BIỆN PHÁP tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN vì CỘNG ĐỒNG CHO đoàn VIÊN THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HUYỆN BÌNH GIANG TỈNH hải DƯƠNG

44 7 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:55

BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG CHO ĐỒN VIÊN THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HUYỆN BÌNH GIANG TỈNH HẢI DƯƠNG - Nguyên tắc đề xuất biện pháp - Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích Các biện pháp đưa phải thực có chức thực mục đích cụ thể, rõ ràng mang lại tính hiệu Các biện pháp vừa mang tính thời sự, vừa phải đáp ứng yêu cầu thời gian tới thực có hiệu cho Đồn TNCS Hồ Chí Minh, địa phương toàn Ngành Hiệu biện pháp mang lại tạo điều kiện cho đội ngũ tình nguyện viên phát triển tồn diện, khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đáp ứng cho việc tiếp thu kiến thức vào giảng dạy - Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống đồng Yêu cầu nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống biện pháp: Một là, biện pháp đưa phải bảo đảm tính hệ thống việc thực chức tổ chức từ khâu lập kế hoạch đến việc tổ chức thực đổi hoạt động đến việc tăng cường kiểm tra đánh giá kết công tác bồi dưỡng Hai là, biện pháp phải đảm bảo tính hệ thống hoạt động bồi dưỡng Đồn TNCS Hồ Chí Minh Ba là, biện pháp phải tác động tới thành tố chủ yếu trình hoạt động tình nguyện cộng đồng, đặc biệt mơi trường hoạt động đoàn niên – tổ chức trị nên cần phải ý tới biện pháp mang tính thể chế để đảm bảo cho hoạt động có tính pháp lý cao u cầu nguyên tắc đảm bảo tính đồng biện pháp: Nguyên tắc xuất phát từ chất quản lý hành nhà nước Bản chất quản lý hành nhà nướclà hệ thống tác động sư phạm hợp lý có hướng đích chủ thể quản lý đến tập thể tình nguyện viên, học sinh lực lượng xã hội ngồi Đồn TNCS Hồ Chí Minh nhằm huy động phối hợp sức lực, trí tuệ họ vào mặt hoạt động Đồn TNCS Hồ Chí MInh hướng vào hồn thành có chất lượng hiệu mục tiêu dự kiến Do đó, việc đảm bảo tính đồng nguyên tắc Đoàn TNCS Hồ chí với quản lý hoạt động bồi dưỡng sinh hoạt tình nguyện viên troMinhng Đồn TNCS Hồ Chí MInh Sự đồng biện pháp quản lý phải ý phối hợp chặt chẽ bí thư chi đoàn Đoàn TNCSHCM với thành viên tham gia vào việc bồi dưỡng đội ngũ tình nguyện viên Chỉ đề xuất thực đồng biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tình nguyện viên chất lượng nguồn nhân lực cho hoạt động đạt hiệu thực thụ Lúc thể thống ý chí hành động đội ngũ tình nguyện viên - Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa phát triển Tính kế thừa, thể tôn trọng khứ, lịch sử, thay đổi bất cập Mặt khác, biện pháp phải phát huy tiềm vốn có Đồn TNCS Hồ Chí Minh, xã hội, phát huy ý thức tự giác, lực đội ngũ tình nguyện viên để nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo phát triển bền vững đội ngũ tình nguyện viên Cơng tác quản lý hoạt động bồi dưỡng phát triển đội ngũ tình nguyện viên phải thực dựa vào nội dung phương pháp biện pháp trước thực có hiệu Các biện pháp đề xuất tiếp thu, kế thừa cách có chọn lọc tinh hoa mà biện pháp trước đề xuất Đồng thời, biện pháp hoàn thiện hơn, phù hợp giai đoạn thời gian tới Các biện pháp góp phần đem lại nhiều hiệu bối cảnh môi trường triển khai biện pháp - Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn khả thi Các biện pháp đưa phải thực phù hợp với hoàn cảnh thực tế Đoàn TNCS Hồ Chí Minh địa phương mang lại tính hiệu Các biện pháp vừa mang tính thời sự, vừa phải đáp ứng yêu cầu thời gian tới thực có hiệu cho Đồn TNCS Hồ Chí Minh, địa phương toàn Ngành Hiệu biện pháp mang lại tạo điều kiện cho đội ngũ tình nguyện viên phát triển tồn diện, khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đáp ứng hoạt động tình nguyện cộng đồng đạt kết cao - Hệ thống biện pháp tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng cho đồn viên Thanh niên huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương - Nâng cao nhận thức hoạt động tình nguyện phải gắn liền với liền với nhiệm vụ trị xã hội địa phương * Mục đích Hoạt động tình nguyện hoạt động cần chung tay giúp sức cộng đồng mục tiêu giáo dục truyền thống đồn kết, tương thân, tương cho hệ trẻ Chính cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức mục đích, ý nghĩa nhân văn hoạt động tình nguyện cộng đồng Thu hút đơng đảo đoàn niên tham gia hoạt động Tổ chức Đồn tổ chức trị thực theo hiến pháp pháp luật nhà nước có nhiệm vụ bồi dưỡng giáo dục đoàn viên niên lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, đoàn kết cần xây dựng nội dung hoạt động tình nguyện nói caqchs khác nhiệm vụ tình nguyện gắn liền với nhiệm vụ trị địa phương • Nội dung Đảng Nhà nước ta khẳng định vai trò làm chủ tiềm to lớn niên công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Nghị Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ (khoá VII) rõ: "Sự nghiệp đổi có thành cơng hay khơng, đất nước bước vào kỷ 21 có vị trí xứng đáng cộng đồng giới hay không, phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng niên; vào việc bồi dưỡng, rèn luyện hệ niên; công tác niên vấn đề sống dân tộc, nhân tố định thành bại cách mạng" Trên sở nhiệm vụ cách mạng Đảng thực tiễn cơng tác Đồn phong trào niên nay, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII xác định nhiệm vụ trị niên Việt Nam là: "Rèn luyện lý tưởng, đạo đức cách mạng, trình độ học vấn, chun mơn, nghề nghiệp, thể chất, xung kích đầu tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp niên, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" Khẩu hiệu hành động là: "Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng bảo vệ Tổ quốc" Phong trào thi đua lớn là: "Thi đua, tình nguyện xây dựng bảo vệ Tổ quốc", với nội dung: Thi đua học tập, đầu xây dựng xã hội học tập tiến quân vào khoa học công nghệ Trong giai đoạn phát triển nhanh khoa học, công nghệ kinh tế tri thức, việc học tập để đáp ứng với phát triển trở thành yêu cầu nhu cầu thiết thân niên - Tinh thần thái độ học tập niên phải là: Học để làm người, học để phụng Tổ quốc, phụng nhân dân; học trường, học sách vở, học lẫn nhau, học nhân dân, học suốt đời, niên phải đầu xã hội học tập - Học tập tồn diện: Văn hố, trị, chun mơn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học… Tích cực nghiên cứu khoa học, tuyên truyền ứng dụng khoa học kỹ thuật, hăng hái tham gia hoạt động sáng tạo Thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động nâng cao sức cạnh tranh kinh tế điều kiện - Thi đua lập thân, lập nghiệp, xố đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu đáng Phát triển rộng rãi phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi; đẩy mạnh phong trào tiết kiệm, tích luỹ niên - Đẩy mạnh hoạt động lao động sáng tạo với tri thức công nghệ mới, với suất chất lượng sản phẩm cao trước Đẩy mạnh hoạt động “Sáng tạo trẻ”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ Tình nguyện sống cộng đồng, xung kích thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội Đặc biệt lĩnh vực, địa bàn đối tượng khó khăn - Tổ chức tích cực tham gia phong trào tình nguyện Tổ chức thường xuyên hoạt động tình nguyện chỗ, ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh; thành lập đội hình niên tình nguyện đảm nhận việc khó, việc mới, vấn đề xúc; tích cực tham gia bảo vệ mơi trường, phòng chống thiên tai Tình nguyện giúp đỡ người già, gia đình sách, trẻ em có hồn cảnh khó khăn Tích cực gương mẫu tham gia xây dựng đời sống văn hoá sở - Xung kích thực chương trình dự án Tham gia thực dự án quốc gia phát triển kinh tế biển đảo, xây dựng đường Hồ Chí Minh, xây dựng cầu nơng thơn khu dân cư đồng sông Cửu Long Chủ động đề xuất đảm nhận dự án, cơng trình, phần việc niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội địa phương Xung kích bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức cho TNV hoạt động tình nguyện tương lai ∗ Cách thực biện pháp Tiến hành xây dựng lực lượng kiểm tra gồm cán đoàn cấp quản lý trực tiếp có uy tín, có trình độ chun môn nghiệp vụ giỏi, phân công cụ thể xác định quyền hạn, trách nhiệm thành viên phận kiểm tra nhằm đảm bảo lực lượng kiểm tra thực chức năng, nhiệm vụ Triển khai kế hoạch tới phận, cá nhân nắm nội dung thời gian kiểm tra, đánh giá chủ động việc thực kế hoạch Để thực tốt cơng tác kiểm tra trước sau bồi dưỡng, Bí thư huyện Đồn uỷ quyền cho tổ chức đoàn cấp xã xây dựng kế hoạch nội dung, thời gian kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng Đặc biệt quan tâm đến tổng kết đánh giá sau bồi dưỡng không để đánh giá hoạt động tình nguyện đồn viên niên có tiến mà phải rút kinh nghiệm cho đợt tổ chức bồi dưỡng sau ∗ Điều kiện thực biện pháp Kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo tính khách quan, cơng dân chủ Kiểm tra, đánh giá tiêu chí đặt thống từ trước để người có sở chuẩn bị Đối tượng kiểm tra đánh giá cần trung thực, hợp tác với lực lượng kiểm tra để đảm bảo kết kiểm tra, đánh giá có độ tin cậy q trình kiểm tra đánh giá đạt hiệu cao - Mối quan hệ biện pháp Tất biện pháp đề xuất để tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng đồn niên cộng sản Hồ chí Minh huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương trình bày có vai trò, vị trí tầm quan trọng định việc nâng cao nhận thức, nhằm tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng đảm bảo chất lượng số lượng đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội đại, nghiệp cơng nghiệp hố đại hố đất nước Mỗi biện pháp có vị trí, chức mạnh riêng, thực biện pháp tác động đến khía cạnh tình nguyện viên huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương nói riêng; biện pháp có mối quan hệ chỉnh thể thống nhất, theo hướng thúc đẩy lẫn nhau, làm tiền đề, điều kiện cho trình tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng tổ chức Đồn Thanh niên Vì vậy, trình tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng cần thực cách đồng biện pháp, nhiên vào điều kiện, thời gian cụ thể, địa phương xem xét, lựa chọn cần tập trung ưu tiên thực biện pháp cho phù hợp để đạt hiệu cao thực Tuy nhiên, trình thực biện pháp tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng học đòi hỏi cán quản lí cần có kế hoạch cụ thể, chi tiết, xem xét thời điểm thực biện pháp với mức độ khác biện pháp để nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực biện pháp, phát huy cao độ tính cộng hưởng, tương trợ lẫn biện pháp trình triển khai, thực biện pháp tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng cho đồn niên CSHCM huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương Tóm lại, biện pháp có tác dụng hỗ trợ qua lại, tạo điều kiện cho quản lý giáo dục hòa nhập tổ chức Đồn niên CSHCM cấp thuận lợi, đảm bảo chất lượng, toàn diện - Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất -Mục đích khảo nghiệm - Kiểm chứng tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất - Đối tượng khảo nghiệm 36 cán Đoàn chủ tịch xã huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương - Quy trình khảo nghiệm Để đánh giá tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất đây, tiến hành khảo nghiệm cách lấy phiếu trưng cầu ý kiến 36 cán Đồn chủ tịch xã huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương - Bước 1: Xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến Phiếu trưng cầu ý kiến - Bước : Lựa chọn khách thể khảo sát Chúng lựa chọn khách thể khảo sát người có kiến thức kinh nghiệm quản lý cán Đoàn chủ tịch xã huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương - Bước : Xin ý kiến khách thể khảo sát xử lí kết Phiếu trưng cầu ý kiến có tiêu chí : + Mức độ cần thiết biện pháp tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng Đồn TNCHCM huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương với mức: Rất cần thiết, Cần thiết, không cần thiết + Mức độ khả thi biện pháp tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng Đồn TNCHCM huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương với mức: Rất khả thi, Khả thi, Không khả thi + Mức độ cần thiết khả thi biện pháp: * Mức độ cần thiết với mức:Rất cần thiết; Cần thiết; không cần thiết * Mức độ khả thi với mức: Rất khả thi; Khả thi; Không khả thi Cách cho điểm : Rất cần thiết (rất khả thi): 3,0 điểm; Cần thiết (Khả thi): 2,0 điểm; Không cần thiết (Không khả thi,) : 1,0 điểm Nhân số lượng khách thể đồng ý mức độ tiêu chí, với số phiếu tán thành mức, tính tổng số điểm ( ∑ ) chia cho tổng số phiếu khách thể khảo sát, ta thu trị số trung bình xếp thứ bậc Chuẩn đánh giá : + Trị số trung bình từ 2,34 đến 3,00: Rất cần thiết (Rất khả thi) + Trị số trung bình từ 1,67 đến 2,33: Cần thiết (Khả thi) + Trị số trung bình từ 1,00 đến 1,66: Không cần thiết (Không khả thi) - Đánh giá kết khảo nghiệm - Về tính cần thiết - Mức độ cần thiết biện pháp STT Nâng cao nhận thức hoạ Xây dựng phát triển “T Tuyên truyền,phổ biến, qu Tăng cường kiểm tra, đánh Huy động nguồn lực c Chung Số liệu bảng cho thấy: biện pháp đề xuất cần thiết với tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng Đồn niên CSHCM huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương thể điểm trung bình 2.42 Bảng số liệu cho thấy biện pháp cần thiết để nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng Đồn niên CSHCM huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương ‘Nâng cao nhận thức hoạt động tình nguyện phải gắn liền với liền với nhiệm vụ trị xã hội địa phương” Tiếp theo biện pháp “Tuyên truyền,phổ biến, quán triệt rõ mục đích, yêu cầu, thời gian, địa điểm thực hoạt động tình nguyện cộng đồng“ có = 2.45; biện pháp Xây dựng phát triển “Tính cộng đồng văn hóa niên” xếp thứ 3/5, có = 2.43 Đứng vị trí thứ biện pháp Huy động nguồn lực cho hoạt động tình nguyện cộng đồng với = 2,8 Biện pháp đánh giá cần thiết so với biện pháp Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết hoạt động tình nguyện cộng đồng = 2.38 - Về tính khả thi - Mức độ khả thi biện pháp STT Nâng cao nhận thức hoạ Xây dựng phát triển “T Tuyên truyền,phổ biến, qu Tăng cường kiểm tra, đánh Huy động nguồn lực c Chung Qua số liệu bảng ta thấy: hầu hết biện pháp đề xuất khách thể khảo sát đánh giá khả thi, thể 5/5 biện pháp chiếm 100% ý kiến, có điểm trung bình = 2.43 Thứ tự khả thi biện pháp đề xuất đánh giá tương đối Biện pháp đánh giá mức độ khả thi cao biện pháp “Tuyên truyền,phổ biến, quán triệt rõ mục đích, yêu cầu, thời gian, địa điểm thực hoạt động tình nguyện cộng đồng” có = 2.47 xếp thứ bậc 1/5 Tiếp theo biện pháp Nâng cao nhận thức hoạt động tình nguyện phải gắn liềnvới liền với nhiệm vụ trị xã hội địa phương có = 2.44 Biện pháp Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết hoạt động tình nguyện cộng đồng xếp thứ 3/5, có = 2.43 Tiếp theo biện pháp “Xây dựng phát triển “Tính cộng đồng văn hóa niên” Với = 2.42 đứng vị trí thứ Đứng vị trí thứ biện pháp Huy động nguồn lực cho hoạt động tình nguyện cộng đồng với = 2.39 Từ kết khảo sát, nhận định biện pháp đề xuất mà luận văn đề xuất đánh giá có tính khả thi cao Trên sở lý luận thực tiễn, đề xuất 05 biện pháp nâng cao chất lượng với tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng Đồn niên CSHCM huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương Mỗi biện pháp có mục tiêu, nội dung, cách thực điều kiện thực khác nhằm mục tiêu chung là: nâng cao chất lượng với tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng Đồn niên CSHCM huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đáp ứng u cầu đại hố, cơng nghiệp hoá Từ kết nghiên cứu thu được, rút số kết luận sau: 1.1 Đồn viên niên tình nguyện người đồn viên TNCSHCM tham gia hoạt động tình nguyện mạng lại lợi ích cho người khác nhằm thực mục đích nhân văn xã hội Trong năm qua phong trào niên tình nguyện song cơng đồng phát huy mạnh mẽ, tạo động lực khơi dậy nhiều hoạt động có ý nghĩa hiệu phong trào: Đội niên xung kích, đội niên tình nguyện tham gia hoạt động ngày thứ tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tình nguyện trẻ em có hồn cảnh đặc biệt, tình nguyện đàn em thân u 1.2 Có thể xác định nội dung tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh gồm nội dung sau: Lập kế hoạch tổ chức hoạt động, Báo cáo kế hoạch xin phê duyệt, Huy động, phân công nhiệm vụ lực lượng, Tiến hành hoạt động; Đánh giá, rút kinh nghiệm cho hoạt động; 1.3 Tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đạt thành tựu định Sử dụng đa dạng phong phú hình thức hoạt động tình nguyện có phối kết hợp phương pháp hoạt động chung có điều chỉnh nội dung, mục tiêu chương trình giáo dục để phù hợp với lực, nhu cầu người học 1.4 Việc triển khai biện pháp Tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đạt kết đáng khích lệ Tuy nhiên, tổ chức bộc lộ số hạn chế Thực trạng Tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho thấy hạn chế yếu cần thiết phải có biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu hoạt động tình nguyện cộng đồng Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 1.5 Qua nghiên cứu lý luận thực tiễn tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương nay, để nâng cao hiệu Tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, đề xuất hệ thống gồm 05 biện pháp quản lý cụ thể: - Nâng cao nhận thức hoạt động tình nguyện phải gắn liềnvới liền với nhiệm vụ trị xã hội địa phương - Xây dựng phát triển “Tính cộng đồng văn hóa niên” - Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt rõ mục đích, yêu cầu, thời gian, địa điểm thực hoạt động tình nguyện cộng đồng - Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết hoạt động tình nguyện cộng đồng - Huy động nguồn lực cho hoạt động tình nguyện cộng đồng 1.6 Kết thăm dò tính cấp thiết khả thi biện pháp cho thấy: Các biện pháp chuyên gia đánh giá cao tính cấp thiết khả thi chúng Tuy nhiên, để biện pháp thực thi cần có đạo cấp trên, phối hợp đồng cấp, ngành, tổ chức đoàn thể nỗ lực đội ngũ cán đoàn với phối kết hợp nhuần nhuyễn TNV Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tình nguyện cộng đồng đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh Có hỗ trợ kịp thời cho hoạt động tình nguyện cộng đồng đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình, nhu cầu đơn vị phối hợp Thực tham mưu cho tỉnh đoàn, TW đoàn đặc thù địa phương, sở đề xuất biện pháp giúp hoạt động tình nguyện cộng đồng đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh pháp triển Xem xét nội dung chương trình bồi dưỡng tình nguyện viên để có đề xuất cải tiến nội dung cho phù hợp với hoàn cảnh KT-XH địa phương Tự bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, kĩ có thái độ đắn với cơng tác tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh Phối hợp, giúp đỡ lẫn công tác hoạt động tình nguyện cộng đồng đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh địa phương nói riêng tồn xã hội nói chung ... bảo vệ Tổ quốc từ 24 tháng trở lên cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hoạt động tình nguyện cộng đồng xã hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức khác niên tổ chức Hoạt động tình nguyện niên. .. đồn viên Thanh niên huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương - Nâng cao nhận thức hoạt động tình nguyện phải gắn liền với liền với nhiệm vụ trị xã hội địa phương * Mục đích Hoạt động tình nguyện hoạt động. .. giá đạt hiệu cao - Mối quan hệ biện pháp Tất biện pháp đề xuất để tổ chức hoạt động tình nguyện cộng đồng đồn niên cộng sản Hồ chí Minh huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương trình bày có vai trò, vị
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN vì CỘNG ĐỒNG CHO đoàn VIÊN THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HUYỆN BÌNH GIANG TỈNH hải DƯƠNG , BIỆN PHÁP tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN vì CỘNG ĐỒNG CHO đoàn VIÊN THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HUYỆN BÌNH GIANG TỈNH hải DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay