BIỆN PHÁP GIÁO dục sức KHOẺ SINH sản vị THÀNH NIÊN CHO học SINH THCS dựa vào CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ hải DƯƠNG

85 4 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:32

BIỆN PHÁP GIÁO DỤC SỨC KHOẺ SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH THCS DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - Nguyên tắc đề xuất biện pháp - Đảm bảo tính pháp lí Trong năm qua, với phát triển mạnh mẽ tình hình kinh tế - xã hội đất nước, Đảng Nhà nước ln có sách tích cực đặc biệt quan tâm tới công tác dân số mà buổi bế mạc Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 04/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cơng tác dân số vấn đề lớn khó, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan đến việc bảo vệ, phát triển giống nòi, quốc gia, dân tộc chuyển trọng tâm từ dân số kế hoạch hóa gia đình sang thời kỳ dân số phát triển Bên cạnh Đảng Nhà nước đạo Ban, Ngành, đoàn thể quan tâm tới công tác giáo dục dân số giáo dục SKSS Vị thành niên thể nhiều Nghị quan trọng * Nghị Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VII khẳng định: " , thực giáo dục dân số với nội dung thích hợp, hình thức đa dạng, có tham gia tồn xã hội " Tư tưởng quán triệt Chiến lược dân số kế hoạch hóa đến năm 2000: "Giáo dục dân số ngồi nhà trường với nội dung thích hợp cho nhóm đối tượng, làm cho hệ trẻ chấp nhận gia đình chuẩn mực xã hội Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII khẳng định vai trò chiến lược người, việc phát huy nguồn lực người, yếu tố phát triển nhanh bền vững mặt xã hội Đồng thời Đảng ta đặc biệt đề cao vai trò giáo dục - đào tạo việc xây dựng người đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Thực đẩy mạnh giáo dục dân số SKSS nhà trường phổ thơng thực tư tưởng đạo Đảng Nghị trung ương (Khố VIII) tăng cường nội dung giáo dục có tính xã hội nhân văn Năm 2001 với đồng ý Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, ngày 19/6/2001 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban quốc gia Dân số Kế hoạch hoá gia đình (nay Uỷ ban Dân số, Gia đình Trẻ em) có định 174/QĐ-UB thành lập Tiểu dự án giáo dục dân số thuộc Dự án Dân số - Sức khoẻ gia đình nhằm tăng cường chất lượng giáo dục dân số - SKSS trường trung học phổ thông; tập huấn nâng cao lực giảng dạy giáo dục dân số - SKSS cho giáo viên dạy môn Sinh học, Địa lý, Giáo dục công dân; tập huấn cho cán quản lý trường THPT cán quản lý Sở Giáo dục Đào tạo; Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Pháp lệnh Dân số Điều 29 giao trách nhiệm: "Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Dân số, Gia đình Trẻ em, Bộ Y tế Bộ, ngành có liên quan xây dựng chương trình, nội dung giáo dục dân số, sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hố gia đình, bình đẳng giới; đạo tổ chức công tác giảng dạy dân số, SKSS, kế hoạch hố gia đình, bình đẳng giới; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nội dung giáo dục dân số, sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hố gia đình, bình đẳng giới phù hợp với yêu cầu sư phạm ngành học, cấp học, bậc học" Chiến lược Giáo dục Đào tạo 2001-2010, khẳng định giáo dục giới tính - SKSS phải coi nội dung giáo dục bắt buộc phổ cập tất trường học; phải đầu tư nguồn lực nước tận dụng nguồn tài trợ quốc tế để thực lĩnh vực giáo dục Cơ sở pháp lý quan trọng việc thực giáo dục dân số quy định Pháp lệnh Dân số [24], theo quy định Pháp lệnh Dân số, việc giáo dục dân số SKSS thức thực hệ thống giáo dục quốc dân với chương trình, nội dung giáo trình phù hợp với cấp học, bậc học Biện pháp bảo đảm cho công dân Việt Nam, từ học sinh, trang bị hệ thống kiến thức bản, thống vấn đề quan trọng liên quan đến dân số, tránh cách hiểu không đúng, không đầy đủ dẫn tới việc xử thiếu trách nhiệm cá nhân vấn đề Quyết định 2013/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt chiến lược Dân số sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 -2020 Thủ tướng phủ ban hành nêu rõ Mục tiêu 8: cải thiện SKSS người chưa thành niên niên, tăng tỉ lệ điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS thân thiện với người chưa thành niên niên lên 50% tổng số điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS vào năm 2015 75% vào năm 2020 Mở rộng nâng cao chất lượng giáo dục dân số, SKSS, bao gồm giáo dục phòng ngừa nhiễm HIV, bình đẳng giới sức khỏe tình dục nhà trường Như vậy, nhà nước quan tâm đến vấn đề GD SKSS nhà trường đưa văn pháp quy để hướng dẫn, yêu cầu thực nội dung này, nhìn chung chương trình giáo dục SKSS nhà trường mục tiêu hàng đầu triển khai chậm chạp, chưa có nhiều hiệu - Đảm bảo phù hợp với đặc điểm địa phương Khi đề xuất nguyên tắc cần đặc biệt ý tới tính phù hợp với điều kiện KT-XH địa phương để có biện pháp hợp lý Thành phố Hải Dương trung tâm hành tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Dương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, hệ thống dịch vụ đảm bảo yêu cầu đời sống xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành giáo dục tỉnh nhà Tuy nhiên bên cạnh thuận lợi nhiều khó khăn đan xen như: việc thường xuyên tiếp xúc với loại hình dịch vụ nên làm cho trẻ có xu hướng phát triển tâm lý sớm so với lứa tuổi em, loại hình dịch vụ mạng Internet, việc em cha mẹ cho sử dụng loại điện thoại từ sớm vơ hình chung đẩy em vào với mặt trái phát triển cơng nghệ như: nghiện Game, tò mò tìm hiểu trang “Web đen”…do ảnh hướng tới phát triển tâm lý nói chung ảnh hưởng khơng nhỏ tới công tác giáo dục SKSSVTN hệ lụy khơng thể lường trước Do mà cần phải có biện pháp phù hợp cộng đồng để mặt hạn chế hệ lụy mặt khác phát huy hiệu công tác giáo dục SKSSVTN -Đảm bảo tính phù hợp với đối tượng học sinh THCS Nguyên tắc đòi hỏi nhà giáo dục lựa chọn nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức q trình giáo dục phải tính đến đặc điểm sinh lý, tâm lý lứa tuổi, cá nhân, nghĩa phải ý đến đặc điểm trình nhận thức, xúc cảm, tình cảm, ý chí, hành động lứa tuổi học sinh Đồng thời phải ý đến nhu cầu, động cơ, nguyện vọng, vốn kinh nghiệm, trình độ giáo dục, trưởng thành mặt xã hội, trình độ phát triển tập thể học sinh học sinh Do phát huy tính hiệu công tác giáo dục SKSSVTN,như: - Phải dựa vào khối lớp tương ứng với lứa tuổi khác để có hình thức, biện pháp giáo dục khác Ví dụ: học sinh khối lớp 8,9 vào kiến thức học lớp môn khác để dụng hình thức như: đóng kịch, sắm vai, tọa đàm…còn khối 6,7 em qúa nhỏ cần phải lựa chọn hình thức phù hợp Tránh việc dập khn, máy móc dẫn tới hệ lụy khó lường phản tác dụng - Ngồi cần nghiên cứu đặc điểm đối tượng giáo dục thông qua hoạt động thường ngày, thông qua tập thể, bạn bè gia đình Trên sở mà đề biện pháp giáo dục phù hợp… - Đảm bảo mục tiêu giáo dục nhân cách Ngun tắc đòi hỏi phải có tồn vẹn mặt nhân cách học sinh nghĩa tiến hành hoạt động giáo dục SKSSVTN cầ phải hiểu mục đích, ý nghĩa công tác đảm bảo cho em nắm kiến thức giới tính, nhân, biện pháp tránh thai, quan hệ tình dục nhiều vấn đề tế nhị khác đồng thời cung cấp cho em biện pháp phòng, tránh cách thức tự chăm sóc, bảo vệ thân Đây vấn đề nhạy cảm lứa tuổi VTN, mà thực công tác giáo dục SKSSVTN cộng đồng cần lựa chọn tuyên truyền, giáo dục đảm bảo tính sáng, phù hợp với lứa tuổi em để mặt giúp em nắm kiến thức mặt khác không làm ảnh hưởng tới phát triển tâm sinh lý em Tránh biện pháp mang tính thơ thiển, thái q từ ngữ hành động không chọn lọc làm ảnh hưởng lớn tới phát triển nhân cách em Cần sử dụng kết hợp phương pháp, phương tiện hình thức tổ chức giáo dục phù hợp với nội dung giáo dục Kết hợp chặt chẽ trình dạy học trình giáo dục, trình giáo dục lớp lớp, trường, trình giáo dục, tự giáo dục, lực lượng giáo dục ngồi nhà trường - Đảm bảo tính hệ thống Giáo dục SKSSVTN công tác làm thời điểm định mà đòi hỏi phải tiến hành cách lâu dài, có hệ thống nghĩa cần phải cung cấp cho em từ kiến thức ban đầu giới tính, phát triển giới tính qua giai đoạn, tuổi dậy đặc điểm, tình u, nhân, mang thai, sinh nở…phải đảm bảo tính liên tục kế thừa mà khơng tách rời Trong qua trình thực biện pháp cộng đồng cần lựa chọn biện pháp tun truyền mang tính tự nhiên, khơng gượng ép để em chủ động tiếp nhận kiến thức cách tốt Ngoài cần phải thực giáo dục công tác giáo dục SKSSVTN cách thường xuyên nơi, lúc qua việc, kết hợp chặt chẽ kiến thức học thơng qua mơn chương trình giáo dục khóa ngoại khóa, trường ngồi trường, gia đình xã hội… - Một số biện pháp giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng - Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cộng đồng tầm quan trọng công tác giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng - Mục tiêu biện pháp Mỗi vùng, lãnh thổ, quốc gia khác với văn hóa đặc trưng có thái độ khác giáo dục giới tính chương trình học trường THCS nước BP Cơng khai, minh bạch sử dụng khoản đóng góp tự nguyện cho trường THCS giáo dục SKSS cho học sinh BP Nâng cao hiệu công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng học tập gương điển hình giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng - Mức độ khả thi việc giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương - Đánh giá tính khả thi biện pháp phối hợp nhà trường với cộng đồng công tác giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương T Biện T pháp Tính khả thi Khả thi Ít khả Khơng ĐT Th B ứ thi SL % KT SL % S bậc % L Bồi 18 dưỡng, nâng cao nhận thức cộng đồng tầm quan trọng công tác giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh THCS dựa vào cộng 96.9 0 2.9 đồng Xây dựng 19 chế phối hợp lực lượng xã hội, ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia đóng góp với nhà trường giáo dục sức khỏe sinh sản vị 100 0 0 0 3.0 0 thành niên cho học sinh THCS Thực 18 đổi phát triển nghiệp giáo dục phổ thông đưa giáo dục giới tính, giáo dục SKSSVT N vào chương trình học trường THCS 96.9 0 2.9 nước Cơng khai, minh bạch sử dụng khoản đóng góp tự nguyện cho trường 17 90.8 2 0 2.9 2.9 THCS giáo dục SKSS cho học sinh Nâng cao 18 hiệu công tác thi khen đua, 93.8 thưởng, xây dựng học tập gương điển hình giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng n = 195 Bảng cho thấy đa số ý kiến đánh giá tính khả thi biện pháp phối hợp nhà trường cộng đồng công tác GDSKSSVTN cho học sinh THCS địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương với tỉ lệ từ 90.8 % đến 100% ý kiến đánh giá Điều chứng tỏ biện pháp đề xuất có tính khả thi tương đối cao Kết khảo nghiệm cho thấy 07 biện pháp đề xuất có tính cần thiết tính khả thi cao Điều khẳng định tính đắn khả thi biện pháp phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng công tác giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đề xuất Dựa kết nghiên cứu lí luận thực tiễn đề tài, đồng thời vào định hướng Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT quyền địa phương công tác giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Tôi đề xuất biện pháp cụ thể là: Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cộng đồng tầm quan trọng công tác giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng Xây dựng chế phối hợp lực lượng xã hội, ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia đóng góp với nhà trường giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh THCS Thực đổi phát triển nghiệp giáo dục phổ thông đưa giáo dục giới tính, giáo dục SKSSVTN vào chương trình học trường THCS nước Công khai, minh bạch sử dụng khoản đóng góp tự nguyện cho trường THCS giáo dục SKSS cho học sinh Nâng cao hiệu công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng học tập gương điển hình giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng Qua cho thấy biện pháp giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng địa bàn thành phố Hải Dương mà đề xuất có tính cấp thiết tính khả thi cao Điều cho phép khẳng định biện pháp đề xuất áp dụng tốt thực tiễn để nhà trường tiếp tục dựa vào cộng đồng công tác giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương - Về lí luận: Nghiên cứu biện pháp công tác giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinhTHCS Biện pháp phối hợp nhà trường với cộng đồng giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS cách thức thực hoạt động thống nhằm tạo hiệu nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức kỹ giáo dục giới tính, SKSS cho học sinh THCS - Về thực trạng: công tác giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương bước đầu đạt kết quả: Các trường THCS phát huy vai trò chủ đạo cơng tác phối hợp với cộng đồng để giáo dục giới tính SKSS cho học sinh; lực lượng cộng đồng ngày nhận thức quan tâm, ủng hộ, đóng góp nhiều hoạt động giáo dục giới tính, SKSS cho học sinh THCS địa bàn thành phố hải Dương Tuy nhiên, cơng tác nhiều bất cập như: nhận thức bố phận tầng lớp nhân dân, lực lượng cộng đồng chưa thấy hết vai trò, ý nghĩa công tác giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS; hiệu phối hợp đạt chưa cao Có thể nói, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng là: chế phối hợp nhà trường với cộng đồng chưa hoàn thiện; lực lượng giáo dục xã hội chưa phát huy hết vai trò hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh THCS; công tác phối hợp nhà trường với cộng đồng chưa thường xuyên, liên tục; nội dung phối hợp, biện pháp, hình thức phối hợp chưa đa dạng, phong phú nên hiệu chưa cao - Chúng đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương là: Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cộng đồng tầm quan trọng công tác giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng Xây dựng chế phối hợp lực lượng xã hội, ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia đóng góp với nhà trường giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh THCS Thực đổi phát triển nghiệp giáo dục phổ thơng đưa giáo dục giới tính, giáo dục SKSSVTN vào chương trình học trường THCS nước Công khai, minh bạch sử dụng khoản đóng góp tự nguyện cho trường THCS giáo dục SKSS cho học sinh Nâng cao hiệu công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng học tập gương điển hình giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng Những kết nghiên cứu cho phép khẳng định nhiệm vụ nghiên cứu giải quyết, giả thuyết khoa học chứng minh việc thực đồng biện pháp đề xuất thực để nâng cao chất lượng công tác giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương - Khuyến nghị - Đối với Nhà nước Bộ, Ban, Ngành Trung ương Hoàn thiện chế sách vĩ mơ giáo dục giới tính giáo dục SKSSVTN cho học sinh nói chung học sinh THCS nói riêng, tạo điều kiện để địa phương phối hợp với nhà trường thực tốt hoạt động giáo dục SKSSVTN gia đình, nhà trường ngồi xã hội Hồn thiện chương trình bồi dưỡng lực giáo dục SKSSVTN cho đội ngũ CBQL, GV trường THCS; cán ban, ngành, đoàn thể phụ huynh học sinh làm sở cho việc giảng dạy giáo dục SKSSVTN trường THCS toàn quốc 2.2 Đối với cấp ủy Đảng, quyền, Phòng GD&ĐT quan, ban, ngành thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Quan tâm đạo công tác giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp nhà trường với cộng đồng công tác giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Thường xuyên tổ chức khóa/lớp bồi dưỡng lực giáo dục SKSSVTN cho đội ngũ CBQL, GV trường THCS; cán ban, ngành, đoàn thể phụ huynh học sinh cộng đồng tạo tảng kiến thức kỹ để thực tốt công tác giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo Giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS, đồng thời thực có hiệu hoạt động thông tin, truyền thông công tác Đẩy mạnh xã hội hóa cơng tác giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương để có nguồn kinh phí cho việc thực hoạt động hiệu - Đối với trường THCS Cần phải xác định công tác giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS nhiệm vụ quan trọng có đầu tư mức cho công tác thời đại ngày Nhà trường mà trực tiếp CBQL, GV nhà trường cần phát huy vai trò chủ đạo thực phối hợp với cộng đồng công tác giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS địa bàn toàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Chú trọng công tác bồi dưỡng lực giáo dục giới tính, giáo dục SKSS cho đội ngũ CBQL, GV nhà trường; đồng thời, tiến hành thường xuyên hoạt động chia sẻ kinh nghiệm cho cán ban, ngành, đoàn thể phụ huynh học sinh để làm tốt công tác phối hợp hoạt động giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS Chủ động phối hợp với ban, ngành, đồn thể gia đình học sinh để tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ cho công tác giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS Tạo điều kiện thuận lợi để cán ban, ngành, đoàn thể phụ huynh học sinh tham gia vào q trình hồn thiện kế hoạch giáo dục SKSSVTN, thực kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết công tác giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Lãnh đạo nhà trường với quan, ban, ngành, đoàn thể phụ huynh học sinh tiến hành sơ kết, tổng kết để đánh giá kết phối hợp sau hoạt động, hay theo định kì (Quý, học kì, năm học) để kịp thời rút kinh nghiệm hco hoạt động năm học sau - Đối với cán ban, ngành, đoàn thể địa phương phụ huynh học sinh Cán ban, ngành, đoàn thể phụ huynh học sinh cần nhận thức đắn ý nghĩa công tác giáo dục SKSSVTN cho học sinh THCS, từ nỗ lực phối hợp nhà trường thực hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh THCS cách thường xuyên, chất lượng hiệu ... số biện pháp giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng - Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cộng đồng tầm quan trọng công tác giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên. .. gắn kết, hướng học sinh tới mục tiêu tốt đẹp Thực công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cộng đồng tầm quan trọng công tác giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh THCS nghĩa thống... nghiệp giáo dục phổ thông đưa giáo dục giới tính, giáo dục SKSSVTN vào chương trình học trường THCS địa bàn thành phố Hải Dương - Mục tiêu biện pháp Nghị Trung ương khóa XI Đảng đổi giáo dục đào
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP GIÁO dục sức KHOẺ SINH sản vị THÀNH NIÊN CHO học SINH THCS dựa vào CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ hải DƯƠNG , BIỆN PHÁP GIÁO dục sức KHOẺ SINH sản vị THÀNH NIÊN CHO học SINH THCS dựa vào CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ hải DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay