BIỆN PHÁP PHỐI hợp CÁC lực LƯỢNG XÃ hội TRONG TUYÊN TRUYỀN VÀ BVAN, TTXH PHƯỜNG XUÂN THÀNH, THỊ XÃ SÔNG cầu, TỈNH PHÚ yên

53 1 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:20

BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI TRONG TUYÊN TRUYỀN VÀ BVAN, TTXH PHƯỜNG XUÂN THÀNH, THỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN - Các nguyên tắc đề xuất biện pháp - Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống Khi đề xuất biện pháp phối hợp LLXH tuyên truyền và BVAN, TTXH ở phường Xuân Thành, thi xã Sông Cầu cần phải đảm bảo mối quan hệ với thành tố phối hợp lực lượng xã hội nhằm tuyên truyền và BVAN, TTXH mục đích, nợi dung, phương pháp,… tun truyền và BVAN, TTXH Đồng thời, phải tn thủ mối quan hệ biện chứng với biện pháp khác việc thực nhiệm vụ tuyên truyền và BVAN, TTXH ở phường Xuân Thành, thi xã Sông Cầu - Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa Phối hợp LLXH tuyên truyền và BVAN, TTXH ở phường Xuân Thành, thi xã Sông Cầu, tỉnh Phu Yên phải dựa sở nội dung và phương pháp biện pháp tuyên truyền và BVAN, TTXH trước và thực Biện pháp đề xuất khơng xóa bỏ toàn bợ đã có, mà chỉ bỏ lỗi thời, sự lạc hậu và sự không phù hợp biện pháp trước một cách có chọn lọc Các biện pháp đề xuất kế thừa đầy đủ tinh hoa, ưu điểm để đề xuất biện pháp hoàn thiện và thực đem lại nhiều hiệu bối cảnh môi trường triển khai biện pháp tuyên truyền và BVAN, TTXH là bối cảnh phát triển công nghệ thông tin Trên thực tế trình phối hợp LLXH tuyên truyền và BVAN, TTXH đã quyền và đoàn thể quan tâm Trong trình phát triển kinh tế, xã hội diễn mạnh mẽ, TNXH, vấn đề đảm bảo an ninh, trật tự diễn biến ngày càng phức tạp và có nguy lan rợng quyền phải ln đởi phương pháp tuyên truyền và BVAN, TTXH có biện pháp phối hợp với lực lượng xã hội để hoạt động này đạt hiệu cao - Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn Để biện pháp phối hợp lực lượng xã hội tuyên truyền và BVAN, TTXH đến thành cơng biện pháp phải xây dựng sở thực tiễn hoạt tuyên truyền và BVAN, TTXH ở phường Xuân Thành, thi xã Sông Cầu Công tác phối hợp lực lượng xã hội tuyên truyền và BVAN, TTXH ở phường Xuân Thành, thi xã Sông Cầu cần phải chu trọng đến tình hình, điều kiện cụ thể phường, thi xã phải thiết thực, trọng tâm, đầy đủ, toàn diện Phải phát huy tiềm lực mạnh, khắc phục yếu kém, bất cập, chu ý trân trọng tốt đẹp đã có, khơi dậy chưa có, tạo nên sức mạnh tởng hợp để thực thành công mục tiêu đề ra; phải và bám sát nhu cầu thực tiễn công tác tuyên truyền và BVAN, TTXH; đảm bảo hài hòa nhu cầu, mong muốn quyền, người dân với thực tế triển khai hoạt động tuyên truyền và BVAN, TTXH quyền và thực tế điều kiện kinh tế, xã hội phường - Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi, hiệu Các biện pháp phối hợp lực lượng xã hội tuyên truyền và BVAN, TTXH đề xuất chỉ phát huy hiệu có sự phù hợp với điều kiện thực tiễn đia phương và tình hình đời sống dân cư đia bàn phường Xn Thành Do mợt nguyên tắc quan trọng để đề xuất biện pháp phối hợp lực lượng xã hội tuyên truyền và BVAN, TTXH là phải tính đến điều kiện thực tế phường vật chất, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền lực lượng tham gia tuyên truyền và BVAN, TTXH,… Để thực yêu cầu này, đề xuất biện pháp phối hợp lực lượng xã hợi tun truyền và BVAN, TTXH, quyền cần xác đinh đung nội dung, phương pháp, hình thức phối hợp thiết thực cho phù hợp với điều kiện đia phương và có thể thực - Các biện pháp phối hợp LLXH tuyên truyền và BVAN, TTXH ở phường Xuân Thành, thị xa Sông Cầu - Biện pháp 1: Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ qùn, đoàn thể, lực lượng xa hợi, người dân về phối hợp LLXH tuyên truyền và BVAN, TTXH - Mục tiêu biện pháp Thực biện pháp này nhằm làm cho Đảng ủy, UBND, tổ chức đoàn thể quyền đia phương, nhà trường, tở dân phố và người dân nhận thức vai trò, tầm quan trọng và nhiệm vụ hoạt động phối hợp LLXH tuyên truyền và BVAN, TTXH, từ ý thức trách nhiệm cơng tác phối hợp LLXH tuyên truyền và BVAN, TTXH đia bàn phường Xuân Thành - Nội dung và cách thực biện pháp Đảng ủy, UBND chỉ đạo bộ phận chức năng, công an xây dựng kế hoạch tun truyền đó, ngoài việc phở biến nhiệm vụ chung cần làm nổi bật nội dung phối hợp lực lượng tuyên truyền và BVAN, TTXH Đặc biệt cần nhấn mạnh trách nhiệm lực lượng trình phối hợp là tổ dân phố Ngay từ đầu năm, UBND phải chỉ đạo bộ phận chức năng, công an phường phối hợp với tổ chức đoàn thể xã hội Đoàn niên, Hội khuyến học, Hội phụ nữ, cá nhân có uy tín đánh giá mặt tốt và chưa làm tốt công tác phối hợp lực lượng tuyên truyền và BVAN, TTXH ở năm qua, từ khắc phục tồn hạn chế, phát huy ưu điểm công tác tuyên truyền lực lượng xã hội và người dân hiểu sâu vấn đề như: - Tuyên truyền tầm quan trọng và sự cần thiết hoạt động phối hợp lực lượng tuyên truyền và BVAN, TTXH với mục đích cuối là đảm bảo an toàn, bình n cho c̣c sống người dân - Tun truyền cho lực lượng xã hội, tổ chức đoàn thể đia phương biết vai trò, tầm quan trọng lực lượng xã hội việc tuyên truyền và BVAN, TTXH - Xác đinh rõ mục tiêu phối hợp lực lượng tuyên truyền và BVAN, TTXH Mục tiêu phối hợp lực lượng tuyên truyền và BVAN, TTXH cần thống cán bộ công chức phường, lãnh đạo tổ chức đoàn thể, tổ dân phố và người dân - Điều kiện thực biện pháp Để thực một cách hiệu việc nâng cao nhận thức lực lượng xã hội và người dân công tác phối hợp lực lượng tuyên truyền và BVAN, TTXH, cần đảm bảo mợt số điều kiện sau: Chính quyền, đoàn thể phải nhận thức sâu sắc sự cần thiết phải phối hợp lực lượng tuyên truyền và BVAN, TTXH chỉ họ thấy sự cần thiết việc phối hợp họ tiến hành phối hợp Có sự quan tâm cấp ủy Đảng, tở chức đoàn thể, quyền đia phương việc phối hợp lực lượng tuyên truyền và BVAN, TTXH - Biện pháp 2: Phối hợp lực lượng xa hội xây dựng chiến lược và nội dung tuyên truyền và BVAN, TTXH - Mục tiêu biện pháp Để phối hợp lực lượng xã hội tuyên truyền và BVAN, TTXH đạt hiệu cần có sự đồng thuận lực lượng mục tiêu, nội dung, phương pháp tuyên truyền và BVAN, TTXH Thực biện pháp nhằm tạo nên sự thống chặt chẽ lực lượng xã hợi từ quyền, đoàn thể, nhà trường tuyên truyền và BVAN, TTXH để ngăn chặn, hạn chế tác động tự phát, tiêu cực vấn đề gây an ninh, an toàn và TTXH ngày ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống nhân dân Từ đó, giup cho cợng đồng tự ý thức và có kĩ giữ gìn an ninh, TTXH ở đia bàn sinh sống - Nội dung và cách thực biện pháp Việc phối hợp lực lượng xã hội xây dựng chiến lược, nội dung tuyên truyền và BVAN, TTXH nằm mục tiêu giữ gìn an ninh TTXH đia phương Đây là một biện pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân - Đối với LLXH cần phải nhận thức tầm quan trọng, ý nghĩa vấn đề giữ gìn an ninh, TTXH, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, vấn đề gây an ninh, TTXH - Đối với cán bợ quyền đia phương, tở dân phố cần phải trang bi tri thức và kĩ giữ gìn an ninh, TTXH Phối hợp S LLXH để đa dạng hóa L 55 30 hình thức tổ chức hoạt truyền động và 2,6 tuyên BVAN, % 64,7 35,2 57 28 TTXH Đào tạo, bồi dưỡng S nâng cao trình đợ L nghiệp vụ cho lực 2,6 lượng làm công tác tuyên truyền và % 67,0 32,9 BVAN, TTXH Xây dựng kế hoạch và S tổ chức thực kế L hoạch phối hợp LLXH truyền và tuyên BVAN, % 51 34 60 40 2,6 TTXH Chỉ đạo việc kiểm tra, S giám sát, tổng kết, L 54 31 đánh giá, rut kinh 2,6 nghiệm trình phối hợp LLXH % tuyên truyền và 63,5 36,4 4 BVAN, TTXH Kết khảo nghiệm cho thấy, cán bợ quyền, đoàn thể và người dân khảo nghiệm cho rằng, biện pháp phối hợp LLXH tuyên truyền và BVAN, TTXH ở phường Xuân Thành tác giả đề xuất là cần thiết Tất biện pháp có điểm trung bình cao (từ 2,60/3 điểm trở lên) Biện pháp cho là cần thiết là “Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bợ quyền, đoàn thể, lực lượng xã hội, người dân phối hợp LLXH tuyên truyền và BVAN, TTXH” với điểm trung bình là 2,68/3 điểm Xếp thứ là biện pháp và “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình đợ nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác tuyên truyền và BVAN, TTXH” với điểm trung bình là 2,67/3 điểm Điều này chứng tỏ đối tượng thăm dò ý kiến đã chu trọng đến tầm quan trọng công tác tuyên truyền vào BVAN, TTXH, việc phối hợp lực lượng xã hội Đồng thời, điều này khẳng đinh, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền có ảnh hưởng lớn đến hiệu công tác tuyên truyền và BVAN, TTXH Đây là biện pháp đinh trực tiếp đến hiệu hoạt động phối hợp lực lượng xã hội tuyên truyền và BVAN, TTXH ở phường Xuân Thành Đặc biệt, biện pháp đề xuất, biện pháp nào có ý kiến đánh giá là không cần thiết và số ý kiến đánh giá là cần thiết 60% số người khảo nghiệm Các biện pháp xếp thứ bậc lần lượt là 3, 6, và - Kết quả khảo nghiệm mức độ khả thi biện pháp - Bảng tổng hợp ý kiến tính khả thi biện pháp MỨC ĐỘ T T BIỆN PHÁP RK T KT Th KK X ứ bậc T Tổ chức tuyên S truyền nâng cao L nhận thức 52 31 cán bợ quyền, đoàn thể, 2.5 lực lượng xã hội, người phối LLXH dân hợp % 61,1 36,4 48 32 2,35 tuyên truyền và BVAN, TTXH Phối hợp lực S 2.5 lượng xã hội L xây dựng chiến lược và nội dung tuyên % truyền và BVAN, 56,4 37,6 49 33 5,88 TTXH Phối hợp S LLXH để đa L dạng hóa 2.5 hình thức tở chức hoạt đợng tun % truyền và BVAN, 57,6 38,8 3,53 TTXH Đào tạo, bồi S dưỡng nâng cao L trình độ nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác 47 % 55,2 32 37,6 7,06 2.4 tuyên truyền và BVAN, TTXH Xây dựng kế S hoạch và tổ chức L thực 45 34 kế 2.4 hoạch phối hợp LLXH % tuyên truyền và 52,9 40 7,06 BVAN, TTXH Chỉ đạo việc S kiểm tra, giám L sát, tởng kết, đánh giá, rt kinh nghiệm q trình phối LLXH hợp tuyên truyền và 43 % 50,5 35 41,1 8,24 2.4 BVAN, TTXH Kết bảng cho thấy, biện pháp phối hợp LLXH tuyên truyền và BVAN, TTXH tác giả đề xuất có tính khả thi với kết cao Các biện pháp cán bộ quyền, đoàn thể và người dân phường Xuân Thành đánh giá tập trung chủ yếu ở mức độ “rất khả thi” và “khả thi” Kết này cho thấy biện pháp đề xuất là khả thi Trong 06 biện pháp mà tác giả đề xuất, biện pháp “Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bợ quyền, đoàn thể, lực lượng xã hợi, người dân phối hợp LLXH tuyên truyền và BVAN, TTXH” xếp thứ bậc với điểm trung bình là 2,59/3 điểm Tiếp đến là biện pháp 3, 2, 4, và Tuy nhiên, biện pháp nêu ý kiến đánh giá là không khả thi ở tất biện pháp mặc dù khơng nhiều Vì thế, để thực có hiệu và khả thi biện pháp này, quyền cần phải vận dụng linh hoạt biện pháp nêu cho phù hợp với điều kiện và đặc điểm tổ dân phố, khu vực phối hợp lực lượng xã hội tuyên truyền và BVAN, TTXH cho người dân - Tương quan tính cần thiết và tính khả thi biện pháp đề xuất Trên sở kết điều tra, chung tiến hành so sánh tương quan nhằm xuất để kiểm chứng tính cần thiết và tính khả thi biện pháp Điểm trung bình và thứ bậc biện pháp thể ở bảng 3.3 - So sánh tương quan tính cần thiết và tính khả thi biện pháp đề xuất Tính cần Tính khả thiết T T BIỆN PHÁP thi Th X ứ Tổ chức tuyên truyền 2.6 nâng cao nhận thức cán bợ quyền, đoàn thể, lực lượng xã Th X bậc D D ứ bậc 2.5 0 hội, người dân phối hợp LLXH tuyên truyền và BVAN, TTXH Phối hợp lực lượng xã hội xây dựng chiến lược và nội dung tuyên truyền và BVAN, 2.6 2.5 1 - TTXH Phối hợp LLXH để đa dạng hóa hình thức tở chức hoạt đợng tun truyền 2,6 2.5 và BVAN, TTXH Đào tạo, bồi dưỡng nâng 2,6 cao trình đợ nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác tuyên truyền và 2.4 BVAN, TTXH Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực kế hoạch phối hợp LLXH tuyên 2,6 2.4 1 truyền và BVAN, TTXH Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá, rut kinh nghiệm trình phối hợp 2.6 4 2.4 LLXH tuyên truyền và BVAN, TTXH Tác giả sử dụng cơng thức tốn học Specrman tính tốn kết sau: Theo cơng thức : 6∑D2 R=1 n(n2-1) Trong đó: * R là hệ số tương quan; * n là số biện pháp đã đề xuất; * D là hệ số chênh lệch thứ hạng tính cần thiết và tính khả thi (D tính hiệu số thiết – X X cần khả thi) Nếu < R < (tức R có giá tri dương) tính cần thiết và tính khả thi có tương quan thuận, nghĩa là biện pháp vừa cần thiết lại vừa khả thi Nếu -1< R < (tức R có giá tri âm) tính cần thiết và tính khả thi có tương quan nghịch, nghĩa là biện pháp có thể cần thiết không khả thi hoặc ngược lại, khả thi không cần thiết Từ kết khảo sát bảng 3.3, thay vào cơng thức ta có: 6∑(0 + + + + + 4) R=1- 84 = 1- = – 0,40 = 0,60 (62- 1) 210 Đối chiếu kết và điều kiện, ta thấy R = 0,60 cho phép kết luận tính cần thiết và tính khả thi biện pháp phối hợp LLXH tuyên truyền và BVAN, TTXH đề xuất là có tính tương quan thuận và tương đối chặt chẽ Trên sở kết khảo nghiệm cho thấy, biện pháp phối hợp LLXH tuyên truyền và BVAN, TTXH đã đề xuất là phù hợp, cần thiết và hợp lý, xây dựng sở lý luận và thực tiễn phối hợp LLXH tuyên truyền và BVAN, TTXH ở phường Xuân Thành, thi xã Sông Cầu, tỉnh Phu Yên Khi áp dụng biện pháp này vào thực tiễn, điều kiện đảm bảo đinh, nâng cao hiệu phối hợp LLXH tuyên truyền và BVAN, TTXH ở phường Xuân Thành, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền và BVAN, TTXH cho người dân phường Xuân Thành, thi xã Sông Cầu, tỉnh Phu Yên ... thực tiễn hoạt tuyên truyền và BVAN, TTXH ở phường Xuân Thành, thi xã Sông Cầu Công tác phối hợp lực lượng xã hội tuyên truyền và BVAN, TTXH ở phường Xuân Thành, thi xã Sơng Cầu... lượng tuyên truyền và BVAN, TTXH - Biện pháp 2: Phối hợp lực lượng xa hội xây dựng chiến lược và nội dung tuyên truyền và BVAN, TTXH - Mục tiêu biện pháp Để phối hợp lực lượng xã hội tuyên. .. vụ tuyên truyền và BVAN, TTXH ở phường Xuân Thành, thi xã Sơng Cầu - Ngun tắc đảm bảo tính kế thừa Phối hợp LLXH tuyên truyền và BVAN, TTXH ở phường Xuân Thành, thi xã Sông Cầu, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP PHỐI hợp CÁC lực LƯỢNG XÃ hội TRONG TUYÊN TRUYỀN VÀ BVAN, TTXH PHƯỜNG XUÂN THÀNH, THỊ XÃ SÔNG cầu, TỈNH PHÚ yên , BIỆN PHÁP PHỐI hợp CÁC lực LƯỢNG XÃ hội TRONG TUYÊN TRUYỀN VÀ BVAN, TTXH PHƯỜNG XUÂN THÀNH, THỊ XÃ SÔNG cầu, TỈNH PHÚ yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay