BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục đạo đức THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO học SINH TRUNG học cơ sở HUYỆN GIA lâm, THÀNH PHỐ hà nội

55 1 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:20

BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Nguyên tắc đề xuất biện pháp - Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương Trong thực mục tiêu phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm , nhà trường THCS huyện Gia Lâm Thành phố Hà Nội có điều kiện khác sở vật chất, đội ngũ; đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương, vùng miền; khả quản lý tổ chức, điều hành Để đề xuất biện pháp phối hợp có hiệu cần phải xem xét cụ thể thực tiễn nhà trường, địa phương tất mặt, qua phát huy mặt mạnh sở vật chất, nguồn lực người, cách thức quản lý hình thức phối hợp để đảm bảo tính khả thi, biện pháp quản lý phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm mối quan hệ cho giáo viên nhà trường xã hội vừa phù hợp với lý luận giáo dục quan điểm đạo Đảng, Nhà nước vừa phải phù hợp với thực tiễn nhà trường, đặc điểm văn hóa địa phương Mỗi biện pháp phối hợp đưa tác động ảnh hưởng đến tập thể Biện pháp phối hợp ảnh hưởng lâu dài đến hệ tạo nên diện mạo nhân cách hệ Vì xây dựng hệ thống chuẩn mực đạo đức mối quan hệ nhà trường – gia đình – xã hội cần phải cân nhắc, tính tốn khoa học, tiến hành thực nghiệm để kiểm định, xác định tính phù hợp tính khả thi biện pháp - Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học Đảm bảo tính khoa học ngun tắc quan trọng đưa biện pháp Tính khoa học nghĩa xây dựng biện pháp phải dựa sở khoa học Cơ sở khoa học để đề xuất biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm lý luận phối hợp, phối hợp lực lượng cộng đồng, giáo dục đạo đức cho học sinh thơng qua hình thức trải nghiệm Trên sở lý luận đó, đề xuất biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm đòi hỏi chủ thể quản lý phải nắm vững quy luật, nguyên tắc, phương pháp phối hợp để vận dụng vào nội dung phối hợp phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trường - Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi Nguyên tắc đòi hỏi biện pháp đề xuất phải phù hợp đặc điểm, tình hình cụ thể trường THCS huyện Gia Lâm Thành phố Hà Nội phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hoá địa phương, phù hợp với nguyện vọng cán bộ, GV, HS CMHC, lực lượng xã hội Để trường vào điều kiện thực tế tiềm lực ngồi nhà trường huy động tổ chức thực có hiệu cao - Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu Hiệu tính đến HĐ Đây thước đo lực nhà QL Thực chất nguyên tắc làm để điều kiện nguồn lực điều kiện định, với thời gian cho phép, nhà QL tạo kết tối đa, có chất lượng Nguyên tắc hiệu QL có liên hệ chặt chẽ với kết QL Có thể HĐ QL có kết chưa có hiệu quả, cần có đầu tư tâm sức không nhà QL mà GV HS, phụ huynh học sinh lực lượng xã hội Tính hiệu thể cụ thể: đầu tư nhân lực, vật lực, thời gian đạt kết cao nhất, toàn diện - Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống Yêu cầu đòi hỏi phải xuất phát từ chất hoạt động phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm Việc quản lý điều hành hoạt động phối hợp khơng thể tách rời cần có phối hợp nhịp nhàng, đồng thuận Thực tế, trường THCS huyện Gia Lâm Thành phố Hà Nội huyện điều kiện hạn chế so với quận nội thành, so với mặt chung, học sinh trung học sở ngoan ngoãn Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, tượng học sinh vi phạm chuẩn mực đạo đức ngày tăng việc phối hợp lực lượng xã hội việc giáo dục đạo đức cho học sinh thiếu chặt chẽ chưa hiệu quả, thiếu đồng nhiều vấn đề hạn chế, yếu khác chậm khắc phục… Đảm bảo tính đồng biện pháp cần tính tới yếu tố tác động tới biện pháp như: Đội ngũ quản lý, giáo viên, lực lượng xã hội, Khi đảm bảo việc thực đồng biện pháp, tức chúng đặt mối quan hệ biện chứng tách rời Điều tạo điều kiện phát huy mạnh biện pháp việc nâng cao hiệu hoạt động phối hợp - Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa phát triển Những biện pháp tăng cường phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm mà tác giả đưa phải đảm bảo đổi công tác phối hợp theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu xã hội giáo dục đạo đức Những biện pháp phải xây dựng sở kế thừa có chọn lọc yếu tố tích cực biện pháp có cho phù hợp với điều kiện thực tế, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục đạo đức nhà trường giai đoạn - Biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học sở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội - Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên lực lượng cộng đồng tầm quan trọng công tác phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học sở - Mục tiêu biện pháp Mục tiêu biện pháp nhằm làm cho tất cấp, ngành, tổ chức, gia đình nhận thức rõ tầm quan trọng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh THCS, đồng thời nhận thức ý nghĩa, hiệu công tác phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho Học sinh THCS, nhận thức đầy đủ đắn vai trò, trách nhiệm cơng tác này, từ thực cơng tác giáo dục đạo đức cho học sinh cách đồng bộ, chặt chẽ có hiệu - Nội dung biện pháp - Nâng cao nhận thức cho lực lượng GD nhà trường tầm quan trọng công tác giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS - Nâng cao nhận thức cho lực lượng giáo dục nhà trường ý nghĩa, tầm quan trọng công tác phối hợp lực lượng cộng đồng Giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS - Nâng cao nhận thức cho lực lượng giáo dục nhà trường cách thức thực công tác phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS; vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm cá nhân, tập thể công tác phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS - Cách thức thực biện pháp Hiệu trưởng trường THCS phối hợp với quan, ban, ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức vị trí, vai trò, tác dụng cơng tác giáo dục đạo đức cho học sinh THCS trách nhiệm lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức cho học sinh nhà trường Hiệu trưởng phối hợp liên ngành việc thực công tác tuyên truyền theo kế hoạch xây dựng Triển khai công tác tuyên truyền cách sâu rộng thông qua phương tiện truyền thơng có địa phương đến toàn thể nhân dân Hiệu trưởng tiến hành tổ chức hội thảo chuyên đề, hội nghị, buổi sinh hoạt có nội dung liên quan đến hoạt động giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS công tác phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS Hiệu trưởng kiểm tra, đánh giá kết thực kế hoạch tuyên truyền triển khai, từ phân tích, đánh giá kết đạt vấn đề tồn tại, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động thời gian Giáo viên cần nâng cao tinh thần trách nhiệm việc phối hợp với lực lượng xã hội Giáo viên xây dựng kế hoạch để chủ động phối hợp thông qua buổi họp phụ huynh nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác phối hợp Trong buổi giao lưu với đoàn thể địa phương, giáo viên cần trao đổi tuyên truyền nâng cao trách nhiệm gia đình cơng tác phối hợp giáo dục đạo đức thông qua hoạt động thực tế Các lực lượng xã hội cần thông qua buổi họp địa phương quán triệt nâng cao trách nhiệm tổ chức đoàn thể tham gia nhà trường việc giáo dục đạo đức học sinh Phụ huynh học sinh cần tự giác trách nhiệm nâng cao trách nhiệm với nhà trường tham gia phối hợp giáo dục đạo đức - Điều kiện thực biện pháp Sự quan tâm đạo, đầu tư cấp ủy Đảng, quyền, Ban, Ngành hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS điều kiện cần thiết để thực biện pháp Đội ngũ cán đảm nhiệm cơng tác tun truyền, vận động phải có kiến thức Giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS; công tác phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS vấn đề có liên quan, có lực giàu lòng nhiệt tình Nhà trường cần xây dựng phát triển mối quan hệ tốt với - Nội dung khảo nghiệm - Tính cần thiết biện pháp Tác giả tiến hành trưng cầu ý kiến 250 người mức độ cần thiết biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông hoa hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Nội dung phiếu hỏi tính cần thiết 06 biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông hoa hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đề xuất với câu hỏi mức độ: + Tính cần thiết: Rất cần thiết (RCT): điểm Cần thiết (CT) : điểm Không cần thiết (KCT) : điểm - Tính khả thi biện pháp Tác giả tiến hành trưng cầu ý kiến 250 người tính khả thi biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông hoa hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Nội dung phiếu hỏi tính khả thi 06 biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông hoa hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đề xuất với câu hỏi mức độ: + Tính khả thi : Rất khả thi (RKT): điểm Khả thi (KT) : điểm Không khả thi (KKT): điểm - Đối tượng khảo sát Để khẳng định tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất, tiến hành trưng cầu ý kiến 250 người cán lãnh đạo Đảng, quyền, tổ chức hội đồn thể, phòng ban, huyện Gia Lâm; lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, Cán quản lý, GV cốt cán, Hội phụ huynh học sinh trường THCS địa bàn huyện Gia Lâm mức độ tán thành tính cần thiết khả thi biện pháp Kết tổng hợp sau: - Phân tích kết khảo nghiệm - Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp Mức độ cần thiết TT Tên biện pháp Rất cần Cần thiết thiết Không Điểm TB cần xếp thiết thứ bậc Điể SL % SL % SL % m TB Thứ bậc Nâng cao nhận thức cho quản lý, giáo viên lực lượng cộng đồng tầm quan trọng công tác phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học sở 245 98, 2,0 0 2,98 Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng cộng đồng Giáo dục đạo đức thông qua Hoạt động 240 96, 10 4,0 0 2,96 13 5,2 0 2,95 trải nghiệm cho học sinh THCS Tổ chức bồi dưỡng GV, đặc biệt GVCN kỹ tổ chức hoạt động trải nghiệm sở có 237 phối hợp lực lượng 94, cộng đồng để Giáo dục đạo đức cho học sinh Đa dạng hóa loại hình trải nghiệm nhằm phát huy vai trò lực lượng cộng 215 86, 0 2,86 5 Tăng cường phối hợp 241 96, 3,6 0 2,97 đồng Giáo dục đạo 35 14, đức cho học sinh nhà trường lực lượng cộng đồng Giáo dục đạo đức thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS Phối hợp với lực lượng cộng đồng việc đổi phương thức kiểm tra, đánh giá kết giáo dục 196 đạo đức thông qua hoạt 78, 54 21, 0 2,78 động trải nghiệm cho học sinh THCS Qua bảng ta thấy, đa số ý kiến đánh giá biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS huyện Gia Lâm cần thiết cần thiết chiếm 100% Cụ thể biện pháp có tỉ lệ đánh giá cần thiết cao chiếm 98,0% Biện pháp Biện pháp tính cần thiết thấp có tỉ lệ 78,6 (biện pháp 6) - Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp Tính khả thi Không Rất khả Khả T thi Tên biện pháp T thi TB khả thi SL % SL % Điểm S L xếp thứ bậc Điể Th % m ứ TB bậc Nâng cao nhận thức cho quản lý, giáo viên lực lượng cộng đồng tầm quan trọng công tác phối hợp 24 97,2 2,8 0 2,97 Xây dựng kế hoạch phối 23 94,0 15 6,0 0 2,94 lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học sở hợp lực lượng cộng đồng Giáo dục đạo đức thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS Tổ chức bồi dưỡng GV, đặc biệt GVCN kỹ tổ chức hoạt động trải nghiệm sở có phối hợp lực lượng 23 93,2 17 6,8 0 2,93 cộng đồng để Giáo dục đạo đức cho học sinh Đa dạng hóa loại hình trải nghiệm nhằm phát huy vai trò lực lượng cộng đồng Giáo dục đạo 20 83,6 32 12, 3,6 2,8 đức cho học sinh Tăng cường phối hợp 23 95,6 11 4,4 nhà trường lực lượng cộng đồng Giáo 2,95 dục đạo đức thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS Phối hợp với lực lượng cộng đồng việc đổi phương thức kiểm tra, đánh giá kết giáo dục đạo đức thông qua hoạt 18 74,4 49 19, 15 6,0 2,68 động trải nghiệm cho học sinh THCS Qua bảng cho thấy, mức độ khả thi biện pháp đề xuất phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS huyện Gia Lâm đánh giá cao Điều khẳng định biện pháp đưa có tính khả thi - Mối tương quan mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp Nhận xét chung Về cần thiết biện pháp đề xuất, tất ý kiến cho cần thiết cần thiết, ý kiến cho biện pháp khơng cần thiết Về tính khả thi đa số ý kiến cho biện pháp có tính khả thi cao Tuy nhiên, số ý kiến cho biện pháp không khả thi biện pháp chiếm 3,6% biện pháp 6,0% cho biện pháp không khả thi Các ý kiến tán thành cao mức độ cần thiết cần thiết, tính khả thi khả thi biện pháp Qua khẳng định biện pháp đề tài có sở khoa học thực tiễn Trên sở nguyên tắc: Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương; nguyên tắc đảm bảo tính khoa học; nguyên tắc đảm bảo tính khả thi; nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả; nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả; nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống; nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa phát triển Tác giả luận văn đề xuất biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS huyện Gia Lâm gồm: - Nâng cao nhận thức cho quản lý, giáo viên lực lượng cộng đồng tầm quan trọng công tác phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học sở - Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng cộng đồng Giáo dục đạo đức thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS - Tổ chức bồi dưỡng GV, đặc biệt GVCN kỹ tổ chức hoạt động trải nghiệm sở có phối hợp lực lượng cộng đồng để Giáo dục đạo đức cho học sinh - Đa dạng hóa loại hình trải nghiệm nhằm phát huy vai trò lực lượng cộng đồng Giáo dục đạo đức cho học sinh - Tăng cường phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng Giáo dục đạo đức thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS - Phối hợp với lực lượng cộng đồng việc đổi phương thức kiểm tra, đánh giá kết giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS Việc đề xuất biện pháp nhằm giải vấn đề hạn chế thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS huyện Gia Lâm, góp phần nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh THCS đáp ứng yêu cầu giai đoạn Đạo đức chuẩn mực, giá trị xã hội, yếu tố quan trọng cấu trúc nhân cách người bất kỳ thời đại Do đó, giáo dục đạo đức cho thiếu niên nói chung, cho học sinh THCS nói riêng nhiệm vụ cấp bách quan trọng hàng đầu công tác giáo dục giai đoạn Đây trình lâu dài, phức tạp đòi hỏi quan tâm thành viên xã hội Đặc biệt người làm công tác giáo dục Giáo dục đạo đức nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm không nhà trường, gia đình mà phối hợp lực lượng xã hội Muốn giáo dục đạo đức có hiệu lực lượng chung tay thực giá dục nơi lúc nhà trường chủ động phối hợp lực lượng xã hội Từ nghiên cứu lý luận, thực trạng phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS huyện Gia Lâm Đề tài đề biện pháp phối hợp hiệu giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS sau: + Nâng cao nhận thức cho quản lý, giáo viên lực lượng cộng đồng tầm quan trọng công tác phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học sở - Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng cộng đồng Giáo dục đạo đức thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS - Tổ chức bồi dưỡng GV, đặc biệt GVCN kỹ tổ chức hoạt động trải nghiệm sở có phối hợp lực lượng cộng đồng để Giáo dục đạo đức cho học sinh - Đa dạng hóa loại hình trải nghiệm nhằm phát huy vai trò lực lượng cộng đồng Giáo dục đạo đức cho học sinh - Tăng cường phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng Giáo dục đạo đức thông qua Hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS - Phối hợp với lực lượng cộng đồng việc đổi phương thức kiểm tra, đánh giá kết giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS Các biện pháp tác giả tổ chức thăm dò, phân tích đánh giá cách khách quan Kết thăm dò ý kiến cho thấy biện pháp đưa khả thi cần thiết Đáp ứng giả thuyết khoa học nêu luận văn - Khuyến nghị - Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Gia Lâm Tham mưu UBND huyện ban hành văn đạo ban ngành đoàn thể tăng cường phối hợp với nhà trường việc giáo dục đạo đức cho học sinh Trong công tác đạo năm học phải yêu cầu trường THCS phải xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức cho học sinh Tổ chức lớp bồi dưỡng giáo viên số nội dung phương pháp phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm - Đối với trường THCS huyện Gia Lâm Thành lập ban đạo phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức cho học sinh Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức , chi tiết cụ thể, ý phối hợp ba môi trường giáo dục nhà trường – gia đình – xã hội Tổ chức đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch cách chặt chẽ, nghiêm túc Thường xuyên đổi hình thức phương pháp giáo dục đạo đức cho phù hợp với điều kiện địa phương đối tượng học sinh - Đối với phụ huynh học sinh Chủ động phối hợp nhà trường, tổ chức xã hội để thực có hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh Trao đổi nhà trường, tham gia học tập lớp bồi dưỡng kĩ giáo dục đạo đức cho học sinh - Đối với ban ngành, hội đoàn thể huyện Gia Lâm Tích cực nghiêm túc tham gia hoạt động phối hợp với nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh - Phối hợp với nhà trường tạo dư luận, sức mạnh để ngăn cản, cảm hóa hành vi lối sống lệch lạc em học sinh, xây dựng mơi trường lành mạnh, giúp HS hồn thiện nhân cách - Hỗ trợ nhà trường kinh phí, phương tiện vật chất để tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh THCS ... thực hoạt động giáo dục đạo đức theo hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội - Nâng cao nhận thức phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động. .. hoạch Giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS đặc điểm lực lượng giáo dục xác định nội dung phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm. .. trải nghiệm lý luận phối hợp, phối hợp lực lượng cộng đồng, giáo dục đạo đức cho học sinh thơng qua hình thức trải nghiệm Trên sở lý luận đó, đề xuất biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục đạo đức THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO học SINH TRUNG học cơ sở HUYỆN GIA lâm, THÀNH PHỐ hà nội , BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục đạo đức THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO học SINH TRUNG học cơ sở HUYỆN GIA lâm, THÀNH PHỐ hà nội

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay