CÁC BIỆN PHÁP QUẢN lý LHS đi học tại nước NGOÀI THEO DIỆN học BỔNG HIỆP ĐỊNH GIAI đoạn 2018 2023

62 1 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:46

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ LHS ĐI HỌC TẠI NƯỚC NGOÀI THEO DIỆN HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2018-2023 - Những định hướng để đề xuất biện pháp Phương hướng cho công tác quản lý LHS h ọc nước theo diện học bổng Hiệp định giai đoạn 20182023 cần quán triệt quan điểm Đảng, Nhà nước phát triển nguồn nhân lực Việt Nam: - Phát triển nhân lực Việt Nam trình độ cao qu ốc sách hàng đầu, đào tạo nhân lực trình độ cao nước ngồi ưu tiên hàng đầu, phải trước đón đầu với tầm nhìn chiến lược bối cảnh tồn cầu hóa h ội nh ập quốc tế để nhận biết nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức để hội nhập quốc tế có hiệu nhằm đẩy nhanh trình phát triển kinh tế - xã hội - Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, toàn diện trí lực, lực chun mơn, thể lực đạo đức - Phát triển nguồn nhân lực sở đổi tri ệt để chủ trương, sách, phương pháp phương thức phát triển nhân lực phù hợp với đặc điểm, yêu c ầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước tiếp cận với quan niệm, trình độ, cấu nhân lực qu ốc tế khu v ực; sở yêu cầu thị trường, đồng thời cần thiết phải có can thiệp hợp lý nhà nước - Gắn phát triển nguồn nhân lực với phát tri ển người, xã hội, môi trường, xây dựng người Việt Nam góp phần thực mục tiêu phát triển người, mục tiêu phát triển thiên niên kỷ c Việt Nam, hướng tới xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh Cùng với quan điểm đạo trên, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao cần tuân thủ nguyên tắc chủ yếu sau: - Coi trọng việc phát nhân tài, b ồi dưỡng, tr ọng dụng tôn vinh nhân tài, việc phát hiện, ển ch ọn, b ồi dưỡng, thu hút, sử dụng đãi ngộ nhân tài ph ải đ ược thực thường xuyên quán Thực chế độ trọng đãi vật chất tinh thần xứng đáng với c ống hiến thực tế người lao động Tạo điều kiện, h ội thuận lợi khuyến khích lực sáng tạo tất lĩnh vực đời sống xã hội - Xây dựng phát triển cấu nhân lực hợp lý động, ngành nghề đa dạng chất lượng đa t ầng, đa cấp, có lực nhanh chóng thích ứng với nhu c ầu phát triển nước, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa tình hình th ế giới khơng ngừng thay đổi Nâng trình độ phát triển ngu ồn nhân lực Việt Nam ngang tầm với nước tiên ti ến khu vực giới để nâng cao vị lực cạnh tranh Việt Nam trường quốc tế, h ội nh ập vững có hiệu quả; đồng thời tr ọng đ ến yêu cầu hội nhập liên thông thị trường lao động Việt Nam với thị trường lao động quốc tế - Phát triển nguồn nhân lực với cấu hợp lý, hài hòa theo vùng, miền đáp ứng yêu cầu phát triển kinh t ế – xã hội đặc điểm vùng, miền Phát triển nhân lực cân đối, hài hòa theo dân tộc, đ ảm bảo bình đẳng hội phát triển nhân lực cho tất dân t ộc nhóm xã hội Đồng thời tập trung ưu tiên phát tri ển nhân lực đặc thù: nhân lực công nghệ cao - Đảm bảo thực công xã hội phát triển nhân lực với kết hợp hài hòa b ảo đ ảm phúc lợi xã hội giáo dục với sử dụng y ếu t ố tích cực chế thị trường hiệu kinh tế – xã hội phát triển nhân lực Mục tiêu tổng quát phát triển nguồn nhân lực Việt Nam xây dựng đội ngũ nhân lực đ ạt trình đ ộ tiên tiến khu vực số mặt tiếp cận trình đ ộ nước tiên tiến giới; có c ấu trình đ ộ, ngành nghề vùng miền hợp lý; có đủ lực đưa đất nước nhanh chóng khỏi tình trạng phát tri ển, không ngừng nâng cao lực cạnh tranh vị Việt Nam trường quốc tế, bảo đảm an ninh, quốc phòng Xây dựng người Việt Nam có sức khỏe tốt, phát tri ển tồn diện trí tuệ, ý chí, lực đạo đức, có lực tự học, tự đào tạo, động, chủ động, sáng tạo, có tri thức kỹ làm việc tồn c ầu, khả thích nghi nhanh chóng với mơi trường khơng ngừng biến đổi - Các nguyên tắc đề xuất biện pháp Các biện pháp quản lý thời điểm định đề xuất xây dựng thiết lập cần thực cách khoa học hiệu dựa nguyên tắc sau: - Đảm bảo tính kế thừa Bất cải biên, phát triển từ cũ, trước nó, khơng có đời từ hư vơ Trong q trình phát triển cũ tạo nh ững y ếu t ố, tiền đề, yêu cầu cho chuy ển hóa sang Do vậy, biện pháp quản lý thực thời điểm phù hợp với thực tế song cần ph ải đảm bảo tính kế thừa Các biện pháp trước mang tính kiểm chứng nên có tính kế thừa thực tiễn cao.Vì v ậy, dù áp dụng biện pháp c ần ch ọn l ọc, kế thừa biện pháp có hiệu để đảm bảo kết hợp cách hài hòa biện pháp trước với biện pháp Khi đề xuất biện pháp quản lý LHS Việt Nam h ọc nước theo diện học bổng Hiệp định cần tiến hành khảo sát, đánh giá, tổng kết mơ hình quản lý LHS cũ, phân tích ưu nhược điểm yếu tố cấu thành mơ hình quản lý LHS tồn Tiếp thu giá tr ị, yếu tố phù hợp cho mơ hình quản lý LHS mới, s ửa chữa, bổ sung yếu tố cũ có tính h ạt nhân hợp lý chưa hoàn chỉnh, phát triển ý tưởng c mơ hình quản lý LHS cũ để phát triển thành y ếu t ố có giá trị mơ hình quản lý LHS - Đảm bảo tính hiệu Các biện pháp quản lý phải đảm bảo tính hiệu qu ả để nhằm giải nhiệm vụ, tồn đ ể từ tìm cách khắc phục, cải tạo nhằm nâng cao ch ất lượng biện pháp quản lý Các biện pháp quản lý LHS Việt Nam h ọc tập nước đề xuất cần khắc phục hạn chế, tồn t ại khiến cho đơn vị cử LHS học, Cục HTQT đơn vị quản lý liên quan thực tốt chức năng, nhiệm vụ mình, LHS thực đầy đủ quyền lợi nghĩa v ụ người hưởng học bổng theo Quy chế quản lý công dân học tập nước ngoài; LHS tốt nghiệp nước ngồi có đầy đủ phẩm chất, lực theo m ục tiêu giáo dục đại học Luật giáo dục đại học quy định, góp phần cống hiến cho đất nước - Đảm bảo tính khoa học Các biện pháp đưa phải sở kiểm chứng khoa học, trải nghiệm thực tế Khi xây dựng m ột biện pháp phải xem xét tính khả thi điều kiện thực cuối phải thể kết vận dụng phương pháp đem lại Đó quan hệ phương pháp, phương tiện biện pháp để đạt mục tiêu cần đạt biện pháp thực Nguyên t ắc tăng cường tính chủ động trình điều hành thực nhiệm vụ chủ thể khách thể quản lý, giảm bớt bất định quản lý - Đảm bảo tính khả thi Cần xem xét, đánh giá vấn đề để đưa đ ược biện pháp phù hợp điều kiện lịch sử c ụ th ể C ần hình dung kết tương lai biện pháp, xác định mục tiêu hướng tới, bước cách thức thực nghĩa phải có tầm nhìn đ ủ xa, đ ủ rộng để làm sở cho việc xây dựng chiến lược phát triển lâu dài, khả thi - Đảm bảo tính đồng Cần xem xét đưa biện pháp quan lý có m ối quan hệ tương tác lẫn chỉnh th ể th ống nhất, biện pháp có tính độc lập tương đ ối tác động qua lại lẫn tạo thành tính th ống hữu chỉnh thể - Các biện pháp quản lý LHS diện học bổng Hiệp định - Biện pháp 1: Hoàn thiện cấu tổ chức máy quản lý LHS a Mục tiêu Cơ cấu tổ chức hệ thống nhiệm vụ, mối quan hệ báo cáo quyền lực nhằm trì hoạt động tổ chức Cơ cấu tổ chức xác định cách thức phân chia, t ập hợp phối hợp nhiệm vụ công việc tổ chức nhằm đạt mục tiêu tổ chức Công tác quản lý LHS diện học bổng Hiệp định liên quan đến nhiều đơn vị chức Cục HTQT, Bộ GDĐT m ột s ố b ộ ngành liên quan, cần có p hân định rõ chức nhiệm vụ đơn vị, có phận chuyên trách quản lý LHS diện Hiệp định tránh chồng chéo b Nội dung cách thức thực - Rà sốt lại tồn chế máy làm nhiệm vụ quản lý LHS vụ có liên quan đ ến cơng tác đơn vị, tổ chức khác để xác định rõ chức nhiệm vụ quản lý cụ thể - Xây dựng vị trí việc làm cụ thể để phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo công việc - Kiến nghị Bộ trưởng bổ nhiệm cán lãnh đạo cấp Phòng Lãnh đạo đơn vị nghiệp trực thu ộc Cục HTQT để sớm ổn định cấu tổ chức - Kiến nghị Bộ GDĐT chọn cử cán chuyên trách quản lý LHS cho nước có số LHS đến h ọc kho ảng 100 LHS phận quản lý LHS nước có 500 LHS đến học 10 - Kết khảo sát mức độ cần thiết biện pháp đề xuất Mức độ ST T Các Rất cần thiết biện pháp Số lượn g Cần thiết Tỷ lệ % Số lượn g Tỷ lệ % Khơng cần thiết Số Tỷ lượn lệ g % Hồn thiện cấu tổ chức 90 100% máy quản lý LHS 48 0% 0 % Đổi quy trình quản 90 100% 0% 80 88.89 10 11,11 lý LHS % diện Hiệp định Nâng cao % % nhận thức lực nghiệ p vụ cho đội 49 % ngũ làm công tác quản lý LHS diện Hiệp định Tăng cườn g ứng dụng công nghệ 90 100% thông tin quản lý LHS 50 0% 0 % Tăng cườn g giám sát kiểm tra 90 100% 0% đánh 0 % giá công tác quản lý LHS Kết khảo nghiệm bảng cho thấy: Cả biện pháp cần thiết r ất c ần thi ết Trong có biện pháp 1,2,4,5 đ ều r ất c ần thi ết (100%) Riêng bi ện pháp m ức đ ộ r ất c ần thi ết chi ếm 88,89%, lại 11,11% c ần thi ết K ết qu ả ch ứng tỏ biện pháp đề xu ất đ ều r ất c ần thi ết 51 Chúng tiếp tục khảo nghiệm mức độ khả thi c biện pháp đề xuất Kết thu sau: -Kết khảo sát tính khả thi biện pháp đề xuất Mức độ ST T Các Rất khả thi thi biện pháp Số lượn g Khả thi Khơng khả Hồn 70/9 thiện Tỷ lệ % Số lượn g Tỷ lệ % 77,78 20/9 22.22 % % cấu tổ chức máy quản lý 52 Số lượn g Tỷ lệ % 0% LHS Đổi quy trình quản lý 60/9 66.67 20/9 22.22 10/9 11,11 % % % 63/9 70% 27/9 30% 0% % LHS diện Hiệp định Nâng cao nhận thức lực nghiệ p vụ 53 cho đội ngũ làm công tác quản lý LHS diện Hiệp định Tăng 85/9 94.44 cườn % g ứng dụng công nghệ thôn 54 5.56% 0% g tin quản lý LHS Tăng cườn g giám sát kiểm tra đánh 65/9 72.22 25/9 27.78 % % giá công tác quản lý LHS 55 0% So sánh kết khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý LHS bảng cho ta khác biệt là: tính cần thi ết cao nh ưng tính khả thi lại thấp - Tổng hợp kết khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Mức độ cần thiết ST T Các biện pháp Rất cần thiết Khô Cần ng thiết cần thiết Hoàn 100% Mức độ khả thi Rất khả thi Khả thi 77,78 22.22 thiện % cấu tổ chức máy 56 % Khôn g khả thi quản lý LHS Đổi quy trình quản lý 66.67 22.22 11,11 100% % % 70% 30% LHS diện Hiệp định Nâng 88.89 11,11 cao % % % nhận thức lực 57 % nghi ệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý LHS diện Hiệp định Tăng 100% cườn g ứng dụng 58 94.44 5.56 % % công nghệ thôn g tin quản lý LHS Tăng 100% 72.22 27.78 cườn % g giám sát kiểm tra đánh giá công tác 59 % quản lý LHS Kết bảng cho thấy: - Tất biện pháp đề xuất có tính cần thiết tính khả thi cao, tính cần thiết cao tính khả thi - Biện pháp : “ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý LHS ” có tính cần thiết khả thi cao (100% 94,44%) - Biện pháp 1, 3, có tính cần thiết cao (100%) tính khả thi thấp (>70%) - Riêng biện pháp có tính cần thiết mức đ ộ r ất cao (100%) mức không khả thi chiếm 11,11% 60 Dựa ngun tắc đảm bảo tính kế thừa, hiệu quả.v.v…chúng tơi đề xuất biện pháp sau : 1.Hoàn thiện cấu tổ chức máy quản lý LHS Đổi quy trình quản lý LHS diện Hiệp định bao gồm đổi cơng tác lập kế hoạch, hồn thiện hệ thống VBQPPL, đổi công tác tuyển sinh, đổi công tác quản lý LHS trước học, học nước sau tốt nghiệp Nâng cao nhận thức, lực nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý LHS diện Hiệp định Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý LHS Tăng cường giám sát, kiểm tra đánh giá công tác quản lý LHS Ở biện pháp, xác định rõ mục tiêu, nội dung cách thức tiến hành điều kiện thực Các biện pháp đề xuất có tính cần thiết tính khả thi cao 61 tính cần thiết cao tính khả thi, biện pháp “Tăng cường ứng dụng cơng nghệ thơng tin quản lý LHS” có tính cần thiết tính khả thi cao 62 ...- Những định hướng để đề xuất biện pháp Phương hướng cho công tác quản lý LHS h ọc nước theo diện học bổng Hiệp định giai đoạn 20182 023 cần quán triệt quan đi m Đảng, Nhà nước phát triển... ọn l ọc, kế thừa biện pháp có hiệu để đảm bảo kết hợp cách hài hòa biện pháp trước với biện pháp Khi đề xuất biện pháp quản lý LHS Việt Nam h ọc nước theo diện học bổng Hiệp định cần tiến hành... thống VBQPPL quản lý LHS học nước theo diện học bổng Hiệp định a Mục tiêu Như phân tích Chương 2, Cục HTQT xây dựng hệ thống VBQPPL việc quản lý LHS nói chung LHS diện Hiệp định nói riêng Nhưng
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN lý LHS đi học tại nước NGOÀI THEO DIỆN học BỔNG HIỆP ĐỊNH GIAI đoạn 2018 2023 , CÁC BIỆN PHÁP QUẢN lý LHS đi học tại nước NGOÀI THEO DIỆN học BỔNG HIỆP ĐỊNH GIAI đoạn 2018 2023

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay