Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần GAMMA

66 9 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 20:34

... trạng kế toán nguyên vật liệu Công ty Cổ phần GAMMA Chương Các kết luận giải pháp hồn thiện kế tốn ngun vật liệu Công ty Cổ phần GAMMA CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU... THIỆN KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GAMMA 48 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán nguyên vật liệu Công ty Cổ phần GAMMA 48 3.1.1 Ưu điểm 48 3.1.2 Hạn chế nguyên. .. ty 33 2.1.3 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty .34 2.2 Thực trạng kế toán nguyên vật liệu Công ty Cổ phần GAMMA 38 2.2.1 Đặc điểm, phân loại, đánh giá nguyên vật liệu công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần GAMMA, Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần GAMMA, Kết cấu khóa luận, CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP., CÔNG TY CỔ PHẦN GAMMA., Sơ đồ 2.3: Sơ đồ kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song., Đối với nguyên vật liệu, công ty sử dụng các loại chứng từ sau:, - Về việc phân loại nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu của công ty đã được phân loại nhưng chưa triệt để. Công ty vẫn chưa xây dựng hệ thống danh điểm vật tư, do đó gây khó khăn trong công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn