Kế toán bán mặt hàng thép tại công ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng Thăng Long

44 12 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 20:42

... trạng kế toán bán hàng thép Công ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng Thăng Long 2.2.1 Thực trạng kế tốn bán hàng thép Cơng ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng Thăng Long 2.2.1.1 Đặc điểm bán hàng Công ty Công ty. .. TÁC KẾ TỐN BÁN MẶT HÀNG THÉP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG THĂNG LONG 31 3.1 Các kết luận phát qua kế tốn bán mặt hàng thép Cơng ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng Thăng Long ... tới kế tốn bán hàng Cơng ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng Thăng Long 20 2.1.3 Tổng quan đơn vị thực tập 22 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng thép Công ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng Thăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán mặt hàng thép tại công ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng Thăng Long, Kế toán bán mặt hàng thép tại công ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng Thăng Long, Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP, Theo VAS 02 “ Hàng tồn kho” : Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được., Từ khoản mục 37-khoản mục 40 trong VAS 21 “Trình bày báo cáo tài chính” thể hiện:, Có TK 157 : Trị giá thực tế hàng gửi bán, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG MẶT HÀNG THÉP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG THĂNG LONG, Hiện nay Công ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng Thăng Long áp dụng hai phương thức bán hàng chủ yếu là bán buôn và bán lẻ. Công ty có quan hệ với nhiều đối tượng khách hàng bán buôn và bán lẻ. Với những khách hàng có giao dịch thường xuyên, có sự tin cậy công , CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN MẶT HÀNG THÉP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG THĂNG LONG, Thứ nhất: Về chứng từ ban đầu: Chứng từ sử dụng được luân chuyển đúng quy định và có sự quy định trách nhiệm rõ ràng nhưng tại phòng kế toán, mọi chứng từ tập hợp về lại chưa có công tác phân loại (theo từng nội dung). Bộ chứng từ cho nghiệp vụ bán hàng p

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn