Introducing a Company or Organization Giới thiệu một công ty hoặc một tổ chức

37 0 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 01:17

Marketing English for Technical Promotion Tiếng Anh Thương Mại Trong Quảng Cáo Kỹ Thuật Introducing a Company or Organization Giới thiệu công ty tổ chức Kha Thái Đức 柯泰德線上英文論文編修訓練服務 http://www.chineseowl.idv.tw Tiểu sử cá nhân Kha Thái Đức (Ted Knoy) dạy viết tiếng Anh kỹ thuật trường đại học Đài Loan hai mươi năm Ông tác giả mười bốn sách viết tiếng Anh kỹ thuật chuyên nghiệp Ông thành lập trung tâm viết tiếng Anh trường đại học Y Yuanpei đồng thời giảng viên tồn thời gian trường Ơng chỉnh sửa 55,000 viết cho đăng báo nghiên cứu khoa học từ năm 1989 Ông nhà biên tập tiếng anh cho số tạp chí khoa học, kỹ thuật y học Đài Loan Giới thiệu công ty tổ chức Briefly overview the industry to which your organization belongs Mô tả ngắn gọn tổ chức bạn thuộc ngành công nghiệp Describe your organization's mission as well as highlight its historical development Mô tả nhiệm vụ tổ chức nêu rõ q trình phát triển Introduce the organizational structure Giới thiệu cấu tổ chức Highlight recent technical accomplishments within the organization Nêu rõ thành tựu kỹ thuật gần Point towards the organization's future directions Vạch định hướng tương lai tổ chức Briefly overview the industry to which your organization belongs Mô tả ngắn gọn tổ chức bạn thuộc ngành cơng nghiệp Ví dụ: • Elderly in Taiwan over 65 years old accounts for 9.4% of the total population, surpassing the United Nations‟ definition of an aging society Given this trend, market opportunities for senior citizen residential communities island wide are estimated at more than $US 100,000,000 annually Số lượng người 65 tuổi Đài Loan chiếm 9.4% toàn dân số, vượt xa định nghĩa dân số già Liên Hợp Quốc Với xu hướng này, hội cho thị trường nhà dành cho người già đảo 100 triệu la Mỹ năm Ví dụ: • The forecasted market demand domestically for watch purchases is 14,000 in 2005, with Rolex accounting for approximately 8.12%, or 7,714 watches with estimated revenues of nearly 120 billion New Taiwanese (NT) dollars Nhu cầu thị trường nội địa sản phẩm đồng hồ đeo tay dự báo 14,000 năm 2005 Trong đó, nhãn hiệu đồng hồ Rolex chiếm khoảng 8.12%, tương đương 7.714 với doanh thu gần 120 tỉ Đài tệ Ví dụ: • Wanfang Hospital belongs to Taiwan‟s thriving medical care sector Since its establishment in 1995, the National Health Insurance scheme has strived to provide medical coverage for all of the island‟s residents under the auspices of the National Health Insurance Bureau However, by 2005, the National Health Insurance Bureau was approaching bankruptcy, making it extremely difficult to effectively manage the financial resources of hospitals • Bệnh viện Wanfang nằm số sở y khoa phát triển mạnh Đài Loan Kể từ thành lập năm 1995, chương trình bảo hiểm y tế quốc gia cố gắng cung cấp bảo hiểm y tế cho tất công dân đảo bảo trợ Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia Tuy nhiên,trước năm 2005, quan gần phá sản, làm cho việc quản lý nguồn tài bệnh viện trở nên khó khăn Describe your organization's mission as well as highlight its historical development Mô tả nhiệm vụ tổ chức đồng thời nêu rõ quá trình phát triển Ví dụ: • Wanfang Hospital commits itself to the following missions: safeguard the health of Taipei City residents, strive to become the an ideal teaching hospital environment for staff and students of Taipei Medical University and aspire to become a widely respected medical center island wide • Bệnh viện Wanfang cam kết thực nhiệm vụ sau đây: bảo vệ sức khoẻ người dân thành phố Đài Bắc, phấn đấu để trở thành môi trường bệnh viện lý tưởng cho nhân viên sinh viên Đại Học Y Đài Bắc, tham vọng trở thành trung tâm y khoa danh tiếng tồn đảo Ví dụ: • Whereas older correctional facilities focused on isolating inmates from the general population without much concern for their rehabilitation, modern correctional facilities adopt a more humanistic approach towards orienting and reforming the incarcerated so that they will have practical skills upon re-entering society • Trong trại cải tạo cũ tập trung vào cô lập phạm nhân khỏi cộng đồng mà không quan tâm đến việc giáo dục lại họ trại cải tạo đại sử dụng cách tiếp cận nhân đạo theo hướng định hướng cải tạo tù nhân để họ có kỹ thực hành quay lại xã hội Ví dụ: While continuing with the governmental advocated policy of “Keep the root in Taiwan”, the YULON group hopes that its aspirations in China and, eventually, the global automotive market will enable it to satisfy the consumer needs of the ethnic Chinese market Khi tiếp tục ủng hộ sách phủ "Giữ gốc Đài Loan", tập đoàn Yulon hy vọng nguyện vọng thị trường Trung Quốc thị trường tơ tồn cầu cho phép đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thị trường Trung Quốc Giới thiệu công ty tổ chức: Ví dụ The Taiwan operations of the German mattress brand „Elsa‟ were set up in 2004, with aspirations of servicing the entire Asia Pacific region Following careful consideration and extensive marketing research, Elsa selected Taiwan as its retail and distribution hub in the Asia Pacific region The Taiwanese bedding market recently has experienced sales growth, with statistics from the Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan revealing revenue growth from NT$ 24,000,000,000 in 1991 to NT$ 59,000,000,000 in 2001 Besides manufacturing wool and cotton mattresses in Germany, in Malaysia, Elsa also produces emulsion products such as pillows and mattresses The excellent emulsion quality and relatively inexpensive labor in Malaysia have allowed Elsa to reduce overhead costs and pass these savings on to consumers in the form of competitive retail prices Elsa has been operating in Asia for less than a year, and has sought to emphasize product and service quality via a segmentation marketing strategy involving another brand Notably, Elsa views the production of recyclable mattresses as its social responsibility Elsa has recently established three divisions: accounting, business and programming The accounting division coordinates finances, factory operations and logistics, the business division focuses on sales and after sales service, and the programming division devises and implements marketing strategies, as well as coordinating art design projects As an administrator in the programming division, Sheila is responsible for new employee orientation and on-the-job training, customer relations management-related practices and marketing strategy design Ví dụ Hoạt động kinh doanh thương hiệu nệm Đức “Elsa” Đài Loan năm 2004, với nguyện vọng đáp ứng nhu cầu toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương Sau xem xét cẩn thận nghiên cứu bao quát thị trường, Elsa chọn Đài Loan làm trung tâm phân phối bán lẻ khu vực Châu Á Thái Bình Dương Thị trường chăn ga gối nệm Đài Loan tăng doanh số bán hàng thời gian gần đây, theo số liệu thống kê từ Tổng cục Ngân sách, Kế toán Thống kê, ttốc độ tăng trưởng doanh thu từ 24000000000 đài tệ năm 1991 lên 59.000.000.000 đài tệ vào năm 2001 Bên cạnh sản xuất nệm len nệm Đức Malaysia, Elsa sản xuất sản phẩm nhũ tương gối nệm Chất lượng nhũ tương tuyệt vời lao động tương đối rẻ tiền Malaysia giúp Elsa giảm chi phí tổng tiết kiệm cho người tiêu dùng hình thức giá bán lẻ cạnh tranh Elsa hoạt động châu Á chưa đầy năm, tìm cách nhấn mạnh sản phẩm chất lượng dịch vụ thông qua chiến lược tiếp thị liên quan đến phân khúc thị trường Đáng Elsa coi việc sản xuất nệm tái chế trách nhiệm xã hội Elsa gần thành lập ba phận: kế tốn, kinh doanh lập trình Bộ phận kế tốn phối hợp tài chính, hoạt động nhà máy sản xuất hậu cần, phận kinh doanh tập trung vào việc bán hàng dịch vụ sau bán hàng, phận lập trình thực chiến lược tiếp thị, phối hợp dự án thiết kế nghệ thuật Là quản trị viên phận lập trình, Sheila có trách nhiệm định hướng cho nhân viên đào tạo công việc, thực hành quản lý liên quan đến quan hệ khách hàng thiết kế chiến lược tiếp thị Giới thiệu cơng ty tổ chức: Ví dụ Established as a joint investment by Taiwan Secom Company and Goldsun Development & Construction Company, Goldsun Express & Logistics (GE&L) Company (formerly Kuo Hsing Transport) was established in 1993 to undertake advanced and fully automated logistics With a licensed customs office since 2002, the company has ample skilled staff from multi-disciplinary fields, including security, information technology, and construction To provide comprehensive logistics services and achieve complete customer satisfaction, GE&L is striving to become an integrated and intelligent distribution center with exceptional customer service Well positioned to lead the Taiwanese logistics service sector, GE&L bases its success on state-of-the-art distribution procedures, information technology, automated facilities, highly skilled industrial engineering professionals, third party logistics services, full-range B2B logistics solutions and sound supplychain management practices The company deals in hi-tech products, 3C products, entertainment media (DVD, VCD, VHS), cosmetics and pharmaceuticals, all of which are products for which enterprises tend to outsource distribution services GE&L has a strong organizational framework, within which logistics professionals and IT consultants jointly provide a comprehensive and diverse range of logistics services In these joint efforts, the three-stage client service approach is adopted to ensure customer satisfaction by tailoring offered services based on client needs This approach uses EIQ analysis (commonly known as volume and variation analysis) to closely monitor the flow of incoming and outgoing goods Additionally, analyses are performed, including analysis of the industrial characteristics of goods, business transaction requirements, environmental resource planning (ERP), parameter settings and process confirmation for large ERP systems, and linear motion testing This procedure aims to minimize the influence of logistics services on business transactions during the initial service stage Furthermore, the three-stage client service approach also considers how controlling inbound or outbound goods and inventory fully complies with the internal control system, ensuring that the logistic needs of customers are managed efficiently • Được thành lập hợp tác giữ Công ty Đài Loan Secom Công ty Xây dựng Phát triển Goldsun, Công ty Goldsun Express & Logistics (GE & L) (trước công ty vận tải Hsing Kuo vào năm 1993 để thực dịch vụ hậu cần tiên tiến hoàn toàn tự động.Được quan hải quan cấp phép từ năm 2002, cơng ty có đội ngũ nhân viên có tay nghề cao dồi từ lĩnh vực đa ngành, có an ninh, cơng nghệ thơng tin xây dựng Để cung cấp dịch vụ hậu cần toàn diện làm hài lòng khách hàng, GE & L phấn đấu để trở thành trung tâm phân phối tích hợp thơng minh với dịch vụ khách hàng đặc biệt Đứng vị trí dẫn đầu lĩnh vực dịch vụ hậu cần Đài Loan, GE & L thành công nhờ vào thủ tục phân phối tiên tiến, công nghệ thông tin, sở tự động, chuyên gia kỹ thuật cơng nghiệp có tay nghề cao, dịch vụ hậu cần cho bên thứ ba, giải pháp hậu cần B2B biện pháp quản lý chuỗi cung ứng hợp lý Các công ty giao dịch sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm 3C, phương tiện truyền thơng giải trí (DVD, VCD, VHS), mỹ phẩm dược phẩm, tất sản phẩm mà doanh nghiệp có xu hướng thuê dịch vụ phân phối từ bên ngồi GE & L có cấu tổ chức vững mạnh, chuyên gia hậu cần tư vấn CNTT phối hợp cung cấp phạm vi toàn diện đa dạng dịch vụ hậu cần Cùng với nỗ lực chung, công ty thông qua ba giai đoạn tiếp cận dịch vụ khách hàng để đảm bảo hài lòng khách hàng cách tinh chỉnh dịch vụ cung cấp dựa nhu cầu khách hàng Phương pháp sử dụng phân tích EIQ (thường gọi phân tích thay đổi khối lượng ) để giám sát chặt chẽ luồng hàng hóa vào Ngồi ra, phân tích thực hiện, bao gồm phân tích đặc điểm cơng nghiệp hàng hoá, yêu cầu giao dịch kinh doanh, quy hoạch môi trường tài nguyên (ERP), thông số cài đặt xác nhận trình cho hệ thống ERP lớn, thử nghiệm chuyển động thẳng Thủ tục nhằm mục đích để giảm thiểu ảnh hưởng dịch vụ hậu cần giao dịch kinh doanh giai đoạn đầu phục vụ Hơn nữa, ba giai đoạn khách hàng tiếp cận dịch vụ xem xét làm để kiểm sốt hàng hóa nước nước hàng tồn kho tuân thủ đầy đủ hệ thống kiểm soát nội bộ, bảo đảm cho nhu cầu hậu cần khách hàng quản lý hiệu Giới thiệu công ty tổ chức: Ví dụ As Taiwan‟s highest health authority, the Department of Health (DOH) of the Executive Yuan is responsible for administering, supervising and coordinating local health agencies DOH contributes to maintaining the health of Taiwanese residents by promulgating health-related measures to expedite the provision of convenient and efficient medical services Promoting a healthy living space in which individuals can fully access quality healthcare services and accurate medical information enables all individuals to take increased responsibility for their well being Key strategies implemented to achieve the above objective include establishing a National Health Insurance Review Committee to provide guidelines for improving the National Health Insurance system, promoting organizational reengineering by establishing the Bureau of Health Promotion and Bureau of Hospital Management, advancing national health education by establishing the National Health Education Research Group, setting up a modern health care network, enhancing health care for women and the disadvantaged, strengthening emergency medical care, encouraging diversification of hospital operations and, finally, implementing an information-based, nationwide system for preventing communicable diseases To implement the above strategies, the Hsinchu General Hospital operates 18 outpatient services with a staff of 800, based on the concepts of quality, efficiency and family values To achieve the objectives of promulgating governmental health care policy and offering quality medical health services to promote physical and mental well being, Hsinchu General Hospital has a bed capacity of 684, with 84 intensive care beds and 600 beds for patients with acute chronic illnesses • Theo quan y tế cao Đài Loan, Y tế (DOH) có trách nhiệm quản lý, giám sát phối hợp quan y tế nước Bộ Y tế góp phần vào việc trì sức khỏe người dân Đài Loan việc ban hành biện pháp y tế xúc tiến việc cung cấp dịch vụ y tế thuận tiện hiệu Thúc đẩy phát triển không gian sống lành mạnh, cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hồn tồn chất lượng thơng tin y tế khiến cho cá nhân có trách nhiệm với sức khoẻ Các chiến lược quan trọng cần thực để đạt mục tiêu bao gồm việc thành lập Ủy ban Bảo hiểm Y tế Quốc gia để cung cấp dẫn cho việc cải thiện hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia, thúc đẩy tái cấu tổ chức việc thành lập Cục Xúc tiến Y tế Cục Quản lý Bệnh viện, thúc đẩy giáo dục y tế quốc gia cách thiết lập Nhóm nghiên cứu Giáo Dục Sức Khỏe quốc gia, thiết lập mạng lưới chăm sóc sức khỏe đại, tăng cường chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ người khuyết tật , tăng cường dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp, khuyến khích đa dạng hóa hoạt động bệnh viện cuối thực hệ thống thông tin toàn quốc để ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm Để thực chiến lược trên, Bệnh viện Đa khoa Hsinchu cung cấp 18 loại hình dịch vụ cho bệnh nhân ngoại trú với đội ngũ nhân viên 800 người, trọng vào chất lượng, hiệu giá trị gia đình Để đạt mục tiêu sách chăm sóc sức khỏe phủ cung cấp dịch vụ y tế chất lượng nhằm thúc đẩy khoẻ khoắn thể chất tinh thần, Bệnh viện đa khoa Tân Trúc có cơng suất 684 giường, với 84 giường chăm sóc đặc biệt 600 giường cho bệnh nhân mắc bệnh mãn tính cấp tính Giới thiệu cơng ty tổ chức: Ví dụ With more than a century of history, National Taiwan University Hospital (NTUH) symbolizes the evolution of the Taiwanese medical care sector The hospital has two main buildings, and the western wing was the largest and most modern hospital in Southeast Asia upon its construction in 1898 Committed to nurturing medical talent and developing outstanding research capabilities, NTUH strives to set precedents for the entire medical community Given the inestimable value of life and the growth in global health consciousness, NTUH is globally renowned as a premier teaching hospital in Asia Regarding the organizational structure of NTUH, decision making is performed by the secretarial department Meanwhile, the administrative department comprises the financial, personnel, accounting, information technology and other smaller units Furthermore, the medical departments include the nutritional, pharmaceutical, nursing and aesthetic units, as well as the hepatitis research center The medical departments also include various units within the hospital, including three major departments involved in medical radiology First, the nuclear medicine department provides radiological images for diagnosis by injecting radiological pharmaceuticals and using advanced methods such as PET Second, the medical imaging department produces general diagnostic images using x-ray MRI examinations Third, the cancer therapy center provides therapies such as surgery, chemotherapy and radiation therapy NTUH is recognized as an international leader in several fields, especially hepatitis, organ transplantation, nasal and paralegals cancer, liver and stomach cancer therapy and antivenin research As a teaching hospital, NTUH stresses education and research as well as medical services In terms of education, the hospital seeks to foster medical talent in various fields by following a strong medical curriculum As for research, NTUH integrates the resources of various fields and adopts state-of-the-art equipment to yield optimal research results Regarding medical services, the hospital focuses on serving patient needs and strengthening its organizational structure Besides offering nursing home care services, NTUH actively encourages international cooperation to remain abreast of global trends in medicine • Với bề dày lịch sử kỷ, Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan (BVDL) tượng trưng cho phát triển lĩnh vực chăm sóc y tế Đài Loan Bệnh viện có hai tòa nhà chính, cánh phía tây bệnh viện lớn đại Đông Nam Á xây dựng năm 1898 Cam kết nuôi dưỡng tài y tế phát triển lực nghiên cứu vượt trội , BVDL phấn đấu đặt tiền lệ cho toàn cộng đồng y tế Khi xem xét giá trị vô giá sống phát triển ý thức sức khỏe toàn cầu, BVDL tiếng bệnh viện giảng dạy hàng đầu châu Á Về cấu tổ chức BVDL, việc định thực phận thư ký Trong đó, phận hành bao gồm tài chính, nhân sự, kế tốn, cơng nghệ thơng tin đơn vị nhỏ Hơn nữa, quan y tế bao gồm dinh dưỡng, dược, điều dưỡng phận thẩm mỹ, trung tâm nghiên cứu bệnh viêm gan Các phận bao gồm đơn vị khác bệnh viện, có ba phận liên quan đến X-quang Thứ là, phận y học hạt nhân cung cấp hình ảnh X-quang để chẩn đoán cách tiêm dược phẩm phóng xạ sử dụng phương pháp tiên tiến PET Thứ hai, phận chẩn đốn hình ảnh cách sử dụng máy MRI Thứ ba, trung tâm điều trị ung thư cung cấp phương pháp điều trị phẫu thuật, hóa trị xạ trị BVDL công nhận bệnh viện dẫn đầu nhiều lĩnh vực, đặc biệt viêm gan, cấy ghép nội tạng, ung thư mũi, điều trị ung thư dày nghiên cứu huyết Là bệnh viện giảng dạy, BVDL trọng vào giáo dục nghiên cứu dịch vụ y tế Về giáo dục, bệnh viện phát triển tài y tế lĩnh vực khác cách thực theo giáo trình y khoa khắt khe Đối với nghiên cứu, BVDL kết hợp nguồn lực lĩnh vực khác thông qua trang thiết bị tiên tiến để mang lại kết nghiên cứu tối ưu Về dịch vụ y tế, bệnh viện tập trung vào phục vụ nhu cầu bệnh nhân tăng cường cấu tổ chức Bên cạnh cung cấp dịch vụ chăm sóc nhà dưỡng lão, BVDL tích cực khuyến khích hợp tác quốc tế để tiếp tục bám sát xu hướng toàn cầu lĩnh vực y tế Giới thiệu cơng ty tổ chức: Ví dụ Committed to advancing the clinical diagnostics sector in Taiwan, Oxford Biosensors Corporation adopts a multidisciplinary approach, employing leading research scientists in electronics, materials science, electrochemistry and enzyme technology Internationally recognized experts comprise the corporate advisory board, and the corporation draws heavily upon the personnel and resources of Oxford University, which is renowned worldwide for its innovations in electrochemistry and biosensor development Through successfully commercializing technologies developed in academia using funding from global investment sources, Oxford Biosensors has generated a strong and growing intellectual property portfolio, based on a commitment to product development and broad expertise in biosensor design, development and manufacturing Specifically, Oxford Biosensors provides medical diagnostic laboratories with accurate, efficient and inexpensive devices, and is a leader in this field Effective healthcare requires accurate data regarding certain biochemical parameters, meaning that biosensors play a crucial role in modern healthcare owing to their specificity, miniaturized size, rapid response and relative inexpensiveness Bioanalytical procedures are widely anticipated to be increasingly adopted for measuring metabolites, blood cations and gases Established in 2000 based on technological innovations by Oxford University, the pilot plant manufacturing facility of Biosensors is located in nearby Yarnton, England As a rapidly growing healthcare diagnostics development company, Oxford Biosensors provides a challenging and stimulating work environment for entrepreneurial individuals committed to constant technological innovation Company employees have a strong sense of how they can contribute by closely collaborating on results-oriented endeavors Oxford Biosensors focuses mainly on electrochemistry and enzyme technology The electrochemistry program is particularly noteworthy as significant resources have been invested in commercializing biosensor technologies The technical breakthroughs pioneered at Oxford Biosensors include the development of a diverse range of low complexity, hand-held diagnostic products For example, the Multisense Dry Enzyme System satisfies consumer demand for rapid and accurate multi-parameter analysis by instantly providing essential diagnostic results • Cam kết thúc đẩy lĩnh vực chẩn đốn lâm sàng Đài Loan, cơng ty cảm biến sinh học Oxford sử dụng cách tiếp cận đa ngành, thuê nhà khoa học nghiên cứu hàng đầu ngành điện tử, khoa học vật liệu, điện hóa học, công nghệ enzym Các chuyên gia công nhận toàn giới bao gồm hội đồng tư vấn doanh nghiệp, công ty chủ yếu dựa vào nhân viên nguồn lực trường Đại học Oxford, tiếng toàn giới nhờ vào đổi điện hóa phát triển cảm biến sinh học Thông qua công nghệ thương mại hóa thành cơng sử dụng nguồn vốn đầu tư tồn cầu, cơng ty cảm biến sinh học Oxford tạo danh mục đầu tư sở hữu trí tuệ mạnh mẽ phát triển, dựa cam kết phát triển sản phẩm kinh nghiệm rộng rãi thiết kế cảm biến sinh học, phát triển sản xuất Cụ thể, công ty cảm biến sinh học Oxford cung cấp phòng thí nghiệm chẩn đốn y tế với thiết bị xác, hiệu không tốn kém, công ty hàng đầu lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe hiệu đòi hỏi phải có liệu xác thơng số sinh hóa định, có nghĩa cảm biến sinh học đóng vai trò quan trọng việc chăm sóc sức khỏe đại, đặc thù, kích thước thu nhỏ, phản ứng nhanh không mắc tiền Q trình phân tích sinh học ngày sử dụng nhiều để đo chất chuyển hóa, ion máu khí Được thành lập năm 2000 sở đổi công nghệ Đại học Oxford, sở sản xuất nhà máy thí điểm cảm biến sinh học nằm gần Yarnton, Anh Là công ty phát triển chẩn đoán y tế phát triển nhanh chóng, cơng ty cảm biến sinh học Oxford cung cấp mơi trường làm việc đầy thách thức kích thích cá nhân kinh doanh cam kết khơng ngừng đổi cơng nghệ Nhân viên cơng ty có ý thức mạnh mẽ cách thức họ đóng góp cách hợp tác chặt chẽ với nỗ lực đem lại kết Công ty cảm biến sinh học Oxford tập trung chủ yếu vào điện hóa học cơng nghệ enzym Chương trình điện hóa đặc biệt đáng ý nguồn lực đáng kể đầu tư vào thương mại hóa cơng nghệ cảm biến sinh học Các bước đột phá kỹ thuật tiên phong công ty cảm biến sinh học Oxford bao gồm phát triển đa dạng không phức tạp, sản phẩm chẩn đốn cầm tay Ví dụ, hệ thống Enzyme khô Multisense đáp ứng nhu cầu tiêu dùng phân tích đa thơng số nhanh chóng xác cung cấp kết chẩn đốn cần thiết Giới thiệu cơng ty tổ chức: Ví dụ Established in 1977, Sinphar Pharmaceutical Corporation became the first pharmaceutical manufacturer in Taiwan to receive both the National Award for Small and Medium-sized Enterprises and ISO 9001 accreditation in 1996 Later, in 2002, Sinphar was the only pharmaceutical manufacturer to receive the National Biotechnology & Medical Care Award for both its factory operations and product innovation After investing over NT$ 230,000,000, Sinphar constructed the first research and development center in Taiwan to receive ISO 17025 and GLP accreditation Licensed for operations in July of 2002, with production beginning in October of that year, the 12,000 square feet, five-story facility became a model for integrating domestic and international biotechnology research An R&D budget of $NT 80,000,000 for 2003, along with further investment of up to $NT 450,000,000 over the next five years demonstrates the commitment of the Sinphar Group to developing state-of-the-art product technologies Committed to continuously upgrading business operations, expanding upon patented technological innovations, and ensuring superior product quality, Sinphar utilizes its biotechnology expertise to extract and purify traditional Chinese medicine components in order to create new products for clinical trials and eventual commercialization A state-of-the-art R&D Center greatly facilitates product technology research A notable example is its clinical trial facility for Chinese herbal medicine, which applies advanced scientific approaches to extract and purify components of Chinese herbal medicine and, eventually, to standardize formulations for clinical studies • Được thành lập vào năm 1977, Tổng Công ty Dược Sinphar trở thành nhà sản xuất dược phẩm Đài Loan nhận hai giải thưởng quốc gia cho doanh nghiệp nhỏ vừa; công nhận tiêu chuẩn ISO 9001 vào năm 1996 Sau đó, vào năm 2002, Sinphar nhà sản xuất dược phẩm nhận giải thưởng công nghệ sinh học quốc gia & chăm sóc y tế cho hoạt động nhà máy cải tiến sản phẩm Sau đầu tư 230,000,000 đài tệ, Sinphar xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển Đài Loan nhận chứng ISO 17025 giấy chứng nhận GLP Được cấp phép hoạt động vào tháng7 năm 2002, bắt đầu sản xuất từ tháng 10 năm đó, rộng 12.000 mét vuông, sở năm tầng trở thành mơ hình kết hợp nghiên cứu cơng nghệ sinh học nước quốc tế Nguồn ngân sách R & D 80,000,000 đài tệ cho năm 2003, với khoản đầu tư lên đến 450.000.000 đài tệ năm năm minh chứng cho cam kết Tập đồn Sinphar phát triển cơng nghệ sản phẩm tiên tiến Cam kết liên tục nâng cấp hoạt động kinh doanh, mở rộng đổi công nghệ, cấp sáng chế, đảm bảo chất lượng sản phẩm cao cấp, Sinphar sử dụng chuyên ngành công nghệ sinh học để trích xuất tinh chế thành phần y học cổ truyền Trung Quốc tạo sản phẩm cho thử nghiệm lâm sàng cuối tung thị trường Một trung tâm R & D tạo điều kiện tối đa cho nghiên cứu công nghệ sản phẩm Một ví dụ đáng ý sở thử nghiệm lâm sàng thuốc thảo dược Trung Quốc, áp dụng phương pháp tiếp cận khoa học tiên tiến để trích xuất tinh chế thành phần thuốc thảo dược Trung Quốc và, cuối cùng, để chuẩn hóa cơng thức cho nghiên cứu lâm sàng Tài liệu tham khảo Knoy, T (2006) Writing Effective Marketing Promotional Materials Taipei: Yang Chih Publishing Further details can be found at www.chineseowl.idv.tw
- Xem thêm -

Xem thêm: Introducing a Company or Organization Giới thiệu một công ty hoặc một tổ chức, Introducing a Company or Organization Giới thiệu một công ty hoặc một tổ chức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay