BIẾN ĐỔI CỦA DIỄN XƯỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG (QUA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH NAM ĐỊNH)

292 1 0
  • Loading ...
1/292 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 01:20

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI ******** TRẦN HẢI MINH BIẾN ĐỔI CỦA DIỄN XƯỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG (QUA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH NAM ĐỊNH) LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC HÀ NỘI, 2018 BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI ******** TRẦN HẢI MINH BIẾN ĐỔI CỦA DIỄN XƯỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG (QUA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH NAM ĐỊNH) Chuyên ngành: Văn hóa học Mã số: 62310640 LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Ngô Đức Thịnh PGS.TS Trịnh Thị Minh Đức HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân dƣới hƣớng dẫn khoa học GS.TS Ngô Đức Thịnh PGS.TS Trịnh Thị Minh Đức Các kết nghiên cứu kết luận luận án trung thực, không chép từ nguồn dƣới hình thức Việc tham khảo tài liệu đƣợc trích dẫn ghi nguồn theo quy định Tác giả luận án Trần Hải Minh Trần Hải Minh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG TRUYỀN THỐNG 10 1.1 Tổng quan nghiên cứu diễn xƣớng nghi lễ lên đồng 10 1.2 Cơ sở lý luận diễn xƣớng nghi lễ lên đồng 22 1.3 Lý thuyết nghiên cứu - lý thuyết giao lƣu tiếp biến văn hóa 31 1.4 Khái quát diễn xƣớng nghi lễ lên đồng truyền thống Nam Định 33 Tiểu kết 44 Chƣơng 2: BIẾN ĐỔI CỦA KHÔNG GIAN VÀ CHỦ THỂ THỰC HÀNH DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG 46 2.1 Biến đổi không gian thực hành diễn xƣớng nghi lễ lên đồng 46 2.2 Biến đổi chủ thể thực hành diễn xƣớng nghi lễ lên đồng 53 Tiểu kết 76 Chƣơng 3: SỰ BIẾN ĐỔI VỀ TRÌNH TỰ VÀ THÀNH TỐ CẤU TRÚC TRONG DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG 78 3.1 Biến đổi trình tự diễn xƣớng nghi lễ lên đồng 78 3.2 Biến đổi thành tố cấu trúc diễn xƣớng nghi lễ lên đồng 82 Tiểu kết 114 Chƣơng 4: NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỔI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG TRONG XÃ HỘI HIỆN NAY 116 4.1 Nguyên nhân biến đổi 116 4.2 Nhận thức xã hội diễn xƣớng nghi lễ lên đồng 123 4.3 Những vấn đề đặt với diễn xƣớng nghi lễ lên đồng 125 Tiểu kết 142 KẾT LUẬN 144 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 PHỤ LỤC 158 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CLB Câu lạc DSVHPVT Di sản văn hóa phi vật thể DXNLLĐ Diễn xƣớng nghi lễ lên đồng GS Giáo sƣ GS.TS Giáo sƣ, Tiến sĩ NCS Nghiên cứu sinh NTTD Nghệ thuật trình diễn PGS Phó giáo sƣ Tr Trang TS Tiến sĩ UBND Ủy ban nhân dân VHTT Văn hóa thể thao DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ Nội dung bảng thống kê STT Sơ đồ 1.1 Sơ đồ hóa thành tố cấu trúc diễn xƣớng thực hành nghi Trang 31 lễ lên đồng Sơ đồ 1.2 Sơ đồ hóa hình thức diễn xƣớng nghi lễ lên đồng 37 Bảng 1.1: Thống kê lễ hội dân gian Nam Định 41 Bảng 2.1: Biến đổi đối tƣợng thờ cúng (tại số di tích quần thể phủ 51 Dầy) Bảng 2.2: So sánh biến đổi vai trò, vị trí pháp sƣ diễn xƣớng 56 nghi lễ lên đồng truyền thống diễn xƣớng nghi lễ lên đồng Bảng 2.3: Tổng hợp số ngƣời thực hành “tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ 59 ngƣời Việt” địa bàn tỉnh Nam Định Bảng 2.4: So sánh biến đổi đồng diễn xƣớng nghi lễ lên 61 đồng truyền thống diễn xƣớng nghi lễ lên đồng Bảng 2.5: So sánh biến đổi cung văn diễn xƣớng nghi lễ lên đồng 67 truyền thống diễn xƣớng nghi lễ lên đồng Bảng 2.6: So sánh biến đổi hầu dâng diễn xƣớng nghi lễ lên đồng 71 truyền thống diễn xƣớng nghi lễ lên đồng Bảng 2.7: So sánh biến đổi nhang đệ tử diễn xƣớng nghi lễ 76 lên đồng truyền thống diễn xƣớng nghi lễ lên đồng 10 Bảng 4.1: So sánh biến đổi diễn xƣớng nghi lễ lên đồng đền, 131 phủ, miếu diễn xƣớng nghi lễ lên đồng sân khấu MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài “Nghi lễ chầu văn người Việt” Nam Định đƣợc Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch cơng nhận di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình “Nghệ thuật diễn xướng dân gian” “tập quán xã hội” (9/2013) Nam Định tỉnh đại diện cho nƣớc lập hồ sơ khoa học để UNESCO vinh danh “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ người Việt” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại vào ngày 01/12/2016 Với ý nghĩa nhằm nâng cao tầm nhìn, nhận thức bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT), tơn trọng đa dạng văn hóa, thúc đẩy đối thoại cá nhân, nhóm ngƣời theo Cơng ƣớc 2003 … Do tìm hiểu biến đổi loại hình nghi lễ diễn xƣớng dân gian tín ngƣỡng xã hội đƣơng đại việc làm cần thiết có ý nghĩa Nam Định địa danh đƣợc nhiều nhà nghiên cứu quan tâm Thông qua tƣợng, sở thực tiễn xác định Nam Định vừa nơi “xuất phát”, vừa “trung tâm hội tụ lan tỏa” Trên thực tế, diễn xƣớng nghi lễ lên đồng (DXNLLĐ) đƣợc hình thành phát triển lâu đời, DXNLLĐ tồn không gian rộng Trong trình giao lƣu tiếp biến văn hóa DXNLLĐ tiếp thu tinh hoa văn hóa vùng miền để tạo cho phong phú, đa dạng Tuy bên cạnh mặt tích cực khơng thể tránh khỏi pha tạp kể nội dung, hình thức thể diễn xƣớng Vì việc nghiên cứu biến đổi không gian thực hành diễn xƣớng, chủ thể diễn xƣớng nhƣ biến đổi thành tố cấu trúc DXNLLĐ nhƣ: âm nhạc, nội dung ca từ, múa, phục trang đạo cụ, đồ lễ Từ làm sở cho việc khẳng định tính luận án Từ góc độ nghiên cứu khoa học, có nhiều cơng trình, báo, luận văn, tạp chí, hội thảo quan tâm nghiên cứu giới thiệu DSVHPVT tâm linh độc đáo này, nhiên việc hƣớng đến nghiên cứu chuyên luận biến đổi hình thức thực hành tín ngƣỡng thờ Mẫu nói chung DXNLLĐ cụ thể luận án tập trung nghiên cứu biến đổi DXNLLĐ Trên sở tìm nguyên nhân biến đổi đồng thời phân tích vấn đề đặt với DXNLLĐ tỉnh Nam Định nói riêng nƣớc ta nói chung Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nhận diện biến đổi DXNLLĐ qua nghiên cứu trƣờng hợp tỉnh Nam Định, xác định mối quan hệ tƣơng tác truyền thống Từ đƣa nhận định, đánh giá, nguyên nhân biến đổi vấn đề đặt DXNLLĐ 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu nguồn tài liệu thứ cấp để nhận diện vấn đề chƣa đề cập tới nghiên cứu thực hành tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ nói chung DXNLLĐ nói riêng - Khảo sát, phân tích yếu tố cấu thành DXNLLĐ tổng thể “thực hành tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ ngƣời Việt” Nam Định - Phân tích làm rõ đặc điểm nghệ thuật diễn xƣớng lên đồng ngƣời Việt Nam Định mối liên hệ với văn hóa ngƣời Việt vùng đồng Bắc Bộ (ĐBBB) vùng văn hóa khác - Nghiên cứu biến đổi DXNLLĐ qua trƣờng hợp tỉnh Nam Định, làm rõ nguyên nhân biến đổi đồng thời luận bàn vấn đề đặt xu biến đổi DXNLLĐ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu phƣơng diện DXNLLĐ bao gồm: không gian, thành phần tham gia thực hành diễn xƣớng, thành tố nghệ thuật DXNLLĐ (âm nhạc, nội dung ca từ, múa, phục trang, đạo cụ, đồ lễ ….) mối quan hệ DXNLLĐ truyền thống biến đổi 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận DXNLLĐ Làm rõ cấu trúc DXNLLĐ thông qua nghiên cứu tiền đề hình thành đạo Mẫu DXNLLĐ Nam Định, sở tìm đƣợc đặc trƣng DXNLLĐ Nam Định Nghiên cứu, phân tích biến đổi DXNLLĐ truyền thống biến đổi Tuy nhiên thực tế DXNLLĐ bao gồm hoạt động diễn trƣớc, sau kết thúc buổi hầu thánh Trong luận án giới hạn phân tích biến đổi yếu tố/thành tố buổi hầu NCS nhận định trƣớc sau buổi hầu thánh hoạt động có liên quan biến đổi không nhiều Luận án tập trung nghiên cứu biến đổi DXNLLĐ thờ Mẫu DXNLLĐ thờ Đức Thánh Trần mang hình thức đối chiếu, so sánh 3.2.2 Phạm vi không gian Nghiên cứu không gian văn hóa gắn liền với lễ hội nghi lễ lên đồng đền, phủ, điện thờ mẫu Nam Định Trong đó, tác giả lựa chọn, khảo sát phân tích số lễ hội tiêu biểu có gắn liền với DXNLLĐ: lễ hội Đền Trần ngoại thành Nam Định đền nhƣ đền thờ Quốc Công Tiết Chế Hƣng Đạo Đại Vƣơng Trần Quốc Tuấn (trong quần thể di tích đền Cố Trạch); đền Bảo Lộc, xã Lộc Vƣợng, huyện Mỹ Lộc lễ hội Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định phủ nhƣ phủ Tiên Hƣơng (phủ chính), phủ Vân Cát, phủ Bóng (đền Cây Đa Bóng), đền Thƣợng, đền Giếng… quần thể di tích Phủ Dầy) NCS dành thời gian khảo sát vùng lan tỏa (Nam đồng sông Hồng) DXNLLĐ điểm nhƣ đền Lảnh Giang (tỉnh Hà Nam), đền Đồng Bằng (tỉnh Thái Bình), đền Dâu Quán Cháo (tỉnh Ninh Bình) để làm rõ nhận định luận án 3.2.3 Phạm vi thời gian Sinh hoạt lễ hội thực hành tín ngƣỡng thờ Mẫu Nam Định bị gián đoạn thời gian dài Trƣớc đó, hình thức thực hành nghi lễ sinh hoạt lên đồng gần nhƣ bán công khai chƣa đƣợc quan tâm sâu rộng cộng đồng Phải đến năm 1994 lễ hội Phủ Dầy đƣợc Bộ VHTT cho phép mở thử nghiệm năm sau định mở thức Trong hoạt động lễ hội DXNLLĐ nghi lễ tiêu biểu quan trọng nghi lễ thờ Mẫu Tam phủ Vì luận án tập trung nghiên cứu biến đổi DXNLLĐ từ năm 1994 đến Giai đoạn trƣớc (NCS tạm gọi DXNLLĐ truyền thống) mang tính chất đối chiếu, so sánh Thời gian nghiên cứu khảo sát chủ yếu vào dịp lễ hội (tháng tháng âm lịch) đền, phủ, điện hai quần thể di tích Phủ Dầy Đền Trần dịp lễ trọng số đồng, hội điện tƣ gia Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận - Luận án dựa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê nin, triết học vật biện chứng vật lịch sử nhằm xem xét, nhìn nhận vật tƣợng diễn mối quan hệ biện chứng phát triển vật tƣợng ln diễn theo q trình lịch sử - Các quan điểm chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc văn hóa, văn hóa tín ngƣỡng 4.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 4.2.1 Phương pháp tiếp cận liên ngành Phƣơng pháp tiếp cận liên ngành dựa liệu nhiều ngành khoa học: Tôn giáo học, sử học, tâm lý học, nghệ thuật học, văn hóa học, xã hội học… Nghiên cứu DXNLLĐ, tiếp cận nhiều khía cạnh, góc độ khác nhằm tạo thêm minh chứng cho nhận định, đánh giá vấn đề nghiên cứu luận án 4.2.2 Phương pháp nghiên cứu trường hợp Phƣơng pháp nghiên cứu trƣờng hợp khoa học xã hội khảo sát, đánh giá tƣợng xã hội diễn bối cảnh đời sống thực tế 275 276 277 MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG SÂN KHẤU HĨA (Ảnh trích chƣơng trình “Ngƣời hâm mộ” VTV3 nhà hát chèo Nam Định thực năm 2009) 278 279 280 MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG SÂN KHẤU HĨA (Hình ảnh đƣợc trích Lế đón UNESCO cơng nhận tín ngƣỡng thờ mẫu tam phủ ngƣời Việt di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại) 281 282 MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG SÂN KHẤU HĨA (Hình ảnh đƣợc trích chƣơng trình giao lƣu nghệ thuật truyền thống trƣờng Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Nam Định) 283 MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG SÂN KHẤU HĨA (Hình ảnh đƣợc trích hội thi tài trẻ học sinh sinh viên trƣờng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch tồn quốc lần thứ Đà Nẵng) 284 MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN XƢỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG SÂN KHẤU HÓA (Hình ảnh đƣợc trích hội thi tài trẻ học sinh sinh viên trƣờng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch toàn quốc lần thứ II TP Huế) 285 MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐỒ LỄ TẠI CÁC BUỔI HẦU ĐỒNG Mâm cúng phát tấu canh hầu vui Ảnh: NCS chụp ngày 16/3/2017 Đền Cây Quế Nam Định Đồ lễ Tam Sinh mâm khao quan canh hầu vui Ảnh: NCS chụp ngày 16/3/2017 Đền Cây Quế Nam Định 286 Hình nhân mệnh lễ mở phủ Ảnh: Lƣơng Văn Phƣơng chụp ngày 19/2/2017 Đền Thiên Trƣờng Nam Định Quần áo đồ chơi cho bé đỏ Ảnh: Lƣơng Văn Phƣơng chụp ngày 19/2/2017 Đền Thiên Trƣờng Nam Định 287 Quần áo đồ chơi cho bé đỏ Ảnh: Lƣơng Văn Phƣơng chụp ngày 27/3/2017 Điện cô Phƣơng Nam Định Đỗ lễ xếp tầng Ảnh: Lƣơng Văn Phƣơng chụp ngày 27/3/2017 Điện cô P Nam Định 288 Dàn mã mở phủ đàn lễ mở phủ Ảnh: Lƣơng Văn Phƣơng chụp ngày 29/4/2017 Phủ Tiên Hƣơng Nam Định Dàn mã mở phủ đàn lễ mở phủ Ảnh: Lƣơng Văn Phƣơng chụp ngày 29/4/2017 Phủ Tiên Hƣơng Nam Định 289 Dàn mã mở phủ đàn lễ mở phủ Ảnh: Lƣơng Văn Phƣơng chụp ngày 29/4/2017 điện cậu T Nam Định ... án Trần Hải Minh Trần Hải Minh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN NGHIÊN... sƣ Tr Trang TS Tiến sĩ UBND Ủy ban nhân dân VHTT Văn hóa thể thao DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ Nội dung bảng thống kê STT Sơ đồ 1.1 Sơ đồ hóa thành tố cấu trúc diễn xƣớng thực hành nghi Trang 31... tiếng Việt mang nội hàm khác “nhập, ốp” Trong dân gian dùng khái niệm để thánh giáng đồng, ốp đồng; Vấn hầu - canh hầu: theo quan niệm dân gian lên đồng; Ghế đồng - giá đồng: thời gian vị thánh
- Xem thêm -

Xem thêm: BIẾN ĐỔI CỦA DIỄN XƯỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG (QUA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH NAM ĐỊNH), BIẾN ĐỔI CỦA DIỄN XƯỚNG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG (QUA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH NAM ĐỊNH)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay