KHUNG MÔ TẢ CHI TIẾT NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC KHÔNG CHUYÊN NGỮ (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP HỌC VIỆN ANND)

247 3 0
  • Loading ...
1/247 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 00:41

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ MINH THẢO KHUNG MÔ TẢ CHI TIẾT NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC KHÔNG CHUYÊN NGỮ (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP HỌC VIỆN ANND) LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC HÀ NỘI 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ MINH THẢO KHUNG MÔ TẢ CHI TIẾT NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC KHÔNG CHUYÊN NGỮ (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP HỌC VIỆN ANND) VIỆN NGÔN NGỮ HỘC Chuyên ngành: N n n ữ ọc Mã số: 9229020 VIỆN KHOA HỌC XÁC HỘI VIỆT NAM NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Mai Xuân Huy TS P ạm Đăn Bìn HÀ NỘI 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Kết nêu luận án trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu TÁC GIẢ LUẬN ÁN LỜI CẢM ƠN Tơi mong muốn đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Mai Xuân Huy T.S Phạm Đăng Bình tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ động viên tơi suốt q trình học tập để hôm luận án đƣợc hồn thành Nhân dịp tơi xin chân thành cảm ơn tập thể thầy cô Viện Ngôn ngữ học- Học Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam cho lời khuyên, bảo định hƣớng nghiên cứu suốt trình học tập Tôi xin gửi nhƣng lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc Học viện An ninh nhân dân tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Ngoại Ngữ ủng hộ, tạo điều kiện sở vật chất thời gian để tơi học tập, tiến hành nghiên cứu đảm bảo yêu cầu luận án Xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp hỗ trợ thu thập liệu thực nghiệm em sinh viên Khóa D45 đồng hành tơi q trình thực đề tài Cuối tơi xin đƣợc trân trọng gửi lời cảm ơn đến nhà khoa học, đồng nghiệp lĩnh vực nghiên cứu luận án đóng góp ý kiến quý báu chuyên môn cung cấp tƣ liệu để tơi hồn thành luận án Xin cảm ơn gia đình bạn bè dành cho tơi tình cảm tinh thần tốt trình học tập Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018 Tác giả TRẦN THỊ MINH THẢO MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Những đóng góp luận án Kết cấu luận án CHƢƠNG 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận năn lực ngôn ngữ khung mô tả năn lực sử dụng ngơn ngữ 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu lực sử dụng ngôn ngữ khung mô tả lực sử dụng ngơn ngữ 1.1.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.1.1.1 Các nghiên cứu lực ngôn ngữ 1.1.1.2 Các nghiên cứu thực tiễn xây dựng khung mô tả lực ngôn ngữ 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam 1.2 Cơ sở lý thuyết mơ hình khung mơ tả lực ngôn ngữ 1.2.1 Khái quát lực sử dụng ngôn ngữ 1.2.1.1 Khái niệm „ngữ năng‟ „ngữ thi‟ 1.2.1.2 Khái niệm Năng lực giao tiếp 1.2.1.3 Mơ hình lực sử dụng ngơn ngữ 1.2.2 Các tiểu thành tố mơ hình lực ngơn ngữ giao tiếp 1.2.3 Các yếu tố ngữ cảnh 1.2 Về vấn đề dựng khung mô tả lực ngôn ngữ 1.2.4.1 Về vấn đề mô tả lực sử dụng ngôn ngữ theo chiều ngang 1.2.4.2 Về vấn đề phân chia cấp độ cho chiều dọc khung mô tả lực sử dụng ngôn ngữ 1.2.5 Khung lý thuyết nghiên cứu CHƢƠNG 2: Các đặc tả năn lực sử dụng tiếng Anh n ƣời học/sử 3 7 7 15 19 22 22 22 26 29 31 35 38 39 42 45 47 dụng trìn độ N ƣỡn (T res old Level) ƣớng chi tiết hóa Trình độ Ngưỡng (Threshold level) 1.1 Khái niệm trình độ Ngƣỡng 1.2 Các đặc điểm trình độ Ngƣỡng 2 Các đặc tả lực sử dụng ngơn ngữ trình độ Ngưỡng khung mô tả lực 2.1 Các đặc tả theo hoạt động ngôn ngữ giao tiếp (communicative language activities) 2.1.1 Cách tiếp cận mô tả hoạt động ngơn ngữ giao tiếp 2.2.1.2 Phân tích đặc tả hoạt động ngơn ngữ giao tiếp trình độ Ngƣỡng theo đặc điểm ngữ cảnh giao tiếp 2.2 Các đặc tả lực ngôn ngữ giao tiếp trình độ Ngƣỡng 2.2.2.1.Các đặc tả lực ngôn ngữ 2.2.2 Các đặc tả lực ngôn ngữ xã hội 2.2.2.3 Các đặc tả lực ngữ dụng 2.3 Các hướng chi tiết hóa khung mô tả lực sử dụng tiếng Anh 2.3.1 Chi tiết hóa theo đặc điểm kiện giao tiếp (speech event) 2.3.2 Chi tiết hóa đặc điểm lực ngôn ngữ ngƣời học/ ngƣời sử dụng 2.3.3 Chi tiết hóa theo hƣớng xác định hoạt động giao tiếp tiếng Anh mang tính đặc thù ngành Cơng an 2.3.4 Chia nhỏ dải trình độ để phù hợp với cấp độ lực ngƣời học CHƢƠNG 3: Các n iên cứu mô tả thực trạn năn lực sử dụng tiếng Anh sinh viên bậc đại học không chuyên ngữ Học viện ANND 3.1 Bối cảnh nghiên cứu nhu cầu thực trạng lực sử dụng tiếng Anh sinh viên bậc đại học không chuyên ngữ Học viện ANND 3.1.1 Các mục tiêu trình độ sử dụng tiếng Anh sinh viên bậc đại học không chuyên ngữ 3.1.2 Môi trƣờng tiếp thụ tiếng Anh sinh viên Học viện ANND 3.2 Các nghiên cứu cụ thể nhu cầu thực trạng lực sử dụng tiếng Anh sinh viên không chuyên ngữ Học viện ANND 3.2.1 Nghiên cứu nhu cầu sử dụng tiếng Anh ngành Công an 3.2.2 Nghiên cứu lực thực hoạt động ngôn ngữ giao tiếp đặc trƣng ngành Công an sinh viên Học viện ANND theo mức độ hoàn thành điều kiện, hạn chế 3.2.3 Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ mang tính đặc trƣng trình độ Ngƣỡng sinh viên học tiếng Anh không chuyên ngữ Học viện 47 47 48 50 51 51 54 59 60 64 64 67 70 73 74 75 77 78 78 79 79 80 89 114 ANND CHƢƠNG 4: Đề xuất khung mô tả chi tiết năn lực sử dụng tiếng Anh dải trìn độ N ƣỡng cho sinh viên Học viện ANND 128 4.1 Về Khung mô tả chi tiết lực sử dụng tiếng Anh cho sinh viên bậc đại học không chuyên ngữ Học viện ANND 4.2 Các đặc tả hoạt động ngôn ngữ giao tiếp 4.2.1 Các đặc tả hoạt động ngôn ngữ giao mức độ hoàn thành điều kiện/hạn chế 4.2.2 Các đặc tả hoạt động ngôn ngữ giao tiếp thang độ khó 4.3 Mơ tả lực ngơn ngữ 4.3.1 Tầm bao quát ngữ pháp 4.3.2 Phạm vi từ vựng 4.3.3 Độ xác ngơn ngữ KẾT LUẬN CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ ĐƢỢC CƠNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 128 129 131 139 145 145 147 147 150 153 154 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANND: An ninh nhân dân ACFLT: American Council on the Teaching of Foreign Languages ALTE: the Association of Language Testers in Europe Bộ GD&ĐT: Bộ Giáo dục Đào tạo CAND: Công an nhân dân CEFR: Khung tham chiếu trình độ chung Châu ÂU HĐNNGT: Hoạt động ngôn ngữ giao tiếp KNLNNVN: Khung lực ngoại ngữ Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 : Phân phối tần số hoạt động nghe ,đọc, nói, viết tiếng Anh 87 Bảng 3.2: Các số tổng thể thang đo câu mô tả lực nghe 95 hiểu Bảng 3.3: Các số tổng thể thang đo câu mô tả lực đọc hiểu 100 Bảng 3.4: Các số tổng thể thang đo câu mơ tả lực nói 106 Bảng 3.5: Các số tổng thể thang đo câu mô tả lực viết 111 Bảng 3.6: Tỉ lệ bao phủ dải tần suất 119 Bảng 3.7 :So sánh nhóm tiểu bậc tỉ lệ bao phủ dải tần suất 120 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 : So sánh tỉ lệ tần suất sử dụng dạng hoạt động nghe, nói, đọc, viết 83 Hình 3.2: Tần suất hoạt động nghe tiếng Anh 84 Hình 3.3: Tần suất hoạt động đọc tiếng Anh 85 Hình 3.4: Tần suất sử dụng hoạt động nói tiếng Anh 86 Hình 3.5: Tần suất sử dụng hoạt động viết tiếng Anh 86 Hình 3.6 : Sự phân bố mơ tả hoạt động nghe tiếng Anh 96 thang độ khó Rasch Hình 3.7: Sự phân bố mô tả hoạt động đọc tiếng Anh 101 thang độ khó Rasch Hình3 : Sự phân bố mơ tả hoạt động nói thang độ khó Rasch 107 Hình : Sự phân bố mô tả hoạt động viết thang độ khó Rasch 112 Hình 3.10 : Sơ đồ số lƣợng từ vựng tiếng Anh ngƣời học trình độ B1 118 Hình 3.11: Sơ đồ lƣợng từ vựng theo tiểu bậc 119 họp, hội thảo thuộc lĩnh vực chun mơn thân ví dụ báo cáo tình hình ma túy khu vực; K ếhoạch phòng chống tội phạm xuyên quốc gia… hiệu chuyển ý nói liên từ, cụm từ nối thích hợp Có thể tham gia vào phần hỏi đáp sau báo cáo thuyết trình, chủ yếu dựa vào diễn đạt cố định có sẵn để đƣa ý kiến hay nhận x t đơn giản vấn đề nêu nói, trả lời đƣợc câu hỏi thông tin thực báo cáo Có hình ảnh, phƣơng tiện hỗ trợ nhƣ mẩu giấy ghi chú, slide trình chiếu với thơng tin tóm tắt đọc lên cần Có thể liên hệ thơng tin nói cách phù hợp với tranh ảnh, sơ đồ minh họa THÔNG BÁO, CHỈ DẪN Đặc tả khái quát Có thể đưa thông báo, dẫn ngắn gọn, đơn giản mà khơng có chuẩn bị từ trước cảnh báo nguy hiểm, mệnh lệnh giải tán đám đông gây mật trật tự nơi công cộng, thông báo chặn đường, đường cho phương tiện… Mức độ hồn thành Có thể đƣa tập hợp lời thơng báo hay dẫn đơn giản nhƣ tình hình an ninh trật tự, quy định cụ thể nơi công cộng hay đƣờng chi tiết cho khách du lịch Có thể đƣa mệnh lệnh đơn giản để giải xung đột cách sử dụng diễn đạt cố định Có thể đáp lại cách đơn giản lời nói q khích từ phía ngƣời tham gia giao tiếp câu mệnh hay cảnh báo Điều kiện/hạn chế Tình quen thuộc, liên quan trực tiếp đến vấn đề giao thông, đảm bảo an ninh trật tự nơi công cộng Thông báo bao gồm cụm từ hay câu đơn Có thể đƣợc hỗ trợ từ văn viết, biển báo, tranh ảnh, ngơn ngữ cử chỉ… Khơng có thời gian chuẩn bị trƣớc PHỎNG VẤN Đặc tả khái quát Có thể thực vấn theo yêu cầu cơng việc ví dụ nhƣ lấy lời khai ngƣời làm chứng; hỏi thông tin Hải quan… Mức độ hồn thành Điều kiện / hạn chế Có thể kiểm tra, xác nhận hay lấy đƣợc đầy đủ thông tin cần thiết Có chuẩn bị trƣớc Có thể giải thích lý hay mục đích vấn Hỏi đáp theo mẫu có sẵn hay vạch trƣớc câu hỏi Có thể diễn đạt lại câu hỏi theo cách khác ngƣời tham gia tỏ ý khơng hiểu Có thể kiểm sốt diễn biến vấn, đặt thêm câu hỏi để lấy thêm thông tin chi tiết cần mà không cần chuẩn bị từ trƣớc PL-57 HOẠT ĐỘNG VIẾT 4.1 Các hoạt động viết bối cảnh cá nhân công cộng VIẾT GHI CHÚ, TIN NHẮN Đặc tả khái quát Mức độ hồn thành Có thể viết ghi chú, tin nhắn thơng thường Có thể viết ghi chú, tin nhắn chuyển tải đầy đủ nội dung cần thông báo với ý đƣợc liệt kê cách rõ ràng, dễ hiểu Khơng giới hạn thời gian Có thể trả lời tin nhắn cách tức mà khơng gặp khó khăn việc diễn đạt ý Nội dung liên quan đến vấn đề mật thiết sống cá nhân cơng việc Điều kiện/hạn Khơng có chuẩn bị trƣớc VIẾT NHẬN XÉT VỀ CHỦ ĐỀ HAY Ý KIẾN TRÊN MẠNG XÃ HỘI Mức độ hoàn thành Đặc tả khái quát Có thể viết nhận xét nêu quan điểm, ý kiến thân chủ đề bàn luận trang mạng xã hội 4.2 Có thể bày tỏ ý kiến cách đơn giản chủ đề đƣợc bàn luận, thể khen chê hay đồng tình, phản đối vài câu đơn gắn kết với ý hay từ nối đơn giản Điều kiện/hạn chế Khơng giới hạn thời gian Có thể sử dụng từ điển Việt- Anh hay tài liệu tham khảo Có thể viết đáp lại lời bình luận bảo vệ cho quan điểm vài lập luận phù hợp Các hoạt động viết bối cảnh cơng việc học tập ĐIỀN THƠNG TIN VÀO BIỂU MẪU Đặc tả khái qt Có thể điền thơng tin vào biểu mẫu, tờ khai thƣờng gặp công việc học tập Mức độ hồn thành Có thể dễ dàng điền vào loại biểu mẫu quen thuộc với đầy đủ thơng tin ví dụ nhƣ khai trạm hải quan, đăng kí khóa học, phiếu đánh giá chất lƣợng dịch vụ v.v… Có thể cung cấp thơng tin cá nhân theo mẫu đăng kí sử dụng dịch vụ website Có thể điền thông tin dƣới dạng cụm từ hay câu đơn vào biểu mẫu hệ thống sở liệu (ví dụ nhƣ hệ thơng sở liệu phƣơng tiện bị đánh cắp) Có thể tự tạo bảng câu hỏi đơn giản để thu thập thơng tin cần thiết Có thể trả lời câu hỏi mở phiếu điều tra, nêu ngắn gọn ý kiến nhận xét cá nhân cung cấp vài chi tiết để củng cố hay minh họa cho ý kiến nêu PL-58 Điều kiện/ hạn chế Khơng giới hạn thời gian Có thể sử dụng từ điển để tra cứu vài từ Biểu mẫu có định dạng rõ ràng, khơng nhiều từ viết tắt gặp VIẾT THƢ GIAO DỊCH HOẶC TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRONG CÔNG VIỆC Đặc tả khái quát Có thể viết thư điện tử đơn giản để giao dịch, trao đổi thông tin công việc Mức độ hồn thành Điều kiện/hạn chế Có thể viết theo dàn ý phù hợp với mục đích dạng thƣ giao dịch nhƣ cảm ơn, chúc mừng, phàn nàn, đề nghị cung cấp thông tin, phản hồi thông tin … theo định dạng có sẵn Nội dung trao đổi vấn đề diễn hàng ngày cơng việc Có thể tổ chức thơng tin theo đoạn ngắn cách logic sử dụng từ nối đơn giản Đã có sẵn định dạng thƣ tín tƣơng tự để tham khảo Có thể nêu ý cần thơng báo liên quan đến việc, kế hoạch công việc cung cấp vài chi tiết để củng cố cho ý Độc giả nhóm đối tƣợng quen thuộc Có thể viết mở đầu kết thúc thƣ theo mức độ nghi thức phù hợp với ngƣời nhận Có thể tự sửa lỗi kĩ thuật viết nhƣ dấu câu, lỗi tả, lỗi ngữ pháp đơn giản Có thể sử dụng từ điển Việt Anh hay tài liệu tham khảo Không giới hạn thời gian GHI CHÉP THƠNG TIN Đặc tả khái qt Mức độ hồn thành Có thể ghi chép nối dung nội dung cần thiết giảng hay họp vấn đề thƣờng gặp ngành Cơng an Có thể ghi chép nội dung giảng hay thảo luận dƣới dạng từ khóa, cụm từ câu đơn dù sai tả Có thể ch p đƣợc dẫn, quy trình theo bƣớc đƣợc nói chậm nhƣ đọc tả có edil hnìrt utdếc Có thể viết tóm tắt nội dung vài câu đơn sử dụng từ khái quát thay cho nhóm từ mang nghĩa cụ thể (ví dụ „ types of crimes‟ thay cho „arson, fraud, identity theft, child molestation‟) PL-59 Điều kiện/hạn chế Thơng tin cần ghi ch p đƣợc trình bày dƣới dạng âm hay chữ viết Nội dung thơng tin đƣợc trình bày ngơn ngữ đơn giản với tốc độ nói chậm nhƣ đọc tả viết với bố cục rõ ràng Có slide trình chiếu với nội dung đƣợc viết dƣới dạng cụm từ hay câu đơn PHỤ LỤC Một số tập thực hành sử dụng trình thu thập liệu thực nghiệm mức độ oàn t àn điều kiện/hạn chế năn lực thực hoạt động ngôn ngữ giao tiếp HOẠT ĐỘNG NGHE TRÌNH BÁO TÌNH HUỐNG: TIẾP NHẬN CÁC CUỘC GỌI KHẨN CẤP Listen to the call Complete the details below on the computer-aided dispatch screen in the police control center, and answer the questions TIME OF CALL TYPE OF EMERGENCY NAME OF CALLER ADDRESS Who is with the caller? What are they doing upstrairs? Where is the offender? What happens when he drinks a lot of alcohol? What weapons are there in the house? Where? (Nguồn: Listening Task 5, Alpha,Unit 4, English for Law Enforcement) TÌNH HUỐNG: BÁO CÁO VỤ VIỆC PHẠM TỘI Listen to a tourist who is reporting a crime and fill in the form PL-60 CRIME REPORT LAST NAME FIRST NAME MIDDLE NAME SEX DoB (1) (2) (3) (4) (5) TEMPORARY RESIDENCE LOCAL CONTACT (5) (6) PERMANENT RESIDENCE COUNTRY OF RESIDENCE (7) (8) DATE OF INCIDENT DAY TIME LOCATION WHERE INCIDENT OCCURRED (9) (10) (11) (12) DO YOU KNOW WHO IS RESPONSIBLE? PHYSICAL DESCRIPTION (13) (14) ( Nguồn: Listening Task 7, Alpha, Unit 5, English for Law Enforcement) HOẠT ĐỘNG ĐỌC TÌM KIẾN THƠNG TIN TÌNH HUỐNG: TÌM THƠNG TIN TRÊN WEBSITE CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC Notices PL-61 INTERPOL Notices are international requests for cooperation or alerts allowing police in member countries to share critical crime-related information Notices are published by INTERPOL’s General Secretariat at the request of National Central Bureaus(NCBs) and authorized entities, and can be published in any of the Organization’s official languages: Arabic, English, French and Spanish In the case of Red Notices, the persons concerned are wanted by national jurisdictions for prosecution or to serve a sentence based on an arrest warrant or court decision INTERPOL's role is to assist the national police forces in identifying and locating these persons with a view to their arrest and extradition or similar lawful action In addition, Notices are used by the United Nations, International Criminal Tribunals and the International Criminal Court to seek persons wanted for committing crimes within their jurisdiction, notably genocide, war crimes, and crimes against humanity Red Notice To seek the location and arrest of wanted persons with a view to extradition or similar lawful action Yellow Notice To help locate missing persons, often minors, or to help identify persons who are unable to identify themselves Blue Notice To collect additional information about a person‟s identity, location or activities in relation to a crime Black Notice To seek information on unidentified bodies Green Notice To provide warnings and intelligence about persons who have committed criminal offences and are likely to repeat these crimes in other countries Orange Notice To warn of an event, a person, an object or a process representing a serious and imminent threat to public safety INTERPOL–United Nations Security Council Special Notice Issued for groups and individuals who are the targets of UN Security Council Sanctions Committees Purple Notice To seek or provide information on modus operandi, objects, devices and concealment methods used by criminals (Nguồn: https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices) What is this notice about? Where would one most likely find this kind of notice? PL-62 Who would most likely be interested in this notice? Label the correct type of notice to each of these following details Notice type ……………… Details To inform Interpol's members that an individual or an entity is subject to UN sanctions ……………… To warn about a person who is considered to be a possible threat to public safety ……………… To identify a dead person HOẠT ĐỘNG TIẾP NHẬN THƠNG TIN TRÌNH BÁO TÌNH HUỐNG:LẤY LỜI KHAI Work in pairs Complete the questions below Student A turn to File 14 Student B turn to File 15 File 15 – You are Student B - Ask Student A‟s questions about when he/she was assaulted and complete the incident report form - Answer Student A‟s questions about the incident below You are the victim PL-63 INCIDENT REPORT Time of incident Place where incident happened Description of offenders Offenders‟ vehicle details What happened Witness File 14- You are Student A - Answer Student B‟s questions about the incident below You are the victim - Ask Student B‟s questions about when he/ she was assaulted and complete the incident report form PL-64 INCIDENT REPORT Time of incident Place where incident happened Description of offenders Offenders‟ vehicle details What happened Witness (Nguồn: Speaking Task 6, Bravo, Unit 4, English for Law Enforcement) Work in pairs Student A turn to File 16 Student B turn to File 17 File 16- Student A Student B will ask you questions about this accident Ask Student B for information about an accident and complete the accident report below Time of accident Place of TIME OF ACCIDENT 07.40 Exit of the gas station, just before intersection 16 PL-65 WHERE THE ACCIDENT HAPPENED accident of Highway 21 INJURIES Injuries BMW driver unconscious/ bleeding heavily/head injury Passenger- broken arm AMBULANCE/TOW TRUCK NEEDED DESCRIPTION OF ACCIDENT Damage to vehicles BMW badly damaged- need tow truck Truck blocking exit Witnesses Gas station owner Jon Stannos Tel 09 87 45 645 Details of Vehicles DETAIL OF VEHICLES WITNESS DETAILS WITNESS CONTACT Truck dark blue – Leyland Daf 45-150registration 799 HFR BMW M3 convertible – red – registration 567 MNV File 17 - Student B - Ask Student A for information about an accident and complete the accident report below - Student A will ask you questions about this accident Time of accident TIME OF ACCIDENT 19.40 WHERE THE ACCIDENT HAPPENED Place of accident Interstate 12 Eastbound- just after first intersection INJURIES Injuries Many passengers (23 tourists) with minor injuries treatment for shock Driver- broken leg Damage to vehicles Some damage – broken windscreen/glass on road Witnesses witness Vruc Tel 08897 456 433 Details of Vehicles coach- silver grey touring coach – 40 seats registered in Spain 0081 VTS AMBULANCE/TOW TRUCK NEEDED DESCRIPTION OF ACCIDENT DETAIL OF VEHICLES WITNESS DETAILS WITNESS CONTACT Lilian (Nguồn: Speaking Task 6, Charlie, Unit 4, English for Law Enforcement) HOẠT ĐỘNG VIẾT THƢ TỪ GIAO DỊCH HOẶC TRAO ĐỔI THƠNG TIN TRONG CƠNG VIỆC TÌNH HUỐNG: VIẾT EMAIL PL-66 Respond to this email with the following information In your email, you should mention an attached profile for further details Name: Augus Richard Deakin Nationality: Canadian Date of birth: 07.08.85 Place of birth: Winnipeg Passport number: CD35116 -From: NCB Botswana To: All NCBs Subject: ID assistance required -We request urgent assistance in identifying this individual (photos attached) He is suspected of heading an international gang of ivory poachers and traffickers in endangered animals Current modus operandi unknown The subject is operating under the alias of Heinrich Hubner; dob 12.09.86, place of birth Zurich He arrived at the Khama International Airport Dec, on a Swiss passport No.L1142665 flight BW9086 from Johannesburg Regards DI Lefika Korkowe Tel: (+267) 3944550 (Nguồn: Writing Task 6, Charlie, Unit 12, English for Law Enforcement) PL-67 PHỤ LỤC PHIẾU GHI CHÉP CÁC QUAN SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO TIÉP CỦA SINH VIÊN TRÊN LỚP (trích dẫn ví dụ) Hoạt động:Nghe tiếp nhận thơng tin Chủ đề: Cuộc gọi khẩn cấp Đặc điểm văn sử dụng: File nghe giáo trình English for Law Enforcement, hội thoại hỏi đáp đơn giản, phần hỏi ngắn, phần trả lời chiếm phần lớn dung lƣợng, giọng tiếng Anh không ngữ, ngôn ngữ thông thƣờng, không sử dụng thuật ngữ Số học viên tham dự: 36 Thời gian: Tiết 1, chiều thứ 5, ngày 11/8/16 Hƣớng dẫn : Giáo viên cho nghe lần Nghe lần 1: Sinh viên đọc trƣớc câu hỏi bài, giáo viên không giải thích Nghe lần 2: Dừng băng đoạn có thơng tin cần nghe, giáo viên diễn đạt lại thông tin, nhắc lại, nhấn mạnh cần Số sin viên đáp ứng sau Câu Nghe lần hỏi Nghe lần Có giúp đỡ giáo viên PL-68 Ghi PHỤ LỤC 11: Các cách phân loại lỗi n ƣời học ngoại ngữ Lỗi tƣợng tất yếu q trình học ngơn ngữ nói chung ngoại ngữ nói riêng Cách tiếp cận giao tiếp dạy học ngoại ngữ không phủ nhận lỗi mà coi chúng sản phẩm cá nhân ngƣời học tạo chuỗi thử nghiệm mắc lỗi chúng thể cố gắng tích cực ngƣời học việc lĩnh hội kiến thức kĩ ngôn ngữ Nhiều nghiên cứu cho thấy yếu tố tích cực việc phân tích lỗi dạy học ngoại ngữ loại lỗi tần suất mắc lỗi khác các cấp độ lực khác tiến trình học ngoại ngữ Dựa theo cách tiếp cận khác lỗi, nhà nghiên cứu phân loại lỗi theo cách sau: - Dựa vào đặc điểm quan sát từ bên ngồi, Dulay, Burt Krashen (1982) phân chia loại lỗi gồm: lỗi lƣợc bỏ (omission), lỗi thêm vào (addition), lỗi sai vị trí (misordering), lỗi sai cấu tạo (misformation) - Abbot (1980) dựa theo quan điểm ngôn ngữ tâm lý phân chia lỗi thành loại chính: + Lỗi ngữ (competence) gồm lỗi chuyển di (transfer), lỗi tự ngữ đích (intralingual) lỗi điều kiện dạy học (induced) + Lỗi ngữ thi (performance) gồm lỗi phát sinh trình xử lý (processing problems) lỗi chiến lƣợc giao tiếp (communication strategies) - Corder (1981) dựa theo trình hình thành xuất lỗi giai đoạn khác tiến trình học ngoại ngữ phân chia lỗi thành loại: Lỗi trƣớc hệ thống (presystematic errors ngƣời học chƣa ý thức đwocj tồn quy tắc), lỗi hệ thống (systematic errors ngƣời học nhận quy tắc nhƣng quy tắc sai) lỗi sau hệ thống (postsystematic errors ngƣời học nắm đƣợc quy tắc nhứng sử dụng không quán) Dựa vào đặc điểm đối tƣợng trình giao tiếp, kết hợp với kết nghiên cứu khảo sát lỗi giao thoa ngơn ngữ giao thoa văn hóa đặc trƣng ngƣời Việt học tiếng Anh, Phạm Đăng Bình [8] phân loại lỗi nhƣ sau: PL-69 Các loại lỗi giao thoa ngôn ngữ đặc trưng diễn ngôn người Việt học tiếng Anh Lỗi giao thoa ngữ âm - Các lỗi giao thoa âm vị nguyên âm - Các lỗi giao thoa âm vị phụ âm - Các lỗi giao thoa trọng âm ngữ điệu Lỗi giao thoa ngữ pháp - Lỗi sử dụng giới từ giao thoa ngôn ngữ + Lỗi dùng sai giới từ + Lỗi tự thêm giới từ chuyển di từ tiếng Việt - Lỗi trật tự từ + Lỗi dùng sai trật tự tính từ + Lỗi dùng sai trật tự thành phần mẫu câu - Lỗi sử dụng sai cấu trúc câu - Lỗi lƣợc bỏ từ mẫu câu - Lỗi nhầm lẫn danh từ đếm đƣợc không đếm đƣợc - Lỗi cách sử dụng thời động từ - Lỗi sử dụng từ tình thái - Lỗi sử dụng trạng từ Lỗi giao thoa từ vựng - Lỗi giao thoa cách sử dụng từ đồng nghĩa - Lỗi ngộ nhận từ đồng nghĩa - Lỗi tự tạo từ Lỗi giao thoa văn hóa đặc trưng diễn ngơn người Việt học tiếng Anh -Lỗi giao thoa văn hóa chiến lược giao tiếp người Việt + Lỗi cách diễn đạt vòng vo + Lỗi dịch theo nghĩa đen +Lỗi trộn mã theo hƣớng lạm dụng yếu tố văn hóa tiếng mẹ đ PL-70 -Lỗi giao thoa văn hóa qua hành vi ngơn ngữ + Lỗi giao thoa văn hóa cách xƣng hơ + Lỗi giao thoa văn hóa cách chào hỏi + Lỗi giao thoa văn hóa cách khen tiếp nhận lời khen + Lỗi giao thoa văn hóa cách mời đề nghị lịch + Lỗi cách chọn chủ điểm giao tiếp + Lỗi giao thoa văn hóa hành vi giao tiếp phi lời (dẫn theo Phạm Đăng Bình 2013 Lý thuyết phân tích lỗi nhìn góc độ giao thoa ngơn ngữ- văn hóa – Một số ứng dụng việc dạy học tiếng nước NXB Khoa học xã hội.) PL-71 ... chi tiết lực sử dụng tiếng Anh cho sinh viên bậc đại học không chuyên ngữ Học viện ANND cách: + Nghiên cứu nhu cầu sử dụng tiếng Anh ngành Công an + Nghiên cứu lực sử dụng tiếng Anh sinh viên bậc. .. sinh viên bậc đại học không chuyên ngữ Học viện ANND 3.1.1 Các mục tiêu trình độ sử dụng tiếng Anh sinh viên bậc đại học không chuyên ngữ 3.1.2 Môi trƣờng tiếp thụ tiếng Anh sinh viên Học viện. .. trìn độ N ƣỡng cho sinh viên Học viện ANND 128 4.1 Về Khung mô tả chi tiết lực sử dụng tiếng Anh cho sinh viên bậc đại học không chuyên ngữ Học viện ANND 4.2 Các đặc tả hoạt động ngôn ngữ giao tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: KHUNG MÔ TẢ CHI TIẾT NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC KHÔNG CHUYÊN NGỮ (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP HỌC VIỆN ANND), KHUNG MÔ TẢ CHI TIẾT NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC KHÔNG CHUYÊN NGỮ (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP HỌC VIỆN ANND)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay