Phân tích kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Ảnh kỹ thật số Tài Dũng

79 4 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 20:52

... hình ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kết kinh doanh Công ty TNHH Ảnh kỹ thuật số Tài Dũng 2.1.1 Tổng quan Công ty TNHH Ảnh kỹ thuật số Tài Dũng  Giới thiệu chung Công ty  Tên công ty -Tên công. .. KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số lý luận kết kinh doanh phân tích kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm kết kinh doanh a Khái niệm kết quả kinh doanh. .. BẢN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số lý luận kết kinh doanh phân tích kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm kết kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Ảnh kỹ thật số Tài Dũng, Phân tích kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Ảnh kỹ thật số Tài Dũng, Phương pháp nghiên cứu, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP, a. Khái niệm kết quả kinh doanh, c. Phương pháp phân tích, Hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và tình hình doanh thu của doanh nghiệp nói riêng chịu tác động bởi rất nhiều các nhân tố trong đó có những nhân tố mang tính chủ quan, có những nhân tố mang tính khách quan; hay có những nhân tố có thể lượng hoá đư, Tổ chức bộ máy kế toán, Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty., Công ty TNHH Ảnh kỹ thuật số Tài Dũng thuộc loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ nên các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với loại hình này đều được Công ty nắm bắt kịp thời và áp dụng trong sản xuất kinh doanh để kinh doanh đạt hiệu quả tốt nhất. Nhờ nhữn, Bộ máy kế toán trong công ty được tổ chức theo mô hình tập trung, việc phân công công việc thực hiện rõ ràng, cụ thể, hợp lý ở bộ máy kế toán nói chung cũng như phân tích kinh tế trong Công ty giúp cho công tác kế toán và phân tích hoạt động có hiệu quả c, Bảng 2.2: Bảng tổng hợp kết quả phiếu điều tra trắc nghiệm, Bảng 2.13: Phân tích các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của lợi nhuận, CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ẢNH KỸ THUẬT SỐ TÀI DŨNG, Năng suất và hiệu quả lao động trong Công ty: Công ty chưa có bộ phận phân tích kinh tế riêng, việc phân tích do bộ phận kế toán đảm nhiệm nên Công ty không thể phân tích hết được các chỉ tiêu nhằm báo cáo cụ thể với giám đốc Công ty. Nhân viên trong Công, Nội dung giải pháp, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn