BIỆN PHÁP GIÁO dục PHÒNG CHỐNG tảo hôn CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MÔNG VÙNG KHÓ KHĂN TRÊN địa bàn HUYỆN SA PA, TỈNH lào CAI

60 7 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:32

BIỆN PHÁP GIÁO DỤC PHỊNG CHỐNG TẢO HƠN CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MƠNG VÙNG KHĨ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI - Các nguyên tắc xây dựng biện pháp giáo dục phòng chống nạn tảo hôn cho cộng đồng người dân tộc Mông xã Tả Giàng Phìn - Các nguyên tác chung Giáo dục phòng chống tảo truyền đạt kiến thức pháp luật nhân gia đình đến người dân thông qua giáo dục để người dân hiểu, nhận thấy hậu tảo hôn gây ra, từ tn thủ quy định pháp luật nhân gia đình Để biện pháp giáo dục phòng chống nạn tảo cho cộng đồng người dân tộc Mơng xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai có hiệu với tình trạng thực tế địa phương, biện pháp giáo dục phải đảm bảo số nguyên tắc chung sau: Biện pháp giáo dục phải thoả mãn yêu cầu chung phương pháp luận, đảm bảo tính khoa học Biện pháp giáo dục phải có tính hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức đồng bào người dân tộc Mơng xã Tả Giàng Phìn tác hại hậu tảo gây ra, qua góp phần nâng cao chất lượng dân số phát triển mặt đời sống xã hội Biện pháp giáo dục phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý đồng bào người dân tộc Mông, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai tránh bất cập biện pháp cũ mà quyền địa phương thực Biện pháp giáo dục phải thể hình thức cụ thể, đơn giản, gần gũi, dễ vào nếp sống, sinh hoạt đồng bào người dân tộc Mông xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai - Các nguyên tắc - Đảm bảo tính pháp lý Giáo dục phòng chống tảo cho người dân tộc Mơng xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai phải dựa sở pháp lý như: Luật Hơn nhân Gia đình, văn quy phạm pháp luật có liên quan thị, nghị Đảng, Nhà nước, kế hoạch chung tỉnh, huyện Các biện pháp giáo dục xây dựng phải vào sở mang tính pháp lý cụ thể sau đây: Luật Hơn nhân gia đình số 52/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 19 tháng năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 quy định điều kiện kết hôn nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên Việc lấy vợ, lấy chồng bên hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định điểm a, khoản 1, Điều Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 tảo Theo luật, người có hành vi tảo tổ chức tảo hôn bị xử phạt theo trường hợp sau: Điều 47 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành tư pháp, nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã: “Cảnh cáo phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng hành vi cố ý trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết có định Tòa án nhân dân buộc chấm dứt quan hệ đó” Đồng thời, người bị xử phạt hành hành vi tổ chức tảo mà vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình tội tổ chức tảo Tội tổ chức tảo hôn theo quy định điều 183, Bộ luật hình năm 2015 số 100/2015/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 có hiệu lực từ 1/7/2016 Cụ thể: "Người tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đến tuổi kết hôn, bị xử phạt vi phạm hành hành vi mà vi phạm, bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm" Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 phê duyệt Đề án" Giảm thiểu tình trạng tảo vùng dân tộc người giai đoạn 2015 - 2025", Quyết định số 439/QĐ-UBDT ngày 13/8/2015 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc việc ban hành kế hoạch thực Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020”, sách thể tâm Đảng Nhà nước Việt nam việc nâng cao chất lượng dân số, đảm bảo quyền phát triển đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam Tại Lào Cai, cấp, ngành từ tỉnh, huyện đến sở triển khai tổ chức thực Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 06/7/2016 UBND tỉnh Lào Cai thực đề án "giảm thiểu tình trạng tảo nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020" địa bàn tỉnh Lào Cai Tại huyện Sa Pa có Kế hoạch số 775/KHUBND ngày 16/8/2016 UBND huyện Sa Pa thực đề án "giảm thiểu tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020" địa bàn huyện - Đảm bảo tính đồng Hệ thống biện pháp giáo dục đưa phải đồng bộ, cân đối; phải tính tốn để biện pháp hỗ trợ lẫn tạo nên sức mạnh tổng hợp đem lại kết cao công tác giáo dục phòng chống tảo hơn; phải xác định biện pháp trọng tâm thể ưu tiên hợp lý, đặc biệt lưu ý hai biện pháp trọng tâm là: Biện pháp giáo dục góp phần thay đổi nhận thức đồng bào người dân tộc Mông xã Tả Giàng Phìn tác hại hậu tảo gây ra, qua góp phần nâng cao chất lượng dân số phát triển mặt đời sống xã hội, biện pháp giáo dục phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý đồng bào người dân tộc Mông, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai tránh bất cập biện pháp cũ mà quyền địa phương xã Tả Giàng Phìn thực Các biện pháp giáo dục phải đảm bảo tính đồng bộ, tính thống từ mục tiêu, nội dung, phương pháp hình thức giáo dục cho phù hợp có hiệu Giáo dục phòng chống tảo cho cộng đồng người dân tộc Mơng đóng vai trò quan trọng cần phải tổ chức thực thường xuyên, liên tục, tích cực tất nơi nhằm giúp nâng cao nhận thức ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi hôn nhân đồng bào dân tộc Mơng góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn, nâng cao chất lượng dân số nguồn nhân lực - Đảm bảo tính thực tiễn Hệ thống biện pháp đưa phải đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với khả điều kiện thực tế vùng đồng bào dân tộc Mông xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Giáo dục phòng chống tảo cho đồng bào dân tộc Mơng cần có hình thức phương pháp phù hợp với đặc thù dân tộc họ khơng đồng tiếng nói, phong tục tập quán, nếp sống sinh hoạt Cần dựa vào tình hình thực tế để lựa chọn hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp Do tập quán người dân tộc Mông thường xuyên sống nương rẫy, vùng đồi núi cao nên cần lồng ghép tuyên truyền buổi giao lưu, sinh hoạt văn hóa, lễ hội, họp thôn đám cưới đồng bào; tổ chức buổi tập huấn nâng cao kiến thức tảo hôn cho già làng, trưởng bản, người có uy tín cộng đồng để người trở thành đầu mối tuyên truyền cho thành viên thôn bản, cộng đồng; kết hợp tuyên truyền với phổ biến biện pháp phòng ngừa tình trạng tảo hôn; ý nêu gương người tốt việc tốt tuân thủ chấp hành pháp luật Luật Hơn nhân gia đình Các biện pháp giáo dục xây dựng phải thể đổi dựa biện pháp quyền địa phương thực bất cập thiếu hiệu quả, cụ thể: Phối hợp với quyền địa phương, thơn để tổ chức tuyên truyền, giáo dục phòng chống tảo hôn lồng ghép buổi họp thôn, họp đại đoàn kết toàn dân Biên soạn, in ấn tờ rơi tuyên truyền hậu quả, tác hại tảo hôn để phát tới tầng lớp người dân; Thiết kế hiệu tuyên truyền với hình ảnh minh họa độc đáo treo nơi công cộng, quan, trường học Phối hợp với đài truyền hình địa phương thực phóng sự, phim tài liệu nhằm cho người dân hiểu rõ tảo hôn hậu với gương “người thật, việc thật” Làm băng đĩa có thuyết minh tiếng dân tộc, clip, phóng sự, tọa đàm, câu chuyện, vấn, phát biểu, chuyên gia hỏi – đáp để cung cấp cho địa phương làm tài liệu tuyên truyền Phối hợp chặt chẽ với già làng, trưởng bản, người có uy tín cộng đồng để tổ chức tun truyền tới người dân tiếng dân tộc họ Phối hợp chặt chẽ với nhà trường để lồng gắn nội dung giáo dục phòng chống tảo cho đối tượng học sinh - Đảm bảo tính thiết thực Đối với người dân tộc Mông xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, vấn đề cấp thiết ngăn chặn vấn nạn tảo hôn diễn ngày tăng nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số phát triển mặt đời sống xã hội Các biện pháp nội dung giáo dục phải thiết thực đồng bào người dân tộc Mơng xã Tả Giàng Phìn giáo dục tác hại hậu tảo hôn gia đình xã hội như: ảnh hưởng đến sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh, ảnh hưởng đến chất lượng dân số, suy giảm giống nòi chất lượng nguồn nhân lực, rơi vào vòng luẩn quẩn đói nghèo – thất học – tảo Qua cộng đồng người dân tộc Mông xã Tả Giàng Phìn thay đổi nhận thức vấn nạn tảo chung tay chống lại vấn nạn - Biện pháp giáo dục phòng chống nạn tảo cho cộng đồng người Mơng xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai -Biện pháp 1: Xây dựng nội dung giáo dục phòng chống tảo cách phù hợp sở khảo sát, điều tra tìm hiểu rõ đối tượng 10 Mức độ khả thi T T Các biện pháp Khơn Ít Kh Rất g khả khả ả khả thi thi thi thi 20,4 24,0 46,4 9,2 Huy động nguồn lực từ cộng đồng tham gia vào giáo dục phòng chống tảo cho đồng bào người dân tộc Mông Qua kết khảo sát mức độ khả thi biện pháp giáo dục phòng chống tảo hơn, thấy sáu biện pháp đề tài đề xuất thực có tính khả thi áp dụng Trong có biện pháp đa số người dân cán cho khả thi đạt hiệu cao áp dụng vào giáo dục phòng chống tảo xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai gồm: biện pháp phối hợp hình thức tuyên truyền, giáo dục phòng chống tảo nhằm hạn chế bất cập biện pháp địa phương triển khai thực (với 77,6% cho khả thi khả thi); biện pháp đẩy 46 mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm thay đổi nhận thức người dân tộc Mông tác hại tảo hôn (với 74% cho khả thi khả thi); biện pháp điều tra, khảo sát đối tượng giáo dục để đưa nội dung giáo dục phòng chống tảo hôn cách phù hợp (với 68% cho khả thi khả thi); ba biện pháp lại theo ý kiến người khảo sát mang tính khả thi hiệu khơng cao Trong đó, biện pháp thành lập đẩy mạnh hoạt động mơ hình tư vấn nhân Trung tâm văn hóa – thể thao học tập cộng đồng xã đánh giá cần thiết mức độ khả thi lại khơng cao Ngun nhân việc xây dựng triển khai nhân rộng tổ tư vấn hôn nhân cộng đồng gặp phải khó khăn định như: khó khăn cán tư vấn, tài hỗ trợ thời gian tiến hành - Kết thực số biện pháp giáo dục phòng chống tảo đề xuất Sau có kết khảo sát từ đối tượng khác cộng đồng, kết hợp với khảo sát từ thực trạng địa phương Trong khoảng thời gian ngắn, áp dụng biện pháp tuyên truyền, giáo dục đánh giá cần thiết mang tính khả thi cao số biện pháp 47 xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai bao gồm: biện pháp phối hợp hình thức tuyên truyền, giáo dục phòng chống tảo nhằm hạn chế bất cập biện pháp địa phương triển khai thực hiện; biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm thay đổi nhận thức người dân tộc Mông tác hại tảo hôn; biện pháp điều tra, khảo sát đối tượng giáo dục để đưa nội dung giáo dục phòng chống tảo cách phù hợp Kết bước đầu ghi nhận tiến định, đặc biệt mặt nhận thức thái độ đồng bào người dân tộc Mơng xã Tả Giàng Phìn - Nhận thức người dân xã Tả Giàng Phìn tảo sau áp dụng biện pháp Các quan niệm Tảo hôn kết hôn theo truyền thống, pháp luật thừa nhận Tảo hôn kết hôn chưa đủ tuổi theo luật định 48 Số Tỷ lượn lệ g % 0 117 78, (nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên) Tảo hôn hành vi sai trái với đạo đức, 21, không vi phạm pháp luật Ý kiến khác 32 0,7 Như vậy, nhận thức người dân xã Tả Giàng Phìn tảo thay đổi theo hướng tiến bộ, tích cực sau áp dụng biện pháp giáo dục (có 78% người dân hiểu tảo hôn so với 54,2% trước tuyên truyền, giáo dục) - Nhận thức cộng đồng người Mơng xã Tả Giàng Phìn tác hại tảo hôn sau áp dụng biện pháp 49 Có thể thấy, sau áp dụng biện pháp tuyên truyền giáo dục, nhận thức người dân tộc Mơng xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai tác hại hậu lâu dài tảo hôn người dân hiểu rõ đầy đủ Đây dấu hiệu tích cực q trình áp dụng giải pháp thay đổi nhận thức đồng bào người dân tộc Mông nơi tảo hôn Trên sở lý luận kết khảo sát thực trạng tảo hôn biện pháp giáo dục phòng chống tảo cho người dân tộc Mơng xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Đề tài đề xuất biện pháp để giáo dục phòng chống tảo cho cộng đồng Các biện pháp đề xuất mục tiêu, nội dung cách thực giáo dục phòng chống tảo xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Các biện pháp chuyên gia cán bộ, người dân địa phương đánh giá cần thiết khả thi Trong 50 số biện pháp đề tài xây dựng, có biện pháp chuyên gia, cán người dân địa phương đánh giá cần thiết hiệu cao Đó là: biện pháp phối hợp hình thức tun truyền, giáo dục phòng chống tảo nhằm hạn chế bất cập biện pháp địa phương triển khai thực hiện; biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm thay đổi nhận thức người dân tộc Mông tác hại tảo hôn; biện pháp điều tra, khảo sát đối tượng giáo dục để đưa nội dung giáo dục phòng chống tảo hôn cách phù hợp Kết nghiên cứu thực trạng tảo giáo dục phòng chống tảo hôn, thử nghiệm số biên pháp giáo dục phòng chống tảo cho cộng đồng người Mơng xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho phép đến số kết luận cụ thể sau: Thứ nhất, tảo hôn tượng phổ biến cộng đồng người Mông xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Độ tuổi tảo trung bình của Nam giới 17 – 19 Nữ giới 15 – 17 Trong năm gần (2015-2017), tỷ lệ tảo hôn liên tục gia tăng Tỷ lệ tảo hôn Nữ giới cao so với Nam giới 51 Thứ hai, có nhiều nguyên nhân liên quan đến sư gia tăng tỷ lệ tảo hôn cộng đồng người Mơng xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Trước hết bất cập nhận thức thái độ củ cộng đồng tảo hôn vấn đề liên quan Thứ đến trình độ dân trí ý thức pháp luật người dân hạn chế dẫn đến nhận thức đồng bào người dân tộc Mông xã Tả Giàng Phìn hệ vấn đề liên quan đến tảo hạn chế Các biện pháp giáo dục tuyên truyền phòng chống tảo hôn cho đồng bào người dân tộc Mông xã Tả Giàng Phìn nhiều bất cập hiệu chưa cao.Sự can thiệp từ phía quyền địa phương trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống chưa mạnh mẽ, thiếu kiên Do ảnh hưởng phong tục tập quán lạc hậu, đặc biệt hủ tục kết hôn đồng bào người dân tộc Mơng xã Tả Giàng Phìn tục lệ bắt vợ Do quy định pháp luật xử lý vi phạm hành trường hợp tảo chưa phù hợp, không đủ sức răn đe đối trường hợp tảo nước ta nói chung xã Tả Giàng Phìn nói riêng Cuối cùng, Do điều kiện kinh tế - xã hội địa phương gặp nhiều khó khăn nên gia đình cần có 52 nhân lực lao động sản xuất dẫn đến gia đình thường có tâm lý thói quen dựng vợ, gả chồng sớm cho họ Thứ ba, sở nghiên cứu lí luận khảo sát thực trạng tảo giáo dục phòng chống tảo hôn cho cộng đồng người Mông xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, chúng tơi đề xuất sáu biện pháp giáo dục phòng chống tảo hon cộng đồng Mỗi biện pháp có mục tiêu khác nhau, nội dung cách thực khác hướng tới mục đích chung giáo dục phòng, chống tảo cho đồng bào dân tộc Mơng xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Chính q trình thực cần phải phối hợp đồng biện pháp, khơng nên tuyệt đối hóa biện pháp Mối quan hệ biện pháp thể sau: Biện pháp 1: Điều tra, khảo sát đối tượng giáo dục để đưa nội dung giáo dục phòng chống tảo cách phù hợp Biện pháp thực giúp cho công tác giáo dục, tuyên truyền tảo hôn thực hai khía cạnh: Một sát đối tượng, hai sát nội dung Biện pháp 53 đóng vai trò định thành cơng cơng tác tun truyền, giáo dục biện pháp 2, biện pháp 3, biện pháp Biện pháp 2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để làm thay đổi phong tục tập quán lạc hậu liên quan đến tảo hôn người dân tộc Mông Trên sở xác định đối tượng nội dung cần giáo dục, cần xác định rõ ràng phong tục tập qn lạc hậu có ảnh hưởng đến tảo để tác động vào nhận thức người dân Biện pháp góp phần định hiệu biện pháp 3, biện pháp 4, biện pháp Biện pháp 3: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm thay đổi nhận thức người dân tộc Mông tác hại tảo hôn Tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho người dân tác hại việc tảo thân, gia đình, dòng họ cộng đồng họ để họ thay đổi nhận thức Từ họ chủ động tích cực tham gia tìm hiểu hậu tảo hôn đồng thời tuyên truyền cho người xung quanh Đây sở biện pháp biện pháp Biện pháp 4: Phối hợp hình thức tun truyền, giáo dục phòng chống tảo nhằm hạn chế bất cập 54 biện pháp địa phương triển khai thực Muốn nâng cao nhận thức cho người dân cần phải thực biện pháp Đây biện pháp thực tiêu chí sát đối tượng, sát nội dung đặt thực biện pháp Đồng thời biện pháp then chốt, trọng tâm sáu biện pháp mà đề tài đề xuất Biện pháp 5: Thành lập đẩy mạnh hoạt động mơ hình tư vấn nhân Trung tâm văn hóa – thể thao học tập cộng đồng xã Biện pháp tập trung khai thác hình thức tuyên truyền, phổ biến nội dung kiến thức tảo hôn cách sâu rộng tới người dân Nếu hình thức biện pháp đề cập đến triển khai nhân rộng góp phần nâng cao hiệu cơng tác giáo dục phòng, chống tảo hôn địa bàn xã Biện pháp 6: Huy động nguồn lực từ cộng đồng tham gia vào giáo dục phòng chống tảo cho đồng bào người dân tộc Mông Để công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống tảo đạt hiệu cần có đủ sở vật chất người thực hiện, biện pháp giúp đảm bảo hai yếu tố Đồng thời giúp lan tỏa biện pháp khác đến 55 người dân cộng đồng giúp năm biện pháp đạt hiệu Kết khảo sát thử nghiệm biện pháp đề xuất cho thấy, tất biện pháp cán người dân địa phương đánh giá cần thiết khả thi Trong số biện pháp đề tài xây dựng, có biện pháp chuyên gia, cán người dân địa phương đánh giá cần thiết hiệu cao Đó là: biện pháp phối hợp hình thức tuyên truyền, giáo dục phòng chống tảo nhằm hạn chế bất cập biện pháp địa phương triển khai thực hiện; biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm thay đổi nhận thức người dân tộc Mông tác hại tảo hôn Kết thử nghiệm cho thấy, biện pháp giáo dục góp phần làm thay đổi đáng kể nhận thức thái độ cộng đồng tảo hôn vấn đề liên quan Đối với cấp ủy Đảng: Nghị quyết, chuyên đề giảm thiểu tảo hôn để cấp quyền sở Nghị quyết, chuyên đề cấp ủy Đảng cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực 56 Đối với Ủy ban nhân dân cấp: cần cụ thể hóa Nghị cấp ủy Đảng giảm thiểu tình trạng tảo Có kế hoạch triển khai cụ thể công tác giảm thiểu tảo hôn, từ công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đến công tác xử lý vi phạm Các kế hoạch triển khai thực cần rõ người, rõ việc, rõ thời gian rõ tiêu cần thực Bổ sung kinh phí thực cơng tác hỗ trợ pháp lý, nâng cao nhận thức pháp luật cho sở, đặc biệt cán tư pháp cấp xã; bổ sung kinh phí cho cơng tác tun truyền vận động người dân thực thủ tục đăng ký kết hôn, loại bỏ hủ tục tảo hôn nhân dân Xử lý hành người vi phạm pháp luật tảo hôn biện pháp nhằm góp phần bảo đảm hiệu điều chỉnh pháp luật điều kiện độ tuổi kết hôn Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, xử lý hành tảo chưa triệt để dẫn đến hệ tất yếu tình trạng vi phạm pháp luật gia tăng gây ảnh hưởng đến hiệu điều chỉnh pháp luật điều kiện độ tuổi kết Vì thế, Ủy ban nhân dân xã cần phải có biện pháp khắc phục bất cập việc xử lý hành hành vi vi phạm pháp luật độ tuổi kết hôn 57 Đối với quan tố tụng: nay, xử lý hình hành vi vi phạm pháp luật độ tuổi kết nói riêng, nhân gia đình nói chung nhiều bất cập Vì vậy, chế tài hình trở thành thứ cơng cụ pháp lý bị lãng qn Do đó, tình trạng vi phạm pháp luật độ tuổi kết xảy nhiều Các quan tiến hành tố tụng địa bàn cần phải có nghiên cứu, rà sốt, đánh giá đề xuất hồn thiện quy định Bộ luật Hình phần tội xâm phạm chế độ nhân gia đình theo hướng thực tế Mặt khác, quan tố tụng địa bàn cần phải coi chế tài hình cơng cụ pháp lý quan trọng việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người kết hơn, lợi ích gia đình xã hội Đối với công an: công tác kiểm tra nhân khẩu, hộ đóng vai trò quan trọng kiểm tra, theo dõi trường hợp tảo hôn Các trường hợp tảo khơng có đủ hồ sơ, giấy tờ để người vợ chuyển khẩu, nhập sang bên nhà chồng, họ thiếu giấy chứng nhận kết Vì vậy, lực lượng cơng an cần tăng cường kiểm tra nhân khẩu, hộ khẩu, thực chuyển khẩu, nhập theo quy định pháp luật Theo đó, trường hợp tảo khơng thể 58 có hộ khẩu, chí tạm trú, tạm vắng Hệ là, địa phương nơi họ sinh sống không cho họ chuyển khẩu, địa phương nơi họ sinh sống không cho họ tạm trú tạm vắng nên yêu cầu họ quay nơi cũ Để thực tốt công tác kiểm tra nhân khẩu, hộ cần phải có phối hợp chặt chẽ địa phương với nhau, kịp thời phát tình trạng tảo yêu cầu trường hợp thực quy định pháp luật điều kiện độ tuổi kết hôn Đối với Giáo dục Đào tạo: Huy động trẻ em đến lớp, bảo đảm 100% trẻ em phổ cập tiểu học phổ cập trung học sở Đưa nội dung tuyên truyền giáo dục tảo hôn vào giảng dạy sở giáo dục nhằm nâng cao ý thức cho hệ trẻ, đồng thời qua kênh tuyên truyền tới người dân để giảm thiểu tảo hôn Đối với Mặt trận Đoàn thể: Mặt trận đoàn thể (nhất Đoàn niên, Hội phụ nữ) cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, quyền cộng đồng thơn, xã giảm thiểu tình trạng tảo hôn quan trọng, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục nhân dân tuân theo quy định pháp luật, Luật hôn nhân gia đình Sự vào hệ thống trị làm thay 59 đổi dần nhận thức, tư người dân hủ tục lạc hậu, có tảo hơn, để người dân có ý thức chấp hành pháp luật cách tốt 60 ... học – tảo Qua cộng đồng người dân tộc Mơng xã Tả Giàng Phìn thay đổi nhận thức vấn nạn tảo hôn chung tay chống lại vấn nạn - Biện pháp giáo dục phòng chống nạn tảo hôn cho cộng đồng người Mông. .. Đảm bảo tính pháp lý Giáo dục phòng chống tảo hôn cho người dân tộc Mông xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai phải dựa sở pháp lý như: Luật Hôn nhân Gia đình, văn quy phạm pháp luật có... dựng biện pháp giáo dục phòng chống nạn tảo cho cộng đồng người dân tộc Mơng xã Tả Giàng Phìn - Các ngun tác chung Giáo dục phòng chống tảo truyền đạt kiến thức pháp luật hôn nhân gia đình đến người
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP GIÁO dục PHÒNG CHỐNG tảo hôn CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MÔNG VÙNG KHÓ KHĂN TRÊN địa bàn HUYỆN SA PA, TỈNH lào CAI , BIỆN PHÁP GIÁO dục PHÒNG CHỐNG tảo hôn CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MÔNG VÙNG KHÓ KHĂN TRÊN địa bàn HUYỆN SA PA, TỈNH lào CAI

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay