PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ

55 1 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 01:26

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP Giới thiệu doanh nghiệp Mục tiêu hoạt động ngành nghề kinh doanh: 3 Các văn thành lập trình phát triển 3.1 Các văn thành lập: 3.2 Quá trình phát triển: Cơ cấu tổ chức quản lý 4.1 Phòng Tổ chức – Hành chánh: 4.2 Phòng Kế tốn – Tài chính: 4.3 Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: 4.4 4.5 Phòng Kỹ thuật: 10 Phòng Mơi trường: 10 4.6 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình trực thuộc Cơng ty: 11 4.7 Đội Quản lý tu Bảo vệ KCN Trà Nóc 11 4.8 Nhà máy xử lý nước thải 12 Tình hình sản xuất kinh doanh qua năm 12 Tình hình thực dự án: 13 6.1 Dự án thực 13 6.2 Các dự án thực hiện: 14 Tình hình tài kết sản xuất kinh doanh năm trước cổ phần hóa: 16 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm báo cáo: 17 8.1 Thuận lợi: 17 8.2 Khó khăn: 17 II THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 19 Tình hình tài sản Cơng ty: 19 Thực trạng tài sản cố định 20 Tài sản khơng tính vào giá trị doanh nghiệp, bàn giao cho địa phương tiếp nhận 21 3.1 Cầu Sang trắng, tuyến đường trục qua KCN Trà Nóc Trà Nóc ; 21 3.2 Chi phí đầu tư dự án có định thu hồi 21 3.3 Khu Tái định cư nhà cơng nhân Khu Cơng nghiệp Trà Nóc 2: bao gồm Quyền sử dụng đất tài sản đất 21 3.4 Chi phí Vườn ươm cơng nghệ công nghiệp Hàn Quốc 22 Thực trạng đất đai sử dụng 22 Các hạng mục dự án thực đầu tư 22 Thực trạng tài chính, cơng nợ 23 6.1 Tổng nguồn vốn Công ty 546.825.216.898 đồng, bao gồm : 23 6.2 Tình hình cơng nợ thực tế Cơng ty tính đến thời điểm 31/12/2013 trước xác định giá trị doanh nghiệp: 23 Thực trạng lao động 24 7.1 Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần: 24 7.2 Các tổ chức đoàn thể 25 PHẦN II 26 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 26 I CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA: 26 Cơ sở pháp lý: 26 Mục tiêu cổ phần hóa 27 Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa 27 Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa 28 II NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 29 Hình thức cổ phần hóa 29 Thông tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa 30 2.1 2.2 Thông tin doanh nghiệp: 30 Ngành nghề kinh doanh: 30 2.3 Hình thức pháp lý: 31 Quyền hạn nghĩa vụ công ty 31 3.1 Quyền hạn công ty: 31 3.2 Nghĩa vụ công ty: 31 Vốn điều lệ, cấu vốn điều lệ phương thức bán cổ phần: 31 4.1 Vốn điều lệ 31 4.2 Cơ cấu cổ đông 31 Giá khởi điểm dự kiến : 32 Đối tượng mua cổ phần, sách bán cổ phần giá ưu đãi việc phát hành cổ phần qua đấu giá 33 6.1 Đối tượng mua cổ phần: 33 6.2 Cổ phần bán cho cán công nhân viên: 33 6.3 Cổ phần chào bán cho Cơng Đồn cơng ty: 35 6.4 Cổ phần bán đấu giá bên ngoài: 35 Loại cổ phần phương thức phát hành 35 7.1 Loại cổ phần: 35 7.2 Phương thức phát hành: 35 Chi phí cổ phần hóa: 36 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa: 36 10 Phương án xếp lao động 37 11 Kế hoạch xử lý lao động dôi dư: 39 12 Phương án sử dụng đất: 39 12.1 Khu đất Công quản lý sử dụng: 39 12.2 Khu đất Công ty quản lý sử dụng sau cổ phần hoá: 39 13 Phương án tổ chức quản lý điều hành: 40 13.1 Cơ cấu xếp lại phận doanh nghiệp: 40 13.2 Mơ hình tổ chức máy chuyển thành Công ty cổ phần sau: 41 13.2.1 Cơ cấu tổ chức định biên số lượng phòng chun mơn nghiệp vụ 43 13.2.2 Phương án cấu tổ chức định biên đơn vị trực thuộc: 43 13.2.3 Chức nhiệm vụ máy quản lý, điều hành công ty 43 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm sau cổ phần hóa 44 14.1 Chiến lược phát triển 44 14.2 Mục tiêu: 45 14.3 Các tiêu chính: 45 14.4 Các giải pháp thực hiện: 45 14.4.1 Giải pháp triển khai dự án: 46 14.4.2 Giải pháp vốn: 46 14.4.3 Giải pháp nâng cao lực thiết bị, công nghệ, sở nhà đất: 46 14.4.4 Giải pháp tổ chức, quản lý, điều hành: 47 14.4.5 Giải pháp lao động tiền lương: 47 14.4.6 Giải pháp tìm kiếm việc làm: 48 14.4.7 Giải pháp cơng tác trị, tư tưởng, đoàn thể: 49 14.4.8 Giải pháp tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí: 49 PHẦN III 51 TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT 51 PHỤ LỤC 53 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA LỜI MỞ ĐẦU Cơng ty TNHH thành viên Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Cơng ty hoạt động lĩnh vực chính: Đầu tư kinh doanh sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cho thuê lại đất; đầu tư khu dân cư, khu tái định cư, nhà công nhân; đầu tư cho thuê kho tàng nhà xưởng, bến bãi; quản lý, tu bảo dưỡng cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư nhà công nhân Những năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty phát triển, doanh thu ổn định qua năm có xu hướng tăng dần phát triển loại hình kinh doanh dịch vụ kèm theo, tạo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động, đời sống vật chất tinh thần cán công nhân viên ngày nâng cao Trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế, để cạnh tranh đứng vững thị trường, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp thành phần kinh tế, kết hợp nội lực với ngoại lực để phát triển Đứng trước hội thách thức đó, doanh nghiệp đòi hỏi phải tự đổi đổi để nhanh chóng thích nghi đứng vững cạnh tranh ngày gay gắt Do chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước Chính phủ chủ trương phù hợp, thể quan điểm bình đẳng thành phần kinh tế, huy động nguồn vốn xã hội thành phần kinh tế, đa sở hữu doanh nghiệp sau cổ phần, nâng cao sức cạnh tranh, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày hiệu hơn, mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế Việc tiến hành cổ phần hóa Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ nhằm huy động vốn nhà đầu tư, đa dạng hóa sở hữu, nâng cao lực tài chính, đổi phương thức quản trị phát huy truyền thống Công ty, nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng phạm vi hoạt động lĩnh vực kinh doanh nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, đảm bảo phát triển ổn định bền vững tương lai, đem lại lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư, phục vụ công tác xúc tiến đầu tư địa phương, giải phần lớn công ăn việc làm người lao động đóng góp nhiều công xây dựng bảo vệ đất nước CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Cơng ty Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên UBND Ủy ban nhân dân TP Thành phố CBCNV Cán công nhân viên CP Cổ phần CPH Cổ phần hóa CSH Chủ sở hữu CTCP Công ty cổ phần DT Doanh thu DTT Doanh thu IPO Đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Nghị định 59/2011 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Phương án cổ phần hóa Là văn phương án cổ phần hóa GTGT Giá trị gia tăng QLDN Quản lý doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động KCN Khu cơng nghiệp CƠNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP Giới thiệu doanh nghiệp - Tên gọi đầy đủ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CƠNG NGHIỆP CẦN THƠ - Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên - Tên giao dịch quốc tế: Cantho Industrial Parks Infrastructure Construction Company - Tên viết tắt: CIPCO - Địa trụ sở chính: 102 đường 30 tháng 4, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; - Số điện thoại: - Email: cipcocantho@gmail.com - Mã số thuế: 1800 617 139 - Vốn điều lệ: 110.586.513.513 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười tỷ, năm trăm tám mươi sáu triệu, năm trăm mười ba ngàn, năm trăm mười ba đồng) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1800617139 cấp ngày 13/08/2010 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp - Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch kiêm giám đốc 0710 3831752; Fax: 0710 3830374; Mục tiêu hoạt động ngành nghề kinh doanh: a) Mục tiêu hoạt động: - Kinh doanh có lãi, bảo toàn phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước, thực hoàn thành tiêu nhiệm vụ chủ sở hữu giao; - Đổi phương thức quản lý, nâng cao hiệu kinh doanh, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thuê lại đất hoạt động sản xuất kinh doanh khu công nghiệp b) Ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh Mã số Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê (Đầu tư sở hạ tầng khu công nghiệp, đầu tư khu dân cư, khu tái định cư, 6810 (chính) CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA nhà công nhân; Cho thuê lại đất, kho tàng nhà xưởng, bến bãi) Chuẩn bị mặt (san lấp mặt bằng) 4312 Quản lý, tu, bảo dưỡng cơng trình hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư nhà công nhân 8130 Cung ứng dịch vụ: Tư vấn đầu tư, xây dựng 4100 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt xây dựng (Cung ứng vật tư nguyên liệu cho sản xuất xây dựng) 4663 Vận tải hàng hóa đường Hợp tác đầu tư lĩnh vực cung cấp dịch vụ tiện ích: cung cấp điện, nước, dịch vụ bưu viễn thông, xử lý nước thải chất thải, vệ sinh môi trường) 4933 8299 Xây dựng nhà loại 4100 Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 Bốc xếp hàng hóa 5224 Dịch vụ ăn uống khác (căn tin) 5629 Kinh doanh: bãi giữ xe, siêu thị khu công nghiệp; chợ, nhà trẻ, khu vui chơi giải trí khu tái định cư; 8299 * Trong đó, ngành nghề kinh doanh chính: - Đầu tư sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cho thuê lại đất; đầu tư khu dân cư, khu tái định cư, nhà công nhân; kho tàng nhà xưởng, bến bãi - Quản lý, tu, bảo dưỡng cơng trình hạ tầng khu cơng nghiệp, khu dân cư nhà công nhân … Các văn thành lập trình phát triển 3.1 Các văn thành lập: - Quyết định số 4460/QĐ-UBND, ngày 30/12/2005 UBND thành phố Cần Thơ, việc giải thể Công ty Phát triển khu công nghiệp Cần Thơ; - Quyết định số 4461/QĐ-UBND, ngày 30/12/2005 UBND thành phố Cần Thơ, việc thành lập Công ty Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ; - Quyết định số 778/QĐ-UBND, ngày 16/3/2009 UBND thành phố Cần Thơ, việc điều chỉnh Quyết định số 4461/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 UBND thành phố Cần Thơ; - Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, phê duyệt Phương án Điều lệ chuyển Công ty Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA 3.2 Q trình phát triển: - Cơng ty Xây dựng hạ tầng khu cơng nghiệp Cần Thơ, thức thành lập theo Quyết định 4461/QĐ-UBND, ngày 30/12/2005 Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, hoạt động theo chế đơn vị nghiệp kinh tế có thu theo quy định Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 Chính phủ (nay Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ) Đây tiền thân Công ty TNHH thành viên Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ - Theo Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 UBND thành phố Cần Thơ việc phê duyệt Phương án giải thể Công ty Phát triển khu cơng nghiệp Cần Thơ Trên sở đó, Công ty Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ giao trách nhiệm kế thừa nghĩa vụ quyền lợi việc phát triển hạ tầng khu công nghiệp, ký hợp đồng cho nhà đầu tư thuê lại đất, đặt quản lý đạo trực tiếp Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý Khu chế xuất Công nghiệp Cần thơ; - Đến tháng năm 2009, nhằm tạo điều kiện cho Cơng ty phát huy tính tự chủ hoạt động kinh doanh, Ủy ban Nhân dân thành phố điều chỉnh phần Quyết định số 4461/QĐ-UBND ngày 30/12/2005, theo tổ chức quản lý Cơng ty hoạt động theo chế tài doanh nghiệp Nhà nước Với chế này, Công ty mạnh dạn củng cố xếp mặt tổ chức, thành lập thêm phòng chức làm tham mưu lĩnh vực phân công, phát huy lực tự chủ tài chính; - Chỉ tính riêng thời gian năm hoạt động (2005 – 2009), có khoản 74/168 nhà đầu tư ký hợp đồng thuê lại đất hai Khu cơng nghiệp Trà Nóc 2, chiếm tỷ lệ diện tích đất cho thuê đạt 30% (86/288,6 ha) toàn khu Hàng năm nộp ngân sách nhà nước 10 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 50 lao động (trong lao động thời vụ 20 người) Công ty với mức thu nhập bình quân khoản triệu đồng/ người/ tháng; - Trong trình hoạt động, với chức nhiệm vụ Cơng ty xây dựng đào tạo đội ngũ cán – người lao động có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác Công ty tập trung khai thác tiềm lực công tác xúc tiến đầu tư, mời gọi có sách thu hút nhà đầu tư nước theo chủ trương UBND thành phố, nhằm góp phần phát triển kinh tế khu vực nói chung thành phố Cần Thơ nói riêng; - Đến tháng 06 năm 2010, Luật doanh nghiệp Nhà nước hết hiệu lực, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 việc phê duyệt phương án chuyển đổi, chuyển hình thức hoạt động Công ty từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ - Hiện nay, Công ty làm chủ đầu tư dự án: CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA + Khu cơng nghiệp Trà Nóc 1; + Khu cơng nghiệp Trà Nóc 2; + Khu tái định cư nhà cơng nhân khu cơng nghiệp Trà Nóc 2; + Xây dựng hệ thống nước thải khu cơng nghiệp Trà Nóc - Có khoản 140 nhà đầu tư thuê lại đất Khu công nghiệp với 173 dự án đầu tư, chiếm tỷ lệ 90%/ tổng diện tích đất cơng nghiệp cho th hai khu cơng nghiệp Trà Nóc 2; - Nguồn thu chủ yếu Công ty từ doanh thu cho thuê lại đất, phí sử dụng hạ tầng, phí xử lý nước thải (kế hoạch thu phí xử lý nước thải nhà máy hoàn thành vào hoạt động năm 2015) Cơ cấu tổ chức quản lý Quan hệ đạo điều hành Quan hệ phối hợp CHỦ TỊCH CƠNG TY Kiểm sốt viên Giám đốc điều hành Phó giám đốc Phòng Tổ ` chức Hành chánh Phòng Kế hoạch Kinh doanh Phòng Kế tốn Tài Phó giám đốc Phòng Kỹ thuật Phòng Mơi trường BQL dự án đầu tư Nhà máy xử lý nước thải Đội quản lý tu bảo vệ Chủ sở hữu Cơng ty: UBND thành phố Cần Thơ CƠNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Chủ tịch cơng ty: Chủ tịch cơng ty kiêm Giám đốc Kiểm sốt viên: 01 người; Ban Giám đốc: 03 người, gồm 01 Giám đốc 02 Phó Giám đốc; Kế tốn trưởng: 01 người Các phòng ban chức năng: Phòng, Ban, Đội trực thuộc 4.1 Phòng Tổ chức – Hành chánh: Chức năng: - Lập kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung Cán cho Công ty Tham mưu cho Giám đốc việc tuyển dụng, đề bạt, cho việc, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, điều động phân phối lực lượng cán công nhân viên Công ty; - Tham mưu, giúp việc cho giám đốc cơng tác nội chính, xử lý vụ hành chánh đảm bảo công tác quản trị theo yêu cầu hoạt động Công ty; - Lập kế hoạch lao động quỹ tiền lương, đảm bảo cung cấp đầy đủ số lượng, trình độ nghiệp vụ chun mơn cho phòng thực nhiệm vụ kinh doanh năm Nhiệm vụ: - Phối hợp với tổ chức đơn vị có liên quan, thiết lập, điều chỉnh, bổ sung phương án quản lý lao động, tiền lương, xếp tổ chức, biên chế, nhân trình lãnh đạo xem xét định Xây dựng chức năng, nhiệm vụ tiêu chuẩn cán công nhân viên phận, khâu quản lý kinh doanh; - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra phản ánh kịp thời cho Giám đốc tình hình thực chế độ, sách, lao động tiền lương tồn Cơng ty, bao gồm lao động biên chế, lao động thời vụ, lương thời gian lương suất …; - Phối hợp với tổ chức, đơn vị có liên quan đẩy mạnh phong trào thi đua thực tốt ngày công lao động, kỷ luật lao động, bảo đảm vệ sinh, an toàn lao động, an ninh trật tự, nội quy quan, xây dựng Công ty ngày vững mạnh; - Quản lý lưu trữ dấu, hồ sơ cán công nhân viên, quản lý công tác văn thư, lưu trữ công văn, giấy tờ, tài liệu…, quản lý quy trình làm việc, lịch cơng tác, hội họp, tiếp khách, quy trình soạn thảo, trình ký phát hành loại văn Công ty; - Theo dõi quản lý tài sản, phương tiện làm việc văn phòng, bảo quản sửa chữa kịp thời máy móc thiết bị gặp cố, bảo dưỡng phương tiện lại, đảm bảo công tác quản trị phục vụ hoạt động tồn Cơng ty; - Phối hợp với tổ chức đơn vị có liên quan tổ chức cải thiện đời sống, điều CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TT Nội dung Tổng số b) Lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 03 tháng đến 36 tháng c) Lao động làm việc theo mùa vụ công việc định 03 tháng Lao động nghỉ việc có tên danh sách lao động Công ty II Số lao động nghỉ việc thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp III Số lao động chuyển sang làm việc công ty cổ phần 32 Lao động không thuộc diện ký hợp đồng lao động 2 Số lao động mà hợp đồng lao động thời hạn 30 Số lao động nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội a) Ốm đau b) Thai sản c) Tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Số lao động tạm hoãn hợp đồng lao động Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần sau: Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng(%) Tổng cộng 32 100 Phân theo trình độ lao động 32 100 - Trên đại học 3,13 - Trình độ đại học 28 87,5 - Trình độ cao đẳng, trung cấp 0 - Trình độ khác (tốt nghiệp phổ thơng) 9,37 Phân theo loại hợp đồng lao động 32 100 - Lao động không thuộc diện ký hợp đồng lao động 6,25 - Hợp đồng không thời hạn 30 93,75 - Hợp đồng thời hạn từ - năm 0 - Hợp đồng thời vụ (dưới tháng) 0 Phân theo giới tính 32 100 - Nam 22 68,75 - Nữ 10 31,25 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Trang 38 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Danh sách lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần theo Phụ lục Phương án lao động đính kèm 11 Kế hoạch xử lý lao động dôi dư: Do Công ty giải chế độ trợ cấp dôi dư chuyển công ty sang công ty TNHH thành viên theo Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 phủ chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu Vậy cổ phần hóa, cơng ty khơng xử lý lao động dơi dư Sau cổ phần hóa, kế hoạch xếp lao động, cơng ty sử dụng tồn số lao động có để phục vụ sản xuất kinh doanh 12 Phương án sử dụng đất: 12.1 Khu đất Công quản lý sử dụng: Công ty quản lý, sử dụng khai thác đất Khu cơng nghiệp Trà Nóc Trà Nóc Hình thức sở hữu: đất th nhà nước, Công ty ký hợp đồng trực tiếp với Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Cần Thơ Hiện Công ty sử dụng thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm Theo điều 31, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ, Cơng ty chuyển sang hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần, phương án sử dụng đất Công ty tiếp tục thuê đất nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp 12.2 Khu đất Công ty quản lý sử dụng sau cổ phần hố: Cơng ty tiếp tục quản lý, sử dụng khai thác đất thuê Khu cơng nghiệp Trà Nóc Trà Nóc Hình thức sở hữu: tiếp tục thực quyền thuê với Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Cần Thơ hợp đồng số thuê đất số 68/HĐTĐ-2013 hợp đồng thuê đất số 69/HĐTĐ-2013 ngày 16/7/2013 Công ty có Cơng văn số 105/KCN ngày 16/6/2014 gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt phương án sử dụng đất Đến thời điểm nay, UBND thành phố Cần Thơ chưa có ý kiến trả lời Dự kiến danh mục đất Công ty quản lý sau chuyển sang cổ phần: TT Đất Diện tích quản lý, (m2) sử dụng Khu cơng nghiệp Trà Nóc Địa điểm Phường Trà Nóc, quận 1.308.350 Bình Thủy, thành phố Tình trạng pháp lý - thời hạn sử dụng Quyết định số 631/QĐ-TTg ngày 06/9/1996 Thủ tướng Chính phủ, CƠNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Tình trạng sử dụng Hợp đồng thuê đất số 68/HĐTĐ-2013 ngày 16/7/2013 với Sở Tài nguyên Môi trường Trang 39 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA TT Đất Diện tích quản lý, (m2) sử dụng Địa điểm Cần Thơ Khu công nghiệp Trà Nóc Phường Phước Thới, 1.577.560 quận Ơ Mơn, thành phố Cần Thơ Tình trạng pháp lý - thời hạn sử dụng Tình trạng sử dụng thời hạn thuê đất 50 năm, kể từ ngày 06/9/1996 đến 06/9/2046 thành phố Cần Thơ, xác định diện tích đất phải nộp tiền thuế đất 1.246.784 m2 Quyết định số 381/QĐ-TTg ngày 05/5/1998 Thủ tướng Chính phủ, thời hạn thuê đất 50 năm, kể từ ngày 05/5/1998 đến 05/5/2048 Hợp đồng thuê đất số 69/HĐTĐ-2013 ngày 16/7/2013 với Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Cần Thơ, xác định diện tích đất phải nộp tiền thuế đất 1.532.561 m2 13 Phương án tổ chức quản lý điều hành: Cơ cấu xếp lại phận doanh nghiệp: 13.1 Để nâng cao hiệu công tác quản lý kinh doanh, tăng suất lao động nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh chuyển sang mơ hình Cơng ty cổ phần, chức phòng ban đơn vị sản xuất sau: - Tiếp tục trì ổn định, kế thừa phát huy mơ hình phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH thành viên trước đây; - Nâng cao hiệu công tác quản trị doanh nghiệp: tập trung hồn thiện cơng tác kế hoạch kinh doanh, kế tốn – tài chính, hệ thống quản trị tài chính… sở quản lý tốt hiệu kinh doanh Công ty; - Tăng cường xúc tiến đầu tư tìm hội tiếp cận hợp tác với nhà đầu tư nước việc cho thuê lại đất kinh doanh hạ tầng kỹ thuật; - Xây dựng hệ thống công tác quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải tăng cường kiểm soát môi trường khu công nghiệp; - Tiếp tục thực cơng trình dở dang: - + Khu tái định cư Chùm Hồi, + Khu Đô thị – Tái định cư Nhà cơng nhân Trà Nóc 2; + Các hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu cơng nghiệp Trà Nóc Thành lập phòng chức năng, phục vụ yêu cầu công tác; bổ sung mở rộng phạm vi lĩnh vực hoạt động thêm ngành nghề với phương thức CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Trang 40 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA kinh doanh huy động vốn thành lập cơng ty cổ phần, cơng ty tham gia góp vốn chi phối, phân cơng cử người tham gia điều hành quản lý trực tiếp phần vốn góp, quy định ngành nghề kinh doanh cụ thể: + Công ty cổ phần Xây dựng Tư vấn Thiết kế; Công ty cổ phần Duy tu dịch vụ Môi trường; + Công ty cổ phần Thương mại - dịch vụ Khu công nghiệp; + - Xây dựng phương án tài chính: Tập trung huy động nguồn vốn để đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu cơng nghiệp Trà Nóc 2, hạng mục cơng trình lại khu cơng nghiệp Trà Nóc chưa thực hiện, trồng xanh bổ sung cho trục đường lại khu cơng nghiệp Trà Nóc 2, hệ thống điện chiếu sáng đường số 6, … - Công tác tổ chức nhân sự: Tổ chức đào tạo cho cán thuộc diện quy hoạch công ty, chọn lựa đội ngũ cán kế thừa đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn theo quy định có trình độ chuyên môn, lực quản lý để tiếp tục phát triển Cơng ty sau Mơ hình tổ chức máy chuyển thành Công ty cổ phần sau: 13.2 - Đại hội đồng cổ đông - Hội đồng quản trị: 05 người (Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên HĐQT) - Ban kiểm soát: 03 người (01 Trưởng ban, 02 ủy viên) - Tổng Giám đốc điều hành: - Các Phó Tổng Giám đốc: 02 Phó Tổng Giám đốc 01 người CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Trang 41 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY Cơng ty cổ phần Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ Quan hệ chi phối Quan hệ kiểm soát Quan hệ đạo điều hành Quan hệ phối hợp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phòng Tổ ` chức Hành chánh Phòng Kế hoạch Kinh doanh Phòng Kế tốn Tài Phó Tổng Giám đốc Phòng Kỹ thuật Phòng Mơi trường BQL dự án đầu tư CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Nhà máy xử lý nước thải Đội quản lý tu bảo vệ Trang 42 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 13.2.1 Cơ cấu tổ chức định biên số lượng phòng chun mơn nghiệp vụ Đơn vị tính: người TT Phòng chun mơn Trưởng phòng Phó phòng Nhân viên Tổng định biên Phòng Tổ chức – Hành chánh 1 Phòng Kế tốn – Tài 1 Phòng Kế hoạch – Kinh doanh 1 4 Phòng Kỹ thuật 1 Phòng Mơi trường 1 Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng cơng trình 1 10 Đội Quản lý Duy tu Bảo vệ Trà Nóc 1 14 16 32 45 Tổng số: 13.2.2 Phương án cấu tổ chức định biên đơn vị trực thuộc: Đơn vị tính: người TT Đơn vị trực thuộc Nhà máy xử lý nước thải KCN Lãnh đạo Nghiệp vụ LĐ kỹ thuật Tổng định biên 15 Tổng số: 13.2.3 15 Chức nhiệm vụ máy quản lý, điều hành công ty Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm quyền cao cơng ty, có quyền định đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn Luật pháp Điều lệ công ty quy định Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị quan quản trị Cơng ty, có tồn quyền nhân danh cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Cơng ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội hoạt động quản lý rủi ro Công ty Hội đồng quản trị Công ty dự kiến gồm người Đại hội đồng cổ đơng bầu Ban kiểm sốt: Ban kiểm soát quan kiểm tra, giám sát tồn diện hoạt động Cơng ty theo quy định Điều 123 Luật doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Trang 43 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Ban kiểm sốt thẩm định báo cáo tài hàng năm, kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài xét thấy cần thiết theo định đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu cổ đông lớn Ban kiểm sốt báo cáo Đại hội đồng cổ đơng tính xác, trung thực hợp pháp chứng từ, sổ sách kế tốn, báo cáo tài hoạt động hệ thống kiểm soát nội Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần dự kiến người Đại hội đồng cổ đông bầu Tổng Giám đốc Phó Tổng giám đốc: Tổng Giám đốc người đại điện theo pháp luật, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty, Tổng giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ký hợp đồng thuê, giúp việc cho Tổng Giám đốc Phó Tổng giám đốc Giám đốc Phó giám đốc phận (do HĐQT bổ nhiệm theo đề nghị Tổng giám đốc); Các phòng nghiệp vụ: Lãnh đạo phòng ban, phận Giám đốc Phó giám đốc phận (do HĐQT bổ nhiệm theo đề nghị Tổng giám đốc), gồm phòng ban sau: Phòng Tổ chức – Hành chánh; + Phòng Kế tốn – Tài chính; + Phòng Kế hoạch – Kinh doanh; + Phòng Kỹ thuật; + Phòng Mơi trường; + Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng cơng trình; + Đội Quản lý Duy tu Bảo vệ Trà Nóc; + + Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Trà Nóc 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm sau cổ phần hóa 14.1 Chiến lược phát triển Xây dựng Công ty cổ phần phát triển vững mạnh lĩnh vực: - Đầu tư xây dựng phát triển dần hồn thiện khu cơng nghiệp Trà Nóc 1, - Đầu tư xây dựng hoàn thiện đưa vào hoạt động Nhà máy xử lý nước thải khu cơng nghiệp Trà Nóc giai đoạn 1; - Lập dự án Nhà cơng nhân khu cơng nghiệp Trà Nóc 2, bước đầu giải chỗ cho khoản 4.000 công nhân làm việc cho Công ty khu cơng nghiệp; CƠNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Trang 44 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 14.2 Mở rộng kêu gọi xã hội hóa việc giải nhà cho cơng nhân khu cơng nghiệp Trà Nóc Mục tiêu: Xây dựng công ty phát triển bề vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có trình độ quản lý cơng nghệ đại, có khả cạnh tranh thị trường, đảm bảo đời sống cho người lao động; đóng góp đầy đủ kịp thời nghĩa vụ Nhà nước 14.3 Các tiêu chính: Trên sở tổ chức máy sản xuất kinh doanh, quy mô lĩnh vực hoạt động Công ty sau cổ phần tảng nguồn lực có, Cơng ty đưa dự kiến tiêu kinh tế ba năm sau: TT Chỉ tiêu Vốn điều lệ Tổng Doanh thu Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2016 2017 2015 100.000 100.000 100.000 51.280 61.300 61.900 6.480 16.200 16.200 43.140 52.826 52.900 Trong đó: Chi phí nhà máy nước thải 6.480 16.200 16.200 Lợi nhuận trước thuế 8.140 8.474 9.000 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.790,8 1.864,3 1.980 Lợi nhuận sau thuế 6.394,2 6.609,7 7.020 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn Điều lệ 6,35% 6,61% 7,02% Phân chia lợi nhuận sau thuế 6.394,2 6.609,7 7.020 a Quỹ dự trữ bắt buộc 10% 634,9 661 702 b Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh 10% 634,9 661 702 c Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20% 1.269,9 1.321,9 1.404 d Chia cổ tức 60% 3.809,5 3.965,8 4.212 10 Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần 3,81% 3,97% 4,21% 11 Thu nhập người LĐ (tr.đồng/người/tháng) 9,5 9,9 12 Số lao động bình quân năm 49 49 49 Trong đó: Doanh thu nhà máy nước thải Tổng chi phí 14.4 Các giải pháp thực hiện: Để thực tiêu kinh tế đề ra, Công ty đưa giải pháp thực sau: CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Trang 45 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 14.4.1 Giải pháp triển khai dự án: Tiếp tục thực dự án: - Khu Đô thị – Tái định cư Nhà cơng nhân Trà Nóc 2; - Các hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu cơng nghiệp Trà Nóc lại 14.4.2 Giải pháp vốn: Xây dựng phương án tài chính: Tập trung huy động nguồn vốn để đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Trà Nóc 2, hạng mục cơng trình lại khu cơng nghiệp Trà Nóc chưa thực như: trải thảm bê-tơng nhựa nóng đường trục chính, trồng xanh bổ sung cho trục đường lại khu cơng nghiệp Trà Nóc 2, hệ thống điện chiếu sáng đường số 6, , … Tăng cường xúc tiến đầu tư tìm hội tiếp cận hợp tác với nhà đầu tư nước việc cho thuê lại đất kinh doanh hạ tầng kỹ thuật; Căn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty lĩnh vực hoạt động để đưa giải pháp vốn sau: - Huy động vốn: + Chỉ thi cơng cơng trình có nguồn vốn rõ ràng; + Tập trung đẩy nhanh tiến độ để nghiệm thu, tốn + Tập trung thu hồi cơng nợ, nợ đọng; + Vay vốn Ngân hàng; + Vay vốn tổ chức cá nhân với mức lãi suất phù hợp; - Quản lý vốn: + Bố trí cấu vốn hợp lý, nhằm tận dụng tối đa tiền vốn có; + Đầu tư vốn có trọng điểm, dùng biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng quay đồng vốn; 14.4.3 Giải pháp nâng cao lực thiết bị, công nghệ, sở nhà đất: Xây dựng hệ thống công tác quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải tăng cường kiểm sốt mơi trường khu công nghiệp; Tập trung khắc phục sửa chữa thiết bị có, rà sốt lại thiết bị khơng sử dụng tiến hành lý để thu hồi vốn, đầu tư công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường để đảm nhận thi công dự án trúng thầu giao; Rà soát nguồn lực có, xây dựng phương án quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, phát huy tối đa tất nguồn lực có CƠNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Trang 46 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư cho đổi công nghệ, đổi sản phẩm, bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường; thay dần thiết bị, công nghệ tiêu tốn nhiều lượng, nguyên liệu để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm; tiếp cận nhanh công nghệ kỹ thuật xây dựng tiên tiến, tăng cường hiệu kinh doanh, phát triển bền vững Quản lý thiết bị: Thiết bị điều động phải phù hợp với phương án thi cơng cơng trình Thiết bị giao cho thợ vận hành có trình độ kỹ thuật đào tạo, bảo quản sử dụng thiết bị tốt Thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa theo định kỳ quy định 14.4.4 Giải pháp tổ chức, quản lý, điều hành: Về máy quản lý: Trước mắt, giữ ngun Phòng, Ban chức Cơng ty nay; toàn số lao động chuyển qua tiếp tục làm việc Công ty cổ phần Về tổ chức lao động: Sau cổ phần hóa thành cơng, theo quy định Điều lệ Cơng ty cổ phần, Tổng giám đốc điều hành tiến hành ký kết hợp đồng lao động người lao động sử dụng lại, theo nguyên tắc người sử dụng lao động bảo lưu toàn chế độ sách mà người lao động hưởng theo quy định; Nâng cao hiệu công tác quản trị doanh nghiệp: tập trung hồn thiện cơng tác kế hoạch kinh doanh, kế tốn – tài chính, hệ thống quản trị tài chính… sở quản lý tốt hiệu kinh doanh Công ty; Công tác tổ chức nhân sự: Tổ chức đào tạo cho cán thuộc diện quy hoạch công ty, chọn lựa đội ngũ cán kế thừa đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn theo quy định có trình độ chun môn, lực quản lý để tiếp tục phát triển Cơng ty sau Thành lập phòng chức năng, phục vụ yêu cầu công tác; bổ sung mở rộng phạm vi lĩnh vực hoạt động thêm ngành nghề với phương thức kinh doanh huy động vốn thành lập cơng ty cổ phần, Cơng ty có vốn góp chi phối, phân cơng cử người tham gia điều hành quản lý trực tiếp phần vốn góp, quy định ngành nghề kinh doanh cụ thể, dự kiến sáng lập: + Công ty cổ phần Xây dựng Tư vấn Thiết kế; + Công ty cổ phần Duy tu dịch vụ Môi trường; + Công ty cổ phần Thương mại – dịch vụ khu công nghiệp; 14.4.5 - Giải pháp lao động tiền lương: Về sách lao động: CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Trang 47 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA + Đảm bảo đủ số lượng chất lượng lao động phù hợp với quy mô tổ chức sản xuất Công ty giai đoạn cụ thể; + Khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán kỹ thuật, quản lý biện pháp cụ thể: Gửi học lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ nước; + Tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề đội ngũ công nhân kỹ thuật hình thức như: Đào tạo chỗ gửi học trường đào tạo nghề; + Xây dựng tiêu chuẩn viên chức chuyên môn nghiệp vụ gắn liền với chức danh để tuyển dụng bố trí cán + Đưa sách đãi ngộ thoả đáng nhằm thu hút cán kỹ thuật, quản lý có trình độ chun mơn cao; Cơng nhân kỹ thuật có trình độ lành nghề; + Rà sốt nguồn nhân lực có, xếp lao động hợp lý, có kế hoạch tuyển dụng lao động có tay nghề để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh giai đoạn tới - Về sách tiền lương: + Xây dựng đơn giá tiền lương sở định mức lao động hợp lý; + Đối với lao động trực tiếp: Khoán tiền lương theo đơn vị sản phẩm, hạng mục công việc đến tổ đội sản xuất người lao động; + Đối với lao động gián tiếp: Trả lương phù hợp với suất làm việc cụ thể người; Khoán mức lương cụ thể cho phòng ban theo nhiệm vụ giao; + Có chế độ khen thưởng kịp thời cho tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến sản xuất mang lại hiệu kinh tế cho Công ty; + Thực đầy đủ chế độ cho người lao động: Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ tiền lương, tiền phép + Nghiên cứu vận dụng xây dựng ban hành thang bảng lương cho người lao động theo Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Chính phủ, quy định quản lý lao động, tiền lương tiền thưởng người lao động làm việc Công ty TNHH thành viên nhà nước làm chủ sở hữu 14.4.6 Giải pháp tìm kiếm việc làm: Cơng tác tìm kiếm việc làm xem nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức sản xuất đề giải pháp cụ thể như: CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Trang 48 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA - Tập trung tìm kiếm cơng trình có nguồn vốn đầu tư rõ ràng - Xác định công tác Sửa chữa bảo trì đường nhiệm vụ chính, trọng tâm, đầu tư phát triển công tác xây dựng sở hạ tầng đường cách hợp lý - Nâng cao lực đấu thầu lực cho cán làm cơng tác đấu thầu - Tích cực, chủ động phát huy hiệu mơ hình cơng ty mẹ, công ty - Tiếp tục củng cố giữ vững thị trường, địa bàn có mở rộng địa bàn nước - Tăng cường hợp tác hình thức liên danh liên kết với công ty bạn, xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác tránh rủi ro tìm kiếm việc làm 14.4.7 Giải pháp cơng tác trị, tư tưởng, đồn thể: Xây dựng thực tốt quy chế phối hợp đảng ủy, Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành Chi Công ty thường xuyên phối hợp với Hội đồng Quản Trị, Giám đốc điều hành đưa đường lối, chủ trương, biện pháp, giải pháp cụ thể để thực tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị Đại hội đồng cổ đông Giáo dục trị tư tưởng cho cán Đảng viên, người lao động thực đường lối chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước Xây dựng đảng tổ chức trị phát triển vững mạnh Tăng cường giáo dục đội ngũ cán CNV phát huy truyền thống phát triển trưởng thành Công ty để đưa Công ty ngày phát triển cách vững Các Đồn thể Cơng đồn, Đồn niên thường xuyên phối hợp với Hội đồng Quản Trị, Giám đốc điều hành đưa giải pháp thực tiêu kinh tế xã hội Công ty đề ra; động viên tinh thần người lao động thuộc tổ chức để họ phấn khởi yên tâm thi đua lao động sản xuất Phát động phong trào thi đua công trường nhằm động viên phận đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; khen thưởng kịp thời vật chất tinh thần cho đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao; Có giải pháp thực tốt quy chế dân chủ sở công ty cổ phần Quan tâm đến đời sống tinh thần người lao động cách thường xuyên tổ chức hoạt động phong trào: Thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ 14.4.8 Giải pháp tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí: Tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí giải pháp quan trọng để thực thành công tiêu kinh tế xã hội Cơng ty đề ra: CƠNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Trang 49 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA - Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phòng chống tham nhũng, lãng phí theo đường lối chủ trương Đảng Nhà nước cho cán bộ, người lao động tồn Cơng ty; - Thực hành tiết kiệm chống lãng phí q trình sản xuất, tiêu dùng; - Có chế độ khen thưởng xứng đáng cho tập thể cá nhân có thành tích tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; - Đề biện pháp chống tham nhũng, lãng phí như: Thực kê khai tài sản cán Đảng viên theo đường lối Đảng Pháp luật Nhà nước; Giám sát việc kê khai tài sản đối tượng kê khai; đưa quy chế quản lý tài chính, vật tư thiết bị, toán tiền lương vv giám sát việc thực quy chế - Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung hồn chỉnh định mức giao khốn đơn vị nội CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Trang 50 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN III TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT Sau Phương án cổ phần hóa Cơng ty phê duyệt có Quyết định UBND thành phố Cần Thơ việc chuyển Công ty TNHH MTV Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ thành công ty cổ phần, Công ty triển khai thực phương án theo lịch trình dự kiến sau: Nội dung công việc Thời điểm nhận định phê duyệt phương án cổ phần hóa Ban đạo cổ phần hóa thơng qua Hồ sơ chào bán cổ phần lần đầu công chúng Ký kết Hợp đồng tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu với Sở Giao dịch chứng khoán Gửi đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần lần đầu cho Sở Giao dịch chứng khoán Sở Giao dịch chứng khoán ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu Thời gian dự kiến T T+5 T + 10 ÷15 Đăng báo công bố thông tin bán đấu giá Bản công bố thông tin Thành lập Hội đồng đấu giá T + 20 Phối hợp với Tổ chức thực đấu giá tổ chức buổi bán đấu giá T + 45 Tổ chức bán cổ phần ưu đãi cho CBCNV T + 50 Hoàn tất việc thu tiền Nhận tiền thu từ bán cổ phần từ Tổ chức thực đấu giá T + 60 Tổng hợp kết chào bán báo cáo Ban đạo CPH T + 62 Ban đạo cổ phần hóa Quyết định chào bán phương thức thỏa thuận trường hợp không chào bán hết phải tiếp tục thực chào bán T + 65 Doanh nghiệp thông báo cho nhà đầu tư việc tiếp tục chào bán theo phương thức thỏa thuận trường hợp không chào bán hết phải tiếp tục thực chào bán T + 70 Hoàn tất việc thu tiền Nhận tiền thu từ bán cổ phần theo phương thức thỏa thuận T + 80 Tổng hợp kết chào bán theo phương thức thỏa thuận báo cáo Ban đạo CPH hồn tất việc T + 85 CƠNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ Trang 51 ... 19.702.658.911 - - - - - 2.162.717.990 2.162.717.990 2.162.717.990 - III Giá trị lợi kinh doanh doanh nghiệp - - 139.655.316 139.655.316 IV Giá trị quyền sử dụng đất - - - - C Tài sản chờ lý - - - - D Tài... hữu hạn thành viên - Tên giao dịch quốc tế: Cantho Industrial Parks Infrastructure Construction Company - Tên viết tắt: CIPCO - Địa trụ sở chính: 102 đường 30 tháng 4, phường An Phú, quận Ninh... tháng 4, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; - Số điện thoại: - Email: cipcocantho@gmail.com - Mã số thuế: 1800 617 139 - Vốn điều lệ: 110.586.513.513 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ, PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay