Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt World

55 27 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 20:34

... trạng kế toán bán hàng mặt hàng vật liệu xây dựng công ty TNHH xây dựng thương mại Việt World 3137 2.2.1 Đặc điểm kế toán bán mặt hàng mặt hàng vật liệu xây dựng công ty TNHH xây dựng thương mại Việt. .. cứu: Kế toán bán mặt hàng vật liệu xây dựng Công ty TNHH xây dựng thương mại Việt World Phạm vi không gian: Tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Việt World Phạm vi nội dung: Kế toán bán hàng. .. chung kế tốn bán hàng Cơng ty TNHH xây dựng thương mại Việt World nói riêng, em chọn đề tài: Kế toán bán mặt hàng vật liệu xây dựng công ty TNHH xây dựng thương mại Việt World 1.3 Ý nghĩa việc nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt World, Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt World, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI., 1 Lý luận chung về kế toán bán hàng, - Đối với các khoản tiền hoặc tương đương tiền không được nhận ngay thì doanh thu được xác định bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của các khoản sẽ thu được trong tương lai về giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu theo tỷ lệ lãi suất hiện hàn, * Lập dự phòng phải thu khó đòi:, Căn cứ theo Điều 18, Chương III, Thông tư 39/2014/Tt-BTC ban hành ngày 31/03/2014 quy định, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN MẶT HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT WORLD., 1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến công tác kế toán bán hàng tại công ty., 2 Thực trạng kế toán bán hàng mặt hàng vật liệu xây dựng tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt World., CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT WORLD., 1 Những kết luận và phát hiện qua nghiên cứu công tác kế toán bán hàng tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt World., 3 Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt World.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn