BIỆN PHÁP GIÁO dục LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG bộ CHO học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG dựa vào CỘNG ĐỒNG ở QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ hà nội

66 1 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:32

BIỆN PHÁP GIÁO DỤC LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Ở QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Các nguyên tắc đề xuất biện pháp Để nâng cao chất lượng, hiệu công tác giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội cần xây dựng biện pháp đảm bảo nguyên tắc đây: - Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương Các biện pháp giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội địa phương, trình độ lực cán quản lí, cán đảm trách cơng tác giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT đặc điểm, hoàn cảnh học sinh THPT địa bàn nghiên cứu Trong thực tiễn, biện pháp giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT địa bàn quận Long Biên có nhiều nội dung thực tốt cần phát huy Song, bên cạnh có số nội dung giáo dục hạn chế cần đổi mới, hoàn thiện Điều đòi hỏi cần có biện pháp giáo dục phù hợp với học sinh THPT giai đoạn Để vừa có sở khoa học, vừa đảm bảo phù hợp với thực tiễn, với quy luật xu phát triển chung đất nước đòi hỏi lực lượng làm công tác giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT địa bàn quận bàn quận Long Biên phải hiểu thấu đáo, tính tốn đầy đủ mặt để từ đề biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT phù hợp - Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi Đây yếu tố quan trọng để đánh giá tính hiệu biện pháp giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT địa bàn quận Long Biên đưa Để đảm bảo tính khả thi đòi hỏi sáng tạo không ngừng, tinh thần trách nhiệm cao cán chuyên trách, giúp cho việc áp dụng biện pháp vào thực tiễn cách thuận lợi, có hiệu thiết thực Các biện pháp đề xuất cần dựa sở chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế địa phương, phát huy ưu điểm sẵn có, khắc phục hạn chế, tồn hoạt động giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT Tính khả thi yêu cầu biện pháp giáo dục phải xây dựng theo quy trình khoa học, đảm bảo xác, phù hợp đối tượng, điều kiện thực tế địa phương để thực thực có hiệu Để đảm bảo tính khả thi biện pháp cần tránh đưa biện pháp xa rời thực tiễn, tránh áp đặt ý kiến chủ quan, phải vào tình hình cụ thể, vào mục tiêu cụ thể nhà trường, địa phương để tiến hành đề xuất biện pháp - Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu Xuất phát từ kết khảo sát nghiên cứu thực trạng giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội cho thấy: công tác giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT địa bàn quận nhiều bất cập, hiệu hạn chế Vì vậy, nguyên tắc đòi hỏi biện pháp đề xuất phải phù hợp, triển khai thực đồng bộ, đem lại hiệu thiết thực việc nâng cao nhận thức cấp, ngành, tổ chức, cá nhân công tác giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT; đổi nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội - Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học nguyên tắc hoạt động giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT địa bàn quận Long Biên thiết phải dựa sở khoa học Nguyên tắc không đòi hỏi hoạt động giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội phải xây dựng hệ thống tri thức sâu rộng Nguyên tắc không dựa tổng kết trình phát triển lí luận, mà phải nhận thức quy luật khách quan tự nhiên, xã hội, nghiên cứu quy luật sử dụng cho hoạt động thực tiễn giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT Đảm bảo tính khoa học giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội đòi hỏi tất yếu Giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội đảm bảo tính khoa học thể đảm bảo tính kế hoạch hoạt động giáo dục Kế hoạch thể chiến lược, sách lược phát triển thực hành động Nó định rõ theo thời gian mục tiêu cần đạt biện pháp thực Thực nguyên tắc tăng cường tính chủ động q trình điều hành thực nhiệm vụ chủ thể đối tượng giáo dục, giảm bớt độ bất định công tác giáo dục tạo khả thực công việc cách hiệu Công tác giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội mà khơng đảm bảo tính kế hoạch không khoa học hiệu giáo dục hạn chế - Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa phát triển Về mặt lí luận, đổi khơng phải xóa bỏ hồn tồn cũ để xây dựng mới, độc lập khác biệt với cũ mà kế thừa hay, tích cực cũ để phát triển Thời gian qua, với kết đạt phủ nhận thành công công tác giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội Chính vậy, biện pháp cần xây dựng sở kế thừa điểm mạnh, khắc phục hạn chế biện pháp thực hiện, tận dụng tối đa việc kết hợp biện pháp cũ áp dụng có hiệu với biện pháp có tính đột phá - Ngun tắc đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống Để tránh chồng chéo tổ chức thực giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT địa bàn quận Long Biên, biện pháp giáo dục phải tạo đồng bộ, quán Việc thực giải pháp phát huy tính hệ thống, đảm bảo thực có hiệu mục tiêu đề Mỗi biện pháp mắt xích chuỗi hệ thống, có mối quan hệ hỗ trợ để tạo nên tính đồng hiệu Các biện pháp giáo dục phải xây dựng hệ thống tri thức sâu rộng, tổng kết q trình phát triển lí luận phải nhận thức quy luật khách quan tự nhiên, xã hội, nghiên cứu quy luật sử dụng cho hoạt động thực tiễn giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT Nếu biện pháp xem nhẹ tính hiệu biện pháp giảm không đạt mục tiêu đề - Dự kiến số biện pháp giáo dục Luật Giao thông đường cho học sinh trung học phổ thông dựa vào cộng đồng quận Long Biên, thành phố Hà Nội Căn vào lý luận thực tiễn có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, đề xuất số biện pháp giáo dục Luật Giao thông đường cho học sinh trung học phổ thông dựa vào cộng đồng quận Long Biên, thành phố Hà Nội cụ thể sau: - Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm lực lượng cộng đồng giáo dục Luật Giao thông đường cho học sinh trung học phổ thông - Mục tiêu biện pháp Thực biện pháp nhằm nâng cao nhận thức tất lực lượng xã hội tầm quan trọng công tác tuyên truyền, giáo dục luật GTĐB cho học sinh THPT; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm lực lượng xã hội việc thực chấp hành Luật GTĐB công tác giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT Mỗi người làm công tác tuyên truyền, giáo dục phải gương sáng chấp hành Luật GTĐB để học sinh THPT noi theo - Nội dung biện pháp Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm lực lượng xã hội tầm quan trọng công tác giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT với thực trạng giao thông Ở cán bộ, phụ huynh phải gương sáng việc thực thi chấp hành nghiêm chỉnh Luật GTĐB, có ý thức cao vị trí trách nhiệm cơng tác giáo dục Từ đó, đưa định hướng, kế hoạch hóa cơng tác giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT Nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán lực lượng công tác giáo dục đặc biệt đội ngũ CSGT, giáo viên nhà trường, hội cha mẹ học sinh Đoàn niên vai trò việc cung cấp, truyền đạt kiến thức, hình thành ý thức, thái độ cho học sinh THPT thực chấp hành Luật GTĐB Từ đó, tìm tòi, lựa chọn hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục phù hợp với lứa tuổi nhằm nâng cao hiệu giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho lực lượng công tác giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT tạo thống nhất, kết hợp nhịp nhàng lực lượng giáo dục nhà trường xã hội nhằm thúc đẩy hiệu công tác giáo dục luật GTĐB cho học sinh THPT - Cách thức thực biện pháp Xây dựng kế hoạch, chương trình có chủ điểm TTATGT thực trạng chấp hành Luật GTĐB học sinh THPT Trong chương trình kế hoạch tiến hành, tổ chức đánh giá nguyên nhân hành vi không chấp hành luật GTĐB, TTATGT hậu gây Nêu bật tầm quan trọng công tác giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT Tổ chức hội thảo chủ đề “An tồn giao thơng”, “ Tháng An tồn giao thơng”, hay “Tìm hiểu kiến thức luật GTĐB” Tổ chức buổi tọa đàm kinh nghiệm giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT Tổ chức thi hay trò chơi, văn nghệ, giao lưu tìm hiểu ATGT kiến thức luật GTĐB cho tất lực lượng xã hội học sinh THPT 10 thức tổ chức hoạt động giáo dục Luật Giao thông đường sau rút kinh nghiệm Đổi phương pháp hình thức kiểm tra theo hướng xây dựng mối quan hệ hai chiều người kiểm tra người kiểm tra Thái độ kiểm tra tinh thần hợp tác, thân thiện, giúp đỡ để tiến Người cán quản lí cần tự rút kinh nghiệm để điều hành cơng tác quản lí đồng bộ, chun nghiệp hiệu Phòng CSGT tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc giáo viên, lực lượng CSGT thực mặt công tác chuyên môn công tác phối hợp ngành, cấp phải thường xuyên hơn; giáo dục trị, tư tưởng cho cán giáo viên nhận thức rõ việc tầm quan trọng việc giáo dục pháp luật an tồn giao thơng cho học sinh THPT địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội trách nhiệm cán giáo viên, CSGT, ban ngành, đồn thể, gia đình, xã hội sở để nhận xét, đánh giá cán cuối năm 52 Các Chi trực thuộc đẩy mạnh việc đấu tranh phê bình tự phê bình đảm bảo hành vi vi phạm Luật Giao thông phải phát ngăn chặn kịp thời Kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân thực tốt việc giáo dục Luật an tồn giao thơng cho học sinh THPT, mạnh dạn đấu tranh phê phán hành vi vi phạm Luật Giao thông, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nội dung quy định công tác giáo dục - Điều kiện thực biện pháp Cần có văn quy định cụ thể việc thực kiểm tra, đánh giá kết giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT Những văn phải dựa văn hành Nhà nước, Bộ, Ban, Ngành cơng khai hóa nội dung vấn đề kiểm tra, đánh giá để cán giáo dục, cán Ban, Ngành, Đoàn thể học sinh THPT biết Các nguyên tắc kiểm tra, đánh giá kết giáo dục Luật GTĐB cho học sinh trung học phổ thông 53 Nguồn kinh phí từ Ngân sách nhà nước nguồn kinh phí huy động từ cộng đồng phục vụ cho công tác kiểm tra, đánh giá kết giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT; để động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích cơng tác giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT Tính tích cực tinh thần trách nhiệm với công tác giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT đội ngũ cán giáo dục, cán Ban, Ngành, Đồn thể Trình độ nhận thức tính tích cực học sinh THPT - Mối liên hệ biện pháp Các biện pháp phối hợp lực lượng giáo dục pháp luật ATGT cho học sinh THPT quận Long Biên, thành phố Hà Nội chỉnh thể thống có tính đa dạng linh hoạt, khơng có biện pháp vạn Khi giải nhiệm vụ, quan chức thường phải phối hợp nhiều biện pháp để kết đạt hiệu cao Tùy thuộc vào cơng việc, người, hồn cảnh, điều kiện., mà Phòng Công an thành phố Hà Nội lực lượng giáo dục lựa chọn kết hợp biện pháp xử lý cho phù hợp 54 Mỗi biện pháp có ưu điểm hạn chế định, biện pháp nêu phải thực cách có hệ thống đồng Việc thực đơn lẻ biện pháp không đem lại kết cao, chí làm ý nghĩa Đồng thời, biện pháp phối hợp lực lượng giáo dục pháp Luật GTĐB cho học sinh THPT dựa vào cộng đồng quận Long Biên, thành phố Hà Nội nêu có mối quan hệ qua lại mật thiết với Do vậy, việc thực tốt biện pháp có tác động tích cực đến hoạt động phối hợp lực lượng giáo dục Luật GTĐB, ý thức chấp hành Luật, nét đẹp văn hố tham gia giao thông học sinh THPT địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội - Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất - Mục đích khảo nghiệm Kiểm tra mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp giáo dục Luật GTĐB chohọc sinh THPT địa bàn quận Kong Biên, thành phố Hà Nội mà đề xuất - Nội dung khảo nghiệm 55 Chúng tiến hành khảo nghiệm với biện pháp đề xuất: Biện pháp 1: Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm lực lượng xã hội giáo dục Luật Giao thông đường cho học sinh trung học phổ thông Biện pháp Xây dựng kế hoạch giáo dục Luật Giao thông đường cho học sinh trung học phổ thông Biện pháp Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán đảm trách công tác giáo dục Luật Giao thông đường cho học sinh trung học phổ thơng Biện pháp Phát huy tính tích cực học sinh trung học phổ thơng công tác giáo dục Luật Giao thông đường Biện pháp Tổ chức phong phú, đa dạng hoạt động giáo dục Luật Giao thông đường cho học sinh trung học phổ thông Biện pháp Phối hợp chặt chẽ lực lượng giáo dục công tác giáo dục Luật Giao thông đường cho học sinh trung học phổ thông 56 Biện pháp Xây dựng mơ hình điểm tăng cường đầu tư kinh phí cho cơng tác giáo dục Luật Giao thơng đường cho học sinh trung học phổ thông Biện pháp Phân hóa đối tượng để thực cơng tác giáo dục Luật Giao thông đường cho học sinh trung học phổ thông Biện pháp Định kỳ sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm phối hợp lực lượng giáo dục Luật Giao thông đường cho học sinh trung học phổ thông - Đối tượng khảo nghiệm Đối tượng khảo nghiệm gồm: 20 chuyên gia lĩnh vực Giáo dục học; 40 cán thuộc quan, ban, ngành, Đoàn thể quận Long Biên, thành phố Hà Nội như: Nhà trường THPT, Cơ quan cơng an, Cơ quan quyền, Hội Cựu chiến binh; Hội cha mẹ học sinh; Hội Phụ nữ; Đoàn Thanh niên - Phương pháp khảo nghiệm 57 Sử dụng mẫu phiếu điều tra mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất - Quy trình khảo nghiệm Để khẳng định tính cần thiết, tính khả thi biện pháp đề xuất, trưng cầu ý kiến đối tượng có liên quan, việc trưng cầu ý kiến tiến hành theo bước sau: Bước 1: Lập phiếu điều tra trưng cầu ý kiến Đề tài đánh giá biện pháp đề xuất theo tiêu chí: Đánh giá tính cần thiết biện pháp theo mức độ: Rất cần thiết, cần thiết không cần thiết Đánh giá tính khả thi biện pháp theo mức độ: Rất khả thi, khả thi không khả thi Bước 2: Lựa chọn đối tượng điều tra Để khẳng định tính cần thiết, tính khả thi biện pháp đề xuất, trưng cầu ý kiến đối tượng có liên quan, việc trưng cầu ý kiến tiến hành theo bước sau: 58 Đối tượng điều tra là: cán Đội Cảnh sát giao thông quận Long Biên; CBQL, đội ngũ giáo viên, cán Đoàn, học sinh trường THPT quận Long Biên, thành phố Hà Nội - Phân tích, đánh giá kết khảo nghiệm Đánh giá mức độ cần thiết theo mức độ: Cần thiết, bình thường khơng cần thiết Đánh giá tính khả thi biện pháp đề xuất theo mức độ: khả thi, bình thường không khả thi -.Mức độ cần thiết biện pháp giáo dục Luật Giao thông đường cho học sinh trung học phổ thông dựa vào cộng đồng quận Long Biên - Đánh giá mức độ cần thiết biện pháp giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT dựa vào cộng đồng quận Long Biên Mức độ cần thiết 59 TT Biện pháp Cần thiết Bình Khơng cần SL thường SL % thiết SL % % Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm lực lượng xã hội giáo dục60 100.0 0.0 0.0 90.0 10.0 0.0 58 96.7 3.4 0.0 60 100.0 0.0 0.0 Luật GTĐB cho giáo học Xây dựng kế hoạch dục Luật GTĐB cho Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán đảm trách công tác giáo dục54 Phát huy tính tích cực học sinh THPT cơng tác giáo Tổ chức phong phú,dục đa dạng hoạt động giáo dục GTĐB cho Phối Luật hợp chặt chẽ lực lượng giáo dục công tác giáo dục 60 Xây dựng mơ hình điểm tăng cường đầu tư kinh phí cho cơng tác Phân hóa đối tượng học sinh THPT cơng tác giáo Định kỳ sơ dục kết, Luật tổng kết, rút kinh nghiệm phối hợp lực Từ kết nghiên cứu thu bảng, nhận thấy rằng, đa số ý kiến đánh giá cao mức độ cần thiết biện pháp giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT địa bàn quận Long Biên mà luận văn đề xuất Trong đó, biện pháp đánh giá cần thiết mức cao là: “Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm lực lượng xã hội giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT”; “Phát huy tính tích cực học sinh THPT công tác giáo dục Luật GTĐB”và “Phối hợp chặt chẽ lực lượng giáo dục công tác giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT” - Tính khả thi biện pháp giáo dục Luật Giao thông 61 đường cho học sinh THPT dựa vào cộng đồng quận Long Biên, thành phố Hà Nội - Đánh giá tính khả thi biện pháp giáo dục Luật Giao thông đường cho học sinh trung học phổ thông dựa vào cộng đồng quận Long Biên, thành phố Hà Nội Khả thi TT Biện pháp Bình Khơng thường Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm lực lượng xã hội giáo dục Xây dựng kế hoạch giáo dục Luật GTĐB cho học 54 90.0 10.0 0.0 trách công tác giáo dục58 96.7 3.3 0.0 91.7 8.3 0.0 sinh THPT Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán đảm Phát huy tính tích cực học sinh THPT 55 công tác giáo dục 62 Tổ chức phong phú, đa dạng hoạt động giáo 56 93.3 6.7 0.0 55 91.7 8.3 0.0 58 96.7 3.3 0.0 dục Luật GTĐB cho học Phối hợp chặt chẽ lực lượng giáo dục công tác giáo dục Xây dựng mơ hình điểm tăng cường đầu tư kinh phí cho cơng tác giáo cho Phândục hóaLuật đối GTĐB tượng học sinh THPT công tác giáo Luậttổng GTĐB Định kỳ dục sơ kết, kết, rút kinh nghiệm phối hợp lực lượng dục nghiên pháp luật Quagiáo kết cứu thu bảng nhận thấy rằng, đa số ý kiến đánh giá tính khả thi biện pháp giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT dựa vào cộng đồng quận Long Biên, thành phố Hà Nội với tỉ lệ từ 86.7% đến 96.7% ý kiến đánh giá có tính khả thi Điều chứng tỏ biện pháp đề xuất có tính khả thi tương đối 63 cao Trong đó, biện pháp “Tăng cường cơng tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán đảm trách công tác giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT” Phân hóa đối tượng học sinh THPT cơng tác giáo dục Luật GTĐB đánh giá có tính khả thi mức cao Trên sở kết khảo nghiệm thu chúng tơi khẳng định tính đắn biện pháp giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT dựa vào cộng đồng quận Long Biên, thành phố Hà Nội đề xuất Trên sở kết khảo nghiệm thu chúng tơi khẳng định tính đắn biện háp giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT dựavào cộng đồng quận Long Để công tác GD Luật GTĐB cho hoc sinh THPT dựa vào cộng đồng Biện pháp 1: Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm lực lượng xã hội giáo dục Luật Giao thông đường cho học sinh trung học phổ thông Biện pháp Xây dựng kế hoạch giáo dục Luật Giao thông đường cho học sinh trung học phổ thông 64 Biện pháp Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán đảm trách công tác giáo dục Luật Giao thông đường cho học sinh trung học phổ thông Biện pháp Phát huy tính tích cực học sinh trung học phổ thông công tác giáo dục Luật Giao thông đường Biện pháp Tổ chức phong phú, đa dạng hoạt động giáo dục Luật Giao thông đường cho học sinh trung học phổ thông Biện pháp Phối hợp chặt chẽ lực lượng giáo dục công tác giáo dục Luật Giao thông đường cho học sinh trung học phổ thông Biện pháp 7: Xây dựng mơ hình điểm tăng cường đầu tư kinh phí cho cơng tác giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT Biện pháp Phân hóa đối tượng học sinh THPT để thực cơng tác giáo dục Luật GTĐB 65 Biện pháp Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm phối hợp lực lượng giáo dục pháp luật an tồn giao thơng Căn vào kết khảo nghiệm thu cho thấy biện pháp giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT địa bàn quận Long Biên mà đề xuất có tính cấp thiết tính khả thi 66 ... tiễn giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT Đảm bảo tính khoa học giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội đòi hỏi tất yếu Giáo dục Luật GTĐB cho học sinh THPT... sinh trung học phổ thông dựa vào cộng đồng quận Long Biên, thành phố Hà Nội Căn vào lý luận thực tiễn có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, đề xuất số biện pháp giáo dục Luật Giao thông đường cho. .. cho học sinh trung học phổ thông dựa vào cộng đồng quận Long Biên, thành phố Hà Nội cụ thể sau: - Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm lực lượng cộng đồng giáo dục Luật Giao thông đường
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP GIÁO dục LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG bộ CHO học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG dựa vào CỘNG ĐỒNG ở QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ hà nội , BIỆN PHÁP GIÁO dục LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG bộ CHO học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG dựa vào CỘNG ĐỒNG ở QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay