Kế toán Nguyên vật liệu tại công ty kết cấu thép và thiết bị nâng hạ Hoàng Anh

73 11 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 20:34

... phần kết cấu thép thiết bị nâng hạ Hoàng Anh 32 2.2.4 Thực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty Cổ phần kết cấu thép thiết bị nâng hạ Hoàng Anh 34 CHƯƠNG : CÁC KẾT LUẬN VÀ... cứu đề tài : Kế toán NVL công ty Cổ phần kết cấu thép thiết bị nâng hạ Hoàng Anh 3.2 Phạm vi nghiên cứu  Về không gian : Tại công ty Cổ phần kết cấu thép thiết bị nâng hạ Hoàng Anh Địa : phòng... 1.2.2 Kế toán nguyên vật liệu theo quy định chế độ kế toán doanh nghiệp hành CHƯƠNG : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ NÂNG HẠ HOÀNG ANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán Nguyên vật liệu tại công ty kết cấu thép và thiết bị nâng hạ Hoàng Anh, Kế toán Nguyên vật liệu tại công ty kết cấu thép và thiết bị nâng hạ Hoàng Anh, Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu, Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp, CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOAN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP, Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản : Là những loại vật liệu và thiết bị được sử dụng cho công việc xây dựng cơ bản. Đối với thiết bị xây dựng cơ bản bao gồm cả thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ, khí cụ và vật kết cấu dùng để lắp đặt vào công trìn, Các chứng từ được thực hiện theo đúng mẫu quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC được áp dụng bắt đầu từ ngày 1/1/2015., Sơ đồ 1.3 : Kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp sổ đối chiếu, CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ NÂNG HẠ HOÀNG ANH, Sơ đồ 2.2 : Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty, CHƯƠNG 3 : CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ NÂNG HẠ HOÀNG ANH, .1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu, .2. Điều kiện thực hiện, Các chế độ, chuẩn mực kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất bản Thống Kê.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn