BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục ý THỨC THAM GIA GIAO THÔNG CHO học SINH THCS PHƯỜNG GIANG BIÊN, QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ hà nội

59 1 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:20

BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC Ý THỨC THAM GIA GIAO THÔNG CHO HỌC SINH THCS PHƯỜNG GIANG BIÊN, QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Nguyên tắc đề xuất biện pháp - Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích Các biện pháp đề xuất phải hướng tới thực mục tiêu nâng cao chất lượng tổ chức phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh trường THCS Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội Ngoài biện pháp phải nhằm đạt tới mục tiêu cụ thể, từ nâng cao nhận thức cho lực lượng phối hợp giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh đến tổ chức triển khai thực nội dung phối hợp nhà trường với gia đình với lực lượng xã hội từ hướng tới mục tiêu chung Các biện pháp phải quán triệt đội ngũ CBQL nhà trường, GV, phụ huynh học sinh để chuyển biến từ nhận thức đến hành động; có nội dung biện pháp thực có tính thiết thực hiệu cao - Nguyên tắc đảm bảo tính đồng Các biện pháp đề xuất phải đảm bảo tính toàn diện, đồng thống mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục ý thức tham gia giao thơngcho học sinh THCS; có phân cơng rõ ràng, tạo ý thức tự giác phối hợp chặt chẽ phận cá nhân giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh THCS, tạo điều kiện cho công tác phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục tiến hành thống đồng nhằm đạt mục tiêu đề Các biện pháp đề xuất phải đa dạng, có biện pháp chủ yếu, then chốt cần thực ngay, có biện pháp hỗ trợ Mặt khác, hệ thống máy tổ chức phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục phải thống nhất, đồng từ chủ trương đến hành động, từ nhà trường đến gia đình tổ chức, đồn thể xã hội; khơng tạo chồng chéo chức mà nên tạo tương hỗ tính trội phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục Do nghiên cứu, đề xuất biện pháp tổ chức phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh THCS thực thực tế phải quán triệt tính đồng hoạt động lực lượng giáo dục - Đảm bảo tính hiệu tính khả thi Biện pháp đưa áp dụng đem lại kết thực có gia tăng giá trị giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh, phản ánh kết quảphối hợp lực lượng cộng đồngtrong giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh THCS Phường Giang Biên, Quận Long Biên,Thành phố Hà Nội.Đồng thời hiệu tổ chức phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh đánh giá chất lượng giáo dục học sinh nhà trường Thước đo hiệu phối hợp lực lượng cộng đồngtrong giáo dục ý thức tham gia giao thơngcho học sinh THCS chất lượng uy tín nhà trường xã hội không ngừng tăng lên Các biện pháp phải phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác gia đình, nhà trường xã hội phối hợp giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh; biểu hành vi tham gia giao thông học sinh đạt gia tăng năm học trường THCS Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội Biểu tính khả thi: biện pháp đưa phải có tính khả thi thực tế đồng thuận CBQL nhà trường, toàn thể cán bộ, GV, phụ huynh học sinh lực lượng xã hội nhà trường Các biện pháp phải tạo điều kiện cho lực lượng giáo dục phát huy tính chủ động, sáng tạo thực chức trách, nhiệm vụ Đồng thời biện pháp phải xác định rõ vai trò định hướng quan hệ phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giải nhiệm vụ giáo dục ý thứctham gia giao thơng cho học sinh nhà trường; biểu việc dễ thực thi, tiết kiệm mang lại hiệu tối ưu không lãng phí - Biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồngtrong giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh THCS phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm lực lượng cộng đồng giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh THCS * Mục tiêu biện pháp Giáo dục ý thức tham gia giao thơng q trình lâu dài, phức tạp, đòi hỏi phải cơng phu, kiên trì, liên tục lặp lặp lại nhiều lần Vì cần nâng cao nhận thức cho CBQL cấp, GV, lực lượng liên quan học sinh tầm quan trọng giáo dục ý thức tham gia giao thông, giúp em hướng tới phương châm “Sống làm việc theo pháp luật” Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ CBQL cấp, GV, cấp uỷ Đảng, quyền đồn thể nhà trường thấy tầm quan trọng cần thiết giáo dục ý thức tham gia giao thông, tạo quán nhận thức người mục tiêu, nội dung, phương pháp cách thức giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh THCS Phường Thông qua giáo dục giúp em học sinh chủ động, tự giác chấp hành pháp luật, quy định nhà trường để rèn luyện phẩm chất nhân cách người công dân nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa * Nội dung biện pháp Quán triệt đầy đủ sâu sắc ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng cơng tác phổ biến, giáo dục ý thức tham gia giao thông; thông qua giúp lực lượng liên quan nâng cao hiểu biết, có ý thức tơn trọng, thực thi pháp luật; góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức tham gia giao thông lúc, nơi tổ chức tốt hình thức giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh THCS Phường Chú trọng nhân rộng phát huy hiệu mô hình, biện pháp phổ biến, giáo dục ý thức tham gia giao thông mới, phù hợp với đối tượng học sinh Kết hợp việc triển khai toàn diện hoạt động phổ biến, giáo dục ý thức tham gia giao thơng với việc thực nhiệm vụ trị địa phương * Cách thức thực Cấp uỷ đảng, CBQL nhà trường tích cực, chủ động giáo dục cho cán bộ, GV, nhân viên, học sinh có nhận thức đầy đủ, phát huy trách nhiệm giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh tạo đổi từ tư tưởng đến hành động lãnh đạo cấp xác định rõ giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh phận quan trọng giáo dục nhân cách, nhằm thực mục tiêu giáo dục toàn diện Hội đồng sư phạm nhà trường làm tốt công tác giáo dục ý thức tham gia giao thông, thống quan điểm: “Giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh riêng ai” Đây không nhiệm vụ nhà trường mà trách nhiệm lãnh đạo cấp, ngành; giáo dục ý thức tham gia giao thông phải tiến hành thường xuyên, liên tục, khắp với nội dung thiết thực, ngắn gọn, hiệu quả, có hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với đối tượng học sinh THCS BGH trường THCS cần xây dựng kế hoạch tổ chức thực hoạt động giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh, đề mục tiêu thực hiện, xác định tiêu cụ thể, phân cơng, phân cấp quản lí đến đối tượng Tăng cường tuyên truyền đổi hình thức giáo dục ý thức tham gia giao thông; đổi phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá kết giáo dục ý thức pháp luật, rèn luyện kỷ luật học sinh Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, GV tham gia tích cực hoạt động tuyên truyền giáo dục nhân dân, học sinh trường THCS CBQL nhà trường cần tổ chức quán triệt đến đội ngũ GV, lực lượng tham gia giáo dục giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh nắm thực tốt chủ trương đường lối Đảng, Nhà nước, quy định Bộ GD&ĐT, ban ngành Quận thành phố Hà Nội công tác giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh Cán Đoàn, Tổng phụ trách trường THCS cần nắm bắt chủ trương Đảng, quyền để tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho học sinh Thơng qua hình thức khác nhau: sinh hoạt đoàn, đội, giao lưu, để tổ chức giáo dục định hướng cho hoạt động việc giáo dục ý thức tham gia giao thông, lôi đơng đảo học sinh tham gia có chất lượng đạt hiệu giáo dục cao GV chủ nhiệm, GV môn, GV dạy môn Giáo dục công dân kết hợp chặt chẽ trang bị kiến thức với giáo dục, bồi dưỡng thái độ, hành vi chấp hành pháp luật cho học sinh; thường xuyên nêu cao tinh thần mẫu mực tham gia giao thông tác phong sư phạm, lối sống, nếp sống có ý thức tổ chức kỷ luật làm việc theo pháp luật - Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh * Mục tiêu biện pháp Xây dựng thực tốt kế hoạch hoá giáo dục ý thức tham gia giao thơng cho học sinhcó ý nghĩa quan trọng, nhằm tạo thống để tác động cách đồng có hệ thống đến người trực tiếp giáo dục giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh nhà trường; tác động đến mối quan hệ với thầy cô, bạn bè, người thân, phụ huynh mối quan hệ xã hội khác tạo môi trường giáo dục ý thức tham gia giao thông không dừng lại việc truyền thụ tri thức, mà quan trọng vận dụng tri thức áp dụng vào thực tiễn, làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động tích cực học sinh * Nội dung biện pháp BGH trường vào chương trình, kế hoạch Bộ GD&ĐT; vào quy định quan quản lí giáo dục Thành phố, Quận để xây dựng kế hoạch giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh Xây dựng kế hoạch tổng thể năm học, học kỳ, kế hoạch phối hợp hoạt động lực lượng liên quan; kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội ngăn ngừa bạo lực học đường,… phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh quy mơ chất lượng Hồn thiện chế phối hợp nhà trường, gia đình xã hội 41 giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh 26 11 2.38 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp thể biểu đồ sau: - Mức độ cần thiết biện pháp đề xuất Kết cho thấy, hầu kiến cho biện pháp đưa cần thiết.Trong đó, biện pháp 1,2,4,được đội ngũ cán bộ, GV đánh giá cao Tuy nhiên, qua trao đổi có ý kiến cho biết“Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm lực lượng cộng đồng giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh THCS” không cần thiết lực lượng thân có tổ chức riêng vận hành theo chế tổ chức Một số ý kiến cho “Đa dạng hóa hình thức phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh quy mơ chất lượng”và “Hồn thiện chế phối hợp nhà trường, gia đình xã hội giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh”là khơng cần thiết, cho khó có điều kiện để tổ chức thực Có số ý kiến cho “Huy động tham gia lực lượng cộng đồng xã hội giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh” không cần thiết, thời gian mà kết không cao, nên cần phát huy tốt vai trò nhà trường * Về tính khả thi biện pháp - Tổng hợp kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp T T Biện pháp Rấ t Kh Khôn Điể Th g m ả ứ khả thi khả thi TB bậc thi Tuyên truyền, nâng cao 47 nhận thức, trách nhiệm lực lượng cộng đồng giáo dục ý thức tham gia giao 29 2.57 thông cho học sinh THCS Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung phối hợp lực lượng cộng đồng giáo 43 dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh 30 2.48 3 Huy động tham gia lực lượng cộng đồng xã hội giáo 45 dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh 28 2.50 Xây dựng CSVC, kỹ thuật, tạo mơi trường 44 thuận lợi nguồn kinh phí hoạt động giáo dục 22 12 2.41 5 Đa dạng hóa hình thức phối hợp lực lượng cộng đồng giáo 44 dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh quy mô chất lượng 27 2.47 26 11 2.38 6 Hoàn thiện chế phối 41 hợp nhà trường, gia đình xã hội giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp thể thông qua biểu đồ sau: - Mức độ khả thi biện pháp đề xuất Tổng hợp kết khảo nghiệm thể bảng 3.2 cho thấy, biện pháp 1,3, 2,được đánh giá có mức khả thi cao Hai biện pháp 4,6 ý kiến khẳng định thực song phân vân cho “Xây dựng CSVC, kỹ thuật, tạo mơi trường thuận lợi nguồn kinh phí hoạt động giáo dục” “Hoàn thiện chế phối hợp nhà trường, gia đình xã hội giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh” khó khăn nên tính khả thi chưa cao Như vậy, dù đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp khác nhau, nhìn chung hầu kiến cho biện pháp cần thiết khả thi trình thực Vì vậy, đội ngũ CBQL, GV trường cần có chủ động, vận dụng biện pháp cách linh hoạt, sáng tạo cho phù hợp với điều kiện cụ thể đối tượng học sinh giai đoạn để tổ chức phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục ý thức tham gia giao thông cho đạt hiệu tốt Từ kết trên, ta biểu diễn mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đồ thị đây: * Về tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp - Kết tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp Tính cần thiết TT Tính khả thi D D2 1 2.48 2.50 1 2.47 2.41 1 BP5 2.44 2.47 1 BP6 2.38 2.38 0 Điểm trung bình Thứ bậc Điểm trung bình Thứ BP1 2.50 2.57 BP2 2.57 BP3 2.48 BP4 Trung bình 2.47 2.45 bậc Sự tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp thể thông quan biểu đồ sau: - So sánh tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp Sử dụng công thức tốn học Specrman tính tốn kết quả: Theo cơng thức : 6∑D2 R = 1n (n2-1) Trong đó: * R hệ số tương quan; * n số biện pháp đề xuất; * D hệ số chênh lệch thứ hạng tính cần thiết tính khả thi (D tính hiệu số mi - ni) Theo phương pháp tính này, sau thay số vào tính, kết tìm rơi vào hai trường hợp sau: Nếu R > (tức R có giá trị dương) tính cần thiết tính khả thi có tương quan thuận, nghĩa biện pháp vừa cần thiết lại vừa khả thi Trong đó, R dương có giá trị lớn (nhưng khơng 1) tương quan chúng chặt chẽ (nghĩa biện pháp khơng cần thiết mà tính khả thi cao) Nếu R < (tức R có giá trị âm) tính cần thiết tính khả thi có tương quan nghịch, nghĩa biện pháp cần thiết khơng khả thi ngược lại, khả thi không cần thiết Từ kết khảo sát biện pháp đề xuất thứ hạng biện pháp ta có: R = 0,77 Đối chiếu kết điều kiện cho phép ta thấy R = 0,77 Như vậy, hệ số tương quan số dương có giá trị tương đối gần với 1, khẳng định biện pháp đề xuất vừa mang tính cần thiết, vừa có tính khả thi tương đối cao Để đảm bảo độ tin cậy khách quan kết khảo nghiệm, tác giả trực tiếp trao đổi với số CBQL trường THCS nhiều năm đạophối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh.Qua ý kiến khẳng định biện pháp đề xuất luận văn có tính thiết thực có tính khả thi Xét mối tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp, với kết tính tốn, biện pháp đề xuất có mối tương quan thuận; nghĩa vừa có tính cần thiết vừa có tính khả thi Như vậy, bước đầu khẳng định biện pháp đề xuất có sở khoa học triển khai thực tiễn tổ chức phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh THCS Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội Giáo dục ý thức tham gia giao thông chohọc sinh công việc quan trọng quan tâm tạo điều kiện Với mục tiêu giáo dục bậc THCS nhằm giúp học sinh củng cố, phát triển kết giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thơng trình độ sở hiểu biết ban đầu kĩ thuật hướng nghiệp để tiếp tục học Trung học phổ thông, trung cấp nghề vào sống lao động xã hội Do đó, giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh nhiệm vụ quan trọng nhà trường THCS Phối hợp lực lượng cộng đồngtronggiáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh THCS nội dung quan trọng, có tác động lớn đến việc hình thành, phát triển phẩm chất nhân cách hệ tương lai Dựa sở lí luận thực tiễn, luận văn đề xuất biện pháp tổ chức phối hợp lực lượng cộng đồngtrong giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh THCS Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội tiến hành khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi biện pháp Mỗi biện pháp có vị trí, vai trò, nội dung khác song chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại, hỗ trợ thành chỉnh thể giáo dục thống cho chủ thể giáo dục nhằm tác động vào nhận thức, tình cảm hành vi học sinh Muốn phối hợp chặt chẽ lực lượng cộng đồng tronggiáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh đạt kết cao đồi hỏi CBQL, GV, tập thể sư phạm trường THCS phụ huynh học sinh lực lượng xã hội khác vừa phải chung tay thực tốt biện pháp trên; đồng thời phải gương sáng nhân cách, mẫu mực phẩm chất đạo đức, pháp luật,ý thức tham gia giao thông chohọc sinh noi theo Giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh nói chung, học sinh THCS Phường Giang Biên nói riêng nội dung quan trọng giáo dục ý thức, trách nhiệm công dân cho học sinh nhằm thực mục tiêu giáo dục toàn diện theo quan điểm Đảng Luận văn hệ thống bổ sung phát triển sở lí luận tổ chức phối hợp lực lượng cộng đồng tronggiáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh THCS, làm rõ khái niệm ý thức tham gia giao thông, giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh THCS, tổ chức phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh THCS; khẳng định vai trò quan trọng cần thiết tổ chức phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh THCS Phường Giang Biên Luận văn yếu tố tác động đến giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh THCS Phường Giang Biên Trước mục tiêu, yêu cầu đổi giáo dục đòi hỏi cần phải tiếp tục tăng cường giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh Thông qua sử dụng phương pháp nghiên cứu thực tiễn cho thấy, năm qua, trường THCS Phường có quan tâm đạo đổi nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh Bên cạnh kết đạt được, giáo dục ý thức tham gia giao thôngvà tổ chức phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục ý thức tham gia giao thơng cho học sinh THCS có hạn chế, khuyết điểm thực chương trình, nội dung, hình thức tổ chức thực đạo lực lượng liên quan Trên sở nghiên cứu vấn đề lí luận thực tiễn liên quan, luận văn đề xuất biện pháp tổ chức phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh THCSPhường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Các biện pháp đề xuất có mối liên hệ mật thiết bổ trợ cho tạo thành hệ thống; việc phối hợp đồng biện pháp làm tăng hiệu giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh THCS Phường Giang Biên, quận Long Biên Thơng qua phân tích kết khảo nghiệm cho thấy, biện pháp đề xuất đánh giá cao mức độ cần thiết tính khả thi Một số chuyên gia CBQL giáo dục cho biện pháp đề xuất phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh THCS Phường Giang Biênhiện năm gần - Tăng cường vai trò lãnh đạo, đạo cấp ủy đảng quan tư pháp Hội đồng Tư vấn, giáo dục pháp luậtcủa Phường việc xây dựng hoàn thiện quy chế hoạt động xác định trách nhiệm cụ thể chủ thể giáo dục ý thức tham gia giao thơngcho học sinh THCS - BGH chủ trì đề xuất với UBND Phường tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ GV, đặc biệt GV giảng dạy môn Giáo dục công dân Tổng phụ trách trường Đảm bảo kịp thời loại sách, tài liệu phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục ý thức tham gia giao thông cho nhà trường 2.2 Đối với trường THCS - BGH trường chủ động đề xuất chủ trương, biện pháp phối hợp với ban ngành, đoàn thể địa phương Hội cha mẹ học sinh giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh - Tích cực, chủ động nghiên cứu đổi phương pháp, hình thức tuyên truyền giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh; tổ chức rút kinh nghiệm nhân rộng mơ hình điển hình tổ chức phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh THCS - Cần có biện pháp tích cực việc ngăn ngừa xử lí trường hợp vi phạm nội qui nhà trường; quan tâm xây dựng trường học thành môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện 2.3 Đối với lực lượng tham gia * Với cha mẹ học sinh Cha mẹ học sinh cần quan tâm đến em nhiều hơn, dành nhiều thời gian để hiểu con, giúp đỡ rèn luyện học tập, rèn luyện ý thức tham gia giao thơng Tích cực học hỏi, nâng cao hiểu biết phương pháp, nội dung giáo dục ý thức tham gia giao thơng cho em Tăng cường liên lạc với nhà trường, phối hợp chặt chẽ với nhà trường giáo dục ý thức tham gia giao thơng chocác em Tích cực tham gia xã hội hóa giáo dục nhân lực, vật lực, tài lực * Với tổ chức xã hội Phối hợp với nhà trường tạo dư luận, sức mạnh để ngăn cản, cảm hóa hành vi vi phạm tham gia giao thông học sinh Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giúp học sinh hoàn thiện nhân cách, ý thức công dân tham gia giao thơng Hỗ trợ nhà trường chun mơn, kinh phí, phương tiện vật chất để tổ chức hoạt động phối hợp lực lượng cộng đồngtrong giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh ... có gia tăng giá trị giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh, phản ánh kết qu phối hợp lực lượng cộng đồngtrong giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh THCS Phường Giang Biên, Quận. .. CSVC cho tổ chức phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh, tăng cường công tác thông tin cho tổ chức phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục ý thức tham gia giao. .. gia đình, nhà trường xã hội phối hợp giáo dục ý thức tham gia giao thôngcho học sinh; biểu hành vi tham gia giao thông học sinh đạt gia tăng năm học trường THCS Phường Giang Biên, Quận Long Biên,
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục ý THỨC THAM GIA GIAO THÔNG CHO học SINH THCS PHƯỜNG GIANG BIÊN, QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ hà nội , BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục ý THỨC THAM GIA GIAO THÔNG CHO học SINH THCS PHƯỜNG GIANG BIÊN, QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ hà nội

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay