CHƯƠNG TRÌNH BÁO CHÍ TÍCH HỢP Chuyên ngành: Báo Phát thanh

369 0 0
  • Loading ...
1/369 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 01:34

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN - Độc lập – Tự – Hạnh phúc - CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CHƯƠNG TRÌNH BÁO CHÍ TÍCH HỢP Chun ngành: Báo Phát DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC MÔN HỌC STT Mã số Môn học BC02801 Lý thuyết truyền thông PT02304 Luật pháp đạo đức báo chí PT02805 Lịch sử báo chí BC02802 Xã hội học báo chí BC02803 Tâm lý học báo chí - truyền thông QQ02806 Quan hệ công chúng PT02807 Truyền thông xã hội mạng xã hội BC02804 Văn hố truyền thơng QT02808 Truyền thơng quốc tế thông tin đối ngoại 10 BC02110 Cơ sở lý luận báo chí 11 PT03801 Ngơn ngữ báo chí 12 BC03802 Lao động nhà báo 13 BC03803 Cơng chúng báo chí 14 BC03804 Tác phẩm báo in 15 PT03805 Tác phẩm báo phát 16 PT03806 Tác phẩm báo truyền hình 17 PT03807 Tác phẩm báo mạng điện tử Chuyên ngành báo phát 18 PT03843 Dẫn chương trình phát 19 PT03844 Phát trực tiếp 20 PT03845 Tác phẩm phát nâng cao 21 PT03846 Tổ chức sản xuất chương trình phát 22 PT03847 Âm nhạc, tiếng động phát 23 PT03848 Kỹ thuật công nghệ truyền thơng số 24 BC03813 Báo chí trị - xã hội 25 PT03814 Báo chí kinh tế an sinh xã hội 26 BC03815 Báo chí khoa học giáo dục 27 PT03816 Báo chí an ninh quốc phòng 28 BC03817 Báo chí văn hóa nghệ thuật 29 PT03818 Báo chí mơi trường biến đổi khí hậu 30 PT03819 Báo chí thể thao giải trí 31 BC03820 Báo chí tôn giáo - dân tộc - nhân quyền 32 BC03840 Thực tế trị - xã hội 33 PT03849 Thực tập nghiệp vụ (năm ba) 34 PT03850 Thực tập tốt nghiệp (năm tư) Tín 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Lý thuyết truyền thơng Mã học phần: BC02801 Số tín chỉ: 03 Khoa/Bộ mơn: Khoa Báo chí ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Lý thuyết truyền thông Thông tin giảng viên Giảng viên 1: - Họ tên: PGS.TS Nguyễn Văn Dững - Chức danh, học hàm, học vị: PGS, TS, GVCC - Các hướng nghiên cứu chính: + Lý luận thực tiễn báo chí truyền thơng, + Xã hội học báo chí - truyền thơng, + Cơng chúng báo chí truyền thơng, + Truyền thơng đa phương tiện, + Báo chí dư luận xã hội + Kinh tế báo chí – truyền thơng - Thời gian địa điểm làm việc: Khoa Báo chí, Học viện Báo chí Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội - Địa liên hệ: Văn phòng Báo chí, Học viện Báo chí Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 0983525839 Email: misavn1993@gmail.com Giảng viên 2: - Họ tên: Đỗ Thị Thu Hằng - Chức danh, học hàm, học vị: PGS,TS.GVCC, Trưởng khoa báo chí - Các hướng nghiên cứu chính: + Lý luận thực tiễn báo chí truyền thơng, + Tâm lý học truyền thơng, + Cơng chúng báo chí truyền thông, + Truyền thông đa phương tiện, + Báo chí truyền thơng chun biệt - Thời gian địa điểm làm việc: Khoa Báo chí, Học viện Báo chí Tuyên truyền - Địa liên hệ: Văn phòng Khoa Báo chí, Học viện Báo chí Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nộ - Điện thoại: 0984405568 Email: dothuh@gmail.com Giảng viên 3: - Họ tên: Lương Thị Phương Diệp - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ - Các hướng nghiên cứu chính: + Lý luận thực tiễn báo chí truyền thơng, + Tác nghiệp báo chí truyền thơng, + Truyền thơng đa phương tiện, + Báo chí truyền thơng chun biệt - Thời gian địa điểm làm việc: Khoa Báo chí, Học viện BC&TT - Địa liên hệ: Khoa Báo chí, Tầng 5, Nhà hành A1, Học viện BC&TT, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 0912420688 Email: luongphuongdiep@gmail.com Giảng viên 4: - Họ tên: Phạm Thị Mai Liên - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ - Các hướng nghiên cứu chính: + Lý luận thực tiễn báo chí truyền thơng, + Tác nghiệp Ảnh báo chí truyền thông, + Truyền thông đa phương tiện, + Truyền thông hình ảnh - Thời gian địa điểm làm việc: Khoa Báo chí, Học viện BC&TT - Địa liên hệ: Khoa Báo chí, Tầng 5, Nhà hành A1, Học viện BC&TT, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 0987511085 Email: phamthimailien.ajc@gmail.com Giảng viên 5: - Họ tên: Trần Minh Tuấn - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ - Các hướng nghiên cứu chính: + Lý luận thực tiễn báo chí truyền thơng, + Chính luận báo chí, + Truyền thông đa phương tiện, - Thời gian địa điểm làm việc: Khoa Báo chí, Học viện BC&TT - Địa liên hệ: Khoa Báo chí, Tầng 5, Nhà hành A1, Học viện BC&TT, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 0982245346 Email: tmtajc@gmail.com Giảng viên 6: - Họ tên: Phạm Hải Chung - Chức danh, học hàm, học vị: TS, GVC - Các hướng nghiên cứu chính: + Lý luận thực tiễn báo chí truyền thơng - PR, + Lý thuyết Truyền thơng + Truyền thông đa phương tiện, - Thời gian địa điểm làm việc: Khoa Quan hệ công chúng quảng cáo, Học viện BC&TT - Địa liên hệ: Khoa QHCC&QC, Tầng 7, Nhà hành A1, Học viện BC&TT, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 0983972783 Email: phamhaichung@gmail.com Thông tin chung học phần - Tên học phần tiếng Anh: Communication Theory - Mã mơn học/học phần: BC02801 - Số tín chỉ: 03 - Học phần tiên quyết: Các học phần thuộc kiến thức đại cương - Thuộc học phần: Bắt buộc:  Tự chọn:  - Các điều kiện tiên quyết: học học phần đại cương - Điều kiện khác: Sinh viên phải có kiến thức đại cương tối thiểu phương tiện truyền thông cá nhân thơng thường; học phòng máy chiếu có mạng internet, hình, loa, micro trợ giảng, bảng, phấn Sinh viên tự trang bị máy tính cá nhân làm tập nhóm hay cá nhân nhà, thư viện đầy đủ tư liệu đọc phục vụ học phần… - Phân bổ tín chỉ: 03 + Giờ lý thuyết: 1,5 (22,5 tiết) + Giờ thực hành: 1,5 (45 tiết) - Khoa/ môn phụ trách học phần: Bộ môn Lý luận báo chí truyền thơng, Khoa Báo chí Mục tiêu học phần Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức bản, có hệ thống lý thuyết truyền thông Sau học xong học phần này, sinh viên hiểu chất xã hội truyền thông, nắm hiểu đặc trưng truyền thông, lý thuyết truyền thơng bản, chu trình truyền thơng, phương tiện truyền thơng thành thiết lập kế hoạch truyền thông, kỹ sử dung cơng cụ đánh giá, giám sát Bên cạnh đó, học phần rèn luyện cho sinh viên thái độ học hỏi làm việc nghiêm túc môi trường giáo dục chuyên nghiệp * Về kiến thức: - Giúp người học nắm, hiểu hệ thống khái niệm học phần; số lý thuyết truyền thông giới thiệu; hiểu, phân tích ứng dụng chu trình truyền thơng bản; phân tích, đánh giá, phản biện mơ hình truyền thơng; thực hành kỹ truyền thông bản, thiết kế thông điệp, nghiên cứu công chúng, lập kế hoạch, giám sát, đánh giá trì kế hoạch truyền thơng, ; - Môn học trang bị kỹ truyền thông bản, truyền thông – vận động xã hội, truyền thông thay đổi hành vi, thông tin-giáo dục-truyền thông, nói riêng giúp sinh viên tạo lập tri thức tảng nâng cao kỹ giao tiếp – truyền thông – vận động xã hội; tăng cường khả hội nhập khu vực quốc tế, khả hòa nhập vào nhóm cơng chúng – xã hội - Sau học xong học phần, sinh viên có kỹ đánh giá phân tích hoạt động truyền thông bao gồm nhiều cấp độ, dạng thức khác nhau, từ truyền thông cá nhân, truyền thông nhóm, truyền thơng đại chúng, giao tiếp mạng xã hội, - Sinh viên trang bị rèn luyện kỹ nhằm tăng cường khả tự nghiên cứu, sáng tạo kỹ làm việc nhóm - Sinh viên trang bị, rèn luyện Kỹ phản biện xã hội thông qua phương tiện truyền thông * Về thái độ: - Người học có thái độ học tập, nghiên cứu, làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, trách nhiệm xã hội cao - Sinh viên rèn luyện khả tự học hỏi khả cộng tác, hợp tác mục đích chung - Sinh viên rèn phẩm chất cần có người hoạt động lĩnh vực báo chí truyền thơng, phẩm chất chuẩn mực đạo đức đạo đức truyền thông chuyên nghiệp; thái độ trung thực, khách quan tính mục đích hoạt động; phẩm chất phát triển bền vững cộng đồng Chuẩn đầu ra: CĐR Nắm được, hiểu được, giải mã hệ thống khái niệm học phần, đặc điểm, vai trò, chất xã hội thiết chế truyền thơng, sử dụng lý thuyết truyền thông áp dụng môi trường truyền thông khác nhau: CĐR Phân tích đánh giá bước chu trình truyền thơng, thực hành phân tích chu trình kế hoạch truyền thông thực CĐR Lập kế hoạch truyền thơng hồn chỉnh Thiếu CĐR4 CĐR Kỹ mềm - Kỹ giao tiếp, làm việc nhóm, làm việc độc lập - Kỹ tự học, tự nghiên cứu - Kỹ tư hệ thống - Kỹ thuyết trình - Kỹ sáng tạo phản biện xã hội CĐR Thái độ, phẩm chất đạo đức - Nghiêm túc học tập, sống lao động thực hành nghề nghiệp - Sẵn sàng đương đầu với khó khăn; kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê sáng tạo - Trung thực, trực; cảm thơng, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè; - Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động, độc lập; - Truyền bá kiến thức học phần Tóm tắt nội dung học phần: Mơn học gồm phần: Lý thuyết thực hành - Phần lý thuyết: chia làm 08 chương Chương 1: Quan niệm chung truyền thông Chương 2: Một số lý thuyết truyền thông Chương 3: Truyền thông cá nhân Chương 4: Truyền thơng nhóm Chương 5: Truyền thơng đại chúng mạng xã hội Chương 6: Truyền thông khủng hoảng Chương 7: Chu trình truyền thơng Chương 8: Lập kế hoạch truyền thông Chương 9: Giám sát, đánh giá trì hoạt động truyền thơng - Phần thực hành: Yêu cầu sinh viên xem, phân tích chiến dịch, kế hoạch truyền thông thực tế thực hành tự lập kế hoạch cho chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi Nội dung chi tiết học phần: STT Nội dung Quan niệm chung Truyền thông 1.1 Khái niệm truyền thông 1.2 Các mơ hình truyền thơng 1.3 Mơi trường truyền thơng 1.4 Khái lược đời phát triển truyền thông Việt Nam giới Một số lý thuyết truyền thông 2.1 Lý thuyết thâm nhập xã hội 2.2 Lý thuyết giảm bớt không chắn 2.3 Lý thuyết xét đoán xã hội 2.4 Lý thuyết học tập xã hội 2.5 Lý thuyết truyền bá 2.6 Lý thuyết hành động lý tính Hình thức, phương pháp giảng dạy Giảng lý thuyết, thảo luận nhóm, nghiên cứu trường hợp Phân bổ thời gian LT TH 10 Yêu cầu sinh viên CĐR Nghiên cứu 1, 5, giáo trình trước đến lớp, Tìm hiểu truyền thơng, vấn đề đặt ra, tham gia thảo luận Phân tích nhận xét kỹ sử dụng kỹ phát đề tài, thu thập xử lý thông tin tác phẩm, sản phẩm báo chí lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, nhân quyền Cá nhân: Sáng tạo tác phẩm báo chí chủ đề dân tộc Cá nhân: Sáng tạo tác phẩm báo chí chủ đề tôn giáo Cá nhân: Sáng tạo tác phẩm báo chí chủ đề nhân quyền Xây dựng kế hoạch sản xuất chuyên đề cho kiện/vấn đề thời liên quan đến vấn đề tôn giáo Xây dựng kế hoạch sản xuất chuyên đề cho kiện/vấn đề thời liên quan đến vấn đề dân tộc Xây dựng kế hoạch sản xuất chuyên đề cho kiện/vấn đề thời liên quan đến vấn đề nhân quyền Nhóm: Sáng tạo sản phẩm chuyên đề chủ đề tơn giáo Nhóm: Sáng tạo sản phẩm chuyên đề chủ đề dân tộc Nhóm: Sáng tạo sản phẩm chuyên đề chủ đề nhân quyền GIÁM ĐỐC TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN Lê Thị Nhã HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUN TRUYỀN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: … /KHTT-KPTTH Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… KẾ HOẠCH Thực tế trị - xã hội dành cho lớp Đại học báo chí Chuyên ngành Báo Phát niên khóa 20… - 20… Thực chương trình đào tạo cử nhân báo chí hệ quy tập trung nhằm nâng cao kiến thức, hoàn thiện kỹ hoạt động nghề nghiệp, Khoa Phát – Truyền hình lập Kế hoạch Thực tế trị - xã hội dành cho sinh viên lớp đại học báo chí chuyên ngành Báo Phát thanh, hệ quy tập trung, khóa …., niên khóa 20… – 20… Mục đích, yêu cầu 1.1 Mục đích Đây lần thực tế trị - xã hội năm thứ hai sinh viên Đợt thực tập nhằm mục đích giúp sinh viên thâm nhập, nắm bắt nghiên cứu thực tiễn mặt như: trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… nhằm bổ sung kiến thức tảng học giúp cho sinh viên vận dụng thực hành kỹ hoạt động nghề nghiệp 1.2 Yêu cầu - Sinh viên nghe báo cáo tình hình thực tiễn trị - xã hội địa bàn sở nơi đến thực tập - Sinh viên học hỏi kinh nghiệm từ anh/chị trước đồng nghiệp khác để thâm nhập thực tế hoạt động nghề nghiệp, rèn luyện đạo đức, tác phong nhà báo; tiếp tục bổ sung kiến thức kỹ phục vụ, đáp ứng mục đích đào tạo Thời gian thực tế Đợt thực tế năm thứ hai diễn tuần Số lượng sinh viên Bao gồm tổng số sinh viên chuyên ngành Báo Phát khóa học Địa điểm thực tế - Sinh viên thực tế Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Kênh phát đài phát – truyền hình cấp tỉnh, thành phố đài truyền cấp huyện nước Chỉ tiêu thực tế Viết thu hoạch cá nhân kiến thức trị - xã hội thu thập, tích lũy thời gian thực tế Bản thu hoạch tối thiểu 15 trang Bản thu hoạch đánh máy giấy A4, kiểu chữ Times Romans, cỡ chữ 14pt; lề trái 3.0cm, lề phải 2.0cm, lề 2.5cm Những sinh viên thực tế đơn vị báo chí khơng viết thu hoạch giống Các thu hoạch chép giống Hội đồng chấm thực tế chấm điểm (không), đồng thời không công nhận kết thực tế yêu cầu thực tế lại (chú ý phần giới thiệu quan báo chí thực tế khơng q trang) - Bài thu hoạch có nhận xét quan nơi thực tế, có chữ ký người hướng dẫn thực tế đóng dấu xác nhận - Có sổ thực tế, ghi đầy đủ đề mục, có nhận xét, ký tên, đóng dấu quan nơi sinh viên đến thực tế - Những sinh viên không đáp ứng yêu cầu đây, tùy theo mức độ hạ kết không đạt yêu cầu thực tập tốt nghiệp Chuẩn đầu CĐR Phân tích, đánh giá tình hình trị-kinh tế-xã hội địa bàn; CĐR Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động quan nơi thực tế: mục tiêu, sứ mạng, nguyên tắc, quy trình hoạt động, văn hoá làm việc quan, v.v CĐR Phân tích, đánh giá cách thức, kỹ thuật xâm nhập thực tế, kỹ thực hành nghiệp vụ (bao gồm vấn, thu thập thông tin, xử lý tình huống, xử lý tin v.v.) CĐR Kỹ mềm - Kỹ giao tiếp, làm việc nhóm, làm việc độc lập - Kỹ tự học, tự nghiên cứu - Kỹ tư hệ thống - Kỹ thuyết trình CĐR Thái độ, phẩm chất đạo đức - Nghiêm túc học tập lao động thực hành nghề - Sẵn sàng đương đầu với khó khăn; kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê sáng tạo - Trung thực, trực; cảm thơng, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè; - Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động, độc lập; - Truyền bá tri thức môn học Phương thức tổ chức thực - Sinh viên tự liên hệ thực tế, giáo viên phụ trách đoàn thực tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ sinh viên suốt trình thực tế - Tồn hoạt động thực tế sinh viên chịu quản lý trực tiếp quan báo chí nơi sinh viên thực tế Sinh viên cần chủ động, sáng tạo thực nghiêm túc kế hoạch thực tế Khoa Phát – Truyền hình quy định quan báo chí nơi sinh viên đến thực tế - Ban Chủ nhiệm Khoa Phát – Truyền hình tổ chức đoàn kiểm tra thực tập quan báo chí nơi có đồn sinh viên đến thực tập để nhận ý kiến đóng góp, phản hồi từ quan báo chí với tư cách đơn vị phối hợp đào tạo với Nhà trường Thời hạn nộp kết thực tế - Sau kết thúc đợt thực tế ngày, sinh viên phải nộp kết thực tế Văn phòng Khoa Phát – Truyền hình - Sinh viên nộp kết thực tế bao gồm loại văn yêu cầu mục 5, cho vào túi Hồ sơ thực tập, ngồi bì ghi rõ họ tên, lớp, nơi thực tập, đầu mục tài liệu nộp… - Nộp hồ sơ cần có ký xác nhận - Sinh viên nộp kết thực tế chậm bị trừ điểm Sinh viên không nộp kết thực tế bị điểm (không) phải thực tế lại./ TM BAN CHỦ NHIỆM KHOA Phó trưởng khoa PGS,TS Đinh Thị Thu Hằng HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUN TRUYỀN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: … /KHTT-KPTTH Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… KẾ HOẠCH Thực tập nghiệp vụ (năm thứ ba) dành cho lớp Đại học báo chí Chuyên ngành Báo Phát niên khóa 20… - 20… Thực chương trình đào tạo cử nhân báo chí hệ quy tập trung nhằm nâng cao kiến thức, hoàn thiện kỹ hoạt động nghề nghiệp, Khoa Phát – Truyền hình lập Kế hoạch thực tập nghiệp vụ (năm thứ ba) dành cho sinh viên lớp đại học báo chí, chuyên ngành Báo Phát thanh, hệ quy tập trung, khóa …., niên khóa 20… – 20… Mục đích, yêu cầu 1.1 Mục đích Đây lần thực tập thứ khóa học - thực tập nghiệp vụ (năm thứ ba) Đợt thực tập nhằm mục đích giúp sinh viên thâm nhập, nắm bắt nghiên cứu thực tiễn mặt như: trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… vận dụng kiến thức học để thực hành kỹ hoạt động nghề nghiệp nhà báo sáng tạo tác phẩm báo phát 1.2 Yêu cầu - Sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội, lĩnh vực mà quan nơi sinh viên đến thực tập quan tâm; - Sinh viên tìm hiểu phương thức quy trình hoạt động quan nơi đến thực tập; - Sinh viên nắm bắt quy trình sáng tạo tác phẩm phát quan nơi đến thực tập; - Sinh viên học hỏi kinh nghiệm từ anh/chị trước đồng nghiệp khác để thâm nhập thực tế hoạt động nghề nghiệp, rèn luyện đạo đức, tác phong nhà báo; tiếp tục bổ sung kiến thức kỹ phục vụ, đáp ứng mục đích đào tạo Thời gian thực tập Đợt thực tập năm thứ ba diễn tháng Số lượng sinh viên Bao gồm tổng số sinh viên chuyên ngành Báo Phát khóa học Địa điểm thực tập Sinh viên thực tập Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Kênh phát đài phát – truyền hình cấp tỉnh, thành phố đài truyền cấp huyện nước Chỉ tiêu thực tập - Sinh viên phải thực 02 tin 01 (hoặc 02 bài) sử dụng sóng phát quan thực tập Nếu đồng tác giả tính ½ tin/bài Các tác phẩm phải thực thời gian thực tập Tác giả sử dụng bút danh phải đăng ký có xác nhận Khoa Phát – Truyền hình trước thực tập - Viết thu hoạch cá nhân kiến thức kỹ nghề nghiệp thu thập, tích lũy thời gian thực tập Bản thu hoạch tối thiểu 15 trang Bản thu hoạch đánh máy giấy A4, kiểu chữ Times Romans, cỡ chữ 14pt; lề trái 3.0cm, lề phải 2.0cm, lề 2.5cm Những sinh viên thực tập đơn vị không viết thu hoạch giống Các thu hoạch chép giống Hội đồng chấm thực tập chấm điểm (không), đồng thời không công nhận kết thực tập yêu cầu thực tập lại (chú ý phần giới thiệu quan thực tập không trang) - Tác phẩm phát sóng thu hoạch đóng chung cuốn, có bìa chính, bìa lót Sau trang bìa lót trang nhận xét quan nơi thực tập, có chữ ký người hướng dẫn thực tập đóng dấu xác nhận Thứ tự tác phẩm xếp theo chất lượng (do sinh viên tự đánh giá) Kèm theo đĩa CD tác phẩm phát sóng - Có sổ thực tập, ghi đầy đủ đề mục, có nhận xét, ký tên, đóng dấu quan nơi sinh viên đến thực tập - Những sinh viên không đáp ứng yêu cầu đây, tùy theo mức độ hạ kết không đạt yêu cầu thực tập tốt nghiệp Chuẩn đầu CĐR Phân tích, đánh giá tình hình trị-kinh tế-xã hội địa bàn; CĐR Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động quan nơi thực tế: mục tiêu, sứ mạng, nguyên tắc, quy trình hoạt động, văn hoá làm việc quan, v.v CĐR Phân tích, đánh giá cách thức, kỹ thuật xâm nhập thực tế, kỹ thực hành nghiệp vụ (bao gồm vấn, thu thập thông tin, xử lý tình huống, xử lý tin v.v.) CĐR Có khả nhận xét, đánh giá chất lượng tác phẩm phát CĐR Sáng tạo tác phẩm phát thanh: + Hiểu, nắm bắt quy trình sáng tạo tác phẩm phát thanh; + Thực hành sáng tạo tác phẩm phát thanh; CĐR Kỹ mềm - Kỹ giao tiếp, làm việc nhóm, làm việc độc lập - Kỹ tự học, tự nghiên cứu - Kỹ tư hệ thống - Kỹ thuyết trình CĐR Thái độ, phẩm chất đạo đức - Nghiêm túc học tập lao động thực hành nghề - Sẵn sàng đương đầu với khó khăn; kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê sáng tạo - Trung thực, trực; cảm thơng, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè; - Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động, độc lập; - Truyền bá tri thức môn học Phương thức tổ chức thực - Sinh viên tự liên hệ thực tập, giáo viên phụ trách đoàn thực tập chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ sinh viên suốt trình thực tập - Toàn hoạt động thực tập sinh viên chịu quản lý trực tiếp quan báo chí nơi sinh viên thực tập Sinh viên cần chủ động, sáng tạo thực nghiêm túc kế hoạch thực tập Khoa Phát – Truyền hình quy định quan báo chí nơi sinh viên đến thực tập - Ban Chủ nhiệm Khoa Phát – Truyền hình tổ chức đồn kiểm tra thực tập quan báo chí nơi có đồn sinh viên đến thực tập để nhận ý kiến đóng góp, phản hồi từ quan báo chí với tư cách đơn vị phối hợp đào tạo với Nhà trường Thời hạn nộp kết thực tập - Sau kết thúc đợt thực tập ngày, sinh viên phải nộp kết thực tập Văn phòng Khoa Phát – Truyền hình - Sinh viên nộp kết thực tập bao gồm loại văn yêu cầu mục 5, cho vào túi Hồ sơ thực tập, ngồi bì ghi rõ họ tên, lớp, nơi thực tập, đầu mục tài liệu nộp… - Nộp hồ sơ cần có ký xác nhận - Sinh viên nộp kết thực tập chậm bị trừ điểm Sinh viên không nộp kết thực tập bị điểm (không) phải thực tập lại./ TM BAN CHỦ NHIỆM KHOA Phó trưởng khoa PGS,TS Đinh Thị Thu Hằng HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUN TRUYỀN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: … /KHTT-KPTTH Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… KẾ HOẠCH Thực tập tốt nghiệp dành cho lớp Đại học báo chí Chun ngành Báo Phát niên khóa 20… - 20… Thực chương trình đào tạo cử nhân báo chí hệ quy tập trung nhằm nâng cao kiến thức, hoàn thiện kỹ hoạt động nghề nghiệp, Khoa Phát – Truyền hình lập Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên lớp đại học báo chí chuyên ngành Báo Phát thanh, hệ quy tập trung, khóa …., niên khóa 20… – 20… Mục đích, yêu cầu 1.1 Mục đích Đây lần thực tập thứ hai khóa học - thực tập tốt nghiệp Đợt thực tập nhằm mục đích giúp sinh viên thâm nhập, nắm bắt nghiên cứu thực tiễn mặt như: trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… vận dụng kiến thức học để thực hành kỹ hoạt động nghề nghiệp nhà báo sáng tạo tác phẩm tổ chức sản xuất sản phẩm báo phát 1.2 Yêu cầu - Sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội, lĩnh vực mà quan nơi sinh viên đến thực tập quan tâm; - Sinh viên tìm hiểu phương thức quy trình hoạt động quan nơi đến thực tập; - Sinh viên nắm bắt quy trình sáng tạo tác phẩm phát kế hoạch tổ chức sản xuất chương trình phát thanh; - Sinh viên học hỏi kinh nghiệm từ anh/chị trước đồng nghiệp khác để thâm nhập thực tế hoạt động nghề nghiệp, rèn luyện đạo đức, tác phong nhà báo; tiếp tục bổ sung kiến thức kỹ phục vụ, đáp ứng mục đích đào tạo Thời gian thực tập Đợt thực tập năm thứ tư diễn tháng Số lượng sinh viên Bao gồm tổng số sinh viên chuyên ngành Báo Phát khóa học Địa điểm thực tập - Sinh viên thực tập Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Kênh phát đài phát – truyền hình cấp tỉnh, thành phố đài truyền cấp huyện nước Chỉ tiêu thực tập - Sinh viên phải thực 04 tin 02 (hoặc 04 bài) sử dụng sóng phát quan thực tập Nếu đồng tác giả tính ½ tin/bài Các tác phẩm phải thực thời gian thực tập Tác giả sử dụng bút danh phải đăng ký có xác nhận Khoa Phát – Truyền hình trước thực tập - Sinh viên phải tham gia biên tập 01 chương trình phát phát sóng thời gian thực tập (có xác nhận quan thực tập) - Viết thu hoạch cá nhân kiến thức kỹ nghề nghiệp thu thập, tích lũy thời gian thực tập Bản thu hoạch tối thiểu 15 trang Bản thu hoạch đánh máy giấy A4, kiểu chữ Times Romans, cỡ chữ 14pt; lề trái 3.0cm, lề phải 2.0cm, lề 2.5cm Những sinh viên thực tập đơn vị không viết thu hoạch giống Các thu hoạch chép giống nhau, Hội đồng chấm thực tập chấm điểm (không), đồng thời không công nhận kết thực tập yêu cầu thực tập lại (chú ý phần giới thiệu quan thực tập không trang) - Tác phẩm phát sóng thu hoạch đóng chung cuốn, có bìa chính, bìa lót Sau trang bìa lót trang nhận xét quan nơi thực tập, có chữ ký người hướng dẫn thực tập đóng dấu xác nhận Thứ tự tác phẩm xếp theo chất lượng (do sinh viên tự đánh giá) Kèm theo đĩa CD tác phẩm phát sóng - Có sổ thực tập, ghi đầy đủ đề mục, có nhận xét, ký tên, đóng dấu quan nơi sinh viên đến thực tập - Những sinh viên không đáp ứng yêu cầu đây, tùy theo mức độ hạ kết không đạt yêu cầu thực tập tốt nghiệp Chuẩn đầu CĐR Phân tích, đánh giá tình hình trị-kinh tế-xã hội địa bàn; CĐR Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động quan nơi thực tế: mục tiêu, sứ mạng, ngun tắc, quy trình hoạt động, văn hố làm việc quan, v.v CĐR Phân tích, đánh giá cách thức, kỹ thuật xâm nhập thực tế, kỹ thực hành nghiệp vụ (bao gồm vấn, thu thập thơng tin, xử lý tình huống, xử lý tin v.v.) CĐR Có khả nhận xét, đánh giá chất lượng tác phẩm phát thanh, chương trình phát CĐR Sáng tạo tác phẩm báo phát thanh: + Hiểu, nắm bắt quy trình sáng tạo tác phẩm báo phát thanh; + Thực hành sáng tạo tác phẩm báo phát thanh; + Tham gia biên tập chương trình phát thanh; + Tham gia tổ chức sản xuất chương trình phát CĐR Kỹ mềm - Kỹ giao tiếp, làm việc nhóm, làm việc độc lập - Kỹ tự học, tự nghiên cứu - Kỹ tư hệ thống - Kỹ thuyết trình CĐR Thái độ, phẩm chất đạo đức - Nghiêm túc học tập lao động thực hành nghề - Sẵn sàng đương đầu với khó khăn; kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê sáng tạo - Trung thực, trực; cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè; - Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động, độc lập; - Truyền bá tri thức môn học Phương thức tổ chức thực - Sinh viên tự liên hệ thực tập, giáo viên phụ trách đoàn thực tập chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ sinh viên suốt q trình thực tập - Tồn hoạt động thực tập sinh viên chịu quản lý trực tiếp quan báo chí nơi sinh viên thực tập Sinh viên cần chủ động, sáng tạo thực nghiêm túc kế hoạch thực tập Khoa Phát – Truyền hình quy định quan báo chí nơi sinh viên đến thực tập - Ban Chủ nhiệm Khoa Phát – Truyền hình tổ chức đoàn kiểm tra thực tập quan báo chí nơi có đồn sinh viên đến thực tập để nhận ý kiến đóng góp, phản hồi từ quan báo chí với tư cách đơn vị phối hợp đào tạo với Nhà trường Thời hạn nộp kết thực tập - Sau kết thúc đợt thực tập ngày, sinh viên phải nộp kết thực tập Văn phòng Khoa Phát – Truyền hình - Sinh viên nộp kết thực tập bao gồm loại văn yêu cầu mục 5, cho vào túi Hồ sơ thực tập, ngồi bì ghi rõ họ tên, lớp, nơi thực tập, đầu mục tài liệu nộp… - Nộp hồ sơ cần có ký xác nhận - Sinh viên nộp kết thực tập chậm bị trừ điểm Sinh viên không nộp kết thực tập bị điểm (không) phải thực tập lại./ TM BAN CHỦ NHIỆM KHOA Phó trưởng khoa PGS,TS Đinh Thị Thu Hằng ... sử báo chí giới trang bị cho sinh viên kiến thức trình phát triển báo chí giới, xu hướng phát triển báo chí giới, đặc điểm báo chí châu lục phát triển báo chí nước châu lục Phần lịch sử báo chí. .. luật báo chí 2.2.1 Cơ quan chủ quản báo chí 2.2.2 Cơ quan báo chí 2.2.3 Người đứng đầu quan báo chí 2.2.4 Nhà báo 2.3 Vấn đề tự báo chí 2.3.1 Tự ngơn luận báo chí 2.3.2 Tự hoạt động báo chí 2.4... Phân tích 3,4,5,6 u cầu nhà báo chí 2.1.1 Tổ chức báo chí 2.1.2 Địa vị pháp lý báo chí 2.1.2.1 Những nội dung khơng thơng tin báo chí 2.1.2.2 Cung cấp thơng tin trả lời báo chí 2.1.2.3 Cải báo chí
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH BÁO CHÍ TÍCH HỢP Chuyên ngành: Báo Phát thanh, CHƯƠNG TRÌNH BÁO CHÍ TÍCH HỢP Chuyên ngành: Báo Phát thanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay