ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CỦA RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÙNG NAM TRUNG BỘ ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

228 2 0
  • Loading ...
1/228 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 00:50

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN *** - BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ MƠI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CỦA RÀ SỐT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÙNG NAM TRUNG BỘ ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Hà Nội, 2018 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN *** - BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CỦA RÀ SỐT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH NƠNG NGHIỆP, NƠNG THƠN VÙNG NAM TRUNG BỘ ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TL BỘ TRƯỞNG KT VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH PHÓ VỤ TRƯỞNG CƠ QUAN THỰC HIỆN VIỆN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ NÔNG NGHIỆP VIỆN TRƯỞNG Đào Quốc Luân Nguyễn Quang Dũng Hà Nội, 2018 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải nghĩa ATTP An toàn thực phẩm BĐKH Biến đổi khí hậu Bộ NN&PTNT Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn BQ Bình qn BVTV Bảo vệ thực vật CGH Cơ giới hóa CN Công nghiệp CNCSVN Công nghiệp cao su Việt Nam CNH Cơng nghiệp hố CNHN Cơng nghiệp hàng năm CP Chính phủ CSD Chưa sử dụng CSTK Công suất thiết kế DHNTB Duyên Hải Nam Trung Bộ DN Doanh nghiệp DT Diện tích DTQH Diện tích quy hoạch ĐV Đơn vị GRDP Tổng thu nhập quốc nội GC Gia cầm Giá SS Giá so sánh Giá TT Giá thực tế GTSX Giá trị sản xuất GTGT Giá trị gia tăng GS Gia súc HĐH Hiện đại hoá HTX Hợp tác xã KHCN Khoa học công nghệ KT Kinh tế KTCB Kiến thiết LĐ Lao động i Chữ viết tắt Giải nghĩa LN Lâm nghiệp LSNG Lâm sản gỗ NTB Nam Trung Bộ NĐ Nghị định NBD Nước biển dâng NMĐ Nhà máy đường NN Nông nghiệp NTTS Nuôi trồng thuỷ sản NS Năng suất NQ Nghị PA Phương án QĐ Quyết định QH Quy hoạch SL Sản lượng SP Sản phẩm SXNN Sản xuất nông nghiệp TBKT Tiến kỹ thuật TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TĐT Tốc độ tăng TG Thế giới TS Thuỷ sản TT Thị trường UBND Uỷ ban nhân dân VGR Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam VN Việt Nam WTO Tổ chức Thương mại giới XK Xuất ii MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cần thiết, sở pháp lý nhiệm vụ xây dựng quy hoạch .1 1.1.Tóm tắt cần thiết hoàn cảnh đời quy hoạch .1 1.2 Cơ sở pháp lý nhiệm vụ xây dựng quy hoạch .3 1.2.1 Văn Đảng, Chính phủ 1.2.2 Các văn Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn .5 1.2.3 Các văn bản, tài liệu tỉnh thuộc vùng NTB 1.3 Cơ quan giao nhiệm vụ xây dựng quy hoạch .7 1.4 Cơ quan có thẩm quyền thẩm định quy hoạch Căn pháp luật kỹ thuật thuật để thực đánh giá môi trường chiến lược 2.1 Căn pháp luật 2.1.1 Các văn pháp luật làm để thực đánh giá môi trường chiến lược 2.1.2 Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường quy chuẩn kỹ thuật liên quan khác sử dụng để thực Đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch 2.2 Căn kỹ thuật 2.3 Phương pháp thực ĐMC 10 2.4 Tài liệu, liệu cho thực ĐMC 13 Tổ chức thực ĐMC .14 3.1 Mối liên kết trình lập rà sốt, điều chỉnh quy hoạch với q trình thực ĐMC 14 3.2 Nếu tóm tắt việc tổ chức, cách thức hoạt động tổ chuyên gia quan xây dựng quy hoạch lập đơn vị tư vấn thực ĐMC quy hoạch .15 3.3 Danh sách (họ tên, học vị, học hàm, chuyên môn đào tạo) vai trò, nhiệm vụ thành viên trực tiếp tham gia trình thực ĐMC thể dạng bảng 16 3.4 Mô tả cụ thể trình làm việc, thảo luận tổ chuyên gia ĐMC với tổ chuyên gia lập quy hoạch nhằm lồng ghép nội dung môi trường vào giai đoạn trình lập quy hoạch 18 CHƯƠNG I 19 TÓM TẮT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP VÙNG NAM TRUNG BỘ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030TRONG ĐIỀU KIỆN 19 BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU .19 1.1 Tên quy hoạch .19 1.2 Cơ quan giao nhiệm vụ xây dựng quy hoạch 19 1.3 Mối quan hệ quy hoạch đề xuất với quy hoạch iii khác có liên quan 19 1.3.1 Liệt kê quy hoạch khác phê duyệt có liên quan đến quy hoạch đề xuất: 1.3.2 Các văn bản, tài liệu tỉnh thuộc vùng NTB 21 1.3.3 Phân tích khái quát mối quan hệ qua lại quy hoạch đề xuất với quy hoạch có liên quan 21 1.4 Mơ tả tóm tắt nội dung rà soát, điều chỉnh quy hoạch 23 1.4.1 Phạm vi không gian thời kỳ rà soát, điều chỉnh quy hoạch 23 1.4.2 Các quan điểm mục tiêu quy hoạch; quan điểm mục tiêu bảo vệ môi trường quy hoạch 23 1.4.3 Các phương án quy hoạch phương án chọn 24 1.4.4 Lựa chọn phương án 26 1.4.4 Các nội dung quy hoạch 26 1.4.5 Các định hướng giải pháp bảo vệ môi trường 43 1.4.6 Các định hướng bảo tồn đa dạng sinh học 54 1.4.7 Giải pháp chế, sách .54 1.4.8 Đề xuất chương trình dự án ưu tiên 55 1.4.9 Phương án tổ chức thực 55 Chương 57 PHẠM VI ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC VÀ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 57 2.1 Phạm vi không gian thời gian đánh giá môi trường chiến lược 57 2.1.1 Phạm vi không gian 57 2.1.2 Phạm vi thời gian .58 2.2 Điều kiện môi trường tự nhiên kinh tế-xã hội (KT-XH) 58 2.2.1 Điều kiện địa lý, địa chất 58 2.2.2 Điều kiện khí tượng, thủy văn/hải văn 59 2.2.3 Hiện trạng thành phần môi trường tự nhiên 62 2.2.4 Điều kiện kinh tế 69 2.2.5 Điều kiện xã hội 73 CHƯƠNG 75 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA RÀ SOÁT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 75 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRONG ĐIỀU KIỆN 75 BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU .75 3.1 Các quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường lựa chọn .75 3.2 Đánh giá phù hợp rà soát, điều chỉnhquy hoạch với quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường 80 3.3 Đánh giá, so sánh phương án phát triển đề xuất 83 3.3.1 Các phương án phát triển quy hoạch 83 3.3.2 So sánh, đánh giá phương án kiến nghị đề xuất phương án chọn quan điểm môi trường phát triển bền vững 84 3.4 Những vấn đề mơi trường 89 3.4.1 Cơ sở xác định vấn đề mơi trường phát triển nông nghiệp, nông iv thôn vùng Nam Trung Bộ 89 3.4.2 Nhận diện vấn đề mơi trường liên quan đến rà sốt, điều chỉnh quy hoạch 90 3.5 Dự báo xu hướng vấn đề môi trường trường hợp khơng thực quy hoạch (phương án 0) 91 3.5.1 Xác định ngun nhân có tiềm tác động đến môi trường khu vực trước thời điểm thực quy hoạch 91 3.5.2 Dự báo xu hướng vấn đề mơi trường chính, xu hướng phát thải khí nhà kính khu vực 92 3.6 Dự báo xu hướng vấn đề mơi trường trường hợp thực quy hoạch 102 3.6.1 Đánh giá, dự báo tác động quy hoạch đến môi trường 102 3.6.2 Dự báo xu hướng vấn đề mơi trường .141 3.6.3 Dự báo xu hướng tác động biến đổi khí hậu việc thực quy hoạch 145 3.7 Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy vấn đề chưa chắn dự báo .172 3.7.1 Mức độ chi tiết, độ tin cậy 172 3.7.2 Các vấn đề chưa chắn dự báo 173 CHƯƠNG 174 THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH .174 THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC .174 4.1 Thực tham vấn 174 4.1.1 Mục tiêu tham vấn 174 4.1.2 Nội dung tham vấn đối tượng tham vấn, trình tham vấn 174 4.2 Kết tham vấn 175 4.2.1 Các ý kiến tích cực, trí 175 4.2.2 Các ý kiến tiêu cực, phản đổi 175 4.2.3 Các kiến nghị bảo vệ mơi trường liên quan đến rà sốt, điều chỉnh quy hoạch 175 4.2.4 Các nội dung, ý kiến tiếp thu 176 CHƯƠNG 178 GIẢI PHÁP DUY TRÌ XU HƯỚNG TÍCH CỰC, PHỊNG NGỪA, GIẢM THIỂU XU HƯỚNG TIÊU CỰC CỦA CÁC VẦN ĐỀ MƠI TRƯỜNG CHÍNH TRONG Q TRÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH 178 5.1 Các nội dung quy hoạch điều chỉnh sở kết đánh giá môi trường chiến lược 178 5.1.1 Các đề xuất, kiến nghị từ kết ĐMC 178 5.1.2 Các nội dung quy hoạch điều chỉnh 179 5.2 Các giải pháp trì xu hướng tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu xu hướng tiêu cực vấn đề mơi trường q trình thực quy hoạch 181 5.2.1 Các giải pháp tổ chức, quản lý 181 5.2.2 Các giải pháp công nghệ, kỹ thuật 188 5.2.3 Định hướng đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 195 v 5.3 Các giải pháp giảm nhẹ, thích ứng với biến đổi khí hậu 197 5.3.1 Các giải pháp giảm nhẹ 197 5.3.2 Các biện pháp thích ứng biển đổi khí hậu 198 CHƯƠNG 202 CHIƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG 202 6.1 Quản lý môi trường 202 6.2 Giám sát môi trường .202 6.2.1 Nội dung giám sát 202 6.2.2 Nguồn lực thực .206 6.2.3 Cách thức thực .206 6.2.4 Chế độ báo cáo 207 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 209 Về mức độ ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường quy hoạch .209 Về hiệu ĐMC 210 Kết luận vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trình thực quy hoạch kiến nghị hướng xử lý .212 TÀI LIỆU THAM KHẢO 213 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Các phương pháp để thực nội dung ĐMC 12 Bảng 1.1: Điều chỉnh QH SD đất nông nghiệp vùng NTB đến năm 2020 21 Bảng 1.2: Điều chỉnh tiêu quy hoạch so với quy hoạch cũ 27 Bảng 1.3: Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng đến 2025, định hướng 2030 .34 Bảng 2.1: Ảnh hưởng độ dốc đến xói mòn 63 Bảng 2.2:Tăng trưởng GRDP vùng NTB (giáCĐ 2010) 70 Bảng 2.3: Tăng trưởng GRDP vùng NTB theo tỉnh, TP (giá CĐ 2010) .71 Bảng 2.4: Chuyển dịch cấu GRDP vùng NTB (giá TT) 72 Bảng 2.5: Tổng sản phẩm (GRDP) theo tỉnh tỷ trọng GRDP tỉnh vùng NTB (giá TT) 72 Bảng 2.6: Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người vùng NTB (giá TT) 73 Bảng 3.1: So sánh tác động MT phương án rà soát, điều chỉnh quy hoạch .87 Bảng 3.2: Xác định tác động rà soát, điều chỉnh quy hoạch đến môi trường .102 Bảng 3.3: Nhu cầu nước tưới cho sản xuất lúa 103 Bảng 3.4: Khối lượng phân bón sử dụng cho sản xuất lúa 104 Bảng 3.5: Nhu cầu nước tưới cho sản xuất ngô .105 Bảng 3.6: Khối lượng phân bón sử dụng cho sản xuất ngô .105 Bảng 3.7: Khối lượng phân bón sử dụng cho sản xuất sắn 106 Bảng 3.8: Lượng nước sử dụng cho sản xuất mía đường 107 Bảng 3.9: Khối lượng phân bón sử dụng cho sản xuất mía đường 107 Bảng 3.10: Khối lượng phân bón sử dụng cho sản xuất điều 109 Bảng 3.11: Tác động tổng hợp ngành trồng trọt đến môi trường .110 Bảng 3.12: Lượng nước thải chất rắn chăn nuôi trâu 112 Bảng 3.13: Lượng nước thải chất rắn chăn ni bò 113 Bảng 3.14: Lượng nước thải chất rắn chăn nuôi lợn .114 Bảng 3.15: Lượng nước thải chất rắn chăn nuôi gia cầm .115 Bảng 3.16: Tác động tổng hợp ngành chăn nuôi đến môi trường 116 Bảng 3.17: Quy hoạch loại rừng vùng Đông Nam Bộ 118 Bảng 3.18: Đánh giá tác động môi trường quy hoạch phát triển lâm nghiệp .119 Bảng 3.19: Tổng hợp đánh giá tác động ngành thủy sản đến môi trường 125 Bảng 3.20: Tác động chuyển đổi mục đích sử dụng đất nơng nghiệp đến lao động nông nghiệp, nông thôn 127 Bảng 3.21 Dự báo lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khu vực nông thôn vùng Nam Trung Bộ 127 Bảng 3.22 Dự báo lượng rác thải (Bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ phát sinh từ canh tác nông nghiệp số trồng chủ lực 127 Bảng 3.23 Dự báo lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng cho canh tác số sản phẩm nông nghiệp chủ lực vùng Nam Trung Bộ .128 vii Bảng 3.24: Các triệu chứng biểu sau phu thuốc 129 Bảng 3.25: Dự báo lượng nước thải sinh hoạt vùng Nam Trung Bộ 130 Bảng 3.26: Dự kiến tổng khối lượng phế phụ phẩm từ chế biến mía đường 131 Vùng NTB đến năm 2020, định hướng 2030 131 Bảng 3.27: Định hướng sử dụng phế phụ phẩm sau chế biến 131 Bảng 3.28 Dự báo lượng chất thải rắn chế biến thuỷ sản xuất vùng Nam Trung Bộ 135 Bảng 3.29: Đánh giá tổng hợp tác động tồn quy hoạch đến mơi trường .138 Bảng 3.30: Giá trị biến đổi nhiệt độ trung bình năm (oC) so với thời kỳ sở vùng NTB 146 Bảng 3.31: Giá trị biến đổi lượng mưa năm (%) so với thời kỳ sở vùng NTB149 Bảng 3.32: Nguy ngập nước biển dâng biến đổi khí hậu 155 vùng NTB 155 Bảng 3.33: Dự báo diện tích đất nơng nghiệp vùng Nam Trung bị khô hạn BĐKH 160 Bảng 3.34: Dự báo diện tích đất nơng nghiệp vùng Nam Trung Bộ bị ngập úng BĐKH 161 Bảng 3.35: Dự báo diện tích có nguy hoang mạc hố tỉnh Bình Thuận 163 Bảng 3.36: Dự báo diện tích có nguy hoang mạc hố tỉnh Ninh Thuận 163 Bảng 3.38: Dự báo diện tích đất nông nghiệp bị chuyển đổi tác động 167 BĐKH – NBD vùng NTB 167 Bảng 6.1 Nội dung giám sát môi trường Điều chỉnh quy hoạch .203 Bảng 6.2 : Quy chuẩn đánh giá môi trường .206 viii TT Mục tiêu Bảng 6.1 Nội dung giám sát môi trường Điều chỉnh quy hoạch Địa điểm giám Thông số, thị giám Nội dung giám sát sát sát - Vấn đề sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật canh tác Giám sát nguy suy thoái trồng biến đổi tài nguyên đất hoạt động rà soát, điều chỉnh quy hoạch Giám sát nguy suy giảm ô nhiễm nguồn nước hoạt động rà soát, điều chỉnh quy hoạch Vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy - Chuyển đổi đất lúa sang mục đích phi nơng nghiệp Khu vực chuyển đổi đất lúa sang mục đích phi nơng nghiệp Nước thải từ nhà máy chế biến nông lâm thuỷ sản, khu chăn nuôi, khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung Lưu vực sông, suối, ao hồ gần khu vực xây dựng nhà máy chế biến nông lâm thuỷ sản, khu chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản tập trung Tần suất giám sát Kết cấu đất, khả giữ nước, độ chua, khả hấp thụ dinh dưỡng, dư lượng hóa Tối thiểu chất bảo vệ thực vật, lần/năm phân bón đất 25 thơng số theo Thơng tư 24/2017/TT-BTNMT Diện tích, ranh giới chuyển đổi theo quy hoạch, kế hoạch duyệt + Thông số vật lý: nhiệt độ, EC, độ màu, độ đục, TSS + Thông số hóa học: pH, độ cứng, COD, BOD, DO, dư lượng hóa chất BVTV, dầu mỡ + Thơng số sinh học: quý/1 lần (4 lần/năm) lần/năm Trách nhiệm giám sát - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh/TP - Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh/TP - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh/TP - Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh/TP - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh/TP - Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh/TP 203 TT Mục tiêu Nội dung giám sát Địa điểm giám sát Thông số, thị giám sát Tần suất giám sát Trách nhiệm giám sát lần/quý (4 lần/năm) - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh/TP - Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh/TP lần/năm - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh/TP - Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh/TP Tổng coliform, sinh vật phù du, sinh vật đáy, tảo… Giám sát nguy suy thoái tài nguyên rừng đa dạng sinh học hoạt động rà soát, điều chỉnh quy hoạch Giám sát phát thải khí nhà kính Nguy ô nhiiệ môi trường rác thường doệp Phát tr Việc chuyển đổi đất rừng sang mục đích phi nông nghiệp sang loại đất nông nghiệp khác Khu vực có dự án chuyển đổi đất rừng sang đất phi nông nghiệp loại đất phi nơng nghiệp khác Giám sát phát thải khí nhà kính vùng trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản tập trung Khu vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản tập trung Giám sát rác thải sinh hoạt người dân; Giám sát chất thải phát sinh từ canh tác nông nghiệp Khu dân cư nông thôn Khu canh nơng nghiệp tác - Diện tích rừng bị chuyển đổi (Hệ sinh thái, loài động thực vật) - Trồng rừng thay theo Thông tư số 23/TTBNNPTNT ngày 15/11/2017 Các loại khí nhà kính Khối lượng rác thải sinh hoạt, rác thải từ khu vực canh tác nơng nghiệp Quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý tháng/lần - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh/TP - Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh/TP 204 TT Mục tiêu Môi trường xã hội Nội dung giám sát Giám sát việc đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm cho nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp Địa điểm giám sát Các hộ nông dân khu vực bị thu hồi đất nông nghiệp Thông số, thị giám sát - - Số hộ đào tạo nghề Số hộ chuyển đổi nghề nghiệp Số hộ lao động xuất Tần suất giám sát Trách nhiệm giám sát lần/năm + Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh/TP + Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh/TP 205 6.2.2 Nguồn lực thực Nhân lực cho việc quản lý giám sát mơi trường mơi trường thực Rà sốt, Điều chỉnh Quy hoạch bao gồm đại diện từ quan sau: Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh/thành phố, Sở Nông nghiệp tỉnh/thành phố, Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh/thành phố quan, tổ chức liên quan, cán kỹ thuật hệ thống quan trắc môi trường quốc gia, hệ thống quan trắc môi trường địa phương, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn trung ương địa phương, chủ đầu tư Nguồn vốn ngân sách phân cấp nguồn chi Trung ương ngân sách địa phương; chủ đầu tư dự án 6.2.3 Cách thức thực Q trình khảo sát, quan trắc, phân tích, đánh giá diễn biến mơi trường, kiểm tốn mơi trường dự báo vấn đề môi trường quan chuyên môn chủ đầu tư thực tiến hành sở đối chiếu với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam bảng sau: Bảng 6.2 : Quy chuẩn đánh giá môi trường STT Ký hiệu quy chuẩn Tên quy chuẩn I Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến môi trường đất QCVN 03-MT: 2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn cho phép kim loại nặng đất QCVN 15- MT: 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đất II Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến chất lượng nước QCVN 62 – MT: 2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải chăn nuôi QCVN 08MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt QCVN 09MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước đất QCVN 11-MT: 2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải chế biến thủy sản QCVN 39:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật chất lượng nước dùng tưới tiêu TCVN 6663: 2011 Tiêu chuẩn Quốc gia chất lượng nước – Lấy mẫu 206 STT Ký hiệu quy chuẩn Tên quy chuẩn QCVN 01: 2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước ăn uống 10 QCVN 02: 2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước sinh hoạt III Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến chất lượng khơng khí 11 QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh 12 QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại khơng khí xung quanh IV Quy chuẩn khác 13 QCVN 07: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại 14 QCVN 54: 2013/BTNMT Quy chuẩn quốc gia ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật hữu khó phân hủy 15 QCVN 0180:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sở nuôi trồng thuỷ sản thương phẩm – điều kiện vệ sinh thú ý Đồng thời, tổ chức thực chương trình quản lý giám sát mơi trường xây dựng nguyên tắc: - Đảm bảo vai trò đạo điều phối vấn đề mơi trường mang tính liên vùng - Đảm bảo liên kết phối hợp địa phương với quan liên quan - Đảm bảo lực người, kinh phí thiết bị - Một văn phân công trách nhiệm tổ chức thực xây dựng bao gồm nội dung sau: + Cơ chế quản lý thực (các văn pháp quy, thỏa thuận pháp lý, kế hoạch tổng thể, kế hoạch địa phương, hệ thống quản lý đánh giá mơi trường) + Vai trò trách nhiệm quan quản lý cấp tổ chức khác + Dự trù nhân lực kinh phí + Khung thời gian thực + Chiến lược truyền thông 6.2.4 Chế độ báo cáo - Báo cáo trạng môi trường hàng năm, báo cáo năm - Báo cáo đột xuất có cố xảy ra; - Các liệu quan trắc xử lý, quản lý xây dựng thành sở liệu để thuận 207 tiện cho việc phân tích đánh giá môi trường xây dựng đồ ô nhiễm cảnh báo cố môi trường; - Tất báo cáo quan trắc lập thành nhiều bản, lưu đơn vị quan trắc [Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh/thành phố;Sở NN&PTNT tỉnh/thành phố; Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh/thành phố (đối với vấn đề môi trường xã hội], lại gửi tới quan có liên quan (Bộ Tài Nguyên Môi trường, Vụ Khoa học, Công nghệ Môi trường - Bộ NN&PTNT), đồng thời cần có kiểm tra chéo đơn vị tiến hành quan trắc giám sát quan trắc - Các báo cáo trạng môi trường sở cho quan có liên quan tham mưa cho tỉnh việc xây dựng sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường phát triển bền vững 208 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Về mức độ ảnh hưởng tiêu cực lên mơi trường rà sốt, điều chỉnh quy hoạch Các quan điểm mục tiêu “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp, nông thôn vùng NTB đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 điều kiện biến đổi khí hậu” phù hợp đáp ứng với quan điểm mục tiêu văn Đảng, Chính phủ, Quốc hội, ngành bảo vệ mơi trường thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với quy hoạch, chiến lược bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; chiến lược, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; văn bản, tài liệu có liên quan đến môi trường nông nghiệp, nông thôn Mức độ tác động tiêu cực, tích cực quy hoạch lên vấn đề mơi trường biến đổi khí hậu - Tác động tích cực: Việc thực rà sốt, điều chỉnh quy hoạch nơng nghiệp, nơng thơn ( bao gồm ngành: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, nhà máy chế biến nông lâm thủy sản, phát triển hạ tầng nông thôn,…) vùng NTB đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 điều kiện biến đổi khí hậu thực theo giải pháp theo quy hoạch có tác động tích cực tồn đến mơi trường, bao gồm: Nâng cao hiệu sản xuất nông lâm thủy sản, sản phẩm chủ lực vùng: Trồng trọt (điều, dừa, cao su, loại ăn đặc sản vùng long, nho, xoài); chăn nuôi gia súc lớn, gia cầm; đánh bắt, nuôi trồng thủy sản cải thiện chất lượng sống người dân khu vực vùng nông thôn bối cảnh hội nhập kinh tế, quốc tế diễn sâu rộng với nhiều hội thách thức Việc thực phương án quy hoạch giải pháp thực quy hoạch làm hạn chế tác động đến môi trường quy hoạch như: + Việc tăng cường áp dụng quy trình sản xuất an toàn, sản xuất tăng cường lượng phân bón hữu cơ, phân vi sinh, giảm lượng phân bón vô thuốc bảo vệ thực vật, với việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất đảm bảo lượng phân bón vừa đủ để trồng hấp thụ, giảm dư lượng phân bón, thuốc bảo vệ vào mơi trường đất, giảm thiểu nguy nhiễm đất + Việc sử dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm cho trồng, chuyển đổi loại chịu hạn, áp dụng biện pháp xen canh hàng năm (giống họ đậu) với trồng khác giúp cải thiện mơi trường đất + Áp dụng quy trình chăn ni, ni trồng thủy sản theo hướng an tồn, với công nghệ xử lý chất thải tiên tiến góp phần làm giảm thiểu nguy nhiễm mơi trường giảm lượng khí phát thải khí nhà kính + Quy hoạch hệ thống nhà máy chế biến nông lâm sản, với giải pháp công nghệ xử lý nước thải đề đảm bảo xử lý nguồn thải đạt tiêu chuẩn, 209 trước xả thải môi trường, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực nhà máy + Xây dựng khu xử lý rác thải tập trung, khu xử lý rác thải gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn theo quy hoạch đảm bảo xử lý rác thải từ khu, cụm công nghiệp, rác thải từ khu dân cư tập trung + Phát triển lâm nghiệp theo quy hoạch, đặc biệt tăng cường trồng rừng sản xuất, mở rộng bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tạo “bể hấp thụ bon” lớn, hấp thụ khí nhà kính, điều hòa khơng khí, điều tiết giữ lượng nước ngầm + Việc đề xuất hàng loạt giải pháp thích ứng với BĐKH theo quy hoạch như: chuyển đổi cấu trồng, điều chỉnh lịch thời vụ, đa dạng hóa hệ thống trồng, sử dụng loại giống có khả thích ứng, chịu hạn tốt, xây dựng hệ thống cảnh báo, quản lý rủi ro thiên tai, xây dựng hệ thống đập chứa nước, xây bể trữ nước, bảo vệ trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển tạo chắn sóng, chắn cát, hạn chế xâm nhập mặn, giúp bảo vệ đất, chống xói mòn…sẽ giảm thiểu tác động tiêu cực BĐKH lên phát triển nông nghiệp vùng NTB - Tác động tiêu cực: Mặc dù quy hoạch đề xuất giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thực tế hình thái thời tiết diễn khó lượng, đặc biệt vấn đề khơ hạn, sa mạc hóa vùng thách thức phát biển bền vững nông nghiệp Về hiệu ĐMC Kết đánh giá DMC sở khoa học môi trường để đưa kiến nghị điều chỉnh quy hoạch theo hướng đảm bảo vấn đề môi trường, phát triển bền vững chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu vùng NTB Quy hoạch tiếp thu điều chỉnh kiến nghị từ ĐMC Cụ thể, nội dung quy hoạch điều chỉnh trình ĐMC: - Đã bổ sung thêm quan điểm thích ứng, giảm thiểu biến đổi khí hậu, chủ động ứng phó với BĐKH, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo tồn đa dạng sinh học chi trả dịch vụ môi trường theo Nghị định số 99/2010-NĐ-CP ngày 24/9/2010 Chính phủ sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; - Đã bổ sung vấn đề “đảm bảo an ninh lương thực cho vùng” vào mục tiêu tổng quát quy hoạch - Đã bổ sung mục tiêu cụ thể sau: + Mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho vùng nơng thơn + Mục tiêu sử dụng nước cho vùng nông thôn + Mục tiêu tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo + Mục tiêu thu gom xử lý rác thải vùng nông thôn + Mục tiêu phát triển khu bảo tồn thiên nhiên, vườn Quốc gia cùa vùng đến 210 năm 2025, định hướng đến năm 2030 + Mục tiêu hệ sinh thái tự nhiên phục hồi - Đã bổ sung giải pháp sử dụng giống lúa chịu mặn, chịu ngập chuyển đổi đất lúa bị ngập sâu sang nuôi trồng thuỷ sản để thích ứng với biến đổi khí hậu - Đã làm rõ diện tích rừng phòng hộ giảm 196,05 nghìn so với năm 2016, chuyển sang mục đích: chuyển sang rừng đặc dụng để thành lập số khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia ; chuyển sang rừng sản xuất; chuyển sang phát triển sở hạ tầng, đất quốc phòng loại đất phi nông nghiệp - Bổ sung thêm định hướng phát triển trồng dược liệu tán rừng nhằm tăng thêm thu nhập cho người dân góp phần gia tăng lớp phủ thực vật, tăng khả giữ ẩm cho đất, giúp chống xói mòn - Đã bổ sung pháp lý lập rà soát, điều chỉnh quy hoạch lập báo cáo ĐMC cần phải bổ sung Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 Ban bí thư Trung ương Đảng tăng cường lãnh đạo Đảng công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng - Đã bổ sung định hướng phát triển thủy sản theo hướng bền vững như: khoanh vùng cấm khai thác, cấm khai thác có thời hạn; thả giống tự nhiên vào môi trường tự nhiên, cấm sử dụng biện pháp khai thác mang tính hủy diệt - Đã bổ sung giải pháp phát triển nông nghiệp thông minh 4.0 vào phần giải pháp khoa học công nghệ để thực quy hoạch - Đã bổ sung giải pháp khuyến khích chuyển đổi mục đích sử dụng đất nơng nghiệp hiệu sang NTTS; nghiêm cấm việc phá rừng ngập mặn chuyển đổi thành ao ni tơm thay vào việc khuyến khích ni thủy sản chân rừng ngập mặn, khuyến khích ni sinh thái - Đã bổ sung giải pháp tạo điều kiện cho nông dân dễ dàng chuyển đổi cấu trồng đất nông nghiệp nhằm tăng hiệu sử dụng đất, phù hợp với nhu cầu thị trường; Duy trì đảm bảo cho người dân có đất canh tác đất ổn định tạo điều kiện cho để sản xuất nâng cao thu nhập, ổn định sống - Đã bổ sung giải pháp xử lý môi trường đối nhà máy chế biến gỗ, chế biến cao su, sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung - Đã bổ sung giải pháp thu gom, xử lý rác thải từ khu vực canh tác nơng nghiệp (bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật); Giải pháp phân loại rác từ nguồn khu vực nông thôn - Đã bổ sung giải pháp đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, xuất lao động hộ nông dân bị nhà nước thu hồi đất nơng nghiêp để chuyển sang mục đích phi nơng nghiệp - Đã bổ giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho khu vực nơng thơn 211 - Đã bổ sung giải pháp tập trung xây dựng tiềm lực khoa học cơng nghệ có trình độ cao ngành mũi nhọn Thực xã hội hoá hoạt động Khoa học công nghệ theo Luật Khoa học Công nghệ Kết luận vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trình thực quy hoạch kiến nghị hướng xử lý Dựa kết đánh giá tác động mơi trường : “Rà sốt, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp, nông thôn vùng Nam Trung Bộ đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 điều kiện biến đổi khí hậu” thấy mục tiêu phát triển hoạt động phát triển đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ mơi trường thích ứng với BĐKH (đặc biệt tình trạng khơ hạn, sa mạc hóa) vùng Bên cạnh đó, vấn đề mơi trường nảy sinh trình thực hoạt động phát triển tránh khỏi Tuy nhiên, vấn đề kiểm sốt, giảm thiểu đến mức chấp nhận Trong quy hoạch đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến mơi trường Vì vậy, xét quan điểm bảo vệ môi trường dự án rà sốt, điều chỉnh quy hoạch phê duyệt Báo cáo ĐMC dự báo tác động môi trường mang tính chất chiến lược Do q trình triển khai thực rà soát, điều chỉnh quy hoạch vấn đề quản lý giám sát mơi trường phải gắn với dự án, cơng trình cụ thể giải pháp phải đáp ứng mục tiêu (i) so với môi trường (ii) đối tượng tức thời, cần có nghiên cứu cụ thể để rõ địa điểm, tọa độ, tần số phải khác giai đoạn thực quy hoạch 212 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Kế hoạch Đầu tư (2016) Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 năm 2011-2015 Hà Nội [2] Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2011a) Đề án Giảm phát thải khí nhà kính nơng nghiệp Việt Nam đến năm 2020 Hà Nội [3] Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2011b) Báo cáo tác động biến đổi khí hậu đến ngành chăn ni Việt Nam, sách hành động thích ứng Hà Nội [4] Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2012a) Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp nước đến năm 2020 tầm nhìn 2030, Hà Nội [5] Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2012b) Đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng sông Cửu Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 điều kiện biến đổi khí hậu, Hà Nội [6] Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn (2013) Đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nơng nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội [7] Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2015a) Quy hoạch tổng thể khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Hà Nội [8] Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2015b) Đánh giá môi trường chiến lược dự ánQuy hoạch tổng thể khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 [9] Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2015b) Đánh giá môi trường chiến lược dự ánQuy hoạch tổng thể khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 [10] Bộ Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn (2016a) Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu ngành Nơng nghiệp phát triển Nơng thơn giai đoạn 20162020 tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội [11] Bộ Nông nghiệp Và Phát triển Nông thôn (2016b) Công bố trạng rừng năm 2015 Hà Nội [12] Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2016c) Dự thảo báo cáo thuyết minh tổng hợp “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất nơng nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” Hà Nội 213 [13] Bộ Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn (2017) Báo cáo tóm tắt sơ kết năm tổ chức quỹ Bảo vệ Phát triển rừng (2008-2016) thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (2011-2016) Hà Nội [14] Bộ tài nguyên Môi trường (2012) Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam Hà Nội [15] Bộ Tài nguyên Môi trường (2013) “Hội thảo đánh giá thực trạng công tác quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại Việt Nam”, Hà Nội [16] Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Báo cáo cập nhật hai năm lần lần thứ Việt Nam cho công ước khu liên hợp quốc biến đổi khí hậu Hà Nội [17] Bộ Tài nguyên Môi trường (2015) Báo cáo trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015 Hà Nội [18] Bộ Tài nguyên Môi trường (2016a) Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam Hà Nội [19] Bộ Tài nguyên Môi trường (2016b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp Quốc gia Hà Nội [20] Bộ Tài nguyên Môi trường (2017) Bản tin thông báo tài nguyên nước mặt tháng năm 2017 vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên [21] Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 tiêu chí xác định chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, ưu tiên bảo vệ Hà Nội [22] Cục bảo tồn Đa dạng sinh học – Tổng cục Môi trường (2013) Kiến thức sinh vật ngoại lai, thuộc Dự án ngăn ngừa kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại rừng khu vực Đông Nam Á [23] Cục trồng trọt- Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2015) Hiệu suất sử dụng phân bón trồng Hà Nội [24] Đồn Văn Điểm (2010) Đánh giá phát thải khí nhà kính từ nơng nghiệp lâm nghiệp Việt Nam đề xuất biện pháp giảm thiểu kiểm sốt Trường Đại học Nơng nghiệp Hà Nội chủ nhiệm Hà Nội [25] Trần Việt Dũng (2014) Tác động biến đổi khí hậu đến ngành nơng nghiệp thủy sản: Những cảnh báo gần Hà Nội [26] Nguyễn Thế Hinh (2017) Thực trạng xử lý môi trường chăn nuôi Việt Nam đề xuất giải pháp quản lý Tạp chí Mơi trường (6/2017) [27] Nguyễn Thị Thanh Huyền (2015) Tác hại thuốc hóa chất bảo vệ thực vật sức khỏe người môi trường Hà Nội 214 [28] Lê Bắc Huỳnh (2013) Suy giảm tài nguyên nước nguy an ninh nguồn nước Việt Nam Tạp chí nhịp cầu tri thức Nhà xuất trị quốc gia (Số tháng 4/2013) Hà Nội [29] Mai Hạnh Nguyên (2015) Nghiên cứu biến động cấu sử dụng đất nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ điều kiện biến đổi khí hậu Hà Nội [30] Mai Hạnh Nguyên1, Trần Văn Thụy (2015) Đánh giá thực trạng dự tính số thay đổi cấu sử dụng đất nơng nghiệp vùng NTB điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, Tạp chí Khoa học Tự nhiên Công nghệ, Tập 31, Số (2015) 56-67 [31] Viện Kinh tế Quy hoạch Thuỷ sản (2012) Điều tra, đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương với BĐKH làm sở xây dựng sách hoạt động hỗ trợ hiệu cho vùng chịu tác động BĐKH Hà Nội [32] Viện Kinh tế Quy hoạch thủy sản (2014) Tác động biến đổi khí hậu đến ni trồng thuỷ sản Hà Nội [33] Viện Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp (2016-2017), “Báo cáo Rà sốt, điều chỉnh quy hoạch nơng nghiệp, nông thôn vùng Nam Trung Bộ đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 điều kiện biến đổi khí hậu” [34] Viện thổ nhưỡng nơng hóa (2004-2007), “Báo cáo Đánh giá trạng sử dụng phân bón đề xuát biện pháp để nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón cho trồng Việt Nam” [35] Vụ Khoa học Công nghệ ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học Công nghệ (2015) Báo cáo “Hoạt động khoa học công nghệ công tác quản lý bảo tồn khai thác - Phát triển nguồn gen, Báo cáo Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV [36] Trung tâm người Thiên nhiên (2010) Thị trường dịch vụ hệ sinh thái hội cho Việt Nam, Hà Nội [37] Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2015) Thảm thực vật rừng Việt Nam Hà Nội [38] Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên Môi trường (2015) Hiện trạng ô nhiễm môi trường hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu thuộc nhóm chất hữu khó phân hủy Việt Nam [39] Tổng Cục thống kê – Bộ Kế hoạch Đầu tư (2010) Tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 Hà Nội [40] Tổng Cục thống kê – Bộ Kế hoạch Đầu tư (2014) Tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 Hà Nội 215 [41] Tổng Cục thống kê – Bộ Kế hoạch đầu tư (2016) Động thái thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2011 – 2015 Hà Nội [42] Tổng cục Thuỷ lợi (2014) Tình hình xâm nhập mặn khô hạn Việt Nam [43] Phạm Đức Thi (2013) Hoang mạc hóa Việt Nam biến đổi khí hậu, Hội bảo vệ thiên nhiên Việt Nam [44] Trần Thu Trang (2016) “Xử lý chất thải từ chế biến tinh bột sắn phương pháp sinh học”, Tạp chí Mơi trường Hà Nội [45] Trương Minh Dục (2015), Biến đổi khí hậu; mơi trường; phát triển kinh tế - xã hội; Duyên hải miền Trung Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 4(89) – 2015 [46] Nguyễn Hải Vân, Nguyễn Xuân Lãm, Nguyễn Việt Dũng, Hà Công Liêm (2016) “Sắn lên, rừng xuống”, Nghiên cứu trường hợp Việt Nam [47] Vụ công Nghiệp nhẹ - Bộ công thương (2012) Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch phát triển ngành cơng nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2025 Hà Nội [48].https://text.123doc.org/document/4398313-tong-quan-vung-du-lich-duyenhai-nam-trung-bo-mon-dia-ly-va-tai-nguyen-du-lich-viet-nam.htm; [49].http://voer.edu.vn/m/cac-yeu-to-anh-huong-toi-luong-dat-bixomon/33c27a24]; [50].http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Tainguyennuoc/Su-dung-hop-ly-tai-nguyen-nuoc-7581; [51] http://moitruong.net.vn/ket-qua-quan-trac-tai-nguyen-nuoc-duoi-dat-quynam-2018-vung-duyen-hai-nam-trung-bo/; [52].https://www.mard.gov.vn/Pages/anh-huong-cua-viec-su-dung-phan-bonden-moi-truong-417.aspx; [53].http://baogialai.com.vn/channel/8208/201808/1ha-dat-canh-tac-ngam-2kgthuoc-bao-ve-thuc-vat-moi-nam-5597519/index.htm; [54] https://123doc.org/document/1397362-sa-mac-hoa-o-vung-duyen-hainam-trung-bo-viet-nam.htm; [55] http://www.sggp.org.vn/duyen-hai-nam-trung-bo-doi-mat-voi-hoang-machoa-345418.html; [56].http://moitruongviet.edu.vn/o-nhiem-moi-truong-tu-nuoc-thai-giet-mo-giasuc/; 216 [57].http://moitruong.com.vn/tai-nguyen-thien-nhien/moi-truong-tu-nhien/tainguyen-nuoc-chiu-tac-dong-manh-me-cua-bien-doi-khi-hau-17901.htm; [58].https://khoahoc.tv/giam-phat-thai-khi-nha-kinh-bang-phuong-an-lam-sinh43604; [59] https://daklak.gov.vn/widget/-/hoi-nghi-so-ket-san-xuat-trong-trot-vu-ongxuan-2017-2018-va-trien-khai-ke-hoach-san-xuat-vu-he-thu-vu-mua-nam-2018tai-cac-tinh-duyen-hai-nam-trung-bo; [60] https://vov.vn/xa-hoi/nam-trung-bo-doi-mat-voi-han-han-khoc-liet-chuatung-co-482110.vov; [61] https://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/binh-dinh-rac-thai-buc-tusong-an-lao-1249883.html; [62].https://baotintuc.vn/kinh-te/nong-thon-doi-mat-voi-o-nhiem-nuoc20150624223509368.htm; [63] http://www.baonamdinh.com.vn/channel/5091/201711/thay-thuoc-noichuyen-o-nhiem-moi-truong-tu-rac-thai-sinh-hoat-2521745/ 217 ... ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 1.1 Tên quy hoạch Rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp, nông thôn vùng Nam Trung Bộ đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 điều kiện biến... đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường Rà sốt, điều chỉnh quy hoạch nơng nghiệp, nơng thơn vùng NTB đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 điều kiện... 2010 đến năm; số tiêu quy hoạch đến khơng phù hợp Bộ Nơng nghiệp PTNT đề xuất nhiệm vụ Rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp, nông thôn vùng NTB đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CỦA RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÙNG NAM TRUNG BỘ ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CỦA RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÙNG NAM TRUNG BỘ ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay