BIỆN PHÁP GIÁO dục hòa NHẬP CHO TRẺ mẫu GIÁO có bố mẹ là NGƯỜI nước NGOÀI dựa vào CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ hải PHÒNG

46 1 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:32

BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ MẪU GIÁO CĨ BỐ MẸ LÀ NGƯỜI NƯỚC NGỒI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Nguyên tắc đề xuất biện pháp - Đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển giáo dục mầm non thành phố Hải Phòng Nghị số 17/2009/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 12 năm 2009 phát triển giáo dục mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 xác định: - Mục tiêu + Mục tiêu chung: Phát triển giáo dục mầm non với qui mô loại hình thích hợp, phân bố địa bàn dân cư đáp ứng nhu cầu nuôi, dạy trẻ Chuyển đơi loại hình giáo dục mầm non theo Luật giáo dục sở đảm bảo cho giáo dục mầm non ổn định phát triển phù hợp với yêu cầu điều kiện kinh tế - xã hội thành phố địa bàn Đa dạng hóa phương thức chăm sóc giáo dục trẻ Từng bước đầu tư xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Tích cực đổi nội dung, phương pháp tạo bước chuyển biến nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ + Mục tiêu cụ thể: Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ ngoại thành hải đảo Tập trung nguồn lực phát triển trường, lớp mầm non; xóa phòng học khơng an tồn, phòng học tậm, học nhờ, bước kiên cố hóa trường lớp theo hướng chuẩn Hỗ trợ thiết bị cho trẻ tuổi Chuyển đổi trường mầm non theo quy định pháp luật điều kiện vùng, địa phương Xây dựng chế đầu tư hợp lý, tăng kinh phí đầu tư từ ngân sách; đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển trường mầm non dân lập, tư thục, phổ cập trẻ tuổi Đào tạo nang cao chất lượng đội ngũ cán quản lý giáo viên mầm non Huy động hầu hết trẻ đến độ tuổi mầm non học; phát triển mơ hình trường mầm non chất lượng cao; xây dựng chương trình nâng cao chất lượng giáo dục mầm non; 100% cán quản lý đạt chuẩn trị, trình độ chun mơn có trình dộ tin học đáp ứng yêu cầu công tác quản lý; 100% trường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, dạy học - Đảm bảo tính hệ thống Cần dảm bảo biện pháp không mâu thuẫn nhau, không tách rời biện pháp mà mội biện pháp tạo điều kiện hỗ trợ lẫn mối quan hệ biện chứng chặt chẽ tạo thành hệ thống hoàn chỉnh nhằm tác động tới nhiều mặt khác Do mà biện pháp GDHN cho trẻ có bố(mẹ) người nước ngồi phải đảm bảo liên kết với đem lại kết cao Điều quan trọng xác định mục đích biện pháp mối liên hệ với biện pháp khác, đồng thời phải ưu tiên việc thực biện pháp giai đoạn cho phù hợp Mỗi biện pháp đưa ưu riêng, việc đề cao mức biện pháp dẫn đến lạm dụng hiệu huy động - Đảm bảo tính thực tiễn Các biện pháp GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy Hải Phòng đề xuất phải tính đến điều kiện, mơi trường khách quan, chủ quan, huyện Kiến Thụy nói chung trường mầm non địa bàn huyện nói riêng áp dụng tương lai u cầu đòi hỏi biện pháp có khả áp dụng vào thực tế huy động nguồn lực cộng đồng xã hội nhà trường phải thuận lợi Khi đưa biện pháp huy động cộng đồng phải dựa điều kiện thực tế kinh phí, người Những biện pháp phải có tính thực thi nghĩa khơng q khó thực cán quản lý trường mầm non, không tốn đến sức người, sức trình thực biện pháp Các cán quản lý giáo viên cần kiên trì thực biện pháp huy động lực lượng Các biện pháp phải phù hợp với mục tiêu, chương trình, nội dung phải phù hợp với nguồn lực khác - Đảm bảo tính hiệu Mục đích nguyên tắc làm để khuôn khổ định, thời gian cho phép người làm quản lý nhà trường đạt mục tiêu giáo dục mục tiêu quản lý đưa mong muốn Nghĩa biện pháp GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy Hải Phòng đề xuất phải phù hợp với hiệu quản lý giáo dục, hiệu với xã hội hiệu thân biện pháp đưa cho phù hợp - Đảm bảo tính khoa học Ngun tắc đòi hỏi biện pháp xây dựng cách khoa học, có mục đích, có kế hoạch định Các biện pháp có mối liên hệ chặt chẽ với như: nội dung, mục tiêu, phương pháp, hình thức phải thống dựa sở khoa học kiểm chứng Quan trọng xây dựng biện pháp phải dựa vào khả tiếp nhận trẻ để đưa biện pháp phù hợp - Một số biện pháp - Biện pháp 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân tầm quan trọng việc giáo dục hòa nhập cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ ) người nước Mục tiêu biện pháp: Tập trung tuyên truyền nhằm làm cho người dân, lực lượng xã hội nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy Hải Phòng Làm cho cấp ngành, quyền địa phương, tổ chức đoàn thể xã hội người dân thấy nghiệp Đảng Nhà nước toàn dân Hơn cần khắc phục nhận thức chưa đắn số phận lực lượng nhân dân, quyền địa phương, cấp ủy Đảng Coi việc GDHN cho trẻ GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy Hải Phòng làm thay cho quyền Nội dung cách thức thực biện pháp: Để làm tốt công tác nâng cao nhận thức cho người dân tầm quan trọng việc GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước Hiệu trưởng nhà trường mầm non địa bàn huyện cần xác định nâng cao huy động nguồn lực làm * Trách nhiệm nhà trường Cần tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng, quyền địa phương mặt hoạt động GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi, thường xun chăm lo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên đặc biệt giáo viên dạy trực tiếp trẻ Thực đúg quy chế chuyên môn, quan tâm tới chất lượng trẻ tham gia học hòa nhập có bố(mẹ) người nước ngồi xem có tăng khả tiếp thu cho trẻ hay không Phân công nhiệm vụ cho thành viên nhà trường, thành viên có trách nhiệm, biện pháp cụ thể để tuyên truyền, vận động quyền đồn thể, địa phương nhận thức đắn công tác GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy Hải Phòng, tổ chức tốt hội nghị cán công chức, tạo mối liên hệ chặt chẽ thành viên tổ chức xã hội cơng tác GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi địa bàn huyện Phân cơng đến giáo viên phụ trách địa bàn, nắm bắt hòa cảnh gia đình, ln tạo mơi trường gần gũi với gia đình học sinh * Trách nhiệm gia đình Gia đình mơi trường giáo dục người Đặc biệt với trẻ em 10 tuổi giáo dục gia đình giữ vai trò quan trọng bậc giáo dục gia đình quan trọng trẻ, tương lai XH gia đình trơng chờ vào trưởng thành hệ trẻ Vì vậy, gia đình phải có nhận thức xác định rõ việc giáo dục em mình, trẻ học hòa nhập trẻ cần hòa nhập ngơn ngữ Do nhà trường phải có trách nhiệm dạy trẻ thêm thời gian nhà Phối hợp kịp thời, thường xuyên với nhà trường để nắm bắt việc học em qua giáo viên chủ nhiệm, có ý thức tham gia buổi họp phụ huynh GV nhà trường tổ chức Để công tác nâng cao nhận thức cho người dân tầm quan trọng việc GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi có hiệu quả, trước hết cần có đạo thường xuyên đánh giá, kiểm tra việc thực Nhà trường lực lượng cộng đồng quan trực tiếp làm nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi Cần có thống nội dung tuyên truyền, nội dung tuyên truyền cần bám sát vào việc cần tuyên truyền như: - Làm cho quan đoàn thể, gia đình, lực lượng xã hội nhận thức sâu sức mục tiêu, nội dung giáo dục, tham gia nhiệt tình vào kế hoạch triển khai địa phương - Đội ngũ cán quản lý giáo viên tuyên truyền viên nòng cốt vừa thực vừa phổ biến nội dung luật giáo dục, văn đạo tới toàn thể nhân dân - Tuyên truyền với người dân vai trò giáo dục quốc sách hàng đầu Nhận thức rõ chất, nội dung ý nghĩa việc GDHN cho trẻ có bố(mẹ) người nước ngồi dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy Hải Phòng để qua khẳng định huy đơng nguồn lực cộng đồng tham gia GDHN cho trẻ mang tính chiến lược, tư tưởng đạo xuyên suốt trình hệ thống giáo dục, làm cho giáo dục nghiệp tồn dân Nhận thức rõ vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền địa phương việc huy động lực lượng xã Trong công tác kiểm tra đánh giá cần tiến hành rút kinh nghiệm nghiêm tíc thẳng thắn, hạn chế, thiếu sót quy rõ trách nhiệm tập thể Biểu dương tập thể, cá nhân trình tổng kết - Mối quan hệ biện pháp Để phát triển hoạt động phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước cần phải thực đồng biện pháp Mặc dù biện pháp nhằm mục tiêu xác định khác biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau, sở tiền đề cho hướng đến mục tiêu cuối phát triển bền vững hoạt động phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước Biện pháp 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBQL, giáo viên, lực lượng cộng đồng nghành GD tầm quan trọng việc GDHN cho trẻ -6 tuổi có bố (mẹ) người nước Muốn tác động đến nhận thức, tình cảm, trách nhiệm người dân cộng đồng làm thay đổi tư tưởng họ, người trực tiếp thực hoạt động GDHN cho trẻ -6 tuổi có bố (mẹ) người nước cần phải tuyên truyền cách sâu rộng vấn đề Nhận thức kim nam cho hành động Nhận thức hành động đúng, nhận thức đầy đủ, tổ chức ban nghành tích cực tham gia GDHN cho trẻ -6 tuổi có bố (mẹ) người nước ngồi Biện pháp 2: Phối hợp chặt chẽ gia đình , nhà trường lực lượng xã hội giáo dục hòa nhập cho trẻ -6 tuổi Nhà trường giữ vai trò chủ chốt với tư cách chủ thể hoạt động GDHN Tuy nhiên muốn hoạt động giáo dục đạt kết tốt phải có phối kết hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình xã hội Vì cần có biện pháp nhằm tuyên truyền để lực lượng cộng đồng nhận thức tầm quan trọng GDHN sở lực lượng phối hợp chặt chẽ với hoạt động GDHN nhà trường giữ vai trò chủ chốt với tư cách chủ thể hoạt động GDHN Biện pháp 3: Động viên, khuyến khích giáo viên tự học hỏi để nâng cao chun mơn giáo dục hòa nhập Để đáp ứng yêu cầu GDHN nói chung đội ngũ giáo viên phải bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng phương tiện dạy học tổ chức kiến thức bổ trợ Làm tốt việc đồng nghĩa với việc nhà trường Mầm non đx nâng cao nhận thức giáo viên GDHN khích lệ tích cực tham gia giáo viên hoạt động GDHN cho trẻ em có bố (mẹ) người nước Biện pháp 4: Tổ chức hoạt động nhằm thu hút lực lượng quan tâm tới việc giáo dục hòa nhập cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi Đây biện pháp có tính đột phá, tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng hoạt động GDHN trẻ tự kỷ dựa vào cộng đồng Bởi lẽ, nhà trường chủ thể hoạt động GDHN cho trẻ em -6 tuổi có bố (mẹ) người nước Muốn tuyên truyền, vận động có hiệu phải tổ chức nhiều hoạt động tạo hội cho lực lượng tham gia muốn tuyên truyền sâu rộng phải có nhiều lực lượng tham gia sở phối hợp chặt chẽ lực lượng lại với Biện pháp 5: Kiểm tra, đánh giá hiệu sử dụng nguồn lực huy động theo mục đích cải thiện GDHN cho trẻ em -6 tuổi có bố (mẹ) người nước ngồi Biện pháp giúp nhà quản lý nắm tình hình hoạt động huy động nguồn lực cộng đồng XH Nếu làm tốt việc tạo cơng khai, xác, minh bạch kết thực huy động nguồn lực cộng đồng XH sở tạo thêm nhiều niềm tin giáo viên, lực lượng xã hội cộng đồng trường, điều góp phần thúc đẩy tham gia tích cực tất lực lượng hoạt động GDHN cho trẻ em -6 tuổi có bố (mẹ) người nước ngồi Như vậy, biện pháp có vai trò, vị trí khác lại có mối quan hệ biện chứng với nên tách rời muốn thực tốt việc phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước Trong thực tế nhà trường, tổ chức cộng đồng thực có lúc có biện pháp trội sử dụng nhiều có lúc có biện pháp khác lại chủ đạo Tuy vậy, để huy động phát triển bền vững hoạt động phối hợp lực lượng cộng đồng GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước cần thực đồng biện pháp nên - Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp - Mục đích khảo nghiệm: Đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất - Đối tượng xin ý kiến: BGH , GV, Công an, cán tư pháp, hội PN, hội khuyến học… - Quy trình lấy ý kiến: Lập phiếu, nêu câu hỏi gửi tới đối tượng xin ý kiến, sau thu lại để xử lý ý kiến đánh giá cách cho điểm mức độ: + Rất cần thiết: điểm; + Cần thiết: điểm; + Không cần thiết: điểm; + Rất khả thi: điểm + Khả thi: điểm + Không khả thi: điểm Tổng điểm xếp theo thứ bậc mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp - Kết khảo nghiệm - Kết khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Mức độ cần thiết Mức độ khả thi Biện C IC KC T T T Biện pháp 44 10 2.9 0 3.0 2.9 pháp X IK KK T T 48 48 51 TB KT X TB 2.6 2.6 2.9 1 Biện pháp 54 Biện pháp 47 Biện pháp 46 47 Biện pháp 40 14 2.9 2.8 2.9 5 51 2.9  Kết khảo sát cho thấy:  Các biện pháp đề xuất mức cần thiết cần thiết khả thi khả thi Trong biện pháp cho cần thiết nhất, điều hoàn toàn muốn GDHN cho trẻ -6 tuổi có bố (mẹ) người nước dựa vào cộng đồng đạt kết phải phối hợp chặt chẽ lực lượng cộng đồng, huy động tổng lực sức mạnh lực lượng Mỗi lực lượng cộng đồng có mạnh riêng phối hợp lực lượng tạo đột phá sở hoạt động GDHN đạt kết cao Biện pháp “Khích lệ, động viên giáo viên tự học nâng cao lực GDHN” có vị trí cần thiết thứ chất lượng giáo dục phụ thuộc vào lực người giáo viên, người trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ trẻ em nói chung trẻ em có bố (mẹ) người nước ngồi nói riêng Các biện pháp khác đánh giá cao mức độ cần thiết  Về mức độ khả thi biện pháp đánh giá mức độ cao, biện pháp cho khả thi xếp vị trí số Điều hồn tồn hợp lý muốn phát triển hoạt động giáo dục nhà trường người quản lý phải biết phát huy sức mạnh nội lực trường Muốn khơng có cách khác phải động viên, khuyến khích giáo viên nâng cao lực chun mơn, lực nghề nghiệp Tuy nhiên động viên mặt tinh thần cần có chế động viên khen thưởng vật chất Nhưng điều khó kinh phí hạn hẹp khơng có nguồn Các biện pháp khác đánh giá cao mức khả thi  Tóm lại, qua kết khảo sát khẳng định biện pháp đề xuất luận văn hoàn toàn có sở khoa học, có tính thực tiễn có tính khả thi cao Tuy nhiên muốn hoạt động GDHN cho trẻ -6 tuổi đạt hiệu cần phải thực đồng biện pháp Các biện pháp GDHN cho trẻ -6 tuổi có bố (mẹ) người nước dựa vào cộng đồng nghiên cứu kỹ lưỡng trước đề xuất, sở nghiên cứu lý luận giáo dục hòa nhập , thên sở tiến hành hoạt động theo tiếp cận cộng đồng, sở khảo sát thực trạng GDHN cho trẻ - tuổi có bố (mẹ) người nước ngồi dựa vào cộng đồng, thuận lợi, khó khăn thực tiễn giáo dục trường mầm non giai đoạn nay, sở đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa có liên quan trực tiếp đến giáo dục công tác đạo Hiệu trưởng trường Mầm non huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng Qua kết khảo sát cho thấy: tính cần thiết tính khả thi biện pháp mà đề xuất chương cao Trên sở kiến thức trang bị nhà trường, vận dụng vào nghiên cứu thực tiễn, hy vọng biện pháp mà chúng tơi đưa chương góp phần nâng cao hiệu hoạt động GDHN cho trẻ - tuổi có bố (mẹ) người nước ngồi dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng thời gian tới Tóm lại, chất việc Giáo dục hòa nhập cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy, Hải Phòng vận động tổ chức xã hội, đồn thể, quyền địa phương, doanh nghiệp, nhân dân phối hợp với nhà trường tham gia đóng góp nhân lực, vật lực, tài lực, trí lực xây dựng phát triển cơng tác giáo dục nói chung cơng tác giáo dục hòa nhập cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi nói riêng Giáo dục hòa nhập cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi dựa vào cộng đồng xây dựng nguyên tắc mang tính khoa học, tính pháp quy triển khai nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm huy động tiềm cộng đồng để phát triển công tác GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước số lượng chất lượng, đồng thời tạo hội hòa nhập học tập cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi sống Việt Nam Trong thời gian qua, công tác GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy Hải Phòng quan tâm thực Bên cạnh kết đạt số tồn cần khắc phục Đó nhận thức số cán quản lý, giáo viên số bậc phụ huynh công tác huy động cộng đồng GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy Hải Phòng chưa đầy đủ, chưa nhận ủng hộ tối đa cấp lãnh đạo, quyền địa phương cơng tác GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy Hải Phòng; Hơn cơng tác tun truyền, vận động nhân dân tham gia GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy Hải Phòng chưa thường xuyên; chế phối hợp lực lượng xã hội, ban ngành đoàn thể việc GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy Hải Phòng thiếu đồng chưa chặt chẽ Để GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy Hải Phòng cần thực linh hoạt đồng biện pháp sau: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân tầm quan trọng việc giáo dục hòa nhập cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngoài; Phối hợp chặt chẽ gia đình , nhà trường lực lượng ngồi xã hội giáo dục hòa nhập cho trẻ -6 tuổi; Động viên, khuyến khích giáo viên tự học hỏi để nâng cao chun mơn giáo dục hòa nhập; Tổ chức hoạt động nhằm thu hút lực lượng quan tâm tới việc giáo dục hòa nhập cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngoài; Kiểm tra đánh giá hiệu sử dụng nguồn lực huy động theo mục đích cải thiện sở vật chất cho trường Mầm non Các kết nghiên cứu khẳng định: nhiệm vụ nghiên cứu đề tài giải mức độ cần thiết, giả thiết khoa học đề tài chứng minh mục đích nghiên cứu đề tài bước đầu đạt Nhằm nâng cao hiệu việc GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy Hải Phòng nói riêng huy động nguồn lực cộng đồng tham gia GD nói chung để phục vụ cho mục tiêu phát triển GD năm huyện Kiến Thụy Hải Phòng tác giả đề xuất số khuyến nghị sau: -Đối với UBND thành phố Hải Phòng Cụ thể hóa chủ trương sách GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước dựa vào cộng đồng chế, sách phù hợp với điều kiện thực tiễn thành phố -Đối với UBND huyện Kiến Thụy Quy định rõ trách nhiệm cấp ngành, tổ chức trị xã hội việc thực chủ trương GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy Hải Phòng; Theo dõi, sử dụng sở vật chất, thiết bị, kinh phí thu từ cơng tác huy động cộng đồng tham gia GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy Hải Phòng thống tồn huyện Đồng thời định kỳ tổ chức việc sơ kết, tổng kết đánh giá khen thưởng việc thực GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy Hải Phòng Chỉ đạo Phòng GD&ĐT thường xuyên chủ động tham mưu thực tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức vai trò GD, việc dựa vào cộng đồng để GDHN cho trẻ có bố(mẹ) người nước ngồi, chủ trương sách phát triển GD&ĐT Đảng Nhà nước cho cán quản lý, giáo viên, nhân viên nhằm thực nhiệm vụ ngành nhà trường mầm non -Đối với UBND xã Nâng cao chất lượng Hội đồng GD để đạo cơng tác có nề nếp có chiều sâu, đồng lâu dài Quản lý, theo dõi chặt chẽ khoản thu chi ngân sách nhà trường nhằm thực hiên có hiệu nguồn đầu tư từ công tác GDHN dựa vào cộng đồng Các xã có doanh nghiệp, quan đóng địa bàn cần tranh thủ mạnh đơn vị tăng cường hỗ trợ, hợp tác, kết nghĩa để đầu tư nguồn lực phát triển nghiệp GD nói chung GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi nói riêng -Đối với trường mầm non Tham mưu kịp thời với cấp lãnh đạo, quản lý Đảng ủy UBND xã vấn đề liên quan đến ngành, đến nhà trường theo hướng cốt lõi huy động cộng đồng tham gia vào hoạt động GD có chủ trương, chế cần chủ động tổ chức, triển khai kịp thời Phát huy vai trò tổ chức cơng đồn, tổ chức đồn niên lẽ với chức tham gia quản lý phát triển nhà trường Tổ chức cơng đồn đồn niên mạnh việc vận động thu hút tham gia lực lượng xã hội vào việc phát triển GD Thông qua chức tuyên truyền GD, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp đáng cho đồn viên cơng đồn, hăng hái tham gia hoạt động tiêu biểu đồn niên, tổ chức cơng đồn góp phần quan trọng việc xây dựng phát huy nội lực nhà trường nhằm thực thắng lợi nhiệm vụ trị nội dung đích thực xã hội hóa GD nói chung có GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước dựa vào cộng đồng Huy động tham gia tổ chức trị, xã hội việc kiểm tra, giám sát công tác huy động nguồn lực cộng đồng xã hội để đảm bảo khách quan, tạo niềm tin nơi cán bộ, đảng viên nhân dân Cần bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo có kiến thức GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước ngồi Khuyến khích phát động giáo viên đưa biện pháp nhằm GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố(mẹ) người nước nâng cao ... hoạt động GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố( mẹ) người nước ngồi dựa vào cộng động huyện Kiến Thụy Hải Phòng Để kiểm tra hoạt động GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố( mẹ) người nước ngồi dựa vào cộng động huyện... Đảng Coi việc GDHN cho trẻ GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố( mẹ) người nước ngồi dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy Hải Phòng làm thay cho quyền Nội dung cách thức thực biện pháp: Để làm tốt công tác... tiêu giáo dục mục tiêu quản lý đưa mong muốn Nghĩa biện pháp GDHN cho trẻ mẫu giáo có bố( mẹ) người nước dựa vào cộng đồng huyện Kiến Thụy Hải Phòng đề xuất phải phù hợp với hiệu quản lý giáo dục,
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP GIÁO dục hòa NHẬP CHO TRẺ mẫu GIÁO có bố mẹ là NGƯỜI nước NGOÀI dựa vào CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ hải PHÒNG , BIỆN PHÁP GIÁO dục hòa NHẬP CHO TRẺ mẫu GIÁO có bố mẹ là NGƯỜI nước NGOÀI dựa vào CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ hải PHÒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay