CÁC NGUYÊN tắc và BIỆN PHÁP sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP DHTDA môn ĐLCM của ĐCSVN ở TRƯỜNG đại học PHÚ yên

42 1 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:33

CÁC NGUYÊN TẮC VÀ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DHTDA MÔN ĐLCM CỦA ĐCSVN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN - Nguyên tắc sử dụng phương pháp DHTDA môn ĐLCM ĐCSVN Trường Đại học Phú Yên - Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu môn học DHTDA cần đảm bảo mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ, phát triển lực cho SV, GV không thay đổi mục tiêu môn học ĐLCM ĐCSVN Về kiến thức: phải trang bị cho SV kiến thức khoa học đường lối, chủ trương Đảng Những khó khăn, thách thức mà ĐCSVN phải đương đầu vượt qua, đạt số thành tựu ngày hôm Về kỹ năng: trang bị cho em số kĩ như: kỹ thực hành, kĩ vận dụng thực tiễn, kĩ thích nghi ứng biến linh hoạt với biến động Việt Nam giới Về thái độ: giúp SV có thái độ đắn, tích cực, có khả nhìn nhận đánh giá - sai; gạt bỏ cảm xúc thái độ tiêu cực không cần thiết với biến động xã hội mà cần bình tĩnh, nhìn nhận, đánh giá có động cụ thể tích cực để chống lại tiêu cực nảy sinh ngày tất lĩnh vực đời sống xã hội: kinh tế, trị, văn hóa, xã hội; chí sẵn sàng đấu tranh chống lại hành vi tiêu cực, tham nhũng ngược lại đường lối chủ trương Đảng Nhà nước Biết trân trọng, gìn giữ phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam truyền thống đầu tranh anh dũng hệ cha anh trước “Mơn ĐLCM ĐCSVN có ý nghĩa quan trọng việc bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào lãnh đạo Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng đường lối Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước nhiệm vụ trọng đại đất nước” [16; tr.15] Qua hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN), tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc bối cảnh Đó người có trình độ học vấn rộng, thực nhiều nhiệm vụ chun mơn hóa, đảm bảo chất lượng cơng việc, với suất, hiệu cao, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm trước dân tộc đất nước Trong Luật Giáo dục năm 2005 có ghi: “Mục tiêu giáo dục đại học đào tạo người học có phẩm chất trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc” [34; tr.30-31] Nghị số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI), đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, vấn đề phát triển lực người học TW khẳng định nội dung quan trọng Theo đó, GD & ĐT khơng tập trung trang bị kiến thức, kỹ cho SV mà quan tâm, ý nhiều đến việc phát triển phẩm chất lực người học Do vậy, việc lựa chọn nội dung, PPDH phải hướng tới mục tiêu phát triển phẩm chất lực cần thiết người lao động tương lai, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước ta bối cảnh đổi hội nhập quốc tế ngày sâu rộng Năng lực người lao động bao gồm: lực trí tuệ, khả sáng tạo thích ứng; lực vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn sống; lực làm chủ thân; lực phản biện xã hội; lực hợp tác, làm việc theo nhóm; lực giao tiếp; lực tự học, tự nghiên cứu để học tập suốt đời; lực quốc tế (ngoại ngữ, văn hóa tồn cầu,…) để có khả hội nhập; - Nguyên tắc đảm bảo tính Đảng tính khoa học Phương pháp DHTDA môn ĐLCM ĐCSVN phải dựa sở bảo đảm thống nguyên tắc tính Đảng tính khoa học Trong mơn ĐLCM ĐCSVN người dạy người học phải đứng lập trường, quan điểm, phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin quan điểm, đường lối ĐCSVN Tính Đảng dạy học phải thể giới quan, lập trường, hệ tư tưởng giai cấp công nhân, khẳng định lý tưởng XHCN mang đến cho người học sở khoa học để củng cố niềm tin vào lý tưởng cao đẹp Đồng thời, phản ánh đường lối, quan điểm sách Đảng, củng cố thống ý chí hành động người dạy người học mơn học Tính khoa học mơn ĐLCM ĐCSVN thể trước hết trình bày kiện cách chân thực, khách quan rút kết luận từ kiện Điều đòi hỏi GV SV phải bảo đảm tính khách quan phân tích, lý giải đánh giá ĐLCM ĐCSVN, tránh áp đặt, cường điệu hóa hay đại hóa số vần đề kiện liên quan đến ĐLCM ĐCSVN Khi trình bày kiện GV SV không dừng lại việc miêu tả yếu tố bên ngồi mà cần phải tìm thấy kiện cụ thể giá trị khoa học, yếu tố bên có tính chất quy luật, ý nghĩa đóng góp lý luận kiện lịch sử Tính khoa học dạy học mơn học thể khả vận dụng kết học tập nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần phục vụ cho đấu tranh cách mạng nhằm thực mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Tính Đảng tính khoa học thống với phản ánh trung thực, khách quan đường lối cách mạng Đảng sở lập trường, phương pháp luận định hướng trị Đảng Nhà nước ta Nguyên tắc tính Đảng đề cao cách đắn nguyên tắc tính lịch sử trở nên phong phú, chân thực tính khoa học sâu sắc Sự thống nguyên tắc tính Đảng tính khoa học có vai trò quan trọng dạy học mơn ĐLCM ĐCSVN nói chung phương pháp DHTDA nói riêng Vì vậy, GV cần vận dụng lý luận khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin, nhằm làm sáng tỏ vấn đề nảy sinh thực tiễn đời sống xã hội Đồng thời, người GV phải ln tìm tòi nghiên cứu bổ sung cập nhật kiến thức mới, không ngừng học hỏi; biết vận dụng quan điểm khoa học học thuyết Mác - Lênin, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể đất nước xu thời đại tồn cầu hóa Nhất bối cảnh nay, dân tộc ta nhân loại tiến giới đứng trước đấu tranh gay gắt để bảo vệ di sản lý luận khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác Lênin Vì thế, giảng dạy môn ĐLCM ĐCSVN người GV cần phải kiên trì phê phán nhận thức sai trái lệch lạc, kiên vạch trần thủ đoạn chống phá, luận điệu bôi nhọa chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh; tránh máy móc giáo điều, cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể lúc, nơi - Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn gắn lý luận với thực tiễn Quan điểm Đảng Nhà nước ta nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo việc tiếp thu, vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh điều kiện cụ thể đất nước ta; gắn liền lý luận với thực tiễn (Việt Nam giới), từ mà bổ sung cho lý luận kết luận rút từ thực tiễn sinh động Như Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28-3-2014 Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) khẳng định: Học tập LLCT hệ thống giáo dục quốc dân giáo dục vấn đề chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối sách Đảng; phù hợp với thực tiễn sống, khơng giáo điều, khơ cứng Vì “Nội dung chương trình học tập LLCT hệ thống giáo dục quốc dân phải tập trung xây dựng cho tốt, phù hợp cho đối tượng học, cấp học, bậc học từ thấp đến cao…” [5] Vấn đề nghiên cứu, tồng kết thực tiễn để nêu lên vấn đề lý luận cách mạng Việt Nam nhiệm vụ khoa học lý luận nói chung mơn ĐLCM ĐCSVN nói riêng Đây cơng việc thường xuyên có ý nghĩa người GV SV giảng dạy học tập môn học Như Chỉ thị Ban Bí thư TW Đảng (khóa XII), ngày 9-2-2018, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu học tập, nghiên cứu, vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tình hình khẳng định: “Thật coi trọng việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc định hướng phát triển hoạt động thực tiễn địa phương, quan, đơn vị cách thiết thực hiệu quả…” [6] Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn có vai trò đặc biệt quan trọng dạy học mơn ĐLCM ĐCSVN nói chung phương pháp DHTDA nói riêng Dó đó, người GV giảng dạy mơn ĐLCM ĐCSVN khơng có kiến thức chuyên sâu lĩnh vực khoa học truyền thụ kiến thức cho người học, mà có khả tổng kết, khái qt thực tiễn thể điều q trình giảng dạy hướng dẫn, định hướng học tập cho SV Để làm điều đòi hỏi người GV đại học phải có kiến thức tảng có khả tích hợp khối lượng kiến thức phục vụ cho việc giảng dạy như: “Trình độ nắm vững kiện, thực tiễn, hiểu đường lối sách Đảng, trình độ hiểu biết lịch sử Đồng thời phải có vốn sống thực tế, có lực sư phạm định” [8; tr.33] Có vậy, chất lượng dạy học môn ĐLCM ĐCSVN nâng cao, dạy học trở nên hấp dẫn sinh động hơn, lý kiến thức lý luận khô khan môn học trở nên gần gũi gắn bó với thực tiễn, mang thở sống, giảng có sức sống, tính sinh động phong phú thực tiễn, thời đại nóng hổi Đồng thời, SV hứng thú học tập nghiên cứu hơn, có thái độ đắn môn học Hơn nữa, trình lãnh đạo đấu tranh Đảng ta ln gắn với truyền thống hào hùng dân tộc Việt Nam, góp phần làm nên “Pho lịch sử vàng” Đảng Cho nên dạy học môn ĐLCM ĐCSVN GV SV cần liên hệ với truyền thống hào hùng Đảng dân tộc Đó truyền thống q báu như: Đồn kết thống nhất; chiến đấu kiên cường, bất khuất; đạo đức cách mạng; phẩm chất lĩnh trị; gắn bó với nhân dân;… Truyền thống Đảng có đóng góp, phấn đấu hy sinh cán bộ, đảng viên Đảng địa phương, ngành sở cách mạng nước Vì liên hệ với truyền thống vẻ vang Đảng giảng dạy học tập mơn học nhằm giáo dục, nâng cao tình cảm cách mạng, phẩm chất, lĩnh, niềm tin cho người học Do đó, việc tiếp thu lĩnh hội kiến thức môn học SV tốt hơn, điều hoàn toàn phù hợp với xu hướng dạy học tích cực hóa người học mang tính thực tiễn cao - Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức với người học - Cần thiết phải kết hợp phương pháp sơ đồ tư với phương pháp DHTDA: + Thứ nhất, GV sử dụng sơ đồ tư vào buổi học giới thiệu môn học: ĐLCM ĐCS VN trước giao dự án học tập cho SV Mục đích giúp SV có nhìn tổng quát nội dung môn học ôn tập tổng kết chương tổng kết khóa học Ví dụ: GV bám vào đối tượng môn học để tiến hành sơ đồ tư để giới thiệu môn học buổi học đầu tiên: Đối tượng nghiên cứu môn ĐLCM ĐCSVN nghiên cứu toàn đường lối chủ trương Đảng từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Cách mạng xã hội chủ nghĩa Kinh tế CM dân tộc CM dân chủ CM nhân dân Chính trị Chống Pháp,Lật đổ chế độ Phải tổng hợp Nhật, Mỹ Phong kiến sức mạnh toàn dân để thực mục tiêu Văn hóa Xã hội + Thứ hai, nhóm phân cơng làm dự án sử dụng sơ đồ tư để báo cáo sản phẩm nhóm Ví dụ: Nhóm nhận dự án học tập: Đề tài 6: Phân tích tất yếu tổ để khởi nghĩa tháng Tám nổ thành công (Chương II) Nguyên nhân: mâu thuẫn sâu sắc toàn thể nhân dân Việt Nam với pát xit Nhật + TDP Mục tiêu: đánh đuổi phát xít Nhật bè lũ tay sai Điều kiện khách quan: + Hệ thống phát xít suy yếu TG + Nhật hất cẳng Pháp Việt Nam + Quân đồng minh chưa vào Đơng Dương Liên minh trị: Cơng – nơng – trí thức Cách mạng tháng Tám năm 1945 Xóa bỏ Sự thống trị phát xít Nhật Xây dựng Chính q dân VN l Phương pháp cách mạng: + đường hòa bình + Bạo lực cách mạng Điều kiện chủ quan: giai cấp công nhân trưởng thành thành lập lên Đảng cộng sản Thời c - Kết hợp phương pháp WebQuest với phương pháp DHTDA - Khái niệm: WebQuest hiểu PPDH tích cực, xây dựng sở phương tiện dạy học đại ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng Internet WebQuest chia thành WebQuest lớn WebQuest nhỏ WebQuest sử dụng cho hầu hết loại hình trường học khác nhau, với yêu cầu người học phải có kiến thức, hiểu biết thao tác máy tính mạng Internet WebQuest sử dụng đại trà cho tất môn học trung học phổ thông ĐH, CĐ Đặc biệt WebQuest hồn tồn thích hợp cho vấn đề dạy học liên môn Theo Bernd Meier Nguyễn Văn Cường: “WebQuest phương pháp dạy học, người học tự lực thực nhóm nhiệm vụ chủ đề phức hợp, gắn với tình thực tiễn Những thông tin chủ đề truy cập từ trang liên kết (links) giáo viên chọn lọc từ trước Việc học tập theo định hướng nghiên cứu khám phá, kết học tập người học trình bày đánh giá” [17; tr.169] - Trong DHTDA, WebQuest cách thức phổ biến để hỗ trợ cho SV tiếp cận để giải vấn đề/DAHT cách nhanh gọn hiệu quả, đỡ tiêu tốn nhiều thời gian để tìm kiếm tài liệu tham khảo Tuy nhiên, để lập WebQuest nghĩa hỗ trợ cho phương pháp DHTDA người GV phải trang bị hệ thống kiến thức, bao gồm kiến thức chuyên ngành, kinh nghiệm làm việc kỹ sử dụng Công nghệ thông tin thiết kế trang Web, tin học văn phòng - Kết hợp phương pháp đóng vai với phương pháp DHTDA - Khái niệm: Đóng vai PPDH, đó, GV tổ chức cho người học thực hành, “làm thử” số cách ứng xử tình giả định Đây PPDH nhằm giúp HS suy nghĩa sâu sắc vấn đề cách tập trung vào kiện cụ thể mà người học vừa thực quan sát Việc “diễn” khơng phải phần phương pháp mà điều quan trọng thảo luận sau phần diễn [7; tr.62] - Trong DHTDA, đóng vai có vai trò quan trọng, giúp SV thực hành kỹ ứng xử bày tỏ thái độ trình làm dự án; tạo hứng thú gây ý cho SV nhóm khác; tạo điều kiện cho việc phát huy tính sáng tạo người học Đồng thời, phương pháp đóng vai góp phần thay đổi thái độ, hành vi SV theo hướng tích cực tự giác học tập, khắc phục thụ động phận SV trình thực DAHT Hơn thông qua vai diễn, hoạt động SV phát huy hiệu tác động tích cực trình làm dự án - Để kết hợp phương pháp đóng vai với phương pháp DHTDA nhằm đem lại hiệu tích cực q trình dạy học môn ĐLCM ĐCSVN, GV phải tiến hành phân chia nhóm giao tình cho nhóm, yêu cầu đóng vai nhóm (trong quy định rõ thời gian chuẩn bị đóng vai nhóm Các nhóm tiến hành đóng vai Cuối lớp thảo luận, nêu nhận xét, đóng góp ý kiến cho nhân vật cụ thể, vai diễn gắn với nội dung DAHT - Sử dụng hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với phương pháp DHTDA Kiểm tra, đánh giá khâu khơng thể thiếu q trình dạy học, nhằm làm sáng tỏ mức độ đạt hay chưa đạt mục tiêu dạy học; đồng thời phát sai sót, giúp người học điều chỉnh hoạt động học tập Kiểm tra, đánh giá giúp GV nhận điểm mạnh, điểm yếu mình, để tự điều chỉnh, hoàn thiện hoạt động dạy Kiểm tra, đánh giá khơng nhằm mục đích nhận định trạng điều chỉnh định hướng hoạt động học tập SV mà nhận định trạng điều chỉnh hoạt động dạy GV Kiểm tra đánh giá có vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học mơn ĐLCM ĐCSVN Bởi vì: SV kiểm tra đánh giá thường xuyên cung cấp kịp thời thông tin giúp họ tự điều chỉnh hoạt động học Chỉ cho SV biết tiếp thu nội dung học đến mức nào, chỗ cần bổ khuyết trước chuyển sang phần Thơng qua kiểm tra, đánh giá SV có điều kiện tiến hành hoạt động trí tuệ như: ghi nhớ, tái hiện, hệ thống hóa kiến thức Nếu nội dung kiểm tra, đánh giá trọng phát huy trí thơng minh, SV phát triển tư sáng tạo, vận dụng linh hoạt kiến thức học vào thực tiễn Qua kiểm tra đánh giá, GV nắm cách xác, cụ thể lực trình độ SV phụ trách, từ có biện pháp giúp đỡ học sinh yếu, làm cho chất lượng học tập lớp nâng lên Mặt khác, qua kiểm tra đánh giá GV cải tiến cách dạy làm tăng hiệu việc dạy học Đồng thời, qua kiểm tra đánh giá giúp nhà quản lý nắm thực trạng dạy học đơn vị Từ đó, kịp thời uốn nắn, khuyến khích hỗ trợ để đơn vị thực tốt mục tiêu GD & ĐT Như vậy, việc kiểm tra đánh giá cách khách quan, khoa học tạo nên chuyển biến mạnh mẽ theo hướng phát huy tính thơng minh, sáng tạo SV, khuyến khích người học vận dụng linh hoạt kiến thức học vào tình thực tế, làm bộc lộ cảm xúc, thái độ, trách nhiệm SV trước vấn đề mang tính thời Hơn nữa, “để đào tạo người động, sớm thích nghi với đời sống xã hội việc kiểm tra, đánh giá dừng lại yêu cầu tái kiến thức, lặp lại kỹ học mà cần khuyến khích phát triển trí thơng minh, óc sáng tạo việc giải tình thực tế” [18; tr.138] Chính vậy, Nghị Hội nghị Ban Chấp hành TW (khóa XI) yêu cầu: “Đổi hình thức phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan Việc thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo cần bước theo tiêu chí tiên tiến xã hội cộng đồng giáo dục giới tin cậy công nhận” [4] Để phù hợp với phương pháp DHTDA, việc đề thi, chấm điểm tổ chức thi kết thức học phần, GV phải cân nhắc kỹ càng, đánh giá cách tồn diện thực chất trình độ tiếp thu kiến thức SV Trong trình kiểm tra, đánh giá môn ĐLCM ĐCSVN, GV phải trọng thực số hình thức yêu cầu sau đây: - Cần sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm: Sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan kiểm tra, đánh giá nhằm đảm bảo tính định lượng, tính tồn diện kiến thức tiết kiệm thời gian Hình thức kiểm tra, đánh giá có nhiều ưu điểm như: chấm điểm nhanh, xác khách quan; cung cấp phản hồi nhanh kết học tập SV, tạo hội cho họ tự đánh giá GV công bố đáp án biểu điểm - Đổi nội dung câu hỏi tự luận: Nội dung câu hỏi tự luận nên hướng vào phát triển tư phân tích, tổng hợp, đánh giá liên hệ kiến thức học với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội Nên hạn chế câu hỏi xuôi hướng chép mà phải hỏi ngược đòi hỏi nhiều trí thơng minh SV Ví dụ: Thay cho câu hỏi Trình bày đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc câu hỏi Vì Nguyễn Ái Quốc lại chọn đường cứu nước, giải phóng dân tộc gắn liền với phương hướng tiến lên CNXH? Thay cho câu hỏi Ý nghĩa, nguyên nhân học thắng lợi Cách mạng tháng Tám, câu hỏi Có người cho Cách mạng tháng Tám thằng lợi nhanh chóng “ăn may” Hãy trình bày ý kiến quan điểm nói trên? - Việc kiểm tra, đánh giá cần đảm bảo tính thường xuyên liên tục: Việc kiểm tra, đánh giá tiến hành thường xuyên sau học, GV kiểm tra, đánh giá mức độ tư SV để từ GV tự điều chỉnh phương pháp nội dung giảng dạy phù hợp với đối tượng người học Kiểm tra, đánh giá thường xuyên, liên tục hoạt động giáo dục cần thiết, khơng giúp GV đánh giá kết học tập, thu thập thông tin khả học tập, mà giúp SV có ý thức chủ động học tập, biết rèn luyện kỹ thói quen học tập tốt Với tầm quan trọng vậy, kiểm tra, đánh giá GV cần phải có chuẩn bị chu đáo, phù hợp với lượng thời gian, với SV Sau SV trả lời, GV cần đưa lời nhận xét cách khách quan, đắn, tạo nên khơng khí hào hứng, phấn khởi cho tiết học - Tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác tự học SV: Việc tự học SV có hiệu GV có biện pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp với đối tượng người học Mỗi học, GV cần giới thiệu rõ nội dung tự học, hướng dẫn cho SV tài liệu tham khảo, cách đọc tài liệu, cách ghi chép Với nội dung phức tạp, GV cung cấp cho SV số câu hỏi mang tính định hướng, gợi mở Những nội dung đưa thảo luận nên lưu ý liên hệ với thực tiễn địa phương, tình hình đất nước ta nay, với chuyên ngành đào tạo SV GV nên phân công cho SV chuẩn bị trước để tiết thảo luận đạt chất lượng cao Đối với phương pháp DHTDA, để SV nhìn nhận lại hoạt động trình thực DAHT SV đánh giá lẫn kết mà dự án đạt thơng qua báo cáo hình thức trình bày Việc đánh giá kết DAHT nhóm phải theo tiêu chí thể bảng sau đây: Bảng đánh giá học theo dự án (dùng cho SV đánh giá lẫn nhau) Tên người/nhóm đánh giá: …………………………………………… Tổng điểm: …………/100 Tên đề tài/dự …………………………………………………… án: TT Tiêu chí (điểm) Trên mức đạt (10 điểm) Chủ đề Dữ liệu nội dung Giải thích Trình bày Tổ chức Hiểu Tính sáng tạo Tư tích cực Làm việc nhóm 10 Ấn tượng chung Tổng điểm Đạt (6 điểm) Chưa Ghi đạt (3 điểm) Đặc biệt điều kiện Nhà trường thực đào tạo theo hình thức tín (Quy chế 43 Bộ GD & ĐT), việc đánh giá kết học tập SV không kiểm tra thi cuối học kỳ mà cách đánh giá thường xun, q trình thơng qua hoạt động học tập Do vậy, GV cần kết hợp tốt đánh giá trình thi kết thúc học phần SV Trong đánh giá trình cần thực theo tỷ lệ (50%), tích lũy thành phần: Điểm chuyên cần, SV tích cực tham gia xây dựng mạng ý tưởng để lựa chọn chủ đề/vấn đề cần nghiên cứu phù hợp; xác định câu hỏi vấn đề cần nghiên cứu; lập kế hoạch thực dự án cho nhóm (10%) Điểm thực dự án (20%) nhóm thực cách linh hoạt kế hoạch lập ra, bao gồm: thu thập thơng tin (cập nhật, xác, rõ ràng), xử lý thông tin (phân loại, xếp, hệ thống hóa thơng tin thu thập được) Điểm kiểm tra kỳ (20%), thay hình thức tổng hợp sản phẩm SV, bao gồm: việc hoàn thành báo cáo dự án theo nhóm cách sáng tạo thể rõ minh chứng cho vấn đề nghiên cứu; trình bày kết nghiên cứu cách khoa học, nêu bật nội dung thu từ kết dự án; cách trình bày đa dạng, rõ ràng có cấu trúc phù hợp, khoa học sáng tạo nhóm SV Đối với điểm thi kết thúc học phần (50%): Bài thi cuối học báo cáo thu hoạch hay tiểu luận kết thúc môn học sản phẩm dự án học tập SV nhóm làm Để q trình dạy học mơn ĐLCM ĐCSVN đạt mục tiêu đề làm cho SV không tiếp thu kiến thức môn học mà phát triển SV lực kỹ vận dụng kiến thức học vào thực tế, lực phát giải vấn đề sống đặt GV môn cần quán triệt đầy đủ nguyên tắc dạy học nói chung nguyên tắc dạy học mơn ĐLCM ĐCSVN nói riêng q trình DHTDA Bên cạnh đó, vấn đề đổi PPDH, lựa chọn sử dụng có hiệu PPDH đại cần thiết giảng dạy môn ĐLCM ĐCSVN kết hợp với phương pháp DHTDA Đặc biệt điều kiện nay, giáo dục nước ta thực bước chuyển đổi từ giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học Để đảm bảo điều đó, định phải thực thành công việc chuyển từ PPDH theo lối "truyền thụ chiều" sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất người học Phương pháp kiểm tra, đánh giá GV Nhà trường đại học cần thay đổi cho phù hợp với PPDH tích cực theo hướng lấy người học làm trung tâm, đánh giá kết học tập SV theo hướng tiếp cận lực, không đánh giá kết học tập theo kiểu trình bày, tái kiến thức Đây sở để đánh giá xác kết dạy học q trình đào tạo theo tín bậc đại học Tuy vậy, việc kết hợp PPDH đại với phương pháp DHTDA đánh giá lực đòi hỏi đội ngũ GV phải có kiến thức chun mơn sâu, kỹ tốt hướng dẫn trình học tập SV diễn thuận lợi hiệu Chính thế, đội ngũ GV trường đại học cần bổ túc rèn luyện thêm lực tổ chức lớp học, điều khiển hoạt động nhóm để giúp SV thực nhiệm vụ học tập Đây việc làm cần thiết nhằm góp phần thực chủ trương đổi toàn diện giáo dục đào tạo theo chủ trương Đảng ...- Nguyên tắc sử dụng phương pháp DHTDA môn ĐLCM ĐCSVN Trường Đại học Phú Yên - Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu môn học DHTDA cần đảm bảo mục tiêu kiến thức, kỹ... thức, kỹ vận dụng sáng tạo hình thức khen thưởng SV có thành tích tốt q trình học tập NCKH môn ĐLCM ĐCSVN nhà trường - Biện pháp sử dụng phương pháp DHTDA môn ĐLCM ĐCSVN trường ĐH Phú Yên - Xác... nhập; - Nguyên tắc đảm bảo tính Đảng tính khoa học Phương pháp DHTDA môn ĐLCM ĐCSVN phải dựa sở bảo đảm thống nguyên tắc tính Đảng tính khoa học Trong môn ĐLCM ĐCSVN người dạy người học phải
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC NGUYÊN tắc và BIỆN PHÁP sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP DHTDA môn ĐLCM của ĐCSVN ở TRƯỜNG đại học PHÚ yên , CÁC NGUYÊN tắc và BIỆN PHÁP sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP DHTDA môn ĐLCM của ĐCSVN ở TRƯỜNG đại học PHÚ yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay