BÁO CÁO CHỈ SỐ SẴN SÀNG CHO PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT-TT VIỆT NAM NĂM 2014

105 1 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 01:47

Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 BÁO CÁO CHỈ SỐ SẴN SÀNG CHO PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT-TT VIỆT NAM NĂM 2014 VIETNAM ICT INDEX 2014 Thành phố Hạ Long, 08/2014 - 1/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN - QUÁ TRÌNH THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU I CÔNG TÁC CHUẨN BỊ .5 II THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU .5 III ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ SỐ LIỆU THU ĐƯỢC PHẦN - MỘT VÀI SỐ LIỆU VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT TẠI VIỆT NAM NĂM 2014 .7 I TỔNG HỢP CHUNG II CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ: 12 III CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 17 IV CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 24 V CÁC TẬP ĐỒN KINH TẾ, TỔNG CƠNG TY LỚN 29 VI AN TOÀN - AN NINH THÔNG TIN 32 VII ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TỰ DO NGUỒN MỞ 38 PHẦN - KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CỦA VIETNAM ICT INDEX 2014 43 I CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ 44 II CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 50 III CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 65 IV CÁC TẬP ĐỒN KINH TẾ, TỔNG CƠNG TY LỚN 73 PHỤ LỤC 1: HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CỦA VIETNAM ICT INDEX 2014 80 I CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ 80 II CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 87 III CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 97 IV CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY LỚN 98 PHỤ LỤC 2: PHƯƠNG PHÁP TÍNH CÁC CHỈ SỐ 100 - 2/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 PHỤ LỤC 3: CƠ SỞ THỐNG KÊ TỐN CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH 101 I ĐẶT VẤN ĐỀ 101 II THÀNH PHẦN CHÍNH – TRỤC CHÍNH 101 III MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CẦN CHÚ Ý 104 - 3/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 LỜI NÓI ĐẦU Năm 2014 năm thứ Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển ứng dụng CNTT Việt Nam – Vietnam ICT Index thực Hội Tin học Việt Nam Văn phòng Ban đạo quốc gia CNTT (từ năm 2013 trở trước) Bộ Thông tin Truyền thông (năm 2014) Tiếp tục thực chủ trương giữ nguyên hệ thống tiêu thời gian 03 năm để tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng điều tra việc chuẩn bị số liệu so sánh kết xếp hạng năm, hệ thống tiêu năm 2014 giữ nguyên năm 2012, 2013 Tuy nhiên để tránh việc đối tượng điều tra phải cung cấp số liệu nhiều lần, phiếu điều tra năm thiết kế lại để tận dụng số liệu Cục Tin học hóa thu thập từ trước Vì sớm (ngày 14/04/2014 công văn yêu cầu cung cấp số liệu ngân hàng thương mại tập đồn kinh tế, tổng cơng ty lớn phát hành) đến ngày 28/05/2014 công văn yêu cầu cung cấp số liệu bộ, quan ngang (CQNB), quan thuộc phủ (CQTCP) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thành phố) ban hành Mặc dù thời gian dành cho đơn vị chuẩn bị số liệu khơng nội dung số liệu không thay đổi so với năm trước, đơn vị tỏ chậm chễ việc gửi báo cáo Một số đơn vị chí phải đến có đơn đốc, nhắc nhở từ phía Vụ CNTT Văn phòng Hội THVN khẩn trương hoàn thành việc xây dựng gửi báo cáo Tinh đến đầu tháng 8/2014, thu tương đối đầy đủ số liệu tất nhóm đối tượng năm Báo cáo công bố Hội thảo hợp tác phát triển Quảng Ninh bao gồm kết đánh giá, xếp hạng nhóm đối tượng (khác với số năm trước đây: báo cáo đánh giá, xếp hạng nhóm đối tượng thường công bố vào dịp cuối năm, lâu sau Hội thảo hợp tác phát triển năm kết thúc) - 4/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 PHẦN - QUÁ TRÌNH THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU I CÔNG TÁC CHUẨN BỊ  Tháng 4/2014: Vụ CNTT Hội Tin học Việt Nam họp để góp ý, hồn thiện hệ thống tiêu mẫu phiếu điều tra cho nhóm đối tượng, thống vào hệ thống tiêu ban hành cho Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2013 lập mẫu phiếu điều tra theo mẫu số liệu không trùng lắp với Cục Tin học hóa để gửi đối tượng  Tháng 5/2014: Trao đổi, thống hệ thống tiêu công bố trang thông tin Hội địa www.VAIP.org.vn với việc hướng dẫn đối tượng điều tra chuẩn bị báo cáo qua e-mail  Ngày 17/04/2014, Lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông ký công văn số 1087/BTTTT-CNTT gửi ngân hàng thương mại tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn, ngày 28/05/2014, Lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông ký công văn 1503/BTTTT-CNTT gửi Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu cung cấp số liệu phục vụ cho việc xây dựng báo cáo Vietnam ICT Index 2014 II THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU  Sau thời gian đôn đốc đơn vị nộp phiếu điều tra, có tổng cộng 63/63 tỉnh, thành phố; 24/25 Bộ quan ngang Bộ (100% có báo cáo số liệu); 25 ngân hàng thương mại 23 tập đồn kinh tế, tổng cơng ty lớn gửi số liệu thực trạng phát triển ứng dụng CNTT-TT năm 2014 Các đối tượng nộp báo cáo số liệu tăng năm trước 2012, 2013 Tuy nhiên, nhiều đối tượng nộp báo cáo chậm (đến đầu tháng 8/2014) Tính đến đầu tháng 08/2013 thu nhận số lượng báo cáo sau: - Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Tất 63 tỉnh thành có báo cáo (100%) - Các bộ, quan ngang bộ: 24 bộ, quan ngang nộp báo cáo, tăng so với năm 2013 Một đơn vị không nộp báo cáo là: Đài Tiếng nói Việt nam - Các ngân hàng thương mại: 25 ngân hàng nộp báo cáo, tăng 03 so với năm 2013 - 5/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 - Các tập đồn kinh tế, tổng cơng ty lớn: 23 tập đồn kinh tế, tổng cơng ty lớn nộp báo cáo, tăng 04 so với năm 2013  Tháng 7-8/2014: Đã tiến hành nhập, kiểm tra số liệu báo cáo, thu thập số liệu đối chứng độc lập nhằm kiểm tra tính logic đối chiếu số liệu Sau kiểm tra số liệu thấy có số thay đổi bất thường, Vụ CNTT Hội THVN thông báo cho số đối tượng yêu cầu giải trình, bổ sung số liệu thay đổi Đến số đơn vị yêu cầu hồn tất giải trình số liệu, nhiên số đơn vị khơng có số số liệu không thống kê  Tháng 8/2013: Hồn thành việc tính tốn, xếp hạng tất nhóm đối tượng; viết báo cáo công bố kết Hội thảo hợp tác phát triển lần thứ 18 thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh III ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ SỐ LIỆU THU ĐƯỢC  So với năm trước, chất lượng số liệu năm cải thiện đáng kể, đơn vị làm tốt công tác thu thập tổng hợp số liệu nên hạn chế sai sót số liệu Tuy nhiên dù năm liên tục thực hiện, số đối tượng điều tra lúng túng việc làm báo cáo công tác thống kê, thu thập số liệu lâu khơng coi trọng mức Vẫn tồn thay đổi bất thường số liệu so với năm trước (2012, 2013) Sự thiếu ổn định, thiếu hiểu biết (do không tập huấn) nhân chuẩn bị, tổng hợp số liệu đối tượng điều tra thay đổi nhân phụ trách ICT Index địa phương nguyên nhân gây nên biến động bất thường  Các bất thường sai sót số liệu chủ yếu do: Hiểu sai phạm vi điều tra Phiếu điều tra có phần giải thích rõ phạm vi lấy số liệu; khơng có gắn kết logic với số liệu năm trước, với số liệu liên quan Còn nhiều trường hợp số liệu tăng giảm đột biến mà sở khơng logic so sánh với số liệu khác năm - 6/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 PHẦN - MỘT VÀI SỐ LIỆU VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT TẠI VIỆT NAM NĂM 2014 Trên sở số liệu thu thập từ phiếu điều tra phục vụ cho đánh giá, xếp hạng ICT Index, rút vài số liệu đáng quan tâm thực trạng phát triển ứng dụng CNTT nhóm đối tượng điều tra Thơng qua số này, có nhìn tương đối xác thực trạng phát triển ứng dụng CNTT nhóm đối tượng nói riêng, nước Việt Nam nói chung Sau vài số liệu số biểu đồ thực trạng phát triển ứng dụng CNTT năm 2014 bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ngân hàng thương mại tập đồn kinh tế, tổng cơng ty lớn I TỔNG HỢP CHUNG Mục tổng hợp vài số liệu chung tất đối tượng điều tra Vietnam ICT Index 2014 • Tỷ lệ máy tính/CBNV: Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bộ, CQNB 0.26 0.69 0.69 0.79 0.86 0.85 0.88 0.92 0.95 Tỉnh, TP 0.17 0.33 0.46 0.30 0.31 0.38 0.58 0.60 0.65 NHTM 0.66 0.68 0.75 0.84 0.92 1.01 0.99 1.04 1.10 TĐKTTCTy 0.09 0.09 0.04 0.10 0.16 0.24 0.30 0.18 0.38 Dưới biểu đồ Tỷ lệ máy tính/CBNV năm gần nhất: - 7/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 • Tỷ lệ máy tính kết nối Internet: Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bộ, CQNB 58.8% 55.2% 80.0% 87.3% 88.5% 89.0% 93.6% 94.1% Tỉnh, TP 71.2% 73.5% 79.6% 88.8% 89.4% 96.0% NHTM 36.5% 69.5% 66.2% 71.1% 49.6% 73.4% 76.7% 73.5% TĐKTTCTy 60.2% 78.8% 69.0% 89.9% 53.9% 60.5% 88.3% 90.1% Dưới biểu đồ Tỷ lệ máy tính kết nối Internet năm gần : - 8/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 • Tỷ lệ cán chuyên trách CNTT: Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bộ, CQNB 1.2% 3.6% 3.0% 3.3% 3.7% 3.7% 3.6% Tỉnh, TP 0.8% 0.7% 0.6% 0.8% 0.8% NHTM 2.3% 3.3% 3.1% 3.1% 3.1% 3.8% 3.1% TĐKTTCTy 0.3% 0.3% 0.1% 0.3% 0.3% 0.5% 0.2% Dưới biểu đồ Tỷ lệ cán chuyên trách CNTT năm gần nhất: • Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức nhân viên biết sử dụng máy tính cơng việc: Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bộ, CQNB 31.2% 89.5% 87.5% 91.6% 90.1% 90.2% 88.1% - 9/105 - Tỉnh, TP 72.2% 75.5% 58.0% 76.4% 74.3% 81.1% NHTM 71.1% 83.7% 83.5% 90.7% 91.2% 93.8% 88.7% TĐKTTCTy 9.6% 20.4% 14.6% 32.8% 38.2% 48.5% 31.6% Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 2013 2014 90.9% 92.5% 85.3% 85.2% 100.0% 94.0% 30.0% 54.7% Sau biểu đồ Tỷ lệ CBCC, VC, NV biết sử dụng máy tính cơng việc năm gần nhất: • Tỷ lệ CBCC sử dụng thư điện tử công việc: Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bộ, CQNB 73.1% 72.1% 67.7% 72.1% 67.3% 72.9% 70.5% Tỉnh, TP 38.0% 37.0% 47.0% 43.2% 34.5% 49.7% 48.8% thành phố 62.4% 56.3% 55.3% 43.2% 56.8% 79.8% 91.0% Các tỉnh 36.7% 35.3% 46.4% 52.6% 32.3% 47.1% 44.7% Dưới biểu đồ Tỷ lệ cán công chức, viên chức sử dụng thư điện tử công việc quan nhà nước trung ương địa phương năm gần nhất: - 10/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 • CB-STTTT-SD: Tỷ lệ CBCC Sở TTTT sử dụng thành thạo PMNM ∑ CBCCVC tỉnh tập huấn PMNM • CB-TINH-TH = -∑ CBCCVC CQNN tỉnh C Ứng dụng CNTT: tiêu Tỷ lệ CBCCVC cấp hòm thư điện tử thức tỉnh, thành phố sử dụng thư điện tử công việc: Công thức: TL-EMAIL-CT + TL-SD-EMAIL đó: ∑ CBCCVC cấp hòm thư ĐT thức tỉnh TL-EMAIL-CT = ∑ CBCCVC CQNN tỉnh, TP ∑ CBCCVC sử dụng thư điện tử công việc TL-SD-EMAIL = ∑ CBCCVC CQNN tỉnh, TP Tin học hóa thủ tục hành Cơng thức: THH-SBN + THH-QH + THH-PX đó: • Tỷ lệ tin học hóa TTHC sở, ban, ngành (THH-SBN): THH-SBN = * SBN-HTMT + SBN-MPMT ∑ TTHC thực hoàn toàn MT SBN + SBN-HTMT = -∑ Thủ tục hành sở, ban, ngành ∑ TTHC thực phần MT SBN + SBN-MPMT = ∑ Thủ tục hành sở, ban, ngành • Tỷ lệ tin học hóa TTHC quận, huyện (THH-QH): - 91/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 THH-QH = * QH-HTMT + QH-MPMT ∑ TTHC thực hoàn toàn MT QH + QH-HTMT = ∑ Thủ tục hành quận, huyện ∑ TTHC thực phần MT QH + QH-MPMT = ∑ thủ tục hành quận, huyện • Tỷ lệ tin học hóa TTHC phường, xã (THH-PX): THH-PX = * PX-HTMT + PX-MPMT ∑ TTHC thực hoàn toàn MT PX + PX-HTMT = -∑ thủ tục hành phường, xã ∑ TTHC thực phần MT PX + PX-MPMT = -∑ thủ tục hành phường, xã Triển khai ứng dụng Công thức: TK-UBND + TK-SBN + TK-QH đó: • Triển khai UBND tỉnh/TP (TK-UBND): TK-UBND = QLVB+MCĐT+CKS+(NS+TCKT+TSCĐ)/2+KHÁC/5 • Triển khai sở, ban, ngành (TK-SBN): QLVB+MCĐT+CKS+(NS+TCKT+TSCĐ)/2+KHÁC/5 TK-SBN = -∑ Sở, ban, ngành • Triển khai quận, huyện (TK-QH): - 92/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 QLVB+MCĐT+CKS+(NS+TCKT+TSCĐ)/2+KHÁC/5 TK-QH = -∑ Quận, huyện Xây dựng CSDL chuyên ngành: Công thức: (∑ CSDL xây dựng) + (∑ CSDL xây dựng) * 0.5 + (∑ CSDL chuẩn bị) * 0.1 Ứng dụng phần mềm nguồn mở Công thức: UD-CQT + UD-STTTT + TL-CBCC + TK-UDNM + CN-WEB đó: • Ứng dụng quan tỉnh (UD-CQT): TL-OO + TL-TB + TL-FF + TL-UK + TL-MT + TL-MC UD-CQT =  TL-OO: Tỷ lệ máy tính cài OpenOffice CQNN tỉnh  TL-TB: Tỷ lệ máy tính cài ThunderBirrd CQNN tỉnh  TL-FF: Tỷ lệ máy tính cài FireFox CQNN tỉnh  TL-UK: Tỷ lệ máy tính cài Unikey CQNN tỉnh  TL-MT: Tỷ lệ máy trạm cài HĐH nguồn mở CQNN tỉnh  TL-MC: Tỷ lệ máy chủ cài HĐH nguồn mở CQNN tỉnh • Ứng dụng sở TTTT (UD-STTTT): TL-OO + TL-TB + TL-FF + TL-UK + TL-MT + TL-MC UD-STTTT = -6  TL-OO: Tỷ lệ máy tính cài OpenOffice Sở TTTT  TL-TB: Tỷ lệ máy tính cài ThunderBirrd Sở TTTT  TL-FF: Tỷ lệ máy tính cài FireFox Sở TTTT  TL-UK: Tỷ lệ máy tính cài Unikey Sở TTTT  TL-MT: Tỷ lệ máy trạm cài HĐH nguồn mở Sở TTTT  TL-MC: Tỷ lệ máy chủ cài HĐH nguồn mở Sở TTTT - 93/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 • Tỷ lệ CBCCVC tồn tỉnh sử dụng PMNM (TL-CBCC): ∑ CBCC CQNN tỉnh sử dụng PMNM TL-CBCC = -∑ CBCC CQNN tỉnh • Tỷ lệ cán bộ, công chức Sở TTTT sử dụng PMNM: TL-STTTT • Xây dựng, triển khai ứng dụng PMNM CQNN tỉnh: ∑ ƯD PMNM xây dựng, triển khai TK-UDNM = ∑ Sở, ngành + ∑ Quận, huyện +∑ Phường, xã • Cơng nghệ xây dựng Website/Cổng TTĐT tỉnh:  CN-WEB = 1, Website/Cổng TTĐT xây dựng PMNM  CN-WEB = 0, Website/Cổng TTĐT xây dựng PMNĐ Sử dụng văn điện tử Công thức: SDVBĐT-SBN + SDVBĐT-QH Trong đó: ∑ Sở, Ban, Ngành sử dụng VBĐT hoạt động SDVBĐT-SBN = ∑ Sở, Ban, Ngành ∑ Quận, huyện sử dụng VBĐT hoạt động SDVBĐT-QH = -∑ Quận, huyện Website/Cổng thông tin điện tử tỉnh/thành phố: Công thức: MTCH + 0.2*MTKH+ HTCH + 0.2*HTKH +TSCN + TLWEB-ĐVTT đó: • MTCH: Tổng số mục tin có (được liệt kê phiếu điều tra) • MTKH: Tổng số mục tin khác (nếu có) - 94/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 HTCH: Tổng số chức hỗ trợ có (được liệt kê phiếu điều tra) • • HTKH: Tổng số chức hỗ trợ khác (nếu có) • TSCN: tần suất cập nhật website, tính theo cơng thức + Cập nhật hàng ngày: TSCN = + Cập nhật hàng tuần: TSCN = + Cập nhật hàng tháng: TSCN = + Cập nhật không thường xuyên: TSCN = ∑ Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện có Website • TL-WEB-ĐVTT = ∑ Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện Triển khai dịch vụ công trực tuyến Công thức: TL-DVTT + MUC-DVTT + DVUT-MUC3 đó: ∑ DVC trực tuyến • TL-DVTT = -∑ Dịch vụ công DV1 + 2*DV + 4*DV3 + 8*DV4 • MUC-DVTT = ∑ Dịch vụ công với:  DV1: Tổng số dịch vụ trực tuyến mức độ  DV2: Tổng số dịch vụ trực tuyến mức độ  DV3: Tổng số dịch vụ trực tuyến mức độ  DV4: Tổng số dịch vụ trực tuyến mức độ • DVUT-MUC3 = ∑ Dịch vụ trực tuyến ưu tiên đạt mức từ trở lên Tỷ lệ doanh nghiệp có website: - 95/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 ∑ DN có website Cơng thức: ∑ DN D Sản xuất, kinh doanh CNTT: tiêu 1) Tỷ lệ đơn vị sản xuất, kinh doanh CNTT/10.000 dân ∑ Đơn vị SX-KD CNTT Công thức: x 10.000 ∑ Dân số 2) Tỷ lệ người làm việc đơn vị sản xuất- kinh doanh CNTT/10.000 dân ∑ Lao động đơn vị SX-KD CNTT Công thức: x 10.000 ∑ Dân số 3) Tỷ lệ doanh thu/CBNV DN CNTT ∑ Doanh thu năm 2011 đơn vị SX-KD CNTT Công thức: -∑ CBNV đơn vị SX-KD CNTT E Mơi trường tổ chức sách: tiêu 1) Tổ chức - Chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT Công thức: BCD + CH-BCD + LD-CNTT Trong đó: + BCD = có Ban đạo CNTT tỉnh + BCD = chưa có Ban đạo CNTT tỉnh + CH-BCD = số họp năm BCD = + CH-BCD = 0.5 số họp năm BCD = + CH-BCD = số họp năm BCD >1 + LD-CNTT = có Lãnh đạo tỉnh phụ trách CNTT + LD-CNTT = khơng có Lãnh đạo tỉnh phụ trách CNTT 2) Cơ chế - Chính sách phát triển ứng dụng CNTT - 96/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 Công thức: Tổng điểm tất chế, chinh sách liệt kê danh sách Trong đó: Mỗi chế, sách điểm có 3) Sự quan tâm lãnh đạo tỉnh phát triển ứng dụng CNTT: Công thức: + điểm lãnh đạo quan tâm + điểm quan tâm lãnh đạo mức + điểm quan tâm lãnh đạo mức trung bình + điểm lãnh đạo không quan tâm quan tâm Tổng cộng: 38 tiêu III CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI A Hạ tầng kỹ thuật CNTT: tiêu 1) Tỷ lệ máy tính/CBNV 2) Tỷ lệ băng thơng Internet/CBNV 3) Tỷ lệ máy tính có kết nối Internet băng rộng 4) Tỷ lệ máy tính có kết nối mạng diện rộng ngân hàng 5) Tỷ lệ chi nhánh, đơn vị thành viên tham gia mạng diện rộng ngân hàng 6) Tỷ lệ máy ATM/Chi nhánh 7) Tỷ lệ máy toán/Chi nhánh 8) Triển khai giải pháp an ninh thơng tin an tồn liệu 9) Trung tâm liệu Trung tâm dự phòng thảm họa B Hạ tầng nhân lực CNTT: tiêu 1) Tỷ lệ cán chuyên trách CNTT 2) Tỷ lệ cán chuyên trách an tồn thơng tin 3) Tỷ lệ cán chun trách CNTT trình độ từ cao đẳng trở lên 4) Tỷ lệ CBNV biết sử dụng máy tính cơng việc C Ứng dụng CNTT: 10 tiêu 1) Triển khai core banking hội sở - 97/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 2) Tỷ lệ chi nhánh triển khai core banking 3) Triển khai ứng dụng 4) Cung cấp dịch vụ trực tuyến 5) Triển khai toán điện tử 6) Tỷ lệ giao dịch phương tiện điện tử 7) Tỷ lệ giao dịch qua ATM 8) Tỷ lệ thẻ tín dụng/Tài khoản cá nhân mở NH 9) Tần suất trao đổi thơng tin mạng trụ sở với chi nhánh 10) Website ngân hàng Môi trường tổ chức sách: tiêu D 1) Tổ chức đạo triển khai ứng dụng CNTT 2) Cơ chế, sách cho ứng dụng CNTT Tổng cộng: 25 tiêu IV CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY LỚN A Hạ tầng kỹ thuật CNTT: tiêu 1) Tỷ lệ máy tính/CBNV 2) Tỷ lệ máy tính có kết nối Internet băng rộng 3) Tỷ lệ băng thông kết nối Internet (ADSL, leased line v.v.)/CBNV 4) Tỷ lệ đơn vị thành viên tham gia mạng diện rộng DN 5) Triển khai giải pháp an ninh thơng tin an tồn liệu B Hạ tầng nhân lực CNTT: tiêu 1) Tỷ lệ cán chuyên trách CNTT 2) Tỷ lệ cán chun trách an tồn thơng tin 3) Tỷ lệ cán chuyên trách CNTT trình độ từ cao đẳng trở lên 4) Tỷ lệ CBNV biết sử dụng máy tính cơng việc C Ứng dụng CNTT: tiêu 1) Triển khai ứng dụng trụ sở 2) Triển khai ứng dụng đơn vị thành viên - 98/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 3) Tỷ lệ ứng dụng chạy mạng cục 4) Tỷ lệ ứng dụng chạy mạng diện rộng doanh nghiệp 5) Website/Cổng TTĐT DN 6) Sử dụng Internet D Mơi trường tổ chức sách: tiêu 1) Tổ chức, đạo ứng dụng CNTT 2) Cơ chế, sách cho ứng dụng CNTT 3) Sự quan tâm lãnh đạo DN việc ứng dụng CNTT Tổng cộng: 18 tiêu - 99/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 PHỤ LỤC 2: PHƯƠNG PHÁP TÍNH CÁC CHỈ SỐ Việc tính tốn số ICT Index số thành phần thực theo nguyên tắc sau: Chuẩn hóa liệu:  Trong loại tiêu (i) số thành phần j, xác định giá trị lớn ( Timax ), giá trị nhỏ ( Timin ) loại tiêu  Giá trị quy đổi (giá trị chuẩn hóa) tiêu Tn i,j k đối tượng điều tra k xác định theo công thức: Tn j i,k = Ti,k - Timin Timax − Timin Xác định giá trị số thành phần: Giá trị số thành phần Tk j đối tượng điều tra k xác định theo công thức “trung bình cộng” sau: Tk j = m Tnij,k ∑ m i =1 đó: m- tổng số tiêu số thành phần j đối tượng điều tra k Xác định giá trị hệ số tương quan: Trên sở giá trị tiêu Tk j áp dụng thuật tốn phương pháp thống kê xác xuất "Phân tích thành phần – Principal Component Analysis" để tính số hệ số tương quan (trọng số) Pk j đối tượng điều tra k số thành phần j Xác định giá trị số - ICT Index: Chỉ số ICT Index đối tượng điều tra k tính theo cơng thức: n I k = ∑ Tk j * Pk j j =1 đó: Pk j - hệ số tương quan (trọng số) đối tượng điều tra k số thành phần j - 100/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 PHỤ LỤC 3: CƠ SỞ THỐNG KÊ TỐN CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH I ĐẶT VẤN ĐỀ Trong tốn phân tích số liệu, người ta thường phải xem xét đồng thời nhiều đặc trưng quan sát đối tượng Khi đặc trưng biến số, coi đối tượng (còn gọi ln quan sát) điểm không gian m chiều, với m số lượng đặc trưng (biến), tọa độ điểm giá trị m biến ghi nhận đối tượng xét Tập hợp điểm không gian m chiều đây, ứng với n đối tượng tập số liệu, gọi đám mây điểm số liệu khơng gian quan sát Việc phân tích tập số liệu tiến hành thơng qua khảo sát trực giác cấu trúc đám mây điểm tập số liệu Thông thường, trực giác người không hình dung vật thể khơng gian có số chiều lớn Nếu có biến xét đến, đám mây điểm số liệu chứa khơng gian có số chiều tương đối nhỏ, ta xem xét số liệu với cặp biến (hoặc ba biến) để thấy hình ảnh số liệu thể đồ thị phẳng (hoặc đồ thị chiều tương ứng) Tuy nhiên, nghiên cứu số liệu với số lượng lớn biến cách làm trở nên phức tạp khó đem lại hiệu Từ đó, cần có phương pháp rút số gọn số liệu cách tìm khơng gian quan sát khơng gian có số chiều tương đối nhỏ cho hình ảnh đám mây điểm quan sát thu gọn khơng gian phản ánh cấu trúc số liệu, tức hình chiếu đám mây điểm lên khơng gian tìm chứa đựng phần lớn thơng tin số liệu Một đặc trưng cho lượng thơng tin chứa số liệu độ biến động số liệu, xác định qua phương sai (của biến) ma trận hiệp phương sai (của tập biến) Tất nhiên, biến có phương sai không cung cấp cho thông tin đáng kể số liệu, không giúp phân biệt đối tượng với đối tượng khác tập số liệu Ngược lại, biến có phương sai lớn cung cấp nhiều thông tin hơn, giúp dễ phân biệt đối tượng số liệu với Như vậy, tốn rút gọn số liệu việc tìm khơng gian quan sát khơng gian có số chiều định cho độ phân tán số liệu hấp thụ vào không gian lớn II THÀNH PHẦN CHÍNH – TRỤC CHÍNH Trong tốn vừa nêu, trước tiên ta xét không gian chiều Ký hiệu = X (= xij ), i 1, , = n; j 1, , m , ma trận số liệu, với cột ứng với - 101/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 biến hàng ứng với quan sát Gọi V ma trận hiệp phương sai biến X Khi đó, V = (σ kl ) , với σ kl = xk n = ∑ ( xik − xk ).( xil − xl ), n i =1 n = xik ; k 1, , m; l 1, , m ∑= n i =1 Trong không gian quan sát ¡ m , với véc tơ β = ( β1, β , , β m ) cho trước có độ dài 1, xét không gian chiều Pβ cảm sinh véc tơ đó, = Pβ {t= β ( t β1, t β , , t β m ) : t ∈ ¡ = (−∞, ∞)} Ta quan tâm đến hình chiếu đám mây điểm số liệu lên Pβ Tập số liệu xét bao gồm n quan sát x(i ) (= = xi1, , xim ), i 1, , n Rõ ràng hình chiếu điểm Pβ véc tơ ti β , với ti = x(i ) ; β , a; b dùng để tích vơ hướng hai véc tơ a b Xét biến yβ nhận giá trị quan sát ti , i = 1, , n Dễ dàng thấy phương sai Var ( yβ ) biến độ biến động đám mây số liệu đường thẳng Pβ hấp thụ Mục tiêu tốn tìm khơng gian ¡ m véc tơ đơn vị β cho phương sai Var ( yβ ) đạt giá trị cực đại, tức lượng thông tin số liệu thể không gian chiều cảm sinh véc tơ lớn Với ký hiệu trên, đặt n n = t = ∑ ti n ∑ x(i= ); β n =i =i x; β , x véc tơ có tọa độ giá trị trung bình biến X Ta thấy ) Var ( yβ= n n =i =i m m n = ∑ n (ti − t )=2 ∑ n ( x(i ) ; β − x ; β )= n ∑ n( =i m m xil − xl ) ∑ ∑= βi β jσ ij ∑ ∑ β k βl ∑ n ( xik − xk ).(= k= l= =i =i =j - 102/105 - x(i ) − x ; β )= β V β T , Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 với β T véc tơ chuyển vị β Như vậy, lời giải toán véc tơ β thỏa mãn β = làm cực đại giá trị β V β T Áp dụng phương pháp nhân tử Lagrange, toán dẫn tới việc tìm cực trị phiếm hàm ( ) Φ ( β1, β , , β = −1 m ) β V β − λ β = T m m m =i =j =i ∑ ∑ βi β jσ ij − λ.(∑ βi2 − 1) Phiếm hàm đạt cực trị đạo hàm theo β triệt tiêu: ∂Φ ( β1, β , , β m ) = V β T − λ β T = (V − λ I ) β T = ∂β Đây tốn tìm giá trị riêng véc tơ riêng ma trận hiệp phương sai V Ma trận V ma trận đối xứng xác định dương Giả sử V có hạng s giá trị riêng λ1 ≥ λ2 ≥ ≥ λs > ứng với véc tơ riêng β(1) , β(2) , , β( s ) Rõ ràng β(1) làm cực đại giá trị β V β T , lời giải tốn đặt phía trên, đường thẳng Pβ (1) không gian chiều hấp thụ nhiều thông tin - độ biến động - số liệu Độ biến động hấp thụ khơng gian chiều T T Var = ( yβ(1) ) β= = λ1 (1) V β (1) λ= 1β (1) β (1) λ1 β (1) , β (1) Định nghĩa Đường thẳng P1 = Pβ(1) gọi trục thứ đám mây số liệu, biến yβ(1) gọi thành phần thứ số liệu Tiếp theo, ta xác định trục thành phần thứ hai, thứ ba, Xét khơng gian P1⊥ phần bù trực giao không gian chiều P1 = Pβ(1) đặt tốn tìm phần bù trực giao đường thẳng cho độ phân tán số liệu hấp thụ vào khơng gian chiều thứ hai lớn Điều dẫn đến việc tìm véc tơ β với β = β ; β(1) = , cho phương sai Var ( yβ ) đạt giá trị lớn Cũng phương pháp nhân tử Lagrange, ta lời giải tốn véc tơ riêng thứ hai β (2) ứng với giá trị riêng thứ hai λ ma trận hiệp phương sai V - 103/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 Không gian chiều P2 = Pβ(2) sinh véc tơ β (2) gọi trục thứ hai, với độ phân tán hấp thụ λ Biến yβ(2) gọi thành phần thứ hai số liệu Tiếp tục q trình trên, ta thu s trục s thành phần số liệu Các trục lập thành hệ trục trực giao không gian s chiều khơng gian quan sát, tồn đám mây số liệu chứa không gian (khơng gian tồn khơng gian quan sát s=n) Toàn biến động số liệu thể qua đại lượng λ1 + λ2 + + λs Như vậy, lấy tỷ số λi λ1 + λ2 + + λs , i = 1, , s làm tiêu đánh giá chất lượng việc lập lại cấu trúc số liệu qua trục chính, tỷ lệ thơng tin phục hồi trục Nếu thơng tin số liệu tập trung số trục nghiên cứu số liệu không gian sinh trục thu kết phản ánh chất số liệu Đây ý nghĩa phương pháp phân tích thành phần chính, qua xác định khả rút gọn số liệu phần cốt lõi chứa không gian có số chiều tương đối nhỏ, cho phần thông tin bị bỏ ”không đáng kể” III MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CẦN CHÚ Ý Phương pháp phân tích thành phần dựa việc tìm véc tơ riêng giá trị riêng ma trận hiệp phương sai Ma trận hiệp phương sai lại phụ thuộc vào đơn vị đo biến Việc thay đổi đơn vị đo làm thay đổi phương sai biến, đó, làm thay đổi mức đóng góp biến vào thành phần Chẳng hạn, thay đơn vị đo chiều cao từ mét sang centimét, giá trị biến tăng lên 100 lần, phương sai tăng lên 10 000 lần, làm lệch hẳn vai trò xây dựng thành phần sang biến chiều cao Để tránh ảnh hưởng việc lựa chọn đơn vị đo, người ta thường tiến hành phân tích biến chuẩn hố thơng qua việc quy tâm chia cho độ lệch tiêu chuẩn biến: Z= X − Mean( X ) σ (X ) Các biến chuẩn hóa ln có phương sai trung bình Ma trận hiệp phương sai biến ma trận hệ số tương quan biến ban đầu Đưa ma trận hệ số tương quan vào xử lý thay cho - 104/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 ma trận hiệp phương sai việc tiến hành phân tích biến chuẩn hóa Trong thực hành, biến có đơn vị đo khác nên dùng phương pháp chuẩn hóa, phân tích ma trận hệ số tương quan Còn biến đo đơn vị chung tiến hành phân tích phương pháp khơng chuẩn hố, khai thác trực tiếp ma trận hiệp phương sai Tuy nhiên, trường hợp thứ hai đó, nên cân nhắc ý nghĩa thực tế toán mà lựa chọn phương pháp chuẩn hoá để thu kết hợp lý Thí dụ, số liệu có biến chiều cao đối tượng biến quãng đường đối tượng từ nhà đến cơng sở hai biến có đơn vị đo mét, ta nên dùng phương pháp chuẩn hố để phân tích Như thấy trên, thành phần thứ biến tổng hợp từ biến ban đầu số liệu cho lượng thông tin số liệu chứa đựng biến lớn Cụ thể, thành phần tổ hợp tuyến tính biến ban đầu có khả hấp thụ nhiều độ biến động số liệu, mức độ hấp thụ độ biến động xác định qua hình chiếu đám mây điểm lên trục tương ứng Như vậy, lấy thành phần thứ làm tiêu tổng hợp thay cho việc dùng kết hợp đồng thời nhiều thước đo tất biến số liệu để đánh giá đối tượng tập số liệu Kỹ thuật dùng phổ biến nghiên cứu xã hội học Chẳng hạn, với số liệu thu thập loại thu nhập, loại chi tiêu, tình trạng nhà cửa, sở hữu ruộng đất, vườn tược trang thiết bị nhà hộ gia đình mẫu điều tra, dùng thành phần thứ làm tiêu tổng hợp đánh giá trạng kinh tế hộ gia đình Chỉ tiêu gọi ”chỉ số thịnh vượng” Tương tự, xây dựng tiêu đánh giá sở hạ tầng, mức độ phát triển khoa học công nghệ, mức độ sẵn sàng tiếp nhận đầu tư v.v địa phương - 105/105 - ... triển năm kết thúc) - 4/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 PHẦN - QUÁ TRÌNH THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU I CƠNG TÁC CHUẨN BỊ  Tháng 4 /2014: Vụ CNTT Hội Tin... Tiếng nói Việt nam - Các ngân hàng thương mại: 25 ngân hàng nộp báo cáo, tăng 03 so với năm 2013 - 5/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 - Các tập đồn kinh... liệu khác năm - 6/105 - Bộ Thông tin Truyền thông Hội Tin học Việt Nam VIETNAM ICT INDEX 2014 PHẦN - MỘT VÀI SỐ LIỆU VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT TẠI VIỆT NAM NĂM 2014 Trên sở số
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO CHỈ SỐ SẴN SÀNG CHO PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT-TT VIỆT NAM NĂM 2014, BÁO CÁO CHỈ SỐ SẴN SÀNG CHO PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT-TT VIỆT NAM NĂM 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay