Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh đắk lắk

107 1 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ KHẮC ĐỨC PHÁP LUẬT VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH ĐẮK LẮK - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ KHẮC ĐỨC PHÁP LUẬT VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 60 38 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LƯƠNG THANH CƯỜNG ĐẮK LẮK – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn tơi thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Lương Thanh Cường Các số liệu kết nghiên cứu Luận văn trung thực chưa công bố sử dụng để bảo vệ học hàm Các thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc, sai tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm Đắk Lắk, tháng năm 2017 Học viên Lê Khắc Đức MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 Chương MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ .8 1 Khái quát chung cưỡng chế thi hành án dân 1.2 Pháp luật cưỡng chế thi hành án dân .11 1.3 Các yếu tố tác động đến thực pháp luật cưỡng chế thi hành án dân 18 TIỂU KẾT CHƯƠNG I 22 Chương 23 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK .23 2.1 Thực trạng pháp luật cưỡng chế thi hành án dân 23 2.2 Thực trạng tổ chức máy thi hành án dân tỉnh Đắk Lắk khái quát tình hình thi hành án dân tỉnh thời gian qua 37 TIỂU KẾT CHƯƠNG 74 Chương 76 ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK 76 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật cưỡng chế thi hành án dân từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk 76 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật cưỡng chế thi hành án dân từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk 82 TIỂU KẾT CHƯƠNG 94 KẾT LUẬN LUẬN VĂN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .97 DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU Biểu đồ 2.1 Kết thi hành án việc 43 Biểu đồ 2.2 Kết thi hành án tiền 45 Biểu đồ 2.3 Kết thi hành án xong vềviệc 45 Biểu đồ Kết thi hành án xong tiền 45 Biểu đồ 2.5 Số việc cưỡng chế/số việc có điều kiện thi hành 48 Biểu đồ 2.6 Số việc cưỡng chế/số tiềncó điều kiện thi hành 48 Biểu đồ 2.7 Tỷ lệ cưỡng chế/số thi hành án xong 49 Biểu đồ 2.8 Tỷ lệ tiền áp dụng BPCC/số thi hành án 49 Biểu đồ 2.9 Cơ cấu tỷ lệ việc THA chủ động theo đơn yêu cầu 51 Biểu đồ 2.10 Cơ cấu tỷ lệ tiền THA chủ động theo đơn yêu cầu 51 Biểu đồ 2.11 So sánh tiêu đạt với tiêu giao việc 54 Biểu đồ 2.12 So sánh tiêu xong tiền với tiêu giao .55 Bảng 2.1 Chấp hành viên thi hành án dân tỉnh Đắk Lắk 39 Bảng 2.2 So sánh kết tiêu THA việc 46 Bảng 2.3 So sánh kết tiêu THA tiền 46 Bảng Cơ cấu tỷ lệ việc THA chủ động theo đơn yêu cầu 50 Bảng 2.5 Cơ cấu tỷ lệ tiền THA chủ động theo đơn yêu cầu 50 Bảng 2.6 Cơ cấu tỷ lệ việc THA chủ động việc THA theo đơn yêu cầu 52 Bảng 2.7 Cơ cấu tỷ lệ tiền THA chủ động tiền THA theo đơn yêu cầu 53 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thực chủ trương xây dựng hoàn thiện pháp luật thi hành án theo hướng tiến tới tập trung nhiệm vụ quản lý nhà nước công tác thi hành án dân đầu mối theo Nghị Đảng, từ năm 1993 đến (đặc biệt vào thời điểm năm 2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị số 9-NQ/TW ngày 02/6/2005 Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020), công tác thi hành án dân ngày Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp Bộ, Ngành Trung ương quan tâm, nhiều văn pháp luật quan trọng thi hành án dân ban hành, đặc biệt từ Quốc hội thông qua Luật Thi hành án dân năm 2008 xác định mơ hình tổ chức máy quan Thi hành án dân theo nguyên tắc quản lý tập trung, thống theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp huyện, tương xứng với nhiệm vụ trị giao phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp theo Nghị số 9-NQ/TW Bộ Chính trị Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ tiến lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) Đảng ta khẳng định mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển tồn diện” [6, tr.4] Để thực thành công mục tiêu đó, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân, nhân dân phương hướng tôn trọng, thượng tôn pháp luật nguyên tắc mang tính tảng cho hoạt động tổ chức quản lý xã hội Hiến pháp năm 2013, Hiến pháp thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước dành nhiều quy định thể sâu sắc toàn diện nguyên tắc tất phương diện hoạt động quan, tổ chức cá nhân quy định Điều 2, Điều , Điều 8, Điều 6, Điều 79 hay Điều 115 Có thể nói, thực tiễn, vị trí thượng tơn pháp luật đạt pháp luật thực thi cách nghiêm minh tổ chức, cá nhân tuân thủ cách nghiêm túc, triệt để Pháp luật nghiêm minh điều kiện tiên để nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, ổn định, qua đó, góp phần quan trọng củng cố niềm tin Nhân dân vào lẽ phải, lẽ cơng bằng, tiến tính ưu việt chế độ Tuy nhiên, trình phát triển kinh tế - xã hội, xảy xung đột lĩnh vực lao động, đất đai, mơi trường, tài ngun Tòa án, thiết chế có nhiệm vụ bảo vệ công lý, chế hữu hiệu giúp giải thỏa đáng, kịp thời, triệt để mâu thuẫn, xung đột, hướng thành viên xã hội vào yêu cầu tôn trọng lợi ích sở pháp luật Vì vậy, hoạt động xét xử tòa án hoạt động trực tiếp bảo vệ tính thiêng liêng hiệu lực pháp luật; Thi hành án, định dân khâu cuối trình tố tụng, nhằm thực hóa phán Tòa án vào thực tiễn sống; có vị trí, ý nghĩa quan trọng việc bảo vệ tính nghiêm minh pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân, thực thi công lý, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương ổn định Hoạt động thi hành án dân khơng góp phần trực tiếp, tích cực vào việc bảo vệ quyền người, quyền cơng dân mà góp phần quan trọng vào nghiệp phát triển kinh tế-xã hội đất nước địa phương; cụ thể góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thơng, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua hoạt động thu hồi nợ, giảm nợ xấu mở rộng tín dụng, bảo vệ quyền chủ nợ thu hồi nợ tổ chức tín dụng hay nâng cao an sinh xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người lao động thông qua việc xử lý kịp thời vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Có thể khẳng định rằng, thi hành án dân hoạt động quan trọng Nhà nước việc đưa án, định quan có thẩm quyền thi hành thực tế Hoạt động thi hành án mặt đảm bảo cho quyền lực Tư pháp thực thi thực tế Mặt khác, công cụ hữu hiệu để khôi phục lại quyền lợi ích hợp pháp cơng dân bị xâm hại Hiệu hoạt động thi hành án có tác động trực tiếp đến lòng tin nhân dân pháp luật Tuy nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội nước ta nay, án, định có hiệu lực quan có thẩm quyền tổ chức thi hành cách thuận lợi, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, đó, kể đến nguyên nhân ý thức chấp hành pháp luật người phải thi hành án hạn chế, họ thường có tâm lý chống đối, cản trở việc thi hành án, lúc này, lợi ích vật chất họ bị định đoạt để đảm bảo quyền lợi cho người thi hành án Do mâu thuẫn quyền, lợi ích người thi hành án người phải thi hành án đối lập, nên việc áp dụng biên pháp cưỡng chế thi hành án xem biện pháp giải cuối quan Thi hành án dân nhằm thực thi Bản án, Quyết định Tòa án quan có thẩm quyền, đảm bảo cơng lý phải thực thi thực tế Hoạt động cưỡng chế thi hành án tác động sâu rộng đến quan hệ xã hội người thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền nghĩa vụ liên quan án Đây cơng đoạn khó khăn, phức tạp q trình giải việc thi hành án Do đó, vấn đề cưỡng chế tài sản người phải thi hành án phải nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp đương Đây vấn đề cấp thiết có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc lĩnh vực thi hành án dân Việc nghiên cứu kỹ biện pháp cưỡng chế giúp đem lại quyền lợi ích thực tế cho cá nhân, tổ chức, góp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa công bằng, văn minh Xuất phát từ nguyên nhân trên, từ tình hình thực tiễn cơng tác thi hành án dân tỉnh Đắk Lắk, tác giả định lựa chọn đề tài “Pháp luật cưỡng chế thi hành án dân - Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk” làm Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Liên quan đến cưỡng chế thi hành án dân có nhiều viết nhiều tác giả Ngành Ngành đăng tải báo, tạp chí khoa học, tài liệu chuyên Ngành Bên cạnh đó, có nhiều luận văn, luận án tiến sĩ, thạc sỹ lĩnh vực Thi hành án dân sự, như: Luận văn thạc sĩ Luật học “Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự, thực tiễn áp dụng hướng hoàn thiện (2000, Hà Nội)” tác giả Nguyễn Công Long; Luận văn thạc sĩ luật học “Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân (2001, Hà Nội)” tác giả Nguyễn Thanh Thủy; Luận văn thạc sĩ luật học “Xã hội hóa số nội dung thi hành án dân (2002, Hà Nội)” tác giả Lê Xuân Hồng; Luận văn thạc sĩ luật học “Đổi tổ chức hoạt động Thi hành án dân Việt Nam (2003, Hà Nội)” tác giả Nguyễn Quang Thái; Luận văn thạc sĩ luật học “Đổi thủ tục Thi hành án dân Việt Nam (200 , Hà Nội)” tác giả Lê Anh Tuấn; Luận văn thạc sĩ luật học “Giám sát Thi hành án dân Việt Nam (2005)” tác giả Hoàng Thế Anh; Luận văn thạc sĩ luật học “Cơ sở lý luận thực tiễn khắc phục án tồn đọng thi hành án dân Việt Nam (2005)” tác giả Nguyễn Đức Nghĩa; Luận văn thạc sĩ Luật học "Quản lý nhà nước lĩnh vực thi hành án dân (2007)" tác giả Hoàng Kim Chiến; Luận văn Thạc sĩ quản lý hành cơng “Hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước thi hành án dân Việt Nam (2007)” tác giả Nguyễn Quốc Việt; Luận văn Thạc sĩ quản lý hành cơng “Quản lý nhà nước thi hành án dân địa bàn thành phố Hà Nội (2010)” tác giả Phạm Công Hùng; Luận văn Thạc sĩ quản lý hành cơng “Quản lý nhà nước thi hành án dân địa bàn tỉnh Kon Tum (2015)” tác giả Tống Minh Lý, Mặt khác, trường đại học ngành Luật trọng biên soạn giáo trình tổ chức nghiên cứu, giảng dạy môn Thi hành án dân sự, như: trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Học Viện Tư pháp Các giáo trình nêu vấn đề bản, Luật thi hành án dân sự; công tác thi hành án dân Các Tạp chí khoa học Tạp chí Dân chủ pháp luật, Tạp chí Luật học, Tạp chí Nhà nước pháp luật có nhiều viết, nghiên cứu lĩnh vực Thi hành án dân góc độ, khía cạnh khác nhau, nhiều có đề cập đến vấn đề vai trò Nhà nước lĩnh vực thi hành án dân Các luận văn, cơng trình nghiên cứu, viết, nêu đánh giá thực trạng số hạn chế, bất cập lĩnh vực Thi hành án dân sự, đồng thời đưa nhiều giải pháp để khắc phục hạn chế, bất cập Tuy nhiên, số cơng trình nêu trên, chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu bậc sau đại học vấn đề liên quan đến hoạt động cưỡng chế thi hành án dân tỉnh Đắk Lắk Luận văn cơng trình nghiên cứu cách chuyên sâu mặt lý luận thực tiễn hoạt động cưỡng chế thi hành án dân tỉnh Đắk Lắk để đưa giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả, luận giải vướng mắc, bất cập lý luận, pháp lý thực tiễn cưỡng chế thi hành án dân địa phương Mục đích nhiệm vụ luận văn Mục đích: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu điều chỉnh pháp luật cưỡng chế thi hành án dân nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng Nhiệm vụ: - Làm rõ vấn đề lý luận hoạt động cưỡng chế thi hành án dân trình giải thi hành án - Đánh giá thực trạng chung hoạt động cưỡng chế thi hành án dân tỉnh Đắk Lắk Phân tích, đánh giá kết đạt được; tồn Các quan có liên quan đề xuất biện pháp giải vướng mắc, khó khăn việc phối hợp quan có liên quan tổ chức cưỡng chế thi hành án dân Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ngành, đơn vị mình, quan hữu quan phải có trách nhiệm đạo đề xuất đạo tập thể, cá nhân thuộc ngành, đơn vị phối hợp chặt chẽ với quan Thi hành án dân Cùng tập thể lãnh đạo quan, đơn vị xem xét, giải vấn đề có liên quan đến đạo việc tổ chức phối hợp quan có liên quan thi hành án dân sự; đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành án dân thuộc chức quản lý ngành, đơn vị để phối hợp thực 3.2.5 Đẩy mạnh xã hội hóa thi hành án dân Việc triển khai thực chế định Thừa phát lại giúp quan Thi hành án dân giảm tải công việc tống đạt văn thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án Hoạt động trực tiếp tổ chức thi hành án Thừa phát lại góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm quan Thi hành án dân sự, tạo chế vừa phối hợp, hỗ trợ vừa cạnh tranh lành mạnh lĩnh vực thi hành án, góp phần hạn chế số tiêu cực hoạt động thi hành án Từ vai trò, tác động việc thực chế định Thừa phát lại thấy, mơ hình cần thiết cho người dân, xã hội nói chung, cho hoạt động Tư pháp nói riêng Hiệu hoạt động Thừa phát lại bước đầu cho thấy hướng xã hội hóa hoạt động Tư pháp, hoạt động thi hành án dân mà chủ trương Đảng, Nghị Quốc hội đề 3.2.6 Các giải pháp riêng cho tỉnh Đắk Lắk Nhóm giải pháp thứ 01: Đổi công tác tổ chức cán bộ, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, giáo dục nâng cao phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ Chấp hành viên tỉnh Thực phương châm “đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, yêu cầu cán bộ, cơng chức tồn Ngành Thi hành án 88 dân tỉnh phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ trị, đạo đức nghề nghiệp, chun mơn nghiệp vụ Thực nghiêm túc quy chế làm việc, quy định điều cán bộ, công chức không làm, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Chấp hành viên Tăng cường công tác tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ Chấp hành viên; Thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn công tác cho Chấp hành viên, công chức thi hành án Những Chấp hành viên trình độ chun mơn, kỹ nghề nghiệp yếu, tiếp tục bố trí cho học buộc tự học lại chương trình nghiệp vụ Chấp hành viên, đồng thời tăng cường bồi dưỡng phát triển nguồn Chấp hành viên Tổ chức động viên Chấp hành viên đăng ký thi Chấp hành viên giỏi sáng kiến hay, kinh nghiệm tốt có giá trị thực tiễn Từng bước nghiên cứu, xây dựng mẫu dẫn thực hành nghiệp vụ cho tình nghiệp vụ cụ thể, làm cẩm nang công tác thi hành án dân cho Chấp hành viên, công chức thi hành án Hàng năm xây dựng Kế hoạch luân chuyển Kế hoạch chuyển đổi vị trí cơng tác Chấp hành viên để triển khai thực có hiệu quả, góp phần bồi dưỡng tồn diện sử dụng có hiệu đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý, Chấp hành viên có mơi trường để học hỏi, trau dồi kiến thức toàn diện lĩnh vực, vị trí, địa bàn khác nhau, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín lĩnh vực công tác địa phương; tạo môi trường rèn luyện, thử thách, tạo điều kiện bồi dưỡng cho Chấp hành viên, Chấp hành viên trẻ, có triển vọng trưởng thành nhanh toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu cán trước mắt lâu dài toàn hệ thống quan Thi hành án dân tỉnh Đắk Lắk, bước điều chỉnh việc bố trí đội ngũ Chấp hành viên hợp lý, tăng cường lực lượng Chấp hành viên cho quan Thi hành án dân tỉnh có nhu cầu cấp bách có nhiều khó khăn 89 Trong quy hoạch cán cần trọng nguồn quy hoạch nòng cốt đội ngũ Chấp hành viên, từ kết phê duyệt quy hoạch, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng hợp lý, dựa vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực quan, góp phần nâng cao lực đội ngũ Chấp hành viên cách tồn diện trình độ chun mơn, nghiệp vụ lẫn trình độ lý luận trị kỹ năng, kinh nghiệm công tác lực thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ Chấp hành viên đáp ứng tốt yêu cầu đổi tổ chức hoạt động Ngành Thi hành án dân tỉnh tình hình Hàng năm cần tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết triển khai thực giải pháp gắn với đánh giá, phân loại công chức sở coi trọng hiệu cơng tác, phẩm chất trị đạo đức nghề nghiệp Nêu cao ý thức phê bình tự phê bình, kiểm điểm, xử lý kịp thời cơng chức vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ Động viên, khen thưởng kịp thời cơng chức có sáng kiến, giải pháp hay, việc làm tốt Nhóm giải pháp thứ 02: Thực nghiêm túc chế độ kiểm tra công tác thi hành án dân sự, kiểm tra toàn diện kiểm tra theo chuyên đề Hàng năm tổ chức kiểm tra tồn diện 30% 20% tổng số Chi cục Thi hành án dân trực thuộc Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai sót, khuyết điểm cơng tác thi hành án dân sự, trọng tâm việc áp dụng quy định pháp luật hoạt động thi hành án dân sự; khắc phục thiếu sót vi phạm Viện kiểm sát nhân dân kiến nghị, kháng nghị Định kỳ 03 tháng 01 lần, Cục Thi hành án dân tỉnh tổ chức giao ban công tác thi hành án dân với Chi cục Thi hành án dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Nội dung giao ban tập trung đánh giá kết thi hành án, ưu, khuyết điểm, tồn thiếu sót cơng tác thi hành án dân sự, tìm nguyên nhân giải pháp khắc phục, hướng giải vụ việc thi hành án có khó khăn, phức tạp 90 Phân cơng Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Phòng chun mơn thuộc Cục, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân tỉnh phụ trách từ 01 đến 02 Chi cục Thi hành án dân trực thuộc Thường xuyên bám sát địa bàn phụ trách để nắm bắt kết tổ chức thi hành án tiến độ giải việc thi hành án theo tỷ lệ việc tiền để có biện pháp tham mưu giúp Cục trưởng lãnh đạo, đạo công tác thi hành án dân đơn vị trực thuộc Trực tiếp làm việc với Chi cục, Ban đạo thi hành án huyện, thành phố, thị xã để đạo giải việc thi hành án dân có khó khăn, phức tạp việc thi hành án cần có phối hợp ban ngành liên quan Nhóm giải pháp thứ 03: Nâng cao lực quản lý tổ chức thi hành án dân Chi cục trưởng Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân trực thuộc Chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc Chi cục Chi cục Thi hành án dân trực thuộc Phân công cụ thể nhiệm vụ quyền hạn cho Lãnh đạo Chi cục cán công chức theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành”; Hàng tuần, Chi cục Thi hành án dân phải tổ chức giao ban, để Chi cục trưởng kịp thời đạo đôn đốc tổ chức thi hành vụ việc cụ thể Biểu dương kịp thời cơng chức có sáng kiến hay việc làm tốt tuần; Kiên xử lý cơng chức có dấu hiệu vi phạm quy chế làm việc đạo đức nghề nghiệp Chấp hành viên; Nâng cao tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm Chấp hành viên, cán công chức Những việc có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, vượt khả tự giải phải kịp thời xin ý kiến đạo cấp để tránh thiếu sót, vi phạm tổ chức thi hành án Những việc thi hành án cần phải cưỡng chế có khó khăn, phức tạp, Chi cục chủ động dự thảo Kế hoạch, xin ý kiến Ban đạo thi hành án dân để Ban đạo tổ chức họp kết luận để Chi cục tổ chức triển khai thực 91 Quản lý kinh phí chế độ tài hành chế độ tự chủ; Ưu tiên kinh phí cho việc tổ chức phối hợp quan hữu quan thi hành án dân sự, đặc biệt Uỷ ban nhân dân cấp xã, công an phường xã, thị trấn, trại giam, trại tạm giam Nhóm giải pháp thứ 04: Nâng cao lực nghiệp vụ tổ chức thi hành án cho Chấp hành viên, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Tuân thủ đầy đủ nguyên tắc, trình trự, thủ tục theo quy định pháp luật thi hành án dân quy định pháp luật có liên quan; Tổ chức thi hành án kịp thời, liên tục, không để gián đoạn, chấp hành nghiêm chỉnh thời hạn, thời hiệu ban hành văn thi hành án dân Tích cực, kiên trì động viên, thuyết phục đương tự nguyện thi hành, nhiều biện pháp Tác động mặt tinh thần, tư tưởng, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, làm cho người phải thi hành án nhận thức quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm mình, từ lựa chọn biện pháp tự nguyện thi hành án; Xác minh điều kiện thi hành án kịp thời, yêu cầu phải xác minh trực tiếp cụ thể điều kiện kinh tế, trạng tài sản; Khai thác thông tin thông qua nhiều kênh người thân, bạn bè, đồng nghiệp, khối phố, Buôn làng, quan đơn vị nơi người phải thi hành án cư trú, cơng tác, có tài sản, quan đăng ký quyền sở hữu, đăng ký giao dịch bảo đảm, Kho bạc, Ngân hàng, tổ chức tín dụng v.v Nếu người phải thi hành án có điều kiện thi hành không tự nguyện thi hành, có dấu hiệu chống đối, trốn tránh việc thi hành án phải kiên áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế để thi hành, đề nghị khởi tố vụ án hình tội khơng chấp hành án; Chủ động phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân cấp xã quan tổ chức nơi người phải thi hành án cư trú, cơng tác, để khuyến khích tự 92 nguyện thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án hiệu quả, an tồn Nhóm giải thứ 05: thành lập Tổ, Đội công tác Cục Thi hành án dân tỉnh trực tiếp xuống Chi cục Thi hành án dân để kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình, đạo hướng dẫn chun mơn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đơn vị Thi hành án dân trực thuộc, Chấp hành viên vụ việc thi hành án cụ thể Để tăng tính linh hoạt, hiệu quả, tiến độ nhanh, Tổ, Đội công tác thành lập với số lượng 02 03 người Tùy vào tình hình u cầu cơng tác, lúc thành lập nhiều Tổ, Đội cơng tác để triển khai nhiệm vụ nhiều đơn vị khác Các Tổ, Đội công tác không thực nhiệm vụ đơn đốc, kiểm tra, mà thực việc hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phức tạp, chí trực tiếp tham gia hỗ trợ giải việc thi hành khó khăn, phức tạp, đặc biệt vụ việc thi hành án lớn (có giá trị lớn, có nhiều đối tượng phải thi hành án, vụ việc khó, khó thi hành) vụ việc tổ chức cưỡng chế có tính chất phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trị, trật tự an toàn xã hội địa phương Các Tổ, Đội cơng tác tham gia hỗ trợ, đạo cưỡng chế thi hành án Chi cục Thi hành án dân trực thuộc Để hỗ trợ đạo cưỡng chế Chi cục, trước tổ chức cưỡng chế, Tổ, Đội công tác nghiên cứu kỹ hồ sơ trình tự, thủ tục tác nghiệp Chấp hành viên, nhận định tính chất vụ việc, dự liệu tình xảy phương án xử lý, giải vấn đề phát sinh trình cưỡng chế từ xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết, trực tiếp đạo Chi cục Thi hành án dân trực thuộc xây dựng nội dung, liên hệ với quan có thẩm quyền địa phương để Tổ, Đội cơng tác (có tham gia Chi cục) tổ chức trao đổi làm việc với quan hữu quan thống quan điểm, phương thức làm việc, tạo nên tính nếp, hiệu hoạt động phối hợp thi hành án, góp phần nâng cao kết quả, hiệu thi hành án dân địa phương 93 TIỂU KẾT CHƯƠNG Cưỡng chế thi hành án dân với tính chất đặc thù dùng quyền lực nhà nước áp đặt đối tượng bị cưỡng chế thi hành án dân sự, bảo đảm cho án, định nghiêm chỉnh thi hành, góp phần thực chức quản lý xã hội Nhà nước Việc tổ chức cưỡng chế thực cách đắn nhất, phù hợp nhất, đạt kết cao có hiệu việc cưỡng chế thi hành án dân nâng cao hiệu công tác thi hành án dân Nếu việc tiến hành cưỡng chế thi hành án dân thực khơng có cứ, sai trình tự, thủ tục; khơng thẩm quyền, đối tượng không phù hợp với đặc trưng, chất pháp lý vụ việc cưỡng chế thi hành án dân làm giảm hiệu lực, hiệu thi hành án Hiệu cưỡng chế thi hành án dân ảnh hưởng nhiều hoạt động, công đoạn khác nhau, từ xác minh điều kiện cưỡng chế, đến lựa chọn biện pháp cưỡng chế, định cưỡng chế tổ chức thực định cưỡng chế v.v Tổ chức thực định cưỡng chế thi hành án dân cơng việc khó khăn phức tạp tiến hành cưỡng chế thi hành án dân mà hầu hết vụ việc cưỡng chế thi hành án dân phải trải qua Cưỡng chế thi hành án dân không phát huy hiệu sau tiến hành xong vụ việc cưỡng chế cụ thể mà phát huy tác dụng thời gian dài sau Thực trạng cưỡng chế thi hành án rằng, việc cưỡng chế thi hành án dân để thành cơng, đạt hiệu phụ thuộc nhiều yếu tố lực tổ chức thực định cưỡng chế, phối hợp lực lượng tham gia cưỡng chế, thái độ hợp tác, ý thức chấp hành án bên đương sự, đặc biệt phụ thuộc lớn nội dung quy định pháp luật cưỡng chế thi hành án dân Nếu quy định pháp luật cưỡng chế thi hành án dân đầy đủ, khoa học, rõ ràng, phù hợp với thực tiễn, dễ nhận thức, dễ thực thực tiễn giúp cho việc cưỡng chế thi hành án dân thành công, đạt hiệu cao 94 Ngược lại, quy phạm pháp luật cưỡng chế thi hành án dân nằm rải rác nhiều văn bản, hình thức văn quy phạm pháp luật khơng cao, quy định không rõ ràng, mâu thuẫn, chồng chéo dẫn đến khó khăn nhận thức thực hiện, dễ sai sót, vi phạm cưỡng chế thi hành án dân Ở góc độ này, bất cập lý luận pháp luật cưỡng chế thi hành án dân phát thông qua thực tiễn cưỡng chế thi hành án dân coi tiêu chí có ý nghĩa quan trọng nhà nghiên cứu, quan quản lý nhà nước, góc độ đánh giá khác, vi phạm cưỡng chế thi hành án dân khơng phát xử lý cưỡng chế thi hành án dân chưa hiệu Với giải pháp đưa ra, công tác thi hành án dân tỉnh Đắk Lắk đạt nhiều kết khả quan thời gian tới 95 KẾT LUẬN LUẬN VĂN Công tác thi hành án dân ngày có vị trí, vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh - trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cho Bản án Tòa án quan có thẩm quyền thực thi thực tế Với quan tâm Đảng Nhà nước, công tác thi hành án dân ngày có nhiều chuyển biến tích cực đời sống kinh tế, trị, xã hội đất nước Các quy định pháp luật cưỡng chế thi hành án dân tạo hành lang pháp lý bảo đảm cho công tác thi hành án dân hiệu hơn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn tính chất đặc thù hoạt động thi hành án dân Trình tự, thủ tục thi hành án dân quy định rõ ràng, dễ thực hơn, phát huy tương đối hiệu mối quan hệ phối hợp thi hành án dân sự, nhận thức ý thức chấp hành pháp luật thi hành án dân cá nhân, tổ chức nâng lên Tuy nhiên, bên cạnh cho thấy nhiều hạn chế khó khăn, vướng mắc cưỡng chế thi hành án dân Việc nghiên cứu triển khai Đề án tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cơng tác thi hành án dân tỉnh Đắk Lắk, góp phần thiết thực góp phần bảo đảm tính nghiêm minh pháp luật pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu máy nhà nước theo nguyên tắc Hiến định "Bản án, định Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành” [55, tr.26] 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb trị quốc gia, Hà Nội Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2002), Nghị 08-NQ/TW ngày 02 thảng 01 năm 2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (200 ), Văn kiện Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Nxb trị quốc gia, Hà Nội Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24 thảng năm 2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống Pháp luật Việt Nam đên năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49/NQ-TW ngày tháng năm 2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách Tư pháp đên năm 2020, Hà Nội Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XI, Nxb trị quốc gia, Hà Nội Bộ Chính trị (201 ), Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/201 Bộ Chính trị việc tiếp tục thực Nghị số 9-NQ/TW ngày 2/6/2005 Bộ Chính trị khóa IX Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Bộ Nội vụ (2010), Thông tư số 10 /2010/TT-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2010 quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức Chấp hành viên Thư ký thi hành án dân sự, Hà Nội Bộ Tư pháp (2010), Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11 tháng 10 năm 2010 quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo quan quản lý Thi hành án dân quan Thi hành án dân sự, Hà Nội 10 Bộ Tư pháp (2013), Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 97 Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân 11 Bộ Tư pháp (2015), Thông tư số 08 /2015/TT-BTP ngày 26 tháng năm 2015 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, Hà Nội 12 Bộ Tư pháp (2015), Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng năm 2015 quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân quan thi hành án dân sự, Hà Nội 13 Bộ Tư pháp (2016), Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn thực số thủ tục quản lý hành biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự, Hà Nội 14 Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2011), Thông tư liên tịch số /2011/TTLTBTP-BCA-BTC-TANDTC- VKSNDTC ngày 11/7/2011 hướng dẫn hoạt động Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, Hà Nội 15 Bộ Tư pháp, Bộ Cơng an, Tòa án nhân dân tối cao Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2013), Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTCVKSNDTC ngày 09 tháng 10 năm 2013 phối hợp liên ngành công tác thi hành án dân sự, Hà Nội 16 Bộ Tư pháp, Bộ Cơng an, Bộ Tài chính, Tồ án nhân dân tối cao Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2016), Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT BTP - BCA - BTC -TANDTC - VKSNDTC ngày 19 tháng năm 2016 hướng dẫn hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, Hà Nội 17 Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (2010), Thông tư liên tịch số /2010/TTLT-BTP-TANDTC- VKSNDTC ngày 26/7/2010 hướng dẫn sổ vẩn đề thủ tục THADS phối hợp liên ngành thi hành án dân sự, Hà Nội 18 Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 98 (2016), Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 quy định số vấn đề thủ tục thi hành án dân phối hợp liên ngành thi hành án dân sự, Hà Nội 19 Chính phủ (2009), Nghị định 58/2009/NĐ-CP ngày 13 thảng năm 2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thi hành án dân thủ tục thi hành án dân sự, Hà Nội 20 Chính phủ (2009), Nghị định /2009/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thỉ hành sổ điều Luật thi hành án dân quan quản lý thi hành án dân sự, quan thi hành án dân công chức làm công tác thi hành án dân sự, Hà Nội 21 Chính phủ (2010), Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định đào tạo, bồi dưỡng cơng chức, Hà Nội 22 Chính phủ (2010), Nghị định số /2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức, Hà Nội 23 Chính phủ (2011), Nghị số 30c/NQ-CP ngày 11/8/2011 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Hà Nội 24 Chính phủ (2012), Báo cáo số 299/BC-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 tổng kết thực thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị số / 2008/QH12 ngày /11/2008 Quốc hội, Hà Nội 25 Chính phủ (2013), Nghị định 125/2013/NĐ-CP ngày tháng 10 năm 2013 Chính phủ sửa đỗi bổ sung sổ điều Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thi hành án dân thủ tục thi hành án dân sự, Hà Nội 26 Chính phủ (2015), Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thi hành án dân sự, Hà Nội 27 Cục Thi hành án dân tỉnh Đắk Lắk, Báo tổng kết công tác thi hành án 99 dân tỉnh Đắk Lắk năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, Đắk Lắk 28 Cục Thi hành án dân tỉnh Đắk Lắk, Báo thống kê kết công tác thi hành án dân năm 2011, 2012, 2013, 201 , 2015, 2016, Đắk Lắk 29 Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật (2003), Giáo trình lý luận Nhà nước pháp luật, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 30 Đại học Luật Hà Nội (2007), Giáo trình Luật hành Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 31 Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình Luật thi hành án dân Việt 32 Đảng tỉnh Đắk Lắk (2015), Nghị Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Đắk Lắk thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đắk Lắk 33 Hoàng Thế Anh (2005), Giám sát thi hành án dân Việt Nam nay, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 34 Hoàng Kim Chiến (2007), Quản lý Nhà nước thi hành án dân sự, luận văn thạc sỹ luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 35 Lê Minh Tâm (2001), ”Thử bàn vấn đề lý luận thi hành án”, Tạp chí Luật học, số 2/2001 36 Lê Xuân Hồng (2002), Xã hội hóa số nội dung thi hành án dân sự, 37 Lê Anh Tuấn (200 ), Đổi thủ tục thi hành án dân Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 38 Lê Anh Tuấn (2016), Tiêu chí đánh giá hiệu cưỡng chế thi hành án dân sự? Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân - Bộ Tư pháp 39 Lê Thị Lệ Duyên, Bàn quan hệ phối hợp quan thi hành án với quan hữu quan thi hành án dân - Trang điện tử tạp chí dân chủ & pháp luật 40 Nguyễn Công Long (2000), Các biện pháp cưỡng chề thi hành án dân sự, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 100 41 Nguyễn Quang Thái (2003), Đổi tổ chức hoạt động thi hành án dân Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 42 Nguyễn Quốc Việt (2007), “Hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước thi hành án dân Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ quản lý hành cơng, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội 43 Nguyễn Thanh Thủy (2001), Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 44 Nguyễn Đức Nghĩa (2005), Cơ sở lý luận thực tiễn khắc phục án tồn đọng thi hành án dân Việt Nam nay, Luận văn thạc sỹ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 45 Nguyễn Văn Mạnh (2009), Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân nhân dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 46 Phạm Công Hùng (2010), “Quản lý nhà nước thi hành án dân địa bàn thành phố Hà Nội”, Luận văn Thạc sĩ quản lý hành cơng, Học viện Hành Quốc gia 47 Tổng cục Thi hành án dân sự, Báo cáo số 218/BC-TCTHADS ngày 22 tháng 01 năm 2016 tổng kết công tác năm 2015, giai đoạn 2011 - 2015 định hướng công tác 2016 - 2020, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2016, Hà Nội 48 Thang Văn Phúc Nguyễn Minh Phương (2007), Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng đòi hỏi Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 49 Tỉnh ủy Đắk Lắk (2015), Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 06/10/2015 tăng cường lãnh đạo công tác thi hành án dân địa bàn tỉnh, Đắk Lắk 50 Tống Minh Lý (2015), “Quản lý nhà nước thi hành án dân địa bàn tỉnh Kon Tum”, Luận văn Thạc sĩ quản lý hành cơng, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội 101 51 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật cán bộ, công chức, Hà Nội 52 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật Thi hành án dân năm 2008, Hà Nội 53 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Nghị số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 việc thi hành Luật Thi hành án dân sự, 54 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Nghị số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 công tác phòng, chống vi phạm pháp luật tội phạm, cơng tác Viện kiêm sát nhân dân, Tòa án nhân dân công tác thi hành án dân năm 2013, Hà Nội 55 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp 2013, Hà Nội 56 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai 2013, Hà Nội 57 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (201 ), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi hành án dân sự, Hà Nội 58 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 Quốc hội cơng tác phòng, chống vi phạm pháp luật tội phạm, công tác Viện kiển sát nhân dân, Toà án nhân dân công tác thi hành án năm 2016 năm tiếp theo, Hà Nội 59 Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp (2005), Luận khoa học thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động thi hành án Việt Nam giai đoạn mới, Báo cáo phúc trình đề tài cấp nhà nước độc lập, Hà Nội 102 ... HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THI N PHÁP LUẬT VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK 76 3.1 Định hướng hoàn thi n pháp luật cưỡng chế thi hành án dân từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk ... TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 2.1 Thực trạng pháp luật cưỡng chế thi hành án dân 2.1.1 Quy định thủ tục cưỡng chế thi hành án dân Thủ tục cưỡng chế thi. .. DUNG CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1 Khái quát chung cưỡng chế thi hành án dân 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm cưỡng chế thi hành án dân Cưỡng chế thi hành án dân biện pháp nghiêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh đắk lắk , Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh đắk lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay