Đề Cương Ôn Vật Lý ( Lưu Hành Nội Bộ _ Đại Học Điện Lực ) share cẩn thận kẻo lộ nha

13 1 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 01:36

Đề Cương Ôn Vật Lý ( Lưu Hành Nội Bộ _ Đại Học Điện Lực ) . Chúc các bạn thi đạt kết quả cao . Tỉ lệ trúng đề 80% nhé. đảm bảo luôn . nguồi để có đề này không bật mí được. ae cùng trường share cẩn thận kẻo lộ nha Câu Vectơ gia tốc tiếp tuyến: A Biểu thị thay đổi hướng chuyển động hướng bề lõm quỹ đạo B Có chiều theo chiều vận tốc độ lớn đạo hàm độ lớn vận tốc C Biểu thị thay đổi độ lớn vận tốc có chiều phụ thuộc vào thay đổi nhanh chậm vectơ vận tốc D Khơng có câu Câu Vectơ gia tốc pháp tuyến: A Biểu thị thay đổi hướng chuyển động hướng bề lõm quỹ đạo B Có chiều theo chiều vận tốc độ lớn đạo hàm độ lớn vận tốc C Biểu thị thay đổi độ lớn vận tốc có chiều phụ thuộc vào thay đổi nhanh chậm vectơ vận tốc D Không có câu Câu Gia tốc chất điểm đặc trưng cho: A Sự nhanh chậm chuyển động C Tính chất chuyển động B Hình dạng quĩ đạo D Sự thay đổi vận tốc Câu Gia tốc chất điểm đặc trưng cho: A Sự thay đổi phương vận tốc C nhanh, chậm chuyển động B thay đổi độ lớn vận tốc D thay đổi tiếp tuyến quĩ đạo   Câu Nếu thời gian khảo sát chuyển động, vectơ vận tốc v gia tốc a chất điểm ln vng góc với chuyển động có tính chất: A thẳng B tròn C tròn D    Câu Trong chuyển động tròn, vectơ vận tốc dài v , vận tốc góc  bán kính R có mối liên hệ nào?    A   Rxv    B v  xR    C R  v x D Tất    Câu Trong chuyển động tròn, vectơ vận tốc dài v , gia tốc góc  gia tốc tiếp tuyến at có mối liên hệ nào?    A at  xR    B R  at x    C   Rxat D Tất Câu Trong chuyển động tròn chất điểm, quan hệ sau đúng?    A v  xR     d 2x  d y  d 2z  B at  xR C a  i  j  k dt dt dt D Tất Câu Trong chuyển động tròn đều, độ lớn vectơ gia tốc tính cơng thức: 2  d 2x   d y   d 2z  A a           dt   dt   dt  C a  B a  an2  at2 v2 R D Tất Câu 10 Trong chuyển động tròn, kí hiệu , ,  gia tốc góc, vận tốc góc góc quay chất điểm Cơng thức sau đúng? t A   0    dt B   0   t t0 C   0t  t D Tất Câu 11 Trong chuyển động tròn biến đổi đều, kí hiệu , ,  gia tốc góc, vận tốc góc góc quay chất điểm Công thức sau đúng? A   02  2 C   0t  B   0   t D Tất Câu 12 Trong câu câu sai? Véctơ gia tốc hướng tâm chuyển động tròn có đặc điểm: A Đặt vào vật chuyển động B Phương tiếp tuyến quỹ đạo C Chiều hướng vào tâm quỹ đạo D Độ lớn a  v2 r Câu 13 Cặp “lực phản lực” định luật III Niutơn: A Tác dụng vào vật B Tác dụng vào hai vật khác C Không cần phải độ lớn D Phải độ lớn không cần phải giá Câu 14 Hệ thức định luật vạn vật hấp dẫn là: A Fhd  G m1m2 r2 B Fhd  m1m2 r2 C Fhd  G m1m2 r D Fhd  m1m2 r Câu 15 thức định luật Húc là: A F  ma B F  G m1 m2 r2 D F  N C F  k l Câu 16 Kết luận sau không lực đàn hồi A Xuất vật bị biến dạng B Luôn lực kéo C Tỉ lệ với độ biến dạng D Luôn ngược hướng với lực làm bị biến dạng Câu 17 Một vật lúc đầu nằm mặt phẳng nhám nằm ngang Sau truyền vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần có: A Lực tác dụng ban đầu B Phản lực C Lực ma sát Câu 18 Công thức lực ma sát trượt :     A Fmst  t N B Fmst  t N C Fmst  t N D Quán tính D Fmst  t N Câu 19 Biểu thức tính độ lớn lực hướng tâm là: A Fht  k l B Fht  mg D Fht  mg C Fht  m r Câu 20 Ở đoạn đường vòng, mặt đường nâng lên bên Việc làm nhằm mục đích: A tăng lực ma sát B giới hạn vận tốc xe C tạo lực hướng tâm nhờ phản lực đường D giảm lực ma sát Câu 21 Đơn vị động lượng là: A N/s B Kg.m/s C N.m D Nm/s Câu 22 Từ đỉnh tháp ném vật theo phương ngang với vận tốc ban đầu v Bỏ qua sức cản không khí Tìm biểu thức tính gia tốc pháp tuyến a n vật quĩ đạo thời điểm t (gia tốc rơi tự gì)? A an  B an  g C an  g 2v0 g t v 2 D an  gv0 g t  v02 2 Câu 23 Từ đỉnh tháp ném vật theo phương ngang với vận tốc ban đầu v Bỏ qua sức cản khơng khí Tìm biểu thức tính gia tốc pháp tuyến a t vật quĩ đạo ỏ thời điểm t (gia tốc rơi tự gì)? A at  B at  gt  v0 g t v 2 C at  g 2t g t v 2 D at  gv0 g t  v02 2 Câu 24 Vectơ động lượng 𝑃⃗ chất điểm định nghĩa công thức sau đây? (𝑣⃗, 𝑎⃗, m tương ứng vận tốc, gia tốc khối lượng chất điểm) A 𝑝 = 𝑚𝑣⃗ B 𝑝⃗ = 𝑚𝑣⃗ C 𝑝⃗ = 𝑚𝑎⃗ D p = mv Câu 25 Động lượng đại lượng: A Đặc trưng cho thay đổi nhanh chậm chuyển động B Đặc trưng cho chuyển động mặt động lực học có giá trị tích khối lượng vectơ vận tốc C Đặc trưng cho chuyển động mặt động lực học có giá trị tích khối lượng độ lớn vận tốc D Đặc trưng cho chuyển động mặt động lực học có giá trị tích khối lượng bình phương độ lớn vận tốc Câu 26 Độ biến thiên động lượng có giá trị bằng: A Tích thời gian với vận tốc B Tích lực tác dụng với khoảng thời gian xét C Tích lực tác dụng với quãng đường xét D Tất sai Câu 27 Đơn vị mômen động lượng là: A kilơgam mét bình phương giây (kgm2/s) B kilôgam mét giây (kgm/s) C niutơn mét (Nm) D kilơgam mét giây bình phương (kgm/s2) Câu 28 Một người đứng sàn quay hình đĩa quay Nếu người chậm từ tâm biên sàn, sàn đĩa quay chậm đi, tượng giải thích bằng: A Định luật bảo tồn B Định luật bảo toàn động lượng C Định luật bảo tồn moment động lượng D Khơng có câu Câu 29 Động lượng khối tâm hệ chất điểm có giá trị bằng: A Tổng động lượng chất điểm B Tổng động lượng chất điểm chia cho khối lượng hệ C Tổng động lượng chất điểm nhân cho khối lượng hệ D Khơng có câu Câu 30 Biểu thức moment quán tính hệ chất điểm trục là:  A  m r với r vectơ vị trí chất điểm thứ i  m r với r vectơ vị trí chất điểm thứ i  m r với r khoảng cách chất điểm thứ i đến trục   m r với r vectơ khoảng cách chất điểm thứ i đến trục i i i B i i i C D i i i i i i Câu 31 Phương trình chuyển động vật rắn lăn không trượt với tác dụng lực F hình vẽ là: A B Mo = Io.β C Cả hai phương trình D Khơng có câu Câu 32 Moment qn tính vật rắn trục đại lượng đặc trưng cho: pháp tuyến an=const Chất điểm sẽ: A Tác dụng lực lên vật rắn chuyển động quay xung quanh trục B Quán tính vật rắn chuyển động quay xung quanh trục C Quán tính vật rắn chuyển động tịnh tiến dọc theo trục D Quán tính vật rắn chuyển động tổng quát vật rắn Câu 33 Moment quán tính cầu đặc khối lượng M bán kính R trục tiếp tuyến với bề mặt cầu bằng: A (2/5).MR2 B (1/2).MR2 C (7/5).MR2 D (5/3).MR2  Câu 34 Gọi mi vi khối lượng vận tốc chất điểm thứ i Vận tốc khối tâm G hệ n chất điểm xác định công thức sau đây? n  A vG    vi i 1 n m i 1 n n  B vG  i   mi v i i 1 n m i 1  C vG  n   vi  D vG  i 1 n  m v i i i 1 n i  Câu 35 Biểu thức sau tính công lực F chuyển động quay vật rắn quanh trục  cố định?  A A   M  d t2   B A   M  .d t1 C A   I  2  1  D Tất Câu 36 Một đĩa cầu đặc, đồng chất, bán kính khác nhau, khối lượng m lăn không trượt đường với vận tốc tịnh tiến v Động E vật lớn hơn? A Edĩa = Eqcầu B Edĩa < Eqcầu C Edĩa > Eqcầu D Chưa khẳng định Câu 37 Một vòng, đĩa cầu đặc, bán kính khác nhau, khối lượng m lăn không trượt đường với vận tốc tịnh tiến v Động E vật lớn hơn? A Evòng = Edĩa = Eqcầu B Evòng < Edĩa < Eqcầu C Evòng > Edĩa > Eqcầu D Evòng > Eqcầu > Edĩa Câu 38 Một toa xe gồm bánh giống nhau, bánh có khối lượng m coi hình trụ đặc Khối lượng toa xe không kể bánh xe M Toa xe chuyển động với vận tốc v Động toàn phần toa xe là: A Ed  M  3mv 2 B Ed  M  2mv 2 C Ed  M  4mv 2 D Ed  M  6mv 2 Câu 39 Hai chất điểm chuyển động đều, vận tốc dài hai đường tròn có bán kính R /R2  Tỷ số gia tốc pháp tuyến chúng an1 /an2 A B C 0,5 D Câu 40 Có hình trụ đặc hình trụ rỗng, cầu đặc cầu rỗng khối lượng m bán kính R thả lăn tự từ độ cao đỉnh dốc Hỏi vật xuống dốc trước? A Hình trụ rỗng B Hình trụ đặc C Quả cầu rỗng D Quả cầu đặc Câu 41 Có hình trụ đặc hình trụ rỗng, cầu đặc cầu rỗng khối lượng m bán kính R Hỏi vật có momen qn tính lớn nhất? A Hình trụ rỗng B Hình trụ đặc C Quả cầu đặc D Quả cầu rỗng Câu 42 Momen quán tính đồng chất có khối lượng m phân bố đều, chiều dài 2l trục qua điểm vng góc với A I  ml2/3 B I  ml2/12 C I  m2l/3 D I  m2l/12 Câu 43 Momen quán tính đồng chất có khối lượng m phân bố đều, chiều dài 2l trục qua đầu vng góc với A I  ml2/12 B I  5ml2/3 C I  4ml2/3 D I  ml2/3 Câu 44 Một vành đĩa đồng chất bán kính R = 0,2m, có khối lượng m = kg phân bố đều, quay quanh trục qua tâm đĩa vng góc với đĩa Xác định momen quán tính vành đĩa A 0,02 kg.m2 B 0,2 kg.m2 C 0,1 kg.m2 D kg.m2 Câu 45 Một vòng kim loại đồng chất, bán kính R, khối lượng m phân bố Momen quán tính trục quay vng góc với mặt phẳng vòng dây qua điểm vòng dây A I = 3/2mR2 B I = mR2 C I = 2mR2 D I = /2 mR2 Câu 46 Hai mảnh đồng chất, tiết diện, có chiều dài L1 = 2L2, quay quanh trục vng góc, qua đầu Tỷ số mômen quán tính I1/I2 A 32 B C D 16 Câu 47 Trên trụ rỗng khối lượng m  1kg người ta cuộn sợi dây không giãn có khối lượng đường kính nhỏ khơng đáng kể Đầu tự cuộn dây gắn giá cố định Để trụ rơi tác dụng trọng lực, lấy g = 10m/s2 Gia tốc trụ là: A 5m/s2 B 10 m/s2 C 2,5m/s2 D 7,5 m/s2 Câu 48 Trên trụ rỗng khối lưọng m  1kg người ta cuộn sợi dây không giãn có khối lượng đường kính nhỏ khơng đáng kể Đầu tự cuộn dây gắn giá cố định Để trụ rơi tác dụng trọng lực, lấy g = 10m/s2 Sức căng dây treo A 5N B 10 N C 2,5N D 7,5N Câu 49 Một trụ khối lượng m1 quay xung quanh trục nằm ngang trùng với trục trụ Trên trụ có quấn sợi dây khơng giãn trọng lượng khơng đáng kể Đầu tự dây có treo vật nặng khối lượng m2 Để vật nặng tự chuyển động Gia tốc vật nặng A a  m2 g 2m2  m1 B a  m2 g 2m2  m1 C a  2m2 g m2  m1 D a  m2 g m2  m1 Câu 50 Va chạm đàn hồi là: A Va chạm có bảo tồn B Va chạm có bảo tồn bảo tồn động lượng C Va chạm có bảo tồn động lượng khơng có bảo tồn D Va chạm có bảo tồn khơng có bảo tồn động lượng Câu 51 Lực : A Lực có cơng thực không phụ thuộc vào dạng đường B Lực có cơng thực khơng phụ thuộc vào điểm đầu điểm cuối C Lực có cơng thực quỹ đạo kín khơng D Khơng có câu Câu 52 Độ biến thiên động có giá trị : A B C D Công lực tác dụng quỹ đạo xét Tích lực tác dụng với khoảng thời gian xét Thế trường lực Xung lượng khoảng thời gian xét Câu 53 Cho vật ban đầu đứng yên trượt có ma sát từ đỉnh dốc mặt phẳng nghiêng đến cuối dốc: A Thế đỉnh dốc biến đổi hoàn toàn thành động cuối dốc B Động cuối dốc lớn đỉnh dốc C Động cuối dốc nhỏ đỉnh dốc D Cơ không thay đổi Câu 54 Công lực thế: A Ln ln khơng lực F thẳng góc với vecto dộ dịch chuyển ds B Dọc theo quỹ đạo kín ln ln khơng C Phụ thuộc vào quỹ đạo điểm đầu điểm cuối D Là đại lượng khơng đổi lực khơng phụ thuộc vào quỹ đạo Câu 55 Nếu động lượng bảo toàn va chạm động năng: A Cũng bảo toàn B Bảo toàn trường lực C Bảo tồn trường hợp khơng có lực D Bảo toàn va chạm đàn hồi   Câu 56 Vật chuyển động đường ngang với vận tốc v , biết lực F không đổi, tạo với phương  ngang góc  hình vẽ Cơng lực F đoạn đường s tính biểu thức sau đây?  F A A  F s cos  B A   F s cos  M C A  F s sin   S FS M’ D A    F ds cos s  Câu 57 Phát biểu sau công lực ma sát trượt chuyển động cong sai? A Ln có giá trị âm B Ln có biểu thức tính Ams    Fms ds s  C Khi lực ma sát khơng đổi Ams = - Fms.s D Khi vật trượt đường ngang Ams = - Fms.s Câu 58 Cơng trọng lực khơng có đặc điểm sau đây? A Phụ thuộc vào độ cao ban đầu vật B Phụ thuộc vào độ cao lúc sau vật C Phụ thuộc vào hình dạng đường D Phụ thuộc vào khối lượng vật Câu 59 Đại lượng đặc trưng cho khả sinh công vật đơn vị thời gian gọi : A Công học B Công phát động C Công cản D Công suất Câu 60 Đơn vị sau đơn vị công suất? A J.s B W C N.m/s D HP Câu 61 Chọn phát biểu Khi vận tốc vật tăng gấp hai A gia tốc vật tăng gấp hai B động lượng vật tăng gấp hai C động vật tăng gấp hai D vật tăng gấp hai Câu 62 Một vật khối lượng m, đặt độ cao z so với mặt đất trọng trường Trái Đất trọng trường vật xác định theo công thức: A Wt  mgz B Wt  mgz C Wt  mg t D Wt  mg Câu 63 Một vật có khối lượng m gắn vào đầu lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu lo xo cố định Khi lò xo bị nén lại đoạn l (l < 0) đàn hồi bằng: A Wt  k l B Wt  k ( l ) 1 C Wt   k ( l ) D Wt   k l 2 Câu 64 Chọn phát biểu Cơ đại lượng A luôn dương B luôn dương khơng C âm dương khơng D khác không Câu 65 Chọn phát biểu Động vật tăng A vận tốc vật giảm B vận tốc vật v = const C lực tác dụng lên vật sinh công dương D lực tác dụng lên vật không sinh công Câu 66 Chọn phát biểu Một vật nằm yên, có A vận tốc B động lượng C động D   Câu 67 Một vật chuyển động với vận tốc v tác dụng lực F không đổi Công suất  lực F là: A P=Fvt B P=Fv C P=Ft D P=Fv2 Câu 68 Khi tên lửa chuyển động vận tốc khối lượng thay đổi Khi khối lượng giảm nửa, vận tốc tăng gấp hai động tên lửa: A khơng đổi B tăng gấp lần C tăng gấp lần D giảm lần Câu 69 Một ống hình trụ rỗng, thành mỏng khối lượng m bán kính R lăn không trượt mặt sàn ngang Tỉ số động tịnh tiến động tồn phần A 65% B 45% C 30% D 50% Câu 70 Một đĩa tròn đồng chất lăn khơng trượt động tịnh tiến chiếm phần trăm động toàn phần đĩa? A 47% B 50% C 67% D 77% Câu 71 Nhiệt độ phòng 300C Kelvin: A 30 K B 300 K C 303 K D 273 K Câu 72 Hằng số khí lý tưởng R tính theo đơn vị (J/mol.K) là: A 8,31 B 0,0848 C 831 D 8,31.103 Câu 73 Trong điều kiện áp suất thông thường, nước đá nóng chảy ở: A 00C B - 273K C 100K D 1000C Câu 74 Nhiệt độ Kelvin tương đương với 0C? A 273 B -273 C 32 D -32 Câu 75 Một bình kín chứa mol khí Nitơ áp suất 105N/m2, nhiệt độ 270C Thể tích bình xấp xỉ bao nhiêu? Cho số R = 8,31 J/molK A 25 lít B 2.5 lít C 2,8 lít D 27,7 lít Câu 76 Một khối khí lý tưởng biến đổi theo q trình đẳng tích Tăng nhiệt độ bình từ 100 0C lên 2000C áp suất tăng lên lần: A B 1,27 C D áp suất không đổi Câu 77 Ở 300K thể tích lượng khí lít Thể tích lượng khí tăng nhiệt độ lên 600K? Biết khối khí biến đổi theo q trình đẳng áp A lít B lít C 12 lít D 18 lít Câu 78 Nén đẳng nhiệt khối khí lý tưởng áp suất 2.10 Pa, thể tích 12 lít xuống lít Tính áp suất khí sau nén? A 8.105 N/m2 A 8.105 bar A 8.105 atm A mmHg Câu 79 Biểu thức nguyên lý Nhiệt động lực học: A U = A + Q B ΔU = A + Q C U = A’ + Q’ D ΔU = A’ + Q’ Câu 80 Bậc tự phân tử khí lý tưởng đơn nguyên tử bằng: A B C D Câu 81 Hệ thức Maye biểu diễn mối liên hệ nhiệt dung mol đẳng áp nhiệt dung mol đẳng tích là: A Cp + Cv = R B Cv – Cp = R C Cp – Cv = R D Cp/Cv = R Câu 82 Công n mol khí lí tưởng nhận q trình nén từ trạng thái (1) đến trạng thái (2) tính theo cơng thức sau đây: A A12 = - p.ΔV B A12    p.dV 1 C A12    p.dV D A12 = p.ΔV Câu 83 Độ biến thiên nội n mol khí lý tưởng đơn nguyên tử biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) là: i A U  nR.T B U  nR.T C U  nR.T D U  nR.T 2 2 Câu 84 Q trình đẳng nhiệt có: A A = B ΔU = C Q = D T = Câu 85 Công thức tính cơng mà khí nhận q trình đẳng nhiệt n mol khí biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2): V A A   p.V B A  nR.T C A  nRT ln( ) D A  p.V V1 Câu 86 Đơn vị nhiệt dung riêng chất là: A J.kg/độ B J/kg.độ C kg/J.độ Câu |B| D J.kg.độ Câu 87 ΔU = Q hệ thức nguyên lí I áp dụng cho A trình đẳng áp B q trình đẳng tích C q trình đẳng nhiệt D q trình đoạn nhiệt Câu 88 Cơng thức sau khơng dùng tính nhiệt lượng q trình biến đổi đẳng tích n mol khí : i A Q = CV.n.ΔT B Q = p.ΔV C Q = ΔU D Q  nR.T Câu 89 Phát biểu đúng: A Hệ nhận công nhiệt nội hệ tăng B Hệ nhận cơng nhiệt nội hệ giảm C Hệ sinh cơng, tỏa nhiệt nội hệ tăng D Hệ sinh cơng, tỏa nhiệt nội hệ khơng đổi Câu 90 Trong chu trình động nhiệt lí tưởng, chất khí thực cơng 2.10 J truyền cho nguồn lạnh nhiệt lượng 6.103 J Hiệu suất động A 33% B 80% C 25% D 65% Câu 91 Phát biểu sau hiệu suất động nhiệt sai T1 : nhiệt độ tuyệt đối nguồn nóng; T2 : nhiệt độ tuyệt đối nguồn lạnh A H ln nhỏ B H thấp C H ≤ (T1-T2)/T1 D H Câu 92 Hiệu suất động nhiệt H nhận nhiệt Q1 từ nguồn nóng truyền nhiệt Q2 cho nguồn lạnh xác định A (Q1-Q2)/Q1 B (T1-T2)/T1 C (T2-T1)/T1 D (Q2-Q1)/Q1 Câu 93 Với T1 : nhiệt độ tuyệt đối nguồn nóng; T2 : nhiệt độ tuyệt đối nguồn lạnh, hiệu suất động nhiệt lý tưởng có dạng A Hmax = (T1+T2)/T2 B Hmax = (T1-T2)/T2 C Hmax = (T1+T2)/T1 D Hmax = (T1-T2)/T1 Câu 94 Để nâng cao hiệu suất động nhiệt, người ta cần A nâng cao nhiệt độ nguồn nóng B hạ thấp nhiệt độ nguồn lạnh C nâng cao nhiệt độ nguồn lạnh giữ nguyên nhiệt độ nguồn nóng D nâng cao nhiệt độ nguồn nóng hạ thấp nhiệt độ nguồn lạnh Câu 95 Trong động nhiệt, nguồn nóng có tác dụng : A Cung cấp nhiệt lượng cho tác nhân C Cung cấp nhiệt lượng trực tiếp cho nguồn lạnh B Duy trì nhiệt độ cho tác nhân D Lấy nhiệt lượng tác nhân Câu 96 Nén đẳng nhiệt khối khí xác định từ 10 lít giảm xuống lít áp suất thay đổi nào? A không đổi B tăng 1/2 lần C giảm lần D tăng lần Câu 97 Tìm phát biểu sai phát biểu Khí lý tưởng chất khí: A thể tích phân tử khí bỏ qua B phân tử tương tác va chạm C bỏ qua khối lượng phân tử khí D gây áp suất nên thành bình chứa Câu 98 Một khối khí lí tưởng định thực q trình biến đổi mà kết nhiệt độ tăng gấp đôi áp suất tăng gấp đôi Gọi V1 thể tích ban đầu khí, thể tích cuối V2 thì: A V2 = 2V1 B V2 = V1/4 C V2 = 4V1 D V2 = V1 Câu 99 Một kmol khí nung nóng đẳng áp từ 17˚C đến 75˚C Cơng mà khí thực có giá trị xấp xỉ: A 720 KJ B 481 KJ C 1200 KJ D 240 KJ Câu 100 Nội khối khí Oxy lý tưởng chứa bình thể tích 10 -3 m3 , áp suất 105 (N/m2) là: A 250 J B 25 J C 150 J D 300 J Câu 101 Một động nhiệt thực cơng 400J nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 1kJ Hiệu suất động nhiệt A nhỏ 25% B 25% C lớn 40% D 40% Câu 102 Một động nhiệt nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 1200J truyền cho nguồn lạnh nhiệt lượng 900J Hiệu suất động A lớn 75% B 75% C nhỏ 25% D 25% Câu 103 Một động nhiệt lí tưởng thực công 5kJ đồng thời truyền cho nguồn lạnh nhiệt lượng 15kJ Hiệu suất động có giá trị A H = 5% B H = 15% C H = 20% D H = 25% ... k ( l ) 1 C Wt   k ( l ) D Wt   k l 2 Câu 64 Chọn phát biểu Cơ đại lượng A luôn dương B luôn dương khơng C âm dương khơng D khác không Câu 65 Chọn phát biểu Động vật tăng A vận tốc vật. .. tốc vật v = const C lực tác dụng lên vật sinh công dương D lực tác dụng lên vật không sinh công Câu 66 Chọn phát biểu Một vật nằm yên, có A vận tốc B động lượng C động D   Câu 67 Một vật chuyển... B H thấp C H ≤ (T1-T 2)/ T1 D H Câu 92 Hiệu suất động nhiệt H nhận nhiệt Q1 từ nguồn nóng truyền nhiệt Q2 cho nguồn lạnh xác định A (Q1-Q 2)/ Q1 B (T1-T 2)/ T1 C (T2-T 1)/ T1 D (Q2-Q 1)/ Q1 Câu 93 Với
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Cương Ôn Vật Lý ( Lưu Hành Nội Bộ _ Đại Học Điện Lực ) share cẩn thận kẻo lộ nha, Đề Cương Ôn Vật Lý ( Lưu Hành Nội Bộ _ Đại Học Điện Lực ) share cẩn thận kẻo lộ nha

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay