THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

34 1 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 00:39

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI PHỊNG CƠNG TÁC SINH VIÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HÀ NỘI - 2016 MỤC LỤC NỘI DUNG I TRANG Nội dung, quy trình, thẩm quyền thời gian giải thủ 4-8 tục hành Phiếu yêu cầu giải sinh viên Thủ tục hành sinh viên nam giới độ tuổi thực nghĩa vụ quân nhập học, thời gian học trường trường Xác nhận sinh viên học trường Xác nhận để vay vốn ngân hàng Giấy giới thiệu Nghỉ ốm Thôi học Làm vé tháng xe buýt II Trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ quy 8-9 Đối tượng xét mức trợ cấp xã hội Hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội Thời gian hưởng trợ cấp xã hội III Miễn, giảm học phí cho sinh viên 10 - 11 Đối tượng miễn học phí Đối tượng giảm 70% học phí Đối tượng giảm 50% học phí Đối tượng hỗ trợ chi phí học tập IV Đánh giá kết rèn luyện sinh viên 12 - 18 Nội dung đánh giá thang điểm Khung điểm tiêu chí đánh giá Quy định xếp loại kết rèn luyện Thời gian cách tính điểm rèn luyện Hội đồng đánh giá kết rèn luyện Quy trình đánh giá kết rèn luyện sinh viên, hồ sơ kèm theo Sử dụng kết rèn luyện Quyền khiếu nại V Khen thưởng sinh viên tập thể sinh viên 18 - 22 Khen thưởng thường xuyên, kịp thời cá nhân tập thể lớp sinh viên đạt thành tích xứng đáng để biểu dương, khen thưởng Thi đua, khen thưởng toàn diện, định kỳ cá nhân tập thể lớp sinh viên tiến hành vào cuối năm học, khóa học Khen thưởng đột xuất cho cá nhân tập thể lớp sinh viên VI Quy định kỷ luật sinh viên 23 - 29 Một số nội dung vi phạm khung xử lý kỷ luật sinh viên Trình tự, thủ tục hồ sơ xét kỷ luật Chấm dứt hiệu lực định kỷ luật VII Quy định học bổng khuyến khích học tập 29 - 31 Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập Xếp loại học bổng khuyến khích học tập Mức học bổng khuyến khích học tập Quy trình xét, cấp học bổng khuyến khích học tập VIII Quy định quản lý sinh viên ngoại trú 31 - 33 Thời gian đăng ký tạm trú Khen thưởng Kỷ luật Hướng dẫn thủ tục, quy trình đăng ký tạm trú sv ngoại trú IX Quy định quản lý sinh viên nội trú 33 - 34 Đối tượng ưu tiên tiếp nhận nội trú Nghĩa vụ sinh viên nội trú Các hành vi SV nội trú không làm Khen thưởng Kỷ luật I NỘI DUNG, QUY TRÌNH, THẨM QUYỀN VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Quy trình giải yêu cầu sinh viên Căn thông báo số 1229/TB -TĐHHN, ngày 15/5/2015 Hiệu trưởng việc “Về việc quy trình giải yêu cầu sinh viên” Để tạo điều kiện giải yêu cầu sinh viên thuận lợi, tránh tình trạng sinh viên yêu cầu giải vượt cấp không quy định Nhà trường quy định quy trình giải yêu cầu sinh viên, cụ thể sau: + Sinh viên đến Phòng Cơng tác sinh viên nộp phiếu yêu cầu nội dung đề nghị giải (Mẫu 01); Khi đến Phòng Cơng tác sinh viên làm việc u cầu sinh viên: - Xuất trình thẻ sinh viên CMTND; - Nộp phiếu yêu cầu giải cho chuyên viên Phòng Cơng tác sinh viên tiếp nhận + Phòng Cơng tác sinh viên: - Tiếp nhận đơn nghiên cứu nội dung yêu cầu giải sinh viên bút phê ý kiến chuyển đến đơn vị Phòng /Khoa/Bộ mơn/Trung tâm có liên quan giải theo thẩm quyền + Thời gian tiếp nhận phiếu yêu cầu, trả lời sinh viên để chuyển đến đơn vị liên quan giải không 02 ngày làm việc Nếu sinh viên tự ý vượt cấp trực tiếp gặp Ban Giám Hiệu phận khác không thông qua Phòng Cơng tác sinh viên Sinh viên hồn tồn chịu trách nhiệm phải làm tường trình kiểm điểm nói rõ vi phạm tiếp tục giải yêu cầu Thủ tục hành sinh viên nam giới độ tuổi thực nghĩa vụ quân nhập học, thời gian học trường trường Với mục tiêu quản lý sinh viên nam giới độ tuổi thực nghĩa vụ quân thời gian học trường theo Luật nghĩa vụ quân Nhà trường hướng dẫn thủ tục hành sinh viên nam giới độ tuổi thực luật nghĩa vụ quân nhập học, thời gian học trường trường, cụ thể sau: a Sinh viên khóa nhập học +Sinh viên nam giới nhập trường theo giấy triệu tập nhập học phải chuyển giấy tờ liên quan đến thực nghĩa vụ quân từ địa phương nơi cư trú Trường theo luật nghĩa vụ quân quy định Hồ sơ di chuyển nghĩa vụ quân từ địa phương nơi cư trú, sinh viên nộp trực tiếp cho Ban Chỉ huy quân (BCHQS) Nhà trường cán tiếp nhận sinh viên nhập học Hồ sơ bao gồm: - Giấy đăng ký nghĩa vụ quân địa phương nơi cư trú Ban huy quân huyện (quận) cấp - Giấy tạm vắng BCHQS xã, phường, thị trấn (xã đội) nơi cư trú cấp + Căn vào Quyết định trúng tuyển hồ sơ di chuyển nghĩa vụ quân sinh viên nộp, BCHQS Nhà trường nhập thông tin theo biểu mẫu hướng dẫn quan quân cấp trên; tổng hợp báo cáo BCHQS Quận Bắc Từ Liêm quản lý theo thẩm quyền; đồng thời chuyển cho phòng Cơng tác sinh viên 01 danh sách để làm xác nhận cho sinh viên trình học tập trường b Sinh viên thời gian học trường Sinh viên có nhu cầu cần xác nhận Nhà trường việc làm thủ tục tạm hoãn nghĩa vụ quân địa phương Quy trình thẩm quyền giải sau: + Sinh viên làm đơn xin xác nhận sinh viên học Trường xin tạm hoãn nghĩa vụ quân Ghi chú: - Đối với sinh viên tuyển sinh từ 2014 trở trước thực theo (Mẫu 02) - Sinh viên tuyển sinh từ 2015 sau thực (Mẫu 03) + Căn vào danh sách ký nộp hồ sơ di chuyển nghĩa vụ qn trường, phòng Cơng tác sinh viên xác nhận cho sinh viên + Thời gian từ lúc nhận đơn đến lúc trả sau 02 ngày làm việc c Sinh viên tốt nghiệp trường không tiếp tục học trường Căn vào Quyết định tốt nghiệp hàng năm sinh viên Quyết định học sinh viên, Ban huy quân Nhà trường có trách nhiệm làm thủ tục chuyển đăng ký NVQS cho sinh viên nơi đơn vị tiếp nhận công tác địa phương nơi sinh viên cư trú * Thời hạn tiếp nhận yêu cầu trả giấy di chuyển quân dự bị cho sinh viên: - Đối với sinh viên có Quyết định tốt nghiệp hàng năm, BCHTV thông báo lịch thời gian trả giấy di chuyển quân dự bị cho sinh viên đến nhận trực tiếp văn phòng BCHQS Nhà trường - Đối với sinh viên có Quyết định thơi học, thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu sinh viên Xác nhận sinh viên học Trường * Nội dung: - Xác nhận sinh viên để học, làm thêm, nhận phần thưởng họ tộc, địa phương - Xác nhận sinh viên để người thân sinh viên làm thủ tục giảm trừ thuế thu nhập cá nhân - Xác nhận sinh viên để làm thủ tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, miễn lao động cơng ích địa phương theo quy định pháp luật * Quy trình thẩm quyền giải quyết: - Sinh viên nộp đơn (Mẫu 04); xuất trình thẻ sinh viên phòng Cơng tác sinh viên - Cán chức nhận đơn, làm giấy xác nhận trình lãnh đạo phòng giải quyết; - Trưởng phòng (hoặc Phó Trưởng phòng Trưởng phòng ủy quyền) ký xác nhận; - Cán chức trả kết cho sinh viên thời gian quy định *Thời gian giải quyết: Kết cấp giấy xác nhận trả cho sinh viên thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn hợp lệ Xác nhận để vay vốn ngân hàng * Nội dung: Sinh viên thuộc đối tượng có nhu cầu vay vốn ngân hàng địa phương theo quy định * Quy trình thẩm quyền giải quyết: - Sinh viên nộp đơn (Mẫu 05), xuất trình thẻ sinh viên phòng Công tác sinh viên - Cán chức nhận đơn, làm giấy xác nhận trình lãnh đạo phòng giải quyết; - Trưởng phòng (hoặc Phó trưởng phòng Trưởng phòng ủy quyền) ký xác nhận; - Cán chức trả kết cho sinh viên thời gian quy định * Thời gian giải quyết: Kết xác nhận trả cho sinh viên thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận giấy xác nhận hợp lệ Giấy giới thiệu sinh viên * Nội dung: - Cấp giấy giới thiệu để sinh viên liên hệ với quan hữu quan làm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên; - Cấp giấy giới thiệu để sinh viên làm thủ tục đăng ký xe máy * Quy trình thẩm quyền giải quyết: - Sinh viên nộp giấy xác nhận (Mẫu 06); xuất trình thẻ sinh viên phòng Cơng tác sinh viên - Cán chức nhận đơn, giấy xác nhận trình lãnh đạo phòng giải quyết; - Trưởng phòng (hoặc Phó Trưởng phòng Trưởng phòng ủy quyền) ký xác nhận; - Cán chức trả kết cho sinh viên thời gian quy định * Thời gian giải quyết: - Kết xác nhận trả cho sinh viên thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận giấy xác nhận hợp lệ Nghỉ ốm * Nội dung: Sinh viên ốm đau lý hợp lệ khác phải xin nghỉ học * Quy trình thẩm quyền giải quyết: - Sinh viên (hoặc thân nhân trường hợp ốm đau phải nằm viện) nộp Đơn xin nghỉ học (Mẫu 07 ); văn phòng Khoa quản lý sinh viên; kèm theo minh chứng (nếu ốm đau phải có xác nhận y tế Trường hồ sơ xác nhận bệnh án bệnh viện, quan y tế có thẩm quyền) - Trường hợp sinh viên lúc xin nghỉ học có đơn mà khơng có hồ sơ minh chứng kèm theo, tiếp tục học phải nộp hồ sơ minh chứng (hồ sơ bệnh án) phòng Cơng tác sinh viên - Thư ký khoa tiếp nhận tiếp nhận đơn và:  Trình lãnh đạo khoa xem xét, giải theo thẩm quyền trường hợp sinh viên xin nghỉ từ 05 ngày trở xuống; Lưu chính, trả đơn xin nghỉ học có ý kiến lãnh đạo khoa cho sinh viên thời gian quy định;  Chuyển hồ sơ cho cán chức phòng Cơng tác sinh viên xem xét, giải trường hợp nghỉ 05 ngày, thời hạn 01 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; - Đối với trường hợp sinh viên xin nghỉ 05 ngày đến khơng q 10 ngày: lãnh đạo phòng Cơng tác học sinh, sinh viên xem xét, giải theo thẩm quyền; - Đối với trường hợp sinh viên xin nghỉ 10 ngày: lãnh đạo phòng Cơng tác học sinh sinh viên trình Hiệu trưởng xem xét, định; - Cán chức phòng Cơng tác sinh viên lưu chính, trả đơn xin nghỉ học có ý kiến cấp có thẩm quyền cho khoa quản lý sinh viên có hồ sơ; - Thư ký khoa quản lý sinh viên trả đơn cho sinh viên thời gian quy định *Thời gian giải quyết: - Trường hợp thuộc thẩm quyền giải Trưởng khoa quản lý sinh viên: trả hồ sơ thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ - Trường hợp thuộc thẩm quyền giải Trưởng phòng Cơng tác sinh viên: trả hồ sơ thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; - Trường hợp thuộc thẩm quyền giải Hiệu trưởng: trả hồ sơ thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Thôi học *Nội dung: Sinh viên xin thơi học lý cá nhân lý hợp lệ khác, không thuộc trường hợp bị buộc học theo quy chế hành Bộ Giáo dục Đào tạo *Quy trình thẩm quyền giải quyết: - Sinh viên nộp đơn xin nghỉ học (Mẫu 08), có ý kiến gia đình, quyền địa phương, ý kiến Chủ nhiệm lớp; - Sinh viên đến đơn vị trường: Trung tâm Thơng tin - Thư viện, phòng Kế hoạch Tài xin xác nhận giấy không nợ (Mẫu 09); - Sinh viên xuất trình thẻ sinh viên văn phòng Khoa quản lý sinh viên; - Thư ký khoa tiếp nhận đơn minh chứng trình lãnh đạo khoa xem xét, xác nhận Thời hạn giải 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; - Sinh viên xuất trình thẻ sinh viên hồ sơ minh chứng phòng Cơng tác SV; - Cán chức phòng Cơng tác sinh viên tiếp nhận hồ sơ chuẩn bị tài liệu liên quan trình lãnh đạo phòng; - Lãnh đạo phòng xem xét, trình Ban Giám hiệu định; * Thời gian giải quyết: Cán chức phòng Công tác sinh viên trả kết cho sinh viên thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phòng Cơng tác sinh viên tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (Trường hợp đặc biệt, Hiệu trưởng định) Xác nhận để sinh viên mua vé tháng xe buýt * Nội dung, quy trình thẩm quyền giải quyết: - Sinh viên nộp giấy xin xác nhận (Mẫu lấy bến xe buýt theo mẫu 10) phòng Cơng tác sinh viên; - Cán chức phòng Cơng tác SV tiếp nhận trình lãnh đạo phòng; - Trưởng phòng (hoặc Phó phòng Trưởng phòng ủy quyền) ký xác nhận; - Cán chức phòng trả xác nhận cho sinh viên *Thời gian giải quyết: Trả xác nhận thời hạn 02 ngày làm việc kể từ tiếp nhận đơn hợp lệ II TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN Đối tượng xét mức trợ cấp xã hội Đối tượng hưởng TCXH sinh viên hệ quy học theo học chế tín trường thuộc diện sau đây: 1.1 Sinh viên người dân tộc người thường trú các xã vùng cao từ năm trở lên tính đến thời điểm vào học trường - Mức TCXH 140.000 đồng/tháng - Thời gian TCXH 12 tháng/năm 1.2 Sinh viên mồ côi cha lẫn mẹ, khơng nơi nương tựa, khơng có người đỡ đầu thức, khơng có nguồn chu cấp thường xun - Mức TCXH 100.000 đồng/tháng - Thời gian hưởng trợ cấp 12 tháng/năm 1.3 Sinh viên người tàn tật gặp khó khăn kinh tế, khả lao động bị suy giảm từ 41% trở lên tàn tật Hội đồng y khoa cấp Tỉnh (thành phố) xác nhận - Mức TCXH 100.000 đồng/tháng - Thời gian hưởng trợ cấp 12 tháng/năm 1.4 Sinh viên có hồn cảnh đặc biệt khó khăn kinh tế, vượt khó học tập người mà gia đình họ thuộc hộ nghèo, điểm trung bình chung học kỳ đạt loại Khá trở lên rèn luyện đạt từ loại Tốt trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên học kỳ xét trợ cấp - Mức TCXH 100.000 đồng/tháng - Thời gian hưởng trợ cấp tháng/kỳ Hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội 2.1 Sinh viên người dân tộc người thường trú xã vùng cao từ năm trở lên tính đến thời điểm vào học trường Hồ sơ gồm: - Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu – QĐ3334); - Bản giấy khai sinh sinh viên (mang gốc để đối chiếu) giấy đăng ký kết hôn cha mẹ trường hợp giấy khai sinh gốc bị mất; - Bản cơng chứng sổ hộ gia đình 2.2 Sinh viên mồ côi cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, khơng có người đỡ đầu thức, khơng có nguồn chu cấp thường xun Hồ sơ gồm: - Đơn đề nghị hưởng TCXH (Mẫu –QĐ3334); - Bản giấy khai sinh sinh viên; - Xác nhận UBND cấp Xã (Phường) người mồ côi cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, người đỡ đầu thức, khơng có nguồn chu cấp thường xuyên 2.3 Sinh viên người tàn tật gặp khó khăn kinh tế, khả lao động bị suy giảm từ 41% trở lên tàn tật Hội đồng y khoa cấp Tỉnh ( thành phố) xác nhận Hồ sơ gồm: - Đơn đề nghị hưởng TCXH (Mẫu –QĐ3334); - Biên giám định thương tật Hội đồng Y khoa cấp Tỉnh ( thành phố); - Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn UBND cấp Xã (Phường) 2.4 Sinh viên có hồn cảnh đặc biệt khó khăn kinh tế, vượt khó học tập người mà gia đình họ thuộc hộ nghèo, điểm trung bình chung học kỳ đạt loại Khá trở lên rèn luyện đạt từ loại Tốt trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên học kỳ xét trợ cấp.Hồ sơ gồm: - Đơn đề nghị hưởng TCXH (Mẫu –QĐ3334); - Giấy chứng nhận sinh viên thuộc hộ nghèo UBND cấp xã (phường) xác nhận; - Bảng điểm kết học tập kỳ trước liền kề kỳ xin xét TCXH Thời gian hưởng trợ cấp xã hội 3.1 Đối với sinh viên học bình thường: TCXH cấp đủ 12 tháng năm cấp làm lần, lần cấp tháng/ học kỳ 3.2 Đối với sinh viên thuộc diện ngừng học: - Sinh viên ngừng học ốm đau, tai nạn: hưởng TCXH sinh viên học bình thường - Sinh viên ngừng học lý cá nhân bị đình học tập kỷ luật: không hưởng TCXH thời gian ngừng học bị đình Khi sinh viên nhập học lại sau hết thời hạn kỷ luật, Nhà trường tiếp tục cấp TCXH cho sinh viên 3.3 Đối với sinh viên thuộc diện học: Sinh viên tự học bị kỷ luật buộc học: không nhận TCXH, kể từ thời điểm học III MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ Đối tượng miễn học phí + Sinh viên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến; liệt sỹ; thương binh, người hưởng sách thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Hồ sơ gồm: - Đơn đề nghị miễm, giảm học phí (Mẫu 11); - Giấy xác nhận đối tượng quan có thẩm quyền; - Bản giấy khai sinh + Sinh viên mồ côi cha lẫn mẹ không nơi nương tựa Hồ sơ gồm: - Đơn đề nghị miễm, giảm học phí (Mẫu11); - Giấy xác nhận UBND cấp xã mồ côi cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; - Bản giấy khai sinh + Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hộ cận nghèo Hồ sơ gồm: - Đơn đề nghị miễm, giảm học phí (Mẫu 11); - Giấy xác nhận khuyết tật UBND cấp Xã cấp Quyết định việc trợ cấp xã hội Chủ tịch UBND cấp Huyện; - Giấy chứng nhận (xác nhận) hộ nghèo hộ cận nghèo Ủy ban nhân dân cấp xã (phường) cấp - Bản giấy khai sinh + Sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo Hồ sơ gồm: - Đơn đề nghị miễm, giảm học phí (Mẫu 11); - Giấy chứng nhận hộ nghèo hộ cận nghèo Ủy ban nhân dân cấp xã (phường) cấp; - Bản giấy khai sinh; - Sổ hộ thường trú phô tô công chứng Lưu ý: Hàng năm sinh viên phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo vào tháng hàng năm để làm xem xét miễn học phí cho học kỳ + Sinh viên người dân tộc thiểu số người vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn theo quy định nhà nước Hồ sơ gồm: - Đơn đề nghị miễm, giảm học phí (Mẫu 11); - Bản giấy khai sinh; - Sổ hộ phô tô công chứng; - Giấy chứng nhận giấy xác nhận vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn 10 *) Hình thức khen thưởng: Tặng Giấy khen Hiệu trưởng kèm theo tiền thưởng tặng phẩm theo quy chế chi tiêu nội nhà trường hàng năm *) Thời gian xét khen thưởng:Cuối năm học *)Tiêu chuẩn khen thưởng: - Tiêu chuẩn chung: + Tập thể lớp đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn phấn đấu trưởng thành; + Tập thể lớp có phong trào tốt học tập, rèn luyện, văn nghệ, thể thao tích cực tham gia hoạt động khoa trường; + Có phối hợp hoạt động tốt Cán lớp Ban chấp hành chi đoàn; + Tổ chức họp đủ 100% buổi sinh hoạt lớp theo kế hoạch nhà trường; + Khơng có sinh viên vi phạm quy định công tác nội trú ngoại trú; + Khơng có sinh viên bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên (tính năm học xét) -Tiêu chuẩn riêng: +) Đối với danh hiệu “Tập thể lớp Tiên tiến”: (.) Có từ 25% sinh viên đạt danh hiệu “sinh viên khá” trở lên; (.) Có cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên Giỏi”; (.) Có sinh viên dự thi Olympic cấp trường tham gia nghiên cứu khoa học trẻ cấp khoa trở lên có thành tích đặc biệt Nhà trường ghi nhận; (.)Khơng có sinh viên xếp loại học tập rèn luyện yếu +) Đối với danh hiệu “Tập thể lớp Xuất sắc”: (.) Đạt danh hiệu “Tập thể lớp Tiên tiến”; (.) Có từ 10% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Giỏi” trở lên; (.)Có sinh viên đạt giải Olympic cấp trường trở lên đạt giải nghiên cứu khoa học trẻ cấp trường có thành tích đặc biệt Nhà trường khen thưởng c Trình tự, thủ tục xét khen thưởng *) Đăng ký thi đua:Vào đầu năm học, khoa, mônquản lý sinh viên tổ chức cho sinh viên lớp đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân tập thể lớp sinh viên thông qua khoa, môn quản lý sinh viên Chủ nhiệm lớp Bản đăng ký lập thành 02 (mẫu 1- QĐ3269), 01 lưu giữ khoa, môn quản lý sinh viên 01 gửi Phòng CTSV tổng hợp theo dõi kết theo học kỳ, năm học *) Thủ tục xét khen thưởng: - Chủ nhiệm lớp sinh viên: Căn vào thành tích đạt học tập rèn luyện sinh viên, tiến hành họp xét Hồ sơhọp nộp khoa, môn gồm: 20 + Biên họp lớp(Mẫu 2-QĐ3296); + Danh sách đề nghị xét khen thưởng sinh viên lớp (mẫu – QĐ3296) - Khoa, môn quản lý sinh viên:Họp xét thông qua, sau chuyển hồ sơ xét Phòng cơng tác sinh viên Hồ sơ gồm: + Biên họp Hội đồng khen thưởng cấp Khoa, Bộ môn; + Danh sách đề nghị xét khen thưởng sinh viên tồn khoa; - Phòng cơng tác sinh viên:Thẩm định, tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng khen thưởng cấp Trường xét.Hồ sơ gồm: + Biên họp Hội đồng khen thưởng cấp Khoa, Bộ môn; + Danh sách đề nghị xét khen thưởng sinh viên toàn khoa; + Bảng tổng hợp đề nghị khen thưởng sinhviên toàn trường; - Hội đồng khen thưởng cấp trường: Xét đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng sinh viên.Hồ sơ gồm: + Biên họp Hội đồng khen thưởng cấpTrường ; + Danh sách đề nghị khen thưởng sinhviên tồn trường; 2.2 Khen thưởng khóa học a) Đối với cá nhân: - Danh hiệu cá nhân gồm loại: sinh viên Giỏi, sinh viên Xuất sắc - Hình thức khen thưởng: Tặng Giấy khen Hiệu trưởng kèm theo tiền thưởng tặng phẩm theo quy định cho sinh viên - Thời gian xét khen thưởng: Cuối khóa học - Tiêu chuẩn xét khen thưởng + Danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc”: Đối với sinh viên xếp loại tốt nghiệp loại xuất sắc điểm rèn luyện tồn khóa học đạt loại Xuất sắc; + Danh hiệu “Sinh viên Giỏi”: Đối với sinh viên xếp loại tốt nghiệp loại giỏi xếp loại điểm rèn luyện tồn khóa học từ Tốt trở lên; - Danh hiệu cá nhân lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên - Không xét khen thưởng sinh viên bị kỷ luật (từ mức khiển trách trở lên) có khối lượng học phần mơn học phải học lại tồn khóa học khơng vượt q 05% so với tổng số tín chương trình đào tạo b) Đối với tập thể: Khơng xét c) Trình tự, thủ tục xét - Khoa, môn quản lý sinh viên:Họp xét thơng qua, sau chuyển danh sách đề nghị xét khen thưởng Phòng cơng tác sinh viên - Phòng cơng tác sinh viên:Thẩm định, tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng khen thưởng cấp Trường xét.Hồ sơ gồm: 21 + Danh sách đề nghị xét khen thưởng sinh viên khoa; + Bảng tổng hợp đề nghị xét khen thưởng sinhviên toàn trường; - Hội đồng khen thưởng cấp trường:Xét đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng sinh viên Khen thưởng đột xuất cho cá nhân tập thể lớp sinh viên a Hình thức khen thưởng: Biểu dương tặng Giấy khen Hiệu trưởng kèm theo tiền thưởng tặng phẩm Hiệu trưởng quy định b Thời gian khen thưởng: Cuối đợt tổng kết hoạt động phong trào Nhà trường, Khoa, tổ chức đồn thể trị - xã hội tổ chức, có đề nghị đơn vị chức c Tiêu chuẩn khen thưởng: Sinh viên Nhà trường khen thưởng đạt thành tích sau: - Đoạt giải thi Olympic mơn học, có cơng trình nghiên cứu khoa học có giá trị; - Đóng góp có hiệu hoạt động niên xung kích, sinh viên tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, hoạt động lớp, khoa, khu nội trú, hoạt động xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao…; - Có thành tích việc cứu người bị nạn, dũng cảm bắt kẻ gian, chống tiêu cực, chống tham nhũng; - Đoạt giải hội thi nhà trường phát động; - Có thành tích đặc biệt khác d) Trình tự, thủ tục xét Căn tình hình kế hoạch cụ thể theo lĩnh vực (không mang tính định kỳ hàng năm), đơn vị, đồn thể lập văn đề nghịkèm báo cáo thành tích cá nhân, tập thể gửi Hội đồng khen thưởng cấpTrường (qua phòng Cơng tác sinh viên) xem xét trình Hiệu trưởng phê duyệt khen thưởng VI QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT SINH VIÊN Một số nội dung vi phạm khung xử lý kỷ luật sinh viên 22 TT Nội dung vi phạm Khiể n trác h Đình Cản có h cáo thời hạn Buộc thơi học Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo Đến muộn học, thực tập 81Nghỉ học không phép 60-80 100 phép tiết tiết Ghi >100 tiết Nghỉ học liên tiếp từ 30 ngày trở lên Cơ sở để tính số lần vi phạm ghi chép giảng viên sổ lên lớp hàng ngày báo cáo Ban cán lớp, Chủ nhiệm lớp Mất trật tự, làm việc riêng học, thực tập tự học Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo Vô lễ với thầy, cô giáo cán viên chức nhà trường Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc học Tái phạm sau Học thay nhờ người khác Tính Lần Lần Lần học thay bị kỷ học luật đình Thi, kiểm tra thay, nhờ thi, kiểm tra thay; làm thay, nhờ chép tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp Tổ chức học, thi, kiểm tra thay; tổ chức làm thay tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp Lần theo khóa Lần Xử lý theo Qui chế đào tạo Lần Tuỳ theo mức độ giao quan chức xử lý theo quy định pháp luật 23 TT Nội dung vi phạm Khiể n trác h Đình Cản có h cáo thời hạn Buộc học Ghi Mang tài liệu vào phòng thi, đưa đề thi ngồi nhờ làm thay, ném tài liệu vào phòng thi, vẽ bậy vào thi; bỏ thi khơng có lý đáng hình thức gian lận khác học tập, thi, kiểm tra Xử lý theo Quy chế đào tạo Cố tình chậm nộp khơng nộp học phí theo quy định nhà trường mà khơng có lý đáng Xử lý theo quy định học phí nhà trường Khơng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định mà khơng có lý đáng Xử lý theo Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 Chính phủ Làm hư hỏng tài sản KTX tài sản khác trường Tuỳ theo mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc học phải bồi thường thiệt hại 10 Uống rượu, bia học; Lần Lần Lần say rượu, bia đến lớp 11 Hút thuốc học, Tái phòng họp, phòng thí nghiệm lần phạm nơi cấm hút thuốc theo quy định 12 Đánh bạc hình thức Lần Lần Lần 13 Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử Lần Lần Lần dụng sản phẩm văn hoá đồi trụy tham gia hoạt động mê Lần Lần Lần Tuỳ theo mức độ giao quan chức xử lý theo quy định pháp luật Nếu nghiêm trọng giao quan chức xử lý theo 24 TT 14 Nội dung vi phạm Khiể n trác h Đình Cản có h cáo thời hạn Buộc thơi học Ghi tín dị đoan, hoạt động tơn giáo trái phép quy định pháp luật Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma tuý Giao quan chức xử lý theo quy định pháp luật Lần Sử dụng ma tuý Xử lý theo quy định xử lý SV sử dụng ma tuý 16 Chứa chấp, môi giới mại dâm Giao quan chức xử lý theo quy định pháp luật 17 Hoạt động mại dâm 15 Lần Lần Lần Lần Lần 18 Lấy cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản lấy cắp mà có Tuỳ theo mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc học.Nếu nghiêm trọng, giao quan chức xử lý theo quy định pháp luật 19 Chứa chấp buôn bán vũ khí, chất nổ hàng cấm theo quy định Nhà nước Giao quan chức xử lý theo quy định pháp luật 20 Đưa phần tử xấu vào trường, KTX gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự nhà trường 21 Đánh nhau, tổ chức tham gia tổ chức đánh Lần Tuỳ theo mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc học Lần Lần Lần Nếu nghiêm trọng, giao quan chức xử lý theo 25 TT Nội dung vi phạm Khiể n trác h Đình Cản có h cáo thời hạn Buộc thơi học Ghi quy định pháp luật 22 23 Kích động, lơi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật Lần Tham gia biểu tình, tụ tập đơng người, khiếu kiện trái quy định Lần Lần Lần pháp luật Lần Nếu nghiêm trọng, giao quan chức xử lý theo quy định pháp luật Lần Nếu nghiêm trọng, giao quan chức xử lý theo quy định pháp luật Có hành động quấy rối, dâm ô, xâm phạm nhân phẩm, đời tư người khác Tùy theo mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc học Nếu nghiêm trọng, giao quan chức xử lý theo quy định pháp luật 25 Vi phạm quy định an toàn giao thông Tuỳ theo mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc học 26 Gian lận, khai man hồ sơ lý lịch, giả mạo chữ ký, sử dụng giấy tờ giả Tuỳ theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc học 27 Vi phạm nội qui thư viện Xử lý theo quy định Thư viện Trường 28 Vi phạm qui chế nội trú Xử lý theo qui chế nội trú 29 Vi phạm qui chế ngoại trú Xử lý theo qui chế 24 26 TT Nội dung vi phạm Khiể n trác h Đình Cản có h cáo thời hạn Buộc thơi học Ghi ngoại trú 30 Có hành vi đe dọa tới học viên, sinh viên, cán nhà trường làm nhiệm vụ Tuỳ theo mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc học 31 Bị quan công an truy tố vi phạm pháp luật, truy cứu trách nhiệm hình Tùy theo mức độ vi phạm xử lýđình chỉcó thời hạn đến buộc thơi học 32 Không khám sức khỏe đầu vào Tùy theo mức độ vi phạm xử lý từ cảnh cáo đến đình có thời hạn 33 Khơng chấp hành phân công khoa, môn Nhà trường (cả trường hợp phân công lao động) Tùy theo mức độ vi phạm xử lý từ khiển trách đến đình chỉcó thời hạn Trình tự, thủ tục hồ sơ xét kỷ luật 2.1 Sinh viên có hành vi vi phạm: Phải làm tự kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ luật Trong trường hợp sinh viên khơng chấp hành làm tự kiểm điểm lớp Hội đồng kỷ luật sinh viên họp để xử lý sở chứng thu thập 2.2 Chủ nhiệm lớp sinh viên:Chủ trì họp với tập thể lớp sinh viên, phân tích kiến nghị hình thức kỷ luật sinh viên vi phạm.Hồ sơ xét kỷ luật sinh viên chủ nhiệm lớp chuyển khoa, môn quản lý sinh viên,hồ sơ gồm: - Bản tự kiểm điểm sinh viên vi phạm (Mẫu 11-QĐ3269); - Biên họp lớp kiểm điểm sinh viên vi phạm (mẫu 12-QĐ3269); - Đề xuất hình thức kỷ luật sinh viên vi phạm (mẫu13 –QĐ3269); - Các tài liệu khác có liên quan 2.3 Khoa, Bộ mơn quản lý sinh viên: hồ sơ vụ việc, hồ sơ họp xét kỷ luật lớp có sinh viên vi phạm đạo Hội đồng kỷ luật cấp khoa, mơn họp xét đề nghị hình thức kỷ luật.Thành phần bao gồm: thành viên Hội đồng cấp khoa theo 27 định, đại diện tập thể lớp sinh viên có sinh viên vi phạm sinh viên có hành vi vi phạm Sinh viên vi phạm kỷ luật mời mà không đến dự (nếu khơng có lý đáng) Hội đồng tiến hành họp xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật.Sau xét kỷ luật xong, Khoa, môn chuyển hồ sơ xét kỷ luật sinh viên Phòng cơng tác sinh viên Hồ sơ gồm: - Bản tự kiểm điểm sinh viênvi phạm; - Biên họp lớp kiểm điểm sinh viên vi phạm; - Biên họp Hội đồng khen thưởng, kỷ luật cấp khoa; - Đề xuất hình thức kỷ luật sinh viên vi phạm khoa; - Các tài liệu khác có liên quan 2.4 Phòng Cơng tác sinh viên: Khi nhận hồ sơ xét kỷ luậtsinh viên khoa, mơn, Phòng cơng tác sinh viên xử lý sau: +) Đối với hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo: PhòngCTSV thẩm định vàđề nghị Hiệu trưởng định kỷ luật (không phải thông qua Hội đồng cấp trường trừ trường hợp sinh viên vi phạm lỗi có tính chất phức tạp) +) Đối với hình thức kỷ luật đỉnh học tập buộc học trường hợp sinh viên vi phạm lỗi có tính chất phức tạp: Phòng CTSV tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng kỷ luật sinh viên cấp trường họp xét 2.6 Hội đồng kỷ luật sinh viên cấp trường:tiến hành họp xét, kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường định kỷ luật văn bản.Hồ sơđề nghị Hiệu trưởng xử lý kỷ luật sinh viên gồm: - Bản tự kiểm điểm sinh viên vi phạm; - Biên họp lớp kiểm điểm sinh viên vi phạm; - Biên họp Hội đồng khen thưởng, kỷ luật cấp khoa; - Biên họp Hội đồng khen thưởng, kỷ luật cấp trường; - Đề xuất hình thức kỷ luật sinh viên vi phạm Hội đồng khen thưởng kỷ luật cấp trường; - Các tài liệu khác có liên quan Chấm dứt hiệu lực định kỷ luật 3.1 Đối với sinh viên bị kỷ luật khiển trách: sau 03 tháng kể từ ngày có định kỷ luật, sinh viên không tái phạm khơng có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực định kỷ luật hưởng quyền lợi sinh viên kể từ ngày định kỷ luật chấm dứt hiệu lực 3.2 Đối với sinh viên bị kỷ luật cảnh cáo: sau 06 tháng kể từ ngày có định kỷ luật, sinh viên khơng tái phạm khơng có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực định kỷ luật hưởng quyền lợi sinh viên kể từ ngày định kỷ luật chấm dứt hiệu lực 28 3.3 Đối với trường hợp đình học tập có thời hạn: hết thời hạn đình chỉ, sinh viên phải xuất trình chứng nhận địa phương (cấp xã, phường, thị trấn) nơi cư trú việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân địa phương; chứng nhận quan có thầm quyền việc chấp hành xong hình phạt tù cho hưởng án treo để Nhà trường xem xét, tiếp nhận vào học tiếp đủ điều kiện 3.4 Quyết định kỷ luật phải có điều khoản ghi rõ thời gian sinh viên bị thi hành kỷ luật, tính từ ban hành định kỷ luật đến thời điểm hết thời hạn bị kỷ luật theo quy định VII QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 1.1 Sinh viên học thời điểm xét học bổng KKHT (không xét sinh viên ngừng học) 2.1 Học bổng KKHT xét cho sinh viên học văn thứ 3.1 Số tín mơn học lần đầu đăng ký học & thi kỳ phải tối thiểu 15 tín chỉ; số tín tối đa mở cho ngành học kỳ (gồm kỳ & kỳ phụ mở kỳ đó) số tín tối đa mở cho ngành học học kỳ nhỏ 15 tín (riêng học kỳ cuối tính với số tín Học phần tốt nghiệp) Với sinh viên có số tín mơn học lần đầu học thi số tín quy định học kỳ xét HBKKHT (do học vượt số môn kỳ trước) có số tín tích lũy đến thời điểm xét ≥ số tín tích lũy quy định theo chương trình đào tạo xét học bổng KKHT 4.1 Sinh viên có kết học tập kết rèn luyện đạt từ loại trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên học kỳ xét học bổng 5.1 Điểm trung bình chung học tập học kỳ xét học bổng tính theo kết thi kết thúc học phần lần thi thứ nhất, khơng có học phần có điểm thi 4.0 tính theo thang điểm 10 Riêng môn học giáo dục thể chất giáo dục quốc phòng khơng có điểm thi 5,0 tính theo thang điểm 10 6.1 Ưu tiên xét học bổng KKHT: Trường hợp nhiều sinh viên có điểm trung bình chung học tập nhau, ưu tiên theo tiêu chí sau: điểm rèn luyện, thành tích đóng góp sinh viên học kỳ xét cấp học bổng Xếp loại học bổng khuyến khích học tập 2.1 Xếp loại học lực STT Kết học tập (thang điểm 4) Xếp loại học lực 3,6 đến 4,0 Xuất sắc 3,2 đến 3,59 Giỏi 2,5 đến 3,19 Khá 2.2 Xếp loại học bổng khuyến khích học tập 29 Rèn luyện Học lực Khá Giỏi Xuất sắc Khá Tốt Xuất sắc Học bổng loại Học bổng loại Học bổng loại Khá Khá Khá Học bổng loại Học bổng loại Học bổng loại Khá Giỏi Giỏi Học bổng loại Học bổng loại Học bổng loại Giỏi Giỏi Xuất sắc Mức học bổng khuyến khích học tập Mức học bổng KKHT quy định cho học kỳ theo công thức: - Mức học bổng loại = 100% mức học phí tín * số tín tính điểm học học kỳ - Mức học bổng loại giỏi = 115% mức học phí tín * số tín tính điểm học học kỳ - Mức học bổng loại xuất sắc = 125% mức học phí tín * số tín tính điểm học học kỳ Ghi chú: Tiền học bổng theo loại làm tròn đến chục nghìn đồng Quy trình xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 4.1 Thời gian xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên - Học kỳ 1: Xét vào khoảng tháng hàng năm - Học kỳ 2: Xét vào khoảng tháng hàng năm, riêng lớp cuối khóa xét trước sinh viên tốt nghiệp trường 4.2 Trình tự, quy trình xét, cấp học bổng khuyến khích học tập Bước 1: Đầu năm học, học kỳ: Căn vào mức thu học phí hành, tỷ lệ trích quỹ học bổng, số lượng sinh viên thực tế học Khoa, Bộ mơn, Phòng Kế hoạch - Tài phối hợp với Phòng Cơng tác sinh viên lập dự tốn phân bổ quỹ học bổng KKHT cho Khoa, Bộ mơn học kỳ trình Hiệu trưởng phê duyệt Bước 2: Sau thi kết thúc học kỳ, Phòng Đào tạo thông báo điểm tổng kết học kỳ website trường gửi văn đến Khoa, Bộ mơn Phòng Cơng tác sinh viên Bước 3: Khoa, Bộ môn quản lý sinh viên - Chủ nhiệm lớp: Căn vào kết học tập, rèn luyện sinh viên, tổ chức họp lớp sinh viên: Bình xét, lập danh sách sinh viên đề nghị lên khoa để xét học bổng KKHT - Khoa, Bộ môn quản lý sinh viên: 30 + Căn vào quỹ học bổng Nhà trường phân bổ, khoa, môn xét duyệt đề nghị Hội đồng xét cấp học bổng KKHT trường thông qua + Công khai danh sách đến toàn thể sinh viên Khoa, Bộ mơn biết để kịp thời có phản ánh, điều chỉnh có sai sót, vướng mắc + Gửi danh sách đề nghị xét, cấp học bổng KKHT Phòng cơng tác sinh viên Bước 4: Phòng Cơng tác sinh viên - Thẩm định hồ sơ từ Khoa, Bộ môn quản lý sinh viên - Đề xuất Hội đồng xét, cấp học bổng KKHT cấp trường thông qua Bước 5: Hội đồng xét, cấp học bổng KKHT: Họp xét danh sách lần cuối Phòng Cơng tác sinh viên thay mặt Hội đồng thảo định trình Hiệu trưởng phê duyệt VIII QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ SINH VIÊN NGOẠI TRÚ Thời gian đăng ký tạm trú Sinh viên phải đăng ký tạm trú với công an xã (phường, thị trấn) báo với nhà trường thông qua Chủ nhiệm lớp địa ngoại trú mình: - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhập học - Khi có thay đổi nơi cư trú, phải báo địa cư trú với nhà trường thời hạn 20 ngày Khen thưởng Tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cơng tác sinh viên ngoại trú khen thưởng theo quy định hành Sinh viên có nhiều thành tích cơng tác sinh viên ngoại trú tuỳ theo mức độ nhà trường xét tính vào kết điểm rèn luyện xét khen thưởng theo qui định hành Kỷ luật Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định công tác quản lý sinh viên ngoại trú tuỳ theo tính chất, mức độ bị nhà trường xử lý kỷ luật, theo quy định hành Sinh viên ngoại trú: - Không đăng ký tạm trú với công an xã (phường, thị trấn) khai báo với nhà trường thời gian qui định: Lần thứ xử lý kỷ luật hình thức khiển trách, lần vi phạm năm học xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo; - Các vi phạm khác xử lý theo Quy chế học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ quy Hướng dẫn thủ tục, quy trình đăng ký tạm trú sinh viên ngoại trú Bước 1: Sinh viên làm đăng ký ngoại trú chuẩn bị hồ sơ 4.1 Đối với sinh viên nhập trường: - Đơn xin đăng ký tạm trú (Mẫu 12); - Giấy triệu tập nhập học (bản phô tô công chứng); - Chứng minh thư nhân dân (bản photo), có gốc để đối chiếu; 31 - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khai nhân (do địa phương nơi có hộ thường trú cấp, ký tên đóng dấu); - Hợp đồng nhà với chủ nhà trọ; - ảnh (3x4)cm (ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh, lớp học phía sau ảnh); 4.2 Đối với sinh viên chuyển tạm trú sang nơi mới: - Đơn xin đăng ký tạm trú (theo mẫu 12); - Thẻ sinh viên phô tô; - Chứng minh thư nhân dân (bản photo), có gốc để đối chiếu; - Hợp đồng nhà với chủ nhà trọ; - ảnh (3x4)cm (ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh, lớp học phía sau ảnh); - Phiếu đăng ký tạm trú đăng ký lần trước (để minh chứng không bị xử lý phạt hành chính); Bước 2: Sinh viên đăng ký ngoại trú - Địa điểm đăng ký tạm trú: Tại quan công an xã (phường) nơi SV xin cư trú; - Từng cá nhân sinh viên đến nộp hồ sơ địa điểm quy định tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú trụ sở Công an xã, phường, thị trấn; - Cán tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý nội dung hồ sơ: Xác nhận vào đơn cấp giấy xác nhận tạm trú cho sinh viên; Bước 3: Hồ sơ quản lý sinh viên ngoại trú - Sinh viên nộp giấy xác nhận đăng ký tạm trú (bản photo) cho Chủ nhiệm lớp; - Chủ nhiệm lớp lập sổ quản lý sinh viên ngoại trú chuyển đến khoa, Bộ môn quản lý sinh viên để xác nhận; - Khoa, môn quản lý sinh viên xác nhận chuyển phòng Cơng tác SV sổ quản lý sinh viên ngoại trú để tổng hợp theo dõi; - Phòng Công tác SV tổng hợp báo cáo công tác sinh viên ngoại trú với nhà trường quan cấp theo qui định *Ghi chú: Đối với sinh viên có hộ thường trú Hà Nội: Nếu gia đình: Sinh viên khai báo lớp SV để theo dõi; Nếu đăng ký ngoại trú: - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sinh viên tỉnh khác; - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khai nhân thay sổ hộ (bản photo) IX QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ SINH VIÊN NỘI TRÚ Đối tượng ưu tiên tiếp nhận nội trú Khi tiếp nhận sinh viên vào nội trú, trường hợp số người có nguyện vọng vào nội trú lớn khả tiếp nhận khu nội trú thứ tự ưu tiên theo đối tượng sinh viên sau: 32 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng sách thương binh, sinh viên khuyết tật Con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hưởng sách thương binh, người có cơng với cách mạng Sinh viên có hộ thường trú vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Sinh viên có cha mẹ người dân tộc thiểu số Con mồ côi cha mẹ Sinh viên hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hành Nhà nước Sinh viên nữ Sinh viên tích cực tham gia hoạt động nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú tổ chức xã hội khác Nghĩa vụ sinh viên nội trú 1.Thực đăng ký tạm trú theo qui định Luật cư trú hành Nếu vắng mặt khu nội trú 01 ngày phải báo với Ban quản lý khu nội trú Chấp hành quy định khu nội trú việc tiếp khách phòng (khơng q 22h), tự học, tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, không gây ảnh hưởng đến học tập sinh hoạt sinh viên khác khu nội trú Đoàn kết, thực nếp sống văn minh , văn hóa khu nội trú (Khi có bố mẹ anh, chị, em đến thăm lại qua đêm phải làm thủ tục báo cáo lại với Ban quản lý khu nội trú) Tiết kiệm điện, nước, phòng chống cháy nổ, có ý thức giữ gìn bảo vệ tài sản chung khu nội trú Nộp đủ hạn phí nội trú theo quy định Nếu làm hư hỏng, mát tài sản khu nội trú phải bồi thường theo quy định Tự bảo quản tài sản, tư trang đồ dùng cá nhân Phản ánh kịp thời vụ việc xảy khu nội trú liên quan đến sinh viên vi phạm nội quy, quy định đề xuất, kiến nghị đáng với Ban quản lý khu nội trú Tích cực tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, hoạt động khác nhà trường Ban quản lý khu nội trú tổ chức; Tích cực tham gia xây dựng khu nội trú văn minh, đẹp, an toàn Các hành vi sinh viên nội trú không làm Cải tạo phòng, thay đổi tự ý di chuyển trang thiết bị phòng ở; gây trật tự, an ninh, vệ sinh môi trường; viết vẽ, che chắn làm mỹ quan phòng khu sinh hoạt chung khu nội trú Chuyển nhượng cho thuê lại hợp đồng nội trú ký với Ban quản lý khu nội trú Tự ý đưa người lạ vào phòng khu nội trú chưa phép Ban quản lý khu nội trú Sản xuất, tàng trữ, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, phát tán loại vũ khí, chất gây cháy, gây nổ, hóa chất độc hại, ma túy chế phẩm ma túy, tài liệu, ấn phẩm, phim ảnh, thông tin phản động, đồi trụy tài liệu cấm khác theo quy định Nhà nước; tổ chức tham gia đánh bạc, mại dâm hình thức 33 Truyền bá hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tơn giáo hành vi bị cấm khác khu nội trú Có hành vi phá hoại, ăn cắp tài sản công, tài sản cá nhân, trấn lột, chứa chấp, che dấu hàng lậu tội phạm…trèo tường rào, trèo cổng vào khu nội trú Gây tiếng ồn quy định, tụ tập đông người, gây ồn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt học tập khu nội trú Đun nấu hình thức, trường hợp ốm đau sử dụng, phải báo với Ban quản lý khu nội trú Tổ chức đánh bài, lô đề, cược hình thức Trái với quy định cụ thể khác khu nội trú Khen thưởng Các đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc công tác sinh viên nội trú Hiệu trưởng khen thưởng theo quy định hành Sinh viên nội trú có thành tích, tùy mức độ nhà trường khen thưởng tính vào điểm rèn luyện Kỷ luật Đơn vị, cá nhân vi phạm Quy định công tác sinh viên nội trú, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật gửi đến quan pháp luật xử phạt truy cứu trách nhiệm hình theo quy định Sinh viên nội trú vi phạm điều điều Quy định nội trú, tùy theo mức độ bị nhà trường xử lý kỷ luật hình thức khiển trách vi phạm lần 1, cảnh cáo vi phạm lần thứ trở lên bị xem xét, chấm dứt hợp đồng khu nội trú Những vi phạm khác xử lý kỷ luật theo quy định Quy chế SV trường trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp hệ quy 34 ... ngừng học bị đình Khi sinh viên nhập học lại sau hết thời hạn kỷ luật, Nhà trường tiếp tục cấp TCXH cho sinh viên 3.3 Đối với sinh viên thuộc diện học: Sinh viên tự học bị kỷ luật buộc học: không... thời gian học trường theo Luật nghĩa vụ quân Nhà trường hướng dẫn thủ tục hành sinh viên nam giới độ tuổi thực luật nghĩa vụ quân nhập học, thời gian học trường trường, cụ thể sau: a Sinh viên khóa... phòng Cơng tác sinh viên 01 danh sách để làm xác nhận cho sinh viên trình học tập trường b Sinh viên thời gian học trường Sinh viên có nhu cầu cần xác nhận Nhà trường việc làm thủ tục tạm hoãn
- Xem thêm -

Xem thêm: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay