BIỆN PHÁP PHỐI hợp GIỮA NHÀ TRƯỜNG và các lực CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤCKĨ NĂNG PHÒNG CHỐNG bạo LỰCHỌC ĐƯỜNG CHO học SINH THCS HUYỆN cẩm GIÀNG, TỈNH hải DƯƠNG TRONG bối CẢNH PHÁT TRIỂN HIỆN NAY

50 7 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:20

BIỆN PHÁP PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁC LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤCKĨ NĂNG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰCHỌC ĐƯỜNG CHO HỌC SINH THCS HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢIDƯƠNG TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN HIỆN NAY - Nguyên tắc đề xuất biện pháp -Đảm bảo tính đồng hệ thống Các biện pháp đề phải gắn bó chặt chẽ với nhau, có thống mục tiêu, nội dung cách thức thực nhằm mang lại hiệu cao Việc thực biện pháp phải nằm hệ thống, có tính kế thừa với để đến mục tiêu cuối thực tốt việc phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh THCS huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương - Đảm bảo tính thực tiễn Biện pháp đề xuất phải phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, nhà trường, gia đình xã hội, đặc biệt điều kiện kinh tế, sở vật chất, phong tục tập quán, trình độ nhận thức lực lượng tham gia - Đảm bảo tính hiệu Tính hiệu việc phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ tâm nhà trường lực lượng cộng đồng (đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường, gia đình, Đồn niên, Đảng Ủy, quyền, công an xã ) giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh THCS Nếu giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh THCS khơng có phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng khơng đạt hiệu mong đợi Bản thân nhà trường không tâm giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh không thuyết phục tham gia lực lượng cộng đồng Sự tâm nhà trường sở niềm tin cho việc phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh THCS.; - Đảm bảo tính khả thi Các biện pháp đề phải mang tính khả thi tức thực được, khơng mang tính hình thức Khi thực biện pháp cấn ý tới điều kiện để thực có hiệu cơng tác phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ - Biện pháp phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồngtrongdục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh THCS huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức lực lượng cộng đồng vai trò việc phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh THCS * Mục tiêu biện pháp: Làm cho người dân lực lượng cộng đồng hiểu sâu sắc nguy hại, hậu BLHĐ, cần thiết phải phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ Từ tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, cộng đồng dân cư tự giác, tích cực tham gia vào cơng tác giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm * Nội dung biện pháp: Tăng cường nội dung giáo dục liên quan đến phòng chống BLHĐ như: Giáo dục pháp luật, Điều lệ trường THCS, THPT, THPT có nhiều cấp học, Quy chế đánh giá xếp loại học sinh, hướng dẫn, thơng tư, thị phủ phòng chống BLHĐ, xâm hại trẻ em Các văn quy định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân, quan, tổ chức phòng chống BLHĐ Nâng cao nhận thức người dân đội ngũ cán vai trò, trách nhiệm với cơng tác phòng chống BLHĐ * Tổ chức thực Đặt mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể giai đoạn để nâng cao nhận thức cho người dân lực lượng cộng đồng Xác định rõ nội dung cần phải giáo dục: Giáo dục pháp luật, Điều lệ trường phổ thông, Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh, thông tư, nghị định phủ phòng chống BLHĐ, xâm hại trẻ em Chọn lựa phương pháp hình thức giáo dục phù hợp đảm bảo truyền tải ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu gắn liền với thực tế Tổ chức đa dạng hình thức giáo dục nhằm thu hút tham gia tích cực người dân Các hình thức giáo dục thực tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền phổ biến kiến thức thông qua buổi họp thôn, xã, phường, thị trấn Tập huấn triển khai nội dung văn cho đội ngũ cán quản lí, giáo viên, nhân viên nhà trường, cán xã, thơn, ban ngành, đồn thể : Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em (2005); Luật nhân gia đình (2000); Luật giáo dục (2008); Nghị định 80/NĐ-CP/2017 quy định môi trường giáo dục an tồn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống BLHĐ; Chỉ thị18/CT-TTg/2017 tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ; Kế hoạch 2428/KH-UBND - Triển khai thị thủ tưởng phủ việc tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Thơng tư số 12/ 2011/ TTBGDĐT: Ban hành điều lệ trường THCS, THPT THPT có nhiều cấp học; Thơng tư số 58/2011/TT-BGDĐT: Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS THPT Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phải triển khai sâu, rộng bao trùm toàn xã hội tập trung nội dung sau: Tích cực tun truyền vai trò, chất, ý nghĩa đắn công tác phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ Đây việc đặt tảng cho nhận thức đầy đủ tồn diện cơng tác phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ xác định rõ vai trò, trách nhiệm lực lượng Cùng với việc phát huy nhận thức đồng thuận ngành then chốt, cấp ủy Đảng, quyền địa phương đối tượng quan trọng cần tác động để làm chuyển biến nhận thức vấn đề phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ Đối với ban ngành, đồn thể, họ cần tun truyền vai trò, tầm quan trọng việc phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh để từ phối kết hợp với ngành, tổ chức đoàn thể quan tâm đầu tư cho công tác giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ Cán bộ, nhân dân cần tuyên truyền để thay đổi quan điểm cho phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng tham gia giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ * Điều kiện thực Người dân lực lượng cộng đồng phải quán triệt trách nhiệm việc nâng cao nhận thức phòng chống BLHĐ Do người dân lực lượng cộng đồng cần tham gia tích cực vào cơng tác phòng chống BLHĐ gia đình, làng, xóm nơi sinh sống, quan đơn vị cơng tác Có trách nhiệm ngăn chặn kịp thời hành vi BLHĐ thông báo cho quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải Các lực lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường, Đoàn niên, Đội thiếu niên tiền phòng Hồ Chí Minh, Ban đại diện cha mẹ học sinh cần làm tốt công tác như: Giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở kịp thời trình học tập, rèn luyện học sinh, tư vấn tâm lí học đường phòng chống BLHĐ, phối hợp với quan, tổ chức có liên quan bảo vệ hỗ trợ nạn nhân BLHĐ Các quan đoàn thể theo quy định thực tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh người dân BLHĐ như: phòng thơng tin truyền thơng, cơng an, Đồn, Đội, Hội phụ nữ … Lãnh đạo có thẩm quyền thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực nhiệm vụ giao công tác giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ quan, tổ chức - Xây dựng tổ chức thực kế hoạch phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia GD kĩ PCBLHĐ choHS trường THCS * Mục tiêu biện pháp Biện pháp nhằm giúp trường có kế hoạch cụ thể làm sở khoa học thực tiễn cho việc phối hợp nhà trường lực lương cộng đồng địa phương tham gia giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh địa bàn * Nội dung biện pháp Kế hoạch phải vạch nội dung phối hợp nhà trường lực lượng tham gia giáo dục Nội dung cần thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, địa phương , đặc điểm tâm lý học sinh THCS để có hiệu GD cao Kế hoạch phải đảm bảo cụ thể tháng, tuần gắn với hoạt động trọng tâm, trọng điểm hay chủ đề HĐGDNGLL Khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động GD phải quan tâm đến mối liên hệ lực lượng GD phát huy tối đa tiềm họ Nội dung công việc cần rõ cách thức, biện pháp tiến hành, nhiên biện pháp phải phù hợp với thực tế cơng việc hồn cảnh tại, đồng thời biện pháp khơng phải Kế hoạch cần dự kiến đối tượng thực hoạt động GD: nhà giáo dục, gia đình, lực lượng cộng đồng thân HS Trong hoạt động GD có nhiều đối tượng tham gia nên nhà quản lý phải hiểu rõ đối tượng mình, nắm bắt khả nhu cầu họ để chọn phương pháp hợp lý, bố trí cơng việc phù hợp sở động viên đối tượng tham gia tích cực, có hiệu cao Như để phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh phát huy việc giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh THCS Xây dựng chế phối hợp nhà trường với gia đình lực lượng cộng đồng 233 0 17 0 giáo dục kĩ phòng 3,9 chống BLHĐ cho học sinh Thường xuyên kiểm 223 tra, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến, tạo dựng phong trào toàn dân tham gia giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh 3,9 THCS Qua bảng ta thấy, ý kiến đánh giá biện pháp phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh trung học sở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đề xuất đề tài cần thiết cần thiết Điều chứng tỏ lực lượng cán quản lí, giáo viên, nhân viên nhà trường phụ huynh học sinh nắm bắt rõ thực trạng xu hướng BLHĐ địa bàn huyện Ngoài đánh giá mức độ cần thiết biện pháp dựa thuận lợi khó khăn gặp phải trình phối hợp lực lượng cộng đồng trình giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ địa phương Trong số biện pháp đề xuất, biện pháp “Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức lực lượng cộng đồng vai trò việc phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh THCS” đánh giá mức cần thiết cần thiết cao Bởi lẽ muốn phối hợp phát huy nguồn lực người điều cần đảm bảo yếu tố nhận thức Khi nhận thức đúng, đầy đủ, lực lượng cộng đồng tự giác, tích cực chủ động phối hợp với nhà trường giáo dục, quản lí học sinh nói chung giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ nói riêng, bước đẩy lùi hạn chế tối đa tình trạng BLHĐ Bên cạnh đó, việc phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cần có chế rõ ràng, cụ thể, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn lực lượng tham gia Chỉ lực lượng cộng đồng biết rõ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn họ nỗ lực, tích cực tham gia để hồn thành tốt vai trò, trách nhiệm mình, biện pháp “ Xây dựng chế phối hợp nhà trường với gia đình lực lượng cộng đồng giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh” đánh giá mức độ cần thiết cần thiết cao tình hình thực tế Hiệu việc phối hợp nhà trường lực lương cộng đồng phụ thuộc nhiều vào việc xây dựng tổ chức thực kế hoạch, biện pháp, “Xây dựng tổ chức thực kế hoạch phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ” lực lượng đánh giá mức cần thiết cần đứng thứ Đồng thời với cơng tác “ Thường xun kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm nhân rộng điển hình tiên tiến” đánh giá mức quan trọng thứ 4, thể ý chí muốn đánh giá ghi nhận thành mà tập thể, cá nhân làm Ngoài biện pháp phát triển nguồn lực người đánh giá cần thiết cần thiết biện pháp “Tích cực tuyển chọn cán bộ, giáo viên có lực tham gia lớp tập huấn nâng cao nhận thức trình độ việc giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh Qua bảng kết khảo sát ta thấy, biện pháp đề xuất đánh giá mức độ cần thiết cần thiết, chênh lệch mức độ cần thiết biện pháp không cao, điều chứng tỏ lực lượng cán quản lí, giáo viện, nhân viên, phụ huynh học sinh thấy biện pháp nêu cần thiết, song biện pháp có tính cần thiết khía cạnh khác cơng tác giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ việc xác định tính cần thiết biện pháp nêu sở để xác định tính khả thi chúng để từ vào triển khai biện pháp thực tiễn * Về Tính khả thi - Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp đề xuất Tính khả thi T T Rất Các biện pháp cần thiế t Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức lực lượng cộng đồng vai trò việc phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng giáo 220 Cần thiế t 20 Th Ít cần thiế t Khôn ứ g cần Bậc thiết 3.9 dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh THCS Xây dựng tổ chức thực kế hoạch phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia 172 68 0 giáo dục kĩ phòng 3,7 chống BLHĐ học sinh trường THCS Tích cực tuyển chọn cán bộ, giáo viên có lực tham gia lớp tập huấn nâng cao nhận thức trình độ 211 việc giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh THCS 29 0 3,8 Xây dựng chế phối hợp nhà trường với gia đình lực lượng cộng đồng 170 70 0 giáo dục kĩ phòng 3,7 chống BLHĐ cho học sinh Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến, tạo dựng phong trào toàn 163 dân tham gia giáo dục 77 0 3,6 kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh THCS Qua bảng ta thấy, đa số ý kiến cho rằng, biện pháp “Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng caonhận thức lực lượng cộng đồng vai trò việc phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh” khả thi Bởi thực tế, trường THCS tồn huyện thường xuyên áp dụng biện pháp để nâng cao nhận thức cho cộng đồng BLHĐ Do cần tăng cường biện pháp cụ thể nhằm tác động vào nhận thức lực lượng cộng đồng việc phối hợp với nhà trường để phát hiện, ngăn ngừa giải có hiệu tình trạng BLHĐ diễn Biện pháp phát huy nguồn lực người “Tích cực tuyển chọn cán bộ, giáo viên có lực tham gia lớp tập huấn nâng cao nhận thức trình độ việc giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ” đánh giá khả thi đứng thứ Đây lực lượng nòng cốt, đầu phòng trào vận động, lực lượng có sẵn, dễ dàng huy động nhà trường, quan, đơn vị địa phương Tiếp theo biện pháp “Xây dựng tổ chức thực kế hoạch phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ học sinh” biện pháp“Xây dựng chế phối hợp nhà trường với gia đình lực lượng cộng đồng giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh Trong biện pháp này, nhà trường đóng vai trò chủ động sở nắm rõ đường lối đạo Đảng, pháp luật nhà nước, thông tư, nghị định, quy định pháp luật xây dựng tổ chức thực kế hoạch phối hợp với lực lượng xã hội để ngăn ngừa BLHĐ Trong số biện pháp đề xuất biện pháp “Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến, tạo dựng phong trào tồn dân tham gia giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ” đánh giá có tính khả thi thấp hơn, xếp thứ Vì thực tế,việc phối hợp nhà trường lực lượng giáo dục kĩ phòng chống bạo lực học đường cơng việc chung, sau hoạt động phối hợp giáo dục kết thúc tổ chức xã hội gia đình trở với hoạt động họ, nhà trường có nhiều hoạt động khác lại diễn ra, việc tuyên dương khen thưởng nhiều hạn chế, đơi dừng lại đợt cao điểm, tổng kết cuối kỳ, cuối năm học – việc khen thưởng không kịp thời nguyên nhân hạn chế việc tích cực cá nhân tập thể, có lẽ nguyên nhân dẫn đến việc đánh giá tính khả thi biện pháp xếp thứ Như vậy, cho dù đánh giá tính cần thiết tính khả thi biện pháp khác nhau, nhìn chung hầu kiến cho biện pháp áp dụng cho công tác phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng tham gia giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh trường THCS huyện Cẩm Giàng cần thiết khả thi trình thực Từ kết kiểm chứng trên, chúng tơi kết luận: Những biện pháp phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng tham gia giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh trường THCS huyện Cẩm Giàng mà đề xuất đa số lực lượng tán thành Các biện pháp đưa hồn tồn cần thiết có tính khả thi cao Việc thực biện pháp cách có hệ thống, đồng chắn tạo chuyển biến tích cực cơng tác quản lý, phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi học sinh vấn đề BLHĐ, giữ gìn nề nếp, kỉ cương, trật tự an ninh nhà trường xã hội Trước bối cảnh đất nước giới đường hội nhập, tồn cầu hóa, phát triển vũ bão công nghệ thông tin nên kinh tế tri thức, trước yêu cầu đổi giáo dục phổ thông, việc tổ chức phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia hoạt động giáo dục nói chung, giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinhTHCS địa bàn huyện Cẩm Giàng nói riêng trở nên cấp bách cần thiết Dựa lý thuyết phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh THCS, kết khảo sát thực trạng phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh trường THCS huyện Cẩm Giàng, tác giả luận văn đề xuất biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh THCS huyện Cẩm Giàng Các biện pháp có ý nghĩa việc phối hợp lực lượng cộng đồng địa phương huyện Cẩm Giàng để tổ chức giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh trường THCS bối cảnh Các biện pháp có mối quan hệ mật thiết, bổ sung, tương hỗ đến công tác phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh THCS cán bộ, giáo viên học sinh trường THCS huyện Cẩm Giàng, thông qua khảo nghiệm biện pháp đề xuất đánh giá có tính cần thiết khả thi cao Trên sở tổng hợp, phân tích nguồn tài liệu có liên quan, tác giả hệ thống khái niệm cơng cụ vấn đề lí luận để từ xây dựng thành sở lí luận đề tài Các nội dung đề cập bao gồm hệ thống khái niệm vấn đề lí luận có liên quan đến BLHĐ, giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ - Về thực trạng Tình trạng BLHĐ địa bàn huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương diễn phổ biến trường THCS, chí có vụ BLHĐ gây án mạng Về nhận thức học sinh vấn đề BLHĐ khái niệm, biểu hiện, nguyên nhân, hậu BLHĐ tương đối tốt, nhiên nhận thức hiểu biết học sinh văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt hàng ngày em, điều học sinh làm, khơng làm hạn chế Cơng tác giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ thực với nhiều nội dung, phương pháp hình thức khác song chưa giải dứt điểm tình trạng BLHĐ Việc phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng tham gia công tác giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ chưa lan tỏa sâu rộng tới lực lượng cộng đồng xã hội gặp số khó khăn, cản trở - Về đề xuất biện pháp Trên sở khảo sát thực trạng, tác giả đề xuất biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ địa bàn huyện Cẩm Giàng Mỗi biện pháp có mục tiêu, nội dung cách thức thực khác nhau, nhìn chung chúng có mối liên hệ gắn bó, tác động qua lại hỗ trợ lẫn Vì biện pháp cần thực cách đồng bộ, thống đạt kết cao đáp ứng yêu cầu việc phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng cơng tác giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ Bên cạnh đó, để biện pháp nêu có hiệu cần có quan tâm, đạo cấp ủy Đảng, quyền, ban ngành, đồn thể, quan trọng việc phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt nhà trường gia đình Kết khảo sát bước đầu cho thấy: biện pháp đề xuất cần thiết có tính khả thi Nếu tổ chức thực tốt đồng biện pháp giúp nâng cao hiệu việc phối hợp lực lượng cộng đồng cơng tác giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ - Với Bộ Giáo dục Đào tạo Chỉ đạo, tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh, phụ huynh giáo viên tham khảo để từ nâng cao nhận thức, định hướng hành động cho HS, PH, GV lực lượng tham gia giáo dục Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cơng tác tun truyền kĩ phòng chống BLHĐ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, ban ngành đồn thể qua giúp học làm tốt cơng tác giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ ... thực tốt việc phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh THCS huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương - Đảm bảo tính thực tiễn Biện pháp đề xuất phải phù hợp với điều... cho học sinh THCS Nếu giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh THCS khơng có phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng khơng đạt hiệu mong đợi Bản thân nhà trường không tâm giáo dục kĩ phòng chống. .. BLHĐ cho học sinh khơng thuyết phục tham gia lực lượng cộng đồng Sự tâm nhà trường sở niềm tin cho việc phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng giáo dục kĩ phòng chống BLHĐ cho học sinh THCS. ;
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP PHỐI hợp GIỮA NHÀ TRƯỜNG và các lực CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤCKĨ NĂNG PHÒNG CHỐNG bạo LỰCHỌC ĐƯỜNG CHO học SINH THCS HUYỆN cẩm GIÀNG, TỈNH hải DƯƠNG TRONG bối CẢNH PHÁT TRIỂN HIỆN NAY , BIỆN PHÁP PHỐI hợp GIỮA NHÀ TRƯỜNG và các lực CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤCKĨ NĂNG PHÒNG CHỐNG bạo LỰCHỌC ĐƯỜNG CHO học SINH THCS HUYỆN cẩm GIÀNG, TỈNH hải DƯƠNG TRONG bối CẢNH PHÁT TRIỂN HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay