QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

259 9 0
  • Loading ...
1/259 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 01:08

MỤC LỤC Cập nhật ngày 08-06-2018 Mục Trang Quyết định việc ban hành Quy chế đào tạo theo học chế tín 02 Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo theo học chế tín 30 Quyết định việc ban hành Qui định cơng tác giáo trình 32 Quyết định việc ban hành Quy định văn chứng 41 Quyết định việc ban hành Quy định hệ tài 76 Quyết định việc ban hành chuẩn đầu tiếng Anh cho SV hệ CQ .87 Quyết định ban hành qui định tạm thời dạy học tiếng Anh hệ đại học quy Trường ĐH CNTT .89 Quyết định việc ban hành Quy định dạy học ngoại ngữ hệ Đại học Chính quy Trường ĐHCNTT 95 Quy định đào tạo ngoại ngữ hệ đại học quy Trường ĐHCNTT 102 10 Quyết định việc ban hành Quy định khóa luận tốt nghiệp cho SV hệ CQ 110 11 Quyết định việc ban hành Quy định tổ chức thi tập trung môn học hệ ĐHCQ 119 12 Quyết định việc ban hành Quy trình báo nghỉ dạy, dạy bù .139 13 Quyết định việc ban hành Quy trình tạm thời việc tổ chức tuyển sinh, đào tạo, kiểm tra thi cấp hệ TXQM .142 14 Quyết định việc ban hành Quy trình đánh giá, cập nhật CTĐT trình độ ĐH/SĐH 148 15 Quyết định việc ban hành Quy định việc mở ngành đào tạo 157 16 Quyết định việc ban hành Quy định tiêu chuẩn giảng viên giảng dạy môn học trợ giảng môn học 233 17 Quyết định việc ban hành Quy định đào tạo chương trình Chất lượng cao 241 18 Quyết định việc qui định hình thức nội dung in văn đại học, chứng chỉ… 253 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ THƠNG TIN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự - Hạnh phúc Số : 813/QĐ-ĐHCNTT Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế đào tạo theo học chế tín cho hệ đại học quy Trường Đại học Công nghệ Thông tin HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Căn Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg, ngày 08 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM); Căn Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG, ngày 17 tháng năm 2016 Giám đốc ĐHQG-HCM việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động Trường Đại học thành viên Khoa trực thuộc ĐHQG-HCM; Căn Quyết định số 262/QĐ-ĐHQG, ngày 20 tháng năm 2017 Giám đốc ĐHQG-HCM việc ban hành Quy chế đào tạo đại học; Xét đề nghị Trưởng phòng Đào tạo Đại học, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo định “Quy chế đào tạo theo học chế tín cho hệ đại học quy Trường Đại học Cơng nghệ Thông tin” Điều Quyết định thay cho Quyết định số 203/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH, 15 tháng 12 năm 2016 Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT việc ban hành Quy chế đào tạo theo học chế tín cho hệ đại học quy Trường ĐHCNTT Điều Các Ơng/Bà Trưởng Phòng, Ban, Khoa, Bộ mơn, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, ĐTĐH (Nh) KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Vũ Đức Lung QUY CHẾ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CHO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Ban hành theo Quyết định số 813/QĐ-ĐHCNTT ngày 16/11/2017 Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) CHƯƠNG QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Mục tiêu chương trình giáo dục phương thức đào tạo Môn học Tín học tập – Tín học phí Học kỳ, năm học Khoá học Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo gắn với ngành Chương trình đào tạo gắn với ngành CHƯƠNG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 10 Chế độ học tập sinh viên 10 Bảo lưu kết trúng tuyển 10 Tổ chức lớp 11 Đăng ký chọn ngành, chuyên ngành hẹp 11 Thông báo kế hoạch đào tạo Trường 12 Đăng ký học tập 12 Trách nhiệm sinh viên cố vấn học tập 13 Xử lý học vụ 14 Thôi học, tạm dừng học tập 14 Học lúc hai chương trình đào tạo 15 Điều kiện để chuyển ngành/chương trình, chuyển trường 15 CHƯƠNG KIỂM TRA VÀ THI HỌC PHẦN 17 Điều kiện dự thi kết thúc học phần Trường 17 Trang 1/27 Đánh giá kết học tập học phần, học kỳ, năm học, tồn khóa 17 Tổ chức đợt thi tập trung 18 Khơng hồn tất học phần 18 Điểm bảo lưu – Điểm M 18 Cách quản lý điểm 19 Cách tính điểm trung bình 20 Công nhận chuyển đổi tín 20 Ra đề thi, hình thức thi, chấm thi, kết thúc học phần 21 Chấm phúc khảo 21 Xử lý kỷ luật sinh viên cán viên chức vi phạm quy định thi, kiểm tra 21 Cấp bảng điểm 22 CHƯƠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG TỔ CHỨC - QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 23 Ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức đào tạo 23 Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý sở liệu đào tạo 23 Công bố thông tin 23 CHƯƠNG CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 24 Thực tập, làm khóa luận học chuyên đề tốt nghiệp 24 Chấm thực tập, khóa luận tốt nghiệp 25 Điều kiện xét tốt nghiệp công nhận tốt nghiệp 25 Cấp tốt nghiệp 26 CHƯƠNG ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 27 Trang 2/27 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ĐHCNTT Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh P ĐTĐH Phòng Đào tạo Đại học Bộ GD&ĐT Bộ Giáo dục Đào tạo TCHP Tín học phí TCHPHL Tín học phí học lại TCHPCT Tín học phí học cải thiện TCHPHM Tín học phí học HPHK Học phí học kỳ CSĐT Cơ sở đào tạo ĐTBHK Điểm trung bình học kỳ ĐTBTLTK Điểm trung bình tích lũy tồn khóa học ĐTBCTL Điểm trung bình chung tích lũy Trang 3/27 CHƯƠNG QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Quy chế quy định điều chung đào tạo hệ đại học quy Trường Đại học Công nghệ Thông tin (gọi tắt Trường) thuộc ĐHQG-HCM Quy chế áp dụng sinh viên khóa đào tạo hệ quy chương trình đại trà trình độ đại học Trường Quy chế đào tạo chương trình đặc biệt Trường điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù chương trình dựa sở quy chế Mục tiêu chương trình giáo dục phương thức đào tạo Mục tiêu chương trình giáo dục đại học Trường nhằm tạo người có trình độ đại học, có chuẩn mực cao kiến thức, kỹ đáp ứng khung trình độ quốc gia bậc đại học; có phẩm chất trị, đạo đức; có sức khỏe đáp ứng nhu cầu thị trường lao động phục vụ cộng đồng Phương thức đào tạo Trường theo học chế tín chỉ, giúp cho sinh viên tích lũy kiến thức thời điểm, đồng thời yêu cầu sinh viên tính tích cực, chủ động việc lập kế hoạch học tập cá nhân nhằm tạo nên hiệu cao học tập rèn luyện Môn học Học phần (hay môn học) khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho người học tích lũy q trình học tập, nội dung bố trí giảng dạy học kỳ Mỗi học phần thực hành, thí nghiệm, kiến tập,… có khối lượng từ – tín chỉ, học phần lý thuyết học phần có lý thuyết thực hành có khối lượng từ – tín Khố luận tốt nghiệp học phần đặc biệt có khối lượng tương đương 10 tín Mỗi học phần ký hiệu mã riêng, Trường quy định Các loại học phần - - Học phần tích lũy: học phần có kết tổng kết học phần từ điểm trở lên Học phần bắt buộc: học phần bắt buộc sinh viên phải học tích lũy theo ngành chuyên ngành chọn Học phần tự chọn: học phần sinh viên đăng ký học hay không tùy theo nguyện vọng Học phần chung (Giáo dục quốc phòng-An ninh, Giáo dục Thể chất, Lý luận trị, Ngoại ngữ,…) học phần giảng dạy học tập chung cho ngành theo quy định Bộ GD&ĐT hướng dẫn ĐHQG-HCM Học phần tự chọn định hướng: học phần mà sinh viên phải chọn học phần quy định cho ngành học cụ thể Học phần tiên quyết: học phần bắt buộc sinh viên phải học trước tích lũy học tiếp sang học phần có liên quan khác Học phần học trước: học phần sinh viên phải học trước học học phần có liên quan khác Học phần học trước thi đạt không đạt Học phần song hành: Hai học phần gọi song hành sinh viên đăng ký học phần bắt buộc phải đăng ký học phần Trang 4/27 - - Học phần thay thế: học phần sử dụng học phần thuộc chương trình giáo dục thay đổi điều chỉnh, khơng tổ chức giảng dạy Học phần thay có thời lượng tương đương nội dung khác với học phần khơng tổ chức giảng dạy, khoa phụ trách chuyên môn quy định Học phần tương đương: học phần có nội dung kiến thức thời lượng tương đương với học phần khác Học phần mới: học phần sinh viên đăng ký học lần Học phần học lại: học phần sinh viên học kết chưa đạt (điểm nhỏ 5), sinh viên phải đăng ký học lại học phần Học phần học cải thiện: học phần sinh viên học có kết đạt (từ điểm trở lên), muốn đăng ký học lại Tín học tập – Tín học phí Tín học tập: - - - - Tín học tập: đơn vị dùng để xác định thời gian, khối lượng học tập sinh viên khối lượng giảng dạy giảng viên, đồng thời đơn vị dùng để đánh giá kết học tập sinh viên dựa số lượng tín học tập tích lũy Một tiết học tính quy chuẩn 50 phút Một tín học tập quy định 15 tiết học lý thuyết; 30 tiết thảo luận lớp, thí nghiệm, thực hành phòng máy 45 – 60 tiết thực tập, kiến tập, chuẩn bị khoá luận Đối với học phần lý thuyết thực hành, thí nghiệm: để tiếp thu tín sinh viên phải dành 30 chuẩn bị cá nhân (tự học) giảng viên phải dành 30 để soạn giáo án, tập tình huống, soạn đề cương chi tiết, chấm tập nhà, thi, giải đáp cho sinh viên phát triển học phần Số tiết, số tín chỉ, thời gian tự học, thời gian làm việc giảng viên, cách đánh giá học phần quy định cụ thể đề cương chi tiết học phần Sau tín học tập gọi tắt tín Tín học phí (TCHP): đơn vị dùng để lượng hóa chi phí hoạt động giảng dạy tính cho học phần Số TCHP học phần xác định vào đề cương cách thức tổ chức học phần; cụ thể sau: - - - Phần giảng dạy lý thuyết lớp: 15 tiết tương đương với TCHP Phần giảng dạy thực hành, thí nghiệm, thảo luận: 15 tiết tương đương với TCHP Một số học phần đặc biệt xác định số TCHP riêng như: học phần Giáo dục quốc phòng-An ninh, Giáo dục thể chất, Thực tập doanh nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp, Môn học đồ án bao gồm chuyên đề nghiên cứu khoa học, seminar,… Hiệu trưởng ban hành Có loại TCHP: o TCHP học lại (TCHPHL): tín học phí học phần học lại o TCHP học cải thiện (TCHPCT): tín học phí học phần học cải thiện o TCHP học (TCHPHM): tín học phí học phần học lần đầu Đầu năm học, Trường công bố mức học phí cho loại TCHP Trang 5/27 Nguyên tắc xác định học phí - - Học phí học kỳ (HPHK): khoản tiền sinh viên phải đóng có đăng ký học phần học kỳ HPHK khơng phụ thuộc vào số lượng tín sinh viên đăng ký học Mức học phí học kỳ Hiệu trưởng định Nguyên tắc xác định học phí: o Đối với học kỳ Học phí học kỳ sinh viên học Trường xác định theo cơng thức sau: Học phí = HPHK + HPTCHL × ∑TCHPHL + HPTCCT × ∑TCHPCT Trong đó: * HPHK: học phí học kỳ * HPTCHL: mức học phí cho loại tín học phí học lại * TCHPHL: số lượng tín học phí mơn học lại * HPTCCT: mức học phí cho loại tín học phí học cải thiện * TCHPCT: số lượng tín học phí mơn học cải thiện o Đối với học kỳ hè Học phí học kỳ hè sinh viên học Trường xác định theo cơng thức sau: Học phí = HPTCHM × ∑TCHPHM + HPTCHL × ∑TCHPHL + HPTCCT × ∑TCHPCT Trong đó: * HPTCHM: mức học phí cho loại tín học phí học * TCHPHM: số lượng tín học phí mơn học * HPTCHL: mức học phí cho loại tín học phí học lại * TCHPHL: số lượng tín học phí mơn học lại * HPTCCT: mức học phí cho loại tín học phí học cải thiện * TCHPCT: số lượng tín học phí mơn học cải thiện - o Đối với sinh viên hạn đào tạo gia hạn để trả nợ (không học học phần mới) đóng học phí theo tín với mức học phí cho loại tín học phí học lại Gia hạn thời gian nộp học phí: Nếu sinh viên có hồn cảnh đặc biệt khó khăn khơng thể hồn thành học phí hạn phải làm đơn xin gia hạn đóng học phí nộp Phòng Kế hoạch – Tài trước thời hạn đóng học phí theo quy định Học kỳ, năm học Học kỳ thời gian để sinh viên hoàn thành số học phần chương trình đào tạo Trong học kỳ có quy định khối lượng kiến thức tối thiểu buộc sinh viên phải tích lũy Một học kỳ có 15 tuần thực học đến tuần dành cho đánh giá hoạt động đào tạo (thi cuối kỳ, thi kỳ, kiểm tra,…) Một học kỳ hè có tối thiểu tuần thực học tuần thi Trang 6/27 Năm học có học kỳ Tùy theo điều kiện, Trường tổ chức thêm học kỳ hè dành cho sinh viên thi khơng đạt học kỳ đăng ký học lại sinh viên học giỏi có điều kiện kết thúc sớm chương trình đào tạo Kế hoạch học tập học kỳ năm học bao gồm thời gian biểu tiến hành hoạt động giảng dạy, học tập, lịch đánh giá hoạt động đào tạo, kể ngày nghỉ lễ Tết, nghỉ hè Kế hoạch học tập công bố rộng rãi website Trường tin, sổ tay sinh viên Khoá học Khóa học thời gian thiết kế để sinh viên hồn thành chương trình giáo dục ngành chun mơn trình độ đại học a) Đào tạo trình độ đại học thực từ đến năm người có tốt nghiệp trung học phổ thông tốt nghiệp trung cấp; từ 1,5 năm đến 2,5 năm học người có tốt nghiệp cao đẳng ngành đào tạo; b) Thời gian đào tạo liên thông, văn xác định sở học phần khối lượng tích lũy quy định cho chương trình; Tuỳ theo khả học tập, sinh viên rút ngắn kéo dài thời gian học sau: Sinh viên phép rút ngắn tối đa học kỳ kéo dài tối đa học kỳ Quá thời hạn tối đa khóa học, sinh viên bị xóa tên khỏi danh sách sinh viên quy Nếu sinh viên có nguyện vọng tiếp tục hồn thành chương trình đào tạo làm đơn để xem xét chuyển sang sinh viên tự quy định Khoản 2, Điều 10 quy chế Các sinh viên hưởng sách ưu tiên (nhóm ưu tiên theo quy chế xét tuyển đại học, cao đẳng) kéo dài thêm học kỳ so với quy định Khoản 2, Điều Quy chế Căn vào tình hình thực tế đào tạo, Hiệu trưởng quy định mở rộng thời gian tối đa khóa đào tạo khơng vượt q 02 lần thời gian thiết kế cho khóa học Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo ngành đào tạo Trường xây dựng phù hợp với quy định hành Bộ GD&ĐT ĐHQG-HCM, bổ sung cập nhật nội dung chương trình giáo dục tiên tiến quốc tế theo định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội đất nước hội nhập quốc tế Chương trình thể rõ trình độ - đối tượng đào tạo, mục tiêu giáo dục, cấu nội dung học phần, thời gian - phương pháp đào tạo, tỷ lệ phân bổ thời gian đào tạo học phần chuyên ngành, lý thuyết thực hành, có khả liên thông bậc ngành đào tạo khác, điều kiện nhập học điều kiện tốt nghiệp Tổng số tín chương trình đào tạo tối thiểu 120 tối đa 140 (không tính Giáo dục quốc phòng-An ninh Giáo dục thể chất) Chương trình đào tạo Hiệu trưởng phê duyệt theo đề nghị Trưởng khoa/Trưởng môn quản lý ngành đào tạo Trưởng phòng Đào tạo Đại học (P ĐTĐH) Chương trình đào tạo bao gồm hai khối kiến thức: Trang 7/27 a) Khối kiến thức giáo dục đại cương sở nhóm ngành bao gồm học phần thuộc lĩnh vực: Lý luận trị, Khoa học xã hội nhân văn, Khoa học tự nhiên Tốn, Ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng-An ninh, Giáo dục thể chất kiến thức chung cho nhóm ngành Cơng nghệ Thơng tin, nhằm trang bị cho sinh viên học vấn rộng để tiếp thu tốt kiến thức chuyên môn, tạo tiềm lực cho người đào tạo dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc, tự cập nhật kiến thức trước tình hình phát triển nhanh khoa học cơng nghệ Khối kiến thức tổ chức đào tạo chủ yếu học kỳ đầu b) Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm học phần sở phục vụ chuyên ngành học phần chuyên ngành nhằm cung cấp cho người học kiến thức kỹ nghề nghiệp cần thiết Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp quy định cụ thể chương trình đào tạo Mỗi khối kiến thức có nhóm học phần sau: a) Nhóm học phần bắt buộc gồm học phần chứa đựng nội dung kiến thức yếu ngành đào tạo, bắt buộc sinh viên phải đăng ký học tích lũy b) Nhóm học phần tự chọn gồm học phần chứa đựng nội dung kiến thức cần thiết sinh viên tự chọn theo hướng chuyên môn, tạo mềm dẻo chương trình đào tạo Các học phần tự chọn xếp theo nhóm, sinh viên phải tích lũy số học phần định nhóm nhằm tích lũy đủ số tín tối thiểu quy định cho nhóm học phần tự chọn tương ứng Sinh viên chọn lựa học phần theo hướng dẫn cố vấn học tập Các học phần chương trình đào tạo xếp theo trình tự định vào học kỳ khóa đào tạo Đây trình tự mà Trường khuyến cáo sinh viên nên tuân thủ để thuận lợi cho việc tiếp thu kiến thức Chương trình đào tạo gắn với ngành Chương trình đào tạo gắn với ngành phân loại sau: Chương trình đại trà: xây dựng theo quy định hành; đáp ứng mục tiêu chuẩn đầu bậc trình độ tương ứng; có tham khảo chương trình trường đại học có uy tín nước giới; có tham gia nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán quản lý, đại diện tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động người tốt nghiệp Chương trình tài năng: xây dựng dựa chương trình đại trà; đáp ứng mục tiêu chương trình tuyển chọn tạo điều kiện phát triển cho sinh viên xuất sắc Tỷ lệ số tín mơn học tài năng, tối thiểu phải chiếm 25% tổng số tín tồn chương trình đào tạo (tập trung môn học sở ngành chuyên ngành) Chương trình tiên tiến: thiết kế, xây dựng dựa sở chương trình áp dụng trường đại học tiên tiến giới (gọi tắt chương trình gốc) đáp ứng mục tiêu chương trình tiên tiến; bao gồm nội dung, phương pháp, quy trình đảm bảo chất lượng; giảng dạy ngơn ngữ chương trình gốc Trang 8/27 - Chương trình đào tạo có mơn học giảng dạy hồn tồn ngoại ngữchiếm tối thiểu 20% tổng số tín môn học sở ngành chuyên ngành; môn xác định cụ thể chương trình đào tạo CTCLC bố trí giảng dạy từ học kỳ thứ trở - Việc thực khóa luận tốt nghiệp bắt buộc tất sinh viên CTCLC Chương 2.Tổ chức đào tạo, đảm bảo kiểm định chất lượng Điều - Tổ chức chương trình Các lớp CLC ưu tiên sở vật chất cho việc học tập nghiên cứu Các lớp CT CLC trang bị phòng học riêng có thiết bị hỗ trợ giảng dạy học tập đại; có đủ giáo trình, tài liệu tham khảo trong, ngồi nước cập nhật thường xuyên; có thư viện thư viện điện tử cho giảng viên sinh viên tra cứu sử dụng giảng dạy, học tập NCKH - Về chất lượng quản lý giảng dạy: Các lớp CLC quản lý giảng dạy cán có chun mơn giỏi có kinh nghiệm công tác, đảm bảo chất lượng đào tạo dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao cho sinh viên Điều - Tổ chức lớp Lớp học phần: Quy mô lớp học không 45 SV/lớp môn học lý thuyết, khơng q 15 sinh viên/nhóm lớp thực hành khơng q 30 sinh viên/nhóm thảo luận giải tập - Lớp sinh hoạt: Quy mô lớp học không 45 SV/lớp, cố vấn học tập quản lý Điều - Đội ngũ quản lý cố vấn học tập Cố vấn học tập (CVHT): lớp sinh hoạt CVHT phụ trách, CVHT đơn vị chuyên môn đề xuất vào đầu năm học đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định Trường CVHT làm nhiệm vụ theo quy định chung trường, CVHT CTCLC dành tối thiểu 04 làm việc/tuần để gặp gỡ sinh viên trường nhằm nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt đề xuất hỗ trợ kịp thời đến đơn vị liên quan CVHT có trách nhiệm công bố địa điểm làm việc cho sinh viên trang thông tin điện tử bảng thông báo đơn vị chuyên môn - Cán phụ trách đào tạo hỗ trợ sinh viên:phải có đủ lực chun mơn, có kinh nghiệm quản lý đào tạo; sử dụng thành thạo phần mềm quản lý liên quan; có lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc Điều Phương thức xét tuyển Việc xét tuyển vào CTCLC thực theo hai phương thức sau đây: 9.1 Tuyển sinh viên năm Thực theo phương thức tuyển sinh hàng năm hệ đại học quy Chỉ tiêu tuyển vào CTCLC nằm tổng tiêu tuyển sinh hàng năm Trường 9.2 Tuyển sinh viên năm Tuyển bổ sung vào CT CLC vào đầu học kỳ không muộn cuối năm thứ hai Nếu ngành đào tạo CLC có tiến hành phân ngành/chuyên ngành vào khóa học bắt buộc phải tổ chức tuyển bổ sung vào CT CLC không muộn thời điểm phân ngành/chuyên ngành Việc xét tuyển thực theo tiêu chí sau: - Sinh viên tự nguyện tham gia vào CTCLC - Sinh viên theo học khóa, ngành với lớp CLC tương ứng Trường hợp cần thiết Khoa thơng báo tuyển từ sinh viên số ngành/chuyên ngành khác khóa ngành chưa có khác biệt đáng kể chương trình đào tạo so với ngành đào tạo CLC (số tín khác biệt < 10%) - Có điểm rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên - Sinh viên không thuộc diện chậm tiến độ theo kế hoạch đào tạo - Điểm trung bình chung tích lũy (ĐTBTL) tính tới thời điểm xét khơng 5.0 điểm trung bình học kỳ gần khơng 5.0, điểm trung bình mơn ngoại ngữ CTĐT khơng 6.5 Đơn vị mở ngành đào tạo CLC có trách nhiệm thông báo tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh hàng năm Trường theo học kỳ phương án tuyển sinh viên năm Điều 10 Chuyển từ CTCLC sang quy đại trà Sinh viên xin chuyển sang chương trình đại trà vòng 04 học kỳ có hồn cảnh đặc biệt, đồng thời sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy (ĐTBTL) tính tới thời điểm xét khơng 6.5 có điểm xét tuyển cao điểm trúng tuyển chương trình quy đại trà tương ứng Sinh viên làm đơn xin chuyển chương trình kèm minh chứngđể Ban Giám hiệu xem xét định Sinh viên chuyển khỏi chương trình bố trí vào lớp quy đại trà khóa thuộc ngành/chuyên ngành tương ứng với ngành đào tạo CLC mà sinh viên học Điều 11 Đào tạo ngoại ngữ - Vào đầu khóa học, tất sinh viên CT CLC phải tham dự kiểm tra ngoại ngữ đầu vào để phân loại theo quy định chung trường - Sau học kỳ thứ 4, sinh viên phải đạt chuẩn trình ngoại ngữ, cụ thể tiếng Anh làtối thiểu tương đương TOEIC 450 cho kỹ nghe – đọc;sinh viên khơng đạt chuẩn q trình đăng ký học tối đa 02 môn (kể học lại thiện) để rèn luyện ngoại ngữ đạt chuẩn trình - Nhằm tăng cường kỹ ngoại ngữ song song với việc trang bị kiến thức chuyên ngành cho sinh viên, môn học giảng dạy ngoại ngữ triển khai giảng dạy theo lộ trình thiết kế chương trình đào tạo - Tùy theo tình hình cụ thể, Trường mở chương trình ngoại ngữ tăng cường nhằm giúp sinh viên đạt chuẩn đầu theo quy định Điều 12 Giảng viên trợ giảng 12.1 Giảng viên - Giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên,riêng giảng viên dạy học phần thuộc khối kiến thức ngành, chun ngành phải có trình độ tiến sĩ chức danh giáo sư, phó giáo sư có trình độ thạc sĩ tốt nghiệp trường đại học nước phát triển ngành thuộc ngành gần (đối với ngành đặc thù);Có kinh nghiệm giảng dạy liên quan đến ngành đào tạo chất lượng cao từ 03 năm trở lên; Có phương pháp giảng dạy hiệu - Giảng viên dạy học phần chun mơn ngoại ngữphải đạt thêm trình độ ngoại ngữbậc 5/6trở lên theo khung lực bậc dùng cho Việt Nam (cụ thể tiếng Anh TOEIC từ 786 cho kỹ nghe – đọc từ 311 cho kỹ nói – viết tương tương) đào tạo trình độ đại học trở lên tồn thời gian nước ngồi ngơn ngữ - Danh sách giảng viên hữu tham gia giảng dạy CTCLC Hiệu trưởng phê duyệt theo đề nghị trưởng đơn vị chuyên môn Hội đồng khoa học đào tạo Trường, công bố công khai trang thông tin điện tử Trường - Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, giảng viên mời giảng dạy tối đa 02 môn học cho 01 khóa 01 học kỳ - Đơn vị chun mơn có trách nhiệm phân cơng giảng viên giảng dạy mời giảng viên thỉnh giảng cần thiết - Giảng viên thỉnh giảng phải cung cấp lý lịch khoa học cấp cho đơn vị quản lýtrong lần đầu tham gia giảng dạy bổ sung có cập nhật, ký hợp đồng giảng dạy với nhà trường, tiến hành nghiệm thu lý hợp đồng sau kết thúc giảng dạy môn học - Việc giảng dạy phải thực quan điểm lấy người học làm trung tâm Người học phải tạo điều kiện để thể vai trò chủ động tiến trình học tập Giảng viên khuyến khích giảng dạy song ngữ, sử dụng giáo trình tài liệu tham khảo ngoại ngữ; khuyến khích tập, đồ án, thuyết trình … sinh viên viết ngoại ngữ, giải đáp thắc mắc kịp thời cho sinh viên vòng 24 thơng qua website môn học Trường - Trong tuần học kỳ, giảng viên phải thông báo công khai cho sinh viên đề cương giảng dạy môn học; đặc biệt ý thơng tin, phần học bổ sung tăng cường; thành phần đánh giá tỷ lệ tính thành phần đánh giá vào điểm tổng kết mơn học, tỷ lệ khác biệt với chương trình quy đại trà phải quy định rõ đề cương môn học - Giảng viên hưởng thù lao giảng dạy theo quy định CT CLC 12.2 Trợ giảng - Có hình thức trợ giảng trợ giảng phụ trách thực hành (sau gọi trợ giảng thực hành) trợ giảng phụ trách lý thuyết (sau gọi trợ giảng lý thuyết) - Trợ giảng phải có đủ lực chun mơn, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu học phần; sử dụng tốt thiết bị đại phục vụ giảng dạy để hỗ trợ giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập, hướng dẫn thực hành, thảo luận, seminar, làm đồ án; - Trường sử dụng nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên năm cuối có kết học tập đạt loại giỏi CTĐT kỹ sư - cử nhân tài năng, CTCLC, chương trình tiên tiến tham gia hoạt động trợ giảng - Danh sách trợ giảng đơn vị chuyên môn phụ trách môn học phân công giảng viên lý thuyếtđề nghị - Mỗi lớp lý thuyết có thêm 01 trợ giảnglý thuyết mơn học có trợ giảng thực hành, có thêm 02 trợ giảng lý thuyết mơn học khơng có trợ giảng thực hành - Trợ giảng phải theo dõi trả lời thắc mắc sinh viên vòng 24 kể từ nhận câu hỏi,thông qua website môn học email suốt học kỳ diễn môn học - Trợ giảng thực hành i Đối với thực hành hình thức 1: giảng dạy theo thời khóa biểu ii Đối với thực hành hình thức 2: tổ chức buổi gặp trực tiếp sinh viên để hướng dẫn giải đáp thắc mắc sinh viên trình thực nội dung thực hành Thời khóa biểu buổi thực hành phải cơng bố cho sinh viên lớp từ đầu học kỳ thông qua website môn học iii - Cung cấp đầy đủ hướng dẫn thực hành, tập website mơn học Trợ giảng lý thuyết i Có mặt lớp lý thuyết theo yêu cầu giảng viên lý thuyết với thời lượng tối thiểu 1/3 số tiết dạy lý thuyết, đồng thời tổ chức tối thiểu buổi giải tập, thảo luận học lý thuyết Hoặc tổ chức buổi giải tập, thảo luận theo lịch cố định hàng tuần, học lý thuyết ii Làm việc theo phân công giảng viên lý thuyết: chấm tập hàng tuần, giải tập, trả lời sinh viên qua email website môn học - Trợ giảng hưởng thù lao giảng dạy theo quy định CT CLC Điều 13 Nghiên cứu khoa học - Hàng năm, giảng viên hữu tham gia giảng dạy môn học thuộc khối kiến thức chun ngành (là mơn học sở nhóm ngành, sở ngành chuyên ngành) CTCLC phải có tối thiểu 01 cơng trình NCKH cơng bố nghiệm thu có nội dung liên quan đến ngành ĐTCLC - Trong khoá học, sinh viên CTCLC phải tham gia NCKH theo nhóm nghiên cứu giảng viên hướng dẫn, tham gia đề tài NCKH với giảng viên (thực khóa luận tốt nghiệp tính có NCKH) Hàng năm, giảng viên sinh viên CTCLC phải có 01 đề tài phối hợp nghiên cứu với tổ chức, doanh nghiệp sở sản xuất liên quan đến CTCLC - Đơn vị quản lý chun mơn có trách nhiệm tạo điều kiện để sinh viên từ năm thứ tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH) báo cáo kết NCKH sinh viên cho đơn vị quản lý đào tạo cuối năm học Điều 14 Học phí - Mức học phí CTCLC cơng bố vào đầu khóa học khơng thay đổi tồn khóa - Sinh viên đóng học phí năm học kỳ theo kế hoạch thu học phí chung Trường Điều 15 Học bổng, khen thưởng 15.1 Học bổng học tập Nhà nước - Sinh viên CTCLC xét nhận học bổng học tập Nhà nước theo quy định sinh viên chương trình đào tạo đại trà 15.2 Học bổng Chương trình CLC - Căn kết học tập rèn luyện học kỳ sinh viên, nhà trường cấp 03 suất học bổng dành cho 03 sinh viên xuất sắc theo khóacủa ngành, bao gồm 01 suất học bổng toàn phần 02 suất học bổng bán phần tương ứng mức học phí học kỳ áp dụng cho học kỳ - Căn kết tuyển sinh đại học, trường cấp 03 suất học bổng dành cho 03 tân sinh viên có kết xét tuyển cao ngành, bao gồm 01 suất học bổng toàn phần 02 suất học bổng bán phần tương ứng với học phí học kỳ 15.3 Khen thưởng, hỗ trợ hoạt động chun mơn - Trường có chế khen thưởng nhằm khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học đạt kết tốt, hỗ trợ sinh viên tham gia chương trình trao đổi giao lưu học tập, tham gia báo cáo hội nghị khoa học có uy tín - Danh sách sinh viên khen thưởng, hỗ trợ đơn vị chuyên môn xét duyệt đề nghị Hiệu trưởng định Điều 16 Đảm bảo chất lượng - Đơn vị chun mơn có trách nhiệm chọn cán đạt yêu cầu theo quy định có kinh nghiệm giảng dạy để phụ trách giảng dạy môn học cho lớp thuộc CT CLC - Trong vòng 02 tuần đầu học kỳ, đơn vị quản lý cố vấn học tậpgặp gỡ sinh viên tất lớp CT CLC để trao đổi nhận phản hồi tình hình giảng dạy sinh hoạt Cuối học kỳ, đơn vị quản lýphối hợp với phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng tổ chức lấy ý kiến sinh viên (dùng phiếu thăm dò, qua trang web,…) việc giảng dạy môn học có trách nhiệm trao đổi với giảng viên để rút kinh nghiệm góp ý SV Điều 17 Kiểm định chất lượng - Đơn vị chun mơn có trách nhiệm tự đánh giá chất lượng CTCLC có kế hoạch chuẩn bị điều kiện để đảm bảo chất lượng cho CTCLC - Đăng ký kiểm định CTCLC sau 02 khóa tốt nghiệp theo quy định kiểm định chất lượng CTĐT 10 Chương Điều khoản thi hành Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 04 năm 2017 Quy định áp dụng cho đơn vị quản lý CTCLC, đơn vị chun mơn phụ trách chương trình đào tạo CLC, giảng viên tham gia giảng dạy sinh viên cácCTCLC Trường ĐHCNTT Việc điều chỉnh, bổ sung điều khoản quy định Hiệu trưởng định KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Vũ Đức Lung 11 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ THƠNG TIN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 43/QĐ-ĐHCNTT TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2018 Độc lập -Tự - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định hình thức nội dung in văn đại học, chứng HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Căn Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg, ngày 08 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM); Căn Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG, ngày 17 tháng năm 2016 Giám đốc ĐHQGHCM việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Trường đại học thành viên khoa trực thuộc ĐHQG-HCM; Căn Quyết định số 166/QĐ-ĐHQG, ngày 28 tháng năm 2017 Giám đốc ĐHQGHCM việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ; Căn Quyết định số 284/QĐ-ĐHCNTT, ngày 24 tháng 05 năm 2017 Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin việc ban hành Quy định văn bằng, chứng Trường Đại học Công nghệ Thông tin; Căn Quyết định số 1174/QĐ-ĐHQG, ngày 19 tháng 10 năm 2017 Giám đốc ĐHQGHCM việc ban hành Quy định in nội dung văn bằng, chứng chỉ; Căn Quyết định số 08/QĐ-ĐHQG, ngày 04 tháng năm 2018 Giám đốc ĐHQGHCM việc sửa đổi định số 1174/QĐ-ĐHQG, ngày 19 tháng 10 năm 2017 Giám đốc ĐHQG-HCM việc ban hành Quy định in nội dung văn bằng, chứng chỉ; Xét đề nghị Trưởng phòng Đào tạo Đại học, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy định hình thức nội dung in văn đại học, chứng Điều Các Ơng/Bà Trưởng Phòng, Ban, Khoa, Văn phòng Chương trình Đặc biệt, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Như: Điều 2; - Lưu: VT, ĐTĐH (Nh) KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG (đã ký) Vũ Đức Lung ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THƠNG TIN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Hình thức nội dung in văn đại học, chứng (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-ĐHCNTT, ngày 15 tháng 01 năm 2018 Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) CÁCH GHI NỘI DUNG TRÊN BẰNG ĐẠI HỌC a) Mẫu b) Hình thức cách ghi nội dung - (1), (1a): + Đối với chương trình bình thường • (1) Ghi tên ngành đào tạo mà người cấp văn theo học tiếng Việt In chữ font Times New Roman, hoa (Small caps), đậm (Bold), kích cỡ (Size) 12, màu đen • (1a) Khơng in + Đối với chương trình đặc biệt • (1) Ghi tên chương trình tiếng Việt: “Chương trình Tài năng”, “Chương trình Tiên tiến” In chữ font Times New Roman, in hoa đầu từ, lại in thường, đậm nghiêng (Bold Italic), kích cỡ (Size) 14, màu xanh nước biển - - - - - - - • (1a) Ghi tên ngành đào tạo mà người cấp văn theo học tiếng Việt Hình thức quy định mục (1) (2) Ghi họ tên người cấp văn theo giấy khai sinh; in chữ font Times New Roman, hoa (All caps), đậm (Bold), kích cỡ (Size) 14, màu đen Phía trước họ tên, giới tính nam ghi “Ơng”, giới tính nữ ghi “Bà”; in chữ font Times New Roman, đậm (Bold), kích cỡ (Size) 14, màu đen (Ví dụ: Ơng NGUYỄN VĂN A) (3) Ghi ngày, tháng, năm sinh người cấp văn theo giấy khai sinh Nếu ngày sinh từ ngày đến ngày 9, tháng sinh tháng đến tháng thi thêm số phía trước; ghi năm sinh đủ 04 chữ số, ngày tháng năm có dấu gạch ngang (Ví dụ: 07-02-1981) In chữ font Times New Roman, đậm (Bold), kích cỡ (Size) 13, màu đen (4) Ghi xếp loại tốt nghiệp người cấp văn bằng: “Xuất sắc”, “Giỏi”, “Khá”, “Trung bình khá” “Trung bình” In chữ font Times New Roman, thường, đậm (Bold), kích cỡ (Size) 13, màu đen (5) Ghi hình thức đào tạo: “Chính quy” “Học từ xa” In chữ font Times New Roman, đậm (Bold), kích cỡ (Size) 13, màu đen (6) Ghi ngày, tháng, năm cấp văn In chữ font Times New Roman, đậm (Bold), kích cỡ (Size) 10, màu đen (7) Hiệu trưởng ký, ghi rõ học hàm (nếu có), học vị, họ tên đóng dấu mộc đỏ theo quy định In chữ font Times New Roman, đậm (Bold), kích cỡ (Size) 13, màu đen Phòng Đào tạo Đại học kiểm tra ký xác nhận vào vị trí bên phải chữ HIỆU TRƯỞNG (8) Số hiệu văn có sẵn (9) Số vào sổ cấp Phòng Đào tạo Đại học cung cấp In chữ font Times New Roman, đậm (Bold), kích cỡ (Size) 10, màu đen (10), (10a): + Đối với chương trình bình thường • (10) Ghi “in” tên ngành đào tạo mà người cấp văn theo học tiếng Anh Hình thức in quy định mục (1) • (10a) Khơng in + Đối với chương trình đặc biệt • (10) “Chương trình tài năng” ghi “Honor Program”, “Chương trình Tiên tiến” ghi “Advanced Program” Hình thức in quy định mục (1) tương ứng phần dành cho chương trình đặc biệt • (10a) Ghi “in” tên ngành đào tạo mà người cấp văn theo học tiếng Anh Hình thức in quy định mục (1) (11) Ghi in hoa đầy đủ họ tên người cấp văn ghi mục (2) tiếng Việt khơng dấu Phía trước họ tên, giới tính nam ghi “Mr”, giới tính nữ ghi “Ms” Hình thức in quy định mục (2) (Ví dụ: Mr NGUYEN VAN A) (12) Ghi ngày tháng năm sinh người cấp văn bằng tiếng Anh, cụ thể: ghi tháng chữ tiếng Anh, ghi ngày năm số ngăn cách - - dấu phẩy (Ví dụ: tiếng Việt ghi “07-10-2005” tiếng Anh ghi “October 07, 2005”) Hình thức in quy định mục (3) (13) Ghi xếp loại tốt nghiệp người cấp văn bằng tiếng Anh: loại “Xuất sắc” ghi “Excellent”, loại “Giỏi” ghi “Very good”, loại “Khá” ghi “Good”, loại “Trung bình khá” ghi “Average good”, loại “Trung bình” ghi “Ordinary” Hình thức in quy định mục (4) (14) Ghi hình thức đào tạo tiếng Anh: “Chính quy” ghi “Full-time”, “Học từ xa” ghi “Distance learning” Hình thức in quy định mục (5) (15) Ghi ngày tháng năm cấp văn bằng tiếng Anh, cách ghi mục (12) Hình thức in quy định mục (6) CÁCH GHI NỘI DUNG TRÊN CHỨNG CHỈ a) Mẫu chứng b) Hình thức cách ghi nội dung - (1) Ghi tên chứng In chữ font Times New Roman, hoa (All caps), đậm (Bold), kích cỡ (Size) 12-14, màu đen - (2) Ghi trình độ chứng In chữ font Times New Roman, in hoa đầu từ, lại in thường, đậm (Bold), kích cỡ (Size) 14, màu đen - (3) Ghi tên đơn vị cấp chứng In chữ font Times New Roman, hoa (Small caps), đậm (Bold), kích cỡ (Size) 13, màu đen - - - - - - (4) Ghi họ tên người cấp chứng theo giấy khai sinh; in chữ font Times New Roman, hoa (All caps), đậm (Bold), kích cỡ (Size) 13, màu đen Phía trước họ tên, giới tính nam ghi “Ơng”, giới tính nữ ghi “Bà”; in chữ font Times New Roman, đậm (Bold), kích cỡ (Size) 13, màu đen (5) Ghi ngày, tháng, năm sinh người cấp chứng theo giấy khai sinh Nếu ngày sinh từ ngày đến ngày 9, tháng sinh tháng đến tháng ghi thêm số phía trước; ghi năm sinh đầy đủ 04 chữ số, ngày tháng năm có dấu gạch ngang (Ví dụ: 07-02-1981) In chữ font Times New Roman, đậm (Bold), kích cỡ (Size) 13, màu đen (6) Ghi nơi sinh người cấp chứng theo địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo giấy khai sinh (kể trường hợp thời điểm cấp chứng có thay đổi địa danh hành nên khơng địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khai sinh) In chữ font Times New Roman, đậm (Bold), kích cỡ (Size) 13, màu đen (7) Ghi ngày, tháng, năm hồn thành khóa học Nếu ngày từ ngày đến ngày 9, tháng tháng đến tháng ghi thêm số phía trước; ghi năm đầy đủ 04 chữ số Trường không ghi mục trường hợp người cấp chứng khơng tham gia khóa học Trường In chữ font Times New Roman, đậm (Bold), kích cỡ (Size) 13, màu đen (8) Ghi tên Hội đồng thi In chữ font Times New Roman, đậm (Bold), kích cỡ (Size) 13, màu đen (9) Ghi xếp loại người cấp chứng In chữ font Times New Roman, đậm (Bold), kích cỡ (Size) 13, màu đen (10) Ghi ngày, tháng, năm cấp chứng chỉ, cách ghi mục (7) In chữ font Times New Roman, đậm (Bold), kích cỡ (Size) 10, màu đen (11) Ghi HIỆU TRƯỞNG In chữ font Times New Roman, đậm (Bold), kích cỡ (Size) 13, màu đen Phòng Đào tạo Đại học kiểm tra ký xác nhận vào vị trí bên phải chữ HIỆU TRƯỞNG (12) Hiệu trưởng ký, ghi rõ họ tên đóng dấu mộc đỏ theo quy định (13) Do quan in phôi chứng ghi cấp phôi (14) Do Phòng Đào tạo Đại học quy định ghi vào sổ gốc cấp chứng In chữ font Times New Roman, đậm (Bold), kích cỡ (Size) 13, màu đen KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG (đã ký) Vũ Đức Lung PHỤ LỤC Mẫu văn đại học, chứng trường Đại học Công nghệ Thông tin (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-ĐHCNTT, ngày 15 tháng 01 năm 2018 Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) Mẫu Mẫu chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay