BIỆN PHÁP GIÁO dục ý THỨC bảo tồn GIÁ TRỊ văn hóa LỊCH sử NHÀ mạc CHO CỘNG ĐỒNG dân cư HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ hải PHÒNG

58 26 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:32

BIỆN PHÁP GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO TỒN GIÁ TRỊ VĂN HÓA LỊCH SỬ NHÀ MẠC CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Nguyên tắc đề xuất biện pháp giáo dục ý thức bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử nhà Mạc cho cộng đồng dân cư huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng - Ngun tắc đảm bảo tính khoa học Các giá trị văn hóa lịch sử cần bảo tồn thành tố quan trọng việc hình thành nên sắc văn hóa cộng đồng Bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử hoạt động nhằm mục đích lưu giữ , bảo vệ giá trị văn hóa lịch sử có nguy biến lý hay lý khác Việc bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử phải tuân thủ nguyên tắc ý thức cộng đồng, văn pháp lý, việc trùng tu, tôn tạo, bảo quản Để trùng tu, tơn tạo, sửa chữa di tích cần có văn pháp lý cụ thể, hướng dẫn việc thực Cộng đồng dân cư chịu giám sát cấp có thẩm quyền giám sát công việc làm cụ thể để tránh tác hại xảy Giáo dục ý thức bảo tồngiá trị văn hóa lịch sử, cá nhân, tổ chức cần phải hiểu tài sản, niềm tự hào, văn hóa người dân sở - Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi Việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống bối cảnh tồn cầu hóa nước ta vừa có tính cấp bách, trước mắt, vừa mang tính chiến lược, lâu dài nhằm xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, dậm đà sắc dân tộc, góp phần xây dựng nhân cách người Việt Nam phù hợp với yêu cầu nghiệp đổi mới, để văn hóa thực tảng, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Về mặt thực tiễn lí luận, khơng thể phủ nhận thành hoạt động xây dựng gìn giữ bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử nhân dân huyện Kiến Thụy thời gian qua Chính vậy, biện pháp cần xây dựng sở kế thừa điểm mạnh, khắc phục điểm yếu biện pháp thực hiện, tận dụng tối đa việc kết hợp biện pháp cũ áp dụng có hiệu với biện pháp có tính đột phá - Ngun tắc đảm bảo tính lợi ích Giáo dục ý thức bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử,là yếu tố quan trọng để giúp địa phương phát triển,“vì giá trị văn hóa lịch sử coi nguồn tài nguyên quan trọng góp phần phát triển hoạt động du lịch” Giáo dục ý thức bảo tồn bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử góp phần quảng bá cho hoạt động kinh doanh du lịch Cần đảm bảo nguyên tắc cần lợi ích giáo dục ý thức bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử với phát triển kinh tế, trọng tới việc thúc đẩy tham sở kinh doanh du lịch, cộng động dân cư vào hoạt động bảo tồn, không ngừng tằng cường nhận thức bảo tồn cho cộng đồng chương trình giáo dục nhận thức giá trị văn hóa lịch sử cách cụ thể Từ thúc đẩy mối quan hệ tích cực du lịch tới ý thức bảo tồn Chính điều mà ngun tắc việc giáo dục ý thức bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử cần phải đảm bảo, cân lợi ích bảo tồn văn hóa lịch sử lợi ích kinh tế:“Giá trị văn hóa lịch sử cần nhìn nhận phận hữu trình phát triển kinh tế- xã hội Kinh tế di sản văn hóa hai yếu tố tương tác, phụ thuộc bổ sung cho Và đó, việc bảo tồn di sản văn hóa khơng cản trở, mà ngược lại, phải tạo động lực cho phát triển xét góc độ tác động tới việc hình thành nhân cách người đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ trực tiếp cho phát triển Di sản văn hóa phải gắn với người cộng đồng cư dân địa phương” - Nguyên tắc tính hiệu hoạt động Vì vậy, trình bảo tồn, giữ gìn giá trị văn hóa lich sử, ngồi vai trò, chức năng, nhiệm vụ quan nhà nước, cần thiết phải có tham gia cách tích cực người dân Khơng giữ gìn giá trị văn hóa lịch sử tốt hơn, hiệu chủ nhân loại hình giá trị văn hóa lịch sử Đây ý thức tự giác cộng đồng, giá trị văn hóa lịch sử khơng thể đứng ngồi sinh hoạt cộng đồng dân cư, tạo sống, sinh hoạt tâm linh, sinh hoạt văn hóa người dân Ðể trì sức sống cho di sản văn hóa đó, trước hết, di sản văn hóa phải bảo tồn vốn có, người dân thừa nhận đời sống cộng đồng Truyền thống văn hóa người dân sinh sống khu vực thân họ phần văn hóa Họ chia sẻ cho chúng tơi cách để bảo tồn.Đối với lễ hội văn hóa truyền thống, cần thiết thực lôi kéo cộng đồng vào việc tổ chức, sinh hoạt Bởi hết, người dân thấy hay, đẹp từ truyền thống văn hóa lịch sử họ có ý thức giữ gìn Ở đây, vai trò người cao tuổi cộng đồng có ảnh hưởng đặc biệt đến việc hướng dẫn hệ trẻ có ý thức giữ gìn truyền thống cha ơng Chúng tơi lớn gần xã Thuận Thiên (Kiến Thụy) nơi có Lễ Hội Minh Thệ làng Úc Gián nghe người lớn nói nguồn gốc, ý nghĩa nét văn hóa tâm linh đặc biệt Nếu hệ trẻ không chia sẻ hiểu giá trị từ di sản, thật khó để họ tiếp nối trì di sản Vì thế, làng, xã, gia đình dòng họ phải có trách nhiệm hướng dẫn cho hệ trẻ đưa họ đến với giá trị tốt đẹp nằm ẩn sau nghi thức, lễ tiết Nếu không, người lớn tiến hành nghi lễ truyền thống, niên, thiếu niên tò mò đứng nhìn, khơng chơi trò chơi vơ bổ Về phía quan quản lý thành phố, cần tạo hành lang pháp lý để lễ hội dân gian phát huy ý nghĩa thiết thực, trì nét đẹp từ sống cộng đồng, tránh xa hoa, lãng phí, thương mại hóa lễ hội, hay thấy làng có lễ hội, làng phải có Điều gây tốn lạm phát lễ hội cách không cần thiết Tuy nhiên, cần tôn trọng phong tục tập quán nhân dân không nên can thiệp cách học vào nội dung, hình thức lễ hội văn hóa truyền thống - Đảm bảo phù hợp với đặc điểm địa phương Ở giai đoạn văn hóa lịch sử dân tộc mang giá trị khác địa phương khác Và di sản đời tồn gắn liền với yếu tố địa phương Cụ thể hơn, làng ven biển xuất đua thuyền rồng, thờ cúng ngư Ông, liên quan đến yếu tố tâm linh, văn hóa người dân cư ngụ nơi Hay di tích lịch sử ln gắn liền với kiện lịch sử mà nơi đó, người dân họ chứng kiến, trải qua Chính thế, biện pháp đưa phải tính đến việc phù hợp với loại hình di sản, di tích văn háo lịch sử hay nói xác phù hợp với người dân địa điểmcư ngụ địa bàn - Đảm bảo mục tiêu giáo dục nhân cách Cuộc sống xã hội ngày phát triển, khơng gian dành cho loại hình văn hóa, lịch sử truyền thống ngày thu hẹp bị thay đổi Không hiểu hết giá trị giá trị văn hóa lịch sử mà có xu hướng ưa chuộng hình thức nghệ thuật mới, đại, quan tâm tìm hiểu giá trị truyền thống Chúng ta thường nói, phận khơng nhỏ cộng đồng ngày quay lưng lại với lịch sử, văn hóa truyền thống dân tộc Nhưng phải xem xét lại cách ứng xử, giáo dục có phần nhãng Bởi giá trị văn hóa lịch sử có tác dụng lớn tới việc giáo dục nhân cách nhân cộng đồng - Đảm bảo tính đồng Đảng, Nhà nước tiếp tục ban hành chủ trương, sách nhằm phát huy quyền làm chủ, bảo đảm lợi ích nhân dân; phát huy vai trò quyền cấp, đồn thể trị - xã hội, vai trò nhà trường tăng cường giáo dục ý thức cộng đồng việc bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử Tính thống mục tiêu để thực việc bảo tồn phát huy di sản, di tích lịch sử văn hóa, phát huy sức mạnh tồn xã hội Cần tiếp tục đổi nội dung, phương thức phát huy dân chủ, đoàn kết, tập hợp nhân dân; tạo đồng thuận xã hội; củng cố mối quan hệ Đảng, Nhà nước với nhân dân Phát huy quyền làm chủ nhân dân; tham gia xây dựng luật pháp, sách; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền; tích cực thực hoạt động giám sát quan Đảng, Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên bước thực biện pháp giáo dục ý thức cộng đồng dân cư bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử nhà Mạc - Biện pháp giáo dục ý thức bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử nhà Mạc cho cộng đồng dân cư huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng - Đẩy mạnh việc giáo dục ý thức bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử * Mục tiêu biện pháp Đẩy mạnh việc giáo dục ý thức bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử nhằm giữ giá trị gốc, giữ hồn giá trị văn hóa lịch sử, mang tính nguyên vẹn, việc bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử khơng riêng phận nào, quan nào, việc bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử việc chung tồn dân, cộng đồng * Chủ thể thực Ban tuyên giáo ngành văn hóa huyện, xã, thị trấn Ban vận động làng, khu dân cư Ban quản lí di tích, lễ hội Toàn thể cộng đồng dân cư * Nội dung biện pháp Là địa phương sinh sống lâu đời mảnh đất Dương Kinh đầy nắng gió, cộng đồng dân cư huyện Kiến Thụy tạo dựng cho riêng giá trị văn hóa vật chất tinh thần vô Cần đẩy mạnh nghiên cứu phát huy giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng trình phát triển du lịch Phát triển du lịch di sản văn hóa cần xây dựng mối liên kết cộng đồng với hoạt động du lịch huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Các cấp quyền huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng phải tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân thực yêu cầu Nhà nước, quy tắc cộng đồng Trong du lịch, muốn người dân tham gia cụ thể, thành phố phải có sách hỗ trợ mang tính lâu dài để họ chuyển đổi nghề nghiệp, mua sắm thiết bị phương tiện nhằm sản xuất phục vụ du lịch - Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp đề xuất - Mục đích khảo nghiệm Khảo nghiệm nhằm khẳng định tính cần thiết tính khả thi việc giáo dục ý thức cộng đồng dân cư bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử nhà Mạc huyện Kiến Thụy - Đối tượng khảo nghiệm Khảo nghiệm mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp giáo dục ý thức bảo tồngiá trị văn hóa lịch sử nhà Mạc cho cộng đồng dân cư huyện Kiến Thụy mà đề tài đề xuất - Phương pháp khảo nghiệm Chúng sử dụng bảng hỏi để điều tra 100 người thuộc phạm vi nghiên cứu nhằm thu thập thơng tin đánh giá họ tính cần thiết khả thi biện pháp giáo dục ý thức cộng đồng dân cư việc bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử huyện Kiến Thụy Mức đánh giá biện pháp xác định sau: - Rất cần thiết (RCT)/ Rất khả thi (RKT): điểm; - Cần thiết (CT)/ Khả thi (KT): điểm; - Không cần thiết (KCT)/ Không khả thi (KKT): điểm - Kết khảo nghiệm Trên sở xác định biện pháp giáo dục cộng đồng dân cư bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử huyện Kiến Thụy, chúng tơi tiến hành thăm dò mức độ cần thiết khả thi biện pháp đề xuất - Đánh giá mức độ cần thiết biện pháp Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp MỨC ĐỘ (100) STT BIỆN PHÁP RCT ĐTB Biện pháp 1: Đẩy mạnh SL 77 bậc CT KCT 23 việc giáo dục ý thức bảo tồn phát huy giá trị Thứ % 77 23 Biện pháp 2: Tổ chức đa SL 68 32 2,77 2,68 văn hóa lịch sử dạng hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng giá trị % 68 32 Biện pháp 3: Hoàn thiện SL 75 25 văn hóa lịch sử văn phối hợp với lực lượng chức huyện việc % 75 25 Biện pháp 4: Các giá trị SL 69 31 2.75 2,69 2,71 giáo dục ý thức bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử văn hóa lịch sử nhà Mạc đưa vào chương trình giáo dục địa phương nhà % 69 31 71 29 71 29 trường Biện pháp 5: Tạo điều kiện SL cho người dân cộng đồng tham gia bảo vệ, sử % dụng, khai thác giá trị di tích Biện pháp 6: Chính quyền SL 65 35 tổ chức bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ cho ban quản lý % 65 35 SL 62 38 2,65 2,62 2,62 di tích văn hóa lịch sử Biện pháp 7: Tăng cường cơng tác quản lí Nhà nước bảo tồn % 62 38 Biện pháp 8: Huy động SL 62 38 giá trị văn hóa lịch sử nguồn lực từ cộng đồng để gắn kết chặt chẽ di sản, di tích văn hóa lịch sử với phát triển du lịch huyện Kiến Thụy % 62 38 Kết bảng cho thấy, ý kiến hỏi cho rằng, biện pháp đề xuất cần thiết với điểm trung bình từ 2,62/3 điểm trở lên khơng có ý kiến cho biện pháp không cần thiết Trong biện pháp, biện pháp ý kiến cho cần thiết “Đẩy mạnh việc giáo dục ý thức bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử” với điểm trung bình 2,77, đặc biệt biện pháp có tới 77 % ý kiến cho cần thiết Biện pháp xếp thứ “Hoàn thiện văn phối hợp với lực lượng chức huyện việc giáo dục ý thức bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử” với điểm trung bình 2,75/3 điểm có 75% ý kiến đánh giá cần thiết Các biện pháp có mức độ cần thiết biện pháp 5, 4, 2, 7,8 -Đánh giá mức độ khả thi biện pháp Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp T BIỆN PHÁP MỨC ĐỘ (100) ĐT Th RK K KK T T T 88 12 % 89 11 Biện pháp 2: Tổ chức đa dạng SL 81 19 % 81 19 Biện pháp 3: Hoàn thiện văn SL 90 10 % 90 10 Biện pháp 4: Các giá trị văn hóa SL 85 15 % 85 15 SL 75 25 T Biện pháp 1: Đẩy mạnh việc giáo SL dục ý thức bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịchk sử hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng giá trị B ứ bậc 2.88 2.81 2.90 2.85 2.75 văn hóa lịch sử phối hợp với lực lượng chức huyện việc giáo dục ý thức bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử lịch sử nhà Mạc đưa vào chương trình giáo dục địa phương nhà trường Biện pháp 5: Tạo điều kiện cho người dân cộng đồng tham gia bảo vệ, sử dụng, khai thác giá % 75 25 Biện pháp 6: Chính quyền tổ chức SL 70 30 % 70 30 Biện pháp 7: Tăng cường công tác S 66 34 quản Nhà nước bảo tồn giá L 66 34 66 34 66 34 trị di tích bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ cho ban quản lý di tích văn hóa lịch 2.70 2.66 2.66 sử trị văn hóa lịch sử huyện Kiến Thụy % Biện pháp 8: Huy động nguồn SL lực từ cộng đồng để gắn kết chặt chẽ di sản, di tích văn hóa lịch sử % với phát triển du lịch huyện Kiến Thụy Theo khảo nghiệm kết cho thấy, biện pháp đề xuất khả thi với điểm trung bình từ 2,66/3 điểm trở lên khơng có ý kiến cho biện pháp không khả thi Biện pháp ý kiến đánh giá khả thi “Hoàn thiện văn phối hợp với lực lượng chức huyện việc giáo dục ý thức bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử ” với điểm trung bình cao 2,90/3 điểm Biện pháp đánh giá khả thi “Đẩy mạnh việc giáo dục ý thức bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịchsử” với điểm trung bình 2,88/3 điểm Đây biện pháp đánh giá cần thiết cao tính khả thi đứng thứ Tiếp đến mức độ khả thi đánh giá biện pháp 5, 2, 4, 7,8 Theo số liệu thống kê bảng 4.2 cho thấy khách thể điều tra đánh giá mức độ khả thi biện pháp cao Điều cho thấy, cán bộ, lãnh đạo huyện, xã, thơn người dân thấy rõ tính khả thi việc giáo dục ý thức bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử nhà Mạc cho cộng đồng dân cư huyện Kiến Thụy Vì thế, có xếp thứ bậc biện pháp khác biệt lớn mức độ tính khả thi Qua cho thấy việc huy động cộng đồng dân cư gặp tất nhiều khó khăn Vì thế, cấp quyền, đồn thể có liên quan cần quan tâm cách sâu sắc đến cộng đồng dân cư địa phương Giúp họ ý thức tầm quan trọng việc giáo dục ý thức bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử địa bàn Huyện Bởi quyền lợi nghĩa vụ mà người dân phải ý thức điều Họ người thụ hưởng quyền lợi từ giá trị văn hóa lịch sử mang lại Nó có ý nghĩa lớn việc giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, niềm tự hào quê hương, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân hệ hệ mai sau Tổng hợp kết khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp TT Biện pháp Tính Tính Hiệu số cần thiết khả thi Xi Yi d= d X Y Xi -Yi Biện pháp 1: Đẩy mạnh việc giáo dục ý thức bảo tồn 2.7 phát huy giá trị văn hóa 2,88 -1 2,81 1 2.90 1 2.85 1 lịch sử Biện pháp 2: Tổ chức đa dạng hoạt động tuyên truyền 2.6 nâng cao nhận thức cho cộng đồng giá trị văn hóa lịch sử Biện pháp 3: Hồn thiện văn phối hợp với lực lượng chức 2.7 huyện việc giáo dục ý thức bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử Biện pháp 4: Các giá trị văn hóa lịch sử nhà Mạc đưa vào chương 2.6 trình giáo dục địa phương nhà trường Biện pháp 5: Tạo điều kiện cho người dân cộng đồng tham gia bảo vệ, sử dụng, khai thác giá trị di 2.7 2,75 0 2,70 0 2,66 0 2,66 0 tích Biện pháp 6: Chính quyền tổ chức bồi dưỡng kỹ 2.6 nghiệp vụ cho ban quản lý di tích văn hóa lịch sử Biện pháp 7: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước 2,6 bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử huyện Kiến Thụy Biện pháp 8: Huy động nguồn lực từ cộng đồng để gắn kết chặt chẽ di sản, di tích văn hóa lịch sử với phát triển du lịch huyện Kiến Thụy 2,6 Tổng cộng Áp dụng cơng thức tính tương quan spearman để tính tương quan tính cần thiết tính khả thi cho kết sau: Áp dụng công thức: R= 1- 6�D2 N(N2 - 1) Ta có R = 0,99 Điều có nghĩa tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất có tương quan thuận chặt Các cán bộ, lãnh đạo huyện, xã, thị trấn, thôn, khu phố người dân huyện Kiến Thụy đánh giá cao tính cần thiết tính khả thi biện pháp giáo dục ý thức bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử huyện Kiến Thụy Mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp mức cao có tương quan chặt Điều chứng tỏ biện pháp huy động cộng đồng dân cư bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng vận dụng có kết thực tiễn Trong thời kì hội nhập kinh tế nước ta đà phát triển nên có điều kiện thực cơng việc mà trước khơng có hội, điều kiện thực Chúng ta làm tốt việc bảo tồn, tơn tạo di sản, di tích, tổ chức lễ hội lịch sử với quy mô cấp nhà nước, cấp thành phố Có số sách đãi ngộ người trực tiếp tham giaquản lý Xuất phát từ thực trạng nhận thức lãnh đạo, người dân, đềxuất biện pháp giáo dục ý thức bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử nhà Mạc cho công đồng dân cư, để đạt hiệu cao thời gian tới: Biện pháp 1: Đẩy mạnh việc giáo dục ý thức bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử Biện pháp 2: Tổ chức đa dạng hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng giá trị văn hóa lịch sử Biện pháp 3: Hồn thiện văn phối hợp với lực lượng chức huyện việc giáo dục ý thức bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử.Biện pháp 4: Các giá trị văn hóa lịch sử nhà Mạc đưa vào chương trình giáo dục địa phương nhà trường.Biện pháp 5: Tạo điều kiện cho người dân cộng đồng tham gia bảo vệ, sử dụng, khai thác giá trị di tích.Biện pháp 6: Chính quyền tổ chức bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ cho ban quản lý di tích văn hóa lịch sử Biện pháp 7: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử huyện Kiến Thụy Biện pháp 8: Huy động nguồn lực từ cộng đồng để gắn kết chặt chẽ di sản, di tích văn hóa lịch sử với phát triển du lịch huyện Kiến Thụy Phát huy tốt biện pháp trên, việc bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử nhà Mạc đem lại hiệu cao, đồng thời thu hút nhiều khách tham quan du lịch; tổ chức hoạt động văn hoá, hướng tới mục tiêu phục vụ phát triển du lịch bền vững cần thiết Nguồn tài nguyên di tích, di sản bị cạn kiệt nguồn tài nguyên dầu mỏ, than đá khai thác mà không bảo tồn Bảo tồn khai thác hai mặt vấn đề, bảo tồn mà không ý tới khai thác gây lãng phí tài nguyên, hạn chế việc phát huy giá trị; khai thác mà không bảo tồn nguy hiểm nữa, điều gây hủy hoại di sản, di tích, hủy hoại mơi trường hậu to lớn khác cho toàn xã hội Phát huy mạnh mẽ vai trò nhân dân việc bảo tồn phát huy giá trị di tích ... trị văn hóa lịch sử nhà Mạc - Biện pháp giáo dục ý thức bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử nhà Mạc cho cộng đồng dân cư huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng - Đẩy mạnh việc giáo dục ý thức bảo tồn. .. xuất biện pháp giáo dục ý thức bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử nhà Mạc cho cộng đồng dân cư huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng - Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học Các giá trị văn hóa lịch sử cần... tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử * Mục tiêu biện pháp Đẩy mạnh việc giáo dục ý thức bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử nhằm giữ giá trị gốc, giữ hồn giá trị văn hóa lịch sử, mang tính
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP GIÁO dục ý THỨC bảo tồn GIÁ TRỊ văn hóa LỊCH sử NHÀ mạc CHO CỘNG ĐỒNG dân cư HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ hải PHÒNG , BIỆN PHÁP GIÁO dục ý THỨC bảo tồn GIÁ TRỊ văn hóa LỊCH sử NHÀ mạc CHO CỘNG ĐỒNG dân cư HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ hải PHÒNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay