BIỆN PHÁP tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG tạo CHO học SINH TRONG dạy học GDCD PHẦN CÔNG dân với đạo đức ở TRƯỜNG PTDTBT, HUYỆN ĐỒNG XUÂN, TỈNH PHÚ yên

31 1 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:55

MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC GDCD PHẦN CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC Ở TRƯỜNG PTDTBT ĐINH NÚP, HUYỆN ĐỒNG XUÂN, TỈNH PHÚ YÊN - Mục tiêu môn học GDCD bậc THPT Trong chương trình giáo dục THPT nước ta, mục tiêu dạy học giáo dục đạo đức cho HS tích hợp, lồng ghép tất môn học hoạt động giáo dục Trong số môn học hoạt động giáo dục trường THPT, GDCD coi mơn học giữ vai trò quan trọng việc giáo dục đạo đức cho HS Chỉ thị số 30/1998/CT-BGD & ĐT Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 20 tháng năm 1998 rõ: “Mơn GDCD trường THPT có vị trí hàng đầu việc định hướng phát triển nhân cách HS thông qua việc cung cấp hệ thống tri thức giá trị đạo đức - nhân văn, đường lối sách lớn Đảng, Nhà nước pháp luật, kế thừa truyền thống đạo đức, sắc dân tộc Việt Nam; trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; tiếp thu giá trị tốt đẹp nhân loại thời đại” Xuất phát từ vị trí kể trên, mục tiêu phần công dân với đạo đức chương trình mơn GDCD trường THPT xác định sau: - Về kiến thức: Hiểu biết chung số phạm trù đạo đức, số truyền thống đạo đức tốt đẹp dân tộc ta, nắm tình yêu, gia đình lòng yêu nước; vấn đề thiết nhân loại nay; vấn đề tự hoàn thiện thân; hiểu vai trò đạo đức, cộng đồng, gia đình trách nhiệm thân việc giữ gìn chuẩn mực đạo đức - Về kĩ năng: Biết thực nguyên tắc đạo đức, yêu cầu xã hội; từ truyền thống đạo đức tốt đẹp dân tộc, HS nhận thức trách nhiệm thân trình học tập, rèn luyện, phấn đấu, phát huy truyền thống - Về thái độ: Nhận thức đắn chuẩn mực đạo đức, hướng đến lối sống đạo đức lành mạnh, phù hợp với yêu cầu xã hội; có lòng u q hương đất nước, ý thức tơn trọng, giữ gìn phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp; ý thức xây dựng, thiết lập mối quan hệ đắn với gia đình, cộng đồng, xã hội - Nội dung phần công dân với đạo đức môn học GDCD bậc THPT Trong phạm vi đề tài này, chủ yếu tập trung nghiên cứu dạy học TNST môn GDCD phần công dân với đạo đức (môn GDCD lớp 10) với nội dung chi tiết phản ánh bảng 2.1 sau: - Nội dung dạy phần công dân với đạo đức môn GDCD trường THPT Tên Bài 10: Quan niệm đạo đức Nội dung Quan niệm đạo đức Vai trò đạo đức phát triển cá nhân, gia đình xã hội Bài 11: Một số phạm trù Nghĩa vụ đạo đức học Lương tâm Nhân phẩm danh dự Hạnh phúc Bài 12: Cơng dân với tình u, Tình u nhân gia đình Hơn nhân Gia đình, chức gia đình, mối quan hệ gia đình trách nhiệm thành viên Bài 13: Công dân với cộng Cộng đồng vai trò đồng cộng đồng sống người Trách nhiệm công dân cộng đồng Bài 14: Cơng dân với nghiệp Lòng u nước xây dựng bảo vệ Tổ quốc Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc Bài 15: Công dân với số Ô nhiễm môi trường trách vấn đề cấp thiết nhân loại nhiệm công dân việc bảo vệ môi trường Sự bùng nổ dân số trách nhiệm công dân việc hạn chế bùng nổ dân số Bài 16: Tự hoàn thiện thân Thế tự nhận thức thân? Tự hoàn thiện thân Tự hoàn thiện thân nào? (Nguồn: Tác giả tổng hợp) Bảng thống kê cho thấy hệ thống tri thức đạo đức phần công dân với đạo đức thuộc chương trình mơn GDCD trường THPT kế thừa phát triển cao môn Đạo đức bậc Tiểu học THCS Nội dung phần cơng dân với đạo đức chương trình GDCD trường THPT hành cấu trúc gồm hai mạch kiến thức Mạch thứ nhất, số vấn đề lý luận chung đạo đức (quan niệm đạo đức, số phạm trù đạo đức) mạch thứ hai đề cập tới giá trị đạo đức người công dân giai đoạn Nội dung mạch thứ hai cấu trúc theo hướng đồng tâm phát triển, từ quan hệ với thân (Tự hoàn thiện thân) đến quan hệ với người khác (Cơng dân với tình u, nhân gia đình) mở rộng quan hệ với cộng đồng, đất nước nhân loại (Công dân với cộng đồng; Công dân với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc; Công dân với vấn đề cấp thiết nhân loại) Các nội dung nói xếp theo học với thời lượng cụ thể sau: - Phân phối nội dung chương trình phần cơng dân với đạo đức môn GDCD trường THPT ST T Bài học Số tiết Bài 10 Quan niệm đạo Bài 11 Một số phạm trù đạo đức Bài 12.: Công dân với tình u, nhân gia đình Bài 13 Công dân với cộng đồng Bài 14 Công dân với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Bài 15 Công dân với số vấn đề thiết nhân loại Bài 16 Tự hoàn thiện thân (Nguồn: Tác giả) Tồn mục tiêu nội dung chương trình phần công dân với đạo đức nêu phản ánh rõ đặc thù tri thức dạy phần Đặc thù tri thức phần công dân với đạo đức môn GDCD trường THPT bao gồm điểm sau đây: - Một là, nội dung tri thức phần cơng dân với đạo đứcmang tính khái quát, trừu tượng Nguyên nhân phần xây dựng sở kế thừa số vấn đề lí luận thuộc mơn Đạo đức học như: quan niệm đạo đức, vai trò đạo đức cá nhân, gia đình cộng đồng xã hội Bên cạnh đó, hệ thống tri thức đạo đức mơn học gắn liền với khái niệm, phạm trù có tính khái qt, trừu tượng đạo đức, nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự, hạnh phúc; phẩm chất nhân cách người nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác, lòng yêu nước; quan hệ đạo đức đời sống hôn nhân, gia đình, Tổ quốc, nhân loại, Đặc thù kể đặt yêu cầu riêng cho người GV q trình giảng dạy nội dung này, cần đặc biệt ý đến hệ thống phương tiện dẫn chứng, minh họa nhằm giúp cụ thể hóa bước minh họa tri thức trừu tượng thông qua thao tác giải thích chứng minh - Hai là, nội dung tri thức phần công dân với đạo đức hướng HS đến giá trị đạo đức nhân văn bản, bao gồm: sống yêu thương (tôn trọng quan tâm đến người khác, nhân ái, khoan dung, yêu thương gia đình, yêu quê hương, yêu Tổ quốc, yêu đồng loại, yêu thiên nhiên, ); sống tự chủ (trung thực, tự trọng, chăm vượt khó, tự hồn thiện, ) sống trách nhiệm (sống có trách nhiệm với thân, sống có trách nhiệm với gia đình, q hương Tổ quốc, tơn trọng chấp hành pháp luật, ) Có thể xem giá trị sống vừa mang tính phổ quát, tích cực vừa hợp thời cần thiết cho công dân xã hội Qúa trình dạy học đạo đức q trình giáo dục, ni dưỡng phát triển HS giá trị đạo đức nhân văn cần thiết, giúp em bước hồn thiện nhân cách trở thành người có ích cho thân, gia đình xã hội Đây điểm đặc thù mạnh tạo nên vị độc đáo môn đạo đức, môn GDCD trường THPT so với môn học khác Đặc thù tri thức cho thấy mục tiêu phân mơn, việc hình thành, bồi dưỡng tư tưởng thái độ cần xem mục tiêu đặc thù Từ đó, q trình dạy học, người GV cần phải liên tục tạo mơi trường, tình để HS bộc lộ thái độ, quan điểm cách ứng xử cách thường xuyên Điều tiến hành nhờ hệ thống tư liệu, dẫn chứng thực vai trò, chức minh họa thiết kế thành tập nhận thức - Ba là, tri thức môn học hướng đến hình thành HS lực xác định nhận biết giá trị; chuẩn mực đạo đức tiến đặc biệt lực đánh giá tự giác thực hành hành vi, thói quen đạo đức đời sống thực tiễn thông qua mối quan hệ với thân, gia đình cộng đồng xã hội Xuất phát từ lực mà phân mơn hướng đến xác định từ vị trí, mục tiêu, chuẩn kiến thức, kĩ gắn với hệ thống giá trị, chuẩn mực đạo đức cần lĩnh hội cấp học đặc điểm đối tượng HS bậc học Hệ thống lực kể kết tinh niềm tin, ý chí giá trị đạo đức khả liên hệ, thực hành vận dụng đời sống sinh hoạt hàng ngày thân em Cái đích mà học hướng đến thông qua hệ thống tri thức để giúp hình thành HS niềm tin đạo đức rèn luyện hành vi ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội Chính từ đặc điểm mà mục tiêu khó đạt người GV áp đặt HS hệ thống thuyết lý tuý Dạy tri thức đạo đức phải tạo chuyển biến tự giác từ ý thức bên HS Muốn làm điều đó, trình dạy học cần đặc biệt trọng đến yếu tố cảm xúc thơng qua hình tượng nghệ thuật - Bốn là, chuẩn mực, giá trị đạo đức giảng dạy phần công dân với đạo đứcluôn gắn liền với thực tiễn sinh động sống Ngoài ra, hành vi, hoạt động người dù lĩnh vực nào, phạm vi liên quan đánh giá mặt đạo đức Vì thế, tri thức học dường liên quan đến hầu hết quan điểm, tư tưởng hành động người đời sống thường nhật Do đó, q trình dạy học người GV phải * Bước 4: Trình bày sản phẩm Kết việc học tập TNST viết dạng ấn phẩm (bản tin, tập san, báo, áp phích, thu hoạch, báo cáo…) trình bày power point, thiết kế thành đoạn phim, video… * Bước 5: Đánh giá kết hoạt động trải nghiệm - Công việc học sinh: Các nhóm trình bày kết thực nhóm Các nhóm khác theo dõi, thảo luận, nhận xét, , trao đổi, đóng góp ý kiến kết làm việc nhóm bạn Học sinh nhóm đánh giá lẫn tự đánh giá kết nhóm - Cơng việc giáo viên: Giáo viên nhận xét trình thực hoạt động sản phẩm nhóm, rút kinh nghiệm qua việc thực hoạt động nhóm, lưu kết vào hồ sơ học sinh - Một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo dạy học môn GDCD phần công công dân với đạo đức trường PTDTBT Đinh Núp, Đồng Xuân, Phú Yên - Hình thức tình Tình kiện, câu chuyện báo chí, tivi, thực tế địa phương Từ tình bạn học sinh vận dụng kiến thức nhiều mơn học để giải tình thực tiễn Ví dụ: 15: Cơng dân với số vấn đề cấp thiết nhân loại Tình đưa “Học sinh với vấn đề môi trường địa phương” Các bước tiến hành: Bước 1: Thu thập thông tin liên quan đến vấn đề môi trường Bước Xây dựng kế hoạch giải tình hoạt động trải nghiệm thực tế Bước Tiến hành hoạt động trải nghiệm thực tế để lấy thông tin, ghi hình, chụp ảnh Bước Trao đổi thảo luận, đưa biện pháp giải tình Bước Gửi dự thi “Vận dụng kiến thức liên mơn để giải tình thực tiễn chủ đề mơi trường quanh ta” - Hình thức trò chơi đóng vai Đóng vai hình thức tổ chức cho học sinh “làm thử” số cách ứng xử tình giả định Đây phương pháp nhằm giúp học sinh suy nghĩ sâu sắc vấn đề cách tập trung vào việc cụ thể mà em vừa thực quan sát Việc “diễn” khơng phải phần phương pháp mà điều quan trọng thảo luận sau phần diễn Các bước tiến hành: Bước 1: Giáo viên chia nhóm, giao tình đóng vai cho nhóm qui định rõ thời gian chuẩn bị, thời gian đóng vai Bước 2: Các nhóm thảo luận chuẩn bị nội dung phân cơng người đóng vai Bước 3: Các nhóm lên thực việc đóng vai Bước 4: Các thành viên lớp thảo luận, nhận xét Bước 5: Giáo viên kết luận cách ứng xử cần thiết tình Đây phương pháp mang tính tương tác thầy trò, trò trò Có thể thấy, học GDCD qua trải nghiệm với hình thức đóng vai giúp học sinh sử dụng tổng hợp giác quan để tăng khả lưu giữ điều học lâu hơn, tối đa hóa lực sáng tạo, tính động, thích ứng học sinh Các em trải qua trình tự khám phá, tự tìm giải pháp nên lực cá nhân, tự tin tăng lên, kĩ sống lặp lặp lại qua em trải nghiệm giúp em nhiều việc tăng cường khả ứng dụng kĩ thực tiễn hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật… Ví dụ: Bài 13: Cơng dân với cộng đồng Giáo viên thiết kế sau: * Bước 1: Giáo viên chia lớp thành nhóm, giao tình đóng vai cho học sinh nhóm qui đinh rõ thời gian đóng vai: - Tình huống: Trong đời Bác Hồ, bác bôn ba nhiều nơi Nhưng nơi đâu, bác gần gũi với người, quan tâm, giúp đỡ người, đồng cam cộng khổ với người người yêu mến Lúc Bác hoạt động Pác Pó, Cao Bằng, đồng bào nhiều hủ tục, đặc biệt bệnh liên quan đến vệ sinh thể Nhìn cháu thiếu nhi đầu bị ghẻ chấy, chốc đầu, mùi nồng bốc lên, ngứa ngáy khó chụi vơ Bác thương bác tự tay chữa bệnh cho cháu Bác chắt lấy nước tro bếp đem nước gội đầu cho cháu Khi nước tro bếp vào đầu sót vơ lại hiệu nghiệm, làm vài lần cháu bị chốc đầu khỏi hẳn Bác lại khuyên bố mẹ cháu tắm rửa vệ sinh hang ngày cho cháu để trừ chấy bọ - Vai diễn Bác Hồ với đồng bào dân tộc miền núi - Vai diễn cháu nhi đồng, đồng báo dân tộc thiểu số - Thời gian: 15 phút Bước 2: Các nhóm thảo luận để đóng vai - Các nhóm thảo luận nội dung, cách diễn xuất - Thảo luận thống kịch Bước 3: Các nhóm lên đóng vai Bước 4: Lớp thảo luận, nhận xét Bước 5: Giáo viên vấn học sinh đóng vai - Cảm nhận em vai diễn? - Em có gặp khó khăn trình nhập vai? - Em học tập từ vai diễn? Như vậy, thơng qua vai diễn mà học sinh đặt vào thơng qua vai diễn bạn để em hiểu Hồ Chí Minh, lối sống hòa nhập Bác, từ rút học cho thân - Hình thức tham quan học tập Tham quan hình thức tổ chức học tập thực tế hấp dẫn với học sinh học tập GDCD Với mục đích để bạn học sinh thăm, tìm hiểu học hỏi kiến thức, tiếp xúc với sở sản xuất, quan đoàn thể, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, cơng trình, nhà máy địa danh tiếng đất nước nơi bạn sống, học tập….giúp bạn có kinh nghiệm từ thực tế, từ mơ hình, cách làm hay hiệu lĩnh vực đó, từ áp dụng vào sống Ví dụ: Bài 15: Cơng dân với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc phương pháp tham quan học tập Bước 1: Nhờ giáo viên lên kế hoạch, tìm địa điểm tham quan + Thời gian: ngày + Đối tượng: học sinh lớp 10 PTDTBT Đinh Núp + Giáo viên liên hệ với trung tâm + Thành phần tham gia tham quan: Học sinh, đại diện phụ huynh, giáo viên chủ nhiêm giáo viên mơn + Cách thức báo cáo nhóm: viết cảm nhận, thuyết trình Power, trình bày nội dung giao - Hình thức tổ chức: + Tổ chức cho học sinh tham quan … + Nghe báo cáo cán khu di tích + Hướng dẫn học sinh ghi chép, viết thu hoạch + Giáo viên chia nhóm, giao nhiệm vụ Bước 2: Xin phép ý kiến nhà trường phụ huynh học sinh Bước 3: Gửi giấy mời tới thành phần Bước 4: Yêu cầu học sinh tìm hiểu trước địa điểm tham quan, đưa số tiêu chí đánh giá Bước 5: Học sinh tham quan báo cáo kết quả, đánh giá dựa hướng dẫn giáo viên Thông qua buổi tham quan, học sinh hiểu rõ Từ bồi đắp tình u q hương, phấn đấu xây dựng quê hương giàu đẹp (Xem phần Phụ lục 2) - Học tập trải nghiệm sáng tạo phương pháp tập dự án Dự án tập hợp công việc, thực tập thể nhằm đạt kết dự kiến thời gian dự kiến với kinh phí dự kiến Giáo viên cần cung cấp đầy đủ thông tin tập dự án từ khái niệm đến cách tiến hành cụ thể Có thể phơ tơ cho học sinh tài liệu( thời gian lớp không cho phép) Giống tất dạng tập thông thường giáo viên giao cho học trò, khác biệt rõ rệt thể điểm: tập dự án đòi hỏi mặt nội dung gắn với chủ đề thực yêu cầu thời gian định thường tuần đến học kỳ năm học, với hình thức làm việc hợp tác kiểu nhóm Để thực yêu cầu chủ đề đòi hỏi người học phải có trải nghiệm thực tế thêm thời gian giới hạn định để tự cảm nhận, suy ngẫm, tìm tòi phương pháp, thu thập, xử lý hoàn thành yêu cầu liên quan đến chủ đề nhóm Các bước thực hiện: Một là: lập kế hoạch chung, phân công công việc Hai là: thực dự án theo kế hoạch xây dựng: Học sinh thực nhiệm vụ nhóm phân cơng theo phương pháp định hướng đưa vào kế hoạch chung nhóm Trong q trình thực học sinh nên tham vấn ý kiến giáo viên để đảm bảo thực mục tiêu dự án Công việc chủ yếu học sinh thực bước là: + Tìm kiếm thu thập thơng tin cách đọc sách, báo tài liệu, tìm thơng tin mạng Internet theo nguồn giáo viên dẫn + Tìm hiểu, điều tra vấn đề thuộc nhiệm vụ giao Ghi chép lại điều quan sát điều tra + Phân tích liệu giải thích kết luận rút qua thực dự án + Tổng hợp thông tin để đưa vào báo cáo sản phẩm dự án Thơng tin thể nhiều hình thức khác báo chí, kênh chữ, kênh hình, sơ đồ, bảng biểu… tùy theo liệu thu thập Các thành viên nhóm cần thường xuyên hợp tác, trao đổi, chia sẻ hỗ trợ trình thực nhiệm vụ giao Ba là, tổng hợp kết thực dự án: + Nhóm trưởng tập hợp sản phẩm thành viên nhóm, sau phân cơng 1-2 người nhóm viết trình bày chung nhóm + Các học sinh nhóm hồn thiện sản phẩm dự án nhóm Sản phẩm sơ đồ nguồn sản phẩm lắp ráp… +Tồn nhóm hồn tất sản phẩm dự án chuẩn bị trình bày kết thực Trong trình Hs thực công việc trên, giáo viên thường xuyên theo dõi để hướng dẫn, hỗ trợ cho nhóm kịp thời em gặp vướng mắc, đồng thời thu thập thơng tin cần thiết để có chứng đánh giá kết học tập học sinh Bốn là, báo cáo đánh giá kết thực dự án Về báo cáo giới thiệu sản phẩm dự án: - Giáo viên chuẩn bị sở vật chất cho buổi báo cáo (máy chiếu, máy tính, hình hiển thị, vị trí để treo tranh ảnh poster, bàn để trưng bày mơ hình (nếu cần ) xem xét lại báo cáo, sản phẩm thực dự án nhóm - Các nhóm học sinh báo cáo kết thực dự án sản phẩm nhóm Giáo viên nhóm khác nghe, quan sát, ghi chép đưa nhận xét Về đánh giá kiến thức, kĩ thu sau dự án: Giáo viên tổ chức cho học sinh làm kiểm tra viết theo phương pháp trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận Dựa vào mục tiêu, nội dung chủ đề, giáo viên xây dựng đề kiểm tra để đánh giá kiến thức học sinh thu sau thực dự án Về đánh giá kết thực dự án Giáo viên tổ chức cho học sinh tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng dựa vào tiêu chí đánh giá Đồng thời chia sẻ cảm xúc, học thực tiễn, kinh nghiệm… Ví dụ: Bài tập dự án cho chủ đề “bảo vệ môi trường nông thôn” liên quan đến trụ cột trách nhiệm công dân với cộng đồng xã hội đưa dạng tập dự án sau: Bạn tự chọn nhóm cho mình, nhóm có tuần để trải nghiệm thêm câu chuyện môi trường hàng ngày diễn quanh bạn, sau nghiên cứu tìm tòi thơng tin minh chứng, hình ảnh, …tự tạo lập báo chủ đề “ bảo vệ môi trường nông thôn” Hãy chia sẻ cảm xúc cá nhân, đề xuất giải pháp cần thiết (nếu có), khuyến khích viết Tiếng Anh để thuyết trình buổi hội thảo Để tiến hành thực tập kiểu dự án đòi hỏi trò phải dày công chuẩn bị học sinh háo hức chủ động tích cực với kiến thức Giáo viên dày công viêc kết hợp vốn sống, kiến thức từ nhiều góc nhìn từ nhiều mơn tương quan vấn đề nóng mang tính thời để chọn chủ đề thiết kế tập dự án Thay nội dung riêng rẽ phần giáo viên cần tiếp cận học phần theo mục tiêu giáo dục hướng tới học tập trò sang tự hoc theo phương châm: học để biết , học để hiểu, học để chung sống, học để làm người” Từ xác định nội dung cần thiết: giáo dục dân số, giáo dục bình đẳng giới,giáo dục mơi trường,giáo dục pháp luật,giáo dục an tồn giao thơng,giáo dục hướng nghiệp, giáo dục tiết kiệm Tiếp giáo viên đặt nội dung cần giáo dục tương quan với vấn đề hôm như: bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh; bảo vệ chủ quyền biển đảo, chống bành trướng; bảo vệ bình đẳng giới, chống phân biệt giới tính; bảo vệ môi trường chống gây ô nhiễm; bảo vệ pháp luật; chống tệ nạ xã hội; bảo vệ an toàn giao thơng; phòng chống cháy nổ; phòng chống AIDS Từ đó, giáo viên với kiến thức phần II mà kiến thiết lên chủ đề lớn: “nghĩa vụ công dân” Tổ chức dạy học TNST môn GDCD phần cơng dân với đạo đức nói riêng dạy học trải nghiệm mơn GDCD nói chung xu hướng chủ yếu giáo dục Hoạt động TNST nhà trường phổ thông thực nhằm mục tiêu đào tạo nhân tài biết sống tích cực, người có chí hướng, có đạo đức, có định hướng tương lai với đầy đủ nhân cách có khả năng, biết vận dụng sáng tạo cách tích cực kiến thức học vào thực tế, đồng thời biết chia sẻ quan tâm đến người xung quanh Hoạt động TNST môn GDCD coi trọng hoạt động thực tiễn mang tính tự chủ học sinh, nên tổ chức cho học sinh giáo viên tham gia bàn bạc, nêu ý kiến tự học sinh xây dựng kế hoạch phân chia công việc, nhiệm vụ thực Cách thức tổ chức dạy học TNST môn GDCD phần công dân với đạo đức đa dạng, phong phú Giáo viên cần linh hoạt, sáng tạo sử dụng có hiệu thời gian, yếu tố nhân, vật lực địa phương Trong phạm vi luận văn này, chúng tơi nêu số hình thức biện pháp tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm môn GDCD phần công dân với đạo đức Các hình thức biện pháp tổ chức hoạt động TNST môn GDCD phần công dân với đạo đức trình bày đề tài gợi ý để nhà trường tổ chức nhiều nhất, hiệu hoạt động giáo dục mình, đáp ứng nhu cầu mục tiêu giáo dục ... nêu số hình thức biện pháp tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm môn GDCD phần công dân với đạo đức Các hình thức biện pháp tổ chức hoạt động TNST môn GDCD phần công dân với đạo đức trình bày đề... trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo phần công dân với đạo đức môn học GDCD trường PTDTBT Đinh Núp, Đồng Xuân, Phú Yên * Bước 1: Chọn đề tài (đặt tên) xác định mục tiêu trải nghiệm sáng tạo. .. Những yêu cầu quy trình tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm sáng tạo môn GDCD bậc THPT - Yêu cầu * Về nội dung dạy học Tổ chức hoạt động dạy học TNST cho học sinh tức học sinh tự tìm hiểu chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG tạo CHO học SINH TRONG dạy học GDCD PHẦN CÔNG dân với đạo đức ở TRƯỜNG PTDTBT, HUYỆN ĐỒNG XUÂN, TỈNH PHÚ yên , BIỆN PHÁP tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG tạo CHO học SINH TRONG dạy học GDCD PHẦN CÔNG dân với đạo đức ở TRƯỜNG PTDTBT, HUYỆN ĐỒNG XUÂN, TỈNH PHÚ yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay