HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TỔ CHỨC CUỘC THI KHOA HỌC - KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC

35 3 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 00:44

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TỔ CHỨC CUỘC THI KHOA HỌC - KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC Ngày 10/ 8/2018 CHƢƠNG TRÌNH HỘI THẢO Nâng cao chất lƣợng hoạt động nghiên cứu khoa học tổ chức Cuộc thi Khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh Trung học Ngày 10 tháng năm 2018 07h00 – 07h30 Đón tiếp đại biểu 07h30 – 07h45 Khai mạc hội thảo - Giới thiệu đại biểu 07h45 – 08h00 Báo cáo đề dẫn Sở GD&ĐT 08h00 – 09h00 Các tham luận: - Tham luận THPT Nguyễn Đình Chiểu - Tham luận Phòng Giáo dục Đào tạo Mỏ Cày Nam - Tham luận: Ông Bùi Văn Tròn - THPT Lê Anh Xuân - Tham luận: Bà Ngô Song Đào - THCS Phước Hiệp, MCN - Tham luận: THCS Vĩnh Thành, Chợ Lách - Tham luận: Ông Huỳnh Minh Thuấn - THPT Tán Kế 09h00 – 09h30 Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm công tác triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học tổ chức Cuộc thi cấp sở, tham gia Cuộc thi cấp tỉnh quốc gia 09h30 – 09h45 Giải lao 09h45 – 10h20 Tiếp tục thảo luận; thảo luận dự thảo Kế hoạch triển khai hoạt động năm học 2018 - 2019 10h20 – 10h30 Phát biểu Ông Cao Minh Sơn - Trưởng phòng GDTrHGDTX 10h30 – 10h45 Trao giấy khen Giám đốc Sở cho giáo viên hướng dẫn đạt kết tốt năm học 2017 - 2018 10h45 – 11h00 Phát biểu Tổng kết Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bế mạc -   - BÁO CÁO ĐỀ DẪN TẠI HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TỔ CHỨC CUỘC THI KHOA HỌC - KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC - Sở Giáo dục Đào tạo Bến Tre Việc đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá hướng đến phát triển lực toàn diện cho học sinh yêu cầu cốt lõi cần thực tốt đơn vị nhà trường Vì vậy, việc khuyến kh ch học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, k thuật vận dụng kiến thức đ học vào giải vấn đề thực tiễn sống; góp phần thúc đẩy đổi hình thức tổ chức phương pháp dạy học; đổi hình thức phương pháp đánh giá kết học tập; phát triển lực học sinh; nâng cao chất lượng dạy học sở giáo dục trung học,… trở thành nhu cầu thiết thực học sinh trung học Cuộc thi Khoa học - k thuật (KHKT) Bộ Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) triển khai từ năm học 2012 - 2013 đến đ trải qua 06 năm tổ chức Cuộc thi, Sở GD&ĐT đ triển khai Cuộc thi cấp tỉnh tham gia Cuộc thi cấp quốc gia, bước đầu mang lại nhiều hiệu t ch cực A VIỆC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI Hệ thống pháp lý thực Từ năm học 2012 - 2013, Bộ GD&ĐT đ ban hành Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 kèm theo Quy chế thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học sở trung học phổ thông Đến năm học 2017 - 2018, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19/12/2017 sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia học sinh trung học sở trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TTBGDĐT ngày 02/11/2012 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hàng năm Bộ GD&ĐT ban hành văn hướng dẫn thực việc triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học (sau gọi tắt Cuộc thi) Việc tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học đơn vị nhà trƣờng Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học Căn theo hướng dẫn Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đ chủ động xây dựng triển khai sớm từ đầu năm học kế hoạch triển khai tổ chức Cuộc thi; đạo phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc quan tâm đến công tác tuyên truyền rộng r i mục đ ch, ý nghĩa hoạt động NCKH học sinh trung học, phổ biến cụ thể Thể lệ Cuộc thi, quy định Cuộc thi đến toàn thể cán quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh cộng đồng x hội để biết, huy động đồng thuận hỗ trợ t ch cực ban ngành, đoàn thể cộng đồng vào hoạt động học tập nghiên cứu học sinh Qua đó, phát huy hiệu nâng cao chất lượng Cuộc thi, làm cho Cuộc thi nâng lên bước quy mô, t nh hiệu nó, trở thành phong trào học tập hiệu sở gắn kiến thức sách với vấn đề thực tiễn sống đặt Để việc triển khai đạt hiệu tốt, Sở đ định hướng cho đơn vị: - Tổ chức hội thảo, tập huấn bồi dưỡng cho cán quản lý, giáo viên học sinh Quy chế Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 01/11/2012 Bộ GD&ĐT, Thông tư 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19/12/2017 Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia học sinh trung học sở trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT hoạt động trải nghiệm để giáo viên tham gia hướng dẫn dự án học sinh biết cách thức lựa chọn đề tài vấn đề quan tâm để giúp học sinh nghiên cứu, quy trình thực hiện, viết báo cáo khoa học, … - Khai thác hiệu tìm lực đội ngũ giáo viên có lực kinh nghiệm NCKH, giáo viên đ thực đề tài NCKH sư phạm ứng dụng; đưa nội dung hướng dẫn học sinh NCKH vào sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận vấn đề thời sự, vấn đề nảy sinh từ thực tiễn buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khố để định hướng, hình thành ý tưởng dự án nghiên cứu học sinh gắn liền với vấn đề địa phương gặp khó khăn, cần có giải pháp để tháo gỡ Căn vào kế hoạch Sở, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai hoạt động NCKH học sinh phù hợp với lực học sinh, điều kiện thực tế địa phương, sở giáo dục B THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NCKH VÀ TỔ CHỨC CUỘC THI KHKT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC TRONG NHỮNG NĂM QUA Những kết đạt đƣợc - Về số lượng: Trong 06 năm triển khai Cuộc thi đ có 1.290 dự án tham gia Cuộc thi, số lượng dự án tăng lên theo năm học; số dự án tham gia năm học 2017 - 2018 tăng xấp xỉ lần so với năm học 2012 - 2013, cụ thể: Năm học Số dự án 2012 - 2013 Giải cấp tỉnh Giải Quốc gia I II III KK I II III IV 80 02 04 08 10 02 2013 - 2014 120 02 04 08 10 03 02 2014 - 2015 132 02 04 08 10 02 02 02 04 08 10 01 01 02 02 04 08 12 03 01 - Cơ sở: 333 2015 - 2016 - Cấp tỉnh: 144 - Chung khảo: 24 2016 - 2017 - Cơ sở: 229 - Cấp tỉnh: 114 - Chung khảo: 26 - Cơ sở: 396 2017 - 2018 - Cấp tỉnh: 121 02 04 08 16 02 02 - Chung khảo: 30 Sự tham gia sở giáo dục trung học tỉnh vào hoạt động Cuộc thi ngày đơng Năm học 2012-2013: có 07/09 phòng GD&ĐT, 30/32 trường THPT tham gia; năm học 2017-2018: 09/09 phòng GD&ĐT, 34/34 trường THPT 03 TT GDNN-GDTX tham gia - Về chất lượng: dự án nghiên cứu học sinh qua năm đ biết thu hẹp phạm vi nghiên cứu để xác định vấn đề cụ thể hơn, giải vấn đề sát với thực tiễn sống (trong đời sống hàng ngày, môi trường, vật nuôi, sinh vật, hoạt động sản xuất, kinh doanh, ); có dự án nghiên cứu lĩnh vực phần mềm hệ thống, máy móc thơng minh, có hướng bước đầu tiếp cận với cơng nghiệp 4.0 Các dự án tham dự cấp tỉnh, cấp quốc gia có ý tưởng khoa học tốt, giải pháp đề xuất hồn chỉnh, có sản phẩm, mơ hình cơng phu, có t nh thực tiễn khả thi cao Các dự án đạt giải thể đầu tư nghiêm túc, dày công nghiên cứu học sinh, quan tâm đầu tư nhà trường, giáo viên bảo trợ, tư vấn hướng dẫn (được đơn vị có chức kiểm nghiệm, kiểm chứng sản phẩm để khẳng định t nh khả thi đề tài, làm tăng t nh thuyết phục, t nh khoa học dự án) - Nhìn chung, qua việc tổ chức tham gia Cuộc thi nhà trường trung học cho thấy đ mang đến hiệu tốt, góp phần t ch cực vào đổi phương pháp dạy học, đổi hình thức tổ chức dạy học nhà trường phổ thông theo hướng phát triển lực phẩm chất người học Cụ thể như: + Học sinh hình thành kiến thức bước đầu có k việc lựa chọn vấn đề nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực giải pháp để giải vấn đề nghiên cứu dựa sở khoa học thực tiễn + Học sinh có mơi trường, điều kiện thuận lợi để phát huy khả sáng tạo, ý tưởng khoa học; vận dụng kiến thức học tập nhà trường để nghiên cứu giải vấn đề thực tiễn sống + Tạo sân chơi bổ ch, tr tuệ khoa học cho học sinh; tạo hứng thú, say mê cho học sinh học tập, nghiên cứu, tìm hiểu, khám phá điều lạ, độc đáo thực tiễn sống hàng ngày, hoạt động sản xuất, kinh doanh, địa phương Những tồn tại, hạn chế Bên cạnh kết đ đạt được, hoạt động NCKH tổ chức Cuộc thi năm qua có tồn tại, hạn chế: - Hoạt động NCKH nhà trường: Mặc dù việc nghiên cứu khoa học nhà trường trọng chưa đồng giữ đơn vị, số đơn vị nhà trường chưa thật quan tâm khuyến kh ch học sinh thực hiện; chưa xem giải pháp đổi phương pháp dạy học thầy trò - Đối với Cuộc thi: + Một số dự án, xác định đối tượng, giới hạn, phạm vi nghiên cứu chưa hợp lý nên đề tài chưa đủ thời gian thực hiện, nội dung nghiên cứu sâu nên với khả học sinh đạt ý tưởng, kết nghiên cứu (giải pháp, sản phẩm, mơ hình, ) chưa thể tốt + Có đề tài đặt mục tiêu cao nên phải nhờ đến hỗ trợ nhiều sở nghiên cứu, nhà khoa học; chọn đối tượng nghiên cứu, thực nghiệm địa bàn xa (ngoài tỉnh) dẫn đến vượt khả nghiên cứu học sinh hỗ trợ đơn vị nhà trường, lệch với mục tiêu hoạt động NCKH học sinh + Một số dự án hạn chế thể k trình bày, khả lập luận, thiếu t nh logic, … + Số lượng dự án liên quan đến công nghệ thông tin, phần mềm hệ thống; hệ thống nhúng; robot máy thông minh, dự án thuộc lĩnh vực khoa học x hội hành vi nhiều hạn chế số lượng tham gia C NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TẠI HỘI THẢO Từ thực tiễn triển khai hoạt động NCKH tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học, Hội thảo nêu lên số vấn đề cần chia sẻ, thảo luận, đề xuất giải pháp quý đại biểu đơn vị trường học: Xây dựng mơ hình phối hợp bảo trợ khoa học tổ chức nhà trường với sở giáo dục, gắn với Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp tỉnh Nâng cao hiệu công tác phối hợp với sở, ngành, tổ chức có chức nghiên cứu bảo trợ NCKH để tạo nguồn lực cho hoạt động NCKH học sinh Định hướng lựa chọn ý tưởng dự án: - Việc lựa chọn ý tưởng dự án: làm để lựa chọn dự án đảm bảo t nh khả thi, giải vấn đề có liên quan đến thực tiễn địa phương, mang lại hiệu thiết thực đời sống - Các dự án cần quan tâm nhiều đến lĩnh vực Hóa-Sinh-Y, Hệ thống nhúng, phần mềm hệ thống, rơ-bốt máy thông minh, khoa học động-thực vật lĩnh vực khoa học x hội-hành vi (học sinh t quan tâm năm qua, kể tham gia cấp tỉnh cấp quốc gia) Giải pháp thực x hội hóa giáo dục triển khai hoạt động NCKH (giúp học sinh thực tốt quy trình nghiên cứu, thiết kế mơ hình sản phẩm,…) tổ chức Cuộc thi Rất mong chia sẻ quý đại biểu Hội thảo hôm vấn đề vấn đề khác mà đại biểu quan tâm Ngoài tham luận đ chuẩn bị sẵn, Hội thảo muốn lắng nghe ý kiến phát biểu khác ngồi khn khổ tham luận Thay mặt cho Ban tổ chức Hội thảo, xin chào mừng tất quý vị đại biểu đến dự Hội thảo hôm xin chúc Hội thảo đạt kết bổ ch nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học tham gia tốt Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm Xin cảm ơn trân trọng k nh chào ***** QUẢN LÝ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THAM GIA TỐT CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC - THPT Nguyễn Đình Chiểu Từ năm 2012, Bộ Giáo dục Đào tạo đ tổ chức Cuộc thi Khoa học - k thuật dành cho học sinh Trung học với mục tiêu: Khuyến kh ch học sinh trung học nghiên cứu khoa học, sáng tạo k thuật, công nghệ vận dụng kiến thức đ học vào giải vấn đề thực tiễn; góp phần đổi hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi hình thức phương pháp đánh giá kết học tập; phát triển lực học sinh; nâng cao chất lượng dạy học sở giáo dục trung học; khuyến kh ch sở giáo dục đại học, cao đẳng, sở nghiên cứu, tổ chức cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học - k thuật học sinh trung học; tạo hội để học sinh trung học giới thiệu kết nghiên cứu khoa học k thuật (KHKT) mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục địa phương hội nhập quốc tế Trên sở mục tiêu đề Cuộc thi Khoa học k thuật học sinh trung học (sau gọi tắt Cuộc thi), Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu xác định nhiệm vụ việc giáo dục tồn diện giữ vai trò quan trọng cơng tác giáo dục đào tạo Mục tiêu nêu Cuộc thi KHKT học sinh trung học góp phần quan trọng vào việc giáo dục tồn diện học sinh, học tập gắn liền với thực tiễn, biết vận dụng kiến thức học nhà trường để giải vấn đề thực tiễn sống vấn đề địa phương Nhà trường đ triển khai cho học sinh tham gia Cuộc thi cấp tỉnh từ năm học 2012 - 2013 đến Để hoạt động nghiên cứu KHKT học sinh trì có chất lượng dự án nghiên cứu nâng cao, nhà trường đ thực giải pháp sau: - Nghiên cứu, nắm vững triển khai chi tiết văn liên quan đến Cuộc thi: Triển khai giới thiệu đến giáo viên học sinh Thông tư số 38/2012/TTBGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) việc Ban hành Quy chế thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia học sinh trung học sở trung học phổ thông; Thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 12 năm 2017 Bộ GD&ĐT Sửa đổi, bổ sung số điều quy chế thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia học sinh trung học sở trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Trong đó, trọng nêu rõ nội dung cụ thể đối tượng dự thi, mục đ ch yêu cầu thi, nội dung hình thức thi, yêu cầu dự án dự thi, người hướng dẫn nghiên cứu, trách nhiệm, quyền lợi người hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT, hồ sơ dự thi cấu trúc trình bày báo cáo dự án dự thi, … Triển khai văn hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu KHKT tổ chức Cuộc thi cấp quốc gia học sinh trung học hàng năm Bộ GD&ĐT; kế hoạch, hướng dẫn thi cấp tỉnh hàng năm Sở GD&ĐT Qua việc triển khai hệ thống văn nêu giúp giáo viên học sinh nắm vững yêu cầu Cuộc thi, tạo điều kiện cho học sinh có kế hoạch để chủ động tham gia tốt Cuộc thi - Về công tác tổ chức: Đối với giáo viên, hàng năm nhà trường ban hành kế hoạch hoạt động hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT, có giao nhiệm vụ cho tổ chuyên môn chọn hướng dẫn/bảo trợ cho học sinh Đối với học sinh, nhà trường tổ chức t 02 hoạt động tập huấn, hướng dẫn k cho học sinh hình thành, xây dựng ý tưởng thực dự án Thông qua buổi tập huấn học sinh nêu ý tưởng giáo viên định hướng lĩnh vực, vấn đề nghiên cứu cho học sinh tư duy, từ phát vấn đề nghiên cứu, hình thành ý tưởng nghiên cứu cho học sinh Trong đó, giáo viên người hỗ trợ, khơi gợi để học sinh tìm ý tưởng thân; người lớn không đưa đề tài, dự án thay cho học sinh; giúp học sinh chủ động phát vấn đề tìm giải pháp để giải vấn đề đặt - Về công tác phối hợp: Bên nhà trường: L nh đạo trường phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Ch Minh, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên xây dựng tổ chức hoạt động cho Câu lạc nghiên cứu KHKT - Sáng tạo khởi nghiệp nhằm tạo sân chơi tri thức cho học sinh giúp em có điều kiện trải nghiệm vấn đề mà học sinh quan tâm Bên nhà trường: Nhà trường chủ động liên kết, phối hợp với trường Đại học, Trung tâm nghiên cứu việc hỗ trợ hướng dẫn, sở vật chất, thiết bị để phục vụ nghiên cứu cho học sinh thực dự án, mời chuyên gia trường Đại học tham gia tập huấn trải nghiệm nghiên cứu KHKT trường cho đối tượng học sinh quan tâm đến Cuộc thi Đối với cha mẹ học sinh, giáo viên bảo trợ/hướng dẫn gặp gỡ trao đổi với cha mẹ học sinh để cha mẹ học sinh nắm vững mục đ ch Cuộc thi, đồng thuận hỗ trợ học sinh tham gia hoạt động nghiên cứu KHKT thực dự án đạt chất lượng tốt để tham gia Cuộc thi - Về chế hỗ trợ học sinh: Nhà trường quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia thực dự án nghiên cứu, đặc biệt dự án học sinh phải thực trường đại học Ngoài việc tạo điều kiện thời gian, nhà trường vận động Ban khuyến học, Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường, sở Đại học hỗ trợ phần kinh ph sở vật chất, thiết bị cho học sinh hoàn thành dự án nghiên cứu - Về tuyên dương, khen thưởng: Để tuyên dương học sinh có sản phẩm sáng tạo, nghiên cứu KHKT đạt giải, đồng thời lan tỏa học sinh niềm đam mê sáng tạo Ngoài phần khen thưởng học sinh nhận đạt giải thi cấp, nhà trường tuyên dương khen thưởng sơ kết học kỳ I, tổng kết năm học Đối với giáo viên bảo trợ/hướng dẫn có học sinh đạt giải cấp quốc gia nhà trường tuyên dương khen thưởng, ưu tiên xét nâng lương trước thời hạn xét danh hiệu thi đua khác đơn vị - Việc xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên làm công tác bảo trợ/hướng dẫn, tư vấn: Trong năm qua nhà trường thành lập Ban tư vấn NCKH nhằm hỗ trợ, tư vấn, góp ý, rèn k thuyết trình cho học sinh tham gia thực dự án có dự án tham gia thi cấp tỉnh - Về quy trình thực dự án học sinh: + Tập huấn k nghiên cứu, hướng dẫn biểu mẫu, hồ sơ thi + Hình thành phát triển ý tưởng nghiên cứu, định hướng giáo viên bảo trợ/hướng dẫn + Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, định hướng phương pháp nghiên cứu tiêu th nghiệm/thiết kế + Phối hợp, liên kết với sở nghiên cứu, đại học tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tiến hành thực dự án nghiên cứu KHKT + Tập huấn k viết báo cáo, trình bày poster thuyết trình + Hồn thiện báo cáo dự thi cấp Ngoài ra, nhà trường trọng hướng dẫn học sinh sử dụng phần mềm hỗ trợ: phần mềm RonyaSoft Poster Designer, Poster Forge để giúp học sinh thiết kế poster trình bày dự án nghiên cứu cách chặt chẽ, khoa học; giới thiệu phần mềm vẽ biểu đồ, xử lý thống kê, … Trên số giải pháp quản lý hiệu hoạt động trải nghiệm KHKT tham gia tốt Cuộc thi KHKT dành cho HS Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, mong nhận chia sẻ sáng kiến, giải pháp hay quý đại biểu, đặc biệt trường THPT có nhiều thành t ch bật quản lý tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo nghiên cứu KHKT học sinh năm qua ***** cấp quốc gia, dự án “Sử dụng chất chiết Rong bún trị bệnh xuất huyết vi khuẩn A.hydrophila gây cho cá lóc điều kiện thực nghiệm” Kết luận - Qua hoạt động hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, ngồi phần thưởng mà trò đạt thi, thầy ưu tiên xét danh hiệu thi đua Thầy trò t ch lu nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm; theo lĩnh vực nghiên cứu, Thầy kiến thức hoàn thiện chiều sâu lẫn chiều rộng Khi gặp vấn đề khó khăn sống, việc nhìn nhận giải vấn đề khơng theo kh a cạnh, mà theo phương pháp khoa học, logic Đối với học sinh k nghiên cứu hồn thiện, sở để em có khả nghiên cứu độc lập làm việc nhóm, rèn luyện tự tin thuyết trình, k nghiên cứu khoa học lao động sau - Không thực việc hướng dẫn học sinh nghiên cứu sáng tạo theo quy trình lý luận mà tập trung rèn k th ch ứng, k nghiên cứu cho học sinh, biết kết nối lý thuyết đ học vào thực tiễn, biết tìm ý tưởng chuyển ý tưởng thành dự án nghiên sáng tạo hữu ch - Các hoạt động trải nghiệm cần xếp, tổ chức theo chuỗi mắc x ch phù hợp với trình tự hoạt động nghiên cứu sáng tạo Trên số kinh nghiệm việc tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi Khoa học - k thuật dành cho học sinh trung học trường đ thực thời gian từ năm 2012 đến tiếp tục thực năm Chúng xin nêu lên chia sẻ với đơn vị bạn Rất mong đóng góp để cơng tác tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động nêu đạt hiệu tốt ***** 20 KINH NGHIỆM BẢO TRỢ DỰ ÁN THAM GIA CUỘC THI KHOA HỌC - KỸ THUẬT DÀNH CHO HOC SINH TRUNG HỌC CẤP QUỐC GIA ĐẠT HIỆU QUẢ - Ngô Song Đào, Giáo viên, Trường THCS Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam Cuộc thi Khoa học - k thuật dành cho học sinh trung học Giáo dục Đào tạo tổ chức năm qua nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, sáng tạo kĩ thuật, công nghệ vận dụng kiến thức môn học vào giải vấn đề thực tiễn Góp phần đổi hình thức tổ chức dạy học, thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn Tại Trường THCS Phước Hiệp, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để bảo trợ cho số dự án tham gia Cuộc thi cấp sở, cấp tỉnh quốc gia Bước đầu đạt vài thành tích, Hội thảo tơi xin chia sẻ việc làm cụ thể thân công tác bảo trợ dự án tham gia Khoa học - k thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia đạt hiệu quả: Chọn đề tài lập đề cƣơng - Khi chọn đề tài cần phân t ch cho học sinh hiểu phải chọn đề tài A mà không chọn đề tài B, C hay D V dụ đề tài A phù hợp với khiếu học tập, vừa tầm khả học sinh, đề tài có ý nghĩa sống, giải vấn đề xúc địa phương, người thụ hưởng nhiều, có khả nâng cấp lên sáng chế mang lại lợi nhuân, - Học sinh phải phân biệt rõ: mục tiêu nghiên cứu mục đ ch nghiên cứu đề tài, mục tiêu nghiên cứu (bản chất nào) đối tượng nghiên cứu, mục đ ch nghiên (bản chất đó) để làm - Giúp cho học sinh lập đề cương tổng quát: lý nghiên cứu, lịch sử nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu (Lịch sử nghiên cứu: đ nghiên liên quan đến chủ đề này, họ đ làm đến đâu, để lại vấn đề chưa giải quyết, cần thực cơng việc tiếp theo, …) Tại phải thực công việc ấy, bước thực hiện, bước tảng cho bước nào, học sinh phải hiểu rõ vấn đề Các thông tin cần thu thập, để làm rõ vấn đề: lý nghiên cứu, lịch sử nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, đặt câu hỏi nghiên cứu, ….) Tiên hành nghiên cứu - Giai đoạn nghiên cứu: quan trọng ch nh mục đ ch hình thức học này, giúp em làm quen với cách làm, cách nghĩ nhà khoa học Nghiên cứu đề tài có hai trường hợp sau: + Tiến hành đơn vị nhà trường: Nếu vấn đề không phức tạp, điều kiện trường thực tiến hành trường, giáo viên bảo trợ tương tác với học sinh thường xuyên người phản biện cho em, bước đầu rèn luyện k bảo vệ đề tài em Ngoài ra, giáo viên hướng 21 dẫn giúp em am tường th nghiệm, công việc tiến hành, nhằm giải vấn đề đề tài, học sinh trình bày, giáo viên phát học sinh hiểu sai phần kiến thức để giúp học sinh định hướng lại cho ch nh xác + Tiến hành trường Đại học: Nếu phải đến trường đại học để thực th nghiệm; học sinh thực dự án cần phải nắm rõ phải làm th nghiệm ấy, nhằm mục đ ch gì, phải làm này, làm khác kết có tốt hay xấu Trong th nghiệm có liên quan đến dự án, cần biết th nghiệm cốt lõi vấn đề nghiên cứu Nếu liên quan đến phương trình hóa học, chuỗi phương trình, phương trình cốt lõi vấn đề nghiên cứu, không viết thạo phương trình mà phải hiểu lý giải Tránh trường hợp em làm theo yêu cầu hướng dẫn mà không hiểu phải làm - Các dụng cụ phòng th nghiệm cần phải biết tên gọi, cách sử dụng, nguyên tắc hoạt động Nếu dụng cụ đại đưa vào sử dụng, em cần phải hiểu rõ - Các thuật ngữ em phải biết phải sử dụng nó, tuyệt đối khơng học thuộc lòng mà không hiểu - Tất biểu đồ, công thức, thuật ngữ sử dụng phải hiểu thành thạo - Lưu ý học sinh phải am tường đối tượng nghiên cứu (v dụ: nghiên cứu chiết xuất chất A loại B, học sinh phải biết đặc điểm sinh học loại ấy, sử dụng để chiết xuất phận khác khơng) Viết báo cáo Một khâu quan trọng trình nghiên cứu việc trình bày dự án nghiên cứu báo cáo khoa học Báo cáo nghiên cứu khoa học phải trình bày ngắn ngọc, logic thể ý tưởng trình thực dự án Viết báo cáo cần đảm bảo thực qui định Ban tổ chức Cuộc thi: không vượt số trang quy định, ngắn gọn, đầy đủ nội dung dự án, đảm bảo đủ mục theo tài liệu hướng dẫn nghiên cứu khoa học Bộ Giáo dục Đào tạo Báo cáo nghiên cứu bao gồm phần cụ thể sau: + Mở đầu: lý nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu, người hưởng lợi kết nghiên cứu + Lịch sử nghiên cứu, tổng quan tài liệu + Mục tiêu nghiên cứu + Câu hỏi nghiên cứu + Phương pháp nghiên cứu: luận lý thuyết phương pháp sử dụng (nghiên cứu tài liệu thực nghiệm) + Phân t ch kết + Kết luận khuyến nghị 22 Thiết kế poster Thông qua poster gian trưng bày, th sinh trình bày trình nghiên cứu, báo cáo kết nghiên cứu ch nh để giám khảo đánh giá theo quy trình; nhờ giới thiệu dự án poster, việc thực dự án trình bày qua hình ảnh, bảng, biểu, sơ đồ, … thể cách cô đọng, khoa học, thẩm m , tiết kiệm thời gian, khơng gian trình bày th sinh; nhờ trình bày dự án dạng poster, giám khảo nhanh chóng biết trình thực dự án th sinh cách tổng quan, từ đưa nhận xét, đánh giá, tư vấn cách ch nh xác Vì vậy, việc thiết kế poster cần đọng, hình ảnh, sơ đồ, … phải nêu bật vấn đề nghiên cứu, phương pháp kết nghiên cứu Màu sắc phải hài hòa, hình ảnh, sắc nét, thiết kế phải bảo đảm t nh logic Rèn kỹ bảo vệ đề tài - Viết thuyết trình bảo vệ dự án: thời lượng trình bày tóm tắt dự án không phút, phải đảm bảo phần: lý chọn dự án, phương pháp thực hiện, kết nghiên cứu - Học sinh phải rèn k báo cáo đề tài, tương tác với poster, phải tự tin trình bày, khơng báo cáo dạng thuộc lòng (đây khâu quan trọng, định kết dự án nghiên cứu) - Rèn k lắng nghe trả lời câu hỏi Ban giám khảo Cần lưu ý: Phải xác định rõ yêu cầu giám khảo, trả lời ngắn gọn, phù hợp Trên vài kinh nghiệm thân việc hỗ trợ, hướng dẫn học sinh thực số dự án tham gia Cuộc thi khoa học - k thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia Trong Hội thảo có tham dự nhiều đồng nghiệp có nhiều thành t ch việc bảo trợ dự án đạt giải cao Cuộc thi cấp quốc gia, mong chia sẻ qu vị để hoạt động trở nên hiệu ***** 23 VIỆC TRIỂN KHAI TỔ CHỨC CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC TẠI ĐƠN VỊ TRƢỜNG THCS -Trường THCS Vĩnh Thành, Phòng Giáo dục Đào tạo Chợ LáchThực theo Kế hoạch sở Giáo dục Đạo tạo tỉnh Bến Tre, hàng năm Trường THCS Vĩnh Thành quan tâm triển khai tốt Cuộc thi khoa học k thuật đơn vị, cụ thể sau: I Đặc điểm tình hình a Thuận lợi - Đựơc quan tâm, đạo kịp thời cấp l nh đạo - Qui mô trường lớn, số lượng giáo viên học sinh đông nên thuận lợi việc phát động tham gia thi - Một số giáo viên học sinh có tinh thần sáng tạo, nghiên cứu t ch cực giảng dạy, học tập b Khó Khăn - Để có sản phẩm dự thi thời gian ngắn mà phải có thời gian dài để nghiên cứu sáng tạo - Học sinh ngại khó, khơng mạnh dạn tham gia thi cấp tổ chức Ch nh điều đó, thời gian đầu, phong trào tham gia thi t, chưa hiệu - Lứa tuổi học sinh THCS chưa có khả thuyết trình văn đáp ứng theo yêu cầu Ban tổ chức thi - Đa số giáo viên ngại khó phân cơng hướng dẫn học sinh thực dự án II Giải pháp tham gia thi thời gian qua: Để tham gia tốt thi, đơn vị đ thực bước sau: ước trư ng y dựng ế ho ch tham gia v th nh ập an t chức thi c p - Sau nghiên cứu k văn thi nhà trường tiến hành xây dựng kế hoạch tham gia thi - Tiếp đến, nhà trường thành Ban tổ chức thi cấp trường để có đạo theo dõi sát thi ước ri n hai v n b n phát động thi đ i với Hội đồng sư ph m v học sinh đ n vị đ t chức hực - Khi tiếp nhận công văn Cuộc thi, tiến hành nghiên cứu nội dung như: mục đ ch thi, nội dung thi, đối tượng, sản phẩm dự thi, tiêu ch chấm thi, - Trong trình triển khai, phân công cho tổ chuyên môn 24 hướng dẫn học sinh dự thi Riêng học sinh triển khai rộng r i đến toàn thể học sinh từ đầu năm học, đặc biệt em khối 8,9 Sau triển khai xong tiến hành tham dò ghi danh sách học sinh đăng k dự thi có ý tưởng đề tài dự thi phân công giáo viên hướng dẫn cho phù hợp mặt chuyên môn theo lĩnh vực dự thi học sinh để tiện việc hướng dẫn đánh giá Bƣớc Thu nhận thẩm định dự án Để dự thi đạt kết cao tiến hành thu nhận thẩm định dự án dự thi với công việc sau: - Chọn ban giám khảo: Giám khảo phải giáo viên có lực, có nghiên cứu, có hiểu biết sâu sắc lĩnh vực dự thi học sinh - Xây dựng tiêu ch chấm thi: dựa tiêu ch chấm thi Cuộc thi theo Quy định Bộ Giáo dục Đào tạo - Công bố kết quả: xếp giải, công bố phát thưởng chọn dự thi cấp huyện Những không chọn khuyến kh ch giáo viên, học sinh đầu tư, nghiên cứu thực việc hoàn chỉnh tiếp tham gia dự thi vào năm Ngoài ra, để tạo động lực cho phong trào, nhà trường khuyến kh ch giáo viên hướng dẫn phấn đấu việc ưu tiên xét thi đua, khen thưởng cho giáo viên học sinh tham gia Cuộc thi: Nhà trường đ nghiên cứu đưa hoạt động vào thang điểm thi đua thông qua Hội nghị công chức để thống thực Đối với học sinh có dự án đạt giải cấp trường, huyện, tỉnh nhà trường vận động nguồn kinh ph khen thưởng để kh ch lệ vào dịp lễ hay tổng kết năm học Các sản phẩm dự thi nhà trường có hỗ trợ kinh ph để thực Kết thực hiện: Hàng năm nhà trường có dự án dự thi cấp huyện, tỉnh đạt hiệu tốt Năm học: 2016 - 2017: Đạt giải cấp huyện đạt 01 giải nhì cấp tỉnh Năm học: 2017 - 2018: Có 05 sản phẩm đạt cấp huyện 02 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh III Phƣơng hƣớng tới - Tiếp tục phát huy mặt làm - Phấn đấu năm học 2018 - 2019 sẻ có khoảng gia dự thi học sinh trường tham - Ngay từ đầu năm học có kế hoạch phát động Cuộc thi để tránh bị động thời gian - Thành lập Câu lạc “Em yêu khoa học” nhằm tìm kiếm ý tưởng hay, sáng tạo IV Những đề xuất: Chấm giải theo cấp học; có hội thảo thi để trao đổi, rút kinh nghiệm Trên số giải pháp mà nhà trường đ thực thời gian qua bước đầu mang lại hiệu Rất mong chia sẻ quý vị ***** 25 QUY TRÌNH HƢỚNG DẨN DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT THAM GIA CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC -Huỳnh Minh Thuấn, Giáo viên, THPT Tán KếNghiên cứu khoa học k thuật (NCKH) hoạt động trải nghiệm bổ ch, thiết thực, gắn liền lý thuyết với thực hành thực tiễn lao động sản xuất Hoạt động giúp phát huy, kh ch lệ, định hướng, tiếp lửa, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo em học sinh Đặc biệt, hoạt động nghiên cứu khoa học - k thuật rèn luyện cho em kĩ tự học, tự nghiên cứu, tự kiểm chứng kết thực nghiệm, Mặt khác, qua việc định hướng, hướng dẫn cho học sinh nghiên cứu, giáo viên nâng cao lực thân kiến thức có liên quan đến đề tài nghiên cứu Vì vậy, làm để hướng dẫn dự án nghiên cứu đạt hiệu quả, tham gia tốt Cuộc thi khoa học - k thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học cấp tỉnh cấp quốc gia Qua nhiều năm tham gia thi KHKT cấp tỉnh, cấp quốc gia thân đúc kết số kinh nghiệm giới thiệu quy trình hướng dẫn dự án nghiên cứu KHKTcó chất lượng, đảm bảo tiêu ch thi gồm bước sau: Bƣớc Khâu chọn đề tài quan trọng bậc Hoạt động nghiên cứu khoa học nhà trường tồn nhiều hạn chế Một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu Cuộc thi, chưa có nhiều đổi mới, nội dung sơ sài thiếu t nh khả thi Nhiều dự án trùng lặp ý tưởng có ý tưởng hay, lạ chưa phù hợp với đối tượng nghiên cứu học sinh, vượt khả hỗ trợ nhà trường Để có số dự án đáp ứng yêu cầu Cuộc thi, đảm bảo t nh mới, sáng tạo ý tưởng, nội dung đảm bảo t nh khả thi giúp em vận dụng kiến thức đ học vào giải vấn đề thực tiễn trình học tập đơn vị nhà trường Dự án nghiên cứu xuất phát từ ý tưởng học sinh sở định hướng giáo viên phải đảm bảo tiêu ch Cuộc thi KHKT có t nh Nếu ý tưởng dự án chưa nghiên cứu th tốt, ý tưởng đ có mức độ nghiên cứu phải có t nh đột phá so với nghiên cứu ban đầu, phải có đóng góp, cải tiến mang lại hiệu thiết thực hơn, khắc phục hạn chế nghiên trước Các đề tài nên xuất phát từ nhu cầu t nh cấp thiết địa phương, nguồn nguyên vật liệu dùng để nghiên cứu xuất phát từ địa phương thường nhà khoa học đánh giá cao Cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia Khi chọn dự án, bên cạnh vai trò hướng dẫn giáo viên, nên cần tư vấn chuyên gia lĩnh vực nghiên cứu (các 26 nhà khoa học chuyên ngành, giảng viên trường đại học) để nhận định t nh khả thi, mức độ nghiên cứu nước quốc tế vấn đề hướng dẫn học sinh nghiên cứu để có hướng đúng, hiệu Bƣớc Chọn học sinh thực đề tài nghiên cứu Nếu dự án xuất phát từ ý tưởng học sinh việc hướng dẫn cho học sinh thuận lợi Nếu dự án có hỗ trợ định hướng ý tưởng từ ph a giáo viên, người hướng dẫn phải biết định hướng học sinh xây dựng ý tưởng phù hợp với lực mình, khơi gợi niềm đam mê nghiên cứu học sinh; nên khuyến kh ch học sinh khối lớp 11 tham gia nghiên cứu tốt Trong Cuộc thi KHKT cấp tỉnh hay cấp quốc gia, giám khảo coi trọng yếu tố lực em chiếm 50 Nếu em có lực tốt, q trình hướng dẫn giáo viên đỡ vất vả hơn, hiệu nghiên cứu tốt hơn, khả thành công đề tài cao Bƣớc Chọn thời gian nghiên cứu nơi thực đề tài khoa học Mỗi dự án khác nhau, lĩnh vực khác có kế hoạch nghiên cứu khác nhau, cần phân biệt xác định rõ dự án học sinh đề tài khoa học hay đề tài k thuật để xây dựng kế hoạch nghiên cứu cách phù hợp Khó khăn lớn đối học sinh giáo viên ch nh điều kiện sở vật chất, điều kiện thực hành, th nghiệm, nghiên cứu trường phổ thơng thiếu thốn, hạn chế, trường vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa với thành phố lớn, xa trường cao đẳng, đại học; thiếu phương tiện, thiết bị th nghiệm khó lòng đạt kết nghiên cứu tốt sở Ch nh vậy, phong trào nghiên cứu khoa học nhà trường thường khơng đạt kết cao Cùng với chế, ch nh sách hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học nhà trường nhiều hạn chế Một dự án thuộc lĩnh vực khoa học có t nh phải cần có phòng th nghiệm đủ tiêu chuẩn để đến kết luận có t nh khả thi, đáp ứng tiêu ch Cuộc thi Vì vậy, giải pháp cụ thể là: - Giáo viên hướng dẫn nên liên hệ quan ban ngành, trường đại học, viện nghiên cứu, nhờ hỗ trợ khâu thực hành, th nghiệm cho em học sinh thực dự án - Triển khai thực vào thời gian th ch hợp: Để thực hoạt động NCKH nhà trường giáo viên tham gia hướng dẫn (GVHD) nguồn giáo viên trực tiếp giảng dạy Cuộc thi diễn thời gian học ch nh thức trường, học sinh thường phải nghiên cứu song song với việc học tập, lớp Do đó, kế hoạch nghiên cứu gặp nhiều khó khăn, khơng thời gian làm th nghiệm cho dự án Theo kinh nghiệm thân, giáo viên hướng dẫn, chúng tội thực thực nghiệm trường cao đẳng, đại học vào thời gian nghỉ hè phù hợp Bƣớc Thực đề tài nghiên cứu KHKT sở nghiên cứu 27 Chúng ta cần xác định Cuộc thi học sinh trung học, em người trực tiếp thực dự án xác định vai trò giáo viên hướng dẫn Khi em thực đề tài cở sở nghiên cứu không thầy cô giáo phổ thông mà nhà khoa học, giảng viên trường đại học tham gia hướng dẫn học sinh để ch nh em người vào đại học, em có lực nghiên cứu khoa học có lực phát triển thời gian học đại học Rèn luyện k tư khoa học; k thực đề tài nghiên cứu khoa học; giúp hình thành thói quen niềm đam mê tự học, tự nghiên cứu để nâng cao chất lượng việc học đại học việc tự học, tự nghiên cứu lâu dài Đây công việc trọng tâm dự án khoa học k thuật Từ kế hoạch nghiên cứu đ lập ra, học sinh bắt đầu tiến hành giai đoạn thực nghiệm, thử nghiệm Để học sinh làm tốt công việc này, giáo viên hướng dẫn cần đề bước làm cụ thể, hướng dẫn học sinh cách thu thập số liệu thực nghiệm, cách xử lí số liệu phải yêu cầu học sinh ghi chép kết thực nghiệm cách chi tiết, tỉ mỉ cẩn thận vào sổ, gọi sổ tay thực nghiệm Việc thu thập số liệu thực nghiệm cần có hệ thống, có quy luật chặt chẽ, nêu yếu tố ảnh hưởng giá trị số liệu thực nghiệm Từ tập hợp số liệu thu thập được, giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích tốn học thống kê dựa sở lý thuyết xác suất thống kê để tìm quy luật, cơng thức chung tìm giá trị thực nghiệm tốt Khi tiến hành thực nghiên cứu khoa học, học sinh có điều kiện để tiếp cận với đề tài quy mô nhỏ, với hướng dẫn giảng viên, học sinh bắt đầu định hình cách thức, quy trình để thực cơng trình nghiên cứu khoa học chất lượng, hiệu Không vậy, hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần phát huy t nh động, sáng tạo; khả tư độc lập, tự học hỏi học sinh Đối với học sinh, k không quan trọng quãng thời gian học tập trường mà theo sát họ suốt qu ng thời gian làm việc sau Do đó, việc trau dồi phát huy k yêu cầu đặt cấp thiết với sinh viên Bƣớc 5: Hồn thành cơng trình nghiên cứu viết báo cáo khoa học Để dự án đến thành cơng, cần phải có ý tưởng độc đáo, kết luận vững chắc, phương pháp khoa học, trình bày rõ ràng tổ chức tốt, hiểu rõ tảng thơng tin giải th ch kết cách chắn Đây công việc cuối để hoàn thiện dự án khoa học k thuật trước dự án gửi để tham gia Cuộc thi Một báo cáo tốt thể kết đ đạt dự án, mức độ, phạm vi dự án cố gắng người thực dự án Đa số học sinh gặp khó khăn việc viết báo cáo kết nghiên cứu, cần có hướng dẫn chi tiết giáo viên Bƣớc 6: Hƣớng dẫn học sinh báo cáo khoa học trả lời câu hỏi nội dung nghiên cứu học sinh 28 Một k quan trọng học sinh k báo cáo bảo vệ cơng trình nghiên cứu Giáo viên cần giúp học sinh biết thể thân diễn đạt ý tưởng cho người khác hiểu, học sinh cần cảm nhận vị tr , kiến thức giới xung quanh Đây k có vị tr ch nh yếu so với tất k khác Giúp em biết tóm tắt nội dung dự án, khái quát dự án qua sơ đồ (Poster thể nội dung qui trình nghiên cứu), tạo điều kiện để học sinh tìm hiểu, giải vấn đề cụ thể đặt xoay quanh vấn đề có liên quan đến dự án nghiên cứu Trên tồn ý kiến tham luận tơi Quy trình hướng dẫn dự án nghiên cứu khoa học học sinh Rất mong tham gia đóng góp ý kiến chia sẻ kinh nghiệm toàn thể giáo viên để hoạt động nghiên cứu khoa học nhà trường đạt hiệu tốt ***** 29 UBND TỈNH BẾN TRE SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: /KH-SGD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bến Tre, ngày tháng năm 2018 DỰ THẢO KẾ HOẠCH Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh Trung học năm học 2018 - 2019 Thực Công văn số /BGDĐT-GDTrH ngày /8/2018 Bộ Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) việc Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) tổ chức Cuộc thi Khoa học - k thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động NCKH tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học tỉnh Bến Tre (sau gọi tắt Cuộc thi) năm học 2018-2019, cụ thể sau: I Mục đích Khuyến kh ch học sinh trung học NCKH; sáng tạo kĩ thuật, công nghệ vận dụng kiến thức môn học vào giải vấn đề thực tiễn; Góp phần đổi hình thức tổ chức dạy học; đổi hình thức phương pháp đánh giá kết học tập; phát triển lực phẩm chất học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học sở giáo dục trung học; tăng cường tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển lực phẩm chất học sinh Triển khai giáo dục khoa học, cơng nghệ, k thuật tốn học (STEM) giáo dục phổ thông theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 Thủ tướng Ch nh phủ việc tăng cường tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ Khuyến kh ch sở giáo dục đại học, cao đẳng, sở nghiên cứu, tổ chức cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT học sinh trung học Tạo hội để học sinh trung học giới thiệu kết nghiên cứu KHKT mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục địa phương hội nhập quốc tế Góp phần giáo dục k sống cho học sinh: k nghiên cứu khoa học, k thuyết trình, ứng dụng kiến thức đ học vào thực tiễn sống, Góp phần ni dưỡng ý thức khởi nghiệp, hưởng ứng Chương trình số 10-CTr/TU ngày 28/4/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre “Đồng khởi khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp”, thực hoạt động giáo dục đáp ứng tinh thần khởi nghiệp sở khai thác nội dung mơn học chương trình giáo dục trung học, nghiên cứu, tìm ý tưởng để ứng dụng vào sống, phát huy lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề vào sống lao động II Tổ chức triển khai 30 Tổ chức tuyên truyền rộng r i mục đ ch, ý nghĩa công tác NCKH học sinh trung học quy định, hướng dẫn Sở GD&ĐT Cuộc thi đến cán quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh cộng đồng x hội Trên sở quy chế quy định, hướng dẫn Cuộc thi năm học 2018-2019, phòng GD&ĐT, sở giáo dục trung học lập kế hoạch, tổ chức triển khai công tác NCKH học sinh phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị, đặc điểm địa phương, đối tượng học sinh, chương trình, nội dung dạy học sở giáo dục Phối hợp với sở giáo dục đại học, cao đẳng, Sở khoa học công nghệ, Liên hiệp Hội KHKT tỉnh, trung tâm khoa học công nghệ, nhà khoa học, cha mẹ học sinh việc hướng dẫn đánh giá dự án khoa học học sinh, tạo điều kiện sở vật chất, thiết bị cho học sinh NCKH tham gia Cuộc thi Thành lập Câu lạc KHKT trường trung học nhằm tạo môi trường cho học sinh nghiên cứu, chia sẻ kiến thức, k sản phẩm NCKH; giúp đỡ học sinh việc tiếp cận vận dụng phương pháp NCKH sản phẩm khoa học vào thực tiễn; rèn luyện k cần thiết cho hoạt động NCKH, học tập sống Căn vào quy định, hướng dẫn Cuộc thi Bộ Sở GD&ĐT, đơn vị tổ chức thi KHKT dành cho học sinh Trung học sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên (TT GDNN - GDTX) địa phương phù hợp với điều kiện thực tế; chọn cử t ch cực chuẩn bị dự án tham gia Cuộc thi cấp tỉnh Khai thác hiệu tiềm lực đội ngũ giáo viên, đặc biệt giáo viên có lực kinh nghiệm NCKH, giáo viên đ hướng dẫn học sinh NCKH, giáo viên đ thực đề tài NCKH sư phạm ứng dụng, đ tham gia Cuộc thi Sáng tạo k thuật; đưa nội dung hướng dẫn học sinh NCKH vào sinh hoạt tổ/nhóm chun mơn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận vấn đề thời sự, vấn đề nảy sinh từ thực tiễn học tập, hoạt động trải nghiệm sáng tạo,… để định hướng, hình thành ý tưởng dự án nghiên cứu học sinh Hiệu trưởng phân công giáo viên hướng dẫn học sinh NCKH, giáo viên hướng dẫn học sinh NCKH t nh giảm số tiết dạy thời gian hướng dẫn, vận dụng theo quy định Điểm c, Điểm d, Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 quy định chế độ làm việc giáo viên phổ thơng để có thời gian cho việc nghiên cứu, hướng dẫn học sinh, thực tế, thực hành, xây dựng báo cáo, chuẩn bị tham dự Cuộc thi Trước thực hiện, đơn vị trực thuộc cần trình Sở Giáo dục Đào tạo phê duyệt Đối với giáo viên có đóng góp t ch cực có học sinh đạt giải Cuộc thi xem xét nâng lương trước thời hạn, ưu tiên xét học tập nâng cao trình độ, xét tặng giấy khen, khen ưu tiên xét tặng danh hiệu khác III Tổ chức Cuộc thi cấp sở cấp tỉnh 31 Cấp sở - Mỗi phòng GD&ĐT đơn vị tổ chức Cuộc thi cấp sở (cấp huyện/thành phố) cho học sinh lớp lớp - Các trường THPT, trung tâm GDNN- GDTX đơn vị huyện tổ chức Cuộc thi KHKT cấp sở (theo cụm trường THPT, trung tâm GDNN GDTX huyện, thành phố), cụ thể sau: TT Các trƣờng THPT, trung tâm GDNN-GDTX thuộc huyện Tổ chức thi trƣờng THPT 01 Ba Tri Phan Ngọc Tòng 02 Bình Đại Lê Hồng Chiếu 03 Châu Thành Mạc Đĩnh Chi 04 Chợ Lách - Mỏ Cày Bắc Lê Anh Xuân 05 Giồng Trôm Nguyễn Thị Định 06 Mỏ Cày Nam Quản Trọng Hoàng 07 Thạnh Phú Lương Thế Vinh 08 Thành phố Bến Tre Lạc Long Quân Hiệu trưởng trường THPT (là đơn vị tổ chức Cuộc thi cấp sở) chủ động xây dựng kế hoạch, thống với l nh đạo trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX huyện (về thời gian tổ chức, số lượng dự án trường, thành phần giám khảo, sở vật chất, kinh ph , ) chịu trách nhiệm ch nh qúa trình tổ chức Cuộc thi cấp cụm huyện Riêng trường THPT chuyên Bến Tre đơn vị tổ chức Cuộc thi cấp sở (tổ chức Cuộc thi cho học sinh khối lớp 10, 11, 12 trường) Cuộc thi cấp sở kết thúc trước ngày 16/11/2018 Các đơn vị báo cáo việc tổ chức Cuộc thi Sở GD&ĐT - Phòng Giáo dục trung học văn email sau tổ chức xong Cuộc thi Cấp tỉnh a Đơn vị dự thi cấp tỉnh gồm: - Các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố; - Các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX có dự án xuất sắc lựa chọn qua Cuộc thi sở cấp cụm huyện; - Trường THPT Chuyên Bến Tre b Số lượng dự án đăng k dự thi: - Phòng GD&ĐT: Mỗi đơn vị tham gia từ 05 - 08 dự án; - Cụm trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX: Mỗi cụm lựa chọn 08 dự án xuất sắc tham gia Cuộc thi cấp tỉnh 32 - Trường THPT Chuyên Bến Tre tham gia từ 10 đến 15 dự án - Yêu cầu cụm thi thực khung thời gian sau: + Báo cáo số liệu dự thi cấp cụm huyện trước ngày 14/10/2018 để dự trù kinh ph cấp sở + Gửi đăng ký dự án dự thi cấp tỉnh từ ngày 16 - 21/11/2018; nộp sản phẩm dự án (kể mơ hình) biểu mẫu liên quan theo qui định hạn chót ngày 04/12/2018 Sở GD&ĐT- Phòng G ao dục trung học qua email phonggdtrh.sobentre@moet.edu.vn văn (các dự án chưa hồn chỉnh khơng tham gia dự thi cấp tỉnh) c Thời gian tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh - Thẩm định hồ sơ: kể từ ngày 05/12/2018; - Vòng Sơ khảo: thẩm định dự án cuối tháng 12/2018; - Vòng Chung khảo: vấn xếp giải toàn tổng kết Cuộc thi; dự kiến ngày 03 -04/01/2019 Quy chế Cuộc thi - Quy chế Cuộc thi Khoa học k thuật dành cho học sinh THCS học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 Bộ GD&ĐT Thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 12 năm 2017 Bộ GD&ĐT Sửa đổi, bổ sung số điều quy chế thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia học sinh trung học sở trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT - Lĩnh vực dự thi, người hướng dẫn/bảo trợ tiêu ch đánh giá dự án tham dự Cuộc thi; hồ sơ dự thi xem mục 7.d (Công văn số /BGDĐT-GDTrH ngày / /2018 Bộ GD&ĐT việc Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh Trung học năm học 2018-2019) Lưu ý: Hồ sơ dự thi phải có 04 mẫu bắt buộc (Phiếu 1A, 1B, Phiếu Phiếu học sinh 1A) IV Tổ chức thực Sở GD&ĐT - Xây dựng kế hoạch, lập dự trù kinh ph , hướng dẫn điều lệ văn liên quan - Ban hành định thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi; chuẩn bị điều kiện cần thiết sở vật chất để tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh - Thực quy trình đăng ký hồ sơ tham dự Cuộc thi cấp Quốc gia Phòng GD&ĐT, trƣờng THPT, trung tâm GDNN-GDTX - Xây dựng kế hoạch, lập dự trù kinh ph , chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Cuộc thi cấp sở 33 - Tổ chức chấm, xét chọn, cử sản phẩm dự thi tham gia Cuộc thi cấp tỉnh V Kinh phí Kinh ph phục vụ cơng tác NCKH tổ chức Cuộc thi tr ch từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho hoạt động thường xuyên phục vụ dạy học đơn vị kinh ph tài trợ tổ chức, cá nhân Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT, trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX, xây dựng kế hoạch triển khai thực đơn vị theo yêu cầu thời gian đảm bảo chất lượng Trong q trình triển khai, có vướng mắc, đơn vị liên hệ với Sở GD&ĐT, phòng Giáo dục Trung học để hướng dẫn chi tiết N i nhận: KT GIÁM ĐỐC PHĨ GIÁM ĐỐC - Các phòng GD&ĐT (để thực hiện); - Các trường THPT (để thực hiện); - Các TT GDNN - GDTX (để thực hiện); - BGĐ Sở GD&ĐT (để báo cáo); - Lưu: VT, Wbsite Sở 34 ... biểu Tổng kết Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bế mạc -   - BÁO CÁO ĐỀ DẪN TẠI HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TỔ CHỨC CUỘC THI KHOA HỌC - KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC - Sở... khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học (sau gọi tắt Cuộc thi) Việc tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học đơn vị nhà trƣờng Cuộc thi. ..CHƢƠNG TRÌNH HỘI THẢO Nâng cao chất lƣợng hoạt động nghiên cứu khoa học tổ chức Cuộc thi Khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh Trung học Ngày 10 tháng năm 2018 07h00 – 07h30
- Xem thêm -

Xem thêm: HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TỔ CHỨC CUỘC THI KHOA HỌC - KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC, HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TỔ CHỨC CUỘC THI KHOA HỌC - KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay