BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

216 0 0
  • Loading ...
1/216 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 01:16

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ (Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học) TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ (Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học) TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CẤP TRƯỜNG STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (Kèm theo Quyết định số 3361/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 01/12/2015 Quyết định số 116/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 13/01/2016) SHCC Họ tên Nhiệm vụ 001252 PGS.TS Vũ Đình Thành Chủ tịch HĐ 001775 GVC.TS Vũ Thế Dũng Phó Chủ tịch HĐ 002199 PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam Ủy viên thường trực 001739 PGS.TS Hoàng Nam Ủy viên 001520 PGS.TS Trần Thiên Phúc Ủy viên 002754 PGS.TS Mai Thanh Phong Ủy viên 001692 GVC.TS Lê Chí Thơng Ủy viên 000766 GVC.ThS Hồng Minh Nam Ủy viên 001669 GV.ThS Võ Tấn Thông Ủy viên 001968 PGS.TS Nguyễn Danh Thảo Ủy viên 001903 PGS.TS Nguyễn Hoàng Dũng Ủy viên 001838 PGS.TS Lê Trung Chơn Ủy viên 000831 GVC.TS Nguyễn Văn Liêm Ủy viên 003474 GVC.ThS Lê Tuấn Ủy viên 002299 ThS Ngô Thị Thanh Hương Ủy viên 001295 GVC.ThS Nguyễn Lê Quang Ủy viên 000794 GVC.ThS Lê Quý Đức Ủy viên 002730 GV.TS Trần Trung Nghĩa Ủy viên 001677 PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc Ủy viên 002130 GS.TS Phan Thanh Sơn Nam Ủy viên 001727 GVC.TS Đỗ Hồng Tuấn Ủy viên 001832 PGS.TS Nguyễn Minh Tâm Ủy viên 001748 PGS.TS Thoại Nam Ủy viên 001480 PGS.TS Lê Nguyễn Hậu Ủy viên 001922 GV.TS Nguyễn Lê Duy Khải Ủy viên 001841 PGS.TS Huỳnh Quang Linh Ủy viên 002620 GV.TS Hồ Thu Hiền Ủy viên MSSV Trần Võ Thảo Hương 21301688 002688 ThS Vưu Thị Thùy Trang Danh sách gồm 29 thành viên Ủy viên Thư ký Chữ ký MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN II TỔNG QUAN CHUNG PHẦN III TỰ ĐÁNH GIÁ 10 TIÊU CHUẨN 1: SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC 10 TIÊU CHÍ 1.1 – 10 TIÊU CHÍ 1.2 – 18 TIÊU CHUẨN 2: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 23 TIÊU CHÍ 2.1 - 23 TIÊU CHÍ 2.2 - 28 TIÊU CHÍ 2.3 - 30 TIÊU CHÍ 2.4 - 34 TIÊU CHÍ 2.5 - 37 TIÊU CHÍ 2.6 - 41 TIÊU CHÍ 2.7 - 43 TIÊU CHUẨN 3: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 46 TIÊU CHÍ 3.1 - 47 TIÊU CHÍ 3.2 - 51 TIÊU CHÍ 3.3 - 55 TIÊU CHÍ 3.4 - 56 TIÊU CHÍ 3.5 - 59 TIÊU CHÍ 3.6 - 62 TIÊU CHUẨN 4: HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 65 TIÊU CHÍ 4.1 - 65 TIÊU CHÍ 4.2 - 67 TIÊU CHÍ 4.3 - 69 TIÊU CHÍ 4.4 - 73 TIÊU CHÍ 4.5 - 76 TIÊU CHÍ 4.6 - 78 TIÊU CHÍ 4.7 - 83 TIÊU CHUẨN 5: ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN 87 TIÊU CHÍ 5.1 - 87 TIÊU CHÍ 5.2 - 92 TIÊU CHÍ 5.3 - 96 TIÊU CHÍ 5.4 - 99 TIÊU CHÍ 5.5 - 102 TIÊU CHÍ 5.6 - 103 TIÊU CHÍ 5.7 - 106 TIÊU CHÍ 5.8 - 107 TIÊU CHUẨN 6: NGƯỜI HỌC 112 TIÊU CHÍ 6.1 - 112 TIÊU CHÍ 6.2 - 116 TIÊU CHÍ 6.3 - 120 TIÊU CHÍ 6.4 - 123 TIÊU CHÍ 6.5 - 125 TIÊU CHÍ 6.6 - 130 TIÊU CHÍ 6.7 - 132 TIÊU CHÍ 6.8 - 135 TIÊU CHÍ 6.9 - 138 TIÊU CHUẨN 7: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 142 TIÊU CHÍ 7.1 - 142 TIÊU CHÍ 7.2 - 146 TIÊU CHÍ 7.3 - 147 TIÊU CHÍ 7.4 - 149 TIÊU CHÍ 7.5 - 151 TIÊU CHÍ 7.6 - 152 TIÊU CHÍ 7.7 - 155 TIÊU CHUẨN 8: HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 159 TIÊU CHÍ 8.1 - 159 TIÊU CHÍ 8.2 - 161 TIÊU CHÍ 8.3 - 165 TIÊU CHUẨN 9: THƯ VIỆN, TRANG THIẾT BỊ HỌC TẬP VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KHÁC 167 TIÊU CHÍ 9.1 - 167 TIÊU CHÍ 9.2 - 174 TIÊU CHÍ 9.3 - 176 TIÊU CHÍ 9.4 - 179 TIÊU CHÍ 9.5 - 182 TIÊU CHÍ 9.6 - 186 TIÊU CHÍ 9.7 - 188 TIÊU CHÍ 9.8 - 190 TIÊU CHÍ 9.9 - 192 TIÊU CHUẨN 10: TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 196 TIÊU CHÍ 10.1 - 196 TIÊU CHÍ 10.2 - 198 TIÊU CHÍ 10.3 - 199 PHẦN IV KẾT LUẬN 203 V PHỤ LỤC 206 BẢNG CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt : Giải thích Accreditation Board for Engineering and Technology (Tổ chức kiểm định chương trình giáo dục đại học lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ, Điện toán Khoa học ứng dụng) ASEAN University Network (Mạng lưới trường đại học khu vực Đông Nam Á) ABET : AUN : BCH : Ban chấp hành BCN : Ban Chủ nhiệm BGH : Ban Giám hiệu BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp CB : Cán CBCNV : Cán công nhân viên CBGD : Cán giảng dạy CBNC : Cán nghiên cứu CBQL : Cán quản lý CBVC : Cán viên chức CDIO : CĐ : Conceive – Design – Implement – Operate (Phương pháp xây dựng chương trình đào tạo: Hình thành ý tưởng – Thiết kế - Triển khai – Vận hành) Cao đẳng CĐR : Chuẩn đầu CGCN : Chuyển giao công nghệ CLB : Câu lạc CLDV : Chất lượng dịch vụ CNBM : Chủ nhiệm Bộ môn CNTT : Công nghệ thông tin CNV : Công nhân viên CNXH : Chủ nghĩa xã hội CSDL : Cơ sở liệu CSVC : Cơ sở vật chất i CSV : Cựu sinh viên CSXH : Chính sách xã hội CTCT-SV : Cơng tác trị-Sinh viên CT : Chương trình CTĐT : Chương trình đào tạo CTGD : Chương trình giảng dạy CTHĐ : Chương trình hành động CTSV : Cơng tác sinh viên DN : Doanh nghiệp ĐH : Đại học ĐHBK : Đại học Bách Khoa ĐHQG : Đại học Quốc gia ĐHQG - HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ĐBCL : Đảm bảo chất lượng ĐTN : Đoàn Thanh niên EUR-ACE : Chuẩn kiểm định Châu Âu GV : Giảng viên GDĐH : Giáo dục Đại học GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo GS : Giáo sư GVCN : Giáo viên chủ nhiệm HĐKH&ĐT Hội đồng khoa học đào tạo HĐTĐG : Hội đồng Tự đánh giá HEEAP : Dự án Liên minh giáo dục đại học ngành kỹ thuật HSV : Hội sinh viên HTQT : Hợp tác quốc tế HTSV&VL : Hỗ trợ Sinh viên & Việc làm ISO : Tiêu chuẩn ISO KHCN : Khoa học công nghệ KHCL : Kế hoạch chiến lược KĐCL : Kiểm định chất lượng ii KS : Kỹ sư KT-XH : Kinh tế - Xã hội KTX : Ký túc xá LVTN : Luận văn tốt nghiệp MOA : Memorandum of Agreement (Thỏa thuận hợp tác) MOU : Memorandum of Understanding (Thỏa thuận khung) MTĐT : Mục tiêu đào tạo NSNN : Ngân sách nhà nước NCKH : Nghiên cứu khoa học NCKH-CGCN : Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ NCS : Nghiên cứu sinh NCV : Nghiên cứu viên NTD : Nhà tuyển dụng NV : Nhân viên PGS : Phó giáo sư PFIEV : Chương trình Việt Pháp PPĐG : Phương pháp đánh giá PPGD : Phương pháp giảng dạy P.KHTC : Phòng Kế hoạch tài P QHĐN : Phòng Quan hệ Đối ngoại PTN : Phòng thí nghiệm QLNN : Quản lý nhà nước QTTB : Quản trị thiết bị SĐH : Sau đại học SHTT : Sở hữu trí tuệ SV : Sinh viên SVCQ : Sinh viên quy SVNC : Sinh viên nghiên cứu SVTN : Sinh viên tốt nghiệp SV&VL : Sinh viên & Việc làm TCHC : Tổ chức hành iii TC : Tiêu chuẩn TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TDTT : Thể dục thể thao TĐG : Tự đánh giá TH/TT : Thực hành/thực tập TN : Thanh niên TNCS : Thanh niên cộng sản TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh ThS : Thạc sĩ TS : Tiến sĩ TT : Trung tâm TTGD : Thanh tra Giáo dục TTND : Thanh tra Nhân dân VCHC : Viên chức hành VLVH : Vừa làm vừa học VN : Việt Nam XH : Xã hội iv TIÊU CHÍ 9.9 - Có biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho cán quản lý, giảng viên, nhân viên người học Mô tả: Việc đảm bảo an ninh, trật tự cho cán bộ, SV nhiệm vụ quan trọng nhà trường Trường ban hành quy định, quy chế hướng dẫn nhằm kiểm soát đảm bảo an tồn khn viên trường: Quy định quản lý hoạt động sở 1, 2; Quy định chức năng, nhiệm vụ Đội bảo vệ trường, Quy chế học đường, Quy định phòng cháy chữa cháy, Quy định mang thiết bị vật tư, sản phẩm, hàng hóa vào trường, Quy định quản lý sử dụng khuôn viên trường cho kiện [386] Ngoài ra, đơn vị trực thuộc trường có cán phụ trách sở vật chất, cán phụ trách phòng cháy chữa cháy [387] Những quy định phổ biến đến cán bộ, SV thông qua kênh: thông tin cập nhật website đơn vị liên quan; các buổi gặp gỡ sinh viên; thông qua kênh Đồn TN, Hội SV; văn thơng báo đến đơn vị [388] Để đảm bảo việc thực quy định an ninh, trật tự, Trường có hoạt động hiệu nhằm bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự cho cán SV: - Bộ phận chuyên trách làm công tác bảo vệ đủ số lượng (22 người) bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thông qua buổi huấn luyện nghiệp vụ nhà trường phối hợp với đơn vị chuyên môn bên tổ chức Bộ phận thường trực sở 24/24 Tại sở 386 H1.9.9.1 - Quy định quản lý hoạt động sở 1, - Quy định chức năng, nhiệm vụ Đội bảo vệ trường - Quy chế học đường, - Quy định phòng cháy chữa cháy, - Quy định mang thiết bị vật tư, sản phẩm, hàng hóa vào trường, - Quy định quản lý sử dụng khuôn viên trường cho kiện 387 H1.9.9.2: Danh sách cán phụ trách sở vật chất, phòng cháy chữa cháy trường, đơn vị 388 H1.9.9.3 - Báo cáo công tác năm học Đoàn TN năm - Các văn thơng báo tình hình an tồn nhà trường 192 KTX Bách Khoa có đội ngủ bảo vệ chuyên nghiệp thuê từ công ty bảo vệ bên [389] - Đội Dân quân Tự vệ thành lập có hoạt động phối hợp với Đội bảo vệ thực việc đảm bảo an ninh khuôn viên trường [390] - Tổ chức đội hình SV “Văn minh học đường”, thu hút đơng SV tham gia, ngày trì khoảng 20 SV trực cổng khuôn viên trường sở để hướng dẫn kiểm soát việc thực quy định vào cổng trường [391] - Trường phối hợp chặt chẽ với Công an Phường 14 Q.10, Công an quận để tăng cường bảo vệ dịp lễ hội, dịp tết hỗ trợ cần - Trường lắp đặt hệ thống báo cháy, chống trộm khu vực quan trọng trường (các hội trường, phòng Kế hoạch – Tài chính, ) - Tại PTN, xưởng TH/TT có bảng hướng dẫn sử dụng thiết bị, quy định an toàn sử dụng thiết bị; trang bị dụng cụ bảo hộ lao động hệ thống phòng cháy chữa cháy trang bị đầy đủ [392] - Tại phòng học, việc sử dụng thiết bị dạy học có hướng dẫn sử dụng thông tin liên lạc cần thiết có cố xảy Tại khu tự học SV có nội quy dành cho khu tự học [393] - Vào ngày trường tạm dừng hoạt động, Trường ln có thơng báo nhắc nhở đơn vị vấn đề đảm bảo tài sản, an ninh đơn vị [394] Để hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự trường ngày tốt hơn, Trường đặc biệt trọng việc bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ 389 H1.9.9.4: Danh sách đội bảo vệ sở 1, H1.9.9.5: Quyết định thành lập đội Dân quân tự vệ 391 H1.9.9.6: Báo cáo tổng kết năm học cơng tác Đồn TN năm 392 H1.9.9.7: Các hướng dẫn, quy định phòng thí nghiệm 393 H1.9.9.8 - Các nội quy khu tự học, phòng tự học (văn bản/hình ảnh) - Các hướng dẫn sử dụng trang thiết bị dạy học lớp học (hình ảnh) 394 H1.9.9.9: Các thông báo nghỉ lễ, tết, hè, tạm dừng hoạt động trường 390 193 cho đội ngũ cán chuyên trách Các khóa tập huấn diễn thường xuyên: tập huấn cho cán thuộc đội bảo vệ, buổi huấn luyện Dân quân tự vệ, tập huấn phòng cháy chữa cháy, [395] Bên cạnh đó, Đồn TN, Hội SV trường tổ chức hoạt động tuyên truyền đến SV thông qua nhiều hoạt động thiết thực [396] Trường thường xuyên tổ chức đợt kiểm tra tình hình an tồn đơn vị trực thuộc thông qua hoạt động: - Kiểm tra mặt định kỳ: Trường thành lập đoàn kiểm tra bao gồm thành phần: Đại diện BGH, Phòng QTTB, Phòng TCHC, Cơng đồn xem xét tình hình sử dụng mặt bằng, vấn đề an toàn nơi làm việc, phòng thí nghiệm, thực hành đơn vị trực thuộc [397] - Ban An toàn vệ sinh lao động: Định kỳ theo năm học tổ chức đợt kiểm tra hệ thống an tồn phòng cháy chữa cháy đơn vị [398] - Tổ chức đánh giá kỳ việc thực kế hoạch công tác năm học: Trường thành lập đoàn kiểm tra kỳ vào khoảng tháng năm, kiểm tra tiến độ thực công tác năm học, đồng thời rà sốt tình hình đảm bảo an tồn phòng cháy chữa cháy đơn vị [399] Trường tạo kênh thông tin để tiếp nhận ý kiến phản hồi cán bộ, SV thơng qua nhiều hình thức [400] - Tại Hội nghị CBVC, Hội nghị SV kênh phản hồi cán SV vấn đề an tồn trường Thơng qua hội nghị trên, cán SV phản hồi ý kiến BGH phòng ban chức nãng giải đáp kịp thời - Theo kết khảo sát ý kiến SV năm cuối CTĐT chất lượng dịch vụ, nhìn chung SV HÀI LỊNG chất lượng dịch vụ Trường [401] 395 H1.9.9.10: Danh sách khóa tập huấn, huấn luyện Tổ Bảo vệ, Dân quân tự vệ,… H1.9.9.11: Báo cáo công tác năm học Đoàn TN 397 H1.9.9.12: Các báo cáo kiểm tra công tác mặt trường 398 H1.9.9.13: Các báo cáo tình hình an tồn vệ sinh lao động 399 H1.9.9.14: Các biên bản, báo cáo đánh giá kỳ năm 400 H1.9.9.15 - Biên hội nghị CBVC trường năm - Biên hội nghị sinh viên trường năm - Báo cáo kết khảo sát sinh viên năm cuối 396 194 - Theo kết khảo sát CBVC tồn trường mơi trường làm việc, nhìn chung CBVC HÀI LỊNG mơi trường làm việc trường [402] Điểm mạnh: (1) Nhà trường có hệ thống đảm bảo an tồn, an ninh trật tự trường chặt chẽ (2) Đảm bảo có đầy đủ lực lượng bảo vệ, đội ngũ hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trường (3) Các hoạt động đảm bảo an toàn trường cán sinh viên đánh giá tốt Tồn tại: Khuôn viên trường rộng, lưu lượng người vào trường đơng, việc kiểm sốt khó khăn Kế hoạch hành động: Trong giai đoạn 2016-2020, Trường tiếp tục tăng cường tuyền truyền ý thức bảo vệ tài sản, hướng dẫn chi tiết biện pháp an toàn lao động đến cán SV trường Tự đánh giá : Đạt Kết luận tiêu chuẩn 9: Trường đạt yêu cầu 9/9 tiêu chí tiêu chuẩn Nhìn chung, nhà trường đảm bảo điều kiện thư viện, trang thiết bị học tập sở vật chất khác để triển khai hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học, nhằm đạt mục tiêu nhiệm vụ đề Trong 05 năm gần đây, trường xây nâng cấp tòa nhà 02 sở, Ký túc xá Nhà trường đầu tư khoảng 20 tỷ /năm để sửa chữa, bảo trì mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động trường Như nói sở vật chất Trường đầy đủ, đáp ứng quy định - Báo cáo kết khảo sát cán viên chức môi trường làm việc 195 TIÊU CHUẨN 10: TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Mở đầu Nhà trường đặc biệt trọng đến vấn đề tài quản lý tài Trường nỗ lực khai thác sử dụng nguồn tài cách chủ động để đáp ứng hoạt động đào tạo, NCKH hoạt động khác Trường TIÊU CHÍ 10.1 - Có giải pháp kế hoạch tự chủ tài chính, tạo nguồn tài hợp pháp, đáp ứng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học hoạt động khác trường đại học Mô tả: Trường ĐHBK trường công lập trực thuộc ĐHQG-HCM nên hoạt động tài thực theo quy định tài nhà nước ĐHQG-HCM Trong bối cảnh này, Nhà trường chủ động có giải pháp kế hoạch tự chủ tài Trường thành lập Ban Kinh tế để xây dựng, rà soát, bổ sung quy định nội quản lý chế độ phân phối thu nhập từ nguồn thu có theo định kỳ năm Sau đó, Hiệu trưởng định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức chi tiêu nội cho phù hợp với quy định tài Nhà nước đồng thời đáp ứng tình hình hoạt động thực tế trường [403] Trường ĐHBK ln chủ động tìm kiếm, đề xuất với cấp chủ quản cấp có thẩm quyền kế hoạch tự chủ tài giải pháp nhằm gia tăng nguồn kinh phí hoạt động [404] Trường tạo nguồn tài 403 H1.10.1.1 - QĐ việc thành lập Ban Kinh tế Trường nhiệm kỳ 2008-2012, 2012-2017 - QĐ việc bổ sung, điều chỉnh Quy định quản lý chế độ phân phối thu nhập (1290/QĐ-ĐHBK, 04/12/2008) - QĐ quy chế chi tiêu nôi trường (1627/QĐ-ĐHBK ngày 1/7/2014) - Quyết định việc điều chỉnh mức lương tối thiểu phúc lợi 404 H1.10.1.2 - QĐ việc giao quyền tự chủ tài giai đoạn 2010-2012 cho đơn vị nghiệp có thu (1317/QĐ/ĐHQG-KHTC,16/11/2010) - Quyết định việc giao quyền tự chủ tài giai đoạn 2013-2015 cho đơn vị nghiệp có thu (1048/QĐ/ĐHQG-KHTC,16/09/2013) - Cơng văn 379/ĐHBK ngày 21/04/2015 v/v đăng ký thời điểm chuyển đổi sang chế hoạt động tự chủ 196 hợp pháp ổn định lâu dài, đáp ứng nhu cầu hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học hoạt động khác Chiến lược tăng nguồn thu nghiệp Trường gồm bước: ngắn hạn trung hạn Việc xây dựng dự án đầu tư phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ nghiên cứu khoa học, dự án vườn ươm khoa học cơng nghệ, trì mở rộng chương trình liên kết đào tạo quốc tế, chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tiên tiến, chương trình kỹ sư tài năng, dự án trao đổi sinh viên với nước nằm chiến lược phát triển lâu dài Trường Về chiến lược ngắn hạn, Trường tổ chức dịch vụ cho thuê số kios quanh Trường, ký hợp đồng với Saigon-Co.op cho thuê mặt Khu thương mại KTX Bách Khoa Trong giai đoạn này, sau nộp thuế tốn khoản chi phí trực tiếp, phần lớn số tiền thu Trường sử dụng để hoàn trả Ngân hàng Phát triển Việt Nam tiền vay xây dựng KTX Bách Khoa Thực tế cho thấy Trường tạo nguồn tài hợp pháp ổn định lâu dài, đáp ứng đầy đủ nhu cầu hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học hoạt động khác Trường Các nguồn tài Trường hợp pháp, bao gồm: kinh phí ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu nghiệp (học phí, lệ phí), nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn thu từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao cơng nghệ Các khoản chi bao gồm: chi thường xuyên cho nghiệp giáo dục – đào tạo, chi thường xuyên cho nghiệp khoa học công nghệ chi đầu tư phát triển Các nguồn kinh phí hoạt động phản ánh đầy đủ báo cáo tài năm Trường [405] (Bảng 10.1, 10.2, 10.3, phụ lục 3) phản ánh số thực chi qua năm, cho thấy nguồn tài Trường sử dụng mục đích, tập trung phục vụ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học Trường Điểm mạnh: Trường ĐHBK ln chủ động tìm kiếm, đề xuất với cấp chủ quản cấp có thẩm quyền kế hoạch tự chủ tài giải pháp nhằm 405 H1.10.01.03: Báo cáo tài trường từ 2010-2015 (Phụ lục 4, Tiêu chuẩn 10) 197 gia tăng nguồn kinh phí hoạt động Thực tế cho thấy trường tạo nguồn tài hợp pháp ổn định lâu dài, đáp ứng đầy đủ nhu cầu hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học hoạt động khác Tồn tại: Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài trường bị giới hạn quy định hành Nhà nước Kế hoạch hành động: Trường ĐHBK đăng ký lộ trình thực chuyển đổi sang chế hoạt động tự chủ năm tài 2017 (Cơng văn 379/ĐHBK ngày 21/04/2015 v/v đăng ký thời điểm chuyển đổi sang chế hoạt động tự chủ) Tự đánh giá: Đạt TIÊU CHÍ 10.2 - Cơng tác lập kế hoạch tài quản lý tài trường đại học chuẩn hóa, cơng khai hóa, minh bạch theo quy định Mô tả: Công tác lập kế hoạch tài quản lý tài Trường ĐHBK chuẩn hóa, cơng khai hóa, minh bạch rõ ràng theo quy định Trường có hệ thống đồng quản lý kế toán ngân sách tập trung Những thơng báo ĐHQG-HCM nguồn kinh phí NSNN cấp năm cho trường phổ biến kịp thời đến đơn vị có liên quan [406] Đầu năm tài chính, Hiệu trưởng phổ biến cơng khai Bảng dự tốn phân bổ kinh phí từ nguồn thu trường đến thủ trưởng đơn vị Phòng Kế hoạch Tài (P.KHTC) có trách nhiệm trình bày Báo cáo Tài Báo cáo Quỹ phúc lợi năm trường Hội nghị CBVC vào cuối năm học [407] 406 H1.10.2.1 - Các QĐ việc giao tiêu kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm - Các văn thông báo kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm cho Dự án thành phần QG-HCM-09 - Các văn thông báo kế hoạch đầu tư xây dựng năm - Các QĐ giao tiêu biên chế năm cho Trường Đại học Bách Khoa - Các văn thơng báo tiêu kinh phí nghiệp SNKH năm 407 H1.10.2.2: Báo cáo tài báo cáo quỹ phúc lợi năm Trường Đại học Bách Khoa 198 Trong năm 2014, Trường chuẩn bị ban hành Quy định tạm thời quản lý tài cơng tác kế tốn Khoa-Phòng thí nghiệmTrung tâm khơng có dấu tròn trực thuộc trường có hoạt động tự tạo nguồn thu Theo đó, Trường tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị chủ động tổ chức hoạt động chuyên môn tạo nguồn thu, sở lực đơn vị, phù hợp với chức hoạt động Trường, quy định pháp luật nguyên tắc có hiệu quả, tự cân đối, lấy thu bù chi [408] Điểm mạnh: Cơng tác lập kế hoạch tài quản lý tài trường chuẩn hóa, cơng khai hóa, minh bạch theo quy định Trường tuân thủ thực theo quy trình, mẫu biểu lập kế hoạch tài báo cáo tốn tài năm ĐHQG-HCM Tồn tại: Tại số đơn vị trường, công tác quản lý tài chưa tốt, phận thư ký kế tốn đơn vị chưa thể tính chun nghiệp Kế hoạch hành động: Trong năm 2016, Trường tổ chức khóa tập huấn ngắn hạn nghiệp vụ chuyên mơn cho phận thư ký kế tốn đơn vị trường Phòng Kế hoạch Tài triển khai kế hoạch chi tiết Tự đánh giá: Đạt TIÊU CHÍ 10.3 - Đảm bảo phân bổ, sử dụng tài hợp lý, minh bạch hiệu cho phận hoạt động trường học Mô tả: Trường ĐHBK đảm bảo phân bổ, sử dụng tài hợp lý, minh bạch hiệu cho phận hoạt động trường Ban Kinh tế bao gồm đại diện Khoa, Phòng, Cơng đồn đơn vị phụ trách việc nghiên cứu, đề 408 H1.10.2.3: QĐ tạm thời quản lý tài cơng tác kế tốn Khoa-PTN-TT khơng có dấu tròn trực thuộc trường có hoạt động tự tạo nguồn thu (27/ĐHBK-KHTC, ngày 23/03/2015) 199 xuất sách kinh tế tài cho Nhà trường nhằm đảm bảo yêu cầu [409] Ngồi nguồn kinh phí NSNN cấp năm theo tài khoản dự toán Kho bạc Nhà nước quản lý kiểm sốt chi, kinh phí từ tất nguồn thu khác trường có tính chất hợp pháp, minh bạch, sử dụng mục đích quản lý theo quy định tài hành Nhà trường đưa chương trình phần mềm kế toán vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác quản lý tài Sổ sách kế toán lập đầy đủ mẫu biểu, phản ảnh đầy đủ nguồn kinh phí phát sinh đảm bảo cho việc phân bổ kinh phí sử dụng cân đối, hợp lý Việc hạch tốn phân bổ nguồn kinh phí thực sở quy định quản lý chế độ phân phối thu nhập từ khoản thu (thực chất Quy chế chi tiêu nội bộ) trường quy định tài hành [410] Quy định quản lý chế độ phân phối thu nhập phổ biến rộng rãi đến Khoa, CBVC Trường Ngoài ra, định kỳ năm, Hội nghị CBCNV Trường thực báo cáo tình hình tài tổng nguồn thu, nguồn chi; hạng mục chi thường xuyên không thường xuyên [411] [Bảng 10.1, 10.2, 10.3, phụ lục 4] Năm 2014, nhà trường ban hành Quy chế chi tiêu nội (ban hành kèm theo Quyết định số 1627/QĐ-ĐHBK-KHTC ngày 01/7/2014) với nhiệm vụ xây dựng cải thiện thu nhập cán nhân viên trường [412] Nguồn kinh phí hoạt động tổng thể ổn định, ngân sách đầu tư minh bạch, rõ ràng cho vận hành quy định quản lý tài phù hợp giúp cho trường có khả thu hút, trì phát triển đội ngũ cán giảng viên chất lượng Hằng năm, trường dành khoản ngân sách không nhỏ cho việc đầu tư, cải tạo sở vật chất, giảng đường, lớp học mua sắm bảo trì 409 H1.10.3.1 - Biên đối chiếu tình hình cấp phát kinh phí học phí ĐHQG TP.HCM Trường Đại học Bách Khoa năm (2011-2015) - QĐ thành lập Ban Kinh tế trường ĐHBK 410 H1.10.3.2: Quy chế chi tiêu nội trường năm 2004, 2014 411 H1.10.3.3: Báo cáo tài Hội nghị CBCNV năm 412 H1.10.3.4: Quy chế chi tiêu nội (ban hành kèm theo Quyết định số 1627/QĐ-ĐHBK-KHTC ngày 01/7/2014) 200 trang thiết bị giảng dạy học tập phục vụ đào tạo kỹ sư Trường quan tâm đến việc sử dụng tốt sở vật chất, ngân sách tài nhằm đạt mục tiêu sứ mạng đề [Bảng 10.1, 10.2, 10.3, phụ lục] Số liệu thực tế cho thấy, khoảng 50% kinh phí họat động thường xuyên dùng để chi cho người lao động, 20% chi phí nghiệp vụ chuyên môn học bổng, trợ cấp xã hội cho sinh viên Ngoài ra, năm, trường phải dành khoản ngân sách khơng nhỏ (khoảng 6-10% kinh phí hoạt động thường xuyên) cho việc đầu tư, cải tạo sở vật chất, giảng đường, lớp học mua sắm bảo trì trang thiết bị giảng dạy học tập phục vụ đào tạo kỹ sư Trường luôn quan tâm đến việc sử dụng hiệu sở vật chất, ngân sách tài nhằm đạt mục tiêu sứ mạng đề 15% kinh phí lại dùng để chi khoản nộp Ngân sách Nhà nước, chi phí quản lý cấp tốn chi phí quản lý cấp Trường Hoạt động tài Trường ĐHBK chịu kiểm tra quản lý trực tiếp từ quan chủ quản ĐHQG-HCM Ngoài nguồn NSNN cấp năm cho trường để chi hoạt động thường xuyên chi hoạt động không thường xuyên; thực tế cho thấy nhiều năm qua, nguồn thu chủ yếu trường học phí thu từ người học Theo định kỳ năm, Ban Kế hoạch Tài – ĐHQG-HCM tiến hành cơng tác kiểm tra duyệt tốn Báo cáo tài Trường ĐHBK Ngồi ra, trường phải chấp hành cơng tác kiểm tra đột xuất quan có thẩm quyền khác như: Cục thuế TP.HCM, Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính, Đồn Kiểm tốn Nhà nước, Đồn Thanh tra Chính phủ, Đoàn Thanh tra Bộ Kế hoạch & Đầu tư…[413] Điểm mạnh: Nguồn kinh phí hoạt động tổng thể ổn định, ngân sách đầu tư minh bạch, rõ ràng cho vận hành quy định quản lý tài phù hợp giúp cho trường có khả thu hút, trì phát triển đội ngũ GV 413 H1.10.3.5: - Biên bản/báo cáo kiểm toán trường năm - Thông báo xét duyệt (thẩm định) toán ngân sách Đại học Quốc gia TP.HCM - Các biên thẩm tra toán năm Đại học Quốc gia TP.HCM 201 Tồn tại: Công tác triển khai thực hoạt động tài số đơn vị chậm Kế hoạch hành động: Hằng năm, Nhà trường tăng cường việc theo dõi nhắc nhỡ việc thực hoạt động tài đơn vị Tự đánh giá: Đạt Kết luận tiêu chuẩn 10: Trường đạt yêu cầu 3/3 tiêu chí tiêu chuẩn 10 Trường có giải pháp kế hoạch tự chủ tài Trường ln chủ động tìm kiếm, đề xuất với cấp chủ quản cấp có thẩm quyền kế hoạch tự chủ tài giải pháp nhằm gia tăng nguồn kinh phí hoạt động Trường tạo nguồn tài hợp pháp ổn định lâu dài, cơng tác lập kế hoạch tài quản lý tài chinh thực định kỳ báo cáo quan chủ quản theo quy định Nguồn tài đáp ứng đầy đủ nhu cầu hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học hoạt động khác 202 PHẦN IV KẾT LUẬN Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM tiến hành công tác tự đánh giá theo Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học, cao đẳng Bộ Giáo dục Đào tạo nghiêm túc, quy định, có tham gia tất cán chủ chốt phòng ban chức liên quan Kết tự đánh giá đảm bảo phản ánh thực tế chất lượng trường Thông qua hoạt động tự đánh giá, nhà trường nhận diện đầy đủ điểm mạnh tồn lĩnh vực công tác, từ lập kế hoạch hành động khắc phục cải tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng mục tiêu chiến lược nhà trường nhu cầu xã hội./ 203 TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ Mã trường: QSB Tên trường: Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM Khối ngành: Kỹ thuật Ngày tự đánh giá: Các mức đánh giá: Đ: Đạt C: Chưa đạt Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng mục tiêu trường đại học 1.1 Đ 1.2 Đ Tiêu chuẩn 2: Tổ chức quản lý 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo 4.1 Đ 4.2 Đ 4.3 Đ 4.4 Đ 4.5 Đ 4.6 Đ 4.7 Đ Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán quản lý, giảng viên nhân viên 5.1 Đ 5.2 Đ 5.3 Đ 5.4 Đ ΚĐG: Không đánh giá Tiêu chuẩn 6: Người học 6.1 Đ 6.2 Đ 6.3 Đ 6.4 Đ 6.5 Đ 6.6 Đ 6.7 Đ 6.8 Đ 6.9 Đ Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển CGCN 7.1 Đ 7.2 Đ 7.3 Đ 7.4 Đ 7.5 Đ 7.6 Đ 7.7 Đ Tiêu chuẩn 8: Hợp tác quốc tế 8.1 Đ 8.2 Đ 8.3 Đ Tiêu chuẩn 9: Thư viên, trang thiết bị học tập sở vật chất 9.1 Đ 9.2 Đ 9.3 Đ 9.4 Đ 9.5 Đ 9.6 Đ 9.7 Đ 9.8 Đ 9.9 Đ 204 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 Đ Đ Đ Đ Đ Tiêu chuẩn 10: Tài quản lý tài 10.1 Đ 10.2 Đ 10.3 Đ Tổng hợp: - Số tiêu chuẩn có tiêu chí đạt: 61; Số tiêu chí đạt: 61 (chiếm 100%); - Số tiêu chí chưa đạt: 00 (chiếm 0%); Số tiêu chí khơng đánh giá: 00 (chiếm 0%) TP.HCM, ngày tháng năm 2016 HIỆU TRƯỞNG PGS.TS Vũ Đình Thành 205 V PHỤ LỤC 206 ... 2.1 - 23 TIÊU CHÍ 2.2 - 28 TIÊU CHÍ 2.3 - 30 TIÊU CHÍ 2.4 - 34 TIÊU CHÍ 2.5 - 37 TIÊU CHÍ 2.6 - 41 TIÊU CHÍ 2.7 - ... 4.1 - 65 TIÊU CHÍ 4.2 - 67 TIÊU CHÍ 4.3 - 69 TIÊU CHÍ 4.4 - 73 TIÊU CHÍ 4.5 - 76 TIÊU CHÍ 4.6 - 78 TIÊU CHÍ 4.7 - ... 5.1 - 87 TIÊU CHÍ 5.2 - 92 TIÊU CHÍ 5.3 - 96 TIÊU CHÍ 5.4 - 99 TIÊU CHÍ 5.5 - 102 TIÊU CHÍ 5.6 - 103 TIÊU CHÍ 5.7 -
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay