BIỆN PHÁP PHỐI hợp GIỮA NHÀ TRƯỜNG và CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục kỹ NĂNG PHÒNG CHỐNG xâm hại THỂ CHẤT CHO học SINH TIỂU học ở QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ hà nội HIỆN NAY

59 10 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:21

BIỆN PHÁP PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI THỂ CHẤT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Ở QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY - Nguyên tắc đề xuất biện pháp - Bảo đảm tính thực tiễn Bảo đảm tính thực tiễn nguyên tắc q trình giáo dục Bảo đảm tính thực tiễn trình phối hợp nhà trường với cộng động, trước hết phải quán triệt sâu sắc nguyên lý giáo dục: “hoạt động giáo dục phải thực nguyên lý học đôi với hành, lý luận phải gắn với thực tiễn” Là nguyên lý phổ quát rõ nguyên tắc chung hoạt động giáo dục Ở tất cấp tiều học, việc xác định thành tố trình giáo dục phối hợp nhà trường cộng đồng giáo dục phải quán triệt tổ chức hoạt động theo nguyên lý có tính ngun tắc đề Bảo đảm tính thực tiễn hoạt động giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH, đặt yêu cầu cao cán bộ, giáo viên PHHS Ban ngành, Đoàn thể, tổ chức quần chúng cộng đồng phải thường xuyên quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung chương trình, hình thức, phương pháp, phương tiện giáo dục, cập nhật kiến thức liên quan đến kỹ phòng chống xâm hại trẻ; phải biểu xuyên suốt, sinh động trình giáo dục; phải thể trực tiếp, tập trung việc xây dựng biện pháp phối hợp nhà trường cộng đồng q trình giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH - Bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống Bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống vấn đề có tính ngun tắc việc phối hợp nhà trường cộng đồng giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH quận Long Biên Nguyên tắc thể quán triệt sâu sắc nguyên lý giáo dục phát huy sức mạnh lực lượng, “nhà trường, gia đình xã hội kết hợp với nhau” nghiệp “trồng người” Theo tinh thần đó, tính đồng bộ, hệ thống phối hợp nhà trường cộng đồng phối hợp từ nhận thức đến tổ chức hoạt động Nó bao gồm việc tổ chức, liên kết đến phát huy sức mạnh lực lượng sư phạm nhà trường PHHS, Ban ngành, Đoàn thể, tổ chức quần chúng cộng đồng nhằm đạt mục tiêu giáo dục Tính đồng bộ, hệ thống phải thể thống phối hợp chặt chẽ hoạt động tất khâu, bước, nội dung trình giáo dục; phải thể thống chủ thể giáo dục bên trường học (cán bộ, giáo viên, tổ chức Cơng đồn, Phụ nữ, Thanh niên, Đồn-Đội, Hội PHHS, ), phối hợp với bên nhà trường (các Ban ngành, Đoàn thể, tổ chức xã hội, quan văn hóa - giáo dục, gia đình ), theo kế hoạch nội dung chương trình giáo dục chặt chẽ, thống Tuy thống mục đích, nội dung phương pháp giáo dục, phải bảo đảm tính đa dạng phương thức phối hợp, hình thức tổ chức, biện pháp tác động - Bảo đảm tính phù hợp, khả thi Bảo đảm tính phù hợp, tính khả thi ngun tắc khơng thể xem nhẹ, thể chất lượng, hiệu phối hợp nhà trường cộng đồng trình giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH u cầu tính phù hợp, tình khả thi bao gồm: biện pháp phối hợp nhà trường cộng đồng, trước hết nhà trường với PHHS phải vào tình hình thực tế nhà trường gia đinh; phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường; phải quán triệt sâu sắc thị, kế hoạch phối hợp lực lượng giáo dục ngành Giáo dục Thành phố Tính phù hợp biểu tập trung chỗ: biện pháp phải phù hợp thống với mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục cấp tiểu học Đề xuất biện pháp phối hợp nhà trường cộng đồng giáo dục phải có sở pháp lý thực biện pháp Tính khả thi biện pháp phối hợp nhà trường cộng đồng giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH thể giá trị thực tiễn mà biện pháp mang lại Tính khả thi biện pháp đề xuất luận văn có có tác dụng thiết thực phát huy vai trò, trách nhiệm chủ thể giáo dục, đặc biệt lực quản lý, uy tín cán bộ, giáo viên, PHHS cộng đồng - Bảo đảm phối hợp nhà trường cộng đồng Bảo đảm phối hợp nhà trường cộng đồng nguyên tắc thể phối hợp chặt chẽ, thống nhà trường cộng đồng trình giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH Yêu cầu phối hợp sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn bên theo kế hoạch phối hợp, đảm bảo tính kỷ luật, kỷ cương hiệu hoạt động phối hợp; nâng cao trách nhiệm bên tham gia Xác định rõ chủ thể phối hợp nhà trường cộng đồng giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH Nhà trường giữ vai trò chủ đạo cơng tác phối hợp - Những biện pháp phối hợp nhà trường cộng đồng giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho học sinh tiểu học quận Long Biên, thành phố Hà Nội - Biện pháp Nâng cao nhận thức cho lực lượng tham gia phối hợp nhà trường cộng đồng giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho học sinh tiểu học quận Long Biên, Hà Nội Mục tiêu biện pháp Hoạt động nâng cao nhận thức cho lực lượng tham gia phối hợp nhà trường cộng đồng nhằm tăng cường hiểu biết đắn, sâu sắc có hệ thống kiến thức chất, hình thức, dấu hiệu, nguyên nhân, hậu xâm hại trẻ em nói chung, xâm hại thể chất HSTH Bởi vì, nhận thức khởi đầu thái độ, hành vi người Nếu có nhận thức có thái độ phù hợp với chuẩn mực xã hội; có trách nhiệm cao trình phối hợp nhà trường cộng đồng Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động phối hợp nhà trường cộng đồng giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH, trước hết phải nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên, nhân viên, PHHS, nhận thức cộng đồng cơng tác phòng chống xâm hại trẻ em Trên sở đó, với nhiệm vụ cụ thể cá nhân, lực lượng, tổ chức tự nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò phối hợp để làm tăng hiệu hoạt động giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho học sinh Nội dung biện pháp Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông giáo dục pháp luật bảo vệ quyền trẻ em, kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH Tuyên truyền, phổ biến quy định bảo vệ trẻ em Luật trẻ em văn pháp luật có liên quan để Luật trẻ em quy định triển khai thực có hiệu Mỗi cá nhân, lực lượng, tổ chức trình phối hợp phải tích cực, tự giác tự tìm hiểu, tự nâng cao nhận thức để quán triệt đầy đủ qui định nhiệm vụ, quyền hạn giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH Từ đó, xây dựng tinh thần hợp tác, tích cực tham gia hoạt động giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho học sinh Hiệu trưởng nhà trường, cán bộ, thành viên đứng đầu tổ chức tri-xã hội, tổ chức quần chúng tăng cường công tác lãnh đạo, đạo giáo dục kiến thức kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho học sinh, đặc biệt phòng ngừa xâm hại tình dục bạo lực HSTH nhà trường cộng đồng địa bàn quận Long Biên Cách thức thực biện pháp Tổ chức tuyên truyền hình thức lồng ghép phiên họp hội đồng giáo viên hàng tháng, phiên họp cha mẹ học sinh lớp vào đầu năm học, kết thúc học kỳ I cuối năm học; sinh hoạt sinh hoạt cộng đồng, tổ dân phố; sinh hoạt Đảng, Đoàn, Đội, Hội để quán triệt, thống mặt nhận thức cách thức tổ chức thực hoạt động phối hợp Nội dung quán triệt, phổ biến cho lực lượng, trước hết cần đề cập đến tác hại, âm mưu, thủ đoạn kẻ xấu, nguy hậu học sinh bị xâm hại thể chất Nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm lực lượng thuộc cộng đồng việc phòng ngừa, ngăn chặn hành vị xâm hại thể học sinh; nhận thức mục đích, ý nghĩa phối hợp với nhà trường q trình giáo dục kỹ phòng chống kỹ xâm hại thể chất cho HSTH Coi trọng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm lực lượng cộng đồng, đặc biệt trách nhiệm gia đình cơng tác bảo vệ trẻ em, đảm bảo an toàn thân thể tinh thần cho trẻ em nói chung, HSTH địa bàn quận Long Biên nói riêng Trang bị kiến thức, kỹ bảo vệ trẻ em, có kiến thức, kỹ phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực HSTH cho đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên trường học, chủ thể thamgia giáo dục cộng đồng, đặc biệt PHHS Điều kiện thực biện pháp Nâng cao nhận thức cho lực lượng thuộc cộng đồng giáo dục kỹ xâm hại thể chất HSTH nhiều thức, biện pháp, thảo luận, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, sử dụng phương tiện truyền thông, ; tăng cường khả nhận diện biểu nguyên nhân xâm hại thể chất HSTH; chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng kỹ năng, tâm lý đấu tranh chống lại hành vi xâm hại thể chất có biện pháp hữu hiệu để phòng chống, ngăn chặn Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ tuyên truyền phòng chống xâm hại thể chất cho cán Đoàn, Đội, Hội, PHHS Qua góp phần nâng cao hiểu biết kỹ bảo vệ trẻ em, kỹ phòng ngừa xâm hại thể chất học sinh cho lực lượng cộng đồng, đặc biệt cán Đoàn, Hội PHHS Hiệu trưởng trường tiểu học địa bàn quận Long Biên tham mưu cho quyền phường, quận Phối hợp tốt với tổ chức đồn thể nắm tình hình thực biện pháp nâng cao nhận Mức độ cần thiết R T T Các biện pháp S ất L ần cần Nâng cao nhận thức cho lực lượng tham gia S L 15 Đ TB cần ết ết hôn g thi thi C K T bậc thiết phối hợp nhà trường cộng đồng giáo dục kỹ phòng Đ chống xâm hại thể chất TB 4% 0% cho HSTH quận Long % 68 Biên, Hà Nội Phát huy trách nhiệm, vai trò gia đình phối hợp với nhà trường giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH quận Long Biên, S L 05 Đ 6 TB 8% 2% 0% 57 Mức độ cần thiết R T Các biện pháp T S ất L C ần cần Đ TB cần ết ết hôn g thi thi K T bậc thiết Hà Nội Bồi dưỡng nâng cao lực giáo viên, S L 01 cán phối hợp với cộng đồng thực giáo dục kỹ phòng chống Đ 52 xâm hại thể chất cho TB 5% 2% 3% HSTH quận Long Biên, Hà Nội Thiết kế hoạt động phối hợp chặt chẽ nhà trường với Ban ngành, Đoàn thể S L 10 Đ TB 1% 0% 62 % Mức độ cần thiết R T Các biện pháp T S ất L C ần cần Đ TB cần ết ết hôn g thi thi K T bậc thiết giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH quận Long Biên, Hà Nội Bổ sung, xây dựng chế phối hợp nhà trường cộng S L 21 1 đồng giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH quận Đ TB 8% 4% 70 % Long Biên, Hà Nội Nhận xét: Các ý kiến hỏi cho rằng, biện pháp đưa có mức độ cần thiết, điểm trung bình đạt từ 2.62 điểm trở lên Cụ thể: biện pháp có ĐTB = 2.68; biện pháp có ĐTB = 2.57; biện pháp có ĐTB = 2.52; biện pháp có ĐTB = 2.62; biện pháp có ĐTB = 2.70 Về mức độ khả thi biện pháp - Điểm tổng hợp ý kiến tính khả thi biện pháp Mức độ khả thi T T Các biện pháp S ất L khả Nâng cao nhận thức S cho lực lượng tham gia L phối hợp nhà trường cộng đồng giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất T B 13 Đ K hông t khả thi hi thi K R 3% 9% Đ TB % bậc 65 T Mức độ khả thi T Các biện pháp T S ất L K R khả K hông t khả thi hi thi Đ TB T bậc cho HSTH quận Long Biên, Hà Nội Phát huy trách nhiệm, S vai trò gia đình L 05 3 phối hợp với nhà trường giáo dục kỹ phòng Đ chống xâm hại thể chất cho T HSTH quận Long Biên, B 57 8% 1% 1% Hà Nội Bồi dưỡng nâng cao S lực giáo viên, cán L phối hợp với cộng đồng thực giáo dục kỹ phòng chống xâm hại 01 Đ T B 5% 2% 2 52 3% Mức độ khả thi T T S Các biện pháp ất L K R khả K hông t khả thi hi thi Đ TB T bậc thể chất cho HSTH quận Long Biên, Hà Nội Thiết kế hoạt S động phối hợp chặt chẽ L 05 2 nhà trường với Ban ngành, Đoàn thể Đ giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH quận T 8% 8% B 54 4% Long Biên, Hà Nội Bổ sung, xây dựng S chế phối hợp nhà L trường cộng đồng giáo dục kỹ phòng 10 Đ T 7 60 Mức độ khả thi T T Các biện pháp S L ất khả thi B K R K hông t khả thi hi 1% 8% Đ TB T bậc 1% chống xâm hại thể chất cho HSTH quận Long Điểm chênh lệch biện pháp không đáng kể Tỷ lệ người điều tra cho biện pháp mà luận văn nêu không cần thiết, chiếm tỷ lệ nhỏ Nhìn chung, ý kiến trưng cầu tán thành với hệ thống biện pháp tác giả đề xuất Trong biện pháp luận văn đưa ra, thứ tự ưu tiên biện pháp 2, 4, 5, 3, Phần lớn ý kiến điều tran đánh giá mức cần thiết cần thiết Điều chứng tỏ biện pháp xây dựng phù hợp đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu phối hợp lực lượng giáo dục kỹ xâm hại thể chất cho HSTH địa bàn quận Nhận xét: Kết khảo nghiệm cho thấy biện pháp luận văn đưa có mức độ khả thi với kết tương đối cao, số điểm trung bình biện pháp mức độ khả thi đạt từ 2.58 điểm trở lên Sở dĩ biện pháp đưa phù hợp với tâm Ban Giám hiệu trường tiểu học cán quản lý, giáo viên trường phù hợp với đặc điểm, yêu cầu đổi bản, tồn diện hoạt động giáo dục nói chung, giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho học sinh theo quy định Trong biện pháp luận văn đưa ra, thứ tự ưu tiên biện pháp 1, 3, 5, 2, Trình tự ưu tiên phản ánh cần thiết giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH quận Long Biên, thành phố Hà Nội phải nhận thức chủ thể giáo dục đến tổ chức thực phối hợp lực lượng cho phù hợp với thực tiễn diễn trường tiểu học địa bàn quận Long Biên - Đánh giá tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp Từ kết khảo nghiệm mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp Để so sánh tương quan mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất, tác giả sử dụng cơng thức tính hệ số tương quan thứ bậc Spearman: - Điểm tổng hợp ý kiến tương quan tính cần thiết khả thi biện pháp M T T M ức độ ức độ cần khả thiết thi Các biện pháp T D2 T Đh Đ TB T b ứ B bậ ậc Nâng cao nhận thức cho lực D c 2 1 M T T M ức độ ức độ cần khả thiết thi Các biện pháp T D2 T Đh Đ TB D T b ứ B bậ ậc c lượng tham gia phối hợp nhà trường cộng đồng giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể 68 chất cho HSTH Phát huy trách nhiệm, gia đình phối hợp với nhà trường giáo dục kỹ phòng chống 57 xâm hại thể chất cho HSTH Bồi dưỡng nâng cao lực giáo viên, cán phối hợp với 52 5 0 M T ức độ ức độ cần khả thiết thi Các biện pháp T M T D2 T Đh Đ TB D T b ứ B bậ ậc c cộng đồng thực giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH quận Long Biên, Hà Nội Thiết kế hoạt động phối hợp chặt chẽ nhà trường với Ban ngành, Đoàn thể giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất 62 1 cho HSTH Bổ sung, xây dựng chế phối hợp nhà trường cộng đồng 70 2 1 M T T M ức độ ức độ cần khả thiết thi Các biện pháp T D2 T Đh Đ TB T b B bậ ậc giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH ứ c Trong công thức trên: R: hệ số tương quan; n: số biện pháp đề xuất; D: hệ số chênh lệch thứ bậc mức độ cần thiết mức độ khả thi (D tính hiệu số mi - ni) Sau thay số tính nếu: < R < (R dương): tính cần thiết tính khả thi có tương quan thuận, nghĩa biện pháp vừa cần thiết, vừa khả thi Trường hợp R dương có giá trị lớn (nhưng không lớn 1) tương quan chúng chặt chẽ (nghĩa biện pháp vừa cần thiết vừa khả thi) R1: Tính cần thiết tính D khả thi có tương quan nghịch nghĩa biện pháp có tính cần thiết khơng khả thi ngược lại Thay số vào cơng thức có: => => R = – 0.3 => R = 0.7 Dựa vào kết (R = 0.7), kết luận tính cần thiết tính khả thi biện pháp có tương quan thuận chặt chẽ, nghĩa biện pháp vừa cần thiết lại vừa khả thi cao Với kết khảo nghiệm thu được, kết luận biện pháp mà luận văn đề xuất áp dụng vào thực tiễn nâng cao hiêu phối hợp lực lượng giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH địa bàn quận Thứ tự ưu tiên triển khai thực biện pháp biện pháp 1, 3, 5, 4, Kết tương quan tính cần thiết tính khả thi thể qua biểu đồ 3.1 - Kết khảo nghiệm tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp Những biện pháp đề xuất xây dựng dựa sở lý luận thực trạng công tác phối hợp nhà trường cộng đồng giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH quận Long Biên, Hà Nội Các biện pháp đề xuất bao gồm: Nâng cao nhận thức cho lực lượng tham gia phối hợp nhà trường cộng đồng; phát huy trách nhiệm, gia đình phối hợp với nhà trường; bồi dưỡng nâng cao lực giáo viên, cán phối hợp với cộng đồng thực giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH; thiết kế tổ chức hoạt động phối hợp chặt chẽ nhà trường với Ban ngành, Đồn thể giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH; bổ sung, xây dựng chế phối hợp nhà trường cộng đồng giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho học sinh tiểu học quận Long Biên Mỗi biện pháp có vị trí, vai trò phối hợp nhà trường cộng đồng Tuy nhiên, để biện pháp thức hóa thực tiễn đòi hỏi vận dụng linh hoạt gắn với điều kiện cụ thể trường, cộng đồng nhằm giúp góp phần thực phối hợp nhà trường cộng đồng giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH quận Long Biên, Hà Nội đạt hiệu cao thời gian tới ... thể phối hợp nhà trường cộng đồng giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho HSTH Nhà trường giữ vai trò chủ đạo cơng tác phối hợp - Những biện pháp phối hợp nhà trường cộng đồng giáo dục kỹ. .. phối hợp cộng đồng thực giáo dục kỹ phòng chống xâm hại thể chất cho học sinh tiểu học quận Long Biên, Hà Nội Mục tiêu biện pháp Trong mối quan hệ biện chứng phối hợp nhà trường cộng đồng, nhà. .. giáo dục cấp tiểu học Đề xuất biện pháp phối hợp nhà trường cộng đồng giáo dục phải có sở pháp lý thực biện pháp Tính khả thi biện pháp phối hợp nhà trường cộng đồng giáo dục kỹ phòng chống xâm
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP PHỐI hợp GIỮA NHÀ TRƯỜNG và CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục kỹ NĂNG PHÒNG CHỐNG xâm hại THỂ CHẤT CHO học SINH TIỂU học ở QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ hà nội HIỆN NAY , BIỆN PHÁP PHỐI hợp GIỮA NHÀ TRƯỜNG và CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục kỹ NĂNG PHÒNG CHỐNG xâm hại THỂ CHẤT CHO học SINH TIỂU học ở QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ hà nội HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay