BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục kỹ NĂNG PHÒNG TRÁNH xâm hại cơ THỂ CHO học SINH TRUNG học cơ sở QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ hà nội HIỆN NAY

51 1 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:20

BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI CƠ THỂ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY - Định hướng phát triển giáo dục đào tạo quận Long Biên, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 - Định hướng chung phát triển giáo dục đào tạo Thành phố Phát triển GD-ĐT gắn kết chặt chẽ với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô văn minh, văn hiến Phát triển hệ thống GD-ĐT phù hợp với Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020 Xác định GD-ĐT khâu đột phá việc tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Xây dựng Thủ đô thực trung tâm lớn, tiêu biểu hàng đầu nước GD-ĐT; thực tốt nhiệm vụ chiến lược: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng, phát triển nhân tài; tạo chuyển biến bản, toàn diện chất lượng hiệu giáo dục, đào tạo; phấn đấu đến năm 2025 giáo dục Thủ đô đạt trình độ tiên tiến khu vực Tập trung đào tạo, trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập quốc tế Đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp đảm bảo cấu hợp lý theo hướng kiên cố hóa, đại hóa, chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu học tập người dân, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố - Định hướng phát triển giáo dục đào tạo quận Long Biên Tiếp tục thực Nghị 29 Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Đổi toàn diện giáo dục nhằm đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường hội nhập Quốc tế” Thực Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt, chăm sóc ni dưỡng tốt, học tốt” thành hoạt động thường xuyên trường THCS Tăng cường nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trường THCS.Triển khai thực có hiệu phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo dạy học”, đưa nội dung vận động “Mỗi thầy, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên, năm học nhà trường lựa chọn đăng ký với phòng GDĐT 02 nội dung đổi trọng tâm thực Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục, phấn đấu từ 80-85% cán công chức viên chức ngành GD-ĐT quận đáp ứng yêu cầu khung lưc vị trí việc làm; Thực đổi chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp phân luồng giáo dục phổ thơng Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin dạy, học quản lý giáo dục Đẩy mạnh hội nhập quốc tế GD-ĐT - Nguyên tắc đề xuất biện pháp - Bảo đảm tính tồn diện hệ thống Bảo đảm tính tồn diện, hệ thống u cầu vừa mang tính định hướng, vừa có tính nguyên tắc giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh THCS quận Long Biên, Hà Nội Tính tồn diện hệ thống phối hợp lực lượng cộng đồng trình giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh thể thống chặt chẽ khâu, yếu tố, thuộc tính q trình giáo dục; thể tất chủ thể giáo dục nhà trường, cộng đồng theo quy chế phối hợp; theo kế hoạch phối hợp chương trình giáo dục chặt chẽ, thống Tính tồn diện, hệ thống phối hợp lực lượng cộng đồng, phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào khâu bản, mặt chủ yếu; đồng thời phải đa dạng cách thức, biện pháp tác động, hình thức tổ chức giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh THCS Nội dung yêu cầu chủ yểu tính toàn diện hệ thống là: tạo đồng thuận lực lượng cộng đồng mục đích, mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh; thường xuyên trì mối liên hệ nhà trường gia đình; coi trọng trao đổi thông tin hoạt động giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh gia đình cộng đồng; nhà trường xây dựng mối quan hệ tốt với quyền phường, quận với Ban ngành, Đoàn thể, tổ chức quần chúng địa bàn quận Long Biên trình phối hợp giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh THCS - Bảo đảm tính thực tiễn, phù hợp đối tượng giáo dục Bảo đảm tính thực tiễn, phù hợp với đối tượng giáo dục nguyên tắc trình giáo dục nói chung, giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh THCS nói riêng Vì, thực tiễn sở, nguồn gốc, mục tiêu, động lực tiêu chí đánh giá chất lượng hiệu phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh Thông qua hoạt động thực tiễn phối hợp lực lượng cộng đồng xuất nhu cầu, nhiệm vụ, giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh THCS Cũng từ hoạt động thực tiễn phối hợp lực lương cộng đồng giáo dục mà đặt vấn đề cần bổ sung, phát triển Cùng với bảo đảm tính thực tiễn, phải phù hợp với đối tượng giáo dục trình khai thác, phát huy vai trò lực lượng cộng đồng giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh THCS Bảo đảm tính thực tiễn, phù hợp với đối tượng giáo dục học sinh THCS đặt lực lượng cộng đồng phải thường xuyên quán triệt sâu sắc mục tiêu, nội dung chương trình, hình thức, phương pháp, giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh; cập nhật kiến thức liên quan đến giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh Trên sở đó, đề đường, biện pháp thiết thực, hiệu trình phối hợp Bảo đảm phù hợp với đối tượng giáo dục học sinh THCS phải biểu xuyên suốt, sinh động trình giáo dục, đặc biệt dạy học giáo viên giáo dục PHHS, lực lượng giáo dục thuộc cộng đồng Trong dạy học, giáo viên cần phân tích, làm rõ nội dung giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể, lấy dẫn chứng, ví dụ sinh động, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi học sinh THCS Các ví dụ phải cụ thể, dễ nhớ, dễ hiểu, có tính nhân văn sâu sắc Bảo đảm tính thực tiễn phù hợp đối tượng giáo dục học sinh THCS phải thể trực tiếp, tập trung việc xây dựng biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng trình giáo dục Khi xây dựng biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng phải tn theo vấn đề có tính nguyên tắc nêu để biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh THCS - Có tính khả thi Có tính khả thi vừa u cầu, vừa vấn đề có tính ngun tắc phối hợp lực lượng cộng đồng q trình giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh THCS quận Long Biên Theo đó, nội dung, u cầu tính khả thi biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng, trước hết phối hợp nhà trường với PHHS hoạt động giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh đưa từ tình hình thực tế trường THCS; phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể trường; coi trọng công tác quán triệt thị, kế hoạch phối hợp lực lượng giáo dục Phòng GD-ĐT quận; phù hợp với chủ trương chung Thành phố phối hợp ba môi trường giáo dục Nhà trường - Gia đình - Xã hội trình giáo dục học sinh Đề xuất biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh THCS phải tuân thủ vấn đề mang tính nguyên tăc đây, nhằm đưa đầy đủ sở pháp lý thực biện pháp - Những biện pháp chủ yếu phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh trung học sở quận Long Biên, thành phố Hà Nội - Biện pháp Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho lực lượng cộng đồng giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh trung học sở quận Long Biên, Hà Nội - Mục tiêu Hoạt động nâng cao nhận thức cho lực lượng cộng đồng nhằm tăng cường hiểu biết đắn, sâu sắc có hệ thống kiến thức chất, hình thức, dấu hiệu, nguyên nhân, hậu xâm hại trẻ em nói chung, xâm hại thể học sinh THCS địa bàn quận Long Biên nói riêng Trên sở kiến thức củng cố, bổ sung phát triển giúp lực lượng cộng đồng phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm phòng ngừa, ngăn chặm xâm hại thể cho học sinh THCS có hiệu quả; đồng thời khai thác, phát huy mạnh lực lượng cộng đồng trình giáo dục kỹ thường xuyên để mắt, quan tâm, chia sẻ với em để nhận thấy thay đổi tâm, sinh lý cần thiết Trang bị cho biết cách thức phòng vệ trước đối tượng có ý định thực hành vi đồi bại Khơng cho em mang mặc hở hang, dễ gây kích thích ham muốn kẻ có ý xấu PHHS nên dạy cho em kỹ phòng tránh xâm hại từ trẻ nhỏ để hạn chế tối đa nguy trẻ bị lạm dụng, như: dạy giới tính vùng nhạy cảm; khơng cho người khác chạm vào vùng nhạy cảm; không chạm vào vùng nhạy cảm người khác; tránh xa người lạ mặt; không cho người lạ mặt vào nhà; dạy trẻ chạy thật nhanh nhờ giúp đỡ người khác; báo cho cha mẹ trẻ bị đe dọa khơng thích người Xác lập chế phối hợp phòng tránh, xử lý vụ việc xâm hại thể trẻ em địa phương Xây dựng hoàn thiện hệ thống bảo vệ trẻ em biện pháp tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác, phát sớm, tự phòng ngừa hoạt động xâm hại thể hỗ trợ tư vấn pháp lý cần thiết Xử lý nghiêm quan, tổ chức, sở giáo dục, cá nhân che giấu, không thông báo, không tố cáo vụ việc, hành vi xâm hại thể học sinh - Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp - Mục đích khảo nghiệm Để kiểm tra tính cần thiết khả thi biện pháp chủ yếu phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh THCS quận Long Biên, thành phố Hà Nội nay, tác giả tiến hành khảo nghiệm hệ thống câu hỏi điều tra xã hội học vấn cán bộ, giáo viên số trường THCS địa bàn quận Long Biên - Đối tượng khảo nghiệm Khảo nghiệm cần thiết tính khả thi biện pháp thơng qua phiếu hỏi, thăm dò ý kiến 150 người gồm: cán bộ, giáo viên trường trường THCS địa bàn quận Long Biên - Quy trình khảo nghiệm Tiến hành lấy phiếu trưng cầu ý kiến biện pháp đề xuất: Mức độ cần thiết: Rất cần thiết: điểm; cần thiết: điểm.; không cần thiết: điểm Mức độ khả thi: Rất khả thi: điểm; khả thi: điểm; khơng khả thi: điểm Sau có kết trưng cầu ý kiến, tác giả tiến hành phân tích xử lý số liệu bảng thống kê; tính điểm trung bình biện pháp khảo sát, xếp theo thứ bậc để nhận xét, đánh giá rút kết luận - Kết khảo nghiệm Trên sở nội dung biện pháp đề xuất, tác giả tiến hành trưng cầu 150 ý kiến cán bộ, giáo viên trường trường THCS địa bàn quận Long Biên tính cần thiết, tính khả thi biện pháp đưa Kết thu bảng biểu diễn qua biểu đồ sau: * Về tính cần thiết biện pháp - Điểm tổng hợp ý kiến tính cần thiết biện pháp Mức độ cần thiết TT Các biện pháp SL Rất cần thiết Nâng cao nhận thức cho lực lượng cộng đồng giáo SL 11 Khô Cần ng thiết cần hại thể cho học sinh 31 2.6 B THCS Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên nâng cao lực giáo dục cho giáo viên trình giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể SL 74 10 ĐT 68 B bậc thiết dục kỹ phòng tránh xâm ĐT ĐTB Thứ 20 34 16 22 10 2.5 cho học sinh THCS Tích hợp nội dung giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể q trình rèn luyện nhân cách học sinh THCS Phát huy vai trò chủ thể lực lượng phạm SL ĐT B SL 10 34 20 2.5 65 11 22 13 31 14 2.6 giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh THCS Phối hợp chặt chẽ thường xuyên gia đình với nhà ĐT B SL 71 12 20 21 13 trường xã hội giáo dục kỹ phòng tránh xâm ĐT hại thể cho học sinh B THCS 2.7 78 14 * Nhận xét: Các ý kiến hỏi cho rằng, biện pháp đưa có mức độ cần thiết, điểm trung bình đạt từ 2.62 điểm trở lên Cụ thể: biện pháp có ĐTB = 2.68; biện pháp có ĐTB = 2.57; biện pháp có ĐTB = 2.52; biện pháp có ĐTB = 2.62; biện pháp có ĐTB = 2.70 Điểm chênh lệch biện pháp không đáng kể Tỷ lệ người điều tra cho biện pháp mà luận văn nêu không cần thiết, chiếm tỷ lệ nhỏ Nhìn chung, ý kiến trưng cầu tán thành với hệ thống biện pháp tác giả đề xuất Trong biện pháp luận văn đưa ra, thứ tự ưu tiên biện pháp 2, 4, 5, 3, Phần lớn ý kiến điều tran đánh giá mức cần thiết cần thiết Điều chứng tỏ biện pháp xây dựng phù hợp đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu phối hợp lực lượng giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh THCS địa bàn quận Các biện pháp mà luận văn đề xuất thực cần thiết thể biểu đồ 3.1 * Về mức độ khả thi biện pháp - Điểm tổng hợp ý kiến tính khả thi biện pháp Mức độ khả thi T T Các biện pháp SL Rất Khả khả thi Nâng cao nhận thức SL 113 Khôn g khả thi 30 thi ĐT Thứ B bậc 12 cho lực lượng cộng đồng giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể 2.6 ĐT B 73 19 105 33 17 2.5 cho học sinh THCS Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên nâng cao lực giáo dục cho giáo viên trình giáo SL ĐT B 68 21 11 dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh THCS Tích hợp nội dung SL 101 34 20 giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể trình rèn luyện nhân 2.5 ĐT B 65 22 13 105 28 22 cách học sinh THCS Phát huy vai trò chủ thể lượng SL lực phạm giáo dục kỹ phòng tránh 2.5 ĐT B 68 18 14 110 28 17 2.6 xâm hại thể cho học sinh THCS Phối hợp chặt chẽ SL thường xuyên gia đình với nhà trường xã hội giáo dục kỹ phòng tránh ĐT B 71 18 11 xâm hại thể cho học sinh THCS * Nhận xét: Kết khảo nghiệm cho thấy biện pháp luận văn đưa có mức độ khả thi với kết tương đối cao, số điểm trung bình biện pháp mức độ khả thi đạt từ 2.58 điểm trở lên Sở dĩ biện pháp đưa phù hợp với tâm Ban Giám hiệu trường THCS cán quản lý, giáo viên trường phù hợp với đặc điểm, yêu cầu đổi bản, tồn diện hoạt động giáo dục nói chung, giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh theo quy định Trong biện pháp luận văn đưa ra, thứ tự ưu tiên biện pháp 1, 3, 5, 2, Trình tự ưu tiên phản ánh cần thiết giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh THCS quận Long Biên, thành phố Hà Nội phải nhận thức chủ thể giáo dục đến tổ chức thực phối hợp lực lượng cho phù hợp với thực tiễn diễn trường THCS địa bàn quận Long Biên Kết khảo nghiệm mức độ khả thi biện pháp thể biểu đồ 3.1 - Điểm tổng hợp ý kiến tương quan tính cần thiết khả thi biện pháp Mức độ Mức cần độ khả D TT D thiết thi Các biện pháp ĐT Thứ ĐT Thứ B bậc B bậc Nâng cao nhận thức cho lực 2.6 2.6 1 lượng cộng đồng giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh THCS Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên nâng cao lực giáo dục cho giáo viên trình giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho 2.5 2.5 14 học sinh THCS Tích hợp nội dung giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể 2.5 trình rèn luyện nhân cách học 2.5 00 sinh THCS Phát huy vai trò chủ thể lực lượng phạm giáo dục kỹ 2.6 phòng tránh xâm hại thể cho 2.5 4 11 học sinh THCS Phối hợp chặt chẽ thường xuyên 2.7 2.6 1 gia đình với nhà trường xã hội giáo dục kỹ phòng 0 tránh xâm hại thể cho học sinh THCS Từ kết khảo nghiệm mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp Để so sánh tương quan mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất, tác giả sử dụng cơng thức tính hệ số tương quan thứ bậc Spearman: Trong công thức trên: R: hệ số tương quan n: số biện pháp đề xuất D: hệ số chênh lệch thứ bậc mức độ cần thiết mức độ khả thi Sau thay số tính nếu: < R < (R dương): tính cần thiết tính khả thi có tương quan thuận, nghĩa biện pháp vừa cần thiết, vừa khả thi Trường hợp R dương có giá trị lớn (nhưng khơng lớn 1) tương quan chúng chặt chẽ (nghĩa biện pháp vừa cần thiết vừa khả thi) R1: Tính cần thiết tính khả thi có tương quan nghịch nghĩa biện pháp có tính cần thiết khơng khả thi ngược lại Thay số vào cơng thức có: => R  1 36 120 => R = – 0.3 => R = 0.7 Dựa vào kết (R = 0.7), kết luận tính cần thiết tính khả thi biện pháp có tương quan thuận chặt chẽ, nghĩa biện pháp vừa cần thiết lại vừa khả thi cao Với kết khảo nghiệm thu được, kết luận biện pháp mà luận văn đề xuất áp dụng vào thực tiễn nâng cao hiêu phối hợp lực lượng giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh THCS địa bàn Quận Thứ tự ưu tiên triển khai thực biện pháp biện pháp 1, 3, 5, 4, Kết tương quan tính cần thiết tính khả thi thể qua biểu đồ 3.1 ... tắc giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh THCS quận Long Biên, Hà Nội Tính tồn diện hệ thống phối hợp lực lượng cộng đồng q trình giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh thể. .. giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh trung học sở quận Long Biên, thành phố Hà Nội - Biện pháp Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho lực lượng cộng đồng giáo dục kỹ phòng tránh xâm. .. nâng cao lực giáo dục cho đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho học sinh trung học sở - Mục tiêu Bồi dưỡng lực giáo dục kỹ phòng tránh xâm hại thể cho giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục kỹ NĂNG PHÒNG TRÁNH xâm hại cơ THỂ CHO học SINH TRUNG học cơ sở QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ hà nội HIỆN NAY , BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục kỹ NĂNG PHÒNG TRÁNH xâm hại cơ THỂ CHO học SINH TRUNG học cơ sở QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ hà nội HIỆN NAY

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay