thông tin thị trường thu thập được, công ty định việc đầu tư vào thị trường cho hợp lý • Yêu cầu và điều kiện thực Phòng kinh doanh cần bổ sung thêm nhân viên phụ trách việc đưa hình thức quảng cáo, đẩy mạnh SEO để trang web hoạt động công ty nhiều người biết đến Tổ chức nghiên cứu thị trường thị trường nhu cầu tiêu dùng khách hàng, tìm địa điểm kinh doanh thích hợp để xây dựng sở có chiến lược xâm nhập vào thị trường cách hiệu Giám đốc cần lên chiến lược cụ thể việc mở rộng thị trường cơng việc khó khăn Cần lên kế hoạch chi tiết chi phí, phân bổ nguồn nhân lực, cụ thể công việc giai đoạn Thứ hai: “Mở rộng quy mô, đẩy mạnh công tác bán hàng, tiêu thụ sản phẩm Nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán” • Lý đưa giải pháp Trong năm 2017, doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ cơng ty có tăng so với năm 2016 Trong doanh thu Công ty đến chủ yếu từ hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ, doanh thu năm 2017 Cơng ty có chiều hướng tăng nhiều Hơn doanh thu Công ty qua năm không cao nên cần có biện pháp để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm nhằm tăng doanh thu Đặc biệt Công ty cần tâm hoạt động bán hàng, quản lý chi phí, giá vốn • Nợi dung giải pháp 42 Công ty cần đầu tư mở rộng quy mô, tăng khối lượng sản phẩm sản xuất, đẩy mạnh công tác bán hàng, tiêu thụ sản phẩm Cần áp dụng chương trình khuyến mại, PR sản phẩm tới khách hàng Ngồi ra, Cơng ty nên tìm kiếm khách hàng qua nhiều kênh khác internet… Song song với nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán, dịch vụ chăm sóc khách hàng; Tiến hành bồi dưỡng tay nghề cho công nhân viên phận kinh doanh vấn đề chăm sóc khách hàng, dịch vụ sau bán tiến hành tư vấn giá, cách sử dụng, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng máy móc nhà… • u cầu và điều kiện thực Phòng kinh doanh tiến hành khảo sát khách hàng, thăm dò đối thủ cạnh tranh để lập thảo dự kiến cho chương trình bán hàng tới sau trình lên Giám đốc xem xét định đầu tư cho chương trình dự án Định kỳ, cơng ty tiến hành tập huấn, trau dồi kiến thức, ký mềm cho nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng; Mở lớp bồi dưỡng tay nghề bảo dưỡng máy móc Đầu tư trang thiết bị vận chuyển để vận chuyển hàng hóa tới tận tay khách hàng Thứ ba: Tiết kiệm chi phí đặc biệt là chi phí mua vào • Lý đưa giải pháp Chi phí yếu tố có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận doanh nghiệp Do vậy, điều kiện kinh tế khó khăn việc cắt giảm chi phí để tăng lợi nhuận cách mà nhiều doanh nghiệp lựa chọn năm 2016 Công ty bị lỗ dẫn đến hiệu kinh doanh thấp Khi sâu nghiên cứu em nhận thấy nguyên nhân chi phí tăng NSLĐ tăng cao, chi phí nguyên vật liệu đầu vào atwng cao, chỉ có chi phí quản lý doanh nghiệp giảm Nhưng việc cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp ảnh hưởng tới đời sống nhân viên Cơng ty • Nợi dung giải pháp Cơng ty cần phải có biện pháp quản lý sử dụng chi phí hợp lý như: tăng cường cơng tác quản lý chi phí, tìm hiểu để lập dự tốn chi phí cho kì sau,…Tuy nhiên tiết kiệm chi phí vẫn phải đảm bảo hiệu kinh doanh Để tiết kiệm chi phí, trước hết Công ty cần tổ chức tốt công tác quản lý khoản mục chi phí: Bộ phận quản lý Cơng ty cần xem xét cụ thể hóa đơn, chứng từ chi phí, phát khoản mục chi phí khơng hợp lý để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh lãng phí 43 Kiểm sốt chặt chẽ khoản chi phí dịch vụ mua ngồi, cơng ty cần triệt để tiết kiệm đặc biệt chi phí tiền điện, điện thoại…hạn chế việc nhân viên sử dụng chi phí cơng cho mục đích cá nhân Cơng ty tiết kiệm số chi phí khác cách khai thác công cụ Internet, trả cho nhân viên khoản phụ cấp công tác thay tơ cơng ty để tiết kiệm chi phí bảo hiểm, xăng xe số chi phí khác… Đặc biệt phần chi phí đầu vào cơng ty cần tìm nguồn cung cấp với chất lượng tương đương giá phải hợp lý (thấp giá cũ) , cần thỏa thuận tốt với nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào để có mức cơng ty mong muốn • u cầu và điều kiện thực Để sử dụng chi phí cách có hiệu Cơng ty phải tăng cường cơng tác quản lý chi phí, lập kế hoạch sử dụng chi phí cho kì Cơng ty nên có hình thức khen thưởng kịp thời cho cá nhân phòng ban tiết kiệm chi phí Đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp vượt định mức cách bất hợp lý Giảm chi phí giá vốn hàng bán mức tối đa có thể, Cơng ty cần tìm kiếm thêm nhà cung cấp tiềm để nguồn cung ứng có nhiều lựa chọn, khơng chịu sức ép giá Tận dụng sách hỗ trợ lãi suất phủ với khoản vay ngân hàng, tránh tình trạng bị phạt vi phạm hợp đồng, bị xử phạt làm sai quy định tài chính, Thứ tư: Phát triển trình đợ đợi ngũ lao động và tạo động lực cho tập thể và cá nhân người lao đợng • Lý đưa giải pháp Con người yếu tố quan trọng để định tới thành công hay thất bại hoạt động sản xuất kinh doanh Con người tác động đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm … Chính vậy, chiến lược phát triển chiến lược phát triển công ty thiếu người Cơng ty TNHH sàn tre Việt Linh có nhiều người quản lý giàu kinh nghiệm người thợ giỏi, tay nghề cao Song với thời đại kỹ thuật khoa học cơng nghệ cao Cơng ty phải sử dụng máy móc thiết bị đại đòi hỏi 44 người cơng nhân phải có trình độ, hiểu biết để làm chủ vận hành trang thiết bị công nghệ • Nợi dung giải pháp Cơng ty cần phải đào tạo cán chủ chốt Công ty chương trình ngắn hạn dài hạn trường đại học tổ chức Thường xuyên cho nhân viên tham gia vào hội thảo nước để học tập kinh nghiệm quản lý tiên tiến nước ngoài.Tổ chức học tập nội bộ: nội qui lao động, tổ chức chỉ tay nghề cho nhân viên Nếu đề chiến lược đắn người, Công ty tận dụng sức lực, trí tuệ người thực cơng việc biến mục tiêu phát triển, mở rộng qui mô sản xuất, nâng cao hiệu kinh doanh Cơng ty thành thực • u cầu và điều kiện thực Cần tìm hiểu rõ lực lao động Công ty để xếp công việc phù hợp với khả người để tạo điều kiện thuận lợi cho họ phát huy mạnh hồn thành tốt cơng việc giao Các phòng ban phải có trách nhiệm hỗ trợ lẫn bố trí cách khoa học, gọn gàng đạt hiệu cao Đặc biệt, Cơng ty phải có hệ thống khen thưởng tinh thần vật chất, quan tâm đến đời sống điều kiện làm việc nhân viên, giúp đỡ, động viên kịp thời họ gặp khó khăn Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng trình độ, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho tồn thể cán cơng nhân viên Công ty Thứ năm: “ Cải thiện mẫu mã sản phẩm, cải tiến máy móc trang thiết bị” • Nội dung giải pháp Công ty cần phải trang bị thiết bị máy móc sản xuất đại hơn, để cải tiến mẫu mã sản phẩm đẹp hơn, chất lượng • Yêu cầu và điều kiện thực Cần tìm hiểu rõ nhu cầu thị trường tiêu dùng thay đổi nào, mẫu mã đại, bắt mắt sang trọng Bên cạnh tìm hiểu trang bị máy móc thiết bị phù hợp để nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời nâng cáo mẫu mã sản phẩm 45 3.2 Điều kiện thưc giải pháp: Để thực việc phân tích kết kinh doanh cơng ty TNHH Sàn Tre Việt Linh cần phải có kết hợp phận, phòng ban cơng ty phận phải đảm nhiệm chức nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn Để cho cơng tác phân tích kinh tế nói chung phân tích kết kinh doanh nói riêng Cơng ty cần đào tạo chuyên môn cho cán đảm nhiệm cơng tác phân tíchphận thực cơng việc nhân viên phòng kế tốn Họ khơng phải nhân viên có chuyên môn sâu kĩnh vực Mặt khác, phận kế tốn phải cung cấp đầy đủ, xác kịp thời số liệu để phân tích Các số liệu sử dụng để phân tích phải kiểm tra, đánh giá số liệu phải Giám đốc duyệt Có cơng tác phân tích kết kinh doanh ngày hoàn thiện Cơng ty phải đưa cơng tác phân tích kết kinh doanh nhiệm vụ bắt buộc phải thực theo định kỳ Ngồi ra, cơng ty cần có thống quy định cụ thể lập biểu phân tích hoạt động kinh tế nói chung hoạt động phân tích kết kinh doanh nói riêng Tạo điều kiện để thực ý kiến đề xuất cách nhanh 3.3 Các kiến nghị Để giải pháp, đề xuất thành công thực tế, đòi hỏi điều hành Ban lãnh đạo, nỗ lực đồn kết trí tập thể nhân viên Cơng ty Do đó, dựa tình hình cụ thể cơng ty, em xin kiến nghị số vấn đề sau: + Ban lãnh đạo Cơng ty nên dự đốn trước tình hình giá thị trường nhằm có biện pháp đối phó kịp thời với biến động giá trng tương lai gần + Cần trọng kiểm soát lại chi phí giá vốn hàng bán doanh nghiệp, tiếp tục phát huy khả sử dụng chi phí quản lý bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp hợp lý, tiết kiệm, góp phần làm tăng lợi nhuận cho cơng ty + Cơng ty thường xun có sách đào tạo nâng cao nghiệp vụ nhân viên cơng ty theo hình thức đào tạo phạm vi trách nhiệm nhiệm vụ nhân viên Đồng thời phải dứt khoát giảm số lượng nhân viên làm việc khơng đạt hiệu làm việc khơng có trách nhiệm, ảnh hưởng đến trình hoạt động kinh 46 doanh cơng ty nhằm hồn thiện cấu tổ chức để nâng cao tay nghề tạo ý thức kỷ luật lao động cho nhân viên + Chủ động tìm kím khai thác triệt để nguồn nguyên liệu thị trường đầu cho sản phẩm + Tham gia vào triển lãm, hội chợ, đầu tư tài trợ thi mang tính quốc qua, chương trình nhân đạo dịp quảng cáo, tiếp thị công ty + Cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp nhu cầu xu hướng tiêu dùng 47 KẾT LUẬN Thông qua việc nghiên cứu lý luận học tập giảng đường đại học thực tế công tác phân tích kinh tế nói chung phân tích kết kinh doanh nói riêng, em nhận thấy lý luận thực tiễn có mối liên hệ mật thiết với Càng ngày, doanh nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng việc phân tích kết kinh doanh doanh nghiệp Thông qua chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận, doanh nghiệp hiểu rõ tình tình kinh doanh mình, xu hướng biến động nhân tố ảnh hưởng tốt xấu đến để từ có cách nhìn nhận, đánh giá khách quan đắn phương hướng phát triển tương lai, khắc phục hạn chế, phát huy thêm điểm mạnh góp phần làm cho doanh nghiệp ngày phát triển bền vững Trong thời gian thực tập Công ty TNHH sàn tre Việt Linh, em cố gắng sâu tìm hiểu tình hình thực tế hồn thành khóa luận tốt nghiệp “Phân tích kết kinh doanh Cơng ty TNHH sàn tre Việt Linh” Trong khóa luân, em phân tích yếu tố doanh thu, lợi nhuận công ty hoạt động kinh doanh Qua số liệu phân tích thực tế tìm hiều cơng ty, em đưa số kiến nghị nhằm nâng cao kết qua kinh doanh công ty Do thời gian thực tập không nhiều, kiến thức khả hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy đề khóa luận em hồn chỉnh Em xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu, thầy giáo, cô giáo trường Đại Học Thương Mại giảng dạy cung cấp cho em kiến thức vơ bổ ích để em vận dụng vào thực tế Em xin chân thành cám ơn hướng dẫn, chỉ bảo tận tình thầy giáo với giúp đỡ thành viên phòng Tài - Kế tốn Cơng ty TNHH Sàn Tre Việt Linh tạo điều kiện cho em hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại PGS.TS Trần Thế Dũng, Bộ giáo dục đào tạo - Trường Đại học Thương Mại Giáo trình phân tích hoạt ðộng kinh doanh , TS Phan Ðức Dũng, NXB Thống Kê – Trýờng Ðại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (2009), TS Nguyễn Ðình Kiệm – Bợ giáo dục và ðào tạo – Trýờng Học Viện Tài Chính Giáo trình Thống kê kinh tế, Phan Cơng Nghĩa, NXB Giáo Dục Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh năm 2014-2017 Các tài liệu thu thập từ mạng internet: http://dinhmoc.vn/ Các tài liệu tham khảo từ mạng internet http://www.gso.gov.vn/ Chuẩn mực hệ thống kế toán Việt Nam Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo TT 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 Luận văn khóa trước - thư viện trường Đại học Thương mại PHỤ LỤC Phụ lục 01: Phiếu điều tra trắc nghiệm Phụ lục 02: Bảng kết kinh doanh năm 2016 Phụ lục 03: bảng kết kinh doanh năm 2017 Phụ lục 04: Tài kiệu tham khảo TỔNG HỢP CÂU HỎI PHÒNG VẤN VÀ CÂU TRẢ LỜI Phỏng vấn bao gồm câu hỏi liên quan thực tiễn tới công ty sâu vấn đề doanh thu cơng ty: • Phỏng vấn giám đốc cơng ty: • NPV: Anh cho biết tình hình phát triển doanh thu cơng ty khơng? • GĐ: Doanh thu 2017 tăng mạnh so với năm trước, hài lòng việc này,tơi mong muốn doanh thu cơng ty tăng mạnh năm • NPV: Vậy Anh có kế hoạch để làm tăng doanh thu năm khơng? • GĐ: Chắc chắn cố gắng quảng bá để thúc đẩy doanh thu công ty tốt Tìm nhiều khách hàng mới, mối bn nhiều lên đồng thời tạo mối quan hệ tốt với khách hàng cũ doanh thu ổn định phát triển an tồn • Phỏng vấn phòng kế tốn: • NPV: theo em biết cơng ty chưa có phòng phân tích riêng, phòng kế tốn phải làm việc lúc chị có gặp khó khăn khơng? • KTT: Tới chưa có q nhiều khó khăn Nhưng em thấy, cuối năm cơng ty nhiều việc mà lúc phải phân tích tổng hợp lại doanh thu chi phí, nên đơi việc phân tích khơng xác, chưa hiệu PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DOANH THU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VẠN LONG Họ tên:………………………………… Câu 1: Anh (chị) đánh tình hình kinh doanh Công ty vài năm gần đây? A:Tốt B:Bình thường C:Khơng tốt Câu 2:Theo anh (chị) tình hình thực kế hoạch kinh doanh Cơng ty nào? A:Tốt B:Bình thường C:Khơng tốt Câu 3:Theo anh (chị) cơng tác phân tích Cơng ty có thực hiệu khơng? A:Có B: Khơng Câu 4:Anh (chị) cho biết lợi nhuận Công ty hình thành chủ yếu từ nguồn nào? A:Lợi nhuận từ hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ B:Lợi nhuận từ hoạt động tài C:Lợi nhuận từ hoạt động khác Câu 5:Theo anh (chị) nhân tố khách quan ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh Cơng ty? A:Chính sách Đảng Nhà nước B:Ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế C:Ảnh hưởng cạnh tranh Câu 6: Theo anh (chị) nhân tố chủ quan ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh công ty? A:Nhân tố người B:Nguồn lực tài C:Uy tín thương hiệu Cơng ty Câu 7: Theo anh (chị) khó khăn mà Cơng ty gặp phải gì? A:Thiếu vốn B:Thị trường cạnh tranh gay gắt C:Chính sách kinh tế Nhà nước Câu 8: Theo anh (chị) giải pháp giúp nâng cao kết kinh doanh Cơng ty? A:Tiết kiệm chi phí B:Nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ C:Mở rộng thị trường Câu 9: Theo anh (chị) để tiết kiệm chi phí Cơng ty nên áp dụng biện pháp nào? A:Xây dựng kế hoạch chi phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu B:Nâng cao hiệu sử dụng vốn C:Cắt giảm chi phí khâu mua Câu 10:Anh (chị) cho biết công tác nghiên cứu thị trường Cơng ty có hiệu khơng? A:Có B: Khơng ... chức Công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh Bảng Kết HĐKD Công ty TNHH Sàn Tre 17 19 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Việt Linh Bảng tổng hợp kết điều tra Bảng phân tích doanh thu Công ty TNHH Sàn 24 29 Bảng 2.4 Tre Việt. .. Chương II THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SÀN TRE VIỆT LINH .15 2.1 Tổng quan công ty ảnh hưởng nhân tố môi trường công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh .15... THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH SÀN TRE VIỆT LINH 2.1 Tổng quan công ty ảnh hưởng nhân tố môi trường công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh 2.1.1 Tổng quan cơng ty 2.1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh, Phân tích kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh, kế hoạch, kỹ thuật, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài nghiên cứu., 4:Phương pháp thu thập và xử lý số liệu., CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP, 1 Cơ sở lý luận chung về kết quả hoạt động kinh doanh và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp., 2 Nội dung phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp., 2 Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh tại công ty ., CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ẢNH KỸ THUẬT SỐ TÀI DŨNG, 2 Một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tạo Công ty, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn