Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần ITC Việt Nam

56 18 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 20:52

... tăng(giảm) vốn kinh doanh 15 1.2.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh 16 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN I.T.C VIỆT NAM 18... đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần I.T.C Việt Nam 18 2.1.1 Tổng quan Công ty Cổ phần I.T.C Việt Nam 18 2.1.2 Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công. .. chương: Chương I: Cơ sở lý luận vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Chương II: Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần ITC Việt Nam Chương III: Các kết luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần ITC Việt Nam, Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần ITC Việt Nam, - Về góc độ thực tiễn:, Các chỉ tiêu kết quả có thể là doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu về vốn có thể là chỉ tiêu tổng vốn kinh doanh, vốn lưu động, vốn cố định, hoặc vốn chủ sở hữu….., - Nguồn số liệu phân tích: Dựa trên BCTC, BC kết quả kinh doanh, và BCĐKT , khoản mục “ tài sản cố định” và “ tài sản lưu động “ năm 2015 và 2065 của công ty cổ phần ITC Việt Nam., a,Ngành nghề kinh doanh:, Qua bảng số liệu vừa phân tích, ta thấy được công ty có nhiều biến động trong năm 2016 so với 2015., Qua những nhận xét sơ bộ về tình hình hoạt động của công ty năm 2016 so với năm 2015 ta một phần thấy được doanh nghiệp có vài bước tiến mới trong doanh thu tuy nhiên còn tồn đọng liên quan đến quản lý chi phí của doanh nghiệp. Doanh nghiệp , 2 Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần ITC Việt Nam, a, Phân tích cơ cấu và sự biến động tăng (giảm) của tổng vốn kinh doanh., a. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, c, Đối với nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn