BIỆN PHÁP GIÁO dục văn hóa ỨNG xử CHO đội NGŨ cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã dựa vào CỘNG ĐỒNG ở hải DƯƠNG

49 1 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:32

BIỆN PHÁP GIÁO DỤC VĂN HÓA ỨNG XỬ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Ở HẢI DƯƠNG - Định hướng giáo dục văn hóa ứng xử cho cán cơng chức cấp xã tỉnh Hải Dương Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X rõ: “Nâng cao văn hóa cho đội ngũ cán từ trung ương đến địa phương góp phần vận động, đóng góp vào phát triển xã hội Việt Nam” Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, ngày 28/01/2016 xác định rõ nhiệm vụ Đảng ta chiến lược xây dựng người:“Phát huy nhân tố người lĩnh vực đời sống xã hội; tập trung xây dựng người đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ lực làm việc; xây dựng mơi trường văn hố lành mạnh” Đó định hướng đắn Đảng ta công tác cán kế thừa sâu sắc quan điểm Bác Hồ xây dựng đội ngũ cán vừa “ hồng”, vừa “chuyên” giai đoạn cách mạng nay, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước MTTQ, ban ngành đoàn thể hệ thống trị Nâng cao văn hóa, văn hóa ứng xử nội dung quan trọng công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp sở Vì giáo dục văn hóa ứng xử cho cán bộ, cơng chức cấp xã dựa vào cộng đồng huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phải theo định hướng sau đây: Một là: Giáo dục văn hóa ứng xử cho cán bộ, công chức cấp xã phải dựa quan điểm Đảng công tác cán bộ; sách, pháp luật, quy định Nhà nước cán bộ, cơng chức nói chung cấp xã nói riêng; Hai là, Giáo dục văn hóa ứng xử cho cán bộ, công chức cấp xã phải xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt công tác cán bộ, phải thực tập trung, thống nhất, thường xuyên, lâu dài, kiên trì, nỗ lực lớn, tâm cao hệ thống trị cộng đồng xã hội, để xây dựng đội ngũ cán cấp xã có đạo đức, nhân cách, có trình độ đào tạo đạt chuẩn, có lực làm việc, có văn hóa ứng xử chuẩn mực, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng máy quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hồn thành tốt nhiệm vụ trị địa phương giai đoạn cách mạng Ba là, Đổi nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học; Trung tâm bồi dưỡng trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng trị huyện, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn, đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng phải có kế hoạch, mục tiêu; gắn với cơng tác quy hoạch, sử dụng cán bộ, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh cán bộ, trọng nội dung bồi dưỡng đạo đức - kiến thức, nghiệp vụ - kỹ giao tiếp, văn hóa ứng xử cho cán bộ, công chức bước xây dựng đội ngũ, cán công chức cấp xã ngang tầm nhiệm vụ Bốn là, Giáo dục văn hóa ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã phải gắn với xây dựng môi trường công sở lành mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu xây dựng quan đồn kết, chia sẻ trách nhiệm, cơng bằng, dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần tạo động lực, niềm tin cho cán bộ, công chức làm việc; Thực tốt đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật gắn với kết thực nhiệm vụ giao, hài lòng người dân văn hóa ứng xử cán bộ, cơng chức, làm cho công tác sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển vị trí cơng tác cán Năm là, giáo dục văn hóa ứng xử cho cán bộ, cơng chức cấp xã đạt chất lượng, hiệu lâu dài bền vững biết dựa vào nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp nhân dân, lực lượng cộng đồng xã hội, Đúng Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn: "Làm việc phải có quần chúng Khơng có quần chúng khơng thể làm Dễ mười lần khơng dân chịu Khó trăm lần dân liệu xong" Chỉ dựa vào cộng đồng, xây dựng đội ngũ thực công bộc nhân dân, nhân dân nhân dân phục vụ - Các nguyên tắc đề xuất biện pháp giáo dục văn hóa ứng xử cho cán bộ, cơng chức cấp xã dựa vào cộng đồng huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương - Giáo dục văn hóa ứng xử cho cán bộ, công chức cấp xã dựa vào cộng đồng huyện Kim Thành phải đặt lãnh đạo cấp ủy Đảng, quản lý Nhà nước địa phương, phát huy vai trò MTTQ, tổ chức trị - xã hội, quan truyền thông, tổ chức quần chúng cộng đồng xã hội Đây nguyên tắc đảm bảo thành công công tác cán bộ, sở trị, sở pháp lý cho công tác cán Đảng ta giai đoạn lịch sử cách mạng, thời kỳ đổi đất nước Cơng tác giáo dục tư tưởng trị, đạo đức lối sống, lực làm việc, văn hóa ứng xử cho cán bộ, công chức cấp xã phải đặt lãnh đạo trực tiếp cấp ủy Đảng, quản lý Nhà nước địa phương, từ việc đề chủ trương, nghị xây dựng máy gắn với công tác cán đến hoạt động lãnh đạo, đạo, kiểm tra, giám sát việc thực nhiệm vụ giao cán bộ, công chức cấp xã theo quy định pháp luật, nhằm bước xây dựng quyền sạch, vững mạnh, thực dân, dân dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân lao động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sở trị quyền nhân dân, tổ chức trị - xã hội, quan truyền thơng có nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc Các quan truyền thơng có ảnh hưởng to lớn đến vấn đề xã hội, truyền thông tác động đến nhận thức cộng đồng, từ nhận thức tác động đến hành động ứng xử người, ứng xử người có đội ngũ cán bộ, cơng chức nhà nước nói chung, cấp xã nói riêng trở thành nếp, chuẩn mực xã hội nhờ đến truyền thơng mà vấn đề xã hội, cộng đồng chấp nhận có sức lan tỏa tích cực đến việc rèn luyện nhân cách, văn hóa ứng xử cán Các tổ chức quần chúng nhân dân lực lượng chủ đạo hoạt động đời sống xã hội Lịch sử dân tộc Việt Nam chứng minh vai trò, sức mạnh quần chúng nhân dân, câu nói tiếng Nguyễn Trãi: “ Đẩy thuyền dân, lật đổ thuyền dân ” Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, cách mạng nghiệp quần chúng, quan điểm “lấy dân làm gốc” trở thành tư tưởng xuyên suốt nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước Đảng ta Vì cơng tác cán bộ, giáo dục văn hóa ứng xử chuẩn mực cho cán bộ, cơng chức cấp xã phải tôn trọng nguyên tắc này, phát huy tốt vai trò cơng tác truyền thơng tổ chức nhân dân - Giáo dục văn hóa ứng xử cho cán bộ, công chức cấp xã phải nằm nội dung giáo dục nghĩa vụ, đạo đức công vụ quy định Hiến pháp, Pháp lệnh cán bộ, công chức, Luật cán bộ, công chức, Luật phòng chống tham nhũng, Luật Tiếp cơng dân, Luật Tổ chức quyền địa phương Cho đến nay, Việt Nam chưa có văn pháp luật quy định văn hóa ứng xử cho cán cơng chức cấp xã theo hướng tiếp cận cộng đồng Tuy nhiên, quy định pháp lý nghĩa vụ, đạo đức công vụ lại quy định khoa học, chặt chẽ đầy đủ Ngay từ năm 1950, điều kiện khó khăn, gian khổ cơng kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 76/SL ngày 20/5/1950 ban hành Quy chế công chức Việt Nam Trong đó, nội dung cơng chức đạo đức cơng vụ thể rõ: “Công chức Việt Nam công dân giữ nhiệm vụ máy nhà nước quyền nhân dân…Cơng chức Việt Nam phải đem tất sức lực tâm trí, theo đường lối Chính phủ nhằm lợi ích nhân dân mà làm việc” Kế thừa phát huy quy định pháp luật công chức đạo đức công vụ Sắc lện 76/SL, Hiến pháp năm 1980 quy định Điều 8: “Tất quan nhà nước nhân viên nhà nước phải hết lòng phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa Nghiêm cấm biểu quan liêu, hách dịch, cửa quyền.” Như vậy, lần lịch sử lập hiến Việt Nam, Nhà nước ta ban hành chuẩn mực đạo đức cho công chức quan nhà nước đạo luật gốc, đạo luật có hiệu lực pháp lý cao Từ Hiến pháp, chuẩn mực công chức đạo đức công vụ nhà nước ban hành hình thức văn quy phạm pháp luật: Luật CBCC; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Tiếp cơng dân, Luật Tổ chức quyền địa phương số văn luật quy định rõ quyền nghĩa vụ cán bộ, công chức bao gồm quy định chuẩn mực đạo đức, quy định việc công chức phải làm việc không làm Và đó, chuẩn mực văn hóa ứng xử công chức đề cập nội dung quy định nghĩa vụ, đạo đức cơng vụ Vì vậy, giáo dục văn hóa ứng khơng nằm ngồi nội dung giáo dcuj nghĩa vụ, đạo đức công vụ theo quy định pháp luật - Đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, tiêu chí, đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ cán bộ, công chức cấp xã; phù hợp văn hóa cộng đồng, phù hợp xu phát triển đất nước thực tiễn yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội địa phương Bất nội dung hướng tới công tác cán phải dựa tiêu chuẩn, tiêu chí đặc điểm vị trí, chức danh, nhiệm vụ công tác đội ngũ cán bộ, công chức Trên sở xây dựng nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục phù hợp, đảm bảo quy định Nhà nước Trong nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho cán bộ, cơng chức cấp xã khơng ngồi quy định đó, với đặc điểm riêng biệt công chức cấp xã người trực tiếp sinh sống địa bàn dân cư, hàng ngày gắn bó với nhân dân, giải cơng việc hướng dẫn người dân chấp hành chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước nên văn hóa ứng xử đội ngũ phải phù hợp văn hóa cộng đồng, văn hóa địa phương xu phát triển xã hội, phát triển khoa học công nghệ, bùng nổ 10 cho hiệu thiết thực; huy động rộng rãi tổ chức cá nhân tham gia hoạt động Trung tâm giáo dục cộng đồng, coi Trung tâm học tập cộng đồng môi trường hoạt động văn hóa, văn nghệ, chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật mà nơi giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân đội ngũ cán sở trình độ văn hóa, đạo đức văn hóa tiến MTTQ, Ban Tuyên giáo ban ngành đồn thể, tổ chức trị-xã hội phối hợp Đài truyền huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, thành viên tổ chức thực tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, xây dựng “ Cơ quan, đơn vị văn hóa”, xây dựng “Làng văn hóa, khu dân cư văn hóa”, phong trào xây dựng Nơng thơn thực “Lành mạnh việc cưới, việc tang” theo nghị Ban Thường vụ Huyện ủy; gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Nghị Trung ương khóa XII tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự 35 chuyển hóa" nội để nâng cao nhận thức, bồi dưỡng đạo đức, nhân cách, văn hóa ứng xử cho cán bộ, cơng chức - Tập trung huy động nguồn lực, tranh thủ hỗ trợ Trung ương, tỉnh; Làm tốt cơng tác xã hội hóa vận động quan, doanh nghiệp đóng địa bàn để tăng cường sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho công sở, trụ sở làm việc địa phương Công sở nơi làm việc cán bộ, công chức để thực nhiệm vụ công, nơi trực tiếp đón tiếp tổ chức, cá nhân, người dân đến liên hệ công tác, giải công việc theo quy định pháp luật Cơng sở quyền địa phương cấp xã trụ sở Đảng ủy – HĐND - UBND, nơi làm việc cán bộ, công chức cấp xã, nơi trực tiếp giải công việc liên quan đến quyền lợi ích đáng người dân, nơi đón tiếp cơng dân đến liên hệ giải công việc tiếp thu ý kiến người dân chủ trương, đường lối Đảng, chế độ sách, pháp luật Nhà nước Thực tế cho thấy, sở vật chất yếu tố quan trọng định đến chất lượng phục vụ 36 Trong hoạt động công vụ cán bộ, công chức nhà nước nói chung, cán cơng chức cấp xã nói riêng, cơng sở mơi trường làm việc hành quan trọng cán bộ, cơng chức, có cơng sở, cán bộ, cơng chức tác nghiệp, thực thi nhiệm vụ theo quy định pháp luật Công sở, trụ sở làm việc điều kiện cần thiết để cán bộ, công chức thực thi công vụ, yếu tố quan trọng ảnh trực tiếp đến tinh thần, ý thức, chất lượng, hiệu công việc cán bộ, công chức, quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất nguồn gốc ý thức, định ý thức Quan điểm chân lý sống thực tiễn, giúp người không ngừng vươn lên để tái tạo cải vật chất lĩnh vực đời sống xã hội Thực tiễn ỏ huyện Kim Thành, 21 xã, thị trấn có trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND, cán bộ, cơng chức có phòng làm việc sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Tuy nhiên, số địa phương điều kiện kinh tế khó khăn, lịch sử cũ để lại mà trụ sở làm việc nhiều thiếu thốn, phòng làm việc chật hẹp, nóng bức, có 7/21 xã chưa bố trí phòng làm việc riêng cho Bộ phận Một 37 cửa, trang thiết bị nghèo nàn, lạc hậu, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu giải cơng việc, nơi đón tiếp cơng dân sơ sài, dẫn đến chất lượng phục vụ người dân thấp; cán bộ, cơng chức tâm không thoải mái, vui vẻ , tinh thần, khả giao tiếp, ứng xử chuẩn mực với người dân có phần hạn chế Trong điều kiện kinh tế đất nước nhiều khó khăn, việc tranh thủ đầu tư Trung ương, tỉnh cho dự án đặt địa bàn, cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn giải pháp hữu hiệu; Đồng thời huy động nguồn lực, làm tốt cơng tác xã hội hóa để đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc xã, thị trấn, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân cần thiết Vì vậy, số nhiệm vụ, giải pháp huyện Kim Thành là: - Tranh thủ Dự án đầu tư Trung ương; Kinh phí hỗ trợ chươmg trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn Tỉnh; - Huyện ủy, UBND huyện tập trung đạo xã, thị trấn thực đổi đất lấy hạ tầng, quy hoạch, xây dựng Kế 38 hoạch sử dụng đất đai có hiệu quả, tạo nguồn thu từ đấu giá đất để có kinh phí đầu tư xây dựng Nhà văn hóa, trụ sở làm việc khang trang, đẹp, bước đại - Thực có hiệu huy động xã hội hóa ủng hộ, đóng góp nhân dân cơng trình phúc lợi xã hội, nhà văn hóa thơn khu dân cư, trung tâm học tập cộng đồng tạo điều kiện cho hoạt động cộng đồng phát triển - Thực tốt cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi chế sách thơng thống để Doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng có nghĩa vụ đóng góp cho địa phương nguồn kinh phí định - Chỉ đạo địa phương năm xây dựng kế hoạch, dự tốn kinh phí đầu tư cải tạo, nâng cấp phòng làm việc, mua sắm trang thiết bị cần thiết; tập trung ưu tiên đầu tư cho Bộ phận cửa, cửa liên thông cấp xã - Phòng Tài - Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện đề nghị UBND tỉnh tăng cường đầu tư sở vật chất, hỗ trợ phương tiện, thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin vào 39 giải công việc, nâng cao chất lượng hoạt động phận cửa cấp xã Mục tiêu: Tăng cường sở vật chất trang thiết bị trụ sở làm việc địa phương, bố trí cho cán bộ, cơng chức cấp xã có phòng làm việc đảm bảo tiêu chuẩn, quy định; Bộ phận cửa có Nội quy tiếp dân, bảo đảm giải công việc cho công dân thuận tiện - Phát huy vai trò giám sát cộng đồng, xây dựng mối quan hệ mật thiết nhân dân với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã Hơn 70 năm Cách mạng tháng thành cơng, nhìn lại chặng đường lịch sử dân tộc ta qua, với bao thăng trầm công đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập tự cho đất nước trình đổi đưa nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội, học sức dân, học lòng dân khơng nguyên giá trị Từ lời dặn bậc tiền bối “ Đẩy thuyền dân lật đổ thuyền dân”, đến thực tiễn “ Dễ trăm lần khơng dân chịu, khó vạn lần dân liệu xong” Còn dân chế độ, dân chế độ Chân lý chứng minh 40 qua thực tiễn đất nước, trước bao thách thức vận hội, có lòng dân có tất cả, để lòng dân nước Nhận thức sâu sắc toàn diện vai trò nhân dân ta nghiệp cách mạng xây dựng bảo vệ Tổ quốc; Đảng, Nhà nước nhân dân ta xây dựng Hiến pháp 2013 Hiến pháp khảng định quy định Chế độ trị đất nước ta, Chương I, Điều Hiến pháp: “ Nhà nước bảo đảm phát huy quyền làm chủ Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ bảo đảm quyền người, quyền công dân; thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển tồn diện” Tại Chương I, Điều 4, khoản Hiến pháp: “ Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu giám sát Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân định mình” ( Nguồn: Báo Người Lao động, ngày 28/11/2013) Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn: “Nước lấy dân làm gốc”, “nước ta nước dân chủ, địa vị cao dân, dân chủ”; “Chế độ ta chế độ dân chủ, tức 41 nhân dân người chủ” Tư tưởng, tầm nhìn xa trơng rộng tinh túy Người học sâu sắc cho cán bộ, đảng viên, mong muốn người cán bộ, đảng viên phải giữ mối liên hệ mật thiết, gắn bó máu thịt với nhân dân Chính vậy, nói người cán bộ, cơng chức, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến cung cách phục vụ Nhân dân cán bộ, công chức Bác dạy, người cán cơng chức khơng có phận khác ngồi phận phục vụ nhân dân, dân mà làm việc Cán bộ, cơng chức làm nhân dân, phải chịu trách nhiệm trước nhân dân Nhân dân có trình độ hiểu biết khác nhau, phải tìm đủ cách giải thích cho dân hiểu Mọi việc làm phải hợp với trình độ văn hóa, thói quen sinh hoạt, trình độ giác ngộ, kinh nghiệm tranh đấu, nguyện vọng, mong muốn thiết thực quần chúng nhân dân; Cán bộ, đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư; cơng bộc dân, ln lắng nghe, học hỏi nhân dân Để xây dựng, gìn giữ mối quan hệ mật thiết nhân dân cán bộ, cơng chức cấp xã, tình hình nay, trước hết, cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, phát huy vai trò giám sát cộng đồng, nâng cao trách nhiệm cộng đồng với đội ngũ cán bộ, công 42 chức xã - người đại diện cho họ, đem sách Đảng nhà nước phục vụ cho sống họ, tránh thái độ vô cảm, lạnh lùng thiếu quan tâm đến người cán bộ, cơng chức mà họ tín nhiệm lựa chọn, coi việc cán có tốt hay xấu khơng phải việc mình; Mà cần giải việc họ biết đòi hỏi, u cầu người cán bộ, cơng chức phải đáp ứng u cầu mình; Từ nhận thức đó, nhân dân phải có trách nhiệm tham gia quyền xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán địa phương mình, thơng qua thực quy chế dân chủ sở Chỉ có chia sẻ, gắn bó trách nhiệm cộng đồng, mối quan hệ nhân dân cán tạo dựng tốt đẹp Sau đó, để xây dựng mối quan hệ cán cấp xã với cộng đồng, nhân dân địa phương, tạo gắn bó liên hệ mật thiết với nhân dân, để cán bộ, công chức hiểu dân hơn, gần dân hơn, lắng nghe tâm tư nguyện vọng đáng người dân để đề chủ trương, giải pháp thiết thực giải vấn đề liên quan sống cho người dân cấp ủy Đảng, quyền phải xác định nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, giáo dục, bồi dưỡng nhận thức hành động cho cán bộ, công chức ”lấy dân làm 43 gốc” học sâu sắc mà cán đảng viên phải thấm nhuần, kim nam cho đời công tác Huyện ủy, UBND huyện cần đạo cấp ủy, quyền địa phương thực tốt quy chế dân chủ sở; Thực có hiệu chế: ‘ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, việc giám sát công tác cán bộ, giới thiệu lựa chọn đại biểu HĐND cấp Đổi hình thức lấy ý kiến đánh giá hài lòng người dân với cán bộ, công chức xã cách phù hợp Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, trọng việc tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại nhân dân thủ tục hành chính, tinh thần tahis độ phục vụ nhân dân cán bộ, công chức Bộ phận cửa; Đồng thời, mở Hòm thư góp ý trụ sở, nhà văn hóa thơn, định kỳ tổng hợp, gửi đến cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu địa phương, quan, đơn vị mà người dân ý kiến để có biện pháp xử lý, giải kịp thời; Tổ chức mở đường dây nóng, cơng khai số điện thoại Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Trưởng Công an huyện, Số điện thoại Lãnh đạo xã (Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Cơng an xã ) để trực tiếp nghe 44 ý kiến phản ánh người dân vấn đề xúc xảy địa phương, kịp thời có biện pháp xử lý Đường dây nóng nên giới hạn quy định thời gian mở cho phù hợp thực tiễn công tác Lãnh đạo Bên cạnh đó, tổ chức Hội nghị quân dân tiếp thu phản ánh, góp ý người dân đại diện thơn, xóm, khu dân cư người có uy tín cộng đồng với hình thức phù hợp, hiệu Vận động nhân dân tham gia giám sát, phối hợp giáo dục văn hóa ứng xử cán bộ, công chức cấp xã Mặt trận Tổ quốc cấp vận động nhân dân tích cực tham gia nhận xét, đánh giá, lựa chọn cán bộ, công chức thông qua hoạt động như: Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm số chức danh theo quy định Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, thị trấn năm 2007 Điều 31 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 Thơng qua đợt lấy phiếu tín nhiệm giúp cho cán có điều kiện gần dân, lắng nghe ý kiến đóng góp nhân dân ưu điểm, nhược điểm thân để điều chỉnh, sửa chữa, Mặt trận Tổ quốc thành lập, đạo, hướng dẫn động viên, tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn giáo dục văn hóa ứng xử 45 cán bộ, cơng chức Việc vận động nhân dân tham gia giáo dục văn hóa ứng xử cán bộ, cơng chức cấp xã cần giám sát nhân dân, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước việc tuân thủ pháp luật nói chung pháp luật văn hóa ứng xử cán bộ, cơng chức nói riêng Làm tốt cơng tác tun truyền, vận động nhân dân tham gia giáo dục văn hóa ứng xử, giúp cho cán bộ, cơng chức cấp xã có điều kiện gần dân, gắn bó với nhân dân hơn, mối quan hệ thân thiện tốt đẹp Trên sở lý luận thực trạng văn hóa ứng xử đội ngũ CBCC, cần nhận thức rõ rằng, giáo dục văn hóa ứng xử CBCC cấp xã địa bàn huyện Kim Thành tất yếu khách quan nhiệm vụ quan trọng mà xã, thị trấn địa bàn huyện Kim Thành phải quan tâm Luận văn xây dựng hệ thống biện pháp nhằm giáo dục toàn diện, kịp thời điều chỉnh, uốn nắn biểu lệch lạc, suy thoái văn hóa ứng xử dự vào cộng đồng CBCC đáp ứng yêu cầu giai đoạn đổi Với biện pháp phân tích khảo nghiệm với tính 46 khoa học thực tiễn cao nhất, tác giả mong muốn giúp cho công tác giáo dục văn hóa ứng xử cho CBCC cấp xã địa bàn huyện đạt hiệu thuyết phục nhất, gắn bó với cộng đồng địa phương, đảm bảo lợi ích cho nhân dân phát huy mạnh thực tiễn công tác quản lý, chế độ sách cho CBCC cấp xã địa bàn huyện Kim Thành ngũ công chức cấp xã dựa vào cộng đồng cách khoa học chi tiết Đồng thời em phân tích thực trạng giáo dục văn hóa ứng cho công chức cấp xã dựa vào cộng đồng địa bàn huyện Kim Thành phương pháp khảo sát thực tiễn, điều tra bảng hỏi xử lý phân tích kết để đưa nhận xét phân tích khách quan ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế giáo dục văn hóa ứng xử cơng chức cấp xã dựa vào cộng đồng địa bàn huyện Trên sở thực trạng, luận văn đề biện pháp giáo dục văn hóa ứng xử cho cơng chức cấp xã dựa vào cộng đồng huyện Kim Thành Để đạt mục tiêu giáo dục văn hóa ứng xử công vụ cho CBCC cấp xã theo tiếp cận cộng đồng, luận văn nêu lên biện pháp góp phần giáo dục văn 47 hóa ứng xử cho đội ngũ cán công chức cấp xã huyện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nông thôn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương Đổi nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy nhà trường, đáp ứng mục tiêu Nghị 29 đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, gắn đào tạo kiến thức chuyên môn với rèn luyện, thực hành kỹ giao tiếp, ứng xử, kỹ mềm phù hợp cho lĩnh vực, ngành nghề, vị tí cơng tác cụ thể Tăng cường đầu tư, hỗ tợ sở vật chất, trang thiết bị cho phận Một cửa cấp huyện, cấp xã để xã thực tốt cơng tác cải cách thủ tục hành Tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện cho địa phương thực dự án phát triển công nghiệp, nông nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật, tăng nguồn ngân sách cho xây dựng sở hạ tầng địa phương, tăng cường sở vật chất phục vụ tốt cho yêu cầu giải công việc cán bộ, công chức - Đẩy mạnh cơng tác phối hợp, tun truyền sách pháp luật, nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cán 48 bộ, công chức cấp xã địa bàn, quần chúng nhân dân - Phát huy mạnh mẽ vai trò Mặt trận, đồn thể giáo dục văn hóa ứng xử cán bộ, công chức lên mức cao nhất, gần dân, sâu sắc tiếp cận cộng đồng, lấy lợi ích nhân dân đặt lên hàng đầu, công tác tuyên truyền vận động phải dựa hiệu thực tế tình hình kinh tế - trị- xã hội địa phương - Tham gia đóng góp xây dựng chương trình bồi dưỡng, nội dung giáo dục văn hóa ứng xử năm phù hợp lĩnh vực, công việc phụ trách cho CBCC cấp xã địa phương 49 ... xuất biện pháp giáo dục văn hóa ứng xử cho cán bộ, công chức cấp xã dựa vào cộng đồng huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương - Giáo dục văn hóa ứng xử cho cán bộ, cơng chức cấp xã dựa vào cộng đồng. .. văn hóa, văn hóa ứng xử nội dung quan trọng công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ, công chức cấp sở Vì giáo dục văn hóa ứng xử cho cán bộ, công chức cấp xã dựa vào cộng đồng huyện Kim Thành, tỉnh Hải. .. giao tiếp, văn hóa ứng xử cho cán bộ, công chức bước xây dựng đội ngũ, cán công chức cấp xã ngang tầm nhiệm vụ Bốn là, Giáo dục văn hóa ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã phải gắn với
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP GIÁO dục văn hóa ỨNG xử CHO đội NGŨ cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã dựa vào CỘNG ĐỒNG ở hải DƯƠNG , BIỆN PHÁP GIÁO dục văn hóa ỨNG xử CHO đội NGŨ cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã dựa vào CỘNG ĐỒNG ở hải DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay