ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020

60 2 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 01:26

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Nghị số /2017/NQ-HĐND ngày Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc) Vĩnh Phúc, tháng năm 2017 / /2017 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ĐỀ ÁN Phát triển phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang Vĩnh Phúc, tháng năm 2017 MỤC LỤC Phần I SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020 I SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN .4 II CÁC CĂN CỨ CHỦ YẾU XÂY DỰNG ĐỀ ÁN III PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN IV NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Phần II .8 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ .8 TỈNH VĨNH PHÚC I TÌNH HÌNH CHUNG VỀ KINH TẾ TẬP THỂ .8 II PHÂN LOẠI HTX TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 28 III TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI KINH TẾ TẬP THỂ .29 IV ĐÁNH GIÁ CHUNG 32 Phần III 38 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020 38 I QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020 38 II GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ ĐẾN NĂM 2020 40 III CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX .47 III TỔNG HỢP KINH PHÍ, NGUỒN VỐN THỰC HIỆN 56 PHẦN IV 57 TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 57 II ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 58 Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang Phần I SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020 I SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN Kinh tế tập thể (KTTT) thành phần kinh tế bao gồm sở kinh tế người lao động tự nguyện góp vốn, kinh doanh, tự quản lý theo nguyên tắc tập trung, bình đẳng, có lợi KTTT với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, mà nòng cốt hợp tác dựa sở hữu thành viên sở hữu tập thể; liên kết rộng rãi người lao động, hộ sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ thuộc thành phần kinh tế; không giới hạn quy mô địa bàn (trừ số lĩnh vực có quy định riêng); phân phối theo lao động, theo vốn góp mức độ tham gia dịch vụ; hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm KTTT với nòng cốt Hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng phát triển Kinh tế xã hội đất nước KTTT Đảng Nhà nước khuyến khích phát triển khẳng định Nghị đại hội Đảng: “KTTT với khu vực kinh tế nhà nước dần trở thành tảng kinh tế quốc dân” Trong thời gian qua, Đảng Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, sách tạo điều kiện cho KTTT phát triển như: Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 Bộ Chính trị tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu KTTT; Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 – 2020; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết số điều Luật HTX; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 Thủ tướng Chính phủ việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX 2012… KTTT nhân tố quan trọng việc phát triển kinh tế - xã hội, huy động nguồn lực xã hội vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần giữ vững ổn định trị, xã hội địa phương, chỗ dựa tin cậy hộ sản xuất nhỏ, kinh tế hộ gia đình Đây nội dung quan trọng, góp phần hồn thành mục tiêu thực chương trình MTQG xây dựng nơng thơn Sự hình thành phát triển KTTT mà nòng cốt HTX nhằm mục đích phát huy sức mạnh thành viên thực có hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh, nâng cao thu nhập cho Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang xã viên người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương Đó yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh kinh tế thị trường hội nhập kinh tế Quốc tế Trong trình hình thành phát triển, khu vực KTTT Vĩnh Phúc có đóng góp cho kinh tế - xã hội tỉnh Tuy nhiên, hiệu vai trò khu vực kinh tế đến chưa phát huy với tiềm phát triển: quy mô nhỏ, khả cạnh tranh thấp chưa khỏi tình trạng yếu kém, HTX, như: số lượng thành lập HTX, THT thấp; Quá trình chuyển đổi chế quản lý, khu vực HTX chưa quan tâm mức, chất lượng, hiệu HTX ngày giảm sút, vị trí, vai trò HTX kinh tế giảm; sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng sản xuất nghèo nàn lạc hậu, lực đội ngũ cán quản lí điều hành hạn chế, chất lượng dịch vụ, hiệu sản xuất kinh doanh thấp, lợi ích mang lại cho thành viên chưa nhiều, chế độ thông tin báo cáo HTX cho ngành, cấp chưa đầy đủ, kịp thời Việc lãnh đạo, đạo từ cấp ủy đảng, quyền chưa thường xun, liên tục Mặt khác, HTX có nhiều hội phát triển chuỗi cung ứng loại nông sản làm nguyên liệu sản xuất hàng hố bữa ăn phục vụ cơng nhân cho doanh nghiệp trong, ngồi khu cơng nghiệp; cung cấp dịch vụ địa bàn hoạt động như: dịch vụ môi trường, nước sạch… hay việc đảm bảo tiêu chí xây dựng nơng thơn Điều đòi hỏi HTX đặc biệt HTX dịch vụ nông nghiệp phải xếp, đổi phát triển phù hợp với thực tế Xuất phát từ vai trò, vị trí KTTT kinh tế tỉnh, việc đảm bảo an sinh xã hội, việc xây dựng ban hành Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 cần thiết II CÁC CĂN CỨ CHỦ YẾU XÂY DỰNG ĐỀ ÁN + Nghị số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ BCH TW Đảng khóa IX “Tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu KTTT”; + Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/01/2008 Ban Bí thư Trung ương Đảng tăng cường lãnh đạo thực Nghị Trung ương Khóa IX, Nghị Trung ương Khóa X; + Luật HTX năm 2012 ngày 20/11/2012; Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang + Luật Tổ chức tín dụng năm 2010; + Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết số điều Luật HTX; + Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 Chính phủ tổ chức hoạt động Tổ hợp tác; + Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 Thủ tướng Chính phủ việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX; + Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; + Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020; + Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 25/4/2014 Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thực Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thôn; + Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn đăng ký HTX chế độ báo cáo tình hình hoạt động HTX; + Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng HTX nông nghiệp + Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 Bộ Tài hướng dẫn mức hỗ trợ chế tài hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX, thành lập HTX, tổ chức lại hoạt động HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 + Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 UBND tỉnh Vĩnh Phúc việc ban hành Chương trình xây dựng nơng thơn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 – 2020; + Nghị số 03-NQ/TU ngày 27/12/2006 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 20062010, định hướng đến năm 2020; Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang + Thông tri số 22-TT/TU ngày 10/7/2013 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đẩy mạnh thực Nghị Trung ương khóa IX tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu KTTT; + Nghị số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc số chế, sách hỗ trợ thực tái cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 + Quyết định số 3216/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 UBND tỉnh phê duyệt Đề án tái cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 + Kế hoạch số 3570/KH-UBND ngày 15/6/2015 UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát triển KTTT năm, giai đoạn 2016 – 2020; III PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN Phạm vi Các hoạt động kinh tế tập thể quản lý nhà nước kinh tế tập thể địa bàn tỉnh theo quy định Luật Hợp tác xã, Luật Tổ chức tín dụng văn hướng dẫn Luật Đối tượng Loại hình KTTT mà nòng cốt HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, giao thông vận tải, xây dựng, thương mại, dịch vụ tổng hợp, quỹ tín dụng nhân dân, điện, tiểu thủ công nghiệp lĩnh vực khác theo quy định Luật HTX Kết cấu Đề án gồm phần: Phần I: Sự cần thiết lập đề án Phần II: Đánh giá thực trạng tình hình KTTT tỉnh Phần III: Quan điểm, mục tiêu giải pháp phát triển KTTT đến năm 2020 Phần IV: Tổ chức thực kiến nghị, đề xuất Mục tiêu đề án Thực đổi mới, phát triển nâng cao hiệu KTTT, không trọng phát triển số lượng mà yêu cầu chất lượng Từng bước đưa khu vực KTTT tỉnh thoát khỏi tình trạng yếu kém, tiếp tục củng cố, phát triển nâng cao hiệu KTTT mà nòng cốt HTX, nhằm phát huy Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang Phần II ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH VĨNH PHÚC vai trò, vị trí tầm quan trọng KTTT đáp ứng nhu cầu phát triển cơng nghiệp hóa, đại hóa xây dựng nơng thơn tỉnh Triển khai thực có hiệu Luật HTX năm 2012 ngày 20/11/2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết số điều Luật HTX văn quy phạm pháp luật liên quan IV NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Nội dung nghiên cứu Đề án phân tích, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động HTX địa bàn tỉnh thời gian qua; đánh giá kết hoạt động sản xuất, kinh doanh HTX, phát khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; kết thực sách khuyến khích, hỗ trợ, phát triển HTX Nhà nước Từ đưa phương hướng, giải pháp, chế sách phát triển HTX đến năm 2020 tỉnh phù hợp với điều kiện tình hình I TÌNH HÌNH CHUNG VỀ KINH TẾ TẬP THỂ Vĩnh phúc tỉnh thuộc vùng đồng sông Hồng, với gần 80% dân số sống nông thôn làm nông nghiệp; tỉnh sớm có phong trào HTX từ năm 1950 phát triển mạnh vào năm 1960; đầu việc triển khai thực Chỉ thị 100-CT/TW Ban Bí thư, Nghị 10-NQ/TW Bộ Chính trị, Chỉ thị 68-CT/TW Ban Bí thư TW Đảng (khố VII), Nghị TW khoá IX phát triển KTTT, Trong năm qua, thực đường lối đổi Đảng chuyển từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có quản lý Nhà nước, kinh tế HTX gặp phải khó khăn khơng nhỏ q trình chuyển đổi Tuy nhiên, với quan tâm Đảng Nhà nước, cấp, ngành tỉnh với tự chủ, nỗ lực vươn lên HTX, đến khu vực KTTT tỉnh bước củng cố, tính đến cuối năm 2016, tồn tỉnh có 586 HTX hoạt động, có 230 HTX nơng nghiệp (chiếm 39,2%) 356 HTX phi nông nghiệp (chiếm 60,8%) KTTT có vai trò ngày quan trọng việc cung cấp dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp, giải việc làm, cho nông dân, góp phần thúc đẩy kinh tế chung tỉnh phát triển Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang Giai đoạn trước có Luật HTX 2012 Những năm đầu tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc đánh giá tỉnh có KTTT chậm phát triển, chậm đổi Nhận thức vai trò quan trọng thành phần kinh tế này, từ năm 1997, Tỉnh ủy đạo cấp, ngành, địa phương tiếp tục đổi quản lý hợp tác, HTX nông nghiệp; bước thực việc chuyển đổi dồn ghép ruộng đất; kết luận việc chuyển đổi ruộng đất đổi HTX theo Luật HTX năm 1996 quán triệt sâu rộng huyện, thị hội nghị cán toàn tỉnh Nhờ vậy, sau năm (1997-2000) số HTX chuyển theo Luật HTX 1996 đạt 97,5% tổng số HTX; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tiến hành rộng rãi, đạt 87,5% tổng số hộ nông dân Tuy nhiên, HTX chuyển đổi lúng túng sản xuất, kinh doanh, sở vật chất nghèo nàn, máy quản lý yếu; chưa thích ứng với chế thị trường; hoạt động mang tính hình thức; chưa tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ Đến tháng 5/2002, Liên minh HTX tỉnh thành lập thể tốt vai trò quan tham mưu cho tỉnh, triển khai đồng nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển HTX để HTX có điều kiện tốt phát huy lực, mạnh sản xuất, kinh doanh; Đặc biệt năm 2009, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh thành lập, góp phần giúp HTX bước tháo gỡ khó khăn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho thành viên Đến nay, Quỹ hướng dẫn 136/231 đơn vị thành viên lập dự án vay vốn giải việc làm1 Thông qua việc vay vốn giải việc làm ổn định cho 134 lao động Bên cạnh đó, cơng tác tư vấn, vận động, phát triển thành viên tăng cường; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để mở rộng đầu cho sản phẩm HTX Nhờ vậy, KTTT tỉnh bước đổi ổn định Hầu hết THT, HTX củng cố tổ chức, đảm bảo nguyên tắc hoạt động; chất lượng, hiệu hoạt động hàng năm ổn định; thu nhập thành viên cải thiện, góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, khu vực nông thôn Có 28/136 HTX vay vốn với tổng số vốn 10.000.000.000đ, bao gồm: Vốn trung hạn: 3.350.000.000đ, chiếm 33,5%; vốn vay ngắn hạn 6.650.000.000đ, chiếm 66,5% đó: Lao động bị thu hồi đất: 32 người, lao động người tàn tật: người; lại lao động khác với mức thu nhập ổn định 1,3 triệu đồng/người/tháng Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang Ngồi lĩnh vực nơng nghiệp, lĩnh vực khác xuất ngày nhiều HTX điển hình tiên tiến, hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội địa phương3 Giai đoạn sau có Luật HTX 2012 đến UBND tỉnh đạo sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết số điều Luật HTX (năm 2012), Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 Thủ tướng Chính phủ, sách hỗ trợ Nhà nước HTX thơng qua nhiều hình thức tổ chức lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền, phát hành tài liệu, viết tin bài, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật HTX…tới nhiều tầng lớp Đồng thời tham gia tư vấn, hướng dẫn tổ chức lại, chuyển đổi thành lập HTX theo quy định hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012 Theo điều 62 Luật HTX năm 2012 Điều 32 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Chính Phủ quy định thời hạn 36 tháng, kể từ ngày 01/7/2013, HTX phải có kết rà sốt thực chuyển đổi, đăng ký lại Tại số địa phương có vào cấp ủy, quyền, với tinh thần trách nhiệm tuân thủ pháp luật đội ngũ cán ban điều hành HTX, công tác chuyển đổi, tổ chức lại HTX theo luật HTX 2012 thực sớm, thuận lợi có kết tích cực Sau chuyển đổi, tổ chức lại HTX vào hoạt động nề nếp, phát huy hiệu sản xuất kinh doanh, dịch vụ Bước đầu xây dựng mối quan hệ liên kết HTX với thành viên, HTX với doanh nghiệp, tổ chức đem lại thu nhập cho thành viên Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều HTX địa bàn tỉnh trình hoạt động chưa thực với quy định Luật HTX (2012), số HTX phát huy tiềm lực chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012, số HTX hoạt động cầm chừng số HTX chờ giải thể, ngưng hoạt động Việc thực chuyển đổi, đăng ký lại HTX địa bàn tỉnh diễn chậm, thực chuyển đổi 253/533 theo Luật HTX 2012 như: HTX vật liệu xây dựng Tuổi Trẻ, HTX Giao thông vận tải Hồng Việt (thành phố Vĩnh n), HTX khí Hưng Thịnh, HTX khí Quang Minh, HTX mộc Bảo Minh (Vĩnh Tường), HTX vận tải Thịnh Cường (Bình Xuyên)… Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang 10 - Các sở, ngành rà soát, hướng dẫn HTX thuộc lĩnh vực ngành quản lý đến chưa thực chuyển đổi, xếp lại theo mơ hình HTX kiểu mới, tự thực thủ tục giải thể thành lập theo Luật HTX năm 2012; - UBND huyện, thành, thị đạo Phòng Tài – Kế hoạch cấp huyện tổ chức rà soát lại HTX chưa thực chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, thực thu hồi giấy chứng nhận đăng ký HTX công bố phương tiện thông tin đại chúng; Hướng dẫn đơn vị bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký HTX thực thủ tục đăng ký thành lập theo Luật HTX năm 2012 2.8 Nâng cao lực cán làm công tác quản lý Nhà nước KTTT - Hồn thiện mơ hình quản lý nhà nước HTX theo Luật HTX 2012 văn hướng dẫn thi hành Chính phủ - Tăng cường lực quan đầu mối quản lý KTTT HTX cấp, ý tăng cường lực tổ chức phối hợp với quan liên quan đồng thời kiện toàn quan quản lý nhà nước cấp sở để nắm bắt đầy đủ thông tin hoạt động HTX, có hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời HTX gặp khó khăn Nâng cao hiệu hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển KTTT cấp Thực đào tạo, bồi dưỡng (thông qua tham quan học tập kinh nghiệm thiết thực tham gia chuyên đề, chuyên sâu) nhằm nâng cao nhận thức, trình độ loại hình kinh tế HTX; Nâng cao kỹ quản lý Nhà nước HTX Thiết lập biểu mẫu chế độ báo cáo thống hoạt động HTX địa bàn Tỉnh để đánh giá hoạt động kịp thời, xác HTX, làm sở cho việc đề xuất thực chế sách hỗ trợ thiết thực kịp thời lĩnh vực III CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX Cơ sở đề xuất: - Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020; - Thơng tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 Bộ Tài hướng dẫn mức hỗ trợ chế tài hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX, thành lập HTX, tổ chức lại hoạt động HTX theo chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020; Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang 46 - Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 Bộ Nông nghiệp PTNT hướng dẫn điều kiện, tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng HTX nông nghiệp; Phạm vi, đối tượng áp dụng, điều kiện hỗ trợ: 2.1 Phạm vi áp dụng: Thực giai đoạn 2016-2020 phạm vi tồn tỉnh Vĩnh Phúc, ưu tiên khu vực nông nghiệp, nông thôn địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn tỉnh; 2.2 Đối tượng áp dụng chung: - HTX, bao gồm quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp HTX (sau gọi chung HTX) đáp ứng tiêu chí cụ thể nội dung hỗ trợ quy định đề án; - Thanh viên, sáng lập viên, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập tham gia HTX; - Cơ quan, cán quản lý nhà nước HTX tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp đến phát triển HTX; 2.3 Điều kiện hỗ trợ chung: - HTX thành lập, tổ chức hoạt động theo nguyên tắc quy định Luật HTX năm 2012; - Có nhu cầu hỗ trợ, đáp ứng tiêu chí cụ thể nội dung hỗ trợ quy định đề án; Nội dung chế hỗ trợ chung HTX: 3.1 Nhóm chế hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực cho HTX 3.1.1 Hỗ trợ cho cán quản lý thành viên HTX (theo thông tư 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016): a) Đối tượng hỗ trợ: Cán thành viên HTX HTX cử bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ với chuyên ngành phù hợp với vị trí cơng tác nhu cầu HTX (có văn đề nghị hỗ trợ bồi dưỡng HTX) b) Nội dung hỗ trợ: - Hỗ trợ lần tiền vé tàu, xe (bao gồm vé đò, vé phà có) phương tiện giao thơng cơng cộng (trừ máy bay) từ trụ sở HTX đến sở bồi dướng Trường hợp đối tượng đào tạo, bồi dưỡng tự túc Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang 47 phương tiện, hỗ trợ theo mức khoán 1.000đồng/Km: Căn theo chứng từ mức toán theo giá ghi vé, hoá đơn mua vé, giấy biên nhận chủ phương tiện - Hỗ trợ kinh phí mua giáo trình, tài liệu trực tiếp phục vụ chương trình khóa học; - Hỗ trợ chi phí phí ăn: 50.000 đồng/ngày/người; - Hỗ trợ chi phí lưu trú để trả cho người đào tạo, bồi dưỡng cách trụ sở từ 20 km trở lên tối đa không 75.000 đồng/ngày/người; 3.1.2 Hỗ trợ tổ chức, quản lý lớp bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX a) Đối tượng hỗ trợ: Cơ quan, cán quản lý nhà nước HTX tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến phát triển HTX b) Nội dung hỗ trợ: - Thuê hội trường, phòng học ngày tổ chức lớp bồi dưỡng, máy chiếu, trang thiết bị trực tiếp phục vụ lớp học phải có hợp đồng, giấy biên nhận hóa đơn (trong trường hợp thuê dịch vụ) - Chi phí nước uống cho học viên: 20.000 đồng/người/ngày; - Chi mua, in ấn tài liệu phục vụ giảng dạy; chi in ấn chứng giấy chứng nhận hồn thành khóa bồi dưỡng; chi khen thưởng học viên; chi mua văn phòng phẩm phục vụ lớp học - Thù lao giảng viên, báo cáo viên (theo Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010); - Chi tổ chức tham quan, khảo sát thực tế thuộc chương trình khóa học; - Chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy học tập (theo Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009); - Phụ cấp tiền ăn, ở, phương tiện lại, cho thuê phòng nghỉ cho ban tổ chức lớp học (theo thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010); 3.1.3 Hỗ trợ thí điểm mơ hình đưa cán trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn HTX a) Đối tượng hỗ trợ: Hỗ trợ HTX có phương án sử dụng lao động trẻ tốt nghiệp ĐH, CĐ, độ tuổi không 35 Thí điểm 05 HTX nơng nghiệp 05 HTX phi nông nghiệp b) Nội dung hỗ trợ: Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang 48 - HTX nông nghiệp hỗ trợ lần để th tối đa 03 lao động có trình độ Cao đẳng trở lên làm việc HTX, thời hạn không 36 tháng: - HTX phi nông nghiệp hỗ trợ lần để thuê 01 lao động có trình độ Cao đẳng trở lên làm việc HTX, thời hạn hỗ trợ không 36 tháng - Mức hỗ trợ cho 01 HTX số lượng lao động hỗ trợ x(nhân) mức lương tối thiểu vùng x (nhân) số tháng hỗ trợ 3.1.4 Nhu cầu kinh phí: 5.114 triệu đồng (dự tốn cụ thể phụ lục kèm theo đề án) 3.1.5 Nguồn kinh phí: Sự nghiệp kinh tế 3.2 Các chế xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 3.2.1 Nội dung hỗ trợ: - Đăng tải miễn phí thơng tin quảng bá thương hiệu, sản phẩm HTX Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh Vĩnh Phúc Cổng thông tin điện tử tỉnh - Hỗ trợ thông tin, kinh nghiệp thực tiễn thông qua hội thảo tổng kết nghiên cứu, đánh giá thị trường nhân rộng mô hình HTX điển hình, tiên tiến; - Hỗ trợ lần tối đa 20 triệu đồng/HTX xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, dẫn địa lý 3.2.2 Nhu cầu kinh phí: tỷ đồng (chi tiết xem phụ lục) 3.2.3 Nguồn kinh phí: Sự nghiệp kinh tế 3.3 Nhóm chế ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ Để tạo điều kiện để HTX nâng cao suất, chất lượng sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ giải pháp khoa học công nghệ hàng năm tỉnh hỗ trợ cho HTX, liên hiệp HTX thực ứng dụng tiến kỹ thuật, công nghệ mới, đặc biệt sản xuất sản phẩm sạch, tiết kiệm lượng, bảo vệ môi trường, thiết kế mẫu mã, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, chế hỗ trợ cụ thể sau: 3.3.1 Đối tượng hỗ trợ: Các HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, môi trường, xây dựng, giao thông vận tải địa bàn tỉnh 3.3.2 Cơ chế hỗ trợ a) Hỗ trợ 01 lần cho 01 HTX 50% chi phí (nhưng khơng 150 triệu đồng/01dự án) mua quyền sử dụng, quyền sở hữu: Bí cơng nghệ; kiến Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang 49 thức kỹ thuật công nghệ chuyển giao dạng phương án cơng nghệ, quy trình cơng nghệ, thiết kế kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật, vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương trình máy tính, thơng tin liệu; giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi cơng nghệ; độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; giống trồng; kiểu dáng công nghiệp; sáng kiến; tài liệu, kết nghiên cứu, sản phẩm có liên quan nước nước để phục vụ cho hoạt động sản xuất HTX; b) Hỗ trợ 01 lần 20% kinh phí thực mơ hình, dự án áp dụng công nghệ tiên tiến, sản xuất sản phẩm sạch, tiết kiệm lượng, bảo vệ môi trường, tạo việc làm cho 200 lao động Thời điểm hỗ trợ sau mơ hình, dự án xây dựng hồn thành khai thác có hiệu (mang lại lợi nhuận cho HTX, THT đạt 10% tổng vốn đầu tư dự án) 01 năm, quan có thẩm quyền thẩm định, đánh giá chất lượng, hiệu thực (mức hỗ trợ không 200 triệu đồng/01 mơ hình, dự án) 3.3.3 Nhu cầu kinh phí: 7,0 tỷ đồng 3.3.4 Nguồn kinh phí: Nguồn vốn nghiệp 3.4 Nhóm chế tiếp cận vốn quỹ hỗ trợ phát triển HTX 3.4.1 Đối tượng điều kiện vay vốn a) Đối tượng vay vốn: Là Tổ hợp tác; HTX; Liên hiệp HTX thành viên Liên minh HTX tỉnh; thành lập từ 01 năm trở lên, chuyển đổi, xếp lại theo Luật HTX năm 2012, có nhu cầu, có dự án vay vốn đầu tư khả thi để đổi phát triển sản phẩm, đổi phát triển công nghệ kỹ thuật, phát triển thị trường, mở rộng tiêu thụ sản phẩm; xây dựng, phát triển nhân rộng mơ hình Tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX b) Điều kiện vay vốn: - Thuộc đối tượng vay vốn - Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định Nhà nước - Có phương án sản xuất, kinh doanh có lãi phương án đảm bảo trả nợ gốc lãi 3.4.3 Nội dung hỗ trợ a) Đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX: Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang 50 Mức vay tối đa không 70% tổng mức đầu tư dự án không 300 triệu đồng dự án 01 Tổ hợp tác; 1.000 triệu đồng dự án 01 HTX, Liên hiệp HTX Thời hạn cho vay không năm, lãi suất cho vay vốn dự án xác định thời điểm ký hợp đồng tín dụng cố định suốt thời hạn vay b) Hỗ trợ 30% lãi suất vay ngân hàng thương mại 01 lần cho HTX, thời gian hỗ trợ không 03 năm; mức hỗ trợ cho 01 HTX khơng q 30 triệu đồng15 Ngồi hưởng ưu đãi vay vốn trên, HTX niên vay vốn từ Quỹ Quốc gia việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ- CP ngày 09/7/2015 Chính phủ 3.4.4 Nhu cầu kinh phí: 74,625 tỷ đồng a) Bổ sung vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX 56,625 tỷ đồng; b) Kinh phí hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng TM: 18 tỷ đồng 3.4.5 Nguồn kinh phí: Nguồn nghiệp kinh tế thuộc Ngân sách tỉnh 3.5 Nhóm chế hỗ trợ, tạo điều kiện HTX tham gia chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội 3.5.2 Đối tượng hỗ trợ Các HTX, liên hiệp HTX có đủ lực, tư cách pháp nhân muốn tham gia chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế xã hội gồm: - Xây dựng công trình xây dựng sở hạ tầng địa bàn (giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hạ tầng chợ, hạ tầng xử lý môi trường, xây dựng trường học, nhà văn hóa, trụ sở, cung ứng thiết bị đơn giản…) - Quản lý, khai thác vận hành cơng trình sau hồn thành nằm kế hoạch đấu thầu dịch vụ cơng ích, đặt hàng, giao kế hoạch cấp (kể cơng trình chợ cơng trình hạ tầng phục vụ phát triển cụm công nghiệp cụm làng nghề nông thôn) - Các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác địa bàn phù hợp với khả HTX, liên hiệp HTX 3.5.3 Cơ chế hỗ trợ, ưu đãi 15 Mức 10 triệu đồng dựa số liệu dự kiến HTX vay trung bình 500 triệu đồng, lãi vay khoảng 6-7%/năm (30%x6-7%x3(năm)x500 triệu đồng=27-30 triệu đồng) Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang 51 - Được ưu tiên lựa chọn tham gia đấu thầu, đặt hàng dịch vụ cơng ích (nếu đáp ứng đủ điều kiện) - Được ưu tiên tham gia lựa chọn đơn vị thi cơng cơng trình hạ tầng xây dựng nơng thơn (nếu đáp ứng đủ điều kiện) 3.6 Nhóm chế hỗ trợ thành lập HTX, Liên hiệp HTX 3.6.1 Đối tượng hỗ trợ - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập HTX tham gia HTX (có văn đề nghị hỗ trợ thành lập HTX) - Các HTX, liên hiệp HTX thành lập trước ngày 01 tháng năm 2013 tổ chức lại hoạt động theo quy định Luật HTX (có văn đề nghị hỗ trợ tổ chức lại hoạt động HTX) 3.6.2 Cơ chế hỗ trợ a) Nội dung hỗ trợ: - Cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn quy định pháp luật HTX trước thành lập HTX cho sáng lập viên HTX - Tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh; hướng dẫn thực thủ tục thành lập, đăng ký tổ chức hoạt động HTX - Tư vấn thực thủ tục tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX năm 2012 b) Cơ chế hỗ trợ: b1) Ngân sách địa tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí thành lập HTX, đăng ký thay đổi theo quy định Luật HTX, bao gồm: (1) Hỗ trợ kinh phí tổ chức lớp tập huấn, cung cấp thông tin, tư vấn quy định pháp luật HTX cho sáng lập viên HTX trước thành lập - Chi tổ chức lớp tập huấn tập trung: + Thù lao giảng viên, báo cáo viên, phụ cấp tiền ăn, tiền phương tiện lại, thuê phòng nghỉ cho giảng viên: Mức chi theo quy định Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 Bộ Tài quy định quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức văn sửa đổi bổ sung (nếu có); Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang 52 + Chi nước uống cho học viên: Mức chi theo quy định Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 Bộ Tài quy định chế độ cơng tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập văn sửa đổi bổ sung (nếu có); + Chi mua, in ấn tài liệu chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức lớp: theo hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ - Chi thông tin tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật HTX: mức chi theo hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ phạm vi dự tốn cấp có thẩm quyền phê duyệt (2) Hỗ trợ kinh phí tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, hướng dẫn thực thủ tục thành lập, đăng ký tổ chức hoạt động HTX - Đối với hướng dẫn viên, cộng tác viên cán bộ, công chức: +Thù lao: 30.000 đồng/1 hướng dẫn trực tiếp; + Chi phí lại: Tối đa 30.000 đồng/1 ngày trường hợp đi, ngày Trường hợp tư vấn xa, phải nghỉ lại tốn chế độ cơng tác phí cán công chức công tác theo quy định - Đối với cán công chức, viên chức thực nhiệm vụ tư vấn: Bồi dưỡng: 30.000 đồng - 70.000 đồng/1 buổi hướng dẫn trực tiếp (01 buổi tính 04 làm việc) Trường hợp tư vấn xa, phải nghỉ lại tốn chế độ cơng tác phí cán công chức công tác theo quy định b2) Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí việc tổ chức lại hoạt động HTX chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Trong đó: + Trường hợp đăng ký thay đổi theo quy định Luật HTX HTX hưởng sách hỗ trợ sách hỗ trợ thành lập HTX quy định Điều 10, thông tư 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 + Trường hợp đăng ký tiến hành sáp nhập, hợp nhất, chia, tách HTX, liên hiệp HTX HTX hỗ trợ 50% kinh phí thành lập HTX theo quy định Điều 10, thông tư 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 3.6.3 Nhu cầu kinh phí: Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang 53 Căn vào giao kế hoạch năm 2017, dự kiến kinh phí thành lập mới, tổ chức lại hoạt động HTX giai đoạn 2017 - 2020 là: 10 tỷ đồng 3.6.4 Nguồn kinh phí: Nguồn nghiệp kinh tế Cơ chế hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng HTX nơng nghiệp Ngồi nhóm chế hỗ trợ, ưu đãi chung cho HTX nói trên, HTX hoạt động lĩnh vực nơng nghiệp hưởng sách hỗ trợ từ NSTW theo hướng dẫn Bộ Nông nghiệp PTNT Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 hướng dẫn điều kiện, tiêu chí hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng HTX nông nghiệp, cụ thể: 4.1 Điều kiện hỗ trợ: 4.1.1 Điều kiện chung a) Hợp tác xã nông nghiệp thành lập, tổ chức hoạt động theo quy định Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13; b) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hợp tác xã nông nghiệp phải đảm bảo: - Cơng trình kết cấu hạ tầng đề nghị hỗ trợ phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hợp tác xã nông nghiệp; - Phù hợp với quy hoạch liên quan; - Có phương án khai thác, tu, bảo dưỡng kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh cơng trình kết cấu hạ tầng xin hỗ trợ; - Góp vốn đối ứng theo dự án phê duyệt tối thiểu 20% tổng mức đầu tư 4.1.2 Điều kiện ưu tiên Hợp tác xã nông nghiệp xét hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo thứ tự ưu tiên sau: a) Có hợp đồng liên kết tiêu thụ nơng sản với doanh nghiệp có giá trị tối thiểu 300 triệu đồng/năm; b) Tổ chức cho thành viên sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt cấp giấy chứng nhận sở đủ điều kiện an toàn Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang 54 thực phẩm; áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm; c) Hợp tác xã nơng nghiệp hoạt động địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật hành 4.2 Nội dung hỗ trợ: 4.2.1 Hỗ trợ trụ sở làm việc hợp tác xã nông nghiệp - HTX chưa có trụ sở chưa Nhà nước hỗ trợ kinh phí để thuê xây dựng trụ sở làm việc; có năm đạt tổng doanh thu tối thiểu 1,0 tỷ đồng/năm năm kể từ thời điểm đề nghị hỗ trợ; - Mức hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư không 300 triệu đồng/01 HTX; 4.2.2 Hỗ trợ sân phơi, nhà kho, cửa hàng vật tư nông nghiệp Trong thời gian năm trước thời điểm đề nghị hỗ trợ, hợp tác xã nơng nghiệp phải có năm đạt tổng doanh thu tối thiểu 1,0 tỷ đồng/năm; - Mức hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư không 300 triệu đồng/01 HTX; 4.2.3 Hỗ trợ cơng trình thủy lợi, giao thơng nội đồng lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp - Công trình thủy lợi nội đồng: Thực theo Nghị HĐND tỉnh kiên cố hóa kênh mương nội đồng; - Cơng trình đường trục giao thơng nội đồng: 02/2011/NQ-HĐND ngày 9/4/2011 HĐND tỉnh Về hỗ trợ phát triển đường giao thông nội đồng địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2020; 4.2.4 Kính phí thực hiện: - Hỗ trợ đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc: 30 tỷ đồng; - Hỗ trợ nhà xưởng: 15 tỷ đồng; 4.2.5 Nguồn vốn: Vốn nghiệp kinh tế III TỔNG HỢP KINH PHÍ, NGUỒN VỐN THỰC HIỆN Nhu cầu kinh phí hỗ trợ: Tổng nhu cầu: 157,739 tỷ đồng, gồm: 1.1 Nhóm chế đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: 5,114 tỷ đồng 1.2 Nhóm chế xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường: 16 tỷ đồng Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang 55 PHẦN IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 1.3 Nhóm chế ứng dụng khoa học, kỹ thuật cơng nghệ mới: tỷ đồng 1.4 Nhóm chế tiếp cận vốn hỗ trợ phát triển HTX: 74,625 tỷ đồng (trong bổ sung quỹ hỗ trợ phát triển HTX 56,625 tỷ đồng; Hỗ trợ lãi vay ngân hàng thương mại: 18 tỷ đồng) 1.5 Nhóm chế hỗ trợ thành lập HTX, Liên hiệp HTX: 10 tỷ đồng 1.6 Hỗ trợ hạ tầng HTX nông nghiệp: 45 tỷ đồng; Nguồn kinh phí: Sự nghiệp ngân sách tỉnh Kế hoạch thực hiện: Chi tiết biểu kèm theo I TỔ CHỨC THỰC HIỆN Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở, ban ngành UBND huyện, thị xã, thành phố cụ thể hóa mục tiêu, định hướng phát triển HTX Đề án; xây dựng kế hoạch phát triển KTTT hàng năm; phối hợp Liên minh HTX Tỉnh theo dõi việc thực Đề án, hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết triển khai thực Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, triển khai cụ thể hóa sách hỗ trợ phát triển HTX để tham gia xây dựng nông thôn sách hỗ trợ nơng nghiệp, nơng thơn; Chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình phát triển HTX nơng nghiệp; Sở Tài tham mưu đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí: Triển khai Luật Hợp tác xã 2012; chuyển đổi mơ hình HTX; mơ hình HTX thí điểm; hỗ trợ HTX theo sách khuyến khích đề án; bổ sung vốn cho Quỹ hỗ trợ Hợp tác xã; … Sở Khoa học Cơng nghệ: Hướng dẫn thực sách khuyến khích, hỗ trợ HTX tham gia đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, đăng ký thương hiệu, sở hữu trí tuệ; Đơn đốc, hướng dẫn việc chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh HTX Sở Tài nguyên Môi trường: Hướng dẫn đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất đối Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang 56 với HTX; Giám sát chặt chẽ vấn đề ô nhiễm môi trường, hướng dẫn, giúp đỡ HTX tuân thủ pháp luật môi trường Sở Công thương: Hướng dẫn thực sách khuyến khích, hỗ trợ HTX tham gia xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; theo dõi đơn đốc, tổng hợp tình hình thực HTX thuộc lĩnh vực ngành quản lý; Các sở Nông nghiệp PTNT; Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên môi trường; Công thương,… có trách nhiệm đơn đốc, tổng hợp tình hình thực HTX thuộc lĩnh vực ngành quản lý; Liên minh HTX tỉnh: Tuyên truyền thực Nghị Đảng, Luật HTX, Nghị định Chính phủ, văn quy phạm pháp luật; Tổng kết, nhân điển hình tiên tiến, phát động phong trào thi đua HTX; tìm kiếm, huy động nguồn lực; Trực tiếp tham gia tổ chức triển khai lớp đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý HTX; Mở rộng quan hệ đối ngoại để tranh thủ vốn, thị trường xuất khẩu, quảng cáo giới thiệu sản phẩm, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; Triển khai hỗ trợ tín dụng HTX thơng qua Quỹ phát triển HTX theo quy định; Chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình phát triển HTX phi nơng nghiệp tổ hợp tác; Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh: Tổ chức tuyên truyền toàn ngành, xem KTTT khách hàng tiềm năng, cần có sách cho vay linh hoạt, kịp thời; Củng cố Quỹ tín dụng nhân dân có xây dựng số quỹ tín dụng nhân dân Chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình phát triển quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh; 10 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức đoàn thể: Tỉnh đồn, Hội phụ nữ, hội nơng dân, Hội cựu chiến binh thực công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng tham gia phát triển kinh tế tập thể, phát triển HTX thời kỳ 11 UBND huyện, thị xã, thành phố thực chức quản lý nhà nước HTX địa bàn; thường xuyên thực hiện công tác tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời điều chỉnh, xử lý HTX vi phạm; rà sốt, hồn thiện hệ thống sở liệu HTX địa bàn, tạo thuận lợi cho việc quản lý HTX; II ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Đề xuất với tỉnh: Đề nghị UBND tỉnh xem xét báo cáo HĐND tỉnh phê duyệt đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 để cấp, Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang 57 ngành có sở triển khai thực hiện, nhằm hỗ trợ, thúc đẩy KTTT phát triển theo định hướng Đảng nhà nước Kiến nghị với Trung ương: 2.1 Đề nghị Chính phủ: - Theo quy định Luật HTX, thời gian chuyển đổi, xếp lại HTX đến hết ngày 30/6/2016 Tuy nhiên tỷ lệ chuyển đổi nước đạt 39%; tỷ lệ chuyển đổi tỉnh Vĩnh Phúc đạt 48% Đề nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép kéo dài thời gian chuyển đổi HTX theo luật HTX năm 2012 đến hết năm 2017 nhằm tạo điều kiện cho HTX có thêm thời gian rà soát làm thủ tục chuyển đổi Sau thời hạn trên, đơn vị không thực chuyển đổi, cho phép quan cấp đăng ký thu hồi hồi giấy đăng ký HTX, buộc đơn vị phải đăng ký lại theo quy định Luật - Sửa đổi Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thơn theo hướng thơng thống - Điều 129, Luật đất đai quy định hạn mức giao đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nơng nghiệp khơng q 02ha thấp, khó tích tụ ruộng đất, sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, phù hợp với trình độ kỹ thuật nơng nghiệp thơng qua mơ hình HTX Tổ hợp tác kiểu Do vậy, đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép điều chỉnh tăng hạn mức lên tối thiểu 05 2.3 Để có đầy thủ thơng tin cách hệ thống tình hình phát triển kinh tế tập thể, giúp quan Đảng, nhà nước quyền cấp đạo, định hướng đề xuất sách phát triển mạnh kinh tế tập thể thời gian tới Đề nghị Tổng cục Thống kê đưa tiêu đánh giá phát triển kinh tế tập thể vào hệ thống tiêu kinh tế - xã hội chung quốc gia 2.4 Đối với nội dung hỗ trợ từ NSTW theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài bố trí kinh phí cho địa phương để triển khai hỗ trợ đến HTX Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang 58 2.5 Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn quy trình, hồ sơ thủ tục đề nghị hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng HTX nông nghiệp theo quy định Khoản 3, Điều 6, Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 hướng dẫn điều kiện tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng HTX nông nghiệp./ Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết điều tra HTX Nông nghiệp Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Vĩnh Phúc; Phát triển HTX nông nghiệp kiểu khâu đột phá để tái cấu lại nông nghiệp nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân GS.TS.Nguyễn Thiện Nhân – UVBCT, CT UBMTTQVN; Đề án, Kế hoạch phát triển KTTT đến năm 2020 tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long An; KTTT góp phần hướng tới xã hội hợp tác phát triển TS Nguyễn Minh Tú – Vụ trưởng Vụ HTX Tạp chí Kinh tế Dự báo; Phát triển KTTT, bảo đảm kinh tế phát triển bền vững - Tác giả Phạm Thắng Tạp Chí Cộng Sản HỆ THỐNG PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỀU TRA (có báo cáo riêng) Đề án phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Trang 60
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020, ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay